DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN"

Transkript

1 DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

2 Indledning Samling af idræts- og kulturfaciliteter i Egernsund I Egernsund er der taget skridt til en samling af idræts- og kulturfaciliteterne omkring Egernsundhallen og Egernsund Skole. P.t. er stort set al udendørs idræt samt DUI samlet på Egernsund gl. Skole syd for Brovej og indendørsidrætten samt kultur og aftenskole er samlet omkring Egernsundhallen og Egernsund Skole nord for Brovej. Dette betyder, at der er driftsudgifter til omklædningsrum og klublokaler begge steder. Foreningslivet og skolen har derfor foreslået en overflytning af boldbaner, omklædning og klublokaler til Egernsundhallen. Det betyder, at der skal købes jord og etableres boldbaner og parkering, der skal bygges ekstra omklædningsrum til hallen og der skal etableres klublokaler m.m. ved hallen. Ny træningsbane Til gengæld vil Egernsund Gl. Skole kunne sælges eller nedlægges og driftsudgifterne minimeres i forbindelse med en sammenlægning. Det er vigtigt for os at pointere, at Egernsund gamle Skole samt boldbaner ikke må blive nedlagt inden der er etableret nyt. ny tennis ekst. tennisbaner nedlægges skole Vision aktivitetspark Det er vores vision at hallerne sammen med skolen skal være byens fremtidige samlingssted på tværs af kulturer og generationer - det Fritidskulturelle kraftcenter Egernsund. Der fokuseres på at skabe liv både dag og aften - sommer og vinter - ude og inde. For at opnå dette, ønskes lokaler til flere funktioner som f.eks. bordtennis, billard, spinning, dart, squash, dans, møder, musikbands, forsamling/foredrag, netcafe og mere depotplads. Desuden mulighed for sportsklinik til massør for sportskader. men også ældre skal tilbydes fysioterapi og genoptræning. også på multianvendelse af rummene. Ved en modernisering af omklædningsrum kan udskiftning af bænke og knager med mobile aflåselige skabe gøre rummet anvendelig til anden funktion. Vi vil tilbyde attraktive lyse rumligheder præget af åbenhed og transparens, således at der er god kontakt mellem ude og inde. Det er vigtigt, at der mellem de forskellige aktiviteter er visuel forbindelse, så de forskellige aktivteter kan inspirere hinanden og skabe en stemning af liv. Ny kampbane hal 2 areal til byfest Samtlige byens foreninger har deltaget i styregruppen og positivt tilkendegivet beslutningen om at samle byens aktiviteter i det nye center. Hallen benyttes i vinterperioden af FREM fodbold, HK71-håndbold, FREM-badminton, FREM-aerobic. Egernsund Tennis benytter i sommerperioden det udendørs anlæg. Line-dance og skolegymnastik er helårsbrugere.. Endvidere foreslås at den resterende del af udearealet udnyttes til en række udendørs aktiviteter med et stisystem der indbyder til vandre og løbeture, forhindringsbaner, volleybane, skatebane, BMX-baner, Krolf, petanque, og meget mere. Især er det vigtigt at der kan afholdes de traditionelle loppemarkeder og byfester.

3 Eksisterende forhold Egernsund hallen er opført i 1977 efter datidens byggeskik, som en traditionel opmuret idrætshal med 125 mm hulmursisolering. Tagkonstruktion er saddeltag af limtræsbuer. B6-bølgeeternitplader, 150 mm isolering og loftbeklædning af Karlitplader. Terrændæk er betongulv, 75 mm isolering, strøopbygning til trægulv, som er nyudskiftet august Gavltrekanter er udvendig beklædt med eternitfacadeplader og indvendig med brædder. Sidebygningen - opført med Built-up tag - indeholder servicefunktionerne bl.a. cafeteria, toiletter, 3 omklædningsrum, depot og teknikrum. I taget ligger 150 mm isolering, og i terrændæk ligger 50 mm isolering. nuv. indgang ny træningsbane nyt tennisanlæg nuvær. tennisbaner ændres til skov-leg Egernsund skole ekst. hal eks, pumpestation skolegård ekst. p-plads parkering grusbane Isoleringsmæssigt lever den 33 år gamle bygning ikke op til dagens krav, såvel at 120 p-pladser bygningsdele flere steder viser stor slitage. Loftplader i hallen er løse, faldet ned eller ødelagte. Sidebygningen har flere revner i murværk og især omklædningsrum er utidssvarende. Det peger på et stort energiforbrug og dermed et betydeligt potentiale til besparelser. Efter vor opfattelse kan der opnås en reduktion på op til 10 % af energiforbruget ved efterisolering af tag og gavle, udskiftning af gamle lysstofrør til nye lavenergirør, nye vinduer i omklædningsrum m.m. Forbedring af pumper og automatik, CTS (centralstyring og optimering). Såfremt taget udskiftes, kan der med fordel indbygges solceller til belysning, og solfanger til varmt vand. Sammen med jordvarmeanlæg hører det til vores vision at få indbygget de nævnte energimæssige tiltag der reducerer CO2-udslip både i ombygning, tilbygning og den fremtidige hal 2 og Børneunivers. ny indkørsel eventuel fremtidig børnehave

4 ETAPE A Den eksisterende hal ombygges og udbygges etapevis, hvor behovet i første omgang gælder indflytning af fodboldafdelingens udendørsaktiviteter med en træningsbane og kampbane. Hertil er det nødvendig med udvidelse af ekst. 3 omklædningsrum til i alt 5 omklædningsrum, samt klublokale og depot for udendørsmateriel. Umiddelbart kan der etableres ekstra omklædningsrum i nuværende cafeteria og nuværende depot. Det er dog vigtigt for den senere udvidelse at have stort central teknikrum til hele centeret, hvilket vil være bedst placeret i det eksisterende depot. Såfremt ekst. omklædningsrum opdateres til nutidige krav og med mobile aflåselige skabe, menes der at opfylde behovet med i alt 4 omklædningsrum. På bekostning af at cafeteria og depot nedlægges, må disse placeres andetsteds, hvilket foreslås at være i en 287 m2 tilbygning i den vestlige ende af hallen. Cafeteria udføres i en multifunktionstørrelse og med sekundære rum (kiosk og køkken) der svarer til centerets centrale samlingspunkt. Haldepot placeres ligeledes i vestgavl. Der udføres ny hovedindgang i sydfacaden ved kiosk, hvorfra man fremover har det samlede overblik i cafeområdet ETAPE B m2 FORSLAG TILBYGNING Etape B bør udføres i umiddelbar fortsættelse af etape A, idet der er udendørsfunktionsmæssige behov tilknyttet i denne etape. Udover 2 nye omklædningsrum med direkte adgang til fodboldbanerne, er der også behov for et depot til udendørsmateriel. Omklædningsrummene kan senere også anvendes til den fremtidige Hal 2. Disse funktioner sammen med nye toiletfaciliteter i tilknytning til den fremtidige centrale foyer, tænkes udført i en ny 291 m2 stor tilbygning vinkelret på Hal 1. Endvidere har FREM Egernsund behov for opbevaring af ting til loppemarked, som er medvirkende i klubbens økonomi. Ved den Gl. Skole opbevares "Lopper" i dag i 40 m2 skur. Det er dog behov for min. 80 m2 opbevaring, enten i skur midlertidig opført langs eller etape B eller evt. permanent i kælderrum under etape B. Således kan også de lokale orkestre få øvelokaler i kælder. Ekst. P-plads ændres og udvides foran etape B. Belægning kan være grusmakadam, indtil den endelige indkørsel og parkeringsplads udføres.

5 ETAPE C Alt efter behov vurderes hvorvidt Hal 2 opføres i dette stadie, eller først efter etape D, som indeholder diverse nye aktivitetsfunktioner der tilgodeser bredde-idrætten og andre formål. Hal 2 placeres ligeledes vinkelret på Hal 1 og læner sig op ad etape B. Hallen tænkes opført som en "Mursten" med flad tag. Den 7 m høje bygning opmures i lokale teglsten med stor glasfacade mod Hal 1. Desuden tilfældige placerede kighuller i facaden mod øst, der i øvrigt gerne må fremstå som reliefmønster og gøre facaden interessant og indbyder til indkig i hallens aktiviteter. Sydgavlen kan udformes med stenfremspring der indbyder som kontrolleret klatrevæg. Hallens gulv udføres som kombi-elastisk sportsgulv der er velegnet til alle aktiviteter og tung trafik, f.eks. messer, koncerter, byfester. Desuden let og minimal vedligeholdelse. Ved hallens opførelse vil der nu være behov for flere parkeringspladser. Indkørsel kan stadig være den nuværende, indtil der i fremtid evt. planlægges ny børnehave ved Skovgade. Vejen kan derved nedlægges og inddrages i Børneuniverset. Den nye adkomst til Centeret og det store parkeringsareal forslås mellem de 2 huse fra Skovgade. P-arealet vil kunne rumme 120 biler og plads til busser.

6 Gavl mod vest i eksisterende hal med cafeteria og forsamlingslokale Forsamlingslokale på 1. sal PRINCIPSKITSER ETAPE D Udbygning med ny 1. sal over cafeteria og omklædningsrum mod vest, forbundet med Foyer i åben plan, hvor trafikknudepunktet udføres med trappe og elevator. Kontor for halbestyrer m.m. placeres her. 1. sal indrettes med forsamlingslokale (foredrag/festsal) med visuel kontakt til eksisterende hal og med balkon til de udendørs anlæg. Derudover diverse aktivitetsrum, møde- og klublokaler, der med foldevæg kan øges i størrelse til andre funktioner. Terrasse mod tennisbanerne med udgang fra cafeteria

7 BLIK FRA "BROEN" bro cafeområde PRINCIPSKITSER ETAPE E Sidste udbygning af centeret hænger umiddelbar på etape D. Etapen udgør kun en lille tilbygning, men er en vigtig etape i Centerets færdiggørelse, som afslutter centerets helhed og visionen. Først her bærer bygningen præg af et Center, idet det overdækkede stræde visuelt bindes sammen. Strædet bliver den nye hovedindgang, hvori der kan foregå forskellige aktiviteter (Udstilling, bordtennis, dart m.m.) og cafeområde med indblik i hal 2. Fra Spinning på 1.sal er der visuel kontakt ned i stræde og hal og omvendt. HOVEDINDGANG / ANKOMST CAFE-OMRÅDE

8 MULTIANVENDELIG: sportsaktiviteter, linedance, udstillinger, konferencer, halbal GANG VED AKTIVITETSRUM PÅ 1. SAL ØKONOMIOVERSLAG prisindeks incl. moms Etape A Byggepladsindretning og drift kr stk. fodboldbaner kr Jordvarmeanlæg kr renovering ekst. omklædningsrum og installationer 100 m2 kr Renovering hal-loft, efterisolering, installationer 1120 m2 kr Ombygning ekst. cafeteria, ny teknikrum i depot 100 m2 kr Tilbygning cafeteria, kiosk, depot, belægninger 287 m2 kr I ALT kr Etape B Tilbygning hall, toiletter, omklædningsrum, depoter 291 m2 kr Eventuel kælder med teknikrum, depot 291 m2 kr I ALT kr Etape C Tilbygning ny hal m2 kr Etape D Tilbygning 1. sal: møde, forsamlings- og aktivitetsrum m.m. 480 m2 kr Etape E Tilbygning 1. sal: aktivitetsrum og overdækket stræde 353 m2 TIL- OG OMBYGNING I ALT 2852 M2 kr KR

9 Petanque og Boccia DET FÆRDIGE CENTER Opgradering er: Helhedstænkning Opgradering skal: Forøge bygningens kvalitet og værdi Forbedre oplevelseskvaliteten Udvide brugsmulighederne Styrke kommunikationen Nytænke driften Det opgraderede anlæg skal både kunne rumme individualitet og fællesskab. Det opgraderede anlæg skal tilbyde flest mulige. aktiviteter på mindst muligt areal Det opgraderede anlæg skal blive et synligt foregangseksempel på et komplet bæredygtigt anlæg. Det opgraderede idrætsanlæg skal i samme omfang være inddra gende og igangsættende for alle aktiviteter og brugergrupper. Det opgraderede idrætsanlæg skal være et synligt og tilgængeligt samlingspunkt for hele byen.

10 E.F.K. E.Erobic K. E.Fodbold K. E.Gymnastik K. E.Håndbold K. E.Danse K. E.Cykel K. Egernsund Fritidskulturelle Kraftcenter E.Inliner K. E.Badminton K. E.Jogging K. E.Aktivitets K. E.Krolf K. E.Vandre K. E.Løbe K. E.Tennis K. E.Motions K. E.Skating K. E.Netparty K. E.Rapelling K. E.Petanque K. Udarbejdet af styregruppen EFK Januar 2010 Claudius Schultz / FREM Formand Per Andersen / FREM Bestyrelse Rita Latter / Egernsund Tennis Dennis Furtner / HK 71 formand Uwe Schmidt / FREM fodbold

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI Tema GENBRUG >>EN ALPETOP I ET BADEBASSIN >>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI No 11 juni 2009 >>leder n ansvh. redaktør Torben Frølich n Redaktion Lars Hjorth Bærentzen, redaktør

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger,

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling

Helhedsplan. Forslag til. med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE 31.03.2009 1 Forslag til Helhedsplan med emner og planlægning for Ryomgårds udvikling 2 HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-133282 Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes

Læs mere

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier:

De mange input kom gennem et gruppearbejde i 10 grupper, hvor deltagerne inddelte deres idéer i de tre kategorier: Oversigt over input til vision På visionsmødet d. 27. januar 2015 indkom 272 input til visionen for Kildegården. Disse input er med til at forme den vision, som skal politisk vedtages i marts måned. De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere