Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb."

Transkript

1 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Slflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup Marts 2015 LOKALPLAN Boliger på Thistedv og Sydvestv Nørresundby Midtby

2 Vledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, ve, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Hvad består lokalplanen af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne llighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen bindende for de endomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter erskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger. Marts 2015 Side 2

3 Indhold og kontaktoplysninger Vledning. Hvad er en lokalplan?...2 Oversigtskort...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...5 Lokalplanområdets omgivelser...5 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning...6 Tilladelser eller dispensa tio ner i medfør af anden lovgivning...8 Øvrige krav i medfør af anden lovgivning... 8 Servitutter...9 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Ve, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grunderforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Mail: Marts 2015 Side 3

4 Oversigtskort k Ulda lsv g je r erb Vo E bæ lle j ve Th ist e j ve ø n Ve dv rv u F dv u Po l Kæ rs j Ve du Via ktv ve j dø ev n Ba Lø kk ev es tv j ve Sy dv ns Lu n io at St Gø lv Su n Kr am m es ve j d Rø ov r b Luftfoto med lokalplanafgrænsning, vnavne og evt. angivelse af særlige bebyggelser eller landskaber. Ve j 100 m 1:4.000 Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Marts 2015 Side 4 w sv er o el ts m Po ss Ku m liu s An d n ie Ju er s st Ni el se ns ns av Ve j th Li nd f Lu ho lm Br yg ge På luftfotoet zoomes ud til større overordnede ve eller andet genkendeligt, fx 1:8000 eller 1:10.000, så man kan finde stedet i 3 step: Først overblikket på forsiden, dernæst ortofotoet tættere på, og til sidst kortbilagene 1, 2, osv. tættest på.

5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er udarbdet for at gøre det muligt, at opføre boliger på Sydvestv. Desuden skal planen skabe et korrekt planlægningsmæssig grundlag for de boliger, som allerede findes inden for lokalplanens område. Sydvestv og de to grunde på Thistedv 80 og 82 har gennem årtier været reserveret til tekniske anlæg med relation til 3. Limfjordsforbindelses Lindholmlinje. I 1980 blev der udarbdet en lokalplan for at sikre netop Sydvestv og de to omtalte grunde på Thistedv til brug for tekniske formål (v). Sidenhen har drøftelserne pågået om hvilken forbindelse der skulle udgøre den 3. Limfjordsforbindelse. I forbindelse med statens VVM arbde blev det besluttet, at opgive Lindholmlinjen. Som en konsekvens heraf har Aalborg Byråd den 16. juni 2014 ophævet reservationen i kommuneplanen. Lokalplanområdet Det betyder at de huse som pt. ligger i området, kan få deres status som boliger i et boligområde tilbage, og man vil kunne opføre nye boliger på de grunde, som pt. er ubebyggede. Disse grunde har tidligere været bebygget, men husene er blevet revet ned på grund af deres dårlige stand. Der er således tale om et eksisterende boligområde, der nu planlægningsmæssigt skal være boligområde igen. Området udgøres af hele Sydvestv og husene Thistedv Der er ca m 2 fordelt på 10 grunde, som alle er/ har været bebyggede og derfor allerede er byggemodnede. Området ligger i byzone i det centrale Nørresundby, med kort afstand til nærbanen, busforbinelser og butikker. Sydvestv er det 4. ben i krydset mellem Viaduktv og Thistedv. Der er 5 huse i området, hvoraf de 3 er kommunalt ede. Husene er opført omkring 1920'erne og er, på nær et hus opført i røde mursten. Stilmæssigt repræsenterer husene bedre Byggeskik og spor af Historicismen. Området tilgås via Thistedv hvor Sydvestv er det 4. diskrete "ben" i et lysreguleret kryds ved Viaduktv/Forbindelsesven. Sydvestv er en grusv og sammen med stedets grønne beplantning, virker området som en oase i et ellers meget bymæssigt kvarter omkring Thistedv. Lokalplanområdets omgivelser Sydvestv nr. 4 og 12, samt Thistedv 80 og 82 har middel bevaringsværdi i kommuneplanens SAVE-registrering, mens Sydvestv nr. 6 har lav bevaringsværdi. Sydvestv ligger i et homogent kvarter af mindre huse fra 1910'erne og 20'erne. Kvarteret strækker sig fra Løkkev mod syd til Lindholm Å mod nord. Det er karakterisisk, at de fleste grunde er under 700m 2. Flere huse i området har gennem de seneste 4-5 år gennemgået moderniseringer. Marts 2015 Side 5

6 Redegørelse Lokalplanens indhold Sydvestv er en grusv. Sammen med de ældre huse og stedets træer giver dette en stemningsfuld oase, der står i kontrast til Thistedvs tætte bebyggelse og trafik. Forrest i billedet ses Sydvestv 4, som er fra I kraft af at området er delvist bebygget, og har været bebygget er lokalplanens hoveformål at gøre op med stedets "motorvslokalplan" og konvertere området tilbage til et boligområde. Der er allerede etableret en vstruktur, kloakering og anden forsyning. Bebyggelsesmæssigt er der taget hensyn til: Grundene er forholdsvis små, og der er derfor givet lov til at man uanset byggelovens bestemmelser om bebyggelsesprocenter, kan opføre en bolig i en tidssvarende størrelse. De eksisterende huse ligger langs en facadebyggelinje, der også skal respekteres ved nybyggeri. Der er givet mulighed for, at der kan bygges 3 rækkehuse, hvis bygherren er mindst to nabogrunde som bebygges samlet. De eksiserende huse er blevet revurderet med hensyn til deres bevaringsværdi i SAVE-registeret, og er er ikke fastlagt nedrivningsforbud for nogle af husene. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning MV - Miljøvurdering af planer og programmer Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende lokalplan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Marts 2015 Side 6

7 Redegørelse Screeningen findes i dokumentet ", Boliger på Thistedv og Sydvestv - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på kommunens hjemmeside i lokalplanens offentlighedsfase. VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbdes en VVM-screening eller en VVM-redegørelse. EF-habitatdirektivet Natura 2000-områder Det nærmeste Natura 2000-område Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 3 km vest for lokalplanområdet. Ud fra lokalplanens bestemmelser om arealanvendelse til boligformål i kombination med den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området. Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering. Bilag IV-arter Det aktuelle areal ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter vurderes det, at arealet indgår som rasteområde og foruageringsområde for flagermus, især for Sydflagermus, og Dværgflagermus. Lokalplanens arealanvendelse til boligformål, vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer af levestedsbetingelser for flagermus. Samlet set vurderes lokalplanen ikke at medføre forringelser for bilag IV-arter. Kommuneplanen Området er omfattet af to kommuneplanrammer: Thistedv 80 og 82 er omfattet af ramme 1.2.D1, som udlægger arealet til blandede bolig- og erhvervsformål. Resten af lokalplanens område er omfattet af ramme 1.2.B1, der udlægger området til boliger med mulighed for bl.a. tæt-lav og åbent lavt byggeri. Marts 2015 Side 7

8 Redegørelse Der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Lokalplan Vestforbindelsen Nord, og dele af Lindholm Nærværende lokalplans område er omfattet af lokalplan fra Denne lokalplan blev oprindeligt udarbdet for at sikre arealer til tekniske anlæg i forbindelse med 3. Limjordsforbindelses Lindholmlinje. Da Lindholmlinjen nu er opgivet, er der dele af lokalplanen som ikke længere er aktuel, herunder særligt reguleringen af Sydvestv. I forbindelse med nærværende lokalplans endelige godkendelse, ophæves lokalplan inden for lokalplanens område. Kystnærhedszonen Af Planlovens 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Dette område afviger efter endt udbygning ikke fra sine omgivelser, idet der planlægges for en bebyggelse på maks. 2 etager og en bygningshøjde på 8,5m. Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Ingen Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv. Grundvandssænkning Såfremt der er behov for en midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet, skal der, inden igangsættelse, sendes ansøgning eller anmeldelse til Miljø- og Energiforvaltningen. På grund af områdets særlige beskaffenhed og for at forebygge, at en evt. grundvandssænkning vil påvirke indvindingen for de almene vandværker i baglandet eller forårsage skader i omgivelserne og/eller påvirke eksisterende jordforureninger i området kan der blive stillet særlige vilkår i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning. Spildevandsafledning Lokalplanområdet er fælleskloakeret, men skal i henhold til spildevandsplanen separatkloakeres inden Renovation og affald Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreve for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Af hensyn til arbdsmiljøet skal transportvene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Regulativerne og yderligere oplysninger om renovation findes på Marts 2015 Side 8

9 Redegørelse Opvarmning Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Bygas Aalborg Forsyning, Gas har i dag en aktiv bygasledning (hoved-) i et stykke af Sydvestv (forbi Thistedv 80 til Sydvestv 2) og en tracé med en afbrudt gasledning fra nr. 2 til nr. 16. Støj Det anbefales at isolere de eksisterende boliger langs Thistedv mod støj fra trafikken. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbder påbegyndes. Det kan fx dre sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings selskaber, der dækker det pågældende område. Der aflyses ingen servitutter i forbindelse med lokalplanens godkendelse. Marts 2015 Side 9

10 Planbestemmelser Indledning 1. Formål 2. Område og zonestatus 3. Arealanvendelse 4. Udstykning Lokalplanens bestemmelser er bindende for de endomme, der er omfattet af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan benyttes til boligområde med størrelsesmæssigt tidssvarende huse, 1.2 at områdets eksisterende grunde kan slås sammen parvis og bebygges med tæt-lavt byggeri. 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige endomme, dele af e- jendomme, erlligheder, umatrikulerede arealer og varealer inden for lokalplanens afgrænsning. 2.2 Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3.1 Anvendelse Boliger (åben-lav, tæt-lav) Klinikker mv.* Kontorer* Service.* * Gælder kun matr. nr. 39r og 39s (Thistedv 80 og 82). Anvendelsesmulighederne er betinget af at vmyndigheden kan finde en trafiksikkerhedsmæssig acceptabel løsning på afvikling af funktionens genererede trafik, samt at anvendelsen og den afledte trafik ikke giver anledning til uacceptabel støj for boligerne på Sydvestv. Der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vledning om støj. 4.1 Mindste grundstørrelse Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 350 m Udstykning til tekniske anlæg Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 m hele ven rundt herom. Marts 2015 Side 10

11 Planbestemmelser 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsens placering Bebyggelse til boligformål på Sydvestv, skal placeres med den længste facade 2,0 m fra Sydvestvs fortorv. Denne byggelinje ligger de eksiserende huse også i. Byggelinjen er vist på bilag 2. Sekundære bygninger som f.eks. skure, garager, carporte, drivhuse skal placeres mindst 2,0 m fra Sydvestvs fortorv. Bygningsreglementets regler for bebyggelsens placering i forhold til naboskel er gældende. 5.2 Bebyggelsens omfang, matr. nr. 39b og 39af, Lindholm By, Lindholm De to matrikler, matr. nr. 39b og 39af, Lindholm By, Lindholm, må kun bebygges samlet med enten tæt-lav eller åben-lav byggeri. Ved opførelse af åbent lavt byggeri, kan der bygges med en bebyggelsesprocent på 30, beregnet efter bygningsreglementet. Såfremt der bygges mere end 1 bolig og efterfølgende udstykkes, skal grundene udstykkes lige store. Mindste boligstørrelse til åben-lavt byggeri er 110 m 2. Ved byggeri med tæt-lav byggeri kan der bygges med en bebyggelsesprocent på maks. 40, beregnet efter bygningsreglementet. Bebyggelsen skal have lodrette llighedsskel. Mindste boligstørrelse til tæt-lavt byggeri er 110 m Bebyggelsens omfang, matr. nr. 39ag, 39ah, 39x, 39v, 39u, 39t, 39r og 39s, Lindholm By, Lindholm Ved opførelse eller indretning af åbent lavt byggeri indenfor de eksisterende matrikulære grænser, kan der på hver matrikel, uanset bygningsreglementets bebyggelsesprocent, opføres eller indrettes: En bolig med et bruttoetageareal på maks. 150 m 2. Boligerne må maks. have 130 m 2 beliggende i stueplan (Husets "fodaftryk" inkl. overdækkede arealer og udestuer). De resterende boligarealer skal placeres på 1. sal. En garage (evt. integreret i huset), carport, skur eller overdækket areal på maks. 35 m 2. Sekundære småbygninger som f.eks. drivuse og haveskure på samlet maks. 20 m 2. Opførelse eller indretning af tæt-lavt byggeri, kræver at bygherren bebygger to nabo-matrikler samlet. To matriler, der sammenlægges, bebygges med tæt-lavt byggeri og efterfølgende evt. udstykkes udløser ret til at opføre eller indrette*: 3 Boliger med et samlet bruttoetageareal på i alt maks. 450 m 2. Boligerne må hver maks. have 130 m 2 beliggende i stueplan (Husets "fodaftryk" inkl. overdækkede arealer og udestuer). De resterende boligarealer skal placeres på 1. sal. Garager, carporte, skure eller overdækkede araler på samlet 60 m 2. Marts 2015 Side 11

12 Planbestemmelser 6. Bebyggelsens udseende Sekundære småbygninger som f.eks. drivuse og haveskure på samlet 30 m 2. Bebyggelsen skal have lodrette llighedsskel. Mindste boligstørrelse til tæt-lavt byggeri er 110 m 2. Man kan ikke få lov til at bygge mere end 3 boliger selv om byggeretten rækker til 4 boliger a 110 m 2 - af hensyn til trafikken, behov for parkering og områdets karakter. * Bygherren skal disponere grundenes bebyggelse samlet, hvilket giver mulighed for f.eks. at opføre 3 rækkehuse på to af de eksisterende grunde. Disse vil efterfølgende kunne udstykkes. 5.4 Etager Bygningerne må maks. opføres i 2 etager. 5.5 Trempel Tagetager må opføres med en trempel, der er maks. 1,5 m høj. 5.6 Gulvkote og kælder Kote på overkant af stuegulv på ny bebyggelse skal være min. 2,36 m i DVR90. Der må ikke etableres kælder. Se i redegørelsen om grundvandssænkninger. 5.7 Bygningshøjde Højde maks. 8,0 m fra kote 2,36 DVR90. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 6.1 Bevaring De eksisterende beboelseshuse indenfor lokalplanens område er blevet revurderet i forhold til den nuværende SAVE-vurdering, der er fra 1990'erne. Thistedv 82, matr. nr. 39s, fastholder sin SAVE værdi på 6 (middel). Thistedv 80, matr. nr. 39r, fastholder sin SAVE værdi på 5 (middel). Sydvestv 4, matr. nr. 39u, ændres fra SAVE-værdi 5 til 6 (middel), fordi den tekniske stand er blevet ringere siden sidste registrering. Sydvestv 6, matr. nr. 39v ændrer SAVE værdi fra 8 til 6. Ændringen sker fordi huset er i god teknisk stand (middel). Sydvestv 12, matr. nr. 39ag fastholder sin SAVE værdi på 6 (middel). Det betyder at alle eksisterende huse indenfor lokalplanens område er bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. Lokalplanen fastsætter ikke nedrivingsforbud, men der er fastlagt bestemmelser om bebyggelsens udseende som skal følges, hvis man ændrer på de eksisterende ydre forhold på husene. 6.2 Facader Nybyggeri skal opføres i blank murværk (tegl), der ikke må pudses, Marts 2015 Side 12

13 Planbestemmelser 7. Ubebyggede arealer males eller beklædes. Delpartier (mindre end 20 %) kan udføres i andre materialer, herunder pudset murværk. De eksisterende huse på matr. nr. 39ag, 39u, 39r og 39s skal blive ved med at fremstå med blank murværk. Ved tilbygninger gælder de almindelige bestemmelser for facader. Sekundære bygninger må også udføres i andre materialer, fx træ og stål men ikke i kobber, zink og aluminium. 6.3 Tage Tagmaterialer skal være matte, svarende til en malet overflade med en glansgrad 20 eller mindre. Der må kun benyttes tagpap, tegl, cementtegl, skiffer eller fibercementskiffer. De eksisterende huse på matr. nr. 39u, 39r og 39s skal fremstå med saddeltag beklædt med uglaseret rød vingetegl. 6.4 Vinduer Vinduer i eksisterende huse skal fremstå med dannebrogsopsprosning, og udføres i træ eller træ-alu der er malet i en dækkende farve. Det anbefales at nye vinduer i de eksisterende huse langs Thistedv overves etableret med lydglas, der vil kunne dæmpe trafikstøjen fra Thistedv inde i boligerne. Vinduer i nybyggeri skal fremstå af træ eller træ-alu. 6.5 Solfangere og solceller Solfangere og solceller skal placeres på tage eller facader, og skal være parallelle med tagfladen/facaden de er placeret på. 6.6 Skilte på facader Reklame- og facadeskilte må kun placeres på facadevægge (ikke på gavle). Skiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer uden brug af baggrundsplade. Der må ikke opsættes lyskasser. 7.1 Forhaver I en 2,0 m bred zone mellem Sydvestvs fortov og husene langs Sydvestv, må der ikke bygges eller befæstes fx med fliser eller grus. Området skal fremstå som en ubefæstet grøn forhave med buske, planter og græs. Det er tilladt at befæste med græsarmeringsnet ved overkørslen mellem grunden og ven i et omfang svarende til 1 P plads. Denne bestemmelse skal sikre Sydvestvs "oasepræg" og grønne udtryk. Desuden tillader ubefæstede arealer regnvand at sive ned, og det er en fordel i et tæt kvarter som på Sydvestv. Bestemmelsen er ikke til hinder for at der på Thistedv 80 og 82 opsættes støjhegn ud mod ven, med henblik på at dæmpe støjen fra Thistedvs trafik. Marts 2015 Side 13

14 Planbestemmelser 8. Ve, stier og parkering 9. Tekniske anlæg 7.2 Taghaver Den del af husets "fodaftryk" som ikke er udnyttet til beboelse på 1. sal, må indrettes som taghave. 7.3 Terrænregulering Terrænregulering nærmere skel mod naboer end 1 m må ikke finde sted. Terrænregulering indenfor en afstand af 2,0 m ved brugsgrænsen mod fortorvskanten ved Sydvestv må ikke finde sted. Det er samme byggelinje som gælder for husenes placering. Terrænet må maks. hæves 30 cm i fohold til naturligt terræn. 8.1 Eksisterende v Området vbetjenes via den eksisterende v, Sydvestv. De to huse på Thistedv 80 og 82 vbetjenes idag via Thistedv. I forbindelse salg af de to endomme bliver vadgangen ændret, så den fremadrettet finder sted via Sydvestv. Dette sker af trafiksikkerhedsmæssige årsager. 8.2 Sti Der sikres areal til en sti som forbinder Sydvestv med det grønne areal mellem fjorden og Sydvestv, som vist på bilag 2, Arealanvendelse. 8.3 Parkering Der skal etableres parkering svarende til 2 P-pladser pr bolig ved åbent-lavt byggeri, og 1½ P-plads pr bolig ved tæt-lavt byggeri. 9.1 Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning. For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren søger om det. For at sikre lavest mulig CO 2 -udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.2 Ledninger og kabler Ledninger må ikke føres uden på husenes facader. 9.3 Renovation og affald Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer, som findes på Marts 2015 Side 14

15 Planbestemmelser 10. Miljø 11. Grunderforening 9.4 Kloakering Lokalplanområdet er fælleskloakeret, men skal i henhold til spildevandsplanen separatkloakeres inden Ny bebyggelse skal separatkloakeres. Man må som er af eksisterende huse forvente at der kommer krav om separatkloakering Energiklassificering Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter det til en hver tid gældende bygningsreglement Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3, hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan opfyldes. Se Bilag A Støj fra biltrafik Støjniveauet fra trafik må ikke overstige 58 db(a) på udendørs opholdsarealer Trafikstøj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod trafikstøjgener fra vene omkring lokalplanområdet. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Bebyggelsen skal placeres og udføres, så støjniveauet ikke overstiger de grænseværdier, der er nævnt i Kommuneplanens retningslinje 13.3 om støj. Dette er særligt aktuelt ved Thistedv 80 og 82, hvor en støjisolering af de eksisterende huse bør overves - f.eks. udskiftning af vinduerne til lydglas, hulmursisolering, og evt. opsætning af støjdæmpende hegn i haven tættest mod Thistedv. Lokalplanen stiller ikke (og kan heller ikke stille) krav om at man støjisolerer de to huse. Ingen bestemmelser. Der er ikke hjemmel til at optage bestemmelser om medlemspligt til en grunderforening for bestående boligområder, men det kan være en fordel for beboerne selv at stifte en. Beboerne har en privat fællesv, der skal drives i fællesskab Betingelser, hele området Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført. - Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt Marts 2015 Side 15

16 Planbestemmelser 13. Lokalplan og byplanvedtægt 14. Servitutter 15. Retsvirkninger - Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning. - Det er dokumenteret, at de vledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt Ophævelse af Lokalplan Vestforbindelsen Nord, og dele af Lindholm Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendgørelse af nærværende lokalplan, ophæves Lokalplan i sin helhed indenfor lokalplan 's område. Der ophæves ingen servitutter. Den endeligt godkendte lokalplan 15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt godkendt og offent ligt bekendtgjort, må endomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af endomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbdel se af en ny lokalplan Ekspropriation Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere Bevaring af bebyggelse Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, Marts 2015 Side 16

17 Planbestemmelser at eren ikke kan bruge endommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Godkendelse Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den 23. marts Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 1. april Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger. Marts 2015 Side 17

18 Matrikelkort Boliger på Thistedv og Sydvestvj, Sydvestv, Nørresundby Midtby 19n 19o 19e 19f 43bv 43ø Thistedv 41ab 19m Gølv 19q 19g 19b 43æ 43aa Lundøv 43cc 43cd 43bø 39s "h" Viaduktv "cæ" 57k 43z 39r 19h 43y 43p 43q 39t 38n 38l 43v 43x 43t 43s 43r 39x 39v 39u 6,28m Sydvestv 38u 38t 38s 38y 36u 36h 36q 36s 36r 39ah 38x 36v 43u 39af 39ag 38v 38r 36k 36x 37bb 39b 38z 36y 7fq 38æ Løkkev 36z Ejerlav: Lindholm By, Lindholm 38q 36æ Signatur Lokalplangrænse 36ø 36af 37bo m Mål 1:1.000 i A4-format 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 1

19 E A Arealanvendelse Arealanvendelse Viaduktv Thistedv 5 Gølv A A Lundøv Sydvestv Løkkev Signatur Lokalplangrænse Byggelinie Fremtidigt vudlæg Vudlæg m Mål 1:1.000 i A4-format 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 2

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere