Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Vibeke Rømming Medarbejder fra boliggruppen deltager under punkt 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Afdeling 13 Silergården, Ventelisten i forbindelse med genhusning 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 (bilag) 4. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt (bilag) 5. Oversigt over underskrevne pantebreve (bilag) 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen (bilag) 7. Aktionslisten (bilag) 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven 9. Afdeling 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI (bilag) 10. Afdeling 13 Silergården, Orientering om risiko for PCB i indbo (bilag) 11. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Idekonkurrence 12. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling (bilag) 13. Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold (bilag) 14. Almene Boligdage Evaluering af Tranemosegårds repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 (bilag) 16. Bestilling af stemmesedler (bilag) 17. Mødeplan for 2015

2 18. Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer 19. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL, v/ Allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen (bilag) 23. Næste møde 24. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Afdeling 13 Silergården - Ventelisten i forbindelse med genhusning Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at den ordinære venteliste sættes ud af kraft i T13, så boligerne kan øremærkes til genhusning. For at mindske udgift til tomgangsleje, forsøges boligerne så vidt muligt udlejet på en tidsbegrænset kontrakt, indtil de skal bruges til genhusning. Beskrivelse Som følge af, at der er konstateret PCB forekomster, har de syv implicerede boligafdelinger, der samlet omfatter over boliger i Brøndby Strand bebyggelsen, igangsat et arbejde om en fælles helhedsplan for hele bebyggelsen og afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling. For Tranemosegårds vedkommende, er der konstateret PCB i et højhus og vurderingen er, at beboerne skal genhuses når renoveringen starter. Hele højhuset skal tømmes, dvs. at alle genhuses samtidig. Genhusningsperioden kan vare op til 12 måneder, er den foreløbige vurdering. Renoveringen og dermed genhusningen forventes påbegyndt i slutningen af Det er administrationens erfaring, at det er nødvendigt at starte i god tid med at tilbageholde boliger til genhusningsbrug. Brøndby kommune har på møde den 28. maj 2014 tilkendegivet, at de ønsker at lade genhusning gå forud for den kommunale anvisningsret og er dermed indforstået med, at administrationen tilbageholder boliger til genhusningsbrug. 2

3 Økonomi og ressourcer Udgiften til genhusningen lægges i byggesagen. Tomgangsleje søges mindsket ved at udleje boliger bestemt for genhusning, på midlertidige kontrakter. Tidsplan Ventelisten sættes ud af kraft hurtigst muligt. Relevant for strategien Der vil være et tæt samarbejde med Brøndby kommune så det sikres, at der ydes hjælp til ældre og socialt udsatte beboere, som i særlig grad skal have støtte i forbindelse med genhusningen. Derudover afsøges muligheden for et samarbejde med andre boligorganisationer om genhusningen. Vurdering Hvis der skal sikres et realistisk antal boliger til genhusning, bør arbejdet med at tilbageholde lejemål startes nu. 3. Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Budgetkontrol pr. 30. april Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 5. Oversigt over underskrevne pantebreve Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Oversigt over underskrevne pantebreve 3

4 6. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Økonomisk status over Helhedsplaner i organisationen 7. Aktionslisten Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Aktionslisten 8. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse Der er nu afholdt licitation på projektet. I forbindelse med projekteringen viste det sig, at den eksisterende placering af vandrørene ikke kunne genanvendes. Der var reelt kun 2 alternative placeringer, som begge ville kunne genere beboerne i større eller mindre grad. Den ene løsning indebar placering af en rørkasse i entreen, hvor kassen kunne give gener i forhold til beboernes møblering og gangveje. Den anden betød opsætning af rørkasse et andet sted i badeværelset, hvor håndvask mv. skulle flyttes hen imod WC et. Det rådgivende ingeniørfirma Danakon og administrationen anbefalede placeringen i entreen. Det skyldtes dels en ringere indretning af badeværelset såfremt rørkassen skulle placeres i badeværelset, og dels hensyn til fremtidige renoveringer af badeværelserne. Placering af rørkassen på badeværelset var også en dyrere løsning. Afdelingsbestyrelsen besluttede imidlertid, at der skulle afholdes et ekstraordinært beboermøde, hvor beboerne skulle vælge den ene af løsningerne. Beboerne valgte på beboermødet, at rørkassen skulle placeres på badeværelset. Økonomi og ressourcer Ved vedtagelsen af projektet blev godkendt en huslejestigning på 10%. Der blev afholdt licitation den 8. maj 2014 med et positivt resultat. Det laveste bud fra VVS-entreprenør Cristoffersen og Knudsen var ca. 30% under budgettet. Der vil nu blive indgået kontrakt med det vindende firma. 4

5 Tidsplan Den for beboerne fremlagte tidsplan overholdes, og det forventes at håndværkerne er færdige til september Afd. 13 Silergården, Forskningsprojekt med SBI Administrationen indstiller, at bestyrelsen tilslutter sig deltagelsen i forskningsprojektet fra SBI. Beskrivelse Bag forskningsprojektet om forekomst af PCB i boliger, er SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) og Bispebjerg Hospital. Der er til alle almene boligorganisationer i Danmark fremsendt en skrivelse om spørgsmål om forekomst af PCB i boliger. SBI har bedt administrationen om at støtte op om et vigtigt forskningsprojekt hvor man ønsker at undersøge risikoen for en række helbredsmæssige effekter af at bo i boliger kontamineret med PCB. Da skrivelsen blev fremsendt med meget kort varsel, har administrationen svaret henvendelsen med forbehold for organisationsbestyrelsens efterfølgende godkendelse af at deltage i projektet. Administrationen har oplyst, under forudsætning af fortrolighed som skrevet i brevet fra SBI, er registreret 40 lejemål > 300 ng/m3 i Tranumparken 1, T13 - jf. bilag. Den videre behandling og en yderligere beskrivelse af dette forskningsprojekt vil blive forelagt organisationsbestyrelsen løbende, når SBI fremadrettet henvender sig. Da ikke andre boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne har foretaget en 100% PCB registrering, har b.la. FA09 på vegne af PAB måtte takke nej med den begrundelse, at de har for få prøvetagninger. Det forventes at deltagelse i deltagelse i denne undersøgelse er uden omkostninger for afdelingen. Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB i boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB 10. Afd. 13 Silergården, orientering om risiko for PCB i indbo Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5

6 Beskrivelse Som tidligere beskrevet forventes HP4 byggestart ultimo 2016 med de PCB inficerede højhuse. Det er samstemmende vurderet af SBS Rådgivning og Golder Associated, at en PCB renovering i højhusene ikke kan foretages uden at højhusene under renoveringen er 100 % rømmet. I et notat, der vedlægges, har Golder Asociated beskrevet et særligt forhold omkring risiko for, at en beboer som fraflytter en PCB kontamineret bolig og tager sit kontaminerede indbo med over i en ren lejlighed, vil kontaminere den rene bolig med PCB. Dette forhold vil medfører en væsentlig risiko for hele genhusningsopgaven. Der er derfor behov for at dette forhold undersøges nærmere ved gennemførelse af et særligt pilotfoprsøg, der påtænkes gennemført i de to nu rensede boliger i Rheumpark Albjergparken. Administrationen vender tilbage med nærmere orientering, når beskrivelse af pilotforsøg om kontaminerede indbo og tilhørende økonomi foreligger. Angående genhusning har det været et udtrykt ønske fra alle administrationerne med PCB, at møderne med beboerne i PAB, BAB og BO-VEST omkring interview om beboernes særlige behov, bliver med udgangspunkt i et enslydende spørgeskema. Møder i alle afdelinger planlægges inden sommer og det fælles genhusningsspørgeskema er under udførelse hos SBS rådgivning. Administrationen har til SBS udleveret materiale fra to af administrationens store genhusningssager; gårdhavehusene i Albertslund Vest og rækkehusene i Albertslund Syd. SBS har orienteret administrationen om at man har benyttet dette materiale som inspiration til et spørgeskema til Brøndby Strand Parkerne. PCB i indbo notat af Golder Associates 11. Afdeling 13 Silergården - HP4 - Idekonkurrence - økonomisk beregning af forslagene Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en uvildig økonomisk beregning af de resterende 3 forslag. T13 andel af udgiften vil andrage kr inkl. moms, der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtteberettigede budget for helhedsplanen. Af hensyn til den meget stramme tidsplan for dommerkomiteens arbejde har forslaget været forhåndsdrøftet med formanden. På dette grundlag har administrationen meddelt SBS accept af arbejdet. 6

7 Beskrivelse: Begrundelsen Idekonkurrencen er nu nået til 2 fase og der er ud af de 4 resterende arkitektteams tre teams, der vurderes at kunne konkurrere om 1 ste pladsen i idekonkurrencen. Af disse forslag har det ikke været muligt endnu at træffe enighed, da der i forslagene kan ses store økonomiske udfordringer, da særligt udearealerne inddrages meget og dette ikke normalt er arbejder der finansieres af Landsbyggefond. Derfor har dommerkomiteen opfordret til en uvildig økonomisk beregning af forslagene, for derved at kunne kvalificere valget af vinderen i den indbudte idekonkurrence. Dommerkomiteen har anmodet om, at følgende undersøges: 1. Økonomisk relativ indeksering forslagene imellem, således at det kan belyses, hvordan forslagene ligger i forhold til hinanden. Dette opdeles på anlæg og drift, samt med en underopdeling på boligselskaberne og kommunen. 2. Undersøgelse af, hvorledes de resterende forslag bedst vil kunne realiseres og tåle at stå ude om natten ved kun 50 % ide-gennemførelse. Dette undersøges af en uafhængig fagdommer fra AA (Akademisk Arkitektforening). 3. Det vindende idéforslag, undersøges for, hvor meget og hvilke arbejder driften i de enkelte afdelinger selv kan stå for - ud fra princippet, væggene etableres af projekt HP4 og afdelingernes driftsafdelinger hænger selv billederne op på denne væg. Arkitektteams arbejder med yderligere detaljeringer og visualiseringer af deres idéer om HP4 i fase 2 med annoncering af vinderen den 3. juni Afdeling 13 Silergården, HP4 - Ekstraudgifter til projektudvikling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en merbevilling til en særlig ekstern rådgivning, der kan analysere de tidsmæssige forudsætninger med henblik på kvalificering af rammetidsplanen. T13 s andel af udgiften vil andrage ca kr. der foreslås bevilget fra dispositionsfonden, i det udgiften vil søges indarbejdet i det samlede støtte-berettigede budget for helhedsplanen. Det bemærkes, at forslaget har været forelagt formanden på forhånd i det der i det fælles projektsamarbejde var fastsat en frist, der indebar, at SBS skulle have accept inden den 17. juni. Beskrivelse: Ved drøftelser i projektgruppen er der konstateret et behov for at få kvalificeret den overordnede rammetidsplan. Dette fordi de forskellige scenarier med henholdsvis renovering af et højhus med og uden pcb har stor betydning for den samlede tidsplan og dermed i særdeleshed for den deraf følgende genhusning. 7

8 En sådan tidsmæssig analyse kræver stor erfaring og kompetence med tidsvurdering af større renoveringsarbejder. Denne særlige kompetence har SBS ikke. Det aftaltes derfor, at SBS skulle forsøge at finde en særlig rådgiver til denne opgave. SBS er nu fremkommet med en indstilling til projektgruppen, der indebærer, at der indgås aftale med Tage Kørner fra TKStyring, se SBS kalder det en "rammetidsplan", fordi det vil være en tidsplan, der kommer til at danne ramme for de efterfølgende mere detaljerede rådgiver- og entreprenørtidsplaner som skal benyttes i rådgiverudbud og senere i entreprenørudbud. Tidsplan af 27. marts 2014 vedlægges. Sbs forestiller sig, at denne kvalificering skal ende op med, at der skabes to ret udførlige tidsplaner, der viser aktiviteterne undervejs i et Gant-diagram, og dermed skaber et godt grundlag for det videre arbejde med genhusningsmodellerne: 1. En tidsplan for renovering af et af de fem PCB-berørte højhuse 2. En tidsplan for renovering af et af de syv "rene" højhuse. De samlede udgifter til denne opgave er budgetteret til kr. der er specificeret herunder. I samme skema er endvidere angivet fordeling af udgifterne imellem de fire bygherrer. Følgende rammebudget for opgaven (efter den sædvanlige fordelingsnøgle): Rådgiver Antal timer inkl. møder undervejs Timesats inkl. moms Honorarramme i alt cirka inkl. moms BAB s andel 16,21 % PAB s andel 15,10 % T13 s andel 35,86 % BB s andel 32,83 % Tage Kørner 50 timer 1.187, Golder 30 timer 1.187, sbs 15 timer 1.031, inkl. moms Tidsplan fra den Afdeling 13 Silergården, HP4 - Kontrakt forhold Organisations bestyrelsens formand har bedt om at se de kontraktlige forhold med Sbs rådgivning. Nedenstående summariske oplistning skulle gerne klarlægge disse forhold. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager denne orientering til efterretning. Beskrivelse Kontrakten blev indgået med Sbs den 14. februar 2012 omhandlende de rådgiver ydelser relateret til indledende undersøgelser og HP4. 8

9 Følgende ydelser er med administrationens øjne vigtige at fremhæve: Uddrag og Udklip af 4 rådgiver ydelse:. Der er i kontrakten indlagt mulighed for at bygherre BO-VEST selv foretager projektledelse mv på delopgaver fx har administrationen selv forestået PCB undersøgelser og forsøg i TP1. I kontrakten 6 udfører Sbs arbejdet udfra en stipuleret tids og procesplan. I kontrakten 7 skal opmærksomheden henledes på at Sbs rådgivning honoreres efter medgået tid. I denne kontrakt er der således ikke indlagt en tidsbegrænsning eller en projektfase. Bilag Underskrevet rådgiverkontrakt af den 14. februar Almene Boligdage 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget for baren i forbindelse med Almene Boligdage Beskrivelse Tranemosegårds bestyrelse har på deres organisationsbestyrelsesmøde den 8. april 2014 besluttet, at Cafe 13-baren, der blev bygget til Almene Boligdage i 2010 også bliver en del af standen i 2014, samt at Tranemosegård vil stå for alle udgifter i den forbindelse Budget Leje af fadølsanlæg og køb af fadøl / sodavand Bemanding af bar ca kr. ca kr. 9

10 Transport og opsætning / nedtagning ca kr. Baggrund BO-VESTs deltager på Almene Boligdage den september 2014 med en udstilling, der placeres i den temagruppe, BL kalder smart byggeri. BO-VESTs stand på Almene Boligdage vil omhandle helhedsplanen i T13 og renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd. Der vil også kunne ses en model af Brøndby Strand på standen. Søg mod vest-kampagnen vil blive brugt som blikfang, herunder er det planen at informere om, at vi har ansat 10 elever, og at der i alt er fundet plads til 17 praktikanter på renoveringsprojekterne i BO-VEST. Fra Hyldespjældets Skulpturbank hentes 2-3 skulpturer ind, og historien om skulpturbanken kommunikeres via QR-koder og små film. En af skulpturerne placeres på standen. Solcelleprojektet i T13 afventer, at lovgivningen kommer på plads. Det forventes ikke, at igangsætning sker inden Almene Boligdage. Denne ekskursion aflyses derfor. Derudover bidrager Tranemosegård med Cafe 13-baren, hvor der vil være gratis udskænkning af øl og vand. 15. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet den 21. maj Referat af repræsentantskabsmødet den 21. maj Bestilling af stemmesedler Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter om Tranemosegårds stemmesedler skal genbestilles. Beskrivelse Tranemosegårds specielle stemmesedler er brugt op og administrationen har indhentet tilbud på at få trykt nogle tilsvarende i 4 forskellige farver. 10

11 Pris ved stk. Pris ved stk. kr ,00 eks. moms kr ,00 eks. moms Dertil kommer et tillæg for stanseform på kr ,00 samt miljøtillæg på kr. 35,00. Bilag Tilbud på stemmesedler 17. Mødeplan for 2015 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for Beskrivelse: Mødekalenderen for 2015 er lagt med udgangspunkt i placeringen af møderne i mødekalenderen for Bestyrelsesmøder: Onsdag den 28. januar 2015 Onsdag den 15. april 2015 Tirsdag den 19. maj 2015 (i forbindelse med repræsentantskabsmødet) Torsdag den 11. juni 2015 Torsdag den 24. september 2015 Torsdag den 3. december 2015 Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 19. maj Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/ Dorthe Larsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Orienteringssager BL v/ Allan Nielsen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11

12 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/ Hugo Thuge Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Orienteringssager fra administrationen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Temamøde om nøgletal BO-VEST bestyrelsen har besluttet, at der skal holdes et temamøde for organisationsbestyrelserne den 21. august kl Baggrunden er, at administrationen har mulighed for at levere nøgletal på mange relevante områder og det derfor vil være interessant og relevant med et temamøde om, hvad beboerdemokratiet måtte have af ønsker til nøgletal, hvilke tal der er de mest relevante, hvad andre gør, hvad administrationen kan levere mv. Afdeling 4 Tranehaven, status på altansagen Den 16. april 2014 modtog administrationen skønserklæring 2 fra skønsmanden. Han vurderer nu, som svar på de supplerende spørgsmål, der er stillet fra vores side, at manglerne er langt mere omfattende end tidligere vurderet og, at udbedringsudgifterne udgør kr. ekskl. moms. I den supplerende skønserklæring fra 25. september 2012 var skønsmandens vurdering, at udbedringsudgiften var ca kr. ekskl. moms. Advokat Kurt Bardeleben fra LETT Advokater, der repræsenterer Tranehaven, har på grundlag af skønserklæringen udarbejdet udkast til processkrift med henblik på, at der optages forhandling med modparten om afslutning af sagen på grundlag af skønserklæringen. Modparten Balco AB har imidlertid anmodet Voldgiftsretten om udsættelse af frist for afgivelse af replik i det de har besluttet, at stille skønsmanden supplerende spørgsmål. Modpartens advokat har meddelt, at disse spørgsmål fremsættes indenfor 3 uger fra den 20. maj. Det må således fortsat afventes, at modpartens spørgsmål til skønsmanden besvares før sagen kan finde sin afslutning. Orientering om termografering af gavle På bestyrelsesmøde den 5. december 2013, besluttede bestyrelse at iværksætte en termografiundersøgelse af gavle i de ældre murede afdelinger i Tranemosegård. Termografiundersøgelsen er nu gennemført. Der vedhæftes et bilag, der beskriver de overordnede konklusioner på undersøgelserne. Selve termografirapporterne for de enkelte afdelinger kan rekvireres i administrationen. Af side 3 i vedhæftede bilag fremgår det, at den bedste effekt opnås ved indvendig isolering 12

13 hulmursisolering har begrænset effekt (på grund af stor procentvis andel af faste bindere) Med hensyn til den indvendige isolering, bemærker rådgiver (på side 14), at der også er udfordringer ved en indvendig isolering. Der skal undgås fugtfølsomme materialer, monteres dampspærre og det kræver en god vedligeholdelse af det udvendige murværk. På side 13 ses ved sammenligning af de 2 billeder en tydelig forskel i varmetabet i stueetagen på en fuldmuret gavl og en ikke efterisoleret hulmur. Rapporterne vil nu tilgå de enkelte afdelinger, med henblik på at udnytte resultaterne i den videre drift og ved planlægning af fremtidige renoveringer. Bestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på kr Der er afholdt udgift til termografiundersøgelsen på kr ,00. Hertil kommer 10 timer i byggeadministrationen kr ,50. Udgifter afholdt til undersøgelsen, i alt kr ,50. Bilag Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VEST har modtaget en henvendelse fra en beboer i Tranehaven vedr. renovering af badeværelset. Til bestyrelsens orientering vedlægges henvendelsen fra beboeren samt BO-VESTs svar. Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven Tranehaven - stigstrenge I forbindelse med afholdelse af beboermøde om placering af stigstrenge, har administrationen modtaget kopi af 2 skrivelser tilskrevet Tranemosegård og afd. 4 Tranehaven. Skrivelserne er fra en beboer som mener at beboerne er blevet misinformeret. De 2 skrivelser er vedhæftet, sammen med et notat med administrationens bemærkninger og et forslag til svar til beboeren. 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven 13

14 Fremtidssikring af afdelingerne På sidste møde i organisationsbestyrelsen blev der mundtligt redegjort for fremtidssikringsprojektet og de tanker, der ligger bag fremtidssikring. Det blev aftalt, at administrationen skulle afholde møder med fremtidssikringsafdelingerne for at inddrage disse i processen. Administrationen har planlagt en møderunde med afdelingsbestyrelserne i afd. 1, 3, 4, 6, 12 og 15 i ugerne Formålet med disse møder er en generel orientering om fremtidssikring samt at høre afdelingsbestyrelsernes vurdering af afdelingens problemer og ønsker. I september afholdes endnu en møderunde med de samme afdelingsbestyrelser for at fremlægge et udkast til plan. Et evt. videre forløb aftales herefter. Status på udsættelser - marts og april 2014 Antal udsatte i marts og april måned som følge af økonomiske forhold: - Fordelt på organisationer: VA: 2 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser - Fordelt på afdelinger: Galgebakken: 2 Status på ledige lejemål i Tranemosegård pr. 31. maj 2014 Antal ledige lejemål Boliger: 0 Erhvervslejemål: 0 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer. Tranevænget 30, 1.tv. Lejetab: 1. februar 31. marts 2014 kr ,00 Opsigelses- og fraflytningsstatistik Statistik for januar - april er vedlagt som bilag. Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Louise Hamann, sagsbehandler i boliggruppen,

15 Marianne Bach, adm. sagsbehandler i Drift, Enrico Baglioni, adm. sagsbehandler i Drift, Lars Guldhammer, teamleder for finans og byggeøkonomi, Susanna L. Larsen, adm. sagsbehandler i Drift, Lisa Fomsgaard Nielsen, byggechef, Majken Trier Kold, juniorcontroller i Øko, Bjarke Schilling, varmetekniker i Drift, Mikkel Ellung Larsen, energi- og miljøkonsulent i Drift, Dennis Malm, driftskonsulent i Drift, Anders Svendsen, finansmedarbejder i Øko, Boligafdelingerne: René Christensen, fastansættes som EF i afd. 15, Michael Barting, førstemand i afd. 15, Fratrædelser Administrationen: Gitte Nielsen, Økonomimedarbejder, Malene B. Rasmussen, HR-medarbejder, Carsten R. Larsen, driftsmedarbejder, Morten Ovman, fagleder i drift, Boligafdelingerne: Ingen 23. Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den 24. september Eventuelt Budgetkontrol pr. 30. april 2014 Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Oversigt over underskrevne pantebreve Økonomisk status over Helhedsplaner Aktionslisten 15

16 Skrivelse fra SBI Spørgsmål om forekomst af PCB boliger, samt spørgsmålsark og oversigt over Tranumparken 1's lejemål med PCB PCB i indbo notat fra Golder Associates Tidsplan for projektudvikling Underskrevet kontraktaftale med SBS Referat af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014 Tilbud på stemmesedler Rapport: Termografiundersøgelse af gavle Henvendelse fra beboer i Tranehaven BO-VESTs svar til beboeren i Tranehaven 2 skrivelser fra beboer vedr. misinformation Notat vedr. skrivelser fra beboer i Tranehaven Udkast til svar til beboer i Tranehaven Fraflytningsstatistik for januar - april 16

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Maj 2014 NYT FRA FORMANDEN Handlingsprogram for BO-VEST 2014-2015 Handlingsprogrammet, der vil blive fremlagt til godkendelse af repræsentantskabet i slutningen af maj, understøtter i høj grad det godkendte budget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere