Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Vibeke Rømming Medarbejder fra boliggruppen deltager under punkt 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Afdeling 13 Silergården, Ventelisten i forbindelse med genhusning 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 (bilag) 4. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt (bilag) 5. Oversigt over underskrevne pantebreve (bilag) 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen (bilag) 7. Aktionslisten (bilag) 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven 9. Afdeling 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI (bilag) 10. Afdeling 13 Silergården, Orientering om risiko for PCB i indbo (bilag) 11. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Idekonkurrence 12. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling (bilag) 13. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold (bilag) 14. Almene Boligdage Evaluering af Tranemosegårds repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 (bilag) 16. Bestilling af stemmesedler (bilag) 17. Mødeplan for 2015

2 18. Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer 19. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen (bilag) 23. Næste møde 24. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Afdeling 13 Silergården - Ventelisten i forbindelse med genhusning Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at den ordinære venteliste sættes ud af kraft i T13, så boligerne kan øremærkes til genhusning. For at mindske udgift til tomgangsleje, forsøges boligerne så vidt muligt udlejet på en tidsbegrænset kontrakt, indtil de skal bruges til genhusning. Beskrivelse Som følge af, at der er konstateret PCB forekomster, har de syv implicerede boligafdelinger, der samlet omfatter over boliger i Brøndby Strand bebyggelsen, igangsat et arbejde om en fælles helhedsplan for hele bebyggelsen og afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling. For Tranemosegårds vedkommende, er der konstateret PCB i et højhus og vurderingen er, at beboerne skal genhuses når renoveringen starter. Hele højhuset skal tømmes, dvs. at alle genhuses samtidig. Genhusningsperioden kan vare op til 12 måneder, er den foreløbige vurdering. Renoveringen og dermed genhusningen forventes påbegyndt i slutningen af Det er administrationens erfaring, at det er nødvendigt at starte i god tid med at tilbageholde boliger til genhusningsbrug. Brøndby kommune har på møde den 28. maj 2014 tilkendegivet, at de ønsker at lade genhusning gå forud for den kommunale anvisningsret og er dermed indforstået med, at administrationen tilbageholder boliger til genhusningsbrug. 2

3 Økonomi og ressourcer Udgiften til genhusningen lægges i byggesagen. Tomgangsleje søges mindsket ved at udleje boliger bestemt for genhusning, på midlertidige kontrakter. Tidsplan Ventelisten sættes ud af kraft hurtigst muligt. Relevant for strategien Der vil være et tæt samarbejde med Brøndby kommune så det sikres, at der ydes hjælp til ældre og socialt udsatte beboere, som i særlig grad skal have støtte i forbindelse med genhusningen. Derudover afsøges muligheden for et samarbejde med andre boligorganisationer om genhusningen. Vurdering Hvis der skal sikres et realistisk antal boliger til genhusning, bør arbejdet med at tilbageholde lejemål startes nu. 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Budgetkontrol pr. 30. april Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 5. Oversigt over underskrevne pantebreve Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Oversigt over underskrevne pantebreve 3

4 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen 7. Aktionslisten Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Aktionslisten 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse Der er nu afholdt licitation på projektet. I forbindelse med projekteringen viste det sig, at den eksisterende placering af vandrørene ikke kunne genanvendes. Der var reelt kun 2 alternative placeringer, som begge ville kunne genere beboerne i større eller mindre grad. Den ene løsning indebar placering af en rørkasse i entreen, hvor kassen kunne give gener i forhold til beboernes møblering og gangveje. Den anden betød opsætning af rørkasse et andet sted i badeværelset, hvor håndvask mv. skulle flyttes hen imod WC et. Det rådgivende ingeniørfirma Danakon og administrationen anbefalede placeringen i entreen. Det skyldtes dels en ringere indretning af badeværelset såfremt rørkassen skulle placeres i badeværelset, og dels hensyn til fremtidige renoveringer af badeværelserne. Placering af rørkassen på badeværelset var også en dyrere løsning. Afdelingsbestyrelsen besluttede imidlertid, at der skulle afholdes et ekstraordinært beboermøde, hvor beboerne skulle vælge den ene af løsningerne. Beboerne valgte på beboermødet, at rørkassen skulle placeres på badeværelset. Økonomi og ressourcer Ved vedtagelsen af projektet blev godkendt en huslejestigning på 10%. Der blev afholdt licitation den 8. maj 2014 med et positivt resultat. Det laveste bud fra VVS-entreprenør Cristoffersen og Knudsen var ca. 30% under budgettet. Der vil nu blive indgået kontrakt med det vindende firma. 4

5 Tidsplan Den for beboerne fremlagte tidsplan overholdes, og det forventes at håndværkerne er færdige til september Afd. 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI Administrationen indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig deltagelsen i forskningsprojektet fra SBI. Beskrivelse Bag forskningsprojektet om forekomst af PCB i boliger, er SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) og Bispebjerg Hospital. Der er til alle almene boligorganisationer i Danmark fremsendt en skrivelse om spørgsmål om forekomst af PCB i boliger. SBI har bedt administrationen om at støtte op om et vigtigt forskningsprojekt hvor man ønsker at undersøge risikoen for en række helbredsmæssige effekter af at bo i boliger kontamineret med PCB. Da skrivelsen blev fremsendt med meget kort varsel, har administrationen svaret henvendelsen med forbehold for organisationsbestyrelsens efterfølgende godkendelse af at deltage i projektet. Administrationen har oplyst, under forudsætning af fortrolighed som skrevet i brevet fra SBI, er registreret 40 lejemål > 300 ng/m3 i Tranumparken 1, T13 - jf. bilag. Den videre behandling og en yderligere beskrivelse af dette forskningsprojekt vil blive forelagt organisationsbestyrelsen løbende, når SBI fremadrettet henvender sig. Da ikke andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne har foretaget en 100% PCB registrering, har b.la. FA09 på vegne af PAB måtte takke nej med den begrundelse, at de har for få prøvetagninger. Det forventes at deltagelse i deltagelse i denne undersøgelse er uden omkostninger for afdelingen. Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB i boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB 10. Afd. 13 Silergården, orientering om risiko for PCB i indbo Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5

6 Beskrivelse Som tidligere beskrevet forventes HP4 byggestart ultimo 2016 med de PCB inficerede højhuse. Det er samstemmende vurderet af SBS Rådgivning og Golder Associated, at en PCB renovering i højhusene ikke kan foretages uden at højhusene under renoveringen er 100 % rømmet. I et notat, der vedlægges, har Golder Asociated beskrevet et særligt forhold omkring risiko for, at en beboer som fraflytter en PCB kontamineret bolig og tager sit kontaminerede indbo med over i en ren lejlighed, vil kontaminere den rene bolig med PCB. Dette forhold vil medfører en væsentlig risiko for hele genhusningsopgaven. Der er derfor behov for at dette forhold undersøges nærmere ved gennemførelse af et særligt pilotfoprsøg, der påtænkes gennemført i de to nu rensede boliger i Rheumpark Albjergparken. Administrationen vender tilbage med nærmere orientering, når beskrivelse af pilotforsøg om kontaminerede indbo og tilhørende økonomi foreligger. Angående genhusning har det været et udtrykt ønske fra alle administrationerne med PCB, at møderne med beboerne i PAB, BAB og BO-VEST omkring interview om beboernes særlige behov, bliver med udgangspunkt i et enslydende spørgeskema. Møder i alle afdelinger planlægges inden sommer og det fælles genhusningsspørgeskema er under udførelse hos SBS rådgivning. Administrationen har til SBS udleveret materiale fra to af administrationens store genhusningssager; gårdhavehusene i Albertslund Vest og rækkehusene i Albertslund Syd. SBS har orienteret administrationen om at man har benyttet dette materiale som inspiration til et spørgeskema til Brøndby Strand Parkerne. PCB i indbo notat af Golder Associates 11. Afdeling 13 Silergården - HP4 - Idekonkurrence - økonomisk beregning af forslagene Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en uvildig økonomisk beregning af de resterende 3 forslag. T13 andel af udgiften vil andrage kr inkl. moms, der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen. Af hensyn til den meget stramme tidsplan for dommerkomiteens arbejde har forslaget været forhåndsdrøftet med formanden. På dette grundlag har administrationen meddelt SBS accept af arbejdet. 6

7 Beskrivelse: Begrundelsen Idekonkurrencen er nu nået til 2 fase og der er ud af de 4 resterende arkitektteams tre teams, der vurderes at kunne konkurrere om 1 ste pladsen i idekonkurrencen. Af disse forslag har det ikke været muligt endnu at træffe enighed, da der i forslagene kan ses store økonomiske udfordringer, da særligt udearealerne inddrages meget og dette ikke normalt er arbejder der finansieres af Landsbyggefond. Derfor har dommerkomiteen opfordret til en uvildig økonomisk beregning af forslagene, for derved at kunne kvalificere valget af vinderen i den indbudte idekonkurrence. Dommerkomiteen har anmodet om, at følgende undersøges: 1. Økonomisk relativ indeksering forslagene imellem, således at det kan belyses, hvordan forslagene ligger i forhold til hinanden. Dette opdeles på anlæg og drift, samt med en underopdeling på boligselskaberne og kommunen. 2. Undersøgelse af, hvorledes de resterende forslag bedst vil kunne realiseres og tåle at stå ude om natten ved kun 50 % ide-gennemførelse. Dette undersøges af en uafhængig fagdommer fra AA (Akademisk Arkitektforening). 3. Det vindende idéforslag, undersøges for, hvor meget og hvilke arbejder driften i de enkelte afdelinger selv kan stå for - ud fra princippet, væggene etableres af projekt HP4 og afdelingernes driftsafdelinger hænger selv billederne op på denne væg. Arkitektteams arbejder med yderligere detaljeringer og visualiseringer af deres idéer om HP4 i fase 2 med annoncering af vinderen den 3. juni Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en særlig ekstern rådgivning, der kan analysere de tidsmæssige forudsætninger med henblik på kvalificering af rammetidsplanen. T13 s andel af udgiften vil andrage ca kr. der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtte-berettigede budget for helhedsplanen. Det bemærkes, at forslaget har været forelagt formanden på forhånd i det der i det fælles projektsamarbejde var fastsat en frist, der indebar, at SBS skulle have accept inden den 17. juni. Beskrivelse: Ved drøftelser i projektgruppen er der konstateret et behov for at få kvalificeret den overordnede rammetidsplan. Dette fordi de forskellige scenarier med henholdsvis renovering af et højhus med og uden pcb har stor betydning for den samlede tidsplan og dermed i særdeleshed for den deraf følgende genhusning. 7

8 En sådan tidsmæssig analyse kræver stor erfaring og kompetence med tidsvurdering af større renoveringsarbejder. Denne særlige kompetence har SBS ikke. Det aftaltes derfor, at SBS skulle forsøge at finde en særlig rådgiver til denne opgave. SBS er nu fremkommet med en indstilling til projektgruppen, der indebærer, at der indgås aftale med Tage Kørner fra TKStyring, se SBS kalder det en "rammetidsplan", fordi det vil være en tidsplan, der kommer til at danne ramme for de efterfølgende mere detaljerede rådgiver- og entreprenørtidsplaner som skal benyttes i rådgiverudbud og senere i entreprenørudbud. Tidsplan af 27. marts 2014 vedlægges. Sbs forestiller sig, at denne kvalificering skal ende op med, at der skabes to ret udførlige tidsplaner, der viser aktiviteterne undervejs i et Gant-diagram, og dermed skaber et godt grundlag for det videre arbejde med genhusningsmodellerne: 1. En tidsplan for renovering af et af de fem PCB-berørte højhuse 2. En tidsplan for renovering af et af de syv "rene" højhuse. De samlede udgifter til denne opgave er budgetteret til kr. der er specificeret herunder. I samme skema er endvidere angivet fordeling af udgifterne imellem de fire bygherrer. Følgende rammebudget for opgaven (efter den sædvanlige fordelingsnøgle): Rådgiver Antal timer inkl. møder undervejs Timesats inkl. moms Honorarramme i alt cirka inkl. moms BAB s andel 16,21 % PAB s andel 15,10 % T13 s andel 35,86 % BB s andel 32,83 % Tage Kørner 50 timer 1.187, Golder 30 timer 1.187, sbs 15 timer 1.031, inkl. moms Tidsplan fra den Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold Organisations bestyrelsens formand har bedt om at se de kontraktlige forhold med Sbs rådgivning. Nedenstående summariske oplistning skulle gerne klarlægge disse forhold. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager denne orientering til efterretning. Beskrivelse Kontrakten blev indgået med Sbs den 14. februar 2012 omhandlende de rådgiver ydelser relateret til indledende undersøgelser og HP4. 8

9 Følgende ydelser er med administrationens øjne vigtige at fremhæve: Uddrag og Udklip af 4 rådgiver ydelse:. Der er i kontrakten indlagt mulighed for at bygherre BO-VEST selv foretager projektledelse mv på delopgaver fx har administrationen selv forestået PCB undersøgelser og forsøg i TP1. I kontrakten 6 udfører Sbs arbejdet udfra en stipuleret tids og procesplan. I kontrakten 7 skal opmærksomheden henledes på at Sbs rådgivning honoreres efter medgået tid. I denne kontrakt er der således ikke indlagt en tidsbegrænsning eller en projektfase. Bilag Underskrevet rådgiverkontrakt af den 14. februar Almene Boligdage 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget for baren i forbindelse med Almene Boligdage Beskrivelse Tranemosegårds bestyrelse har på deres organisationsbestyrelsesmøde den 8. april 2014 besluttet, at Cafe 13-baren, der blev bygget til Almene Boligdage i 2010 også bliver en del af standen i 2014, samt at Tranemosegård vil stå for alle udgifter i den forbindelse Budget Leje af fadølsanlæg og køb af fadøl / sodavand Bemanding af bar ca kr. ca kr. 9

10 Transport og opsætning / nedtagning ca kr. Baggrund BO-VESTs deltager på Almene Boligdage den september 2014 med en udstilling, der placeres i den temagruppe, BL kalder smart byggeri. BO-VESTs stand på Almene Boligdage vil omhandle helhedsplanen i T13 og renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd. Der vil også kunne ses en model af Brøndby Strand på standen. Søg mod vest-kampagnen vil blive brugt som blikfang, herunder er det planen at informere om, at vi har ansat 10 elever, og at der i alt er fundet plads til 17 praktikanter på renoveringsprojekterne i BO-VEST. Fra Hyldespjældets Skulpturbank hentes 2-3 skulpturer ind, og historien om skulpturbanken kommunikeres via QR-koder og små film. En af skulpturerne placeres på standen. Solcelleprojektet i T13 afventer, at lovgivningen kommer på plads. Det forventes ikke, at igangsætning sker inden Almene Boligdage. Denne ekskursion aflyses derfor. Derudover bidrager Tranemosegård med Cafe 13-baren, hvor der vil være gratis udskænkning af øl og vand. 15. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet den 21. maj Referat af repræsentantskabsmødet den 21. maj Bestilling af stemmesedler Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter om Tranemosegårds stemmesedler skal genbestilles. Beskrivelse Tranemosegårds specielle stemmesedler er brugt op og administrationen har indhentet tilbud på at få trykt nogle tilsvarende i 4 forskellige farver. 10

11 Pris ved stk. Pris ved stk. kr ,00 eks. moms kr ,00 eks. moms Dertil kommer et tillæg for stanseform på kr ,00 samt miljøtillæg på kr. 35,00. Bilag Tilbud på stemmesedler 17. Mødeplan for 2015 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for Beskrivelse: Mødekalenderen for 2015 er lagt med udgangspunkt i placeringen af møderne i mødekalenderen for Bestyrelsesmøder: Onsdag den 28. januar 2015 Onsdag den 15. april 2015 Tirsdag den 19. maj 2015 (i forbindelse med repræsentantskabsmødet) Torsdag den 11. juni 2015 Torsdag den 24. september 2015 Torsdag den 3. december 2015 Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 19. maj Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/ Dorthe Larsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Orienteringssager BL v/ Allan Nielsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11

12 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/ Hugo Thuge Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Orienteringssager fra administrationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Temamøde om nøgletal BO-VEST bestyrelsen har besluttet, at der skal holdes et temamøde for organisationsbestyrelserne den 21. august kl Baggrunden er, at administrationen har mulighed for at levere nøgletal på mange relevante områder og det derfor vil være interessant og relevant med et temamøde om, hvad beboerdemokratiet måtte have af ønsker til nøgletal, hvilke tal der er de mest relevante, hvad andre gør, hvad administrationen kan levere mv. Afdeling 4 Tranehaven, status på altansagen Den 16. april 2014 modtog administrationen skønserklæring 2 fra skønsmanden. Han vurderer nu, som svar på de supplerende spørgsmål, der er stillet fra vores side, at manglerne er langt mere omfattende end tidligere vurderet og, at udbedringsudgifterne udgør kr. ekskl. moms. I den supplerende skønserklæring fra 25. september 2012 var skønsmandens vurdering, at udbedringsudgiften var ca kr. ekskl. moms. Advokat Kurt Bardeleben fra LETT Advokater, der repræsenterer Tranehaven, har på grundlag af skønserklæringen udarbejdet udkast til processkrift med henblik på, at der optages forhandling med modparten om afslutning af sagen på grundlag af skønserklæringen. Modparten Balco AB har imidlertid anmodet Voldgiftsretten om udsættelse af frist for afgivelse af replik i det de har besluttet, at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Modpartens advokat har meddelt, at disse spørgsmål fremsættes indenfor 3 uger fra den 20. maj. Det må således fortsat afventes, at modpartens spørgsmål til skønsmanden besvares før sagen kan finde sin afslutning. Orientering om termografering af gavle På bestyrelsesmøde den 5. december 2013, besluttede bestyrelse at iværksætte en termografiundersøgelse af gavle i de ældre murede afdelinger i Tranemosegård. Termografiundersøgelsen er nu gennemført. Der vedhæftes et bilag, der beskriver de overordnede konklusioner på undersøgelserne. Selve termografirapporterne for de enkelte afdelinger kan rekvireres i administrationen. Af side 3 i vedhæftede bilag fremgår det, at den bedste effekt opnås ved indvendig isolering 12

13 hulmursisolering har begrænset effekt (på grund af stor procentvis andel af faste bindere) Med hensyn til den indvendige isolering, bemærker rådgiver (på side 14), at der også er udfordringer ved en indvendig isolering. Der skal undgås fugtfølsomme materialer, monteres dampspærre og det kræver en god vedligeholdelse af det udvendige murværk. På side 13 ses ved sammenligning af de 2 billeder en tydelig forskel i varmetabet i stueetagen på en fuldmuret gavl og en ikke efterisoleret hulmur. Rapporterne vil nu tilgå de enkelte afdelinger, med henblik på at udnytte resultaterne i den videre drift og ved planlægning af fremtidige renoveringer. Bestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på kr Der er afholdt udgift til termografiundersøgelsen på kr ,00. Hertil kommer 10 timer i byggeadministrationen kr ,50. Udgifter afholdt til undersøgelsen, i alt kr ,50. Bilag Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VEST har modtaget en henvendelse fra en beboer i Tranehaven vedr. renovering af badeværelset. Til bestyrelsens orientering vedlægges henvendelsen fra beboeren samt BO-VESTs svar. Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven Tranehaven - stigstrenge I forbindelse med afholdelse af beboermøde om placering af stigstrenge, har administrationen modtaget kopi af 2 skrivelser tilskrevet Tranemosegård og afd. 4 Tranehaven. Skrivelserne er fra en beboer som mener at beboerne er blevet misinformeret. De 2 skrivelser er vedhæftet, sammen med et notat med administrationens bemærkninger og et forslag til svar til beboeren. 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven 13

14 Fremtidssikring af afdelingerne På sidste møde i organisationsbestyrelsen blev der mundtligt redegjort for fremtidssikringsprojektet og de tanker, der ligger bag fremtidssikring. Det blev aftalt, at administrationen skulle afholde møder med fremtidssikringsafdelingerne for at inddrage disse i processen. Administrationen har planlagt en møderunde med afdelingsbestyrelserne i afd. 1, 3, 4, 6, 12 og 15 i ugerne Formålet med disse møder er en generel orientering om fremtidssikring samt at høre afdelingsbestyrelsernes vurdering af afdelingens problemer og ønsker. I september afholdes endnu en møderunde med de samme afdelingsbestyrelser for at fremlægge et udkast til plan. Et evt. videre forløb aftales herefter. Status på udsættelser - marts og april 2014 Antal udsatte i marts og april måned som følge af økonomiske forhold: - Fordelt på organisationer: VA: 2 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser - Fordelt på afdelinger: Galgebakken: 2 Status på ledige lejemål i Tranemosegård pr. 31. maj 2014 Antal ledige lejemål Boliger: 0 Erhvervslejemål: 0 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer. Tranevænget 30, 1.tv. Lejetab: 1. februar 31. marts 2014 kr ,00 Opsigelses- og fraflytningsstatistik Statistik for januar - april er vedlagt som bilag. Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Louise Hamann, sagsbehandler i boliggruppen,

15 Marianne Bach, adm. sagsbehandler i Drift, Enrico Baglioni, adm. sagsbehandler i Drift, Lars Guldhammer, teamleder for finans og byggeøkonomi, Susanna L. Larsen, adm. sagsbehandler i Drift, Lisa Fomsgaard Nielsen, byggechef, Majken Trier Kold, juniorcontroller i Øko, Bjarke Schilling, varmetekniker i Drift, Mikkel Ellung Larsen, energi- og miljøkonsulent i Drift, Dennis Malm, driftskonsulent i Drift, Anders Svendsen, finansmedarbejder i Øko, Boligafdelingerne: René Christensen, fastansættes som EF i afd. 15, Michael Barting, førstemand i afd. 15, Fratrædelser Administrationen: Gitte Nielsen, Økonomimedarbejder, Malene B. Rasmussen, HR-medarbejder, Carsten R. Larsen, driftsmedarbejder, Morten Ovman, fagleder i drift, Boligafdelingerne: Ingen 23. Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den 24. september Eventuelt Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Oversigt over underskrevne pantebreve Økonomisk status over Helhedsplaner Aktionslisten 15

16 Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB PCB i indbo notat fra Golder Associates Tidsplan for projektudvikling Underskrevet kontraktaftale med SBS Referat af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 Tilbud på stemmesedler Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven Fraflytningsstatistik for januar - april 16

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere