TOR - NYT 1/ år med tor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOR - NYT 1/2006 25 år med tor"

Transkript

1 TOR - NYT 1/ år med tor

2 indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler side OSB-plader til synlige tagpaptage side Tagrenovering på m 2 med klassisk listedækning side 8-9 Nye regler for mekanisk fastgørelse side Undertage og brand side TOR om Tunge løft Udgiver Tagpapbranchens Oplysningsråd Redaktør Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Art direction ArkiGram Tryk ChronoGrafisk A/S Oplag 1500 eks.

3 Side 3 TOR FYLDER 25 ÅR Af Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR, blev stiftet i 1981, og har nu fungeret i 25 år. Hvad har vi så udrettet i disse 25 år? Baggrunden for stiftelsen af TOR i 1981 var at tagpap havde fået et noget blakket image op gennem 70 erne, hvor der var en række skandaler med tagpaptage, der kun med nød og næppe holdt i de 10 år, der blev givet garanti. Tagpapbranchen mistede markedsandele på grund af den lave kvalitet og der måtte gøres noget. Icopal a/s, Phønix A/S og Hotaco A/S besluttede derfor i fællesskab at finansiere et oplysningsråd gennem Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening, DTB. Oplysningsrådet blev organiseret som en selvejende institution, der styres af et repræsentantskab, og denne form har været den samme i alle 25 år. Samtidig med etableringen af TOR i 1981 besluttede den daværende Byggestyrelse at indføre et krav om fald på tage i Bygningsreglementet ved et tillæg, som trådte i kraft 1. januar Hovedmanden bag dette var Byggestyrelsens direktør, nu afdøde arkitekt Marius Kjeldsen. Dette krav om fald var en stor fordel for tagpapbranchen og blev vendepunktet. Tagpap er i dag et af de sikreste tagmaterialer og dette skyldes bl.a. den udvikling, som blev igangsat i 1981 Der blev udgivet en række TORanvisninger, som informerede om den rette anvendelse af tagpap i projektering og udførelse. Materialer blev forbedret. Den vigtigste faktor er anvendelse af polyesterarmering i stedet for glas og organisk armering, og midt i 80 erne fulgte så forbedring af bitumen ved indførelse af SBS-modificeret bitumen. Tagpapdækning er nu et håndværk og der er indført en egentlig tagdækkeruddannelse. Bedre design, bedre materialer og bedre uddannelse har medført at levetiden for tagpapdækninger nu er år for korrekt udførte tage. Dette er også erkendt blandt byggeriets parter, og tagpap har vundet markedsandele i forhold til andre tagmaterialer, idet brugernes sikkerhed for et problemfrit tag er stor. En 4. parameter er indførelse af forsikringsdækkede garanti på 10 eller 15 år, som også indebærer en kvalitetsforbedring, idet garantier stiller krav til entreprenørernes udførelse og kvalitetssikring.

4 Side 4 BR-95 Tillæg 14 BR-S 98 Tillæg 11

5 Side 5 DE NYE ENERGIREGLER Af Tommy Bunch-Nielsen og Georg Christensen De nye energiregler får stor betydning for tagpaptage både når det gælder nye tage og renovering. For nye tage medfører energirammerne, at isoleringstykkelserne må øges fra de nuværende ca. 200 mm til ca mm for tage over opvarmede bygninger. Men det er nu ikke længere muligt at opstille faste krav til isoleringstykkelsen, idet der skal udføres en samlet energiberegning for hele bygningen. Typisk U-værdi Isoleringstykkelse mm. 0, , , De lempede krav for bygninger opvarmet til under 18 o C strammes også, idet temperaturgrænsen nedsættes til 15 o C. Dette betyder, at mange produktions- og lagerbygninger nu skal isoleres fuldt ud, hvor de før kun blev isoleret med ca. 150 mm i taget svarende til en U-værdi på 0,25 W/m 2 K. Ved tagrenovering skal taget typisk isoleres til en U-værdi mindre end 0,15 W/m 2 K, hvilket vil sige ca. 250 mm isolering. Hvad er så en tagrenovering? En foreløbig fortolkning af energibestemmelserne i tillæg 14 til BR- 95 (Det store reglement) og tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) - ved renovering Baggrund Det er et overordnet politisk krav at der skal spares betydelige mængder energi i den bestående bygningsmasse i forbindelse med ombygninger og andre væsentlige forandringer. Der skal derfor i de kommende år gennemføres energibesparende foranstaltninger i form af en opgradering af klimaskærmen og installationerne i forbindelse med mange byggearbejder i eksisterende bygninger. Af tillæg 14 til BR-95 (Det store reglement) fremgår det, at såfremt der foretages ombygning og andre væsentlige forandringer vedrørende klimaskærm eller installationer (i det følgende blot benævnt væsentlige forandringer ), skal der samtidig ske en opgradering af de enkelte dele af klimaskærmen og installationerne. Ved installationer forstås i denne sammenhæng varmeanlæg, køleanlæg og varmtvandsinstallation. Det her anvendte begreb væsentlige forandringer defineres i et senere afsnit. Kravene som fremgår af tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) er mindre omfattende, idet der kun skal ske en opgradering til dagens standard for de dele af klimaskærmen eller installationerne, hvori der sker ændringer. Dog skal der ved en totalrenovering ske en opgradering til dagens standard af alle dele af klimaskærmen og installationerne. Det er dog vigtigt at bemærke, at både i henhold til BR-95 og BRS- 98 kan alle former for opgradering af klimaskærmen eller installationerne kun kræves udført, såfremt hver enkelt foranstaltning for sig er økonomisk rentabel. Økonomisk rentabilitet defineres som : Årlig besparelse i kr. gange levetiden af foranstaltningen divideret med investeringen er større end 1,33. Det kan komme på tale, at der skal foretages en opgradering, som ikke lever helt op til dagens krav. Således kan nævnes hulmursisolering, som normalt vil være meget rentabel, men ikke giver en isoleringsevne, som lever helt op til dagens isoleringsstandard, men hvor til gengæld en ind- eller udvendig efterisolering måske ikke vil være økonomisk rentabel. 25 % reglerne i tillæg 14 til BR-95 (Det store reglement) I tillæg 14 omtales to definitioner på hvad der forstås ved væsentlige forandringer 25 % af klimaskærmens areal Ved en væsentlig forandring forstås, at mere end 25 % af klimaskærmens areal berøres. Til klimaskærmen henregnes tag, ydervægge, vinduer, yderdøre terrændæk og krybekælderdæk. Kravet betyder, at såfremt der er tale om en væsentlig forandring (>25 %) skal der samtidig ske en opgradering af de øvrige dele af klimaskærmen, der ikke bliver berørt ved den væsentlige forandring til det ny kravniveau for de enkelte bygningsdele samt installationerne såfremt det er rentabelt.

6 Side 6 25 % af ejendomsværdi minus grundværdi Ved en væsentlig forandring forstås investeringer i bygningsforbedringer der udgør mere end 25 % af ejendomsvurderingen minus grundværdien. Til væsentlige forandringer henregnes foruden indgreb i klimaskærm og varmeinstallationen også andre byggearbejder så som modernisering/udskiftning af køkkener og badeværelser etc. Hvis der er tale om en væsentlig forandring skal der samtidig ske en opgradering af de enkelte dele af klimaskærmen og installationerne, som nævnt i ovenstående afsnit. Eventuelle supplerende enkeltforanstaltninger skal dog også kun gennemføres, hvis de hver for sig er økonomisk rentable. dvs. om de to ovenfor nævnte 25 % regler er berørt, så skal der ved ændring af installationerne samt ved udskiftning af regnskærmen i forbindelse med isolering gennemføres en opgradering af henholdsvis installationerne og ydervæggen (for ydervæggen til U< 0,20 W/ m 2 K) såfremt en opgradering kan beregnes at være rentabel. For ydervæggen kan denne rentabilitetsberegning gennemføres for hver facade for sig. Tilsvarende skal der - uanset om de to ovenfor nævnte 25 % regler er berørt ske en opgradering af tag/loftkonstruktionens isolering til U<0,15 W/ m 2 K i følgende tilfælde : Ved udskiftning af en tagdækning (fx. tegl, beton og asbestcement) med en ny tilsvarende tagdækning eller en anden tagdækning. skal ske en opgradering til dagens standard af installationer og de enkelte dele af klimaskærmen stadig såfremt hvert indgreb som enkeltforanstaltning kan beregnes at være rentabel. Ved mindre omfattende byggearbejder skal der alene ske en opgradering til dagens standard for den del af klimaskærmen eller installationen, hvori der sker indgreb- og kun såfremt opgraderingen er rentabel. Afvigelser fra reglerne Bemærk, at undtaget fra bestemmelserne er kirker, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Hvis et indgreb er så omfattende, at det omfattes af denne regel, og der indgår fx. modernisering af køkken eller badeværelse så medregnes dog kun udgifterne til de egentlige installationer, mens udgifter til fx. gulv- og vægbeklædninmg, køkkenskabe hårde hvidevarer og belysning ikke medregnes. Opdeling af byggearbejder Bemærk, at der ikke må ske en fiktiv opdeling af byggearbejder for at undgå at falde ind under 25 % reglerne. Men sker renovering fx. ved at en etape gennemføres et år og næste etape et år senere aktiveres 25 % reglerne ikke. Der sker således ikke nogen summering over en årrække. Andre foranstaltninger i henhold til tillæg 14 i BR-95 Uanset om der som nævnt ovenfor er tale om en væsentlig forandring Ved påbygning af en anden tagdækning oven på den gamle fx. et stålpladetag oven på en eksisterende tagpapbelægning. Bemærk, at der ikke kræves opgradering af isoleringen, hvis der blot lægges en ny tagpap oven på en eksisterende tagpap men opgradering kræves, hvis de gamle lag tagpap fjernes, inden der monteres ny tagpap. Ved en facadevis vinduesudskiftning eller forbedring skal der uanset de ovenfor nævnte 25 % regler anvendes U-værdier som angivet i tillæg 14 til BR-95 og tillæg 11 til BRS-98 Tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) De ovenfor nævnte 25 % regler gælder ikke for småhuse. Her er det kun ved en totalrenovering der I andre tilfælde kan dog også hensyn til byggeteknik begrunde en undtagelse fra reglerne. Tvivlstilfælde forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse.

7 Side 7 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

8 Side 8 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

9 Side 9 NYE REGLER FOR MEKANISK FASTGØRELSE TOR er nu ved at være klar med de nye regler for beregning af mekaniske fastgørelser til tagpaptage. Der er i det sidste år gennemført et større forskningsprojekt til belysning af den dynamiske respons mellem tagpapdækning og vindlast. Vindpåvirkninger varierer med meget høje frekvenser og dette nødvendiggør en analyse af, hvorledes den mekanisk fastgjorte tagdækning reagerer på dette. Projektet er gennemført i samarbejde med Svend Ole Hansen ApS, som er Danmarks førende vindekspert. Der er gennemført vindtunnelforsøg for at fastlægge et spekter for vindens fluktuation og dette vindspekter er anvendt ved prøvning af mekaniske fastgørelser i tagpapdækninger. Den nye vindnorm i DS 410 indeholder ingen specifikke regler for fastsættelse af vindlast på sekundære konstruktioner som beklædninger og tagdækning. DS 410 er baseret på Eurocode 1 og sammen med de nye forsøgsresultater er der fastlagt nye formfaktorer til anvendelse ved beregning af mekanisk fastgørelse af tagpapdækninger. TOR har analyseret nogle af de stormskader, der opstod i forbindelse med stormen den 8. januar 2005 og dette indgår også i den nye reviderede fastgørelsesanvisning. Det vil nu blive et krav, at hver producent af tagpapmembraner dokumenterer styrken af fastgørelsesbeslagene med de aktuelle tagpaptyper, som anvendes til mekanisk fastgjort tagdækning. Hvis der ikke gennemføres en selvstændig dokumentation må typisk kun anvendes en styrkeværdi på 0,5 kn/beslag. For dokumenterede løsninger vil styrken typisk ligge på 0,7 til 0,9 kn/ beslag. I forbindelse med udgivelse af TOR s nye vejledning for fastgørelser udgives også et dimensioneringsprogram, som kan anvendes af rådgivere, entreprenører og leverandører af tagpap og fastgørelsesbeslag. De nye dimensioneringsregler vil typisk føre til lidt flere beslag end der anvendes i dag. CE-MÆRKNING Tagpap skal CE-mærkes fra 1. september 2006 i henhold til produktstandarden for tagpap EN De to danske producenter arbejder i øjeblikket på at gøre klar til CE-mærkning og med at finde et notified body, som kan certificere CE-mærkning. CE-mærkningen efter EN sker på attesteringsniveau 2+, hvilket indebærer at prøvningen af produkterne kan udføres af producenterne selv, men prøvningen skal certificeres af et certificeringsbureau. Brandprøvning efter EN 1187 til dokumentation af om den samlede tagdækning er en klasse T tagdækning (B roof (t2)) skal dog ske hos et certificeret prøvningsinstitut som f.eks. DBI i Danmark. CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke, men et europæisk symbol, der sikrer at produktet er testet efter de samme prøvningsmetoder, så en sammenligning af produkter kan ske på et objektivt grundlag ud fra datablade. Der vil dog efter 1. september 2006 stadig kunne ses enkelte produkter uden CE-mærke, idet produkter med lille omsætning kan ligge på lager i længere tid. TOR vil fortsat opstille krav til produkterne for at sikre, at vi holder det høje kvalitetsniveau på de danske tagpaptage.

10 Side 10 OSB-PLADER TIL SYNLIGE TAGPAPTAGE Der er konstateret en del tilfælde af uheldige folder på tagpaptage med OSB-plader som underlag for tagpapdækninger i form af både glatte dækninger og listedækninger. Disse folder skyldes ofte fugtbetingede bevægelser i OSB-pladerne. Folderne har ikke afgørende betydning for levetiden, hvis der anvendes SBS-tagpap, men folderne er ofte u- acceptable af arkitektoniske årsager, idet de ses tydeligt på tagflader, der er synlige fra terræn. OSB-plader er godkendt som underlag for tagpap, men ofte bliver lægningsvejledningerne ikke overholdt. Da OSB-plader leveres med et lavt fugtindhold på typisk 6-8 % træfugt, bør de akklimatiseres til et fugtindhold på ca. 12 % inden de monteres. Samtidig skal de oplægges med fuger i samlingerne på 2-4 mm for at give plads til de årstidsbestemte fugtvariationer. OSB-plader har typisk fugtudvidelser, der er dobbelt så store som krydsfinerplader. OSB-plader skal oplægges efter lægningsvejledningen, hvis de skal anvendes som tagpapunderlag ellers må man hellere anvende tagkrydsfiner, som på grund af de mindre fugtudvidelser sjældent giver problemer. UNDERTAGE OG BRAND En ny brandteknisk vejledning om undertage og brand er under udarbejdelse af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI. Vejledningen er sendt ud til høring blandt byggeriets parter og må forventes færdig i løbet af sommeren. Vejledningen indeholder en række byggetekniske foranstaltninger, som kan hindre brandspredning til tagrummet, hvor undertaget kan antændes og derved give anledning til brandspredning. Det bliver også i anvisningen præciseret, hvornår et loftrum er udnyttet henholdsvis uudnyttet, hvilket der tit har været rejst tvivl om. Der stilles ikke i vejledningen krav til selve undertaget, idet næsten alle undertage er brandbare. Kravene går udelukkende på sektionering, underbeklædning m.v. Efter den nye vejledning bliver det også muligt at udføre brandkamserstatninger med samme undertag, som anvendes på resten af taget, idet der ikke længere bliver krav om anvendelse af gipsundertage. Faste undertage på brædder eller krydsfiner vil desuden kunne fungere som klasse 2 beklædning i tagrummet, således at opmagasinering på loftet bliver muligt.

11 Side 11 OSB-plader som tagpapunderlag kan give problemer ved synlige tagflader

12 Side 12 RENOVERING AF FARUM MIDTPUNKT Af Tommy Bunch-Nielsen, TOR Efter 10 år med PVC-folie på tage og tagterrasser er tagpappen nu tilbage på Farum Midtpunkt Entreprenør: E. Pihl & Søn A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Øst a/s, Rådgivere: TNT Arkitekter, Midtconsult A/S, Bygge- og Miljøteknik A/S, Bygherre: Farum Boligselskab ved KAB

13 Side 13 Den almennyttige boligbebyggelse Farum Midtpunkt med ca lejligheder, institutioner og butikker blev opført i begyndelsen af 70 erne. Det karakteristiske ved bebyggelsen er corten-stålbeklædningen af facaderne, så bebyggelsen i folkemunde er døbt Farum Skibsværft. Alle lejlighederne har en eller to tagterrasser, som gør lejlighederne meget attraktive. Underetage er parkeringskælder, i- det betonkonstruktionerne står på søjler. Disse kældre har vist sig at være problematiske rent socialt, idet de indbyder til hærværk. Hvis man har bil, lejer man således et stålbur til sin bil, så den kan være i fred. Tagene var oprindelig udført som grønne tage med græsbevoksning. De øverste tage højtagene havde græs i de yderste 2 m og stenbelægning på resten. De lave tage lavtagene havde græs på hele fladen. Tagterrasserne var oprindelig udført med betonfliser i grus. Den oprindelige tagdækning var overalt tagpap på både terrasserne og tage og isoleringen bestod af polystyrenplader med trykfordelende plade af træfiberplade. Der var op gennem 70 erne og 80 - erne problemer med utætheder i bebyggelsen og i den 10-årige garantiperiode havde tagentreprenøren fast kontor i bebyggelsen for at kunne udbedre skaderne under garantien. Der var to hovedproblemer på både tage og tagterrasser. For det første frøs både fliser og grus samt jord og sten fast i tagpapdækningen og rev denne i stykker og pressede på inddækningerne, så de revnede. For det andet var alle inddækninger under vinduer og døre på tagterrasserne for lave. Så lave, at vandet løb ovenind af inddækningerne både ved slagregn og ved tøvejr efter sne. Dette førte til en større renovering fra , hvor alle tage og tagterrasser, det vil sige ca m 2, blev renoveret med nye tagdækninger af PVC-folie. Der blev ikke ændret på opbygningerne og både terrassebelægningen og grønne tage blev udført direkte på PVC-belægningen. Et af hovedproblemerne nemlig de lave inddækninger - blev ikke løst. Til gengæld blev der udstedt en 15 års tæthedsgaranti på PVC-folien. Allerede midt i 90 erne begyndte problemerne med utætheder igen og tiltog så meget op gennem 90 erne, at det blev besluttet at renovere tagene igen omkring år Herefter blev renoveringen efter prækvalifikation udbudt i totalentreprise til 4 entreprenører og det endte med at der blev indgået kontrakt med E. Pihl & Søn A/S om renovering af tage og tagterrasser. I udbudet lå et krav om 30 års tæthedsgaranti og for at opfylde dette indeholdt Pihl s projekt bl.a. udskiftning af samtlige lette facader ud mod terrasserne, så der kunne opnås en effektiv inddækningshøjde på 14 cm, som er kravet i dag. PVC-folien var efter 10 år blevet stiv, idet den havde mistet en stor del af sit blødgørerindhold. Faktisk var blødgørerindholdet faldet fra ca % og helt ned til 5-10 % på år. Når blødgørerindholdet kommer under ca % fungerer en PVCfolie ikke mere i praksis, idet den bliver stiv og krymper. Alle PVC-folier blev derfor udskiftet med en 2-lags tagpapdækning af SBS-tagpap. På højtagene, som omfatter ca m 2, blev græsset fjernet, så tagpappen er synlig på de nye tage. På tagterrasserne blev opbygningen ændret til et duotag og fliserne udlagt på flisefødder, så vandet kan løbe af under fliserne. Samtidig blev afløbene ændret, så de afvander direkte, i stedet for til faldstammer indbygget i betonelementerne. Tagterrasserne omfatter ca m 2 og opbygget som følger : Fliser på fødder Icopal kombidug brandsikring 80 mm extruderet polyester 2 lags tagpapmembran Kileskåret polystyren Pudsafretning Betonelementer Tage og tagterrasser fungerer nu perfekt og der er kun 1-2 utætheder pr. år i de 1700 lejligheder, og dette er væsentlig mindre end det opstillede kriterie på max 5 utætheder pr. år. Tilbage står ca m 2 lavtage, som ikke er blevet renoveret endnu, da PVC-tagdækningen her fungerer endnu, idet der er udlagt 2 lag, så det øverste fungere som offerlag. Hvad kan man så lære af denne sag: Gå ikke på kompromis med inddækningshøjderne. Beskyt tagdækningen ved at anvende duo-tage i tagterrasser. Anvend en robust 2-lags SBS-tagpapmembran. Se også TOR-anvisning 23 samt Byg- Erfa blad

14 Side 14 Tagrenovering på m 2 med klassisk listedækning Af Jens Erik Gram, arkitekt maa En af de største samlede tagrenoveringer med tagpap på m 2 har i al sin stilhed fundet sted for Andelsboligforeningen Himmerland på afd. 50 Ravnkildevej, afd Blåkildevej og afd. 52 Fyrkildevej i Aalborg Øst. Tilbage i firserne blev alle tagene på de 73 blokke, som disse afdelinger udgør renoveret med 15 graders taghældning og asbestfrie eternitplader. Desværre og som de fleste bekendt var holdbarheden ikke som forventet, og allerede i 2003 blev det nødvendigt at udskifte tagfladerne og afdelingerne valgte tagpappen. Byggeperioden har strakt sig over 2 år og er afsluttet i det forgangne år. Eternitpladerne blev fjernet og der blev etableret ventilationsforhold ved tagfod og tagrygningen, og der blev monteret vandfaste krydsfinerplader som underlag for tagdækningen. Tagdækningen er opbygget som 2 lags listedækning med nederst en Icopal Base 550 P efterfulgt af en Icopal Mono 553 P mellem listerne og en Icopal Top 500 P som kappe over listerne. Se også forsidebilledet. Tor om TUNGE LØFT Arbejdstilsynet har strammet reglerne for tunge løft og TOR har derfor udarbejdet en vejledning om Tunge løft, som også kan bruges som leverandørbrugsanvisning. Tagpapruller, der vejer over 25 kg må kun håndteres med hjælpemidler, så som sækkevogn og tilsvarende. Normalt løftes tagpap direkte fra lastbil op på taget på paller og kan herfra fordeles på sækkevogn uden at rullerne skal løftes. På tage med hældning over 15 o kan rullerne f.eks. placeres på anvendelsesstedet med stigelift. Er dette ikke muligt, må anvendes ruller på 25 kg eller derunder og det betyder, at overpap kun kan have en længde på ca. 5 m. Dette medfører at der bliver endeoverlæg på tagflader over 5 m længde og dette kan have betydning for udseendet af synlige tagpaptage som f.eks. listedækninger. Der skal derfor i projekteringen tages stilling til, om der kan accepteres endeoverlæg på tagfladerne, idet der kan være problemer med at håndtere længere ruller på hældningstage. Vejledning 5 Tunge løft udsendes til TOR s abonnenter og ligger på TOR s hjemmeside

15 Side 15 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

16 / Foto: Andelsboligforeningen Himmerland Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf (45) Fax (45)

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling

Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling Baggrund for TOR s oprettelse og TOR s udvikling I 70 erne var det blevet parksis at udføre tagpaptaget uden fald og med nogle ret dårlige tagpapspecifikationer og kvaliteter. Der var derfor mange skader

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave

Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave Vejledning i ombygning og rentabilitet 2. udgave Efter BR 95 og BR-S 98 med tillæg april 2006 Hvornår er det ombygning og hvornår tilbygning? Det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

TOR - NYT 01/2009. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2009. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: ArkiGram TOR - NYT 01/2009 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info info@tor.info ISBN

Læs mere

TOR - NYT 01/2007. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2007. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Foto: Tilbygning-Ordrupgård / Arkitekt: Zaha Hadid TOR - NYT 01/2007 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Uventilerede tagkassetter

Uventilerede tagkassetter Uventilerede tagkassetter Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Uventilerede tagkassetter I de sidste måneder har der været sat fokus på byggeskader og et af de eksempler,

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Overholdelse af krav i bygningsreglementet

Overholdelse af krav i bygningsreglementet Overholdelse af krav i bygningsreglementet - Analysecafé Netværket for energi renovering, 6 februar 2013 Kirsten Gram-Hanssen, Toke Haunstrup Christensen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

UV-afløb kan sprænges af temperaturbetingede bevægelser

UV-afløb kan sprænges af temperaturbetingede bevægelser 1/99 Indhold: Side: UV-afløb 2 Renovering af nyere bølgeeternittage 3 Tagpap og miljø 5 Ny dampspærre til stålpladetage 5 Faste undertage med lang levetid 6 Træelementkontrollen 7 Nye Byg-erfa-blade 8

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere