Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne - Om læringspotentialer og læringsbarrierer i skolepraktikken som læringskontekst Sonja Marie Staffeldt Projektrapport 8. semester Læring og Forandringsprocesser Aalborg Universitet, København Forår 2014 Vejleder Peder Hjort-Madsen

2 Skolepraktik i Erhvervsuddannelserne - Om læringspotentialer og læringsbarrierer i skolepraktikken som læringskontekst Projektrapport 8. semester Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet, København Forår 2014 Sonja Marie Staffeldt Studienummer: Vejleder Peder Hjort-Madsen Anslag i alt:

3 Tak Jeg vil gerne rette en tak til de to praktikcentre, hvor jeg har foretaget min undersøgelse, for at vise interesse og åbenhed for mit projekt, og gennem interviews med elever og praktikansvarlige, at gøre det muligt for mig, at få et indblik i oplevelser og erfaringer med skolepraktik. Dernæst vil jeg gerne rette en tak til min vejleder Peder Hjort-Madsen for kyndig og altid konstruktiv vejledning, som har betydet, at jeg er gået motiveret fra hvert vejledermøde, med en oplevelse af gåpåmod.

4 Indhold 1. Indledning 1 2. Problemfelt 2 3. Problemformulering 3 4. Kort om skolepraktik 3 5. Case beskrivelse 3 6. Videnskabsteori og Metode Kvalitative interviews som metode 5 7. Præsentation af interviewpersoner 6 8. Teoretisk perspektiv Indledning til teoripræsentation Praksisfællesskaber som læringskontekst Praktikkens læringslandskab: om læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken Ansvars betydning for læring Læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken Analyse Analysedesign Skolepraktik som læringskontekst Læringsformer i praktikken Elevernes engagement i praktikken Elevernes erfaringer med ansvar i praktikken Faglige krav og udfordringer Opsamling på analyse og undersøgelsens resultater Referencer 30

5 1. Indledning D. 1. september 2013 åbnede 50 nye praktikcentre på de danske erhvervsskoler. Formålet med praktikcentrene er, at sikre at elever der ikke får en ordinær praktikplads i en virksomhed kan gennemføre deres uddannelse. Praktikcentrene er blevet uddannelsesgaranti. Formålet med praktikcentrene er at forbedre kvaliteten af skolepraktikken, og samtidig give de enkelte skoler en større del af ansvaret for elevernes samlede uddannelse, herunder at sammensætte praktikforløb og formidle praktikaftaler. Det er desuden centrenes opgave at sikre, at så mange elever som muligt kommer i praktik i en virksomhed (Ref. A). I de danske erhvervsuddannelser er der en stærk tradition for at virksomhedsoplæring indgår som et centralt element af uddannelsen. Virksomhedsoplæringen fylder typisk to tredjedele af den samlede uddannelsestid. Den høje vægtning af den praksisbaserede del af uddannelsen er en fordel i forhold til at skabe en lettere overgang fra uddannelse til arbejde, hvilket blandt andet har betydet at Danmark, i forhold til andre europæiske lande, ligger relativt lavt, når det gælder ungdomsarbejdsløshed. På den anden side er det en velkendt ulempe ved det danske vekseluddannelsessystem, at indgangen til de forskellige fagområder er markedsstyret, og eleverne dermed er afhængige af, hvorvidt virksomhederne er villige til at stille praktikpladser til rådighed (Helms Jørgensen og Juul 2010: 4). Praktikcentrene er dermed et vigtigt led i opfyldelsen af regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi de er med til at sikre, at erhvervsskoleelever kan gennemføre deres uddannelse, på trods af at de ikke får en ordinær praktikplads (EVA 1: 15). Erhvervsskolerne kæmper dog med at skolepraktikken har et dårligt ry (Ref. B). Rapporten Resultater af skolepraktik (2012) udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) peger på, at skolepraktikordningen står overfor tre centrale udfordringer. Den første udfordring handler om en rekrutteringsproblematik, da forholdsvis få elever søger plads i skolepraktik. Den anden udfordring handler om skolepraktikkens dårlige ry og omdømme. Den tredje og sidste udfordring handler om at sikre de læringsmæssige og faglige potentialer i ordningen (EVA 2: 6). I rapporten Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik (2010) 1

6 peges der på, at debatten om skolepraktikken er præget af, at det er kendetegnende for det danske erhvervsuddannelsessystem at der blandt skolerepræsentanter, fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer er bred enighed om, at skolebaseret undervisning ikke kan kompensere fuldstændigt for virksomhedsoplæring (Juul 2005 i Helms Jørgensen og Juul 2010: 5). Denne holdning er uden tvivl med til at give skolepraktikken sit dårlige ry, da den må formodes at have en afsmittende effekt på skolernes aktører herunder undervisere og elever. På trods af skolepraktikkens dårlige ry, viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, at skolepraktikelevernes faglige niveau, når de er færdiguddannede, adskiller sig forholdsvist lidt fra elever der har været i ordinær praktik, mens forskellen i højere grad viser sig i forhold til skolepraktikelevernes efterfølgende arbejdstilknytning, hvor de står svagere (EVA 2: 5-6). 2. Problemfelt Den undersøgelse jeg ønsker at foretage, tager udgangspunkt i en nysgerrighed omkring, hvordan skolepraktikken opleves fra et elevperspektiv. Jeg bider især mærke i resultaterne af den ovenfornævnte evaluering af skolepraktikelevers faglige niveau, som viser at forskellen på skolepraktikelever, og elever der har været i ordinær virksomhedspraktik, ikke er markant. Som jeg er inde på i indledningen, skyldes skolepraktikkens dårlige ry blandt andet at praktikformen, blandt skolerepræsentanter, fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer, anses for at stå i skyggen af virksomhedspraktikken, fordi den skolebaserede undervisning, ikke anses for at kunne kompensere fuldstændigt for virksomhedsoplæring. Der er da heller ikke nogen tvivl om, at elever i virksomhedspraktik, og elever i skolepraktik, vil få to forskellige oplevelser, da konteksterne skaber nogle særlige betingelser og vilkår. Men noget tyder på, at skolepraktikeleverne får et udbytte af praktikformen, siden deres faglige niveau viser sig ikke at være markant ringere, end niveauet hos de elever der har været i ordinær praktik. Dette giver anledning til en lyst til, at undersøge hvordan elever der pt. er i skolepraktik, oplever det faglige miljø i skolepraktikken, herunder hvad de oplever fungerer godt og mindre godt, ved måden praktikken er tilrettelagt på. Da det er et faktum, at der i Danmark i øjeblikket er stor mangel på praktikpladser, er skolepraktikken med til at udfylde en vigtig plads i målsætningen om, at elever på erhvervsuddannelserne, får mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Med oprettelsen af de nye praktikcentre, gøres skolepraktikken samtidig til en ordning, der er kommet for at blive, og derfor mener jeg, at det er vigtigt at få viden om, hvordan 2

7 man kan forstå skolepraktikken som læringskontekst, med henblik på at sikre, de læringsmæssige og faglige potentialer i ordningen. Med denne undersøgelse ønsker jeg, ved at tale med elever der i skolepraktik, at få et indblik i hvilke læringspotentialer og læringsbarrierer de oplever ved praktikformen, og hvad eleverne oplever som særligt ved skolepraktikken som læringskontekst. Ved at gøre dette, ønsker jeg at bidrage med viden om, hvordan man kan skabe endnu stærkere læringsmiljøer på praktikcentrene. Mit fokus er dermed, hvilke læringspotentialer og læringsbarrierer, der problemformulering. 3. Problemformulering i skolepraktik, og hvad er det særlige ved skolepraktikken som læringskontekst? 4. Kort om skolepraktik Skolepraktik (SKP) i erhvervsuddannelserne blev indført i 1993, tidligere hed ordningen praktikpladskompenserende undervisning (PKU) og blev indført i 1991 (Jørgensen og Juul 2010: 2). Ordningen var oprindelig midlertidig med udløb i slutningen af 1996, men blev i stedet indført permanent i 1997 (EVA 1: 23). Skolepraktikken kan kombineres med forskellige former for kortere praktikpladsaftaler i virksomheder. Det kan for eksempel være en såkaldt restlæreaftale, hvor eleven får en praktikaftale med en virksomhed i den resterende praktiktid. Udover restlæreaftaler kan skolen sørge for, at eleven i en del af skolepraktiktiden kommer i såkaldt virksomhedsforlagt undervisning (VFU). VFU indebærer at eleven kommer ud i en virksomhed, der tager sig af praktikundervisningen i en periode, hvilket foregår under skolens ansvar. VFU kræver ingen uddannelsesaftale mellem virksomheden og skolen, og eleven indgår ikke i virksomhedens produktion men fungerer som ekstra arbejdskraft (EVA 2: 29; 30). Elever i skolepraktik får ikke løn men modtager derimod en skolepraktikydelse, som dog ikke er ligeså høj som en almindelig praktikløn. Samtidig har elever i skolepraktik juridisk set elevstatus (EVA 2: 29). I det følgende vil jeg beskrive den kontekst, jeg har foretaget min undersøgelse i. 5. Case beskrivelse Jeg har foretaget min undersøgelse på to forskellige praktikcentre. Det ene praktikcenter beskæftiger elever indenfor økonomi og administration. På dette praktikcenter 3

8 har jeg interviewet to elever - Salima og Lise - som begge er på kontoruddannelsen med speciale i økonomi. Praktikcenteret huser tre simulerede virksomheder, herunder rejsebureauet Sol og Sommer, som er den virksomhed, jeg har besøgt. Sol og Sommer beskæftiger udelukkende økonomielever og er delt op i tre forskellige afdelinger herunder en salgs-, indkøbs- og økonomiafdeling. De to elever, jeg har interviewet, er pt. beskæftiget i salgsafdelingen, men i løbet af praktikken skal de prøve at arbejde i alle tre afdelinger. Virksomheden arbejder efter en handelsvirksomheds principper systemet SIMU World, hvori der foregår handel mellem 25 skolepraktikvirksomheder. Praktikpladsinstruktøren (underviseren) Grethe er ansvarlig for virksomheden Sol og Sommer og jeg har også interviewet hende. Det andet praktikcenter jeg har besøgt, beskæftiger elever inden for de gastronomiske uddannelser. Her arbejder eleverne i et storkøkken, hvor de blandt andet laver mad til skolens kantine. Køkkenet er delt op i partier ligesom i en rigtig virksomhed, og elev- kokkeeleven Maria, cateringeleven Laura og ernæringsassistenteleven Jannie. Derudover har jeg interviewet praktikcenterchefen Anita. Formålet med at interviewe Anita og Grethe er at få et indblik i, hvilke rammer praktikcentrene arbejder med at skabe for eleverne. De elever, jeg har interviewet, vil blive præsenteret senere i opgaven. Efter denne case præsentation, vil jeg i det følgende afsnit beskrive mine videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser. 6. Videnskabsteori og metode Videnskabsteoretisk arbejder jeg indenfor det socialkonstruktivistiske paradigme og ønsker gennem mine interviews at opnå indsigt i, hvordan eleverne konstruerer mening i skolepraktikken. I kraft af min videnskabsteoretiske position arbejder jeg ud fra ter derimod virkeligheden som socialt konstrueret (Fuglesang og Bitsch Olsen 2009: 349). I min problemformulering spørger jeg til, hvilke læringsressourcer og læringsbarrierer eleverne har erfaringer med i skolepraktikken. Grundet min videnskabsteoretiske position forstår jeg læringsressourcer og barrierer som betinget af relationen mellem de aktører, der indgår i praktikken, herunder blandt andet eleverne og instruktørerne. Mødet mellem de forskellige aktører i praktikken forstås dermed som en social konstruktion med særlige potentialer og vilkår, der får betydning for den læring, der kan 4

9 else af denne, der er mit fokus. 6.1 Kvalitative interviews som metode Jeg genereret min empiri gennem kvalitative semistrukturerede interviews, da jeg mener, at denne metode egner sig bedst til at få indsigt i min undersøgelsesinteresse (Kvale og Brinkmann 2009). Da jeg er interesseret i den enkelte elevs oplevelse af at være i skolepraktik, mener jeg bedst at kunne få et indblik i dette ved at tale én til én med eleven. Det er vigtigt at nævne, at de elever jeg har interviewet, frivilligt har meldt sig til interviewet. Det betyder at det er en særlig gruppe af elever, jeg har talt med, og det var under interviews med de implicerede kendetegnende, at de alle overvejende var glade for praktikken og klarede sig godt. Det betyder samtidig, at jeg ikke får indblik i perspektiver fra elever, der overvejende ikke er glade for praktikken, og som måske ikke klarer sig så godt, hvilket jeg må tage højde for i min analyse. Jeg har blandt andet valgt det semistrukturerede interview som empirisk metode, fordi det rummer muligheden for at informanterne kan komme med beskrivelser fra deres hverdag, uden at jeg som interviewer bliver for styrende. Da interviewformen er relativt som informanten tillægger særlig betydning (Kvale og Brinkmann, 2009: 45; 52). Inden interviewene har jeg udarbejdet en interviewguide. Under hvert interview har jeg vurderet hvilke spørgsmål, der vil være relevante at stille den informant, som jeg har siddet overfor. Dette har betydet, at alle informanter ikke har fået præcis de samme views. Jeg har optaget alle interviews på lyd og foretaget en detaljeret transskribering, hvor jeg ordret har gengivet det sagte (Kvale og Brinkmann 2009: ). Jeg har dog udeladt øh er, hvor jeg vurderer, at de ikke har nogen meningsmæssig betydning, og jeg har derudover, når jeg anvender uddrag af interviewudskrifterne i min analyse, nogle steder tilpasset sætningerne, så meningen fremstår klarere. Interviewguides analysere mit datamateriale har jeg lavet en meningsfortolkning, hvilket vil sige, at jeg ved at gå bag om det sagte, fortolker interviewpersonernes udtalelser med henblik på (Kvale og Brinkmann 2009: 230). Efter denne gennemgang af mine metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser følger en præsentation af mine interviewpersoner. 5

10 7. Præsentation af interviewpersoner Det er meget forskelligt, hvor længe de elever, jeg har talt med, har været i skolepraktik. Derudover spænder de bredt alders- og erfaringsmæssigt. Nogle af eleverne har været i praktik i virksomheder i kortere perioder, mens andre udelukkende har været i skolepraktik. Nogle af eleverne har desuden allerede været på arbejdsmarkedet og har en anden uddannelse bag sig, mens andre kommer direkte fra folkeskolen. Eleverne indgår derfor i praktikken med meget forskellige forudsætninger. Lise - Kontorelev net slagter men måtte opgive sit arbejde, fordi hun er blevet opereret i begge hofter. Hun overvejede også andre uddannelser, da hun skulle uddanne sig igen, men synes kontoruddannelsen var et godt valg, fordi hun gerne vil have en forholdsvis kort uddannelse, så hun kan komme ud på arbejdsmarkedet igen og dermed forsøge sin familie. Lise har endnu ikke været ude i virksomhedspraktik. Salima - Kontorelev Salima er 32 år og har været i skolepraktik i cirka ni måneder. Hun kom til Danmark fra Afghanistan i 2004 og fandt uddannelsen, fordi hun gik på sprogskole i samme by. Hun ville oprindelig gerne være pædagog men fandt efter en prøveperiode ud af, at det passede hende bedre at få et arbejde med mere ro. Salima har indtil videre kun været i praktik på praktikcenteret. Laura - Cateringelev Laura er 28 år og har været i skolepraktik i halvandet år. Hun har både gået på teknisk skole og produktionsskole, inden hun startede på uddannelsen. Derudover har hun to års arbejdserfaring fra en kantine. Hun startede på uddannelsen som smørebrødsjomfru, men skiftede til cateringuddannelsen. Laura har været i virksomhedsforlagt undervisning to gange á tre måneder. Jannie Ernæringsassistentelev Jannie er 18 år og har været i skolepraktik en måneds tid og har lige afsluttet hovedforløbet. Hun var også i skolepraktik efter grundforløbet og har sammenlagt være i skolepraktik i et års tid. Jannie startede på uddannelsen direkte efter 10. Klasse. Hun har været i virksomhedspraktik én gang. 6

11 Maria - Kokkeelev Maria er 24 år og har været i skolepraktik i to måneder. Hun har været på en del andre uddannelser og kurser, inden hun startede på uddannelsen, og hun har desuden to års arbejdserfaring fra en kantine. Maria har været ude i virksomhedspraktik én gang men at komme tilbage på praktikcenteret. Efter denne præsentation af mine interviewpersoner, vil jeg nu redegøre for undersøgelsens teoretiske ramme. 8. Teoretisk perspektiv 8.1 Indledning til teoripræsentation I det følgende vil jeg præsentere de teorier og teoretiske begreber, der dels danner rammen om min analyse og dels skal give mig nogle analytiske værktøjer, der kan bidrage med at forstå, hvad der er på spil, når det gælder elevernes læring i skolepraktikken. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i teorier, der bygger på en forståelse af læring som noget, der foregår gennem deltagelse i sociale praksisser. Dette står i modsætning til en opfattelse af læring, som en udelukkende individuel proces med en begyndelse og en slutning, hvor læring anskues som noget, der kan adskilles fra de øvrige aktiviteter, vi indgår i (Wenger 1998 i Illeris 2012: ). Da min undersøgelse tager udgangspunkt i en praksiskontekst, hvori læring sker gennem arbejde frem for gennem det felt jeg undersøger. I det første teoriafsnit Praksisfællesskaber som læringskontekst vil jeg præsentere væsentlige pointer fra Jean Lave og Etienne Wengers teori om situeret læring og legitim perifer deltagelse. Derudover indeholder afsnittet en redegørelse for centrale pointer i Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber. I det andet teoriafsnit Praktikkens læringslandskab: om læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken, vil jeg præsentere Klaus Nielsen og Steinar Kvales brug af Lave teorierne relevante for min undersøgelse. 8.2 Praksisfællesskaber som læringskontekst Den amerikanske antropolog Jean Lave, og den schweizisk-amerikanske datalog 7

12 til bogens succes. Den ene var, at Lave og Wenger fremlagde pointen om læring som situeret, hvilket var blevet mere eller mindre ignoreret af en dominerende behavioristiske læringsforskning. Den anden grund var, at Lave og Wenger beskrev læringens situerethed gennem en idé om legitim perifer deltagelse, som havde til formål at forklare, hvordan læring må forstås som en integreret del af de sammenhænge og sociale processer, som den lærende er en del af (Illeris 2012 i Illeris 2012: 127). Lave og Wenger udviklede idéen om læring gennem legitim perifer deltagelse på baggrund af Jean Laves studier af mesterlære blandt håndværkslærlinge hos skræddere i Vestafrika (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012: 128). Teorien er derfor udviklet i en arbejdskontekst, men jeg vil dog argumentere for, at den kan overføres på en skolepraktikkontekst, fordi det i skolepraktikken også gør sig gældende, at eleverne lærer gennem arbejde. I det følgende vil jeg introducere teorien legitim perifer deltagelse, fordi det en teori, der kan bidrage med at forstå, hvilke deltagelsesmuligheder eleverne har i skolepraktikken. Legitim perifer deltagelse beskriver processen, hvorigennem nytilkomne bliver en del af et givent praksisfællesskab. Ved at deltage i fællesskaber af praktikere vil den nytilkomne gennem beherskelsen af færdigheder og viden bevæge sig mod fuld deltagelse i fællesskabets praksis. Begrebet legitim perifer deltagelse, kan derfor anvendes til at belyse relationerne mellem nytilkomne og mere erfarne deltagere i et fællesskab (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012: 127). Lave og Wenger forstår den lærende som en hel person. Det vil sige, at læring er mere en blot modtagelse af faktuel pensumbestemt viden. Læring sker gennem aktivitet i og med verden. Det vil sige, at aktøren, aktiviteten og omverdenen i et samspil gensidigt skaber hinanden (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012: 130). Lave og Wenger forklarer, at den legitime deltagelse ikke har en modsætning som sådan, for eksempel i form af illegitim deltagelse. Derimod må man betragte begrebet som en helhed (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012:132); Det perifere lægger op til, at der er en mangfoldighed af varierede, mere eller mindre forpligtende og inkluderende måder at være placeret på i de sig om at være placeret i det sociale rum. At skifte placering og perspektiv er en del af aktørernes læringsbaner, deres udvikling af identiteter og former for medlemskab. (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012:132) 8

13 Man kan altså forstå den perifere deltagelse som en mangfoldighed af måder at være placeret i et praksisfællesskab på, afhængig af ens deltagerbane. I følge Lave og Wenger er periferhed en positiv betegnelse, der har til formål at beskrive en åbning eller en måde, hvor igennem man som deltager kan få adgang til nye forståelser gennem øget involvering (Lave og Wenger 1991 i Illeris 2012: 133). I det følgende vil jeg redegøre for Wengers teori om praksisfællesskaber. Man kan med denne teori forstå elevernes deltagelse og læring i skolepraktikken som mere en blot tilegnelsen af faglig viden og færdigheder. Teorien kan derfor åbne op for en forståelse af elevernes deltagelse i skolepraktikken som et læringsfællesskab, hvori de blandt andet forhandler om mening og identitet. Eleverne lærer gennem deltagelsen med andre ord at forstå sig selv og hinanden på særlige måder, og deltagelsen rummer dermed også mulighed for identitetsudvikling og nye selvforståelser hos eleverne. I 1998 udgiver Etienne Wenger bogen Communities of Practice Learning, Meaning and Identity, hvori han præsenterer det, han kalder en social teori om læring. Det vil sige, at læring og det at udvikle mening og identitet, forbindes med at indgå i sociale sammenhænge (Illeris 2012 i Illeris 2012: 140). Wenger bygger sin teori om læring i praksisfællesskaber på en række antagelser. Herunder, at vi er sociale væsener, hvilket han anser for et vigtigt aspekt af læringen. Han antager derudover, at det at tilegne sig kundskaber kræver kompetencer indenfor det, der tillægges værdi i sammenhængen. Wenger bygger desuden teorien på den antagelse, at erkendelse handler om deltagelse i bestræbelserne på at mestre disse kompetencer ved at udvise et aktivt engagement i omgivelserne. Den sidste antagelse bygger på idéen om, at mening i sidste ende er læringens mål. Det vil sige, den enkeltes evne til at engagere sig i verden og opleve den som meningsfuld (Wenger 1998 i Illeris 2012: 142). Wenger forstår overordnet læring som social deltagelse, og den lærende forstås som en aktiv del af sociale praksisfællesskaber, og det er disse fællesskaber, som den enkelte skaber sin identitet i forhold til. Deltagelsen indebærer både en form for tilhørsforhold og en handling. At deltage i et fællesskab har dermed både betydning for det vi gør, og hvordan vi fortolker dette, men også for hvordan vi forstår os selv, og hvem vi er. Herunder mening, praksis, fællesskab og handlen. Mening handler om, hvordan vi forstår verden og det der omgiver os som meningsfuldt. Praksis handler om de fælles historiske og sociale ressourcer, som danner den ramme, der muliggør opretholdelsen 9

14 af et gensidigt engagement i vores handlinger. Fællesskab knytter sig til de sociale beskæftige sig med, og hvad der anerkendes som kompetence. Identitet knytter sig til, hvordan læring kan ændre, hvem vi er, og hvordan vi forstår os selv. Der er dermed mulighed for at udvikle personlige udviklingshistorier indenfor rammerne af de fællesskaber, vi indgår i. Wenger understreger, at elementerne skal forstås som gensidigt forståelse (Wenger 1998 i Illeris 2012: 143). Opsamlende kan det siges, at læring i Wengers forståelse sker ved at bidrage til og engagere sig i praksis, i de fællesskaber man er en del af (Wenger 1998 i Illeris 2012: 142). Efter denne gennemgang af centrale pointer i Lave og Wenger teoriudvikling, vil det følgende afsnit tage afsæt i Klaus Nielsen og Steinar Kvales forståelse af praktikken som læringslandskab. 8.3 Praktikkens læringslandskab: om læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken I min problemformulering spørger jeg blandt andet til, hvilke ressourcer og barrierer for læring, eleverne oplever i skolepraktikken. Til at bidrage til forståelsen af disse barrierer og ressourcer, vil jeg anvende Klaus Nielsen og Steinar Kvales forståelse af praktikken som et læringslandskab (Nielsen og Kvale 1999; 2003). Metaforen landskab bruges til at kaste lys over de læringsressourcer, der ligger i omverdenen. Nielsen og Kvale forklarer, at de frem for at konstruere nye teoretiske modeller, ønsker at gøre ladsen, men som ikke bliver tilstrækkeligt fremhævet. Man kan derfor ikke tale om en gængs teoriudvikling (Nielsen og Kvale 1999; 20). Afsnittet er opdelt i to underafsnit. I det første afsnit Ansvars betydning for læring, introduceres tre forskellige ansvarsbegreber, som ifølge Nielsen og Kvale, kan have betydning for elevernes læring. I det følgende afsnit Læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken, beskrives hvad Nielsen og Kvale betragter som henholdsvis læringsmæssige udfordringer og muligheder, når man betragter praktikken som et praksisfællesskab. Det skal indledningsvis nævnes, at når Nielsen og Kvale bruger begrebet praktik, refererer de til praktik på en arbejdsplads, og de beskæftiger sig derfor ikke med skolepraktik som sådan. Da skolepraktikken gerne skulle minde om en rigtig arbejdsplads, vil jeg argumentere for, at deres begreber er mulige at overføre til en skoleprak- 10

15 tikkontekst. Jeg vil argumentere for, at det vil være nogle af de samme udfordringer, der er på spil i forhold til elevernes læring i skolepraktikken, som i virksomhedspraktik. Samtidig vil der være punkter, hvor man ikke kan sammenligne skolepraktikken med praktikken i en virksomhed, og dette må man tage højde for, når man anvender begreberne. For eksempel vil de læringspotentialer, der i virksomhedspraktik ligger i at arbejde sammen med mere erfarne kollegaer, ikke på samme måde være aktuelle i skolepraktikken. Eleverne i skolepraktik er bredt sammensat, når det gælder erfaring, og derfor kan de sagtens lære af hinanden. Dog vil det ikke være hovedreglen i skolepraktik, at alle de andre elever er mere erfarne end eleven selv, hvilket omvendt vil være tilfældet i en arbejdspladskontekst, hvor eleven udelukkende er sammen med mere erfarne kollegaer. Dette skaber nogle særlige vilkår for læringen i skolepraktikken, hvilket jeg vil gå mere ind i i analysen. 8.4 Ansvars betydning for læring Nielsen og Kvale forklarer, hvordan man kan forstå elevens deltagelse i praksisfællesskabet som en proces fra at være perifer deltager til at blive ansvarlig deltager. De mennesker, og ansvar fremhæves som en yderst central dimension af elevens læreproces (Nielsen og Kvale 2003: 23). Derfor kan man forstå det som en barriere for læring, hvis eleven ikke tildeles ansvar. Nielsen og Kvale arbejder med tre forskellige ansvarsbegreber herunder; at stå til ansvar, at løfte ansvar og at føle sig ansvarlig. At stå til ansvar vil sige, at eleven får ansvar for en del af produktionen, hvilket hænger sammen med at være en del af en større helhed. At løfte ansvar handler om at eleven gradvist bliver bedre til at løse en opgave. Det sidste ansvarsbegreb, at føle sig ansvarlig, handler om den følelsesmæssige dimension i at opleve et tilhørsforhold til sine arbejdsopgaver og til praksisfællesskabet det drejer sig dermed om det emotionelle engagement i elevens læreproces (Nielsen og Kvale 2003: 24). I det følgende afsnit praktikken. 8.5 Læringsressourcer og læringsbarrierer i praktikken praktikkontekst. Da de betragter læring som deltagelse i praksisfællesskaber, rummer deltagelse i praktikken blandt andet mulighed for at lære gennem øvelse og udøvelse, - 11

16 sourcer i praktikken (Nielsen og Kvale 1999: 21). Af læringsbarrierer nævnes blandt andet manglende adgang til erfarne praksisudøveres arbejde. Desuden kan det være en barriere for læring, at læringen hæmmes på grund af ensidigt arbejde og stor specialisering (Nielsen og Kvale 2003: 29). Læring kan yderligere forhindres, hvis det ikke er muligt at samarbejde med eller observere mere erfarne udøvere af faget (Nielsen og Kvale 1999: 30). Det nævnes endvidere som en læringsbarriere; at væsentlige, fagligt udviklende opgaver med stor læringsmæssig værdi bliver forbeholdt de mere erfarne medarbejde på arbejdspladsen. (Nielsen og Kvale 1999: 30). Det vil sige at eleven kan bremses i sin læreproces, hvis der ikke er adgang til opgaver som er fagligt udviklende. Efter denne gennemgang af min teoretiske ramme, vil jeg påbegynde analysen, som indledes med et analysedesign, hvori jeg blandt vil forklare, hvordan jeg vil operationalisere de teoretiske begreber i min analyse. 9. Analyse 9.1 Analysedesign Da jeg startede min undersøgelse, havde jeg en idé om, at jeg ville undersøge, ændrede sig siden hen, da jeg gennem mine interviews blev klar over, at dette var en meget abstrakt ting at forholde sig til for eleverne. Der lå samtidig et indbygget fremtidsperspektiv i min undren, som var svær håndgribelig, måske netop fordi, at det først er, når eleverne er færdiguddannede, at den faglige identitet for alvor synes relevant for dem at forholde sig til. Jeg erfarende derfor under mine interviews, at det var langt nemmere for eleverne at forholde sig til deres daglige virkelighed, og det måtte jeg tage højde for. Derfor ændrede jeg retning fra at have fokus på elevernes udvikling af en faglig identitet, til deres oplevelser med skolepraktikken som læringskontekst. Jeg har behandlet mit datamateriale gennem en tematiseringsproces, og har udvalgt de temaer i mit materiale, der har relevans for mit nuværende undersøgelsesspørgsmål. De temaer jeg er nået frem til, vil afspejles i analysens forskellige overskrifter. Temaerne vil hver især belyse de læringsbarrierer og læringsressourcer, eleverne har erfaringer med i skolepraktikken som læringskontekst. Til at forstå hvordan eleverne indgår og lærer i skolepraktikken, vil jeg anvende Wengers teori om praksisfællesskaber som en måde at anskue skolepraktikken på. 12

17 Skolepraktikken kan forstås som et praksisfællesskab, fordi eleverne forventes at samarbejde om fælles arbejdsopgaver med et fælles mål. På rejsebureauet Sommer og Sol arbejder eleverne med at sælge rejser, og i storkøkkenet samarbejder eleverne blandt andet om at lave retter til skolens kantine. Ved at anskue praktikken som et praksisfællesskab, åbner det samtidig en mulighed for at forstå elevernes deltagelse som en praksis, hvori de kan udvikle deres identitet og selvforståelse gennem gensidig forhandling af mening. Med teorien om praksisfællesskaber kan elevernes læring altså forstås som mere og andet end blot tilegnelsen af faglig viden og færdigheder. Eleverne kan indgå i praksisfællesskabet på forskellige måder. Til at forstå hvordan eleverne indgår i fællesskabet vil jeg anvende Lave og Wengers teori om legitim perifer deltagelse. I den kontekst min undersøgelse tager udgangspunkt i, vil den måde eleven deltager i praksisfællesskabet på blandt andet afhænge af, hvor længe eleven har været i praktikcenteret, samt hvor meget ansvar eleven oplever at have i praktikken. Jeg vil løbende gennem analysen bringe begreberne læringsressourcer- og barrierer i spil for at prøve at forstå, hvad der har betydning for elevernes læring i praktikken. Ansvar vil desuden være et tema som vil blive belyst gennem analysen, herunder hvordan man kan forstå tildeling af ansvar som en læringsressource, samt hvordan mangel på tildeling af ansvar kan forstås som en læringsbarriere. Med Lave og Wengers teori om læring som situeret får jeg mulighed for at knytte elevernes læring hvilket jeg vil komme ind på i det første analyseafsnit Skolepraktikken som læringskontekst. 9.2 Skolepraktikken som læringskontekst Som tidligere beskrevet forstår Lave og Wenger al læring som situeret. Det vil sige, at det har en betydning for læringens betingelser, hvilken kontekst den er indlejret i. Jeg vil derfor, inden jeg bevæger mig ned på individniveau i analysen, beskrive den kontekst som skolepraktikken på et samfunds og institutionelt niveau er indlejret i. Det skolepraktikken. Som jeg vil illustrere i dette afsnit, har det at skolepraktikken foregår i en uddannelseskontekst, en særlig afsmitning på elevernes holdninger til og opfattelser af praktikformen. For det første er det værd at fremhæve, at samtlige af de elever, jeg har talt med, 13

18 fortæller, at skolepraktikken ikke var deres førsteprioritet, da de skulle i praktik. Skolepraktikken er derfor kun noget de har valgt, fordi de ikke har fået mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Skolepraktikken skal altså betragtes som elevernes absolut sidste mulighed for at komme i praktik og dermed videre i deres uddannelse. Opfattelsen af skolepraktikken som sidste mulighed eller andet valg, går igen hos praktikcenterinstruktør Grethe og praktikcenterchef Anita. De fortæller begge, at praktikcenterets vigtigste opgaver er at skaffe praktikaftaler med virksomheder til eleverne, hvilket betyder, at det gælder om at få eleverne ud af skolepraktikken. Dette er ikke noget Grethe og Anita selv har fundet på, men derimod er et lovkrav, at praktikcentrene skal lave praktikpladsopsøgende arbejde (Ref. C). I det følgende citat, fortæller praktikinstruktør Grethe, om hvordan en ordinær praktikplads er at foretrække; Jeg vil sige det at få en ordinær praktikplads, er jo det optimale og virkelig komme ud og snuse til virkelighedens verden, med alle de udfordringer som en hverdag kan give, det er jo et lidt beskyttet miljø vi har her, fordi det er en simuleret verden. (Praktikcenterinstruktør Grethe: 8) At Grethe italesætter en ordinær praktikplads som det optimale, er også gennemgående for synet på praktikken blandt eleverne. Det praktikpladsopsøgende arbejde kan muligvis være med til at bekræfte eleverne i deres oplevelse af, at skolepraktikken er andet valg, og at målet er, at de kommer ud af skolepraktikken. Dette er muligvis også medvirkende til, at eleverne kan opleve skolepraktikken som en form for ven- centerchef Anita fortæller desuden, at hun ikke oplever at skolepraktikken endnu er social acceptabel, og at det er en udfordring at få eleverne til at søge skolepraktik. Hun fortæller i den forbindelse, at hun har oplevet, at elever på grundforløbet har holdt det hemmeligt, at de havde søgt plads i skolepraktik, fordi de synes det var pinligt, hvilket fortæller en del om elevernes generelle opfattelse af skolepraktikken (Anita: 54-55). Formålet med dette afsnit har været at give en forståelsesramme for udgangspunktet for elevernes deltagelse i skolepraktikken. I min problemformulering spørger jeg til, hvad der er det særlige ved skolepraktikken som læringskontekst, og det er derfor en fordel at have en forståelse for det udgangspunkt eleverne deltager med, da det kan være med til give en bedre forståelse for, hvordan eleverne forholder sig til praktikken. I det følgende afsnit vil jeg beskæftige mig med læringsformerne i skolepraktikken. 14

19 9.3 Læringsformer i praktikken skolepraktikken. Læringsformerne er relevante at få et indblik i, for at kunne forstå de forskellige måder, hvorpå eleverne har mulighed for at lære i praktikken. De forskellige læringsformer kan både rumme læringsressourcer og læringsbarrierer. Jeg vil kort indlede afsnittet med at opridse to af de læringsformer Nielsen og Kvale peger på som relevante i en praktikkontekst. Den ene læringsform kalder Nielsen og Kvale at lære ovenfra, dette sker når eleven lærer af en mere erfaren i faget. Den anden læringsform kalder de at lære fra siden, her foregår læringen som sidemandsoplæring, hvor eleverne lærer af hinanden. Det fremhæves som en fordel ved sidemandsoplæringen, at den der lærer fra sig, også selv lærer (Nielsen og Kvale 2003: 252). Jeg vil i det følgende komme ind på elevernes oplevelser med disse to læringsformer. Ernæringsassistenteleven Jannie fortæller, at man bliver sat sammen med en elev, der har været der længere tid end en selv, som lærer en op, når man starter i skolepraktikken (Jannie: 86). Eleverne stifter altså fra dag ét bekendtskab med sidemandoplæring. Ifølge Jannie spørger hun ofte de andre elever til råds, hvis der er noget hun er i tvivl om, hvilket i det hele taget er noget, eleverne benytter sig af; vi bruger hinanden til råd og vejledning (Jannie: 85). Eleverne udnytter altså muligheden for at spørge deltagere med mere erfaring til råds, og bruger på den måde aktivt hinandens erfaringer i praksisfællesskabet. Jannie fortæller, at elever, der kommer tilbage i køkkenet efter et skoleophold, ofte bringer en masse ny viden med, som de andre kan nyde godt af (Jannie: 85). Dette er altså endnu et eksempel på, at eleverne aktivt trækker på hinandens viden. Jannie fremhæver desuden, at det at lære at samarbejde, er en helt central del af det, eleverne lærer i skolepraktikken, da de forventes at samarbejde om stort set alle opgaver. Hun sammenligner skolepraktikken med hendes oplevelse med praktik i en virksomhed, og fortæller, at hun i virksomheden stod alene hele dagen og lavede sandwich, hvilket står i kontrast til skolepraktikken, hvor eleverne forventes at samarbejde om at løfte opgaverne (Jannie: 86). Det, at eleverne samarbejder meget, er altså, ifølge Jannie, noget særligt ved skolepraktikken som læringskontekst. Kontoreleven Lise fortæller på samme måde som Jannie, at samarbejde og sidemandsoplæring, er centrale læringsformer i skolepraktikken; Som udgangspunkt, bliver man lært op af de andre, der er ikke en instruktør der sætter dig ned og viser 15

20 noget, når du kommer den første dag. (Kontorelev Lise: 35). Lise fortæller dog om en oplevelse i praktikken, hvor sidemandsoplæringen mødte sine begrænsninger. I det følgende interviewuddrag fortæller Lise om en situation, hvor hun skulle lære et nyt computerprogram, som hun havde svært ved og samtidig ikke kunne få hjælp til af sin sidemand; Jeg troede, at der sad en sammen med mig, som kunne hjælpe mig, og så tænkte, jamen hvordan fanden skal jeg gøre det, når jeg aldrig har prøvet det altså, jeg skal jo ind og søge rundt i et program, som jeg er i gang med at lære (Kontorelev Lise: 22) Lise fortæller i forlængelse af dette, at hun tror, at hendes sidemand ignorerede hende, fordi hun er længere på uddannelsen end Lise og dermed burde kunne hjælpe, og derfor var bange for at tabe ansigt overfor Lise i tilfælde af, at hun ikke var i stand til at hjælpe. Lise bliver i situationen frustreret over, at hendes sidemand ikke kan hjælpe hende, og episoden er et godt eksempel på, at sidemandsoplæringen også kan have nogle begrænsninger, fordi man ikke altid kan være sikker på, at de andre elever kan mere end en selv. Lise forklarer, at det især er problematisk, at sidemanden ikke kan hjælpe, hvis hun samtidig ikke kan få hjælp af instruktøren. Lise fortæller, at hun er glad for sin instruktør, men siger samtidig, at hun ikke altid er til rådighed, når hun har brug for hjælp; Jeg tror helt klart, at vi har den instruktør som er mest brugbar, men i og med, at hun også er så brugbar, som hun er, så er der nogen, der river i hende hele tiden. (Kontorelev Lise: 23). I dette tilfælde kan den manglende adgang til mere erfarne praksisudøvere opleves som en læringsbarriere for Lise, fordi hun ikke får adgang til den hjælp hun har brug for. Cateringeleven Laura har gode erfaringer med sidemandsoplæring. Hun forklarer, hvordan hun aktivt bruger dem, der har mere erfaring end hende selv som læremestre. Hun fortæller for eksempel, at der er en kokkeelev i køkkenet, som har en del mere erfaring end hende selv, som hun spørger til råds og kigger over skulderen, når han arbejder (Laura: 72). Man kan sige, at Laura gennem observation og imitation lærer af en mere erfaren udøver i praksisfællesskabet. Laura fortæller samtidig, at hun også nogen gange fungerer som læremester for de andre elever; Der er også nogen 16

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen

Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen Afsluttende rapport Projekt 3.2 Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen Rapporten er udarbejdet af: Jette Larsen Rita Buhl Morten Piil Hansen 1 INDHOLD 1. UDVIKLING

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere