Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse Landskabsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199"

Transkript

1 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse Landskabsvurdering

2 Landskabets nøglekarakter Møborg Bakkeø, der som en iøjnefaldende bakkeformation hæver sig over den omkringliggende flade hedeslette. Møborg Kirke ligger i den sydlige del af området på en vestvendt skråning af den høje moræneknude. Fra bakkeøens toppunkt, Bavnehøj, er der udsyn til hele sognet, som udgøres af en tættere lav bebyggelse vest for kirken og en mere spredt bebyggelse mod nord. Landsbydannelsen flankerer landevejen mod Bækmarksbro og Nørre Holmgård. Mod nord udveksles den tættere landsbystruktur med spredt lav bebyggelse i form af landbrugsejendomme samt fritliggende huse, primært orienteret mod landevejen. Beliggenhed og afgrænsning I form af bakkeøen adskiller området sig markant fra den omkringliggende flade smeltevandsslette. På denne vis afgrænses Møborg Bakkeø af karakterterområde J mod alle sider. Landskabskarakter Karakterområdet er i sig selv ét stort og markant landskabselement, der som bakkeø er en kontrast til det omgivende flade landskab. Mod nord er den præget af større markarealer og spredt lav bebyggelse, mens der mod syd ses en tættere lav landsbybebyggelse, som danner en markant lille byfront til de åbne vidder mod nord og vest. Som pejlemærke rejser Møborg Kirke sig i områdets sydlige del, hævet bag landsbydannelsen. Bavnehøj, placeret lige øst for kirken, er bakkeøens toppunkt og syd herfor skråner området ned mod Damhus Å. På denne sydlige skråning ligger Møborg Skov, der danner en tæt karakter. I skovens centrale del ligger Møborg Sandgrav, der var i drift indtil Siden da er der opstået et spændende plante- og dyreliv i dens markante krater og småsøer. Fra bakkeøen er der et vidt udsyn til den omkringliggende hedeslette, hvor man mod vest kan skimte helt til Nissum Fjord og den bagvedliggende Bøvling klit. Derudover er der udsyn til vindmøllerækker og - parker. Ankomsten til Møborg fra vest. Den markerede lille byfront med kirketårnet som pejlemærke 188 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

3 Kort XX. Landskabskarakterområde L Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 189

4 Naturgrundlag På den flade smeltevandsslette ligger Møborg Bakkeø. Bakkeøen er en rest af et gammelt morænelandskab fra tidligere istider, hvor det gik fri af oversvømmelsen fra den smeltede is grundet dens højde. Denne landskabsform er den ældste synlige i Vestdanmark. Størstedelen af bakkeøen består af smeltevandssand og -grus, og i denne sammenhæng skiller området sig ud fra det omkringliggende karakterområde J, der hovedsageligt består af sand og grus. Mod syd ligger en gammel sandgrav, som står tilbage i form af et dramatisk krater. I denne grusgravsprofil findes aflejringer fra de tre sidste istider Gennem det øverste lag fra sidste istid skærer en kanal sig fyldt op med smeltevandssand og -grus. Nedskredet materialer ses som et klitagtigt felt på skråningen. Bakkeøen er et karakteristisk landskabselement. Den markerer sig i form af sit jævnt stigende terræn, som man møder fra alle sider, men specielt kuperet er landskabet ikke. Dette skyldes landskabets alder - at erosionen har haft ekstra mange årtusinder til at nedbryde ujævnheder i terrænet. Mod vest falder terrænet markant og mod syd skråner området ned mod Damhus Å. Lige øst for kirken findes bakketoppen Bavnehøj, som er bakkeøens toppunkt og når en højde på 47 meter over havet. Der eksisterer ingen gennemgående å-løb i området, dog berører Kvolsbæk akkurat områdets vestlige afgrænsning. Ved Møborg Sandgrav findes mindre søer. Anvendelse og landskabsstrukturer Bevoksning Der ses en tættere bevoksning omkring bebyggelsen vest for kirken. Mod nord rinder dette ud i en mere sporadisk placering af levende hegn samt kratbevoksning. Her synes landskabet mere sammensat. Mod øst ses de levende hegn i en østvestgående retning, hvilket understreger det skrånende terræn. Mod syd findes en tættere bevokset løvskov - Møborg Skov, hvilket giver en markant tættere karakter i forhold til resten af området. Omkring den gamle sandgrav ved småsøerne, som ligger i skoven, vokser rørskov og krat. Møborg Kirke, bakkeøens pejlemæke, er fint markeret og afgrænset i form af en række løvtræer på sin syd- og østside. På denne vis lader træ-rækkerne kirken åbne sig mod vest og nord, hvorfra man også typisk vil ankomme. På længere afstand, i ankomsten fra vest ad Møborg Kirkevej, ses hvordan et højere og ujævnt nåletræeshegn markerer sig øverst ad bakkens ryg - i forbindelse med landsbyen og kirken. Dyrkningsform Der ses mindre markarealer øst for kirken omkranset af tættere levende hegn. Dette ændrer sig meget hurtigt, når man bevæger sig mod vest, til større intensivt dyrkede marker. Især mod vest langs Møborg Kirkevej og mod nord ad Holmgårdvej ses den intensive dyrkning. Udsigt mod øst over dykrningsflade med vindmøllepark i baggrunden 190 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

5 + billede af sandgravs profil Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 191

6 Bebyggelsesstruktur: Bebyggelsesstrukturen består hovedsageligt af en spredt lav bebyggelse i form af enkeltgårde samt enkelte større gårde og landbrug. Sidstnævnte ligger ikke indenfor karakterområdet, men i tæt forbindelse hertil - rent fysisk og historisk, hvorfor de er nævneværdige for området: Mod vest ad Møborg Kirkevej ligger et større intensivt landbrug, ØsterKrarup, med omkringliggende store landbrugsflader. Mod nord, ad Holmgårdvej, findes sognets hovedgård Nørre Holmgård. Den tættere lave bebyggelse som reelt udgør landsbyen, er dannet vest for kirken. Den spreder sig i en tyndere linje mod nord og syd knyttet til Holmgårdvej. Særligt for Holmgårdvej er dens slyngede karakter, hvilket sætter sit præg på vejbebyggelsen. Mod vest, ad Møborg Kirkevej, lægger landsbybebyggelsen sig som en klynge, omkring vejen. Dette skaber en markant, lille byfront i ankomsten til Møborg. Møborg Kirke, markerer sig bag den karakteristiske byfront og bevoksning fra vest og syd. Den middelalderlige landsbykirke med sit hvidkalkede tårn, understøttes i sin højde og form af et levende, højt hegn længere mod nord. Hegnet og kirken har en sammenbindende effekt på den tættere landsby og den spredte bebyggelse. Tekniske anlæg: I forbindelse og parallelt løbende med Damhus Å, ligger Møborg Dambrug, som producerer regnbueørreder. Anlægget består af selve dambrugsanlægget samt et recirkulerende fiskeanlæg. Af mere rekreative anlæg findes sportspladsen i forbindelse med Møborg Skole. Derudover er der i tilknytning til den tidligere sandgrav anlagt vandrestier samt shelters i tæt forbindelse til søen. Selvom der ikke er placeret vindmøller i karakterområdet, bør det nævnes, at der er en visuel forbindelse til vindmøllerne i det omrkringliggende landskab, nogle vindmølleområder er mere dominerende end andre. Møborg Kirke og landsby fra vest Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer Ved Møborg Kirke, krydset mellem Møborg Kirkevej og Holmgårdvej, har landsbyen sin kerne. Her ligger skolen (som lukkede i 2013) med sine sportsarealer henvendt mod vest. Ydermere ligger i forbindelse med den tættere bebyggelse et forsamlingshus og et missionshus. I 1700tallet bestod sognets bebyggelse kun af spredte gårde, men sidenhen er den tættere lave bebyggelsesstruktur vest for kirken dannet og har skabt landsbysamfundet. Det ses i planstrukturen, hvordan den tætlave bebyggelse har indpasset sig markfelterne. Dette fortæller historien om, at den tættere bebyggelse kom til senere. Bakkeøens toppunkt, Bavnehøj, har anlagt grobund først for kirkebebyggelsen og senere hen den tættere landsbybebyggelse. Den er et eksempel på hvordan naturgrundlaget har forårsaget de kulturgeografiske elementer og helheder. Hovedgården Nørre Holmgård, som ligger nordvest for området, ad Holmgårdvej, fører tilbage til 1400tallet. Stuehuset er opført i 1988 og er markeret med det karakteristiske spir. Dette viser en hvis tiddybde for hovedgården - og området. Møborg Sandgrav, der var i drift indtil 1992, fortæller om den aktivitet og drift, der engang udspillede sig her. I dag står sandgraven tilbage i form af sit dramatiske krater. Sidenhen er der opstået søer og et artsrigt planteliv, der får lov til at leve uforstyrret. 192 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

7 Den nordlige markering af det skrånende terræn i form af levende hegn langs højderyg samt de åbne landsbrugsflader Udsigt fra Bavnehøj mod sydvest Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 193

8 Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse/udgangspunkt Områdets naturgeografiske- og kulturgeografiske forhold knytter sig tæt til hinanden, dvs. at de kulturgeografiske elementer er opstået på baggrund af stedets geografi. På baggrund af bakkeformationen, som karakteriserer området, er kirken placeret på toppen - sigtelinjen aller øverst. Bydannelsen er efterhånden skudt op i forbindelse med kirken, og strækker sig nedad skråningen i vest. I landbrugsfladen, som området hovedageligt består af, ses hvordan den ad de skrånende partier er opdelt i mindre arealer og så snart terrænet flader mere ud er de større intensive marker dominerende med deres tilhørende større landbrugsejendomme. Det ses tydeligt ved landsbydannelsen, hvordan denne er opstået længe efter den dyrkede jord, da markfelterne her udgør store arealer. Rumlige og visuelle forhold I kraft af bakkeøen, som hæver sig op over den flade hedeslette, opleves der fra toppen en vid udsigt over det omgivende åbne land. Mod vest kan Nissum Fjord og Bøvling Klit skimtes og mod nord den grønne tætte dannelse i form af Klosterheden. Den spredte bebyggelse i kombination med levende hegn og dyrkede landbrugsflader danner billedets mellemgrund. Herimellem stikker vindmøllerne op, både på nært hold og fjernt i horisonten. Står man modsat og kigger op på bakkeøen fra hedesletten, ses tydeligt hvordan området hæver sig op - især fra vest, hvorfra den typiske ankomst sker. Her ses ligeledes hvordan husrækkerne danner en markant lille byfront mod det åbne land, i- mens kirken bagved rejser sig højt i sigtelinien mod Bavnehøj. Øen fremstår mere tæt mod syd på grund af skovarealet her, og derfor sløres det skrånende terræn en smule i oplevelsen heraf. Skoven skaber samtidig overgangen fra bebyggelse til det åbne land i syd. Mod nord står flere dyrkede flader frem imellem levende hegn, hvori det skrånende terræn tydeligt opleves. Holmgårdvej, i sin let snoede linje, tilpasser sig landskabets skrånende terræn. Den slyngede vej opleves som et strukturgivende element i landskabet og i tæt forbindelse med bebyggelsen. Mod nord ses det også hvordan bevoksningen nær kirken fremstår tæt i forbindelse med bebyggelse for dernæst at optræde mere let og sparsomt i det åbne land mod nord. Selvom der ikke er placeret vindmøller i selve karakterområdet, præges udsigten fra Møborg af vindmølleparker mod nordvest, vest, syd og øst. Vindmølleparken mod øst, der er placeret i nabokommunen, men forholdsvis tæt på Møborg, fremstår meget dominerende rent visuelt. Oplevelsesmæssige delområder og enkeltelementer Området rummer en stor oplevelsesmæssig værdi i forhold til udsigten over den flade hedeslette. Især fra Bavnehøj, som er områdets højeste punkt, får man en vid udsigt især mod nord og sydvest. I Møborg Skov, den helt tætte del, kan det kraterlignenede profil af den gamle sandgrav opleves. Her er desuden anlagt vandrestier og shelters ved søen, hvilket gør området tilgængeligt og deraf oplevelsesrigt. Den mindre landsbydannelse ved kirken, flankerer vejen mod vest. Bagved ligger kirken, som danner sigtelinjen mod Bavnehøj. Planmæssige tendenser og udfordringer De planmæssige udfordringer er: - At friholde karakterområdet for vindmøller samt en hvis afstand fra området, således at udsigten herfra påvirkes mindst muligt. - At planlægge for store landbrug og sikre at disse anlæg tilpasses i landskabets karakter. - At friholde Møborg landsby (den tættere bebyggede del) for skovrejsning, således at den karakteristiske byfront ikke sløres. I plan ses hvordan bebyggelsen i Møborg former sig efter det slyngede vejforløb. I krydset, ved kirken, skabes en større klynge, imens bebyggelsen ad Holmgårdvej er strukket. 194 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

9 Den østlige udsigt domineres af en vindmøllepark. Udsigt fra Bavnehøj mod nord/nordvest Møborg Kirke set fra nordøst - i visuel forbindelse med vindmøller Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 195

10 Karakterstyrke Landskabskarakterens styrke vurderes med afsæt i, - hvor tydeligt nøglekarakteristika fremstår (deres tilstedeværelse og tydelighed) - landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse afspejles i karakteren - karakteren afspejler samspil mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer Karakteristisk Størstedelen af bakkeøen fremstår karakteristisk, i form af tydeligheden af det skrånenede terræn, der ses i markflader samt den lille byfront i vest. Toppen markeres af den bagvedliggende kirke. Der findes landbrugsarealer i det nordlige område, der i form af lægivende beplantning slører en smule for stedets naturgrundlag. Dog optræder også mere åbne markarealer, hvori terrænet tydeligt afspejles Karaktersvagt I den sydlige del er Møborg Skov et slørende element for det skrånende terræn, fortællingen om bakkeøen. 196 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

11 Særligt sårbart landmark karakter Særligt karakteristisk Særligt Karakteristisk karakteristisk Karaktersvagt tilstand God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand oplevelse Oplevelsesrigt landskab Særlig udsigt Landmark årbahed Særligt sårbart landskab Særligt sårbar udsigt Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 197

12 Tilstand Med baggrund i landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse er der foretaget en vurdering af intakthed i forhold til landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse - vedligeholdelsesmæssig tilstand af de karaktergivende elementer. - graden af forstyrrelse (tekniske anlæg, støj og lignende) På baggrund heraf vurderes tilstanden som god, middel eller dårlig. Middel tilstand Generelt vurderes området til at være i middel tilstand, da de kulturgeografiske elementer såsom bebyggelse og landbrugsflader både fremhæver og slører landskabskarakteren. Især Møborg Skov slører for bakkeøens skrånende terræn. Udsigten er særligt karakteristisk fra bakkeøen, hvor man blandt andet kan se helt ud til Vestkysten. Udsynet forstyrres dog af vindmøller placeret i nærheden, særligt mod øst og sydvest. 198 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

13 karakter Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt tilstand God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand oplevelse Oplevelsesrigt landskab Særlig udsigt Landmark årbahed Særligt sårbart landskab Særligt sårbar udsigt Særligt sårbart landmark ategiske mål Bevar / Beskytte Vedligeholde / Styrke Bevare / Beskytte Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 199 Ændre / Styrke

14 Oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks Forekomsten af oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks i karakterområdet vurderes i forhold til de oplevelsesmuligheder, der normalt forekommer i regionen. Oplevelsesrige landskaber Oplevelsen af hele bakkeøen er i sig selv interessant. Hvorledes denne stiger op fra den flade hedeslette og fortæller om landskabets dannelse og historie. Sandgraven i Møborg Skov er i form af sin dramatiske profil og historie oplevelsesrig. Den fortæller historien om en tidligere brug og aktivitet på stedet samt om et langt større tidsperspektiv i form af sine lag fra de tre sidste istider. Ved sandgraven ses i dag mindre søer og et rigt voksende planteliv. Særlige udsigter Fra Bavnehøj, der er bakkeøens toppunkt, er der udsigt over det omkringliggende landskab især mod syd/sydvest og nord/ nordvest. Fx. kan man se Klosterheden og mod syd/sydvest er der udsigt til Vestkysten. Landmarks Bakkeøen kan i sig selv tilskrives som landmark, grundet dennes markant anderledes terrænform på den flade smeltevandsslette. Møborg Kirke markerer sig på bakkeøens top bag den mindre byfront og understreger det skrånende terræn. 200 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

15 karakter Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt tilstand Møborg Kirke og Bavnehøj God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand oplevelse Oplevelsesrigt landskab Særlig udsigt Landmark årbahed Særligt sårbart landskab Særligt sårbar udsigt Særligt sårbart landmark tegiske mål Bevar / Beskytte Vedligeholde / Styrke Bevare / Beskytte Ændre / Styrke Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 201

16 Sårbarhed Det vurderes i hvilken grad landskabskarakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder påvirkes ved ændringer i landskabets fysiske og funktionelle forhold. Karakterområdet ligger som et markant landskabselement og har en vid udsigt især i de nordlige, vestlige samt sydlige retninger. Hele området vurderes som sårbart, grundet udsigten herfra, samt bakkeøens markering i landskabet, når man møder den fra den omkringliggende smeltevandsslette. Det nærliggende område til bakkeøen er også markeret som sårbart, da både udsigten til og fra bakkeøen vil sløres, hvis tekniske anlæg især i form af vindmøller, bliver opstillet her. 202 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

17 karakter Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt tilstand God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand oplevelse Oplevelsesrigt landskab Særlig udsigt Landmark sårbahed Særligt sårbart landskab Særligt sårbar udsigt Særligt sårbart landmark trategiske mål Bevar / Beskytte Vedligeholde / Styrke Bevare / Beskytte Ændre / Styrke Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 203

18 Strategiske mål På baggrund af de forrige analyser; Landskabets karakterstyrke, tilstand, oplevelsesrige landskaber, udsigter og landmarks samt sårbarhed beskrives her de strategiske landskabsmål for området Målene er bestemt ved hjælp af nedenstående figur: - Vedligeholde / Styrke - Bevare / Beskytte - Genoprette / Styrke - Ændre / Nyskabe Særligt karakteristisk Landskabskvalitet Karakteristisk Karaktersvagt Skov: I områdets sydlige del findes Møborg Skov i dag. Der bør ikke rejses skov omkring bakkeøen, da det vil sløre for overgangen til det skrånende terræn. Derudover skal der undgåes skovrejsning mod sydvest, da det er i denne retning man har det bedste udsyn. Bebyggelse: Bebyggelsen er karakteriseret ved den tætte byfront vest for kirken og derudover den spredt lave bebyggelse mod nord og syd. Den tættere bydel bør bevares i sin struktur, da den markerer det skrånende terræn og ankomsten til landsbyen. Tilstand Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Visuelle oplevelsesmuligheder. Uden visuelle oplevelsesmuligheder God Bevare/Beskytte Vedligeholde/Styrke Vedligeholde/Styrke Middel Vedligeholde/Styrke Vedligeholde/Styrke Ændre/Nyskabe Dårlig Genoprette/Styrke Genoprette/Styrke Ændre/Nyskabe Figur 2. Caspersen og Nellemann, 2005 Tekniske anlæg: Området bør friholdes for vindmøller og andre større tekniske anlæg, som kan sløre for det naturgeografiske udgangspunkt. Det anbefales, at der holdes en afstand for vindmølleopsætning til bakkeøen, således at de særlige udsyn fra toppen ikke sløres, og omvendt at bakkeøen ikke sløres fra hedesletten. - Områder hvor landskabskarakteren bør vedligeholdes/styrkes: Området bør vedligeholdes i sin nøglekarakter som bakkeø med den lille byfront i vest og en spredt bebyggelse i nord og syd. I dag oplever man tydeligt bakkeødannelsen i form af det skrånende terræn, der hæver sig markant på den flade hedeslette. Bakkeøens skrånende flader sløres dog mod syd på grund af skoven. - Områder hvor landskabskarakteren bør genoprettes/styrkes: I den sydlige ende af bakkeøen ligger Møborg Skov, der slører for nøglekarakteren. Her fornemmer man ikke i samme grad hvordan bakkeøen møder det flade terræn og hvordan den hæver sig herfra. Derfor kan området med fordel tilstræbe en mere transparent til åben karakter som synliggører landskabsformationen. Anbefalingerne er Plan og Projekts anbefalinger alene baseret på intentionen om, at tilgodese landskabelige interesser. Manglende hjemmel i lovgivningen eller hensyn til øvrige interesser i det åbne land, der skal inddrages i interesseafvejningen, kan bevirke at anbefalingerne ikke følges. Anbefalinger til planlægning og forvaltning Landskabskarakteren: Bakkeøen er i sig selv et landskabselement. Dens karakter som bakkeø bør opretholdes, da den er af stor oplevelsesværdi på den ellers meget flade hedeslette. Derfor bør elementer, der slører for bakkeøens skrånende terræn undgåes. Natur: I Møborg skov findes sandgraven, hvor småsøer ligger og et rigt planteliv vokser omkring. Stedet er desuden af stor oplevelsesværdi. Plantelivet bør fortsætte sin utæmmede udvikling på og ved sandgraven. 204 Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø

19 God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand oplevelse Oplevelsesrigt landskab Særlig udsigt Landmark sårbahed Møborg Kirke og Bavnehøj Særligt sårbart landskab Særligt sårbar udsigt Særligt sårbart landmark strategiske mål Bevar / Beskytte Vedligeholde / Styrke Bevare / Beskytte Genoprette / styrke Ændre / nyskabe Udsigt / Landmark Bevare / Beskytte Landskabskarakterområde L - Møborg Bakkeø 205

20 Litteratur Analyserne er udført med udgangspunkt i udgivelsen Caspersen, O. H., og Nellemann, V. (2005): Landskabskaraktermetoden et kompendium. Arbejdsrapport nr Skov og Landskab. Hørsholm. samt Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune 2008 Litteratur brugt til regionalisering og beskrivelser Fremtidens natur i Lemvig kommune - Danmarks naturfredningsforening Kommuneatlas Lemvig, bevaringsværdier i byer og bygninger ( ) Jensen, K.M. og Reenberg, A. (1984): Dansk Landbrug Udvikling i produktion og kulturlandskab. Geografforlaget, Københavns Universitet Kortmateriale og analyser er udarbejdet på baggrund af Landskabskort over Danmark. Per Smed. GEUS. Landskabsudpegninger 2005 (Regionplan) Højdekurver (ArcMap) Geologi.lyr / Jordarter (ArcMap) Høje Målebordsblade (ArcMap) Lave Målebordsblade (ArcMap) DDO 20cm GeoMidt 2010 (ArcMap) DTK/Kort 25 (ArcMap) 206 Litteratur

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 SORØ FJENNESLEV RINGSTED PLACERING I BY- OG LANDSKABS-KONTEKST 5km Sorø 8 min Korsør 38 min Sorø-Odense 48 min

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 19: Kongevejen

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 19: Kongevejen Kortlægning af kulturmiljøer 2014 19: Kongevejen Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse baggrundsrapport Landskabelige forhold PROJEKT VVM-redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215266033 Udarbejdet

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

D I S P O S I T I O N. Baggrund og problemstilling. Landskabstyper i Danmark. Herregårdsstudier. Ny beplantningsstrategi

D I S P O S I T I O N. Baggrund og problemstilling. Landskabstyper i Danmark. Herregårdsstudier. Ny beplantningsstrategi D I S P O S I T I O N Baggrund og problemstilling Landskabstyper i Danmark Herregårdsstudier Ny beplantningsstrategi Eksempelsamling fra Ph.d. afhandling Andre eksempler Pig City og Videbæk Biogas Opsamling

Læs mere