Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012"

Transkript

1 Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Energistyringsprojektet Energibesparende foranstaltninger LED Til Vejbelysning El-bilsamarbejde med Better Place om opstilling af ladestandere for El-biler El-Bilsamarbejde med ChooseEV om Test en El-bil Vindmølleplanlægning Opdateret varmeplanlægning EUDP: Scenarier for energiinfrastruktur Udarbejdelse af Hydrologisk højdemodel Aflastningsbassiner: Samarbejdsprojekter med Frederikssund Forsyning om integration af aflastningsbassiner bynært i ådalene Klimatilpasning for at undgå oversvømmelser Deltagelse i klima- og energimesse Indledning Frederikssund Kommune har valgt en praktisk handlingsrettet tilgang til gennemførsel af Klima- og energistrategiske tiltag. Indsatsen kommer på den måde til at fremstå som en række enkeltaktiviteter. Denne rapportering har derfor til formål at give Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget samt Plan- og udviklingsudvalget en status og et samlet overblik over de igangværende projekter. Projekterne har forskelligt fokus, nogle retter sig mod energistyring, energibesparelse og energiomlægning inden for de områder, hvor kommune er driftsansvarlig. Det drejer sig om projekterne om energistyring, energibesparende foranstaltninger og LED til vejbelysning. Projekterne med vindmølleplanlægning og varmeplanlægning retter sig mod at skabe forudsætninger for at få kollektive energiforsyningsanlæg til arbejde frem mod omlægning og uafhængighed af fossile brændsler. Det samme gør sig gældende med EUDP-projektet, hvor der laves forstudier til energiinfrastruktur for den nye by Vinge. Samarbejde om infrastruktur til El-biler samt støtten og deltagelse i Frederikssund Klimaforenings planlagte Klima- og energimesse den 8. september retter sig mod at tilskynde og understøtte borgerne i at spare og omlægge deres energiforbrug. Den sidste del af projekterne retter sig mod at afbøde og forebygge effekterne mod de klimaforandringer som allerede er på vej. Det drejer sig om de konkrete samarbejdsprojekter med Frederikssund Forsyning om udbygning og omlægning af regnvandsbassiner med videre, herunder udarbejdelse af en hydrologisk højdemodel. Et projekt som Klimatilpasning for at undgå oversvømmelser, der er en indledende undersøgelse af fremtidige risikoområder samt samarbejdet med Frederikssund Forsyning om aflastningsbassiner har til 2/15

3 formål at forberede en fremtidig mere omfattende planlægning for at afdække hvilke områder der i fremtiden vil være i risikozone for oversvømmelse i forbindelse med ekstreme regnvejrshændelser og vandstandsstigning, og hvorledes disse kan forebygges. I forlængelse af disse forberedende undersøgelser vil Byrådet i løbet af året skulle tage stilling til indhold, omfang og tidsplan for udarbejdelse af en egentlig klimaforebyggelsesplan for Frederikssund kommune. De første skitser for tilrettelæggelse af en sådan klimaforebyggelsesplan vil blive forelagt for i forbindelse med byrådets inspirationsseminar d. 21. og 22. maj. 2. Energistyringsprojektet Energiforbruget i Danmark som helhed er stigende år for år. Erfaringerne viser at fokus på forbrug samt ansvar for samme er en effektiv måde at reducere forbruget på. I 2009 besluttede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på området og indføre energistyring. Formålet har været at fordele energibudgetter, så de passer og de enkelte enheder bliver ansvarlige for overskridelse. Energistyring i Frederikssund Kommune består af 5 del-elementer: 1. Fastlæggelse af tekniske energibudgetter for kommunens bygninger 2. Konvertering af de tekniske budgetter til økonomiske budgetter 3. De enkelte enheder får ansvaret for budgettet (overskud, dog maksimalt 10 % kan beholdes, mens underskud skal finansieres inden for enhedens samlede budgetramme) 4. Månedlig indrapportering af måleraflæsninger 5. Tilbagemelding på forbrug i forhold til budget. Målet med energistyring er at spare 3 % af de samlede udgifter til energi om året Energistyringen er I starten af 2012 implementeret på alle skoler og daginstitutioner, idrætsområdet og administrationen. Den næste etape består af ældrecentre, forsamlingshuse og biblioteker som vil løbe af stablen i løbet af De indledende tiltag for at få opstartet energistyringen er ved at være gennemført. Der er blevet afholdt workshops og lavet både tekniske og økonomiske energibudgetter for alle ejendomme i fase 1. Samme opgaver skal laves for fase 2. Sideløbende hermed vil energistyringen på ejendommene i fase 1 ændre karakter og fremover være en løbende proces hvor fokus rettes mod brugernes adfærd, information om styresystemer for bl.a. varme og ventilation og den korrekte anvendelse af disse samt udbredelse af viden om energi og energibesparelser. På sigt vil der blive oprettet netværk således at brugerne på tværs af institutioner kan udveksle ideer og gode historier. 3/15

4 Tidsplan Aktivitet Afholdelse af workshops for fase 2 Opretning af de manglende budgetter for fase 2 Opfølgning på afrapportering Adfærds kampagne Netværksdannelse Oplæring af servicepersonale Kampagne for at få øget afkølingen på centralvarmen Projektleder: Irene Nielsen (Byggeri og Natur i Erhverv og Teknik) Hele den økonomiske side af projektet er udarbejdet i samarbejde med og Analyse i økonomiafdelingen. Herudover er alle ledere orienteret om projektet og bygningernes brugere er pålagt at aflæse målere månedligt. Der er derfor tale om projekt der går på tværs af kommunens afdelinger. I 2010 og 2011 har der været opstartsudgifter ved projektet. Der har bl.a. skulle ansættes nye ressourcer og investeres i software der kan håndtere de mange løbende aflæsninger. Fra 2012 forventes det af besparelserne ved energistyringen bl.a. skal finansiere administrationsudgifterne. Herudover skal der gerne komme yderligere besparelser for at opfylde indarbejdede budgetmål. 3. Energibesparende foranstaltninger Noget af det væsentligste i klimaforebyggelse er at nedbringe vort energiforbrug. Derfor har dette stort fokus for kommunen. Det er desuden også vigtigt at indsatsen er økonomisk bæredygtig og kan forrentes. Målsætninger i indsatsen har været at gå efter energiinvesteringer, hvor besparelserne kan forrentes og betale de lån der skal finansiere investeringerne. Forudsætningen for at kunne optage lån til energiinvesteringer er at bygningerne har gennemgået en energimærkning. Alle kommunens ejendomme blev energimærket i 2010 og som følge heraf har kommunen analyseret sig frem til tiltag for 24,6 mio. De årlige besparelser vil akkumuleret efter 20 år være ca. 70 mio. På baggrund af denne analyse besluttede byrådet i maj 2011 at investere 24,6 mio. i årene Byggeafdelingen har allerede gennemført en række energiprojekter og fortsætter med endnu flere frem til Ud over de tiltag der fremgår af analysen har kommunen også fokus andre områder. Det er bl.a. vedvarende energi i form af solceller og solfangere samt udviklingen indenfor LED belysning. 4/15

5 Solceller og solfangere Teknologien bag solceller der producerer elektricitet har været kendt i ca. 25 år. Desværre har tilbagebetalingstiderne på solcelleanlæg typisk været på over 20 år med tilsvarende lav rentabilitet. Meget tyder på at tilbagebetalingstiden nu nærmer sig 7-12 år. Kommunen følger udviklingen nøje og vil i 2012 få lavet konkrete analyser på opsætning af solceller på nogle af kommunens ejendomme. Solens energi kan også bruges til at opvarmning af ejendomme eller til opvarmning af brugsvand til ejendommene. Kommunen undersøger bl.a. ved renovering og nybyggeri rentabiliteten ved solvarme. Indtil videre har der desværre ikke vist sig et passende projekt. LED belysning. LED vinder frem i flere og flere kommuner. Det er byggeafdelingens vurdering, at LED teknologien endnu mangler den sidste afpudsning før den bør bruges i opholdsrum som daginstitutioner og klasseværelser. Det skyldes bl.a. at god farvegengivelse fortsat er meget dyrt at lave med dioder. Sammenlignes et nyt energirigtigt lysstofrør og et LED-armatur med samme farvegengivelse, er lysstofrøret billigst. Kommunen vægter god arbejdsbelysning højt og vil derfor ikke gå på kompromis med kvaliteten. I lokaler som gange, trapperum og depoter er kommunen opmærksom på at afprøve LED. Nedenfor er noteret de større projekter i hovedtræk som tænkes udført i Tidsplan Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udskiftning af ca. 300 pumper Udskiftning af gasfyr Hulmursisolering Efterisolering af facader Ny belysning (ADC Slangerup) Ny Belysning (Prøve projekt)+ Best Practice manual Serverrum (ADC Slangerup) Frederikssund Svømmehal Projektleder: Irene Nielsen (Byggeri og Natur i Erhverv og Teknik) Gennemførelse af projekterne: Det kommunale bygningsteam (Erhverv og Teknik) Det er tanken at projekterne skal finansiere sig selv gennem de besparelser de genererer. Som hovedregel er det fastsat at et projekt ikke må have en længere simpel tilbagebetalingstid end 7 år, når der tale om enkeltstående projekter. Ved større renoveringer af ejendomme vurderes det fra gang til gang om et projekt der har en længere tilbagebetalingstid bør igangsættes. 5/15

6 Det samme gælder ved investeringer i solceller. Her vil det typisk også være nødvendig at acceptere en længere tilbagebetalingstid. 4. LED Til Vejbelysning De klimastrategiske tiltag har til formål at mindske energiudledningen til kommunens drift og anlægsopgaver. I forhold til vejområdet er det særligt interessant at se på mulighederne i forhold til valg af vejbelægninger, afledning af overfladevand samt vejbelysning. Særligt på det belysningstekniske område er der sket en del udvikling i de seneste år, som betyder at der nu er et realistisk og betydeligt potentiale ved at omlægge til en anvendelse af LED-lys. På belysningsområdet er endvidere opsat krav i EU-s ECO-direktiv om at de mest energiforbrugende lyskilder f.eks. pulver-1 rør og kviksølvs armaturer skal udskiftes til energieffektive lyskilder. Som følge af EU-direktivet er indgået en aftale med DONG om udskiftning af ca. 850 lyskilder på Frederikssund Kommunes vejnet til mere energieffektive lyskilder, dog er der ikke tale om LED-lys. Priserne for udskiftning af lyskilderne endnu er relativt høje, og tilbagebetalingstiden for skiftning i 2011 blev kalkuleret til år ved valg af LED-belysning, hvorfor udskiftningen til LED belysning ikke er umiddelbar aktuel. Det økonomiske aspekt har betydning for den hastighed der vil være mulighed for at foretage udskiftningen, og om det naturlige valg vil være LED eller øvrige energieffektive lyskilder. Men ved nyanlæg af vejbelysning vil det være den moderne LED belysning der bliver foretrukket. I forbindelse med Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalgsmøde den 5. september 2011, sag nr. 80 anbefalet udvalget, at der i forbindelse med budgetarbejdet blev afsat et rammebeløb på ,- kr. til klimastrategiske tiltag med fokus på udskiftning af vejbelysning til LED i forbindelse med en hoved- eller delistandsættelse af en vejstrækning. Et konkret gennemført projekt hvor LED belysning er valgt i stedet for en traditionel løsning, er i forbindelse med byggemodningen af Siliciumvej i Industriområdet i Vinge, som viser, at det er muligt at opnå en reduktion af energiforbruget på %. Ud over det strategiske valg af vejbelysning, er der i forbindelse med projektet ved Siliciumvej valgt en løsning for afvandingen af overfladevand (fra vejene samt de tilstødende grunde), som reducerer belastningen af kloaksystemet og som bidrager til grundvandsdannelsen. Regnvandet ledes via de eksisterende kantstensafløb og hovedledninger til et bassin, hvorfra der sker nedsivning til grundvandet. Bassinet er udformet med en vandtæt membran i bunden som sikrer et permanent vandspejl i bassinet og over membranen siver vandet ud i jorden. Bassinet er forsynet med et "filter" af sten, som blandt andet har til formål at forhindre at forureninger ledes med ud i jord og grundvand. Der vil i løbet af 2012 blive udarbejdet en projektbeskrivelse for projektet. Projektleder: Robert Meisner kr. afsat i investeringsrammen for /15

7 5. El-bilsamarbejde med Better Place om opstilling af ladestandere for El-biler Frederikssund Kommune indgik i 2010 aftale med Better Place om etablering af etablering af infrastruktur til elbiler i form af opstilling af ladestandere til elbiler over hele kommunen. Plan- og udviklingsafdeling har siden indgåelsen af aftalen med Better Place indberettet 10 forslag til steder i kommunen, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at etablere ladestandere. I juni 2011 modtager Frederikssund Kommune ansøgning om opsætning af 3 ladestandere på P-pladsen ved Bakkestræde i Frederikssund. Ansøgningen er videresendt til Politiet med henblik på meddelelse af dispensation fra færdselslovens 92, idet det ikke umiddelbart er tilladt at reservere pladser til andet end handicap-parkering på offentlige veje. Der kan dog i medfør af 92 d søges om dispensation med begrundelse i miljømæssige hensyn. 20. december 2011 forelå politiets tilladelse. De første 3 ladestandere er etableret i marts Projektleder: Peter Ryborg, Plan og Miljø i Erhverv og Teknik Andre: Vejafdelingen (Erhverv og Teknik) Politi Better Place Der er intet særskilt budget for projektet. (Bakkestræde i Frederikssund). 6. El-Bilsamarbejde med ChooseEV om Test en El-bil Frederikssund Kommune indgik i 2010 aftale med ChooseEV om projekt fremme af brugen af elbiler. Første del af projektet var at igangsætte projekt Test en El-bil. Igangsætningen af dette projekt forudsætter, at der lokalt kan skaffes sponsorer til projektet. Der har siden indgåelsen af aftalen været arbejdet på at finde sponsorer til projektet. Det må konstateres, at det ikke har været muligt at skaffe tilsagn om sponsorater i omfang det er nødvendigt for at finansiere projektet. Projektleder: Peter Ryborg, Plan og Miljø i Erhverv og Teknik Andre: ChooseEV Frederikssund Erhverv som dataleverandør. Der er intet særskilt budget for projektet. 7/15

8 7. Vindmølleplanlægning Vindmølleplanlægningen er en delopgave under projektet Kommuneplan Formålet er at udpege potentielle områder hvor der kan stå store vindmøller med en totalhøjde på mellem 100 og 150 meter. GIS-analyse: Der er udført en grundanalyse via GIS til afdækning af potentielle områder på baggrund af afstandskrav til boliger og særligt restriktive beskyttelser. Udarbejdelse af debatoplæg: Udvælgelse af potentielt egnede områder, der skal indgå i et debatoplæg. Politisk behandling i Plan og Udviklings udvalget (PLUD): Drøftelse hvorvidt der skal være mulighed for store vindmøller i Frederikssund Kommune og beslutning om debatoplæg skal godkendes. Debatperiode: Såfremt debatoplæg godkendes afholdes en offentlig debatperiode, evt. med borgermøde. Vurderingsfase: Efter debatperioden indsamles alle høringssvar. Der foretages desuden en konkret vurdering og afvejning af de potentielle vindmølleområder. På baggrund af dette udarbejdes en indstilling vedr. hvilke områder, der bør indgå i forslag til Kommuneplan Politisk behandling i PLUD: Indstilling forelægges PLUD, der træffer beslutning om hvilke områder, der skal indarbejdes i kommuneplanen. Indarbejdelse i kommuneplanen: PLUDs beslutning om vindmølleplanlægning indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013, der forventes offentliggjort 1. kvartal Tidsplan for 2012 Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec GIS-analyse Udarbejde debatoplæg PLUD Debatperiode Vurdering PLUD Indarbejdelse i KP13 Projektleder: Sue-Ling Knudsen (Plan & Miljø, Erhverv og Teknik) Andre deltagere: Anette Rosengård Poulsen (Plan & Miljø, GIS-team) Tina Køel og Troels Karlog (Naturteam) Miljøteam Miljøministeriets vindmøllesekretariat har været rådgivende part i opstartsfasen i 2010, involveres måske igen på et senere tidspunkt. Der er ikke afsat særskilt budget til projektet 8/15

9 8. Opdateret varmeplanlægning Byrådet godkendte den 24. november 2010 Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune. Statusrapport. Statusrapporten gav, ud over at tilvejebringe et brugbart administrativt styrings- og administrationsgrundlag, anledning til at påbegynde 3 særskilte projektforløb for at forfølge varmeplanstrategiens mere fremadrettede anbefalinger. 3 projektforløb: 1). Undersøgelse af mulighederne for udviklingen af fjernvarmeforsyningen i Frederikssund og Slangerup. E- ON udarbejder som ejer af værket forslag til udviklingsstrategi der drøftes med kommunen for at forfølge de generelle mål for varmeforsyningen som beskrevet kommunes varmeplanstrategi. Det kan eventuelt være hensigtsmæssigt at gennemføre en workshop i forbindelse med forløbet. Afsluttes med politisk drøftelse og eller beslutning. 2). Undersøgelse af mulighederne for etablering af biogasanlæg på Hornsherred. Afsluttes med politisk drøftelse og eller beslutning. 3). Udarbejdelse af notat for udvikling af varmeforsyningen i landsbyer, herunder beskrivelse af muligheder for bæredygtig individuel energiforsyning, nabovarme/blokvarme, konvertering af el-varme samt eventuelt oplæg til klimalandsbyprojekt. Det kan eventuelt være hensigtsmæssigt at gennemføre en eller flere workshops i forbindelse med forløbet. Afsluttes med politisk drøftelse og eller beslutning. Tidsplan 2012 Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udviklingsstrategi for Frederikssund fjernvarme i samarbejde med E-ON Politisk drøftelse/beslutning Analyse af mulighederne for biogasanlæg på Hornsherred Politisk drøftelse/beslutning Udarbejdelse af notat for udvikling af varmeforsyningen i landsbyer Politisk drøftelse/beslutning Projektleder: Peter Ryborg, Plan og Miljø i Erhverv og Teknik Andre: Eksterne konsulenter E-ON Andre forsyningsselskaber 9/15

10 Landbrugsorganisationer Landsby-laug, kr. 9. EUDP: Scenarier for energiinfrastruktur Projektets formål er i samarbejde mellem kommercielle og offentlige partnere at udvikle scenarier for energiforsyningsinfrastrukturen i Vinge. Udover energiforsyningen vil projektet også beskæftige sig med energiteknologier inden for transport og afvanding/vandforsyning. I projektet opstilles og analyseres tre forskellige scenarier for energiforsyningen: Decentral og individuel energiforsyning (på bygnings- og matrikelniveau) Central energiforsyning (ved tilslutning til central varme- og el-forsyning) Semi-decentral energiforsyning (på landsby eller klyngesamfundsniveau) Scenarierne repræsenterer de forsyningsalternativer, kommunerne i praksis skal tage stilling til under energiplanlægningen. Scenarie-analyserne modellerer mulige samspil i energisystemet mellem en bred vifte af både velkendte og nye energiteknologier på markedet. Analysen vil især fokusere på forsyningssikkerhed, fleksibilitet og potentiale for energilagring. Hvert scenarium vil desuden indeholde en vurdering af de enkelte energiteknologier baseret på det teknologiske udviklingsstadie. Foruden scenarieanalyserne undersøges i projektet, hvordan forskellige teknologier indenfor transport og afvanding/vandforsyning mest hensigtsmæssigt inddrages i den samlede forsyning, med fokus på energibesparelser og vedvarende energiteknologier. I første fase af projektet fastlægges de fælles rammer for analyserne og der etableres fælles forudsætninger og grundlag, således at scenarierne og analyserne har fælles udgangspunkt og dermed kan danne beslutningsgrundlag for en fremtidig bæredygtig energiinfrastruktur, transportmuligheder og afvanding/vandforsyning. I næste fase beskrives de tre scenarier samt analyserne for transport og afvanding/vandforsyning. Den følgende fase består af selve dataindsamlingen, modellering af de tre scenarier for en fremtidig energiinfrastruktur samt gennemførelse af analyserne for transport og afvanding/vandforsyning. I sidste fase sammenlignes energiscenarierne, og der udarbejdes en række anbefalinger til en fremtidig energiinfrastruktur i Vinge og Erhvervspark. Resultaterne for transport- og afvanding/vandforsyningsanalysen præsenteres ligeledes. Anbefalingerne vil blive brugt af Frederikssund Kommune i det videre planlægningsarbejde, både på kort og langt sigt. Projektet arbejder ud fra målsætningen om at Vinge skal være en CO2-neutral bydel, og understøtter dermed fint både Klimakommissionens anbefalinger om fremtidig uafhængighed af fossile brændsler samt Regeringens Energistrategi 2050, der foreslår en ambitiøs satsning på vedvarende energikilder og energibesparelser. Projektets resultater vil desuden også blive offentliggjort og markedsført overfor andre interessenter i projektet af både Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og kommercielle partnere med henblik på at skabe interesse for den fremtidige energiinfrastruktur i Vinge og Erhvervspark og tiltrække investorer, beslutningstagere og fremtidige tilflyttere. Tidsplan 10/15

11 Projektet gennemføres inden for en 1-årig tidshorisont og vil give en række anbefalinger til den videre strategi for energiforsyningsstrukturen, transport og afvanding/vandforsyning i Vinge og Erhvervspark. Anbefalingerne vil blive brugt af Frederikssund Kommune i det videre planlægningsarbejde på kort og langt sigt. Projektet blev igangsat i januar 2012 og forventes afsluttet i december 2012 Projektleder: Anker Riis og Thomas Sichelkow, Plan og Miljø i Erhverv og Teknik Andre: Rambøll Niras Velux E.ON Frederikssund Erhverv og Frederikssund Forsyning Ca Udarbejdelse af Hydrologisk højdemodel Frederikssund Kommune har fra Niras BlomInfo bestilt en såkaldt hydrologisk højdemodel kortlægning. Dette er en digital kortlægning, der viser hvor der potentielt kan opstå oversvømmelse på grund af skybrud og havvandsstigninger. Højdemodellen er en forberedende undersøgelse. Kortlægningen kan anvendes i den fysiske planlægning og i spildevandsplanlægning til at afdække potentielle oversvømmelsesproblemer. Desuden kan det indgå i Kommuneplanarbejdet og vil indgå som basismateriale for et kommende arbejde med en kommunal klimatilpasningsplan. Niras BlomInfo leverede datasæt i efteråret Herefter skal data behandles i GIS, så sagsbehandlere kan få adgang til kortlægningen. Tidsplan 2012 Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skybrudskort WebGIS Havvandskort JPG Havvandskort WebGIS Samarbejde mellem Sue-Ling Choong Knudsen (Planteam), Anette Rosengård Poulsen (GIS-team) og Bent Kjær Hansen (Vandteam) kr. til ekstern rådgiver. 11/15

12 11. Aflastningsbassiner: Samarbejdsprojekter med Frederikssund Forsyning om integration af aflastningsbassiner bynært i ådalene For at leve op til klimaændringernes øgede nedbør, ønsket om mere og bedre natur og Vandrammedirektivet er Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning A/S gået sammen om at etablere store bassiner til opmagasinering og rensning regnvand og spildevand bynært i ådalene. Sillebro Å: Hvor Sillebro Å løber gennem Frederikssund By genslynges af åen i den gamle å-dal og der etableres nye regnvandsbassiner udformet som små søer mellem åens slyngninger. Der skabes således et helt nyt blågrønt sammenhængende naturområde. Der etableres gang- og cykelstier i det nye naturområde til glæde for byens borgere. I Åbjergvej etableres et underjordisk spildevandsbassin, således at overløb af spildevand under regn ikke længere vil belaste Sillebro Å. Opstrøms i Sillebro Å reduceres påvirkningen med spildevand i Sundbylille og Jørlunde ved at bygge spildevandsbassiner og afskære Sundbylille Renseanlæg. I den nye by, Vinge, etableres 2-delte regnvandsbassiner samt nye kunstige søer og kanaler til opmagasinering og rensning af regnvand før udledning til Sillebro Å. Græse Å: Hvor Græse Å løber gennem Slangerup, er åen genslynget og der er etableret regnvandsbassiner tæt på slyngningerne. I naturområdet er etableret gang- og cykelstier til glæde for borgerne i Slangerup. Mellem biografen og åen er etableret et stort underjordisk spildevandsbassin, som opmagasinerer spildevandet under regn og dermed kraftigt reducerer overløbene til Græse Å. Herved er skabt et nyt værdifuldt sammenhængende kombineret natur- og rekreativt område i den gamle å-dal med renere vand i Græse Å. I de kommende år vil der blive etableret yderligere underjordiske spildevandsbassiner langs Græse Å i Slangerup, Hørup og Græse for at reducere overløb med spildevand under regn. Tidsplan 2012 Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sillebro Ådal, projektering, myndighed Spildevand Sundbylille og Jørlunde, undersøgelser, planlægning Vinge, regnvandsbassiner, kunstige søer og kanaler, principper, skitseprojekt Græse Å, spildevandsbassiner, undersøgelser, planlægning 12/15

13 Frederikssund Kommune, Plan & Miljø (Anker Riis, Karsten Krogh Andersen, Thomas Sichelkow), Natur & Byg (Troels Karlog) Frederikssund Forsyning A/S (Arne Kirt Hansen, Jørgen Skaarup) Anlægsudgifterne er placeret hos Frederikssund Forsyning. Enkeltprojekter kan i visse tilfælde føre til følgeprojekter i kommunen. 12. Klimatilpasning for at undgå oversvømmelser Klimaændringerne fører til større nedbør og højere vandspejl i vandløb, grundvand og havet. Stormaktiviteten øges og hermed størrelse og hyppighed af stormflod. Klimaændringernes øgede nedbør kræver etablering af øget hydraulisk kapacitet til opmagasinering og udledning af regnvand under skybrud for at undgå, at byer og infrastruktur drukner og skades. Skybruddet over København d. 2.juli 2011 var en påmindelse om, hvor galt det kan gå med spildevand i kældre, skader på omkring 5 mia. kr., en person død af infektion fra rotter, livstruende situationer på hospitalerne og lammelse af trafikken. Også i Frederikssund Kommune forårsager den øgede nedbør oversvømmelse af kældre og på terræn. Ifølge Kystdirektoratets højvandsstatistik er max vandstand ved stormflod i Roskilde Fjord i dag på ca. 130 cm ved en 10-års hændelse. Om ca. 50 år vil havets overflade herud over for alvor begynde at stige som følge af de smeltende iskapper på grønland og Antarktis. Frederikssund kommune har i samarbejde med Frederikssund Forsyning A/S igangsat et strategiarbejde med udarbejdelse af individuelle planer for at reducere risikoen for oversvømmelser ved skybrud og høj vandstand i vandløb og havet. Områder med høj risiko for oversvømmelser er ved at blive identificeret, hvorefter muligheder for reduktion af risikoen for oversvømmelser i disse områder bør undersøges og planlægges. Til brug for udpegning af risikoområder er indkøbt Blue-spot kort, som med forskellige nuancer blå farve, viser risikoen for oversvømmelser, hvis al nedbør afstrømmer på terræn. Særligt Frederikssund bymidte er i risiko for oversvømmelser, idet bymidten ligger omkring kote 0, og Jernbanegade ved broen over Sillebro Å ligger i kote 1,25. Herudover er enkelte steder i Slangerup og i kystnære sommerhusområder foreløbigt identificeret som områder med sandsynlighed for oversvømmelse. I arbejdet med den nye Spildevandsplan er ved at blive formuleret krav til dimensionering af ledninger og bassiner, således at den hydrauliske kapacitet kan øges. Der arbejdes med planer og undersøgelser om at separere regnvand og spildevand, således at risikoen for spildevand i kældre, på terræn og i naturen reduceres. Begrænsningerne for nedsivning undersøges. Ifølge kommende ny lovgivning skal kommunerne i en 2-årig periode udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan, som skal indeholde risikokort samt prioritering og organisering af indsatsen. Der vil blive udarbejdet oplæg om klimatilpasning til byrådets visionsseminar 22. maj I planen vil der skulle udarbejdes forslag til tiltag. 13/15

14 Ud over at skabe øget hydraulisk kapacitet i byområderne, er det også nødvendigt at skabe øget hydraulisk kapacitet til opmagasinering af vand i kunstige søer og våde enge samt at øge den hydrauliske kapacitet i vandløbene. Ved planlægning af den nye by, Vinge, er udarbejdet principper for, hvorledes det undgås, at skybrud skaber oversvømmelser. Principperne er, at regnvandet ved skybrud ledes af de naturlige vandveje i åbne grøfter eller lignende til store regnvandsbassiner og herfra til kunstige søer og kanaler til opmagasinering og styrkelse af naturen i de tørre sommerperioder. Herefter udledes regnvandet til Sillebro Å og Marbæk Renden. Herved skabes både tilpasning til klimaændringerne og øgede naturværdier. Mulighederne for genskabelse af Hagerup Sø undersøges. Udarbejdelse af strategi og planarbejdet foregår i samarbejde med Frederikssund Forsyning, nabokommuner, Region Hovedstaden og rådgivende ingeniørfirmaer. Tidsplan 2012 Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Spildevandsplan, klimafaktorer Foreløbig Udpegning af risikoområder Foreløbige planer risikoområder Plan mobilt beredskab Klimatilpasningsplan Klimasikring Vinge Øget hydraulisk kapacitet i vandløb, våde enge, kunstige søer Hagerup Sø Frederikssund Kommune: Plan & Miljø (Anker Riis, Karsten Krogh Andersen), Natur & Byg (Troels Karlog) Frederikssund Forsyning (Arne Kirt Hansen, Jørgen Skaarup) 0 kr er afsat. Forsyningen betaler rådgivning ved NIRAS A/S. Der er brug for ca. 1 mio. kr. i 2012., 3,5 mio. kr i 2013 og 11 mio. kr i /15

15 13. Deltagelse i klima- og energimesse Frederikssund Klimaforening afholder den 8. september 2012 en klima- og energimesse i Frederikssundhallen. Kommunen støtter op om projektet og agter at deltage med en stand. Frederikssund Kommune har til hensigt at bidrage på følgende områderne: - Information om byggetilladelser o Solceller o Husstandsmøller o Etablering af jordvarme - Præsentation af kommunens klima og energitiltag. 15/15

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere