TOR - NYT 1/ år med tor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOR - NYT 1/2006 25 år med tor"

Transkript

1 TOR - NYT 1/ år med tor

2 indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler side OSB-plader til synlige tagpaptage side Tagrenovering på m 2 med klassisk listedækning side 8-9 Nye regler for mekanisk fastgørelse side Undertage og brand side TOR om Tunge løft Udgiver Tagpapbranchens Oplysningsråd Redaktør Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Art direction ArkiGram Tryk ChronoGrafisk A/S Oplag 1500 eks.

3 Side 3 TOR FYLDER 25 ÅR Af Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR, blev stiftet i 1981, og har nu fungeret i 25 år. Hvad har vi så udrettet i disse 25 år? Baggrunden for stiftelsen af TOR i 1981 var at tagpap havde fået et noget blakket image op gennem 70 erne, hvor der var en række skandaler med tagpaptage, der kun med nød og næppe holdt i de 10 år, der blev givet garanti. Tagpapbranchen mistede markedsandele på grund af den lave kvalitet og der måtte gøres noget. Icopal a/s, Phønix A/S og Hotaco A/S besluttede derfor i fællesskab at finansiere et oplysningsråd gennem Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening, DTB. Oplysningsrådet blev organiseret som en selvejende institution, der styres af et repræsentantskab, og denne form har været den samme i alle 25 år. Samtidig med etableringen af TOR i 1981 besluttede den daværende Byggestyrelse at indføre et krav om fald på tage i Bygningsreglementet ved et tillæg, som trådte i kraft 1. januar Hovedmanden bag dette var Byggestyrelsens direktør, nu afdøde arkitekt Marius Kjeldsen. Dette krav om fald var en stor fordel for tagpapbranchen og blev vendepunktet. Tagpap er i dag et af de sikreste tagmaterialer og dette skyldes bl.a. den udvikling, som blev igangsat i 1981 Der blev udgivet en række TORanvisninger, som informerede om den rette anvendelse af tagpap i projektering og udførelse. Materialer blev forbedret. Den vigtigste faktor er anvendelse af polyesterarmering i stedet for glas og organisk armering, og midt i 80 erne fulgte så forbedring af bitumen ved indførelse af SBS-modificeret bitumen. Tagpapdækning er nu et håndværk og der er indført en egentlig tagdækkeruddannelse. Bedre design, bedre materialer og bedre uddannelse har medført at levetiden for tagpapdækninger nu er år for korrekt udførte tage. Dette er også erkendt blandt byggeriets parter, og tagpap har vundet markedsandele i forhold til andre tagmaterialer, idet brugernes sikkerhed for et problemfrit tag er stor. En 4. parameter er indførelse af forsikringsdækkede garanti på 10 eller 15 år, som også indebærer en kvalitetsforbedring, idet garantier stiller krav til entreprenørernes udførelse og kvalitetssikring.

4 Side 4 BR-95 Tillæg 14 BR-S 98 Tillæg 11

5 Side 5 DE NYE ENERGIREGLER Af Tommy Bunch-Nielsen og Georg Christensen De nye energiregler får stor betydning for tagpaptage både når det gælder nye tage og renovering. For nye tage medfører energirammerne, at isoleringstykkelserne må øges fra de nuværende ca. 200 mm til ca mm for tage over opvarmede bygninger. Men det er nu ikke længere muligt at opstille faste krav til isoleringstykkelsen, idet der skal udføres en samlet energiberegning for hele bygningen. Typisk U-værdi Isoleringstykkelse mm. 0, , , De lempede krav for bygninger opvarmet til under 18 o C strammes også, idet temperaturgrænsen nedsættes til 15 o C. Dette betyder, at mange produktions- og lagerbygninger nu skal isoleres fuldt ud, hvor de før kun blev isoleret med ca. 150 mm i taget svarende til en U-værdi på 0,25 W/m 2 K. Ved tagrenovering skal taget typisk isoleres til en U-værdi mindre end 0,15 W/m 2 K, hvilket vil sige ca. 250 mm isolering. Hvad er så en tagrenovering? En foreløbig fortolkning af energibestemmelserne i tillæg 14 til BR- 95 (Det store reglement) og tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) - ved renovering Baggrund Det er et overordnet politisk krav at der skal spares betydelige mængder energi i den bestående bygningsmasse i forbindelse med ombygninger og andre væsentlige forandringer. Der skal derfor i de kommende år gennemføres energibesparende foranstaltninger i form af en opgradering af klimaskærmen og installationerne i forbindelse med mange byggearbejder i eksisterende bygninger. Af tillæg 14 til BR-95 (Det store reglement) fremgår det, at såfremt der foretages ombygning og andre væsentlige forandringer vedrørende klimaskærm eller installationer (i det følgende blot benævnt væsentlige forandringer ), skal der samtidig ske en opgradering af de enkelte dele af klimaskærmen og installationerne. Ved installationer forstås i denne sammenhæng varmeanlæg, køleanlæg og varmtvandsinstallation. Det her anvendte begreb væsentlige forandringer defineres i et senere afsnit. Kravene som fremgår af tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) er mindre omfattende, idet der kun skal ske en opgradering til dagens standard for de dele af klimaskærmen eller installationerne, hvori der sker ændringer. Dog skal der ved en totalrenovering ske en opgradering til dagens standard af alle dele af klimaskærmen og installationerne. Det er dog vigtigt at bemærke, at både i henhold til BR-95 og BRS- 98 kan alle former for opgradering af klimaskærmen eller installationerne kun kræves udført, såfremt hver enkelt foranstaltning for sig er økonomisk rentabel. Økonomisk rentabilitet defineres som : Årlig besparelse i kr. gange levetiden af foranstaltningen divideret med investeringen er større end 1,33. Det kan komme på tale, at der skal foretages en opgradering, som ikke lever helt op til dagens krav. Således kan nævnes hulmursisolering, som normalt vil være meget rentabel, men ikke giver en isoleringsevne, som lever helt op til dagens isoleringsstandard, men hvor til gengæld en ind- eller udvendig efterisolering måske ikke vil være økonomisk rentabel. 25 % reglerne i tillæg 14 til BR-95 (Det store reglement) I tillæg 14 omtales to definitioner på hvad der forstås ved væsentlige forandringer 25 % af klimaskærmens areal Ved en væsentlig forandring forstås, at mere end 25 % af klimaskærmens areal berøres. Til klimaskærmen henregnes tag, ydervægge, vinduer, yderdøre terrændæk og krybekælderdæk. Kravet betyder, at såfremt der er tale om en væsentlig forandring (>25 %) skal der samtidig ske en opgradering af de øvrige dele af klimaskærmen, der ikke bliver berørt ved den væsentlige forandring til det ny kravniveau for de enkelte bygningsdele samt installationerne såfremt det er rentabelt.

6 Side 6 25 % af ejendomsværdi minus grundværdi Ved en væsentlig forandring forstås investeringer i bygningsforbedringer der udgør mere end 25 % af ejendomsvurderingen minus grundværdien. Til væsentlige forandringer henregnes foruden indgreb i klimaskærm og varmeinstallationen også andre byggearbejder så som modernisering/udskiftning af køkkener og badeværelser etc. Hvis der er tale om en væsentlig forandring skal der samtidig ske en opgradering af de enkelte dele af klimaskærmen og installationerne, som nævnt i ovenstående afsnit. Eventuelle supplerende enkeltforanstaltninger skal dog også kun gennemføres, hvis de hver for sig er økonomisk rentable. dvs. om de to ovenfor nævnte 25 % regler er berørt, så skal der ved ændring af installationerne samt ved udskiftning af regnskærmen i forbindelse med isolering gennemføres en opgradering af henholdsvis installationerne og ydervæggen (for ydervæggen til U< 0,20 W/ m 2 K) såfremt en opgradering kan beregnes at være rentabel. For ydervæggen kan denne rentabilitetsberegning gennemføres for hver facade for sig. Tilsvarende skal der - uanset om de to ovenfor nævnte 25 % regler er berørt ske en opgradering af tag/loftkonstruktionens isolering til U<0,15 W/ m 2 K i følgende tilfælde : Ved udskiftning af en tagdækning (fx. tegl, beton og asbestcement) med en ny tilsvarende tagdækning eller en anden tagdækning. skal ske en opgradering til dagens standard af installationer og de enkelte dele af klimaskærmen stadig såfremt hvert indgreb som enkeltforanstaltning kan beregnes at være rentabel. Ved mindre omfattende byggearbejder skal der alene ske en opgradering til dagens standard for den del af klimaskærmen eller installationen, hvori der sker indgreb- og kun såfremt opgraderingen er rentabel. Afvigelser fra reglerne Bemærk, at undtaget fra bestemmelserne er kirker, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Hvis et indgreb er så omfattende, at det omfattes af denne regel, og der indgår fx. modernisering af køkken eller badeværelse så medregnes dog kun udgifterne til de egentlige installationer, mens udgifter til fx. gulv- og vægbeklædninmg, køkkenskabe hårde hvidevarer og belysning ikke medregnes. Opdeling af byggearbejder Bemærk, at der ikke må ske en fiktiv opdeling af byggearbejder for at undgå at falde ind under 25 % reglerne. Men sker renovering fx. ved at en etape gennemføres et år og næste etape et år senere aktiveres 25 % reglerne ikke. Der sker således ikke nogen summering over en årrække. Andre foranstaltninger i henhold til tillæg 14 i BR-95 Uanset om der som nævnt ovenfor er tale om en væsentlig forandring Ved påbygning af en anden tagdækning oven på den gamle fx. et stålpladetag oven på en eksisterende tagpapbelægning. Bemærk, at der ikke kræves opgradering af isoleringen, hvis der blot lægges en ny tagpap oven på en eksisterende tagpap men opgradering kræves, hvis de gamle lag tagpap fjernes, inden der monteres ny tagpap. Ved en facadevis vinduesudskiftning eller forbedring skal der uanset de ovenfor nævnte 25 % regler anvendes U-værdier som angivet i tillæg 14 til BR-95 og tillæg 11 til BRS-98 Tillæg 11 til BRS-98 (Småhusreglementet) De ovenfor nævnte 25 % regler gælder ikke for småhuse. Her er det kun ved en totalrenovering der I andre tilfælde kan dog også hensyn til byggeteknik begrunde en undtagelse fra reglerne. Tvivlstilfælde forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse.

7 Side 7 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

8 Side 8 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

9 Side 9 NYE REGLER FOR MEKANISK FASTGØRELSE TOR er nu ved at være klar med de nye regler for beregning af mekaniske fastgørelser til tagpaptage. Der er i det sidste år gennemført et større forskningsprojekt til belysning af den dynamiske respons mellem tagpapdækning og vindlast. Vindpåvirkninger varierer med meget høje frekvenser og dette nødvendiggør en analyse af, hvorledes den mekanisk fastgjorte tagdækning reagerer på dette. Projektet er gennemført i samarbejde med Svend Ole Hansen ApS, som er Danmarks førende vindekspert. Der er gennemført vindtunnelforsøg for at fastlægge et spekter for vindens fluktuation og dette vindspekter er anvendt ved prøvning af mekaniske fastgørelser i tagpapdækninger. Den nye vindnorm i DS 410 indeholder ingen specifikke regler for fastsættelse af vindlast på sekundære konstruktioner som beklædninger og tagdækning. DS 410 er baseret på Eurocode 1 og sammen med de nye forsøgsresultater er der fastlagt nye formfaktorer til anvendelse ved beregning af mekanisk fastgørelse af tagpapdækninger. TOR har analyseret nogle af de stormskader, der opstod i forbindelse med stormen den 8. januar 2005 og dette indgår også i den nye reviderede fastgørelsesanvisning. Det vil nu blive et krav, at hver producent af tagpapmembraner dokumenterer styrken af fastgørelsesbeslagene med de aktuelle tagpaptyper, som anvendes til mekanisk fastgjort tagdækning. Hvis der ikke gennemføres en selvstændig dokumentation må typisk kun anvendes en styrkeværdi på 0,5 kn/beslag. For dokumenterede løsninger vil styrken typisk ligge på 0,7 til 0,9 kn/ beslag. I forbindelse med udgivelse af TOR s nye vejledning for fastgørelser udgives også et dimensioneringsprogram, som kan anvendes af rådgivere, entreprenører og leverandører af tagpap og fastgørelsesbeslag. De nye dimensioneringsregler vil typisk føre til lidt flere beslag end der anvendes i dag. CE-MÆRKNING Tagpap skal CE-mærkes fra 1. september 2006 i henhold til produktstandarden for tagpap EN De to danske producenter arbejder i øjeblikket på at gøre klar til CE-mærkning og med at finde et notified body, som kan certificere CE-mærkning. CE-mærkningen efter EN sker på attesteringsniveau 2+, hvilket indebærer at prøvningen af produkterne kan udføres af producenterne selv, men prøvningen skal certificeres af et certificeringsbureau. Brandprøvning efter EN 1187 til dokumentation af om den samlede tagdækning er en klasse T tagdækning (B roof (t2)) skal dog ske hos et certificeret prøvningsinstitut som f.eks. DBI i Danmark. CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke, men et europæisk symbol, der sikrer at produktet er testet efter de samme prøvningsmetoder, så en sammenligning af produkter kan ske på et objektivt grundlag ud fra datablade. Der vil dog efter 1. september 2006 stadig kunne ses enkelte produkter uden CE-mærke, idet produkter med lille omsætning kan ligge på lager i længere tid. TOR vil fortsat opstille krav til produkterne for at sikre, at vi holder det høje kvalitetsniveau på de danske tagpaptage.

10 Side 10 OSB-PLADER TIL SYNLIGE TAGPAPTAGE Der er konstateret en del tilfælde af uheldige folder på tagpaptage med OSB-plader som underlag for tagpapdækninger i form af både glatte dækninger og listedækninger. Disse folder skyldes ofte fugtbetingede bevægelser i OSB-pladerne. Folderne har ikke afgørende betydning for levetiden, hvis der anvendes SBS-tagpap, men folderne er ofte u- acceptable af arkitektoniske årsager, idet de ses tydeligt på tagflader, der er synlige fra terræn. OSB-plader er godkendt som underlag for tagpap, men ofte bliver lægningsvejledningerne ikke overholdt. Da OSB-plader leveres med et lavt fugtindhold på typisk 6-8 % træfugt, bør de akklimatiseres til et fugtindhold på ca. 12 % inden de monteres. Samtidig skal de oplægges med fuger i samlingerne på 2-4 mm for at give plads til de årstidsbestemte fugtvariationer. OSB-plader har typisk fugtudvidelser, der er dobbelt så store som krydsfinerplader. OSB-plader skal oplægges efter lægningsvejledningen, hvis de skal anvendes som tagpapunderlag ellers må man hellere anvende tagkrydsfiner, som på grund af de mindre fugtudvidelser sjældent giver problemer. UNDERTAGE OG BRAND En ny brandteknisk vejledning om undertage og brand er under udarbejdelse af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI. Vejledningen er sendt ud til høring blandt byggeriets parter og må forventes færdig i løbet af sommeren. Vejledningen indeholder en række byggetekniske foranstaltninger, som kan hindre brandspredning til tagrummet, hvor undertaget kan antændes og derved give anledning til brandspredning. Det bliver også i anvisningen præciseret, hvornår et loftrum er udnyttet henholdsvis uudnyttet, hvilket der tit har været rejst tvivl om. Der stilles ikke i vejledningen krav til selve undertaget, idet næsten alle undertage er brandbare. Kravene går udelukkende på sektionering, underbeklædning m.v. Efter den nye vejledning bliver det også muligt at udføre brandkamserstatninger med samme undertag, som anvendes på resten af taget, idet der ikke længere bliver krav om anvendelse af gipsundertage. Faste undertage på brædder eller krydsfiner vil desuden kunne fungere som klasse 2 beklædning i tagrummet, således at opmagasinering på loftet bliver muligt.

11 Side 11 OSB-plader som tagpapunderlag kan give problemer ved synlige tagflader

12 Side 12 RENOVERING AF FARUM MIDTPUNKT Af Tommy Bunch-Nielsen, TOR Efter 10 år med PVC-folie på tage og tagterrasser er tagpappen nu tilbage på Farum Midtpunkt Entreprenør: E. Pihl & Søn A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Øst a/s, Rådgivere: TNT Arkitekter, Midtconsult A/S, Bygge- og Miljøteknik A/S, Bygherre: Farum Boligselskab ved KAB

13 Side 13 Den almennyttige boligbebyggelse Farum Midtpunkt med ca lejligheder, institutioner og butikker blev opført i begyndelsen af 70 erne. Det karakteristiske ved bebyggelsen er corten-stålbeklædningen af facaderne, så bebyggelsen i folkemunde er døbt Farum Skibsværft. Alle lejlighederne har en eller to tagterrasser, som gør lejlighederne meget attraktive. Underetage er parkeringskælder, i- det betonkonstruktionerne står på søjler. Disse kældre har vist sig at være problematiske rent socialt, idet de indbyder til hærværk. Hvis man har bil, lejer man således et stålbur til sin bil, så den kan være i fred. Tagene var oprindelig udført som grønne tage med græsbevoksning. De øverste tage højtagene havde græs i de yderste 2 m og stenbelægning på resten. De lave tage lavtagene havde græs på hele fladen. Tagterrasserne var oprindelig udført med betonfliser i grus. Den oprindelige tagdækning var overalt tagpap på både terrasserne og tage og isoleringen bestod af polystyrenplader med trykfordelende plade af træfiberplade. Der var op gennem 70 erne og 80 - erne problemer med utætheder i bebyggelsen og i den 10-årige garantiperiode havde tagentreprenøren fast kontor i bebyggelsen for at kunne udbedre skaderne under garantien. Der var to hovedproblemer på både tage og tagterrasser. For det første frøs både fliser og grus samt jord og sten fast i tagpapdækningen og rev denne i stykker og pressede på inddækningerne, så de revnede. For det andet var alle inddækninger under vinduer og døre på tagterrasserne for lave. Så lave, at vandet løb ovenind af inddækningerne både ved slagregn og ved tøvejr efter sne. Dette førte til en større renovering fra , hvor alle tage og tagterrasser, det vil sige ca m 2, blev renoveret med nye tagdækninger af PVC-folie. Der blev ikke ændret på opbygningerne og både terrassebelægningen og grønne tage blev udført direkte på PVC-belægningen. Et af hovedproblemerne nemlig de lave inddækninger - blev ikke løst. Til gengæld blev der udstedt en 15 års tæthedsgaranti på PVC-folien. Allerede midt i 90 erne begyndte problemerne med utætheder igen og tiltog så meget op gennem 90 erne, at det blev besluttet at renovere tagene igen omkring år Herefter blev renoveringen efter prækvalifikation udbudt i totalentreprise til 4 entreprenører og det endte med at der blev indgået kontrakt med E. Pihl & Søn A/S om renovering af tage og tagterrasser. I udbudet lå et krav om 30 års tæthedsgaranti og for at opfylde dette indeholdt Pihl s projekt bl.a. udskiftning af samtlige lette facader ud mod terrasserne, så der kunne opnås en effektiv inddækningshøjde på 14 cm, som er kravet i dag. PVC-folien var efter 10 år blevet stiv, idet den havde mistet en stor del af sit blødgørerindhold. Faktisk var blødgørerindholdet faldet fra ca % og helt ned til 5-10 % på år. Når blødgørerindholdet kommer under ca % fungerer en PVCfolie ikke mere i praksis, idet den bliver stiv og krymper. Alle PVC-folier blev derfor udskiftet med en 2-lags tagpapdækning af SBS-tagpap. På højtagene, som omfatter ca m 2, blev græsset fjernet, så tagpappen er synlig på de nye tage. På tagterrasserne blev opbygningen ændret til et duotag og fliserne udlagt på flisefødder, så vandet kan løbe af under fliserne. Samtidig blev afløbene ændret, så de afvander direkte, i stedet for til faldstammer indbygget i betonelementerne. Tagterrasserne omfatter ca m 2 og opbygget som følger : Fliser på fødder Icopal kombidug brandsikring 80 mm extruderet polyester 2 lags tagpapmembran Kileskåret polystyren Pudsafretning Betonelementer Tage og tagterrasser fungerer nu perfekt og der er kun 1-2 utætheder pr. år i de 1700 lejligheder, og dette er væsentlig mindre end det opstillede kriterie på max 5 utætheder pr. år. Tilbage står ca m 2 lavtage, som ikke er blevet renoveret endnu, da PVC-tagdækningen her fungerer endnu, idet der er udlagt 2 lag, så det øverste fungere som offerlag. Hvad kan man så lære af denne sag: Gå ikke på kompromis med inddækningshøjderne. Beskyt tagdækningen ved at anvende duo-tage i tagterrasser. Anvend en robust 2-lags SBS-tagpapmembran. Se også TOR-anvisning 23 samt Byg- Erfa blad

14 Side 14 Tagrenovering på m 2 med klassisk listedækning Af Jens Erik Gram, arkitekt maa En af de største samlede tagrenoveringer med tagpap på m 2 har i al sin stilhed fundet sted for Andelsboligforeningen Himmerland på afd. 50 Ravnkildevej, afd Blåkildevej og afd. 52 Fyrkildevej i Aalborg Øst. Tilbage i firserne blev alle tagene på de 73 blokke, som disse afdelinger udgør renoveret med 15 graders taghældning og asbestfrie eternitplader. Desværre og som de fleste bekendt var holdbarheden ikke som forventet, og allerede i 2003 blev det nødvendigt at udskifte tagfladerne og afdelingerne valgte tagpappen. Byggeperioden har strakt sig over 2 år og er afsluttet i det forgangne år. Eternitpladerne blev fjernet og der blev etableret ventilationsforhold ved tagfod og tagrygningen, og der blev monteret vandfaste krydsfinerplader som underlag for tagdækningen. Tagdækningen er opbygget som 2 lags listedækning med nederst en Icopal Base 550 P efterfulgt af en Icopal Mono 553 P mellem listerne og en Icopal Top 500 P som kappe over listerne. Se også forsidebilledet. Tor om TUNGE LØFT Arbejdstilsynet har strammet reglerne for tunge løft og TOR har derfor udarbejdet en vejledning om Tunge løft, som også kan bruges som leverandørbrugsanvisning. Tagpapruller, der vejer over 25 kg må kun håndteres med hjælpemidler, så som sækkevogn og tilsvarende. Normalt løftes tagpap direkte fra lastbil op på taget på paller og kan herfra fordeles på sækkevogn uden at rullerne skal løftes. På tage med hældning over 15 o kan rullerne f.eks. placeres på anvendelsesstedet med stigelift. Er dette ikke muligt, må anvendes ruller på 25 kg eller derunder og det betyder, at overpap kun kan have en længde på ca. 5 m. Dette medfører at der bliver endeoverlæg på tagflader over 5 m længde og dette kan have betydning for udseendet af synlige tagpaptage som f.eks. listedækninger. Der skal derfor i projekteringen tages stilling til, om der kan accepteres endeoverlæg på tagfladerne, idet der kan være problemer med at håndtere længere ruller på hældningstage. Vejledning 5 Tunge løft udsendes til TOR s abonnenter og ligger på TOR s hjemmeside

15 Side 15 Hovedentreprenør: Palle W. Hansen A/S, Tagentreprenør: Icopal Tagentreprise Region Jylland - Aalborg, Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland, Arkitekt: arkitektfirmaet NORD as

16 / Foto: Andelsboligforeningen Himmerland Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf (45) Fax (45)

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere