OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002"

Transkript

1 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA

2 Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int)

3 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 Luxembourg - Oversættelsescentret hjemsted L. Rigaux Bâtiment Nouvel Hémicycle 1 rue du Fort Thüngen L-1499 LUXEMBOURG Kirchberg Tél.: 352/ Fax: 352/

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD ved Brian McCluskey ÅRSBERETNING FOR 2001 KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 BILAG: INDLEDNING BESTYRELSEN A. Funktion B. Beslutninger og hovedlinjer C. Vigtigste anliggender OVERSÆTTELSE OG HERTIL KNYTTEDE AKTIVITETER A. Oversigt B. Freelanceoversættelse C. Oversættelseskvalitet FORBINDELSE TIL DE ØVRIGE FÆLLESSKABSINSTANSER A. Interinstitutionelle aktiviteter B. Fælles udviklingsprojekter CENTRETS FUNKTION A. Ressourcer og midler B. Edb C. Foranstaltninger vedrørende kommunikation ANALYSE AF DEN ØKONOMISKE FORVALTNING A. Indtægter B. Udgifter I Fortegnelse over medlemmerne af bestyrelsen II til VIII Oversættelsesstatistikker IX Stillingsfortegnelse X Organisationsplan XI Kontraktforlængelser, lønklassejusteringer og forfremmelser XII Statistiske informationer om personalet XIII Workflowskema XIV Væsentligste applikationer og deres interaktion XV Nøgletal for centret XVI Balance for

5 ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 KAPITEL 1 INDLEDNING KAPITEL 2 MÅL OG STRATEGIER A. Centrets opgaver B. Centrets aktiviteter C. Centrets drift KAPITEL 3 FORVALTNING AF RESSOURCER A. Personale og generel administration B. Finansielle anliggender og forvaltning af aftaler C. Tekniske ressourcer CHAPITRE 4 FREMTIDSUDSIGTER PÅ MELLEMLANGT SIGT 2002/2006 A. Mål for centrets opgaver B. Mål for centrets aktiviteter C. Udvidelsens indvirkning BILAG I ANTAL OVERSATTE SIDER II BIDRAG I EURO III PROGRAM FOR INDKALDELSE AF BUD IV PERSONALEPLAN V NØGLETAL FOR CENTRET VI UDVIDELSENS INDVIRKNING VII UDVIDELSENS INDVIRKNING PÅ DEN ÅRLIGE OVERSÆTTELSESMÆNGDE VIII UDVIDELSENS INDVIRKNING PÅ DE ÅRLIGE BIDRAG 3

6 FORORD Af B.McCluskey Formand for bestyrelsen I 2001 konsoliderede Oversættelsescentret sin stilling blandt EU-institutionernes oversættelsestjenester med en stigning i antal oversatte sider på ca. 10 %. Antallet af medarbejdere derimod steg med mindre end 7 % - fra 130 til hvilket medførte øget produktivitet. En anden positiv udvikling var, at antallet af overholdte leveringsfrister for alle indleverede dokumenter steg med 1 % fra 96, 6 % til 97, 6 %. Alle de samarbejdsaftaler, som udløb i 2001, er blevet forlænget, og to nye vigtige samarbejdspartnere er blevet tilføjet listen over de kunder, Oversættelsescentret betjener, nemlig Den Europæiske Investeringsbank og EF-Domstolen. Som følge af den eksterne evalueringsrapport iværksat i slutningen af 2000 udarbejdede Oversættelsescentret en treårig handlingsplan for den interne forvaltning med det formål at forbedre kvalitetskravene på alle niveauer. Dette afspejler filosofien om, at kvaliteten af kundeservice beror på en samlet indsats fra alle afdelinger og ikke kun aktiviteter i frontlinjen. Som en understregning af den betydning Oversættelsescentret tillægger kvalitetsspørgsmål organiserede centret et seminar med titlen: Quality a measurable deliverable? for personale, kunder, freelance-oversættere og repræsentanter for oversættelsestjenesterne i EU s institutioner og organer. Arrangementet var vellykket. Viviane Reding, kommissionsmedlem med ansvar for uddannelse og kultur, slog tonen an ved at fremhæve den store mangfoldighed af indfaldsvinkler til emnet. I 2002 vil Oversættelsescentret styrke bestræbelserne på at forbedre sin ekspertise, idet det vil foretage en omhyggelig gennemgang af alle interne procedurer og en prioritering af opgaver. Dette vil således udgøre et supplement til den igangværende opfølgning af den interne evalueringsrapport, som ikke kun gælder Oversættelsescentrets interne organisation, men også retsgrundlaget for dets aktivitetsområder og økonomiske forvaltning. Selv om antallet af varemærker til oversættelse fra Harmoniseringskontoret i Alicante sandsynligvis vil falde i 2002, forventes dette ikke at medføre nogen væsentlige ændringer i Oversættelsescentrets arbejdsmængde i det kommende år, da denne nedgang forventes kompenseret ved tilgang af nye kunder, herunder Den Europæiske Fødevaremyndighed og Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur. Endelig tyder det på, at der i 2002 vil ske fremskridt i forhandlingerne med de luxembourgske myndigheder om Oversættelsescentrets endelige hjemsted. Det er af største betydning, at der opnås en vellykket afslutning på forhandlingerne inden EU-udvidelsen, der efter planen vil finde sted i januar

7 KAPITEL 1 INDLEDNING I løbet af 2001 har der været en svag stigning i centrets aktiviteter, for så vidt angår oversættelsesmængden, der er steget fra sider i 2000 til sider i 2001, dvs. en stigning på sider, modsvarende 10,1 %. Om end alle detaljer vedrørende udviklingen i oversættelsesaktiviteterne kan læses i bilag II til VII i denne rapport, er det værd her at fremhæve de væsentligste træk, der har kendetegnet dette år: 1. Kraftig stigning i mængden af oversatte EF-varemærker for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i Alicante fra sider i 2000 til sider i 2001, dvs. en stigning på sider eller 16,2 % mere end foregående år, mens mængden af oversatte dokumenter har vist et svagt fald fra sider i 2000 til sider i 2001, dvs. et fald på sider eller 3,8 %. 2. Disse tal viser en ændring i tendensen, for så vidt angår det relative fald i mængden af oversættelser af varemærker, der kunne konstateres i de foregående regnskabsår: AKTIVITETER % oversættelse af dokumenter 21,9 27,6 30,3 26,5 % oversættelse af varemærker 78,1 72,4 69,7 73,5 I ALT Bilag IV, som sammenfatter den kvartalsmæssige udvikling i oversættelsesaktiviteterne, giver dog mulighed for at konstatere, at oversættelsen af varemærker nåede sit højeste niveau i tredje kvartal 2001, hvilket stemmer overens med den almindelige udvikling i den økonomiske aktivitet i Europa. Faktisk lader det til, at anmodningerne om registrering af varemærker følger de økonomiske konjunktursvingninger relativt nøje, hvilket giver anledning til at frygte, at det konstaterede fald i antallet af oversættelser af varemærker i slutningen af 2001 vil fortsætte i 2002, i hvert fald i et eller to kvartaler. 3. Som i de foregående år har efterspørgslen efter oversættelser blandt centrets kunder fremvist variationer af enhver art fra betydelige fald (EEA København, ETF Torino, EASHW Bilbao) til væsentlige stigninger (KHIM's appelkamre Alicante, CEDEFOP Thessaloniki, ECB Frankfurt, Revisionsretten Luxembourg) over en række ændringer af beskedent omfang, dels i opadgående retning (EFIL Dublin, EUMC Wien, EMCDDA Lissabon), dels i nedadgående retning (CPVO Angers, EMEA London, Europol Haag). Disse svingninger i efterspørgslen efter oversættelser er en naturlig konsekvens af udviklingen i aktiviteterne blandt centrets kunder og de ændringer i deres prioriteringer, der fremgår af deres årlige 5

8 arbejdsprogrammer. Centret, der følger sine kunders aktiviteter på tæt hold, har på ny kunnet absorbere disse variationer uden problemer og således bibeholdt en relativt konstant arbejdsbyrde året igennem. 4. En af de faktorer, der har muliggjort bibeholdelsen af dette relativt konstante aktivitetsniveau året igennem, har været den kontinuerlige balancering mellem oversættelse udført internt af centrets ansatte og udbudt til eksterne oversættere i underentreprise. Om end den samlede oversættelsesmængde udbudt i underentreprise til eksterne oversættere og freelance-bureauer steg svagt fra sider i 2000 til sider i 2001, dvs. med sider eller 3,1 %, er den andel af vores samlede oversættelsesmængde, der blev udbudt i underentreprise, faktisk faldet svagt fra 46,3 % i 2000 til 43,3 % i For at klare stigningen i efterspørgslen på 10,1 % har centret øget sit personaleantal, om end i mindre omfang og uden at overskride den grænse, bestyrelsen har bemyndiget i det årlige budget. Som det kan ses i bilag IX, har centret faktisk kun besat 139 af de 158 stillinger, der er bemyndiget, og har således ladet i alt 19 stillinger i alle kategorier henstå ubesatte, både i kategori A/LA (11 stillinger) og støttepersonale i kategori B og C (8 stillinger). Følgelig steg centrets personaleantal i 2001 fra 130 til 139 besatte stillinger, dvs. 9 stillinger eller 6,9 %, hvilket dog er mindre end stigningen i arbejdsmængden, der igen steg både i forhold til oversætterpersonalet (fra sider pr. LA-ansat i 2000 til sider pr. LA-ansat i 2001) og i forhold til centrets samlede personale (fra sider pr. ansat i 2000 til sider i 2001). Detaljerne i denne udvikling fremgår af bilag XV til denne aktivitetsrapport. Også for så vidt angår de tidsfrister, som er aftalt med kunderne, har centret opnået en svag forbedring i løbet af sidste regnskabsår; som det fremgår af bilag VIII, kunne således ud af i alt dokumenter, der blev oversat i 2001, leveres på den dato, der var fastlagt af vores kunder, hvilket modsvarer 97,6 %, noget over de 96,6 %, der blev opnået i Centret udtrykker på ny sin taknemmelighed over for de ansatte, såvel som de eksterne medarbejdere, uden hvis flid og professionalisme det ikke ville have været muligt at opnå så tilfredsstillende resultater. Endelig bør det nævnes, at centret i løbet af 2001 har indgået to nye samarbejdsaftaler med Den Europæiske Investeringsbank og De Europæiske Fællesskabers Domstol. Samtidig er de udløbne samarbejdsaftaler med Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Den Europæiske Revisionsret samt Regionsudvalget blevet fornyet ved gensidig overenskomst mellem parterne. Centret takker alle sine kunder, gamle som nye, for deres fortsatte tillid. 6

9 KAPITEL 2 BESTYRELSEN A. FUNKTION Bestyrelsen er et kontrolorgan og består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for hver af de organer/institutioner, der har indgået aftale med centret, samt to repræsentanter for Europa-Kommissionen. Som følge af undertegnelsen af to nye samarbejdsaftaler i 2001 er 33 organer/medlemsstater repræsenteret i bestyrelsen. Der har ligeledes været en del nyudnævnelser og genudnævnelser i den samme periode. 53 % af medlemmerne og suppleanterne er blevet udnævnt eller genudnævnt for tre år. En navneliste findes i bilag I. Bestyrelsens sekretariat varetog gennemførelsen af bestyrelsens 14. og 15. møde, der fandt sted henholdsvis den 30. marts og den 26. oktober. Desuden arrangerede sekretariatet en skriftlig høring blandt medlemmerne om anbefalingerne fra den eksterne konsulent, der havde fået til opgave at udarbejde en evalueringsrapport om centret med hensyn til centrets drift og funktion. Tre beslutningsforslag med vedtagelse ved skriftlig procedure blev ligeledes forelagt medlemmerne (forslag til budget for 2002, oversigt over bestyrelsens konklusioner vedrørende evalueringsrapporten, datoen for det 16. møde). B. BESLUTNINGER OG HOVEDLINJER I det følgende findes et sammendrag af bestyrelsens drøftelser og beslutninger. 1. På finans- og budgetområdet Revisionsrettens beretning for 1999 og meddelelse om decharge til direktøren. Vedtagelse af tillægs- og ændringsbudgettet for Vedtagelse af budgettet for regnskabsåret Generelle retningslinjer Årsberetning for 2000 og arbejdsprogrammet for 2001 blev vedtaget på baggrund af forslag fra centrets direktør. Bestyrelsen modsatte sig indgåelsen af en aftale mellem Kommissionen og Oversættelsescentret, der sigter mod at sikre finansieringen af pensionsordninger for centrets embedsmænd og funktionærer, idet der ikke i de nuværende vedtægtsbestemmelser findes det fornødne retsgrundlag for en sådan aftale. Forskellige sager blev forelagt til orientering, nemlig: Oversættelsescentrets dokument om ansættelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, centrets forslag om en fastansættelsespolitik, 7

10 centrets personalestatistikker, udnævnelse af en ansvarlig for databeskyttelse samt centrets holdning til distancearbejde. C. VIGTIGSTE ANLIGGENDER To centrale emner har været genstand for en særlig grundig behandling. Det første, som er et tilbagevendende emne, drejer sig om centrets endelige hjemsted, og det andet emne er den evalueringsrapport om centret, som er udarbejdet af en ekstern konsulent. 1. Bygningssituationen Som det har været tilfældet under de foregående møder, kunne der i forbindelse med drøftelsen af denne sag på mødet den 30. marts 2001 ikke iagttages noget konkret fremskridt. Direktøren understregede i den rapport, som bestyrelsen havde givet ham mandat til at udarbejde, at der ikke forelå en officiel bekræftelse fra de luxembourgske myndigheder vedrørende de retningslinjer, der blev meddelt på mødet (oktober 2000) af repræsentanten for storhertugdømmet Luxembourg i forbindelse med forslaget om opførelse af en bygning til Oversættelsescentret i Hamm. Dette var ligeledes situationen på mødet i oktober Repræsentanterne for Luxembourg forsikrede dog, at der vil blive fulgt op på forslaget, og understregede, at den omhandlede regeringsbeslutning forudsætter en lovgivningsprocedure. De har ligeledes forpligtet sig til at udarbejde en redegørelse til de kompetente instanser over centrets behov for yderligere lokaler i forbindelse med de planlagte ansættelser, indtil bygningen i Hamm er opført. Bestyrelsen udtrykte i konklusionerne et klart ønske om en klarlæggelse af Luxembourgs forpligtelser og en hurtig gennemførelse af projektet. 2. Evalueringsrapporten om centret Den eksterne evaluering, der blev iværksat i slutningen af 2000 i forbindelse med bestyrelsens overvejelser om en eventuel ændring af reglerne for centrets drift og funktion, som er fastsat i artikel 19 i grundforordningen, har resulteret i den evalueringsrapport, der blev fremlagt den 30. marts Bestyrelsen udtrykte ved denne første drøftelse glæde over det overordnede positive billede, der tegnes i rapporten, som drejer sig om to emner, nemlig centrets lovgivningsrammer og dets interne struktur. I forbindelse med ønsket om en grundig behandling af samtlige anbefalinger fra konsulenten besluttede bestyrelsen at iværksætte en skriftlig høring blandt medlemmerne om udtalelserne om lovgivningsrammerne på den ene side og på den anden side at give centret mandat til at drøfte og udarbejde et handlingsprogram på grundlag af anbefalingerne om centrets interne forvaltning. De to foranstaltninger blev gennemført og medførte en ny drøftelse på det andet møde. På dette møde blev de forslag, som centret fremlagde i handlingsprogrammet, vedtaget, men det var ikke muligt at afslutte bestyrelsens konklusioner vedrørende den nævnte rapport. Drøftelsen bevirkede dog, at et beslutningsforslag med vedtagelse ved skriftlig procedure for medlemmerne i november 2001 blev fremlagt. Dette blev dog ikke vedtaget på grund af nogle medlemmers grundlæggende afvisning af en af anbefalingerne. Formanden for bestyrelsen besluttede derfor at opføre dette emne på dagsordenen for mødet i marts

11 KAPITEL 3 OVERSÆTTELSE OG HERTIL KNYTTEDE AKTIVITETER A. OVERSIGT 1. Udvikling Arbejdsmængden (dokumenter og EF-varemærker) opgjort i antal oversatte sider tegnede sig for endnu en stigning i 2001: År Antal sider i alt Forskel i antal sider Forskel i % , ,6 + 63,1 + 12,5 + 16,7 + 10,1 Resultatet er en smule højere end de forventninger, der blev fastlagt i forbindelse med det årlige arbejdsprogram, der forudså en stigning på ca. 5 %. For at kunne efterkomme denne efterspørgsel anvender centret fortsat interne oversættere og freelanceoversættere. I alt sider blev oversat af freelanceoversættere, og sider blev oversat af interne oversættere. Fordelingen mellem dokumenter og EF-varemærker var i 2001 til fordel for de interne oversættere, som varetog ca. 73 % af den samlede mængde eller sider (se bilag II). Der skal ligeledes gøres opmærksom på den stigende efterspørgsel fra flere af centrets øvrige kunder, nemlig Den Europæiske Revisionsret (+ 195 %), Den Europæiske Centralbank (+ 100 %), Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked dokumenter (+ 33 %), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (+ 10 %). En detaljeret sammenligning for de enkelte kunder for 2000/2001 findes i bilag III til nærværende beretning. Angående fordelingen på sprog er der stadig størst efterspørgsel efter oversættelse til de 11 officielle sprog i Den Europæiske Union. De øvrige sprog (russisk, norsk osv.) udgjorde sider, hvilket er en smule mindre end det foregående år, hvor antallet var sider (se bilag V). 9

12 2. Organisering af interne ressourcer Oversættelsesafdelingen består af tre afdelinger: Afdelingen for interne oversættelser, der består af 62 oversættere (pr. 31. december 2001), er langt den største afdeling i centret. Nogle af oversætterne har ligeledes en funktion som sproglig koordinator (principielt findes der en for hver af centrets kunder). De har som forbindelsesled en central rolle i forbindelse med udveksling af informationer (terminologi, referencedokumenter, opfølgning på oversættelsesarbejdet osv.) og ligeledes i forbindelse med en forbedring af kvaliteten. I denne funktion deltager de aktivt i fastlæggelsen af retningslinjerne for oversættelse af centrets dokumenter eller af dokumenter fra den instans, som de er kontaktperson for. Den centrale planlægningsafdeling består af i alt 14 medlemmer. Afdelingen står for styring af oversættelsesopgaverne og består desuden af en afdeling for formatering og en afdeling for referencedokumenter. Denne afdeling, der blev oprettet i slutningen af 2001, har til opgave: - at yde bistand i forbindelse med forberedelse af de nødvendige dokumenter til både freelanceoversættelser og interne oversættelser, - at yde bistand til oversætterne i søgningen efter dokumenter, - at søge efter referencedokumenter hos instanser og organer, fællesskabsinstitutioner og internationale organisationer osv. - at forberede og indsamle dokumentation. Opgaverne for de to øvrige afdelinger afdelingen for freelanceoversættelse og afdelingen for kvalitetsstyring beskrives i detaljer i dette kapitels punkt B og C. Det skal oplyses, at afdelingen for kvalitetsstyring siden slutningen af 2001 har været tilknyttet bestyrelsen. I forbindelse med denne ændring lægges der vægt på kvaliteten af samtlige centrets tjenester. Biblioteket, der ligeledes er en del af oversættelsesafdelingen, fortsatte i 2001 indsamlingen af dokumenter, der kan være til nytte for centrets aktiviteter. Al dokumentation i papirformat eller elektronisk format, der modtages dagligt, katalogiseres og stilles til rådighed for det samlede personale afhængigt af tilgængelige sprogversioner og de behandlede emner. Biblioteket forvaltede mere end 400 forespørgsler om ordbøger eller specialværker og fulgte op på næsten 300 forespørgsler, der for størstedelens vedkommende vedrørte bibliografiske søgninger og søgninger i interne og eksterne databaser. 3. Udvikling af tekniske hjælpemidler Oversættelsesafdelingen har i løbet af 2001 indført to nye workflow-systemer: Flosys til dokumenter og Nemo til EF-varemærker. En særlig lukket server udelukkende til oversættelse til fire sprog af fortrolige dokumenter fra Europol er ligeledes blevet indført. 10

13 a. Flosys Flosys blev indført i august, og på trods af mindre problemer i opstartsfasen er dette system blevet godt modtaget af de implicerede parter (oversættere, ansatte i den centrale planlægningsafdeling og i afdelingen for freelanceoversættelse). Systemet kan sende samtlige dokumenter (med undtagelse af fortrolige dokumenter) i elektronisk format og kan automatisere dataudvekslingen mellem tjenestegrenene. Systemet omfatter følgende trin i workflowet: - modtagelse af dokumenter - fordeling internt eller til freelanceoversættere - formatering eller ensretning inden oversættelse (hvis det er nødvendigt) - oversættelse eller intern revision(afhængigt af sagen) - formatering efter oversættelse - fremsendelse til kunden. Ud over en tidsbesparelse medfører Flosys en bedre planlægning og et bedre samarbejde med de øvrige tjenestegrene. Indførelsen af arbejdsgruppen Translator s Workbench i workflowsystemet har bevirket en stigning i antallet af fagområder fra 10 til 16. Antallet af oversættelseshukommelser (database, der består af sætninger, der er oversat fra et kildesprog til et målsprog) er steget til 192 og antal indlæsninger (sætninger med tilhørende oversættelser) til Dertil skal tilføjes Europols 35 hukommelser og indlæsninger. b. Nemo Udviklingen af et nyt workflow-system til EF-varemærker (Nemo) blev afsluttet i Projektet blev startet i 1999, da det stod klart, at de gældende procedurer for forvaltning og centrets klargøring af EF-varemærkerne havde nået de logistiske og tekniske grænser. Iværksættelsen af projektet blev overdraget til en ekstern kontrahent. To forsøgsperioder med prototyper gjorde det muligt at vurdere systemets centrale funktioner til begyndelsen af På grund af stabililitetskrav og krav om forbedring af styringsdelene til workflowet var det ikke muligt at indføre Nemo til EF-varemærker før begyndelsen af september Nemo har bevirket, at centret har kunnet rationalisere det interne workflow i forbindelse med oversættelse af varemærkerne betydeligt. Behandlingen af varemærkerne har altid været meget kompleks på grund af den store mængde dokumenter, antallet af sprogkombinationer (110) og den generelle styring af arbejdet, som kræver interne oversættere og freelanceoversættere. Det nye system organiserer alle delene i denne behandling ved hjælp af en central database med oplysninger om workflowet. Systemet gør det muligt ikke blot for centret at følge arbejdet med og status for hvert varemærke, men det består ligeledes af et betydeligt antal komplekse funktioner, der er brugervenlige og nemme at anvende. Nemo omfatter følgende trin. 11

14 modtagelse af EF-varemærker: verifikation af formalia, sproglig verifikation, automatisk klargøring ved hjælp af software med oversættelseshukommelse. Denne del erstatter Trados Translator s Workbench, der blev benyttet tidligere. Det er baseret på databasen Oracle, hvilket har den fordel, at det er mere stabilt, og at det er nemmere at opdatere data. Derudover er resultatet af den anvendte klargøring bedre end resultatet ved anvendelse af den klassiske oversættelseshukommelse, der er opdelt i sætninger, og giver således et bedre resultat, udformning af ordresedler, der er baseret på resultatet af klargøringen i forbindelse med det interne bogføringssystem SI2, automatisk fordeling af EF-varemærkerne til freelanceoversættelsesbureauerne, modtagelse af oversættelser fra freelanceoversættere, automatisk fordeling af freelanceoversættelser, der skal revideres, til de interne oversættere, samling af de forskellige sprogudgaver, fremsendelse af EF-varemærkerne til KHIM. I 2001 blev der brugt meget tid på grundige undersøgelser af dette nye system og dets indførelse. Det gode samarbejde med centrets partnere i freelanceoversættelsesbureauerne er en af de vigtigste årsager til projektets succes. Centret inviterede i januar 2001 repræsentanterne for disse bureauer til Luxembourg til en præsentation af det nye system. De fik ligeledes mulighed for at overvære en præsentation af den første demonstrationsudgave af en brugergrænseflade, der er beregnet til freelanceoversætterne. I foråret besøgte centrets koordinator, der er ansvarlig for projektet med EF-varemærkerne, og en ansat fra edbafdelingens Help desk samtlige freelanceoversættelsesbureauer for at hjælpe dem med installeringen af det nye system og for at give dem en grundoplæring. I de følgende måneder blevet et afgrænset antal EF-varemærker testet. Denne simulering af en fuldstændig produktionscyklus var meget betydningsfuld for indførelsen af Nemo-systemet. I 2001 var det via støtte og fremsendelse af oplysninger fra vores kolleger i oversættelsesbureauerne samt fra det interne personale i forbindelse med forskellige test og evalueringer af ydeevnen muligt at forbedre en lang række detaljer i systemet. Dette har ligeledes medført udvikling eller væsentlig forbedring af en lang række moduler. c. Centrets termdatabase (Euroterms) Afdelingen for sprogteknologi har fortsat arbejdet med indholdet i databasen Euroterms. Forbedringerne har ikke kun udvidet databasens dækningsområder (det vil sige antallet af indlæsninger), men har ligeledes medført en formel revision og en oprydning i en betydelig del af databasen. Dette blev nødvendigt for at sikre, at strukturen i de terminologiske indlæsninger var i overensstemmelse med de internationale standarder. Dette vil gøre det betydeligt lettere at indføre databasen Euroterms i EU s interinstitutionelle database (IATE) nye indlæsninger blev indført i Euroterms i Den største stigning findes i terminologien vedrørende Den Europæiske Centralbank (ca indlæsninger), Europol (ca indlæsninger) og EMEA (13 100). Databasen indeholder nu indlæsninger. De 12

15 nye indlæsninger omfatter bidrag fra centrets oversættere og eksterne gloselister, som afdelingen for sprogterminologi har indsamlet og tilføjet. d. Afprøvning af software til automatisk udlæsning af terminologi Ofte oprettes termbaser af oversætterne i løbet af deres daglige arbejde. Det er dog undertiden muligt at oprette termbaser helt fra grunden. Dette kræver ofte, at der arbejdes med et korpus af eksisterende flersprogede tekster. I løbet af de sidste par år er der blevet markedsført software, der anvender enkle strategier, men som effektivt kan hjælpe terminologerne med den fulde udnyttelse af disse korpusser. Nogle af disse metoder til udlæsning af viden fra tekstdata ( text mining ) er blevet afprøvet af de ansatte i afdelingen for sprogteknologi i Alle disse programmer skulle gøre det muligt at oprette flersprogede termlister, der er yderst relevante for et givent korpus. Afprøvningerne viste, at en fuldt ud automatisk metode til denne type arbejde endnu er langt fra at være virkelighed på trods af de fremskridt, der unægtelig er sket på dette område. Støj -niveauet, det vil sige antallet af ubrugelige eller uforståelige forslag, er stadig højere end antallet af rigtige resultater, og det er derfor stadig nødvendigt med menneskelig bearbejdning. Det er dog stadig sådan, at resultaterne af afprøvningerne var tilstrækkelig lovende til, at en yderligere forskning på dette område kan fortsættes. B. FREELANCEOVERSÆTTELSE I alt sider blev oversat af freelanceoversættere, der for de flestes vedkommende havde deltaget i en eller flere af centrets udbud. Udelukkende meget specifikke tekster eller sprogkombinationer, der ikke kan dækkes, blev overdraget til specialiserede oversættere på basis af direkte indgåede kontrakter. 1. Aftalepolitikken Centret gennemførte tre udbud i 2001 med henblik på indgåelse af flere rammekontrakter vedrørende oversættelse og revision af dokumenter. Det første udbud angik oversættelse af tekster inden for det juridiske område fra og til tysk, engelsk, spansk, fransk og italiensk (LEG 2001). Mellem den 1. juni og den 31. december 2001 blev over 420 juridiske dokumenter oversat af kontrahenter, der var valgt fra dette udbud, hvilket i alt beløber sig til mere end sider i alle sprogkombinationer tilsammen. Det andet udbud angik oversættelse af finansielle og økonomiske dokumenter fra engelsk og fransk til de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union (FIN 2001). Det tredje udbud angik oversættelse af dokumenter inden for miljøområdet fra engelsk til de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union samt islandsk og norsk (ENV 2001). Da de kontrakter, der er indgået på basis af disse to udbud, ikke træder i kraft før 2002, er det kun muligt at anføre en forventet årlig mængde på ca sider for ENV 2001 og FIN De tre udbud blev offentliggjort både i EF-tidende og på Oversættelsescentrets websted. Harmoniseringen af proceduren har medvirket til at reducere arbejdsmængden i forbindelse med modtagelse, åbning og udvælgelse af tilbuddene ved muligheden for automatisk at udarbejde de 13

16 registre, formularer, evalueringsskemaer og alle former for korrespondance, der anvendes til proceduren. Derudover er det med oprettelsen af et forum for de spørgsmål, der ofte stilles (FAQ), blevet lettere at svare direkte på tilbudsgivernes spørgsmål. Oversigt over resultaterne af disse udbud: Kontraktuelle oplysninger LEG 2001 FIN 2001 ENV 2001 Dato for offentliggørelse 9. januar juli juli 2001 Kontrakternes ikrafttræden 1. juni februar februar 2002 Antallet af interesserede (på webstedet) Antallet af modtagne bud Antallet af antagelige bud Antallet af indgåede kontrakter 112* * Visse udbud angik flere sprogkombinationer; hver sprogkombination kræver en kontrakt. 2. Forvaltning af kontrahenter Forvaltningen af kontrahenterne er sikret ved databaserne Tier og SI2. Vedrørende kontrakter blev der i 2001 indgået 112 kontrakter fra udbuddet LEG/2001 og 387 kontrakter blev fornyet fra de tidligere udbud GEN/99, TM/97, MED/99, JAR/99 og ENV/99. Det skal understreges, at antallet af kontrahenter, der ikke fik forlænget deres kontrakter, næsten er lig med nul. Blot tre kontrakter blev ophævet/ikke forlænget på grund af interne årsager i virksomhederne. En enkelt ophævelse skete på grund af mangelfuld kvalitet. Centrets rammekontrakter for freelanceoversætterbureauerne giver mulighed for, at den oprindelige indplacering af kontrahenterne kan revurderes afhængigt af kvaliteten af den enkelte leverede ydelse. I henhold til kontrakten er det således, at når kvaliteten af en leveret ydelse er usædvanlig høj (+1) eller usædvanlig lav (-1), revideres den leverede ydelse på ny af en anden revisor og overdrages derefter til centrets interne evalueringsudvalg (oprettet i oktober 1999). Udvalget be- eller afkræfter den oprindelige vurdering og kan evt. idømme en økonomisk bod. Hvis den positive eller negative vurdering bekræftes, kan antallet af de point, som kontrahenten har fået tildelt i forbindelse med kvalitetskriterierne, forøges eller mindskes, hvilket kan påvirke den endelige indplacering, afhængigt af de øvrige kontrahenters placering på den pågældende liste. Udvalget ledes af den ansvarlige for afdelingen for kvalitetsstyring. Udvalget består af repræsentanter for afdelingen for forvaltning af markederne og afdelingen for freelanceoversættelse samt en repræsentant for centret, der er medlem af Det Interinstitutionelle Udvalg for Vurdering af Kvaliteten af Freelanceoversættelser. Udvalget afholdt 27 møder og behandlede i alt 85 sager i

17 3. Informationspolitik Afdelingen for freelanceoversættelse er i samarbejde med de øvrige tjenester i centret meget involveret i flere foranstaltninger, der har til formål at forbedre informationen til freelanceoversætterne. I forbindelse med indførelsen af nye lister inden for det juridiske område (oversættelse af juridiske tekster fra og til tysk, engelsk, spansk, fransk og italiensk) i midten af juni 2001 modtog den enkelte udvalgte freelanceoversætter en informationsskrivelse med beskrivelse af afdelingens arbejdsbetingelser, grundlæggende informationer, en lille vejledning vedrørende fakturering samt centrets oversættelseshukommelse KHIM juridiske termer. Denne informationsprocedure til nye freelanceoversættere vil foregå systematisk i forbindelse med centrets indførelse af nye lister. Et særligt websted til centrets freelanceoversættere blev åbnet i september 2001 (se ligeledes kapital 5, punkt C. 2). Webstedet indeholder bl.a. en rubrik Information (grundlæggende informationer, rådgivning vedrørende fakturering og moms, Nyhedsbrev) og en rubrik Hjælp til oversættelse (link til eksterne eller interne sprogressourcer). Adgang til terminologiske data for centrets freelanceoversættere har i længere tid været genstand for overvejelser både i afdelingen for sprogteknologi og i afdelingen for freelanceoversættelse. At disse data er blevet tilgængelige for freelanceoversætterne har ikke blot gjort deres arbejde lettere, men har også medvirket til en forbedring af oversættelsernes kvalitet og kohærens. Og dette gælder i endnu højere grad for de data, der er blevet bekræftet og godkendt af centrets kunder. Oprettelsen af et websted til freelanceoversættere i 2001 var en god og enkel teknisk løsning på dette problem. Det er muligt elektronisk at sende specifikke dele af databasen Eurotermes til bureauerne i et format, der nemt kan læses af freelanceoversætterbureauerne. En regelmæssig opdatering af dette websted vil finde sted efterhånden som centrets termdatabase udvikler sig. De to senest informationsblade har drejet sig om omstruktureringen af visse af centrets afdelinger, præsentation af de nye afdelinger, generelle nyheder om centret og endelig en tilfredshedsundersøgelse om freelanceoversætternes tilfredshed med de tjenester, som afdelingen for freelanceoversættelse tilbyder. C. OVERSÆTTELSESKVALITET Kvaliteten af de oversættelser, som centret leverer, er en af hjørnestenene i tjenestens generelle kvalitet. I 2001 bestræbte centret sig i den forbindelse på at anvende en fremgangsmåde, der kombinerer kvalitetskontrol, opfølgning af kvalitetsproblemer og vurdering af de formelle kvalitetskrav. 15

18 1. Kvalitetskontrol Centrets kvalitetskontrol foregår på tre nivauer: revision af freelanceoversættelser, godkendelse af oversættelser, der er udarbejdet internt, og en endelig kontrol af dokumenternes formatering og udformning. Omfanget og nøjagtigheden af disse forskellige kontrolformer henhører under planlægningsafdelingens ansvarsområde og afhænger af den konkrete dokumenttype. Samtlige freelanceoversættelser bliver revideret. Efter at have kontrolleret, at oversættelsen er fuldstændig, foretager oversætteren en kontrol af tilfældige uddrag af dokumentet. Hvis oversættelsen er i orden, foretager revisoren de nødvendige mindre rettelser og overdrager den til fremsendelse til kunden. Hvis der er problemer med oversættelsen, sendes den tilbage til planlægningsafdelingen og freelanceafdelingen og sendes i givet fald tilbage til freelanceoversætteren, der skal rette teksten til, eller dokumentet revideres internt. 2. Opfølgningssystemet a. Freelanceoversættelser Da centret har status som offentligt organ, kan det ikke blot sende ordrer til oversættere, der er kendt for at levere ydelser af høj kvalitet. Et åbent dynamisk klassificeringssystem, der er let at kontrollere, blev indført for at sikre, at de gode oversættere kunne få en høj indplacering på listerne. Dette klassificeringssystem er stadig baseret på konkrete leverede ydelser. Et evalueringsudvalg har til opgave at afgive udtalelser om freelanceoversætternes arbejde, såfremt kvaliteten vurderes som usædvanlig høj eller usædvanlig lav. Udvalget ændrede i 2001 sammensætning og procedurer for at reducere tidsaspektet i bedømmelserne, give revisorerne mulighed for bedre at kunne koncentrere sig om specifikke kvalitetsaspekter samt præcisere de faktiske forhold vedrørende kvalitetsproblemerne i dokumenter, der er oversat af freelanceoversættere. b. Spørgsmål om kvalitet set fra vores kunders synspunkt Med henblik på at kunne tilbyde tjenester af optimal kvalitet sigter centret mod en lige afvejning af oversættelseskvalitet, overholdelse af leveringsfrister og pris. Da disse tre elementer er indbyrdes afhængige, er kunderne blevet opfordret til at give udtryk for deres bedømmelse og på denne måde bidrage til at finde den afvejning, der bedst opfylder deres behov. Da den formular, der blev udarbejdet til dette formål i 1997, sjældent blev anvendt, blev der i marts 2001 udarbejdet en ny kundetilfredshedsformular. Denne udmærker sig ved at være meget brugervenlig. På trods af en relativt begrænset svarfrekvens er der dog allerede nu påpeget aspekter af centrets arbejde, der kan forbedres. Formularen fremsendes systematisk i elektronisk form med hver enkelt leveret oversættelse, således at de kunder, der ønsker at benytte formularen, nemt kan finde den. Det er dog helt frivilligt, om kunderne vil benytte formularen. 16

19 Indtil nu har visse kunder udfyldt formularen regelmæssigt, andre enkelte gange og andre igen har aldrig benyttet den. Følgende fordele er opnået på nuværende tidspunkt: kunden kan nemt og hurtigt informere centret om specifikke terminologiske problemer og kundernes ønsker vedrørende udformning og stilniveau anvendelsen af formularen fremmer dialogen og gøre det muligt af afklare misforståelser mellem parterne de positive tilbagemeldinger er i lige så høj grad også opmuntringer til de pågældende oversættere. 3. De første initiativer med henblik på overordnede retningslinjer vedrørende kvalitet Centrets oprindelige indsats vedrørende kvalitet var koncentreret om selve produktet. Centret revurderede sin tankegang om dette emne i 2001 og vurderer fremover, at det både er ineffektivt og uhensigtsmæssigt udelukkende at koncentrere opmærksomheden om produktet uden fuldt ud at forstå kundernes behov eller bekymre sig om de grundlæggende elementer. Centret undersøgte inden det endelige valg forskellige kvalitetsmodeller eller -standarder, hvoraf de vigtigste var: ISO 9001: Quality management systems Requirements ISO 9004: Quality management systems Guidelines for performance improvements EFQM: European Foundation for Quality Management (der indeholder flere kvalitetsniveauer) DIN 2345: tysk standard om procedurerne inden for oversættelse CAF: Common Assessment Framework (et værktøj til automatisk vurdering, der er fremstillet til den offentlige sektor). Disse valgmuligheder blev forelagt for det samlede personale ved en række præsentationer og diskussioner i grupper på 8-15 personer. Informationskampagnen blev afsluttet med et elektronisk diskussionsforum (Quality Forum) og en opinionsundersøgelse blandt personalet. I december fastlagde direktøren centrets fremtidige strategi vedrørende kvalitetsstyring. Strategien vil med henblik på at sikre en afbalanceret og bæredygtig synsvinkel være baseret på kvalitetsmodellen EFQM. I overensstemmelse med denne mere holistiske tankegang og for at understrege, at spørgsmålet om kvalitetsstyring er af interesse for alle centrets tjenester vil afdelingen for kvalitetsstyring fremover være placeret direkte under centrets direktion og ikke længere være tilknyttet oversættelsesafdelingen. 17

20 KAPITEL 4 FORBINDELSE TIL ØVRIGE FÆLLESSKABSINSTANSER A. INTERINSTITUTIONELLE AKTIVITETER 1. Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg afholdt fire møder i Udvalget består af de ansvarlige for oversættelsesafdelingerne i Den Europæiske Unions institutioner, instanser og andre organer, og udvalgets arbejde har været koncentreret om mulighederne for interinstitutionelt samarbejde inden for freelanceoversættelse, forvaltning af ressourcer, anvendelse af nye teknologier og foranstaltninger med henblik på EU s udvidelse. Underudvalgene udførte et konstruktivt stykke arbejde for hvert enkelt af disse områder, som de præsenterede for Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg ved dette udvalgs møder. Prototypen af IATE-databasen blev præsenteret på et ekstraordinært møde i Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg, hvor grundprincipperne for projektet blev skitseret, og hvor en interaktiv demonstration af nogle brugergrænseflader fandt sted. Medlemmerne af Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg fik på mødet et klart indtryk af status for projektet og havde mulighed for at uddybe en række spørgsmål, der er afgørende for databasen fremover, såsom dens hosting og finansiering frem til Udvalgets arbejde afspejler mere end nogensinde før ønsket om at øge effektiviteten af det interinstitutionelle samarbejde. Ud fra dette synspunkt blev repræsentanterne for oversættelsestjenesterne i Kommissionen, Europa-Parlamentet og Domstolen inviteret til at deltage i Det Interinstitutionelle Udvalgs møder samt i dettes underudvalg. På opfordring af institutionernes generalsekretærer oprettede udvalget en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge mulighederne for at gennemføre væsentlige besparelser takket være et tættere interinstitutionelt samarbejde. Denne gruppe skal undersøge alle aktivitetsområderne for Unionens oversættelsestjenester og skal vurdere de fordele og eventuelle ulemper, der vil være ved fælles foranstaltninger. En slutrapport med sammendrag af resultaterne af disse overvejelser og forslag til fremtidige foranstaltninger ventes fremlag i slutningen af marts

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Bruxelles, 01-0452 NOTAT

Bruxelles, 01-0452 NOTAT Bruxelles, 01-0452 NOTAT Om: Anmodning om at se bort fra påtegningsafslag nr. 01/05 på forslag til udgiftsforpligtelse nr. 7101 vedrørende rammekontrakten "Papirkurve med affaldssortering" I overensstemmelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/06/173 Bruxelles, den 27. april 2006 Oversættelse i Kommissionen: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 25 medlemsstater og 20 officielle sprog og forbereder sig allerede på

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere