Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Vibeke Rømming Medarbejder fra boliggruppen deltager under punkt 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Afdeling 13 Silergården, Ventelisten i forbindelse med genhusning 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 (bilag) 4. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt (bilag) 5. Oversigt over underskrevne pantebreve (bilag) 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen (bilag) 7. Aktionslisten (bilag) 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven 9. Afdeling 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI (bilag) 10. Afdeling 13 Silergården, Orientering om risiko for PCB i indbo (bilag) 11. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Idekonkurrence 12. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling (bilag) 13. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold (bilag) 14. Almene Boligdage Evaluering af Tranemosegårds repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 (bilag) 16. Bestilling af stemmesedler (bilag) 17. Mødeplan for 2015

2 18. Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer 19. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen (bilag) 23. Næste møde 24. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Afdeling 13 Silergården - Ventelisten i forbindelse med genhusning Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at den ordinære venteliste sættes ud af kraft i T13, så boligerne kan øremærkes til genhusning. For at mindske udgift til tomgangsleje, forsøges boligerne så vidt muligt udlejet på en tidsbegrænset kontrakt, indtil de skal bruges til genhusning. Beskrivelse Som følge af, at der er konstateret PCB forekomster, har de syv implicerede boligafdelinger, der samlet omfatter over boliger i Brøndby Strand bebyggelsen, igangsat et arbejde om en fælles helhedsplan for hele bebyggelsen og afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling. For Tranemosegårds vedkommende, er der konstateret PCB i et højhus og vurderingen er, at beboerne skal genhuses når renoveringen starter. Hele højhuset skal tømmes, dvs. at alle genhuses samtidig. Genhusningsperioden kan vare op til 12 måneder, er den foreløbige vurdering. Renoveringen og dermed genhusningen forventes påbegyndt i slutningen af Det er administrationens erfaring, at det er nødvendigt at starte i god tid med at tilbageholde boliger til genhusningsbrug. Brøndby kommune har på møde den 28. maj 2014 tilkendegivet, at de ønsker at lade genhusning gå forud for den kommunale anvisningsret og er dermed indforstået med, at administrationen tilbageholder boliger til genhusningsbrug. 2

3 Økonomi og ressourcer Udgiften til genhusningen lægges i byggesagen. Tomgangsleje søges mindsket ved at udleje boliger bestemt for genhusning, på midlertidige kontrakter. Tidsplan Ventelisten sættes ud af kraft hurtigst muligt. Relevant for strategien Der vil være et tæt samarbejde med Brøndby kommune så det sikres, at der ydes hjælp til ældre og socialt udsatte beboere, som i særlig grad skal have støtte i forbindelse med genhusningen. Derudover afsøges muligheden for et samarbejde med andre boligorganisationer om genhusningen. Vurdering Hvis der skal sikres et realistisk antal boliger til genhusning, bør arbejdet med at tilbageholde lejemål startes nu. 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Budgetkontrol pr. 30. april Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 5. Oversigt over underskrevne pantebreve Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Oversigt over underskrevne pantebreve 3

4 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen 7. Aktionslisten Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Aktionslisten 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse Der er nu afholdt licitation på projektet. I forbindelse med projekteringen viste det sig, at den eksisterende placering af vandrørene ikke kunne genanvendes. Der var reelt kun 2 alternative placeringer, som begge ville kunne genere beboerne i større eller mindre grad. Den ene løsning indebar placering af en rørkasse i entreen, hvor kassen kunne give gener i forhold til beboernes møblering og gangveje. Den anden betød opsætning af rørkasse et andet sted i badeværelset, hvor håndvask mv. skulle flyttes hen imod WC et. Det rådgivende ingeniørfirma Danakon og administrationen anbefalede placeringen i entreen. Det skyldtes dels en ringere indretning af badeværelset såfremt rørkassen skulle placeres i badeværelset, og dels hensyn til fremtidige renoveringer af badeværelserne. Placering af rørkassen på badeværelset var også en dyrere løsning. Afdelingsbestyrelsen besluttede imidlertid, at der skulle afholdes et ekstraordinært beboermøde, hvor beboerne skulle vælge den ene af løsningerne. Beboerne valgte på beboermødet, at rørkassen skulle placeres på badeværelset. Økonomi og ressourcer Ved vedtagelsen af projektet blev godkendt en huslejestigning på 10%. Der blev afholdt licitation den 8. maj 2014 med et positivt resultat. Det laveste bud fra VVS-entreprenør Cristoffersen og Knudsen var ca. 30% under budgettet. Der vil nu blive indgået kontrakt med det vindende firma. 4

5 Tidsplan Den for beboerne fremlagte tidsplan overholdes, og det forventes at håndværkerne er færdige til september Afd. 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI Administrationen indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig deltagelsen i forskningsprojektet fra SBI. Beskrivelse Bag forskningsprojektet om forekomst af PCB i boliger, er SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) og Bispebjerg Hospital. Der er til alle almene boligorganisationer i Danmark fremsendt en skrivelse om spørgsmål om forekomst af PCB i boliger. SBI har bedt administrationen om at støtte op om et vigtigt forskningsprojekt hvor man ønsker at undersøge risikoen for en række helbredsmæssige effekter af at bo i boliger kontamineret med PCB. Da skrivelsen blev fremsendt med meget kort varsel, har administrationen svaret henvendelsen med forbehold for organisationsbestyrelsens efterfølgende godkendelse af at deltage i projektet. Administrationen har oplyst, under forudsætning af fortrolighed som skrevet i brevet fra SBI, er registreret 40 lejemål > 300 ng/m3 i Tranumparken 1, T13 - jf. bilag. Den videre behandling og en yderligere beskrivelse af dette forskningsprojekt vil blive forelagt organisationsbestyrelsen løbende, når SBI fremadrettet henvender sig. Da ikke andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne har foretaget en 100% PCB registrering, har b.la. FA09 på vegne af PAB måtte takke nej med den begrundelse, at de har for få prøvetagninger. Det forventes at deltagelse i deltagelse i denne undersøgelse er uden omkostninger for afdelingen. Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB i boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB 10. Afd. 13 Silergården, orientering om risiko for PCB i indbo Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5

6 Beskrivelse Som tidligere beskrevet forventes HP4 byggestart ultimo 2016 med de PCB inficerede højhuse. Det er samstemmende vurderet af SBS Rådgivning og Golder Associated, at en PCB renovering i højhusene ikke kan foretages uden at højhusene under renoveringen er 100 % rømmet. I et notat, der vedlægges, har Golder Asociated beskrevet et særligt forhold omkring risiko for, at en beboer som fraflytter en PCB kontamineret bolig og tager sit kontaminerede indbo med over i en ren lejlighed, vil kontaminere den rene bolig med PCB. Dette forhold vil medfører en væsentlig risiko for hele genhusningsopgaven. Der er derfor behov for at dette forhold undersøges nærmere ved gennemførelse af et særligt pilotfoprsøg, der påtænkes gennemført i de to nu rensede boliger i Rheumpark Albjergparken. Administrationen vender tilbage med nærmere orientering, når beskrivelse af pilotforsøg om kontaminerede indbo og tilhørende økonomi foreligger. Angående genhusning har det været et udtrykt ønske fra alle administrationerne med PCB, at møderne med beboerne i PAB, BAB og BO-VEST omkring interview om beboernes særlige behov, bliver med udgangspunkt i et enslydende spørgeskema. Møder i alle afdelinger planlægges inden sommer og det fælles genhusningsspørgeskema er under udførelse hos SBS rådgivning. Administrationen har til SBS udleveret materiale fra to af administrationens store genhusningssager; gårdhavehusene i Albertslund Vest og rækkehusene i Albertslund Syd. SBS har orienteret administrationen om at man har benyttet dette materiale som inspiration til et spørgeskema til Brøndby Strand Parkerne. PCB i indbo notat af Golder Associates 11. Afdeling 13 Silergården - HP4 - Idekonkurrence - økonomisk beregning af forslagene Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en uvildig økonomisk beregning af de resterende 3 forslag. T13 andel af udgiften vil andrage kr inkl. moms, der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen. Af hensyn til den meget stramme tidsplan for dommerkomiteens arbejde har forslaget været forhåndsdrøftet med formanden. På dette grundlag har administrationen meddelt SBS accept af arbejdet. 6

7 Beskrivelse: Begrundelsen Idekonkurrencen er nu nået til 2 fase og der er ud af de 4 resterende arkitektteams tre teams, der vurderes at kunne konkurrere om 1 ste pladsen i idekonkurrencen. Af disse forslag har det ikke været muligt endnu at træffe enighed, da der i forslagene kan ses store økonomiske udfordringer, da særligt udearealerne inddrages meget og dette ikke normalt er arbejder der finansieres af Landsbyggefond. Derfor har dommerkomiteen opfordret til en uvildig økonomisk beregning af forslagene, for derved at kunne kvalificere valget af vinderen i den indbudte idekonkurrence. Dommerkomiteen har anmodet om, at følgende undersøges: 1. Økonomisk relativ indeksering forslagene imellem, således at det kan belyses, hvordan forslagene ligger i forhold til hinanden. Dette opdeles på anlæg og drift, samt med en underopdeling på boligselskaberne og kommunen. 2. Undersøgelse af, hvorledes de resterende forslag bedst vil kunne realiseres og tåle at stå ude om natten ved kun 50 % ide-gennemførelse. Dette undersøges af en uafhængig fagdommer fra AA (Akademisk Arkitektforening). 3. Det vindende idéforslag, undersøges for, hvor meget og hvilke arbejder driften i de enkelte afdelinger selv kan stå for - ud fra princippet, væggene etableres af projekt HP4 og afdelingernes driftsafdelinger hænger selv billederne op på denne væg. Arkitektteams arbejder med yderligere detaljeringer og visualiseringer af deres idéer om HP4 i fase 2 med annoncering af vinderen den 3. juni Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en særlig ekstern rådgivning, der kan analysere de tidsmæssige forudsætninger med henblik på kvalificering af rammetidsplanen. T13 s andel af udgiften vil andrage ca kr. der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtte-berettigede budget for helhedsplanen. Det bemærkes, at forslaget har været forelagt formanden på forhånd i det der i det fælles projektsamarbejde var fastsat en frist, der indebar, at SBS skulle have accept inden den 17. juni. Beskrivelse: Ved drøftelser i projektgruppen er der konstateret et behov for at få kvalificeret den overordnede rammetidsplan. Dette fordi de forskellige scenarier med henholdsvis renovering af et højhus med og uden pcb har stor betydning for den samlede tidsplan og dermed i særdeleshed for den deraf følgende genhusning. 7

8 En sådan tidsmæssig analyse kræver stor erfaring og kompetence med tidsvurdering af større renoveringsarbejder. Denne særlige kompetence har SBS ikke. Det aftaltes derfor, at SBS skulle forsøge at finde en særlig rådgiver til denne opgave. SBS er nu fremkommet med en indstilling til projektgruppen, der indebærer, at der indgås aftale med Tage Kørner fra TKStyring, se SBS kalder det en "rammetidsplan", fordi det vil være en tidsplan, der kommer til at danne ramme for de efterfølgende mere detaljerede rådgiver- og entreprenørtidsplaner som skal benyttes i rådgiverudbud og senere i entreprenørudbud. Tidsplan af 27. marts 2014 vedlægges. Sbs forestiller sig, at denne kvalificering skal ende op med, at der skabes to ret udførlige tidsplaner, der viser aktiviteterne undervejs i et Gant-diagram, og dermed skaber et godt grundlag for det videre arbejde med genhusningsmodellerne: 1. En tidsplan for renovering af et af de fem PCB-berørte højhuse 2. En tidsplan for renovering af et af de syv "rene" højhuse. De samlede udgifter til denne opgave er budgetteret til kr. der er specificeret herunder. I samme skema er endvidere angivet fordeling af udgifterne imellem de fire bygherrer. Følgende rammebudget for opgaven (efter den sædvanlige fordelingsnøgle): Rådgiver Antal timer inkl. møder undervejs Timesats inkl. moms Honorarramme i alt cirka inkl. moms BAB s andel 16,21 % PAB s andel 15,10 % T13 s andel 35,86 % BB s andel 32,83 % Tage Kørner 50 timer 1.187, Golder 30 timer 1.187, sbs 15 timer 1.031, inkl. moms Tidsplan fra den Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold Organisations bestyrelsens formand har bedt om at se de kontraktlige forhold med Sbs rådgivning. Nedenstående summariske oplistning skulle gerne klarlægge disse forhold. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager denne orientering til efterretning. Beskrivelse Kontrakten blev indgået med Sbs den 14. februar 2012 omhandlende de rådgiver ydelser relateret til indledende undersøgelser og HP4. 8

9 Følgende ydelser er med administrationens øjne vigtige at fremhæve: Uddrag og Udklip af 4 rådgiver ydelse:. Der er i kontrakten indlagt mulighed for at bygherre BO-VEST selv foretager projektledelse mv på delopgaver fx har administrationen selv forestået PCB undersøgelser og forsøg i TP1. I kontrakten 6 udfører Sbs arbejdet udfra en stipuleret tids og procesplan. I kontrakten 7 skal opmærksomheden henledes på at Sbs rådgivning honoreres efter medgået tid. I denne kontrakt er der således ikke indlagt en tidsbegrænsning eller en projektfase. Bilag Underskrevet rådgiverkontrakt af den 14. februar Almene Boligdage 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget for baren i forbindelse med Almene Boligdage Beskrivelse Tranemosegårds bestyrelse har på deres organisationsbestyrelsesmøde den 8. april 2014 besluttet, at Cafe 13-baren, der blev bygget til Almene Boligdage i 2010 også bliver en del af standen i 2014, samt at Tranemosegård vil stå for alle udgifter i den forbindelse Budget Leje af fadølsanlæg og køb af fadøl / sodavand Bemanding af bar ca kr. ca kr. 9

10 Transport og opsætning / nedtagning ca kr. Baggrund BO-VESTs deltager på Almene Boligdage den september 2014 med en udstilling, der placeres i den temagruppe, BL kalder smart byggeri. BO-VESTs stand på Almene Boligdage vil omhandle helhedsplanen i T13 og renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd. Der vil også kunne ses en model af Brøndby Strand på standen. Søg mod vest-kampagnen vil blive brugt som blikfang, herunder er det planen at informere om, at vi har ansat 10 elever, og at der i alt er fundet plads til 17 praktikanter på renoveringsprojekterne i BO-VEST. Fra Hyldespjældets Skulpturbank hentes 2-3 skulpturer ind, og historien om skulpturbanken kommunikeres via QR-koder og små film. En af skulpturerne placeres på standen. Solcelleprojektet i T13 afventer, at lovgivningen kommer på plads. Det forventes ikke, at igangsætning sker inden Almene Boligdage. Denne ekskursion aflyses derfor. Derudover bidrager Tranemosegård med Cafe 13-baren, hvor der vil være gratis udskænkning af øl og vand. 15. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet den 21. maj Referat af repræsentantskabsmødet den 21. maj Bestilling af stemmesedler Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter om Tranemosegårds stemmesedler skal genbestilles. Beskrivelse Tranemosegårds specielle stemmesedler er brugt op og administrationen har indhentet tilbud på at få trykt nogle tilsvarende i 4 forskellige farver. 10

11 Pris ved stk. Pris ved stk. kr ,00 eks. moms kr ,00 eks. moms Dertil kommer et tillæg for stanseform på kr ,00 samt miljøtillæg på kr. 35,00. Bilag Tilbud på stemmesedler 17. Mødeplan for 2015 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for Beskrivelse: Mødekalenderen for 2015 er lagt med udgangspunkt i placeringen af møderne i mødekalenderen for Bestyrelsesmøder: Onsdag den 28. januar 2015 Onsdag den 15. april 2015 Tirsdag den 19. maj 2015 (i forbindelse med repræsentantskabsmødet) Torsdag den 11. juni 2015 Torsdag den 24. september 2015 Torsdag den 3. december 2015 Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 19. maj Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/ Dorthe Larsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Orienteringssager BL v/ Allan Nielsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11

12 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/ Hugo Thuge Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Orienteringssager fra administrationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Temamøde om nøgletal BO-VEST bestyrelsen har besluttet, at der skal holdes et temamøde for organisationsbestyrelserne den 21. august kl Baggrunden er, at administrationen har mulighed for at levere nøgletal på mange relevante områder og det derfor vil være interessant og relevant med et temamøde om, hvad beboerdemokratiet måtte have af ønsker til nøgletal, hvilke tal der er de mest relevante, hvad andre gør, hvad administrationen kan levere mv. Afdeling 4 Tranehaven, status på altansagen Den 16. april 2014 modtog administrationen skønserklæring 2 fra skønsmanden. Han vurderer nu, som svar på de supplerende spørgsmål, der er stillet fra vores side, at manglerne er langt mere omfattende end tidligere vurderet og, at udbedringsudgifterne udgør kr. ekskl. moms. I den supplerende skønserklæring fra 25. september 2012 var skønsmandens vurdering, at udbedringsudgiften var ca kr. ekskl. moms. Advokat Kurt Bardeleben fra LETT Advokater, der repræsenterer Tranehaven, har på grundlag af skønserklæringen udarbejdet udkast til processkrift med henblik på, at der optages forhandling med modparten om afslutning af sagen på grundlag af skønserklæringen. Modparten Balco AB har imidlertid anmodet Voldgiftsretten om udsættelse af frist for afgivelse af replik i det de har besluttet, at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Modpartens advokat har meddelt, at disse spørgsmål fremsættes indenfor 3 uger fra den 20. maj. Det må således fortsat afventes, at modpartens spørgsmål til skønsmanden besvares før sagen kan finde sin afslutning. Orientering om termografering af gavle På bestyrelsesmøde den 5. december 2013, besluttede bestyrelse at iværksætte en termografiundersøgelse af gavle i de ældre murede afdelinger i Tranemosegård. Termografiundersøgelsen er nu gennemført. Der vedhæftes et bilag, der beskriver de overordnede konklusioner på undersøgelserne. Selve termografirapporterne for de enkelte afdelinger kan rekvireres i administrationen. Af side 3 i vedhæftede bilag fremgår det, at den bedste effekt opnås ved indvendig isolering 12

13 hulmursisolering har begrænset effekt (på grund af stor procentvis andel af faste bindere) Med hensyn til den indvendige isolering, bemærker rådgiver (på side 14), at der også er udfordringer ved en indvendig isolering. Der skal undgås fugtfølsomme materialer, monteres dampspærre og det kræver en god vedligeholdelse af det udvendige murværk. På side 13 ses ved sammenligning af de 2 billeder en tydelig forskel i varmetabet i stueetagen på en fuldmuret gavl og en ikke efterisoleret hulmur. Rapporterne vil nu tilgå de enkelte afdelinger, med henblik på at udnytte resultaterne i den videre drift og ved planlægning af fremtidige renoveringer. Bestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på kr Der er afholdt udgift til termografiundersøgelsen på kr ,00. Hertil kommer 10 timer i byggeadministrationen kr ,50. Udgifter afholdt til undersøgelsen, i alt kr ,50. Bilag Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VEST har modtaget en henvendelse fra en beboer i Tranehaven vedr. renovering af badeværelset. Til bestyrelsens orientering vedlægges henvendelsen fra beboeren samt BO-VESTs svar. Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven Tranehaven - stigstrenge I forbindelse med afholdelse af beboermøde om placering af stigstrenge, har administrationen modtaget kopi af 2 skrivelser tilskrevet Tranemosegård og afd. 4 Tranehaven. Skrivelserne er fra en beboer som mener at beboerne er blevet misinformeret. De 2 skrivelser er vedhæftet, sammen med et notat med administrationens bemærkninger og et forslag til svar til beboeren. 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven 13

14 Fremtidssikring af afdelingerne På sidste møde i organisationsbestyrelsen blev der mundtligt redegjort for fremtidssikringsprojektet og de tanker, der ligger bag fremtidssikring. Det blev aftalt, at administrationen skulle afholde møder med fremtidssikringsafdelingerne for at inddrage disse i processen. Administrationen har planlagt en møderunde med afdelingsbestyrelserne i afd. 1, 3, 4, 6, 12 og 15 i ugerne Formålet med disse møder er en generel orientering om fremtidssikring samt at høre afdelingsbestyrelsernes vurdering af afdelingens problemer og ønsker. I september afholdes endnu en møderunde med de samme afdelingsbestyrelser for at fremlægge et udkast til plan. Et evt. videre forløb aftales herefter. Status på udsættelser - marts og april 2014 Antal udsatte i marts og april måned som følge af økonomiske forhold: - Fordelt på organisationer: VA: 2 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser - Fordelt på afdelinger: Galgebakken: 2 Status på ledige lejemål i Tranemosegård pr. 31. maj 2014 Antal ledige lejemål Boliger: 0 Erhvervslejemål: 0 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer. Tranevænget 30, 1.tv. Lejetab: 1. februar 31. marts 2014 kr ,00 Opsigelses- og fraflytningsstatistik Statistik for januar - april er vedlagt som bilag. Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Louise Hamann, sagsbehandler i boliggruppen,

15 Marianne Bach, adm. sagsbehandler i Drift, Enrico Baglioni, adm. sagsbehandler i Drift, Lars Guldhammer, teamleder for finans og byggeøkonomi, Susanna L. Larsen, adm. sagsbehandler i Drift, Lisa Fomsgaard Nielsen, byggechef, Majken Trier Kold, juniorcontroller i Øko, Bjarke Schilling, varmetekniker i Drift, Mikkel Ellung Larsen, energi- og miljøkonsulent i Drift, Dennis Malm, driftskonsulent i Drift, Anders Svendsen, finansmedarbejder i Øko, Boligafdelingerne: René Christensen, fastansættes som EF i afd. 15, Michael Barting, førstemand i afd. 15, Fratrædelser Administrationen: Gitte Nielsen, Økonomimedarbejder, Malene B. Rasmussen, HR-medarbejder, Carsten R. Larsen, driftsmedarbejder, Morten Ovman, fagleder i drift, Boligafdelingerne: Ingen 23. Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den 24. september Eventuelt Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Oversigt over underskrevne pantebreve Økonomisk status over Helhedsplaner Aktionslisten 15

16 Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB PCB i indbo notat fra Golder Associates Tidsplan for projektudvikling Underskrevet kontraktaftale med SBS Referat af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 Tilbud på stemmesedler Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven Fraflytningsstatistik for januar - april 16

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl. 19.15 Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2014 Tirsdag den 8. april 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 1. april 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2014 Tirsdag den 8. april 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 1. april 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2014 Tirsdag den 8. april 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 1. april 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat af: Tranemosegård. Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl. 16.30, Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Tranemosegård. Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl. 16.30, Malervangen 1, Glostrup. Tranemosegård Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl. 16.30, Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen Vejen Byggeselskab Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 22. august 2016 kl. 17.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Falkevej 6, Vejen Leif Nielsen Tage Øhlenschlæger Randi Fait Grete Noes Marcelo Mendoza

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming

Simon Tornø Olsen under punkt 3 5, Annesophie Hansen og Vibeke Rømming Albertslund Boligselskab 10. juni 2015 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. juni 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte Nejrup,

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2014 Onsdag den 5. februar 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2014 Onsdag den 5. februar 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2014 Onsdag den 5. februar 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra administrationen:

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud.

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud. forlod mødet kl. 20:45 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Mikkel Selander

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere