Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen"

Transkript

1 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Lyngby bydel 25. juni 2015 Dato for vedtagelse 12. november 2015 Dato for ikrafttræden 18. november 2015 Høringen starter 3. juli 2015 Høringen slutter 11. september 2015 PDF traceet_langs_helsingoermotorvejen.pdf (920 KB) Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014 at igangsætte planlægning af arealerne Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Planlægningen tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vision om at udvikle Lyngby Taarbæk Kommune som Vidensby. Indhold Kommuneplantillægget omfatter 5 rammeområder. Bestemmelserne for det nordligste rammeområde Lundtoftegårdsvej er uændrede bortset fra en tilføjelse om anvendelse også til tekniske anlæg (fx regnvandsbassin), og området bliver mindre og får derfor en ny geografisk afgrænsning. De 4 nye rammeområder omfatter: Langs Helsingørmotorvejen Syd Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej) Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej) Langs Helsingørmotorvejen Nord Arealanvendelse For alle 4 nye rammeområder fastsættes anvendelsen til videnserhverv, herunder kontor samt offentlig service og offentlig administration, boliger, konference og hoteldrift, P hus samt tekniske anlæg. Trafikanalysen (Trafikanalyse Hovedrapport, Trafikanalyse Resumé samt Supplerende Trafikanalyse) anbefaler, at der generelt skal sikres varierede anvendelser i Tracéet, f. eks. bolig/erhverv. Arealanvendelse i de 4 nye rammeområder understøtter Vidensbyen. Erhverv kan f.eks. omfatte videnserhverv med tilknyttede kontorer, forskning, testfaciliteter, laboratorier, mv. Boliger kan omfatte forskellige boligformer f.eks. studieboliger, almennyttige boliger og boliger til forskere og familier. Offentlig service kan f.eks. omfatte undervisning og forskning. I alle rammeområder gives der desuden mulighed for anvendelse til konference og hoteldrift samt P hus. Der gives desuden mulighed for at etablere mindre butikker i forbindelse med letbanestationerne, f.eks. kiosker eller lignende. I henhold til planloven kan der etableres mindre butiksenheder i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne mv. Særligt for rammen Inden for det sydligste rammeområde gives der mulighed for at etablere højst 2 butikker med pladskrævende detailhandel (ikketrafikskabende). På baggrund af konklusion i trafikanalysen er det centralt, at typen af pladskrævende detailhandelsbutik, der etableres, er ikketrafikskabende. De typer af butikker, der sælger færrest enheder pr. dag vurderes at have den laveste kundestrøm og dermed være såkaldt ikke trafikskabende. Det vurderes, at være butikker med salg af biler, både og campingvogne (store enheder), der sælger færrest enheder pr. dag. Hvorimod butikker med varegrupper som planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt 1 / 14

2 møbler vurderes at have en større kundestrøm og salg af relativt flere enheder pr. dag og dermed være relativt mere trafikskabende. Dertil er det fastlagt i rammerne generelt, at der kun må være minimalt udendørs oplag. Det betyder også, at butikker med varegrupper som planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer vurderes ikke at kunne placeres i dette rammeområde. Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelse i hele Tracéet er fastsat til 28 m, her i medregnes evt. tekniketager og teknik på tag. Det er undersøgt, at bebyggelse opført i op til 28 m højde ikke vil være synlig set fra trappen til Eremitageslottet. Det samlede maksimale omfang af bebyggelse i hele Tracéet er fastsat til etagemeter med den laveste tæthed i den sydligste del. Planlægning af Letbanen fra Ishøj til Lundtofte betyder, at hele Tracéet i Kommuneplan 2013 er udpeget til stationsnært kerneområde, idet arealerne ligger inden for 600 m fra en kommende letbanestation. Bebyggelsestæthed i Tracéet tager udgangspunkt i principperne i Fingerplan 2013, der fastlægger at bebyggelse med høj tæthed og mange besøgende skal placeres i stationsnære kerneområder. Baggrunden herfor er ønsket om at øge brugen af kollektiv transport og at skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel. Bebyggelsens omfang fastlægges i etagemeter for at sikre et klart billede af byggemulighederne i de enkelte rammeområder. En anvendelse af bebyggelsesprocenter i disse rammeområder vil kunne skabe uklarhed pga. vejbyggelinje, skiftende tracé bredde, etagehøjder mv. For det samlede maksimale omfang af ny bebyggelse på etagemeter fastlægges dog, at de etagemeter kun må anvendes til P huse, der opføres for at opfylde parkeringskravet i forbindelse med andet nybyggeri. Disse P huse vil ikke medføre yderligere trafik, i modsætning til eventuelle større, selvstændige anlæg til kommerciel parkering, som ville medføre trafik i sig selv. Det samlede maksimale omfang af bebyggelse på etagemeter er fordelt således i rammerne: etagemeter Langs Helsingørmotorvejen Syd etagemeter Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej), etagemeter Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej) etagemeter Langs Helsingørmotorvejen Nord Heraf er de etagemeter, som kun må anvendes til P huse, fordelt således i rammerne: etagemeter Langs Helsingørmotorvejen Syd etagemeter Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej), etagemeter Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej) etagemeter Langs Helsingørmotorvejen Nord Pladskrævende detailhandel Det samlede bruttoetageareal til detailhandel for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, er fastsat til højst at være m² i området. Og det maksimale bruttoetageareal til detailhandel til hver enkelt butik med pladskrævende detailhandel fastsættes til m². Det vil sige, at der således kun kan etableres én butik, hvis denne har et bruttoetageareal til detailhandel på i alt m², eller to butikker, hvis de fx har et bruttoetageareal til detailhandel på hver m². Det er desuden fastsat i rammen, at hver butik højst må have et salgsareal på m². Biler, både og campingvogne (store enheder) vurderes, idet der blandt andet sælges få store enheder pr. dag, at have brug for et relativt mindre salgsareal i forhold til lagerplads. Derfor fastsættes salgsarealet til højst m². Samtidigt med ønsket om relativt små salgsarealer er der krav om minimalt udendørs oplæg og derfor skabes der hermed mulighed for mest muligt areal til indendørs oplæg. Med salgsarealet tænkes det areal, der normalt tænkes på med en butik der hvor kunderne går ind og handler. Til beregning af bruttoetagearealet til detailhandel indgår desuden lager, overdækket varegård, cafeteria mv. hvorimod parkeringspladser udvendige som indvendige ikke indgår i beregningen. Personalefaciliteter op til 200 m² kan fratrækkes bruttoetagearealet til detailhandel. Kvalitet i bebyggelsen For at understrege kommunalbestyrelsens intention om at skabe et område med attraktiv arkitektur, tilføjes følgende formulering i alle rammerne: "Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum." Signalværdi for bebyggelse ved Klampenborgvej Byudviklingen i Tracéet tager afsæt i udviklingen af Lyngby Taarbæk Kommune som Vidensby, og det er derfor oplagt at placere en markant bebyggelse ved hjørnet/hjørnerne og den nye letbanestation i den sydligste del af Tracéet mod Klampenborgvej, hvor der er stor synlighed for mange trafikanter. En attraktiv placering lige ved ankomsten til Kgs. Lyngby og til Vidensbyen bør markeres særskilt. 2 / 14

3 Opholdsarealer For at sikre kvalitet i byrum og uderum i Tracéet, tilføjes følgende formulering i alle rammerne: "Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper." Udviklingen af Tracéet langs Helsingørmotorvejen giver mulighed for skabe en bymæssighed, som kan være med til at markere Vidensbyen. Det fastsættes derfor at bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. En højere bebyggelse giver samtidig bedre mulighed for at skabe attraktive uderum mellem bebyggelserne og plads til afledning af regnvand. For at skabe attraktive uderum og parkeringsrum mellem bebyggelserne, anbefales det at undgå større udendørs arealer til oplag, hvorfor det i alle rammer fastsættes, at der kun må etableres et minimalt udendørs oplag." Trafik Af generelle trafiksikkerhedsmæssige årsager og på grund af prioritering af kommende supercykelsti langs Lundtoftegårdsvej anbefales det, at indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet bliver behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt, at der etableres få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. Ved planlægning af området skal tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane, og der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Dette kan ske enten ved krav om støjafskærmning på udearealer eller ved at bebyggelsen i sig selv skal fungere som støjskærm. I forbindelse med byudviklingen og den efterfølgende planlægning undersøger Lyngby Taarbæk Kommune mulighederne for nye rampeanlæg til Helsingørmotorvejen. Parkering I de 4 nye rammeområder i Tracéet gives der mulighed for at kunne fravige kommuneplanens generelle parkeringsnormer. Dette vil kunne ske i forbindelse med lokalplanlægningen, men kun efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov samt parkeringsforhold i de tilstødende byområder. På baggrund af dette kommuneplantillæg foreslås der tilføjet følgende afsnit i Kommuneplan 2013 under henholdsvis Byudvikling og Retningslinjer for detailhandel: Grundvandsredegørelse Til dette kommuneplantillæg hører også en grundvandsredegørelse som en del af tillægget. Det vurderes samlet, at der vil være en meget lille reduktion af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinerne ved realisering af planerne. Denne reduktion vurderes ikke at have indflydelse på drikkevandsforsyningen, hverken i kommunen eller i de områder, kommunen importerer vand fra. Beskyttelsen af arealerne sikres tilstrækkeligt gennem den generelle regulering. I alle 5 rammer indskrives det dog, at lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. En geografisk del af rammerne og (de nordligste rammeområder) er placeret i nitratfølsomt indvindingsområde, og derfor vil der i disse rammer blive indskrevet særlige krav for parkeringsanlæg, veje og tekniske anlæg. For anvendelsen erhverv er anvendt formuleringen: "Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse hvis virksomheder ligger i NFI". Med denne formulering tilgodeses kravene i Bekendtgørelse nr af 26/11/2014 om udpegning af drikkevandsressourcer. Virksomhederne vil med den valgte formulering evt. have mulighed for testfaciliteter/produktion i begrænset omfang, f.eks. med produktion af prototyper, hvis de overholder kravene i Den statslige udmelding om at være "Mindre grundvandstruende virksomhed". Aflysning af rammer Hermed aflyses følgende eksisterende rammer: Lundtoftegårdsvej Lundtoftegårdsvej Lundtoftegårdsvej Lundtoftegårdsvej Bydele Rammeområde overgår med dette kommuneplantillæg til Lyngby bydel, mens rammeområde fortsat vil være en del af Lundtofte bydel. 3 / 14

4 Om kommuneplantillæg Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her. Link til tillægget på hjemmesiden Link til tillægget på hjemmesiden 4 / 14

5 Langs Helsingørmotorvejen Syd Bestemmelser Plannummer Status Vedtaget Plannavn generelt specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Max. bygningshøjde Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang Langs Helsingørmotorvejen Syd Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Lyngby bydel 28 m Videnserhverv (herunder kontor). Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference og hoteldrift. P hus. Tekniske anlæg. Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter. Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne (ikke trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, hvis disse formål har sekundær karakter. P hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse. Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet, fx bolig/erhverv. Der må maksimalt etableres etagemeter bebyggelse. De etagemeter ud af det samlede antal etagemeter må kun anvendes til P Printervenlig udgave 5 / 14

6 hus. Bruttoetagearealet til detailhandel for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. (ikketrafikskabende butikker) må højst være m². Der må højst være to butikker. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for den enkelte butik fastsættes til m². For hver enkelt butik må selve salgsarealet højst være m². Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum. I den sydligste del af rammeområdet kan placeres en markant bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, til markering af ankomsten til Kgs. Lyngby, Vidensbyen og den kommende letbanestation. Bebyggelse kan bygges sammen med stationen på dette sted. Opholdsarealer Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag. Miljø Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. Trafik Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. De generelle parkeringsnormer, som fremgår af Kommuneplan 2013, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Særlige bestemmelser Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primære funktion (station). Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner. 6 / 14

7 Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej) Bestemmelser Plannummer Status Vedtaget Plannavn generelt specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Max. bygningshøjde Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang Langs Helsingørmotorvejen (v. Akademivej) Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Lyngby bydel 28 m Videnserhverv (herunder kontor). Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference og hoteldrift. P hus. Tekniske anlæg. Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter. P hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse. Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet som helhed, fx bolig/erhverv. Der må maksimalt etableres etagemeter bebyggelse. De etagemeter ud af det samlede antal etagemeter må kun anvendes til P hus. Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Printervenlig udgave 7 / 14

8 Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum. Opholdsarealer Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag. Miljø Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. Trafik Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. De generelle parkeringsnormer, som fremgår af Kommuneplan 2013, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Særlige bestemmelser Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primære funktion (station). Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner. 8 / 14

9 Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej) Bestemmelser Plannummer Status Vedtaget Plannavn generelt specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Max. bygningshøjde Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang Langs Helsingørmotorvejen (v. Anker Engelunds Vej) Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Lyngby bydel 28 m Videnserhverv (herunder kontor). Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference og hoteldrift. P hus. Tekniske anlæg. Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter. P hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse. Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet som helhed, fx bolig/erhverv. Der må maksimalt etableres etagemeter bebyggelse. De etagemeter ud af det samlede antal etagemeter må kun anvendes til P hus. Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Printervenlig udgave 9 / 14

10 Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum. Opholdsarealer Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag. Miljø Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. Trafik Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. De generelle parkeringsnormer, som fremgår af Kommuneplan 2013, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Særlige bestemmelser Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primære funktion (station). Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner. 10 / 14

11 Langs Helsingørmotorvejen Nord Bestemmelser Plannummer Status Vedtaget Plannavn generelt specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Max. bygningshøjde Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang Langs Helsingørmotorvejen Nord Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Lyngby bydel 28 m Videnserhverv (herunder kontor). Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference og hoteldrift. P hus. Tekniske anlæg. Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter. P hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse. Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet som helhed, fx bolig/erhverv. Der må maksimalt etableres etagemeter bebyggelse. De etagemeter ud af det samlede antal etagemeter må kun anvendes til P hus. Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Printervenlig udgave 11 / 14

12 Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag. Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum. Opholdsarealer Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag. Miljø Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen, de omkringliggende veje og den kommende letbane. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum. Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. For de dele af rammen, som ligger placeret i nitratfølsomt indvindingsområde, skal eventuelle parkeringspladser, veje og tekniske anlæg etableres med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Det afstrømmende vand skal gennemgå en forudgående rensning i forbassin, olieudskiller, sandfang eller lignende inden det nedsives til grundvandet. Trafik Planlægning af området skal tænkes sammen med kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Letbanens endestation findes i denne ramme. Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. De generelle parkeringsnormer, som fremgår af Kommuneplan 2013, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov. Særlige bestemmelser Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primære funktion (station). Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner. 12 / 14

13 Lundtoftegårdsvej Bestemmelser Plannummer Status Vedtaget Plannavn generelt specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang Miljø Trafik Lundtoftegårdsvej Område til offentlige formål Område til offentlige formål Lundtofte bydel Rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg (fx regnvandsbassin). Stationsnært kerneområde Ridehal og fritidsformål skal placeres nord for afkørselsrampen fra Helsingørmotorvejen. Samtidigt skal den åbne karakter mod Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej sikres. Et mindst 10 m bredt beplantningsbælte skal etableres mod Helsingørmotorvejen og afkørselsanlægget. Teknisk anlæg kan fx være regnvandsbassin. Lokalplanlægning skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende spildevandsplan og dennes bestemmelser om den lokale afledningskoefficient. For de dele af rammen, som ligger placeret i nitratfølsomt indvindingsområde, skal eventuelle parkeringspladser, veje og tekniske anlæg etableres med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Det afstrømmende vand skal gennemgå en forudgående rensning i forbassin, olieudskiller, sandfang eller lignende inden det nedsives til grundvandet. Planlægning af området skal tænkes sammen med mulig kommende letbane, letbanestationer og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. Printervenlig udgave 13 / 14

14 Særlige bestemmelser Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner. 14 / 14

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 139.700 m² i Kgs. Lyngby - Dyrehavegårds Jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Lyngby bydel 19. marts

Læs mere

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Greve Kommune Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø i

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20/10 2008 offentliggøres hermed Tillæg 01/54 til Ikast Kommuneploan 2001-2013..

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20/10 2008 offentliggøres hermed Tillæg 01/54 til Ikast Kommuneploan 2001-2013.. ERHVERV, VIBORGVEJ, ENGESVANG Tillæg nr. 01/54 Ikast Kommuneplan 2001-2013 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20/10 2008 offentliggøres hermed Tillæg 01/54 til Ikast Kommuneploan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Principper for landskab, bygninger og bæredygtighed. Dialog og spørgsmål Afrunding v/ Formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen

Principper for landskab, bygninger og bæredygtighed. Dialog og spørgsmål Afrunding v/ Formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen Program Velkomst v/ Borgmester Sofia Osmani Oplæg Kommuneplanrammer Trafikanalyse Principper for landskab, bygninger og bæredygtighed Dialog og spørgsmål Afrunding v/ Formand for Byplanudvalget Simon Pihl

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune Tillæg nr. 41 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til teknisk formål (tankanlæg) ved Vardevej, Tarm Ortofoto Ringkøbing- eller Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing-

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup. m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup

Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup. m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup FAKTA: Matr.nr.: 9d, Høje Taastrup By, Høje Taastrup

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Slagelse Kommune. 2½ etage og 12,5m.

Slagelse Kommune. 2½ etage og 12,5m. 2.1C1 Korsør City Plannummer 2.1C1 generelt Max etageantal og højde Korsør City Bycenter 90 for den enkelte ejendom 2½ etage og 12,5m.. dagligvare butikker 3.500 m2, udvalgsvare butikker 1.000 m2 og 2x1.500

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplan 009-01 for Billund Kommune Forslag Maj 011 Indledning Tillæggets formål Billund Kommune er blevet opmærksom på, at der er et behov for at justere rammerne for særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Lokalplan nr. 100 for et erhvervsområde ved Slangerupvej. 1 Formål. 2 Området og zonestatus

Lokalplan nr. 100 for et erhvervsområde ved Slangerupvej. 1 Formål. 2 Området og zonestatus Lokalplan nr. 100 for et erhvervsområde ved Slangerupvej I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Det er

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder

Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Hjortekær bydel

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010 Aarhus Universitet Visionsplan for den fysiske udbygning Bilagshæfte kommunernes planlægning Juni 2010 Indhold 1 Forord 3 2 Omtale i kommuneplanernes hovedstruktur 5 3 Bestemmelser for rammeområderne 7

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144 Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere