Et stykke ad vejen Landsbyudvikling i en krisetid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stykke ad vejen Landsbyudvikling i en krisetid"

Transkript

1 Et stykke ad vejen Landsbyudvikling i en krisetid Introduktion Landskabselementer Projektet stiller forslag til en arkitektonisk indsats overfor de kulturhistoriske bymiljøer i de danske yderområder. Det tager udgangspunkt i byen Damme - Askeby på Møn og en nærmere instroduktion til problematikken generelt og den konkrete sammenhæng kan læses i opgavens program. Projektet læner sig op af et scanarie for dansk bosætning i år 2050 kaldet Der bli r et yndigt land og relevante uddrag af rapporten kan læses kataloget Scenarie I løbet af de sidste 200 år har den danske demografi ændret sig markant. Med udskiftningen i 1789 opløstes mange landsbysamfund og da insustrialiseringen tog fart i midten af 1800-tallet begyndte en generel fraflytning fra det vi i dag betegner som yderområderne. De seneste 40 år er udvikligen blevet accelereret af en ensidig prioritering af de offentlige midler i og omkring de større byer. Nu er det ved at gå op for politikerne, at fraflytningen af yderområderne ikke er en naturlov og i befolkningen i øvrigt er der også en fornyet interesse for problematikken såvel som kvaliteterne ved livet i landsbyerne. I de områder, hvor den negative befolkningstilvækst er ved at vende til en positiv, viser der sig en kraftig ghettoicering. På Ærø mødes ressourcestærke akademikere i et otiumsparadis, mens førtidspensionister finder frirum i fællesskaber på Lolland. Endnu mere speficikt samles folk i økolandsbyer, Rudolf- Steiner landsbyer, læsebyer og surferbyer. Traditionelt findes landsbyernes styrke netop i sammensætningen af faggrupper, socialgrupper og aldersgrupper og jeg anser ligeledes dette for landsbyernes største potentiale. Desuden mener jeg, at ghettoiceringen har negative konsekvenser for samfundets sammenhængskraft og i øvrigt for livskvaliteten. Jeg mener ikke at der skal satses på ghettoicering, som jeg heller ikke mener indeholder potentialet til at løse problematikken omkring yderområderne i bredere forstand. Rapporten Der bli r et yndigt land, udviklet af Mandag Morgen for Realdania Debat, har på baggrund af den bedst tilgængelige viden udviklet et scenarie for hvilken bosætningsmæssig udvikling Danmark vil gennemgå hvis politikerne ligger handling bag ordene og gennefører anbefalingerne i Klimakommisionens rapport Grøn Energi. Rapporten forudsiger fortsat faldende bosætning i yderområderne, men til gengæld et øget behov for højtuddannet arbejdskraft ved omstillingen til nye dyrkningsformer i landbruget. Desuden vurderer den, at en klimavenlig bosætning i yderområderne vil kræve udvidede lokale netværk. I dag bruges offentlige midler i Indsatspuljen til vilkårligt at nedrive enkelte forladte ejendomme, uden en langsigtet strategi for yderområdernes udvikling. Der må insiteres på at midlerne i indsatspuljen optimeres til det bedst mulige resultat gennem et fremtidsperspektiv for landdistrikterne. Dette projekt stiller forslag til en strategi hvor bebyggelsen i det åbne land udtyndes, mens bebyggelsen i de historiske landsbyer bevares og fortættes. Gennem eksemplificeringer i alle arkitekturens skalaer forholder jeg mig til landskabsudvikling over landsbyindsatser til bygningskultur i de danske yderområder. De første seks ark og modellen herunder beskæftiger sig med landskabets kvaliteter og mødet med landsbyen. De 9 midterste ark og den midterste model beskæftiger sig med reparation, addition og transformation, som er tre typer af indsatser i landsbyen. De tre ark til venstre og den sidste model forholder sig til, hvordan man konkret bygger med de tilgængelige materialer. Med et lovforslag fra Miljøministeriet om krav til genanvendelse af byggematerialer fra nedrevne huse, fokuseres særligt på nyopførelse med genbrugstegl og på efterisolering af eksisterende funktionstømte bygninger. Den landskabelige situation omkring byen er afgørende for kvaliteten ved at bo i landsbyen. Tidligere tiders bånd mellem landsbyens beboere og dyrkningsarealerne er væk og indbyggernes brug af markskel som stier fører til konflikter med landmænd. I Damme - Askeby tager landsbyens beboere deres bil til Fanefjordskoven for at gå tur. Den bygningsmæssige landskabsoprydning og centraliseringsstrategi følges op af fire landskabelige tiltag. Markskel, diger og levende hegn Den eksisterende inddeling af landskabet er planlagt af opmålerne ved udskiftningen og fortæller en interessant historie om konsekvent planlægning. Desuden er de levende hegn levested for mange dyre- og plantearter og de fungerer som ledelinjer for dyrenes færden. Jeg foreslår at udvide skellene, så også mindre markskel bliver til levende hegn og at der dertil etableres stier for landsbyens beboere. Således bliver marskellene også forstærket som rummeligt element.. Lunde og moser Det småbakkede landskab giver problemer med dyrkning i de mange små bakkedale. Dræningsanlæggene er dyre at vedligeholde og mange steder ses det i form af brune områder i gule marker eller øget fremkomst af ukrudtsplanter i kornet. Jeg forslår at braklægge nederste kote i bakkedalene, så der over tid vil opstå lunde og moser på markerne, alt efter den enkelte bakkedals forhold. Beplatningen vil afhænge af jordens iboende frøbank som kan overleve mange års dyrkning af jorden. Lundene vil dermed afspejle, hvad der voksede inden opdyrkningen. Skovsætning Det er besluttet at Danmarks skovareal skal fordobles indenfor en trægeneration på 80 år, og det vil komme beboerne i landsbyerne til gode i form af større rekreative områder. Jeg foreslår at udlægge marker med nær tilknytning til landsbyen som nye skovarealer. Alléer Langs nogle veje strækker landsbyens domæne sig ud i landskabet i form af sirligt plantede alléer. Alléerne fungerer som markører for vejen i landskabet og understreger hvordan de gamle veje underordner sig landksbets topografi. Jeg foreslår at man gør alléerne til en regel ved veje der udgår fra landsbyen. Som det fremgår af kortet nedenfor kan træerne placeres forskelligt i forhold til vejen og hinanden.

2

3

4

5

6 Tektonik - Addition Tektonik - Transformation Når lanskabsoprydningen sættes ind, vil det dominerende lokale byggemateriale være tegl, genbrugt fra de tidligere arbejderboliger i oplandet. For at opnå bedst udnyttelse har jeg udvilket en byggeteknik der gør brug af genbrugsteglens specifikke egenskaber og begrænsninger. I sin Ph. D. afhandling Revitalisering af teglmuren argumenterer Mette Jerl Jensen for fornuften i en traditionel byggeteknik opført af tegl. At problemer med kuldebroer primært er opstået med indførelsen af nye bygningsmaterialer som mineraluld, der ikke kan tåle den fugt kuldebroen medfører. At den moderne lagdelte ydervægskonstruktion medfører en lang række følgeproblemer som fx behovet for dillitationsfuger når betonbagmuren ikke arbejder sammen med ydermuren af tegl. At kravet til præcision ved opførelsen bliver urimeligt stort, og skævt indmurede trådbindere reelt sætter dem ud af funktion. At teglens fleksibilitet fremfor betonmuren medfører en langt mere kontinuerlig udvikling af bygningsmassen. Desuden at teglens porøsitet isolerer langt bedre end den tætte beton. Vilkårene i yderområderne er som følger. Den potentielle mængde af genbrugstegl er enorm. Lolland kommune har opgjort antallet af overflødige bygninger til 3000 i 2011, og en fremskrivning siger, at antallet i 2020 vil være Langt størstedelen er opført af tegl. Mange af de overflødige bygninger er i dårlig stand. Opstigende grundfugt har givet frostsprængte overflader på teglene, som ikke er vejrbestandige, men stadig har god bæreevne. Med den langsigtede byudviklingsstrategi er det rimeligt at antage at der skal være bebyggelse på stedet i mange år frem. Derfor bør det undgås at mure materialer ind i ydermurene med kortere levetid end teglen. I Islev Kirke har Inger og Johannes Exner udviklet en 3-lags teglmur for at bryde trafiklarmen fra Slotsherrensvej. Jeg foreslår at bruge den samme teknik til at bryde kulden, men med forskudte faste bindere, så kuldebroen bliver meget lang. De to lukkede hulrum erstatter behovet for isolering og giver muren en meget lang levetid. Frostsprængte sten kan byttes til de indre mure, mens sten med bevaret vejrbestandig overfalde kan bruges i ydermuren. De forskudte bindere giver en reces ved vinduet som skal isoleres. Jeg har foreslået porebeton, pudset og hvidkalket som en lysning omkring karmen. Når levetiden for porebetonen af den ene eller anden grund udløber kan den let udskiftes uden at skulle pille ved en bærende murkonstruktion. I det specifikke tilfælde med det tidligere Fanefjord Andelsmejeri findes der en uisoleret hulmur. Efterisolering af denne kan forbedre ydermurens isolerende egenskaber markant. Genbrugsbyttestation, værksted, udstilling og eventuelt pizzaria, med deres store stenovn, vil kunne nøjes med dette enkle indgreb. Kontorfællesskabet og frisøren vil have behov for opvarmning til stuetemperatur. Det foreslås derfor at efterisolere yderligere indvendigt i en række rum. Indvendig efterisolering er en kontroversiel sag, da der er risiko for fugtproblemer i mødet mellem lagene. Da hulmursisoleringen allerede isolerer en del virker det urimeligt at føre udluftning ind gennem denne til udluftning af et hulrum mellem bagmur og ny indre isolering. Det udelukker muligheden for isolering med organisk materiale, på grund af risikoen for, at et fugtigt miljø kan medføre skimmel. I stedet vælges en løsning, hvor den eksisterende bagmur renses grundigt af for organisk materiale, hvorefter et lag af 100 mm isolerende porebeton limes direkte på bagmuren. Dermed vil eventuel fugt opstå på indersiden af den nye isolerende indermur. I stedet for at pudse denne monteres lægter, som skaber et udluftet hulrum til en ny beklædning af genbrugte gulvbrædder fra de nedrevne bygninger i oplandet. De transformerede rum fremstår som nyapterede og fortæller historien om bygningens historie og sammenhæng med historien og det omgivende landskab. DETALJER - ADDITION / TRANSFORMATION Opstalter 1:5 10 cm 10 cm 10 cm

7 2012 Landskab og by flyder sammen 2050 Bebyggelsen i det åbne land er fortyndet, mens landsbyen er fortættet. Storbedrifter og biogasanlæg er nye markører i landskabet. LANDSKAB Bebyggelseskort 1: m 500 m 500 m

8 Lund med sø Udflyttergård Ny landbrugsenhed Skovsætning ved landbrugsenhed Tostenæs Sø og vådområde Sø Udflyttergård Lund med sø j dve un øns Lund Allé Gr Nedrevne bygninger Lund Allé Ste na ge Udflyttergård Udflyttergård rve j Sø Nedrevne bygninger Andelsbebyggelse e jo rd ga d Plejehjem Fa n ef Allé Sø Ny bebyggelse Nedrevne landbrugsbygninger Transformation Addition Sø Børnehave Hestefold Sø Allé Ny udstykning Fanefjordskolen Allé Præstebjergvej Nedrevne bygninger Fodboldbane Ny Lund Udflyttergård Reparation Grusgrav Ny Lund Gadekær 1:2000 model Vo lle Nedrevne bygninger rupg ad irke Ny Lund Nedrevne bygninger Allé Fan e fjo rd K Nedrevne bygninger e vej Sø og vådområde Udflyttergård Nedrevne landbrugsbygninger LANDSKAB Plan 1:5000 Ko b lk be ej ev ild 100 m 100 m 100 m

9 Snit Teglgærde/pigstensrende Pigstensflade/teglgærde Hjørnet Mark Pigstensrende/ teglgærde Pigstentserrasse/ teglkant Teglgærde/ pigstensrende Pigstensrende/ teglgærde/hæk Asfalt ind mellem huse Fanefjord Kirkevej Terrasse Hæk/teglgærde/pigstensflade Marius Pedersen asfalt Teglkant/ pigstensterrasse Hæk Teglkant/teglgærde/pigstenplads Træer og buske Klemmen Pigstensende/ teglgærde Pigstensterrasse/ teglkant Mark Asfalt ind mellem huse Hæk Pigstensterrasse/ teglkant Fanefjord Kirkevej Brønddæksel Teglærde/ pigstensrende Pigstensrende/ teglgærde/hæk Snit BY - REPARATION Plan 1:200 4 m 4 m 4 m Teglærde/ pigstensrende

10 Parkering til plejehjem Plejehjem Fanehavevej Parkeringsflade af pigsten Snit Perlegrus Landsbyhus Hæk/teglgærde/pigstensflade Hegn/gærde/ pigsten/trærække Tegl i indgang Pigsten/teglkant Rende/teglgærdeæhæk Fanefjordgade TeglKant/pigstensterrasse Marius Pedersen asfalt Asfalt ind i indkørsel Hegn/gærde/rende Teglkant/pigstensterrasse Asfalt ind mellem huse Pigstensflade/teglgærde Teglgærde/pigstensflade Perlegrus Pigstensrende/teglgærde/hæk Hæk Snit Træer BY - ADDITION Plan 1:200 Mark 4 m 4 m 4 m

11 Fanehavevej Hæk/teglgærde/ pigstensrende Pigstensplads/teglkant Pigstensbelægning /grus Snit Teglkant/ pigstensterrasse Pigstensplads/teglkant Marius Pedersen asfalt Perlegrus Fanefjordgade Tegl i indgang Hæk/teglgærde/ pigstensflade Pigstensbelægning Snit Pigstensrende/ teglgærde/hegn Teglkant/ pigstensterrasse Teglkant/ pigstensterrasse Hæk/teglgærde/ pigstensrende Præstebjergvej BY - TRANSFORMATION Plan 1:200 4 m 4 m 4 m

12 Energirude Ramme Vindueskarm Lysningspanel Udvendig reces ved vindue Porebeton 100 mm Puds og kalkning Hulrum Fodpanel Hulrum Indermur af genbrugstegl Midtermur af frostsprængte genbrugstegl Forskudte faste bindere Ydermur af genbrugstegl Faste bindere DETALJE - ADDITION Vandret snit 1:5 Pudset sokkel 10 cm 10 cm 10 cm

13 Mødet med landskabet Mark Trærække / gærde Have Overgangen mellem have og landskab er i dag ofte enten helt uformidlet, hvor en klippet græsplæne løber direkte ud i marken eller også afsluttes haven af et tilvokset buskads, som giver læ i haven, men hindrer udsigten. Jeg foreslår fire elementer som kan kombineres forskelligt til en overgang mellem have og mark, som giver læ og sikrer det lange kig ud i landskabet. De fire elementer er en trærække, en jordvold, en rende og et gærde af marksten eller af genbrugstegl. I de fire snit i 1:200 har jeg vist en række gode kombinationer. I 1:500 ses det attraktive ved snittet i en slynget vejby som Damme - Askeby. Midterst et fortættet byrum, beskyttet mod vinden i det åbne land. Dernæst boligen som skaber grænse til det private uderum i haven. Fra haven er der udsigt til det åbne land. Mark Gærde Have I 1:2000-snittet ses den fortættede by i et landskab af hatformede bakker, læhegn, lunde og skovrområder. Mark Rende / trærække Have Mark Rende / vold Have Åbent land Have Bolig Landsbygade Bolig Have Åbent land Lund Mark / levende hegn Landsby Mark / levende hegn Lund Skov LANDSKAB Snit 1:200, 1:500, 1:2000

14 Landskabselementer Ser man på bygningstypologierne i Damme - Askeby, ses en kronologi i byens udvikling. Nogle perioder har bidraget positivt til byens udvikling, mens andre har haft nogle negative konsekvenser. Til venstre har jeg vist fire gode typologier, som kan bruges som katalog ved additioner i landsbyen. De firlængede gårde: Den ældste typologi som byen oprindelig bestod af inden udflytningen i år Gårdspladsen er det tætte private uderum, og typologien er oplagt til sammenhængende blandede funktioner eller kollektive bebyggelser. De firlængede gårde ligger ofte helt ud til vejen. Mødet mellem husene og gaden varierer meget i byen. Jeg foreslår at tilføre en række elementer som samler de forskellige situationer. Mange afskærmer sig i dag mod gaden med en høj hæk. Når jeg foreslår at aktivere gadens potentiale som socialt rum, er det håbet at folk vil vende sig mod gaden ved at fjerne eller klippe hækken. Hækkene er dog et vilkår for byen, som vil bestå og de har også et rumskabende funktion som visse steder er potitiv. De fire nye elementer er yderligere beskrevet i teksten til reparation. Firelænget gård Længehusene: Opførelsen af denne typologi startede næsten umiddelbart efter udflytningen og sikrede byens fortsatte eksistens. Efter opførelsen af husmandssteder fortsatte man samme typologi med opførelsen af arbejderboligerne, som er dominerende i byen i dag. Bygningerne ligger ofte direkte ud til vejen og meget tæt ved hinanden og skaber et fint gaderum imellem sig. Gavlhusene: En nyere typologi er længehuse som ligger på tværs af vejen og vender gavlen mod gaden. De er ofte trukket tilbage fra vejen, med et lille stykke forhave. Typologien er ikke så udbredt, men indeholder et potentiale ved en forætning, da den ikke kræver så meget vejlængde. Punkthusene: En nyere typologi som blev indført i 60 erne. Punkthusene er ofte højere end de øvrige typologier med høj kælder eller to etager. På vanskelige grunde i byen kan punkthusene være gode at fortætte med. Længehus Teglkant / pigstensterrasse Gavlhus Teglgærde / hæk Teglgærde Punkthus LANDSKAB Planer 1:1000 / snit 1:200

15 Reparation 40 års fokus på vækst i storbyerne har resulteret i et generelt forfald i landsbyernes infrastruktur. I den offentlige debat får man let det indtryk, at yderområderne har brug for banebrydende projektidéer for at vende en negativ befolkningstilvækst. I undersøgelsen af Damme - Askeby viser det sig dog, at der endnu er mangel på basale infrastrukturelle forhold som en sikker skolevej til byens børn og hurtigt internet til potentielle virksomheder. Forslaget til en reparation fokuserer på potentialet i en indsats overfor den grundlæggende infrastruktur. At prioritere gaderummet som et socialt sted for landsbyens beboere fremfor at lade det forfalde og vende det ryggen, er essentielt. I St. Dammes gamle landsbycentrum ved mødet mellem Fanefjord Kirkevej, Hjørnet og Klemmen, findes endnu et charmerende burym, som kan revitaliseres med en belægningsplan, der styrker stedets kvaliteter. Gaderummets kant mod bygninger og haver er præget af mislighold, høje hække og udefinerede kanter. Jeg indfører tre nye elementer og bruger dem til at reparere byrummet. Marius Pedersen asfalt Som sammenbindende element tilføres den eksisterende asfalt en overfladebehandling med Marius Pedersen belægning der flyder ud i indkørsler og følger gaderummets udposninger og indnævringer. Fartstriberne i vejen forsvinder og gaden bliver et shared-space. Marius Pedersen belægning har i dette tilfælde en række fordele i forhold til den eksisterende asfalt. Den kan repareres usynligt, dvs. at man undgår det kludetæppe af lapninger, der præger gaden i dag og som udvides hver gang de nedgravede ledninger skal skiftes eller repareres. Genbrugstegl Gærder af marksten er et kendt motiv fra den historiske landsby. De har fungeret til at genne køer gennem byen, men har også haft en rumskabende funktion og defineret gaderummet. Jeg genindfører gærdet, men nu af genbrugstegl som ligger sig som et lag uden på havernes hække, og nu afgrænser bilernes domæne. Genbrugsteglens anden funktion er som kant til ikke-kørsels felter foran de huse, der ligger helt ud til gaden. Pigsten Tidligere benyttede man marksten fundet ved såning til belægning på gårdspladserne. I dag ligger de i dynger rundt om gårdene og er lige til at hente. Jeg bruger pigsten på tre måder til reparationen. Som rende foran gærderne, hvor vandet fra asfaltfladen kan sive langsomt ned i jorden fremfor at blive ført ned i kloaken. Som parkeringsflade hvor trafikken er langsom. Som terrasse i feltet udspændt af teglkanten foran huse mod gaden. Fleksibilitet Det ovenfor beskrevne er principper for brug af de tre elementer, men som det ses i tegningerne, kan de enkelte elementer benyttes udogmatisk og tilpasses forskellige situationer. Der er tilstræbt en patchwork-æstetik, hvor variationer fra principperne ikke ødelægger det overordnede motiv, men styrker sammenhængen til det eksisterende. Under det store træ bliver kant til gærde og tilbage og får her funktion som siddeplads. Den er hastighedsregulerende, da små sten køres løs og larmer i undervognen når hastigheden overstiger 30 km/t. Den mimer grusbelægningen som var landsbyens oprindelige belægning, men den er kørefast og mere holdbar end grus. Teglgærde/pigstensrende Teglgærde/pigstensrende Pigstensterrasse/teglkant Asfalt mellem huse Pigstensterrasse/teglkant Teglgærder i siddehøjde omkring træ Hæk/teglgærde/pigstensflade BY - REPARATION Snit 1:200 4 m 4 m 4 m

16 Addition Det åbnelyse spørgsmål hvorfor bygge i en by med fraflytning? har en række konkrete svar i Damme - Askeby. Da plejehjemmet Fanefjordcentret blev opført ude på marken, valgte man at anlægge en parkeringsplads ved landsbygaden. Den store åbne plads bidrager til landsbyens opløsning, og der er dermed et rummeligt behov for en bygning, der kan holde sammen på landsbygaden. Det sociale fællesskab vurderes som landsbyens primære kvalitet og potentiale. Det manglende forsamlingshus i byen vil ligge godt i nærheden af plejehjem, børnehave, brugs og de nye funktioner i mejeriet. Som ét af to lokalcentre på Møn er Damme - Askeby nærmeste funktionsknudepunkt for et stort opland. Jeg foreslår, at kommunen skal være til stede i landsbyen og yde basale velfærdsfunktioner som en ugentlig lægekonsultation, borgerservice og en reol som bibliotekernes satellit for bestilte bøger. I rapporten Lokal centralisering - En model for offentlige serviceydelser på landet af Gunnar Lind Svendsen fra Center For Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet beskrives en model, hvor kommunen står for vedligehold og drift og beboerne for den de sociale arrangementer. Modellen giver den lokale tilknytning, som kommunen har problemer med og kontinuitet som forsamlingshusene har problemer med. Der bygges af genbrugstegl, som er stedets ressource og er benyttes en byggeteknik, så lokale håndværksvirksomheder kan varetage byggeopgaven. Teglgærde/pigstensflade Addition Teglkant/pigstensbelægning Marius Pedersen Asfalt Teglkant/pigstensterrasse Have BY - ADDITION Snit 1:200 4 m 4 m 4 m

17 Transformation I mange landsbyer findes tidligere industriejendomme fra andelsbevægelsens storhedstid. Bygningernes tilstand er mange steder dårlig, men den kulturhistoriske betydning for bymiljøerne er ofte stor. Fanefjord Andelsmejeri har stor kulturhistorisk betydning for landsbyens udvikling, hvorfor det bør bevares på trods af den teknisk dårlige tilstand bygningen befinder sig i i dag. Som et af få funkis-mejerier i Danmark repræsenterer bygningen også en arkitektonisk værdi, som er værd at bevare, men ikke i en grad, så det bør tilbageføres. Bygningens hovedtræk er derimod stærkt og robust overfor en pragmatisk transformation som ikke vil sætte hovedtrækket over styr. To uoriginale sidefløje til bygningens baghus er i en så dårlig tilstand, at de ikke sættes i stand, men nedrives. Kontorfællesskab med værksteder Trods overrepræsentation af lave socialklasser er ét af Damme - Askebys særkender en relativt stor gruppe ressourcestærke kunsthåndværkere og akademikere, hvoraf mange helt eller delvist arbejder hjemme. De kan mødes i et kontorfællesskab i mejeriets overetage og dele printer, frokostordning og fælles værksteder i den delvist isolerede stueetage. Frisør og pizzaria To af landsbyens centrale funktioner, nemlig pizzaria og frisør, ligger i dag i små containerbyggerier. Det er oplagt at flytte disse til bedre forhold i det gamle mejeri. Frisøren kan indtage den fuldt isolerede 1. sal, mens pizzariaet med deres store stenovn kan opvarme den lettere isolerede stueetage. Landsbyens seviceerhverv udskiftes løbende, hvorfor der må tranformeres til generelt anvendelige rum. Dog er der nogle oplagte funktioner til mejeriet i dag. Genbrugsstation Jeg foreslår at benytte den resterende del af bagfløjen som genbrugsstation til rensning og opbevaring af genanvendelige bygningsdele fra nedrevne huse i oplandet. Således er der ikke behov for isolering, men kun overordnet renovering. Det tilsødende rum i hovedbygningen kan bruges som byttecentral hvor rensede tegl kan hentes af byens beboere. Det udnyttes at der er indsat en stor åbning ind til rummet FANEFJORD 2013 Genbrug Frisør Pizza Teglkant/pigstesterrasse Teglgærde/pigstensrende Tegltrappe ned Niveaufri indkørsel Tegltrappe op Teglkant/pigstensterrasse BY - TRANSFORMATION Snit 1:200 4 m 4 m 4 m

18 Eksisterende enkeltlagsglas Energiglas Nyt lysningspanel i vinduesåbning Eksisterende stålramme Vrider til fastgørelse af forsatsrude Eksisterende sålbænk af skifer Indvendig beklædning af genbrugte gulvbrædder Lægte til montering af inderbeklædning Ny isolering af porebeton 100 mm Strøer Isolering under gulv Gulvplade Linoleumsbelægning Hulmursisolering 130 mm Eksisterende etageadskillelse Eksisterende pudslag repareres og behandles med silikatmaling Muret stik over vindue Skydevindue monteres udvendigt Ny forsatsrude monteres i bagmuren Energiglas DETALJE - TRANSFORMATION Snit 1:5 10 cm 10 cm 10 cm

Et stykke ad vejen. Landsbyudvikling i en krisetid. Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen

Et stykke ad vejen. Landsbyudvikling i en krisetid. Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen Et stykke ad vejen Landsbyudvikling i en krisetid Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen Fanefjordskolen, 3. juni 2012 Jonna byder velkommen i døren. Hun har lavet kage og kaffe, købt sodanvand og øl og

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere