Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Kommune www.morsoe.dk"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore gårde og husmandssteder. Landskabet præges af de visuelle sammenhænge til Salgjerhøj-Hanklitområdet og Sejerslev-Ejerslevområdet mod vest og nord. I dette område bør bl.a. fokuseres på: At friholde de kontrastfulde overgange til de omkringliggende landskabskarakterområder Salgjerhøj-Hanklit og Ejerslev-Sejerslev for nye anlæg eller ændret arealanvendelse, som vil sløre disse overgange. Kystforlandsområderne friholdes for tiltag, som vil påvirke og forstyrre oplevelsen af disse. Som udgangspunkt placeres nye anlæg udenfor kystforlandet og orienteres væk fra dette samt indpasses i landskabet vha. beplantning, placering i terræn og materialevalg. Den karakteristiske form og beliggenhed af Sønder Dråby respekteres. Formål I løbet af 2008 har Morsø kommune foretaget en registrering og analyse af landskabet på Mors som led i projektet Helheder og kompetencer i det åbne land. Det langsigtede formål med projektet er at sikre, og gerne styrke, de landskabelige og naturmæssige sammenhænge og kvaliteter, som øen rummer, ved at styrke planlægningen af det åbne land. En vigtig del af projektet har derfor været at skaffe detaljeret viden om og kendskab til landskabet og naturen på Mors. Hæftet her er udarbejdet for at formidle denne viden til kommunens medarbejdere og alle andre interesserede. Projektet er ét af de planudviklingsprojekter, som er samlet under en fælles betegnelse, Plan09, og som sigter mod at udvikle kommuneplanlægningen. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE SØNDER OG NØRRE DRÅBY Morsø Kommune Indhold Faktablade: Kulturmiljøer, Lokale landskabsbilleder, Friluftsliv og turisme, Natur og Geologi Feltbesigtigelse: Feltskema -Kortlægning Feltskema -Vurdering Fotos Landskabskarakterbeskrivelse

2 3 5 Sønder og Nørre Dråby 1:25.000

3 Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen DRÅBY

4

5 Dråby Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Dråbyområdet ligger på den nordlige del af Mors. Området afgrænses mod nord af det højereliggende og storbakkede landskabskarakterområde Ejerslev-Sejerslev og mod syd af det lavereliggende strøg omkring Skarum Å. Mod sydvest danner overgangen til det højtliggende og storbakkede landskabskarakterområde Salgerhøj-Hanklit grænsen. Nord herfor udgør kyststrækningen ud mod Sø Bugt den vestlige grænse af området. Mod øst udgøres grænsen dels af overgangen til det marine kystforland omkring Dråby Vig, dels et kortere stykke, hvor grænsen udgøres af kyststrækningen ud mod Livø Bredning. Figur 1 Dråby-området. Den stiplede linje angiver kystforlandsgrænsen. 3

6 Landskabskarakterbeskrivelse Dråby Landskabskarakteren Landskabskarakteren præges især af den jævne til let bølgede moræneflade med intensivt dyrkede marker, som opdeles af kraftige, men fragmenterede levende hegn, sporadisk bevoksede diger og klynger af beplantning omkring gårdene. Bebyggelsen består af en blanding af spredtliggende middelstore gårde, husmandssteder og enkelte store ejendomme. De store ejendomme er især koncentreret i den nordvestlige del af området, mens der især i den øst/nordøstlige del findes områder, som domineres af små husmandssteder. Enkelte ubeboede og forfaldne smågårde findes i områdets nordøstlige del. De levende hegn og beplantningerne omkring gårdene opdeler landbrugsfladen i uregelmæssige kvadratiske og rektangulære felter og afgrænser transparente til åbne rum, og skaber herved et middelskala landskab. Det er karakteristisk for området, at der er tydelig visuel sammenhæng til nabokarakterområderne, som enten er storbakkede og højereliggende randmorænestrøg eller er en del af kystlandskabet. Især i den sydvestlige del er den visuelle sammenhæng til det højereliggende område ved Flade by tydelig, ligesom det bakkede terræn i Ejerslev-Sejerslev-området rejser sig imod nordvest. Begge steder rejser de bløde bakker med dyrkede marker og kraftige levende hegn sig fra det lavereliggende Dråby-område. I kystforlandet nær kysten ud til Sø Bugt ligger det drænede og opdyrkede Frostkær som en lavtliggende og helt jævn flade, mens Biskær er et tilsvarende område i kystforlandet ud mod Livø Bredning øst for Mors. Et mindre lavbundsområde syd for Nørre Dråby ligger hen som en mosaik af pilekrat og mosevegetation. Området rummer flere vindmøller og et par højspændingsledninger, som sammen med siloer og industrielt prægede landbrugsejendomme forstyrrer oplevelsen af landskabet. Landskabskarakterens oprindelse Den dominerende landskabskarakter i Dråby området har, ligesom andre landbrugsflader, sin oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Naturgrundlag Geomorfologi og terræn Dråbyområdet består hovedsageligt af en jævn til svagt bølget leret moræne. Området ligger relativt lavt med de højeste punkter mellem m.o.h. Ved Biskær i øst og mod nordvest omkring Frostkær, Hanstholm ved kysten og Kokkedal flader landskabet ud og ligger i kote 0-2,5. De lave områder omgives af de højereliggende randmorænestrøg hhv. ved Flade og Bjergby mod sydvest og Ejerslev- Sejerslev mod nord. Hydrologiske forhold Områdets markante hydrologiske lokaliteter er lavbundsområderne Biskær, Frostkær og området nordøst for Hanstholm, som alle ligger ved karakterområdets kyststrækning hhv. i den nordvestlige del og østlige del af området. 4

7 Dråby Landskabskarakterbeskrivelse Kystrelationer Mod nordvest grænser karakterområdet ud mod Thisted Bredning. Kyststrækningen består af en smal stenet strandbred, som danner grænsen mellem den bagvedliggende jævne moræneflade, som stedvist rummer gamle strandengsarealer. Mod øst grænser området ud til karakterområdet Dråby Vig, som domineres af strandengsarealer langs hele kyststrækningen. Langs karakterområdets nordøstlige kyststrækning, fra Øster Hunderup i syd til sommerhusområdet ved Ejerslev Lyng imod nord, møder det dyrkede morænelandskab kysten i en smal strandbred, som mod nord er mere sandet. Lige nord for lavbundsområdet Biskær, ved områdets østvendte kyst, præges et kortere stykke af kystlandskabet af gamle og markante kystskrænter. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Området domineres af intensivt dyrkede marker. På de store ejendomme er primært svin og nogle steder kvæg. Biskær og Frostkær er drænet og delvist opdyrket, delvist kvæggræsset. Et mindre lavbundsområde nord for Frostkær fremstår uden ekstensiv drift med mosevegetation og stedvis opvækst af pilekrat. Bevoksningsstruktur Fragmenterede levende hegn og sporadisk bevoksede diger bestående bl.a. af arter som ask, elm og tjørn, opdeler de dyrkede marker i uregelmæssige rektangulære og kvadratiske markfelter. Især i områdets nordlige del omkranses bebyggelsen af kraftige løvtræsbevoksninger, mens bebyggelsen i den sydlige del ligger mere frit. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i området er en blanding af spredtliggende mindre gårde, husmandssteder og enkelte store industrielt prægede ejendomme. De store ejendomme koncentreres i den nordlige del. Mod øst ved grænsen til nabokarakterområdet Dråby Vig ligger landsbyen Sønder Dråby. Sønder Dråby ligger med form af en slynget vejby langs den gamle landevej, som ligger lige på overkanten af det lavereliggende marine forland omkring Dråby Vig. Bebyggelsen i Sønder Dråby består af en blanding af nyere rødstenshuse bygget i starten og midten af 1900-tallet samt enkelte ældre huse. Midtvejs igennem byen ligger kirken med kig ud over Dråby Vig. Nærheden til havet fornemmes tydeligt i byen via hyppige kig til vandet imellem husene. Byen rummer ingen egentlige servicefunktioner. Byen fremstår overordnet set velholdt, dog med enkelte ubeboede og forfaldne bygninger. Ved den nordøstlige kyststrækning ligger sommerhusområdet Ejerslev Lyng, som udefra opleves som et mindre skovområde. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer Sønder Dråby markerer med sin placering på overkanten af strandengsarealerne den tidligere 5

8 Landskabskarakterbeskrivelse Dråby funktionelle sammenhæng mellem eng og ager. Endvidere fortæller byens bygningsmæssige sammenhæng om udviklingen i samfundet, med de små fiskerhytter ved vandet, opblomstringen med købmandsgård, bager, skomager etc. og efterfølgende nye bebyggelser helt op til parcelhusets tid. Udover Sønder Dråby og landskabets oprindelige struktur, der er skabt af udskiftningen, og som efterhånden er kraftigt sløret som følge af intensivering i landbrugsdriften, rummer området ingen særlige kulturhistoriske mønstre. Enkeltelementer og tekniske anlæg En række mindre højspændingsledninger, mindre samlinger af vindmøller og de store gårdes industrielle byggeri og tilhørende høje siloer præger landskabet. Rumlige visuelle forhold Karaktergivende landskabselementer De levende hegn og beplantningerne omkring gårdene opdeler landbrugsfladen i uregelmæssige kvadratiske og rektangulære felter og afgrænser transparente til åbne rum. Herved skabes et middelskala landskab. Landskabskarakteren præges især i den vestlige del af store driftsbygninger og siloer i tilknytning til de eksisterende gårdanlæg. Herudover ligger Øster Hunderup markant placeret i kystforlandet mod øst. Mindre højspændingsledninger og vindmøller præger stedvis oplevelsen af landskabet. Det er karakteristisk for området, at der er tydelig visuel sammenhæng til nabområderne, som enten er højereliggende eller er en del af kystlandskabet. Især i den sydvestlige del er den visuelle sammenhæng til det højereliggende Salgerhøj-Hanklit område ved Flade by tydelig, ligesom det bakkede terræn i Ejerslev-Sejerslev området rejser sig imod nordvest. Begge steder præges de bløde bakker af dyrkede marker og kraftige levende hegn. Markante delområder og enkeltelementer Frostkær i områdets nordvestlige del, som er drænet og delvist opdyrket, delvist kvæggræsset, ligger som et lavtliggende og fladt område, som danner kontrast til det ellers bølgede terræn og det højereliggende og bakkede landskab omkring Flade i nabokarakterområdet. Biskær er et lidt mindre område i den østlige del, som ligeledes ligger lavt og har jævnt terræn, og som primært afgræsses. Ligesom Frostkær danner området kontrast til det omgivende, let bølgede og højereliggende og intensivt dyrkede landskab. Karakterområdet fremstår herudover uden markante delområder som et homogent område. Påvirkninger fra tekniske anlæg, byudvikling eller andre landskabselementer En række mindre højspændingsledninger, mindre samlinger af vindmøller og de store gårdes industrielle byggeri og tilhørende høje siloer præger landskabet. 6

9 Dråby Landskabskarakterbeskrivelse Visuelle sammenhænge i kystlandskabet Figur 2. Visuelle sammenhænge i kystlandskabet. Det mørkeblå område viser kyster, som ligger mindre end 2,5 km fra karakterområdet, mens det lysere blå område viser kyster, som ligger mindre end 5 km fra karakterområdet. Kystforlandet Pga. det jævnt stigende terræn strækker kystforlandet sig helt op til 1,5 km ind i landet og præges af jordbrugslandskabets dyrkede marker. Mod vest rummer kystforlandet en smal stribe af flad strandeng, som går over i en gruset til stenet strandbred af moderat bredde. Herfra opleves især udsigten til de dramatiske kystskrænter, som danner en brat afslutning af det storbakkede nabokarakterområde Salgerhøj-Hanklit ud mod Sø Bugt. Mod øst præges kigget fra kystforlandet af udsigten først over strandengsarealerne ved Dråby Vig, herefter selve vigen og det fjernereliggende farvandsområde bag Buksør Odde. Nord for Biskær går landskabskarakterområdet helt ud til kysten, hvor en smal strandbred danner over- 7

10 Landskabskarakterbeskrivelse Dråby gangen. Omkring sommerhusområdet Vester Hunderup er strandbredden dog noget bredere og lidt mere sandet. En gammel kystskrænt præger kyststrækningen nord for Biskær. Kysterne langs nabokarakterområderne er uforstyrrede af tekniske anlæg, med undtagelse af Dråby Vig området, hvor Jørsbygård ligger markant i kystforlandet med sine store driftsbygninger. Karakteristika for modstående kyster Afstanden til modstående kyster er forholdsvis stor. Mod vest ligger nærmeste modstående kyst ved Thisted omkring 6 km væk. På denne afstand er det ikke muligt at skelne detaljer i landskabet. Dog fremstår den bymæssige bebyggelse omkring Thisted tydeligt i landskabet. Mod øst fremstår modstående kyster som fjerne kulisser på vandfladen. Landskabskarakterens nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlagte ændringer Nøglefunktioner Landskabskarakteren i Dråby området er især præget af landbruget og er således afhængig af fortsat landbrugsdrift. Udviklingstendenser Der kan forventes en yderligere intensivering i landbrugsdriften med øgede markstørrelser og industrielt præget landbrugsbyggeri som følge. Jordbunden i det drænede og opdyrkede Frostkær må forventes med tiden at sætte sig med ophør af dyrkning som følge. Planlagte ændringer Der er ingen tegn på planlagte ændringer eller udviklingsprojekter i området. 8

11 Dråby Landskabsvurdering Landskabskarakterens styrke Figur 3 Karakterstyrke. Det mørkegule område er særlig karakteristisk, det lysegule karakteristisk, og det blå er kontrasterende. Karakteristisk Størstedelen af karakterområdet fra Ejerslev Lyng i nord til Skarum Å i syd Områdets karakteristika i form af den let bølgede landbrugsflade, som opdeles i middelstore og transparent afgrænsede rum af levende hegn og bevoksning omkring gårdene, fremstår tydeligt i hele karakterområdet, dog uden af skabe et markant og letopfatteligt mønster. Landskabskarakteren præges af den intensivering, som er foregået og stadig foregår indenfor landbruget. Områdets bevoksningsstruktur, gårdenes størrelser og landskabets skala er således ændret en del i forhold til landskabskarakterens oprindelse omkring udskiftningen, som den afspejles på de høje målebordsblade. Samlet vurderes landskabskarakterens styrke som karakteristisk. 9

12 Landskabsvurdering Dråby Kontrasterende Frostkær Frostkær ligger som et drænet og opdyrket lavbundsareal med helt fladt terræn. Pga. det flade terræn og arealanvendelsen, som domineres at græssende kvæg, vurderes området at fremstå kontrasterende i forhold til den dominerende landskabskarakter. Biskær Biskær er et lidt mindre område i den østlige del, som ligeledes ligger lavt og har jævnt terræn, og som primært afgræsses. Ligesom Frostkær danner området kontrast til det omgivende, let bølgede og højereliggende og intensivt dyrkede landskab. 10

13 Dråby Landskabsvurdering Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Figur 4 Særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Pilene angiver særlige udsigter til naboområder. Kystforlandet ud mod Sø Bugt Kystforlandet ud mod Sø Bugt rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder, som knytter sig både til selve kyststrækningen og de modstående kyster. Det let bølgede terræn møder nær kysten et fladt og græsgroet strandengsareal, som går over i en smal og stenet strandbred. Pga. det flade terræn og kystlinjens konkave form opleves selve kystlinjen tydeligt fra landskabet nær strandbredden. Udsigten over Sø Bugt indrammes af de højereliggende og storbakkede landskabsområder dels ved Skærbæk, dels ved Flade. Mest markant er terrænet omkring Flade. Her udgøres overgangen til Sø Bugt af stejle og fritliggende kystskrænter. Bag Nørre Dråby ligger en mindre lavbundsområde med eng, mose og krat, som skaber variation i oplevelsen af landskabet. Ad det helt kystnære vejforløb op mod Skærbæk opleves overgangen til det højereliggende landskabsområde Sejerslev-Ejerslev særligt tydeligt. Kystskrænter nord for Biskær Langs den østlige kyststrækning nord for Biskær findes en kort strækning med kystskrænter. De ligger som markante landskabselementer i kystlandskabet, og skaber sammen med udsigten over havet særlige visuelle oplevelsesmuligheder lokalt i området. 11

14 Landskabsvurdering Dråby Tilstand Figur 5 Tilstanden af de karaktergivende elementer og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Det lyseorange område er vurderet til middel tilstand, det mørkeorange til at være i god tilstand. God tilstand Biskær Biskær fremstår drænet og stedvist dyrket, stedvist græsset og vurderes på baggrund af sin karakter som drænet område at være i god tilstand. Endvidere fremstår området i god vedligeholdelsesmæssig tilstand, og landskabet er roligt og uforstyrret af tekniske anlæg. Samlet vurderes tilstanden i området at være god. Middel tilstand Frostkær Frostkær fremstår i dag drænet og stedvist opdyrket, stedvist græsset. Enkelte steder slår englignende vegetation igennem. Områdets oprindelige form som et lavtliggende vådt mose- 12

15 Dråby Landskabsvurdering område slår således stedvist igennem. Vurderet i forhold til denne oprindelse betragtes områdets karakter som mindre intakt. Yderligere kan de stedvise engarealer tyde på, at der allerede kan være problemer med at holde arealerne tørre nok til dyrkning. Området er således og må forventes, især på sigt, at være under en udvikling, som går mod mere våde arealer. Områdets vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes at være middel. Området fremstår forholdsvist uforstyrret af større tekniske anlæg. Samlet vurderes tilstanden at være primært middel. Fra Ejerslev Lyng i nord til Skarum Å i syd - størstedelen af karakterområdet Landskabskarakteren præges, som tidligere nævnt, af det let bølgede terræn med intensivt dyrkede marker, som opdeles i middelstore transparent afgrænsede landskabsrum af kraftige og fragmenterede levende hegn og bevoksning omkring gårdene. Karakteren er præget af intensivering af landbrugsdriften, hvilket har betydet at små lavbundsområder, som tidligere lå spredt på de dyrkede marker, er forsvundet og skalaen i landskabet er vokset, også som følge af de større gårdanlæg. På denne baggrund betragtes landskabskarakteren som mindre intakt. Tekniske anlæg i form af mindre højspændingsledninger, enkelte vindmøller og større siloer og anlæg i tilknytning til landbruget forstyrrer stedvist oplevelsen af landskabet. Enkelte mindre gårde ligger ubeboet hen i områdets nordlige del og giver her et mindre vedligeholdt udtryk. Samlet vurderes tilstanden som middel. 13

16 Landskabsvurdering Dråby Sårbarhed Figur 6 Sårbarhed. Det røde område vurderes at være særligt sårbart overfor markante ændringer i landskabet. Pilene angiver sårbarhed overfor ændringer i naboområder. Nabokarakterområderne Karakteren af landskabet nær nabokarakterområderne Salgerhøj-Hanklit og Sejerslev-Ejerslev er præget af oplevelsen af disse tilstødende og højereliggende landskaber. Det højereliggende og storbakkede terræn præges af dyrkede marker, kraftige levende hegn, som understreger terrænformen, og bebyggelse, som ligger indpasset i landskabets skala og omkranset af grøn bevoksning. Områderne er uforstyrrede at tekniske anlæg. Denne visuelle sammenhæng og dens betydning for landskabsoplevelsen i Dråbyområdet er særligt sårbar overfor ændringer i form af ny bebyggelse, som adskiller sig fra den eksisterende fremtoning, samt større tekniske anlæg, også i tilknytning til landbrugsbyggeri. Endvidere er de dele af karakterområdet, som ligger indenfor kystforlandet, særligt sårbare overfor ændringer, som vil forstyrre de ellers uforstyrrede kystlandskab og de visuelle sammenhænge mellem land, vand og kysterne langs nabokarakterområderne. 14

17 Dråby Anbefalinger til planlægningen Anbefalinger til planlægningen Landskab Hovedparten af landskabskarakterområdet er vurderet som karakteristisk og i middel tilstand uden særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Udviklingen mod intensivering i landbrugsdriften kan her finde sted forholdsvis uproblematisk. Dog bør hensynet til den eksisterende karakter og muligheder for indpasning af nye anlæg i landskabet inddrages, således at: Nye anlæg placeres udenfor kystforlandet. Nye anlæg nær kystforlandet orienteres væk fra dette og søges afskærmet fra det omkringliggende landskab ved hjælp af beplantning. Dette kan enten være sammenhængende beplantning eller spredt beplantning som bryder en massiv bygningsflade. Nyt byggeri søges indpasset i landskabet bl.a. ved etablering af beplantning, enten som delbeplantninger langs facaderne eller som et sammenhængende plantebælte. Endvidere bør der ved materialevalg holdes fokus på at undgå reflekterende materialer. Hensynet til udsigten til nærværende område fra især Salgerhøj-Hanklitområdet og området ved Skærbæk gives stor vægt i administrationen, med henblik på at undgå etablering af bygninger eller andre anlæg, som vil forstyrre landskabsoplevelsen. Natur Området har tidligere indeholdt en høj andel af lavbundsområder, som har ligget spredt på den dyrkede flade. I dag er kun de største stadig synlige. Området sydøst for Nørre Dråby præges af eng, mose og krat og ligger forholdsvist uforstyrret hen, til trods for at området drænes. Rent landskabeligt bidrager området positivt til oplevelsen af landskabet. Frostkær ligger lidt længere mod sydvest og er drænet, stedvist opdyrket stedvist græsset. Området bærer svage tegn på, at jorden sætter sig og området bliver mere vådt og går mod ekstensivering i driften. På sigt vil ophør af dræning og den intensive drift styrke oplevelsen af landskabet. Frostkær rummer potentiale i forbindelse med naturplanlægningen, mens lavbundsområdet lidt længere mod nord umiddelbart forventes at rumme naturmæssige kvaliteter, som kan danne grundlag for et kerneområde. Landbrug Områdets eksisterende karakter er, som tidligere nævnt, skabt og præget af landbrug. Udfra et landskabeligt synspunkt kan landbruget således forsat eksistere uden nødvendigvis at komme i konflikt med de landskabelige interesser. Som nævt under Landskab ovenfor bør der ved etablering af nyt byggeri blot tages særligt hensyn til de dele af området, som ligger i og nær kystforlandet, samt de områder, som er præget af visuel sammenhæng til og fra nabokarakterområderne Salgerhøj-Hanklit-området og Sejerslev- Ejerslev-området. Endvidere bør der generelt ved materialevalg, placering og etablering af beplantning søges at indpasse nyt byggeri i landskabets eksisterende karakter. 15

18 Anbefalinger til planlægningen Dråby Tekniske anlæg De dele af karakterområdet, som ligger nær og indenfor kystnærhedszonen, bør friholdes for tekniske anlæg. Endvidere bør der i de områder, hvortil og hvorfra der er visuel sammenhæng til nabokarakterområderne, særligt tages hensyn til påvirkningen af disse visuelle sammenhænge. Byer For ikke at udviske de nuværende byafgrænsninger ud til karakterområdet er det vigtigt, at der ikke sker yderligere byudvikling i disse retninger. Friluftsliv og turisme Nedenfor angives de registrerede eksisterende faciliteter og potentialer knyttet til friluftsliv og turisme. Disse vurderes i forhold til de relevante turismekategorier, der er arbejdet med indenfor Visit Denmarks projekt Syv Danmarksoplevelser, som er en analyse af turisme i Danmark. De 2 kategorier, som knytter sig til bymæssige oplevelser, er ikke relevante for Mors. Sidst er der foretaget en vurdering af, om et givent område er sårbart overfor forstyrrelser. Kategorierne er: Aktiv natur Naturens gratis glæder I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Sårbart overfor forstyrrelser (hører ikke til Visit Denmarks kategorier) Eksisterende faciliteter Solruten går igennem området dels langs kysten mod øst dels langs kysten mod vest. Langs Solruten ved østkysten findes to teltpladser. Herudover ligger der på østkysten sommerhusområdet Ejerslev Lyng. Både ved Ejerslev Lyng og ved Sø Bugt er der badestrand. Sø Bugt er herudover markeret som farvandsområde med mulighed for kystsejlads. Ved kysten ved Sø Bugt er mulighed for parkering og der er med skilte markeret at området er tiltænkt windsurfere. Potentiale Potentialerne i området knytter sig primært til de kystnære dele. Muligheden for sejlads på Sø Bugt åbner muligheder for oplevelser, som knytter sig til naturens gratis glæder og til aktiv natur. Her vil kano, kajak, windsurfing og andre former for kystsejlads være en mulighed. Herudover ligger området midt imellem Salgerhøj-Hanklit området og Sejerslev-Ejerslev området, som begge rummer særlige landskabelige oplevelsesmuligheder. Dråby området fungerer allerede som forbindelsesled mellem de to områder via Solruten i områdets østlige del. 16

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen ERSLEV KÆR Erslev Kær Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Erslev Kær strækker sig fra Dragstrup Vig i

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende kystnært landskabsstrøg domineret af strandengsarealer og oddedannelsen Buksør Odde. Pga. områdets form findes tydelig visuel sammenhæng mellem områdets

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS NORD Midtmors nord Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Midtmors nord området strækker sig fra

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SALGJERHØJ-HANKLIT Salgjerhøj-Hanklit Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Salgjerhøj-Hanklit-området

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Helheder og kompetencer i det åbne land

Helheder og kompetencer i det åbne land Struktur og forløb Landskabsanalyse Kirstine Kjær, Byplan Omsat til kommuneplan 2209-21 Tidsplan og projektforløb Opstartsmøde Natur og miljø marts 08 workshops Feltbesigtigelse, analyse, beskrivelser,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen LEGIND BJERGE Legind bjerge Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Legind Bjerge

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering.

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Christian Riis Sindberg Kallerupvej 5 Kallerup 7790 Thyholm Opførelse af kornsilo på ejendommen Kallerupvej

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere