Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23"

Transkript

1 Kommuneplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2

3 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Detailhandel Forslaget til kommuneplantillæg nr. 1 om detailhandel er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. marts Forslaget er i offentlig høring i perioden 30. marts til 26. maj En række henvendelser med ønsker om etablering af nye dagligvarebutikker på Bornholm har medført, at kommunalbestyrelsen har igangsat en planlægningsproces med henblik på at øge kommuneplanens arealudlæg til butiksformål. Når høringsperioden for dette forslag til kommuneplantillæg er overstået, vil kommunalbestyrelsen kunne vedtage kommuneplantillægget endeligt. Tillægget vil herefter blive indarbejdet i Bornholms kommuneplan Miljøscreening I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 for arealer til butiksformål er der udarbejdet en screening, der ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering (miljørapport) for gennemførelsen af kommuneplantillægget. Dette skyldes især, at ændringerne af den hidtidige kommuneplan kun omfatter nyudlæg af arealer til lokalcentre samt en mindre udvidelse af en bymidte. Ligeledes skyldes det, at der som grundlag for den forudgående offentlige høring på forhånd var tilvejebragt en detailhandelsanalyse, hvori der er redegjort for konsekvenserne af de nye arealudlæg i forhold til Bornholms hidtidige detailhandelsstruktur. Offentliggørelse Indsigelser mod planforslaget skal være fremsendt senest den 26. maj Indsigelsen skal være forsynet med tydelig navn og adresse. Indsigelser skal sendes til: Post: Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Mail: 3

4 Klagevejledning Efter planlovens 58 stk. 1 nr. 4, kan der udelukkende klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsi-den af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionskommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen. Kommuenplantillægget er offentliggjort 30. marts Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et byggeeller anlægsarbejde, der er igangsat, standses. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens 4

5 62, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen. 5

6 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel > Hensigt og baggrund Hensigt og Baggrund En række henvendelser med ønsker om etablering af nye dagligvarebutikker på Bornholm har medført, at kommunalbestyrelsen har igangsat en planlægningsproces med henblik på at øge kommuneplanens arealudlæg til butiksformål. Konkrete projektideer der ønskes indarbejdet i kommuneplanen Med den endelige vedtagelse af dette tillæg til kommuneplanen vil der være skabt grundlag for en efterfølgende lokalplanlægning for følgende nye butiksprojekter: En udvidelse af Snellemarkcentret i to etager med et bruttoetageareal på i alt 3000 m2. Arealet er placeret inden for Rønnes hidtidige bymidteafgrænsning. Etablering af to nye dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på hver 1000 m2 i sammenhæng med to eksisterende tankstationer ved Almindings Runddel i Rønne øst. De to eksisterende butikker på tankstationerne samt de to nye dagligvarebutikker vil blive omfattet af et arealudlæg til et nyt lokalcenter. Etablering af én ny dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1000 m2 placeret i sammenhæng med eksisterende butikker ved Gartnervangen/Haslevej/Store Torvegade i Rønne nord. De eksisterende butikker i området samt den nye dagligvarebutik vil blive omfattet af et arealudlæg til et nyt lokalcenter. Etablering af én ny dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1000 m2, vil blive muliggjort gennem et arealudlæg i kommuneplanen, således at Aakirkeby bymidtes afgrænsning udvides mod vest. Etablering af én ny dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1000 m2 placeret ved siden af en eksisterende dagligvarebutik ved Søbækken i Nexø. Den eksisterende dagligvarebutik samt den nye dagligvarebutik vil blive omfattet af et arealudlæg til et nyt lokalcenter. 6

7 Forslagenes realisering forudsætter en ændring af kommuneplanens detailhandelsafsnit. Forud for ændringen er der blevet indkaldt ideer og forslag (se nedenfor). I Redegørelsen indgår en oversigt over de krav planloven stiller til kommunernes detailhandelsplanlægning Forudgående indkaldelse af ideer og forslag Før udarbejdelsen af forslag til tillæg til kommuneplanen skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Den forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden fandt sted i perioden 27. maj til 25. juli Som grundlag for den offentlige debat forelå et debatoplæg samt en detailhandelsanalyse for Bornholm. (Bilag nr. 1 og nr 2) Hovedtræk fra detailhandelsanalysen Butiksstrukturen er mere decentral på Bornholm end i mange andre af landets kommuner. Med kun 5 discountbutikker er disse ikke så udbredt på Bornholm som i resten af landet. Flere dagligvarekæder på Bornholm vil betyde, at de fastboende og turisterne får adgang til et større dagligvareudbud og konkurrencen vil øges. Som en konsekvens heraf vil dagligvarestrukturen vil tilpasse sig et niveau, der i højere grad svarer til resten af landet, hvor byer med befolkningstal på indbyggere ofte ikke har en lokal dagligvarebutik. På Bornholm er der nu dagligvare butikker i byer på ned til 250 indbyggere. Ved et maksimumscenarie, der især tager udgangspunkt i et væsentligt øget privatforbrug, en vedvarende stigning i antallet af turister samt at internethandlen kun vokser i begrænset omfang, vil der frem til 2025 være behov på Bornholm for yderligere m2 butiksareal herunder 5-7 nye dagligvarebutikker á 1000 m2. Ved et minimumscenarie, hvor det især forudsættes, at borgerne ikke får flere penge til privatforbrug end i dag, at stigningstakten i turismen her på øen kommer til at svare til landsgennemsnittet, samt at internethandlen vokser kraftigt, vil omsætningen i de bornholmske butikker kunne klares på et samlet butiksareal, der er m2 mindre end i dag. Der er et kommercielt potentiale for etablering af tre nye dagligvarebutikker på 1000 m2 i Rønne og to i Nexø. (Efter at detailhandelsanalysen blev offentliggjort, åbnede der en 7

8 ny dagligvarebutik på 1000 m2 i Nexø, hvorfor der nu er 6 discountbutikker på Bornholm). Ca m2 svarende til ca. 7 % af det samlede butiksareal i de større byer står tomme. Ca. 1/3 af arealet ligger i Rønne, 1/3 i Aakirkeby, og 1/3 er fordelt på Nexø, Allinge og Hasle. Ifølge kommunens befolkningsprognose vil indbyggertallet falde med ca personer fra 2013 til 2025, til omring indbyggere i Samtidig forventes store aldersforskydninger. Antallet af borgere på mere end 72 år forventes således i samme periode at stige med ca. 45 %. Turisterne bidrager i dag med ca % af omsætningen i dagligvarebutikkerne på Bornholm. Dagligvarebutikker genererer et stort kundeflow, som har en positiv effekt på de omkringliggende udvalgsvarebutikker, cafeer og andre bylivsfunktioner. Internethandelen på Bornholm er sandsynligvis større end de fleste andre steder i Danmark. Hovedtræk fra høringssvarene Bornholms decentrale butiksstruktur, hvor selv mindre bysamfund har en dagligvarebutik, bør ikke svækkes. Dette forhold har betydning for opretholdelsen af livet i de mindre byer, og det er også en del af Bornholms branding i forhold til turismen. Detailhandelsanalysens maksimumsscenarie er urealistisk. Den realistiske fremtidsudsigt er, at befolkningstallet daler, at der bliver en større andel af ældre medborgere, og at internethandelen stiger. Nye dagligvarebutikker ved indfaldsvejene i udkanten af en by vil svække bymidtens liv og attraktionsværdi. Flere discountbutikker ved indkørslerne til de større byer vil fremme en centralisering af øens detailhandel, som i stigende grad kun vil være tilgængelig for bilister. Området på Rønne havn, som i kommuneplanen har været udlagt til detailhandel, bør planlægges som et areal, der kan forbinde bymidten med de rekreative arealer ved Nørrekås. 8

9 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel > Målsætning Målsætning Kommunalbestyrelsen ønsker en god og dækkende forsyning med detailhandel på hele øen med såvel dagligvarer som udvalgsvarer til gavn for såvel Bornholms borgere som turister. Desuden ønsker kommunalbestyrelsen at udlægge nye arealer til butikker, så der skabes mulighed for øget konkurrence og mulighed for at nye dagligvarekæder kan etablere sig på øen. Og endelig ønsker kommunalbestyrelsen at fremme en decentral udvikling af detailhandlen på Bornholm, idet det vurderes, at opretholdelse af dagligvarebutikker i mindre lokalsamfund først og fremmest forudsætter, at borgerne benytter de lokale butikker. 9

10 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel > Retningslinjer Retningslinjer Kommuneplanens retningslinjer for arealer til butikker benytter planlovens terminologi: afgrænsede bymidter, lokalcentre, områder til særligt pladskrævende varegrupper samt enkeltstående butikker til et områdes daglige forsyning. Bornholms detailhandelsstruktur omfatter fem hovedoplande som vist på kort. (Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge, Hasle) Rønne er det regionale handelscenter med arealer til butiksformål udlagt i bymidten. Herudover udlægges der i Rønne tre lokalcentre til forsyning af de respektive lokalområder. I Nexø, Aakirkeby, Allinge, Hasle, Gudhjem og Svaneke udlægges en afgrænset bymidte, hvor arealerne til butiksformål er udlagt. I Nexøs sydlige udkant er der herudover udlagt et lokalcenter. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for de enkelte områder i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge, Hasle, Gudhjem og Svaneke, samt det maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, er fastlagt som vist i skemaet herunder. Desuden er der fastlagt rammer for lokalcentre i Klemensker, Nyker og Tejn Kommuneplanens rammer for lokalområder, herunder bybeskrivelser og rammeoplysninger, ajourføres i overensstemmelse med disse retningslinjer. På kortet vises de udlagte arealer til butiksformål. Rammer for butikker i de enkelte områder 10

11

12 Rammer for butikker med særligt pladskrævende varegrupper Øvrige områder I øvrige områder, der i kommuneplanen er udlagt som blandede bolig- og erhvervsområder, vil der kunne etableres butikker på op til 350 m 2 bruttoetageareal, med mindre butikken ikke forudsætter lokalplanlægning samt at andet ikke er nævnt i rammerne for det pågældende område. 11

13 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel > Redegørelse Redegørelse Dagligvarestrukturen på Bornholm De nye udlæg af arealer til butiksformål skal give mulighed for at der kan etableres op til syv nye dagligvarebutikker på Bornholm, - fire i Rønne, en i Aakirkeby samt to i Nexø. Hensigten er, at bornholmerne skal tilbydes et større vareudbud og flere valgmuligheder samt at konkurrencen mellem butikkerne kan blive styrket. Det nuværende omsætningsniveau i de bornholmske dagligvarebutikker er således blandt landets højeste. Den samlede omsætning i de eksisterende dagligvarebutikker svarer til forbruget fra ca fastboende, hvilket er ca personer flere end indbyggertallet. Ved etablering af fem-syv nye butikker vil der være tale om en omfordeling af den eksisterende dagligvareomsætning på mio. kr. svarende til i størrelsesordenen % af den eksisterende dagligvareomsætning. Butiksarealer efter type og område Detailhandelsudvikling på Bornholm Strukturudviklingen med fraflytning af landområder og tilflytning til byerne samt befolkningstilbagegangen på Bornholm vil sandsynligvis betyde, at omsætningen i nogle af de lokale dagligvarebutikker i de mindre byer vil blive presset. Med et lavere lokalt forbrugsgrundlag og en øget konkurrence fra de større byer vil de lokale butikker blive endnu mere afhængige af turismen. På landsplan er flere af de lokale dagligvarebutikker lukket de senere år som følge af en tilsvarende udvikling. Etablering af nye discountbutikker i de større byer vil være med til at sætte yderligere skub på den strukturelle udvikling, hvor særligt supermarkeder og minimarkeder i de mindre byer vurderes at blive yderligere konkurrenceudsat. Med en omsætningsreduktion på % kan det betyde, at nogle af de mindre og lokale dagligvarebutikker vil lukke. Eksisterende og tomme butiksarealer I dag deler COOP og Dansk Supermarked stort set dagligvaremarkedet på Bornholm. Med flere nye dagligvarebutikker er der mulighed for, at de fastboende og turisterne få adgang til et større dagligvareudbud, at konkurrencen vil øges og at dagligvarestrukturen vil tilpasse sig et niveau, der i højere grad svarer til resten af 12

14 landet. I Danmark er der generelt sket en centralisering af detailhandlen med større butikker i de større byer og færre butikker i de mindre byer. Placeringen af nye butikker ved indfaldsvejene til Rønne, Nexø og Aakirkeby vurderes at få en vis effekt for de omkringliggende mindre byer, som kan opleve øget konkurrence fra nye discountbutikker. Detailhandel i Rønne RØNNE - bymidte, tre lokalcentre samt en enkeltstående butik Rønne har ca indbyggere. Rønne bymidte fungerer både som regionalt handelscenter for Bornholm og som handelscenter for Rønne by. Med henblik på at muliggøre etableringen af nye butikker i hele Rønne fastsættes den samlede ramme for nye butiksarealer i byområdet som helhed (både bymidte og lokalcentre) til i alt m 2. Behovet for nybyggeri til butikker er begrundet i et ønske om at give mulighed for et øget vareudbud og en øget konkurrence til glæde for de bornholmske forbrugere. Rønne bymidte Den hidtidige afgrænsning af Rønne bymidte fastholdes. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2 med henblik på en udvidelse af Snellemarkcentret til brug for både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Størrelsen på den enkelte butik fastsættes til max

15 m 2. Lokalcenter ved Almindings Runddel i Rønne øst Der udlægges arealer med til et nyt lokalcenter ved Almindings Runddel, som - udover de eksisterende dagligvarebutikker på de to tankstationer - også giver mulighed for etablering af to nye dagligvarebutikker på hver m 2. Den samlede ramme for butiksformål i lokalcentret ved Almindings Runddel fastsættes til m 2. For at sikre, at der er et tilstrækkeligt stort lokalt opland til lokalcentret ved Almindings Runddel er der redegjort for en geografisk afgrænsning af et opland, som rummer ca indbyggere, (se bilag nr. 3). Med sin beliggenhed ud til vigtige indfaldsveje til Rønne vil lokalcentret dog også tiltrække kunder fra et større opland end blot det lokale. Omsætningen af dagligvarer i de to eksisterende tankstationer butikker, er vurderet til ikke at indgå som en del af forsyningen af det lokale opland. Behovet for udlæg af nyt butiksareal til et lokalcenter med mulighed for op til 2 x 1000 m 2 butiksareal til dagligvarer m 2 til butikker på de to eksisterende tankstationer er begrundet i ønsket om at tilbyde bornholmerne et større vareudbud og flere valgmuligheder, når to nye discountkæder får mulighed for at etablere sig på Bornholm. Tilgængeligheden for både bilister og cyklende samt for fodgængere fra lokalområdet er god. Lokalcenter ved Vibegårds Runddel i Rønne øst Der fastholdes udlæg af arealer til et eksisterende lokalcenter ved Vibegårds Runddel. Den samlede ramme for butiksformål for dette lokalcenter fastsættes til m 2. Størrelsen på den enkelte butik fastsættes til max m 2. For at sikre, at der er et tilstrækkeligt stort lokalt opland til lokalcentret ved Almindings Runddel er der redegjort for en geografisk afgrænsning af et opland, som rummer i alt indbyggere, jf. bilag nr. 3. Rammen på 3000 m 2 er fuldt udnyttet af eksisterende butikker i form af en discountbutik med dagligvarer på m 2, en bagerbutik samt to udvalgsvarebutikker. Tilgængeligheden for både bilister samt for cyklende og fodgængere fra lokalområdet er god. Lokalcenter ved rundkørslen i Rønne nord Endvidere udlægges arealer til et nyt lokalcenter ved rundkørslen i Rønne nord. Udover de eksisterende butikker 14

16 i form af et supermarked, en bagerbutik, en fiskeudstyrsbutik samt en genbrugsbutik, vil der være mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik på m 2. Den samlede ramme for butiksformål i lokalcentret i Rønne nord fastsættes til m 2. Størrelsen på den enkelte butik fastsættes til max m 2. For at sikre, at der er et tilstrækkeligt stort lokalt opland til lokalcentret ved rundkørslen i Rønne nord er der redegjort for en geografisk afgrænsning af et opland, som rummer i alt ca indbyggere, jf. bilag nr. 3. Med sin beliggenhed ud til Haslevej, som er Rønnes indfaldsvej fra nord, vil lokalcentret dog også tiltrække kunder fra et større opland end blot det lokale. Behovet for udlæg af nyt butiksareal til et lokalcenter med mulighed for op 3000 m 2 butiksareal er begrundet i ønsket om at tilbyde bornholmerne et større vareudbud og flere valgmuligheder, når to nye discountkæder får mulighed for at etablere sig på Bornholm. Tilgængeligheden for både bilister samt for cyklende og fodgængere fra lokalområdet er god. Lokalcenter i Rønne syd Der udlægges areal til en enkeltstående butik til forsyning af boligkvarteret Rønne syd. Butiksstørrelsen fastsættes til max m 2. Butikken er allerede eksisterende, hvorfor udlægget i kommuneplanen ikke tilfører nogen ny ramme for butiksetablering. Detailhandel i Nexø, Aakirkeby, Allinge, Hasle, Svaneke, Gudhjem, Snogebæk, Nyker og Tejn I kommuneplanen er Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted, Klemensker, Snogebæk, Tejn og Nyker defineret som større erhvervs- og handelsbyer. NEXØ - bymidte og et lokalcenter Nexø har ca indbyggere. Nexø bymidte fungerer både som handelscenter for Nexø by, og for et opland, der består af det sydøstlige Bornholm, herunder de store sommerhusområder i Balka, Snogebæk og Dueodde syd for Nexø. Nexø bymidte Den hidtidige afgrænsning af Nexø bymidte fastholdes. Den 15

17 samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2 med henblik på mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik på 1500 m 2. Lokalcenter ved Søbækken Der udlægges arealer til et nyt lokalcenter ved Søbækken i den sydlige udkant af Nexø. Udover den allerede eksisterende dagligvarebutik på 1000 m 2 vil der være mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik på yderligere m 2. Den samlede ramme for butiksformål i lokalcentret fastsættes derfor til m 2. Der er i det umiddelbare lokalområde ca. 500 beboere, hvortil skal lægges kundegrundlaget fra de store sommerhusområder syd for Nexø. Behovet for udlæg af nyt butiksareal til et lokalcenter med mulighed for op til 2 x 1000 m 2 butiksareal til dagligvarer er begrundet i ønsket om at tilbyde bornholmerne et større vareudbud og flere valgmuligheder, samt imødekomme behovet for indkøbsmuligheder fra et meget stort turistopland, når en ny discountkæde får mulighed for at etablere sig på Bornholm. Udlægget af et lokalcenter ved Søbækken vil styrke Nexø som handelscentrum, hvor der især pga. af byens nærhed til de store sommerhusområder mod syd er en omsætning pr. m 2 butiksareal, som ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Med to dagligvarebutikker på hver 1000 m 2 ved den sydlige indkørsel til Nexø vil der være god adgang for bilister fra sommerhusområderne mod syd. Endvidere vurderes den relativt korte afstand til beboelsesområderne i Nexø at være overkommelig for indkøb på cykel. For fodgængere vil lokalcentret overvejende appellere til beboere i nærområdet syd for Nexø bymidte. Det vurderes, at en styrkelse af Nexø som handelscentrum vil fastholde den decentrale detailhandelsstruktur på Bornholm i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede målsætning for udlægget af arealer til butiksformål. AAKIRKEBY - bymidte Aakirkeby har ca indbyggere. Bymidten fungerer både som handelscenter for selve Aakirkeby og som handelscenter i et opland, der består af den sydlige del af det centrale Bornholm, herunder sommerhusområderne i 16

18 Sømarken. Ny afgrænsning af Aakirkeby bymidte Den hidtidige afgrænsning af Aakirkeby bymidte udvides mod vest. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2 med henblik på mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik på op til 1500 m 2. Et ubebygget areal beliggende mellem Kannikkegård og Netto i Aakirkebys vestlige udkant får med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg status som bymidte. Baggrunden er, at en detailhandelskæde har forelagt Bornholms Regionskommune en analyse, udført efter den statistiske metode som påviser, at det er muligt at foretage den ønskede udvidelse af bymidten (se bilag nr.3). Herved vil det være muligt efterfølgende at lokalplanlægge det pågældende areal, så der kan etableres en ny dagligvarebutik på 1000 m 2. På denne baggrund fastsættes en samlet ramme på 1000 m 2 for nyt butiksareal i Aakirkeby bymidte. Størrelsen på den enkelte butik fastsættes til max m 2. Behovet for udlæg af nyt butiksareal ved en udvidelse af bymidten er begrundet i ønsket om at tilbyde bornholmerne et større vareudbud og flere valgmuligheder, når en ny discountkæde får mulighed for at etablere sig på Bornholm. Udvidelsen af bymidten mod vest er vurderet som hensigtsmæssig, da der herved er muligt at placere en ny butik med direkte kontakt til det overordnede vejnet, og da Aakirkeby bymidte vil blive styrket som handelscentrum. Det vurderes, at en styrkelse af Aakirkeby som handelscentrum vil fastholde den decentrale detailhandelsstruktur på Bornholm i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede målsætning for udlægget af arealer til butiksformål. Udvidelsen af Aakirkeby bymidte ud til det hidtil ubebyggede areal mellem Netto og Kannikkegård vurderes at give byen en naturlig afslutning af byen mod det åbne land. Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter vurderes at være god, idet der udover den gode kontakt til det overordnede vejnet uden om Aakirkeby og nærhed til busstop, allerede er anlagt cykelstier og fortove på begge sider af de tilstødende veje Vesterbro og Birgersvej. ALLINGE - bymidte 17

19 Allinge har ca indbyggere, og er den største by på Nordbornholm. Bymidten fungerer både som handelscenter for Allinge by og som handelscenter i et opland, der består af den nordlige del af Bornholm. Den hidtidige afgrænsning af Allinge bymidte fastholdes. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2. HASLE - bymidte Hasle har ca indbyggere, og ligger 10 km nord for Rønne. Bymidten fungerer både som handelscenter for Hasle by og som handelscenter i et opland, der består af en mindre del af det vestlige Bornholm. Den hidtidige afgrænsning af Hasle bymidte fastholdes. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2. GUDHJEM - bymidte Gudhjem har ca. 700 indbyggere. Den hidtidige afgrænsning af Gudhjem bymidte fastholdes. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2. SVANEKE - bymidte Svaneke har ca indbyggere. Den hidtidige afgrænsning af Svaneke bymidte fastholdes. Den samlede ramme for nye butiksarealer fastsættes til m 2. KLEMENSKER, NYKER, SNOGEBÆK OG TEJN - lokalcentre I disse byer fastholdes de eksisterende lokalcenterafgrænsninger, som omfatter hele byområdet. Inden for hver af disse afgrænsninger gælder en max. ramme for butikker på 3000 m 2. Den maksimale butiksstørrelse er fastsat til 1000 m 2. Pladskrævende varegrupper i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge Rønne Der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i et område langs Zahrtmannsvej, Almindingsvej og Aakirkebyvej. I de udlagte arealer er der et eksisterende butiksareal på ca. XX.000 m 2. Der må etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et bruttoareal på højst m 2 pr. butik. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Rønne må ikke overstige XX.000 m 2. 18

20 Der må i området etableres møbelbutikker med et samlet areal på i alt 5000 m2 i det område i Rønne øst, som er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Begrundelsen for at udlægge areal til møbelbutikker her er, at Rønne bymidtes bevaringsværdige bebyggelsesstruktur ikke giver mulighed for sådanne butikker. Bymidtens eneste reelle udvidelsemulighed er et ubebygget areal på vestsiden af Nordre Kystvej. Imidlertid ønskes dette område fremtidigt disponeret, således at Rønne by kan opnå en bedre kontakt med de rekreative arealer ved vandet. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer må ikke overstige m 2 bruttoetageareal. Nexø Der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i et område langs XXXXvej. I de udlagte arealer er der et eksisterende butiksareal på ca. XX.000 m 2. Der må etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et bruttoareal på højst m 2 pr. butik. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Nexø må ikke overstige XX.000 m 2. Aakirkeby Der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i et område langs XXXXvej. I de udlagte arealer er der et eksisterende butiksareal på ca. XX.000 m 2. Der må etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et bruttoareal på højst m 2 pr. butik. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Aakirkeby må ikke overstige XX.000 m 2. Allinge Der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper i et område langs XXXXvej. I de udlagte arealer er der et eksisterende 19

21 butiksareal på ca. XX.000 m 2. Der må etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et bruttoareal på højst m 2 pr. butik. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Allinge må ikke overstige XX.000 m 2. Planlovens krav til detailhandelsplanlægning En butik er defineret som et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. (Internethandel og postordrebutikker, samt butikker der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, restauranter og klinikker skal ikke behandles efter planloves regler om butikker.) De krav der stille til kommuneplanlægningen for arealer til butiksformål fremgår af planloven (kap. 2d og kap. 4). Desuden stilles en række statslige krav til kommunernes planlægning, som fremgår af Miljøministeriets Landsplanredegørelse, samt "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013". I kommuneplanlægningen skal planlægges for: at fremme et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer at sikre at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter samt at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af byen. Nye bymidteudlæg og ændring af eksisterende bymidteudlæg skal ske efter en anvendelse af en lovpligtig statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Afgrænsningsmodellens anvendelse gælder dog kun for byer med mere end 5000 m 2 butiksareal. (På Bornholm er kun Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge, som har butiksarealer over denne størrelse). Tidligere kommuneplanlagte butiksområder kan opretholdes. Den del af kommuneplanen, som indeholder rammer for 20

22 forsyningen med butikker, skal redegøre for: en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i bymidten, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og aflastningsområder fordelt på hovedbutikstyper og disses omsætning, en vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, en angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer, oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og en angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål. Uden for de centrale bydele kan der kun udlægges: arealer til butiksformål, der alene skal betjene en begrænset del af en by eller bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende placeres enkeltstående butikker der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning arealer til butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler og arealer i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign. Butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, omfatter kun følgende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten, og betonvarer, samt møbler. I butikker der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med varer som ikke er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Butiksarealet til dette formål 21

23 må maksimalt være 2000 m 2 (jf. planlovens 5n). Loven indeholder også bestemmelser vedr. butikkers maksimale størrelse: dagligvareforretninger max m 2 og udvalgsvareforretninger max m 2. For butikker i lokalcentre og enkeltstående lokalbutikker: max m 2. I tilknytning til tankstationer, lufthavn, stadion, fritliggende turistattraktion og lignende (også selvom de ligger uden for de centrale byområder), kan der etableres butikker på op til 350 m2, til brug for de kunder der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion (planlovens 5o) Der kan etableres mindre butikker på op til 350 m 2 til salg af egne produkter placeret i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler (jf. planlovens 5n) Der er efter planloven fortsat muligt at etablere mindre butikker i landzone, så som gårdbutikker og specialbutikker, der kan være med til at sikre udvikling på landet. F.eks. kan der i overflødiggjorte landbrugsbygninger og lignende, etableres butikker, på op til 250 m 2, i overensstemmelse med gældende regler for landzoneadministration. Eksisterende butikker Uanset ovenstående er det generelt muligt at tillade nye butikker i eksisterende butikslokaler, når lokalerne fortsat anvendes til lignende varegrupper. En eksisterende udvalgsvarebutik kan f.eks. genanvendes til udvalgsvareformål, selvom butikken ikke ligger i et område der i kommuneplanen er udlagt til butiksområde. Det forudsættes dog at ejendommen har været benyttet til formålet inden for de sidste 3 år (jf. planlovens 56 stk. 2). Gældende lokalplaner der muliggør butikker Tilsvarende kan gældende lokalplaner, tilvejebragt før detailhandelsreglerne blev tilføjet i planloven, udnyttes til etablering af nye butiksformål, når det af lokalplanen klart fremgår hvilke butikker og butiksstørrelser der tillades. 22

24 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel > Bilag Bilag Bilag til redegørelsen 1. Debatoplægget: "Skal kommuneplanens rammer for detailhandel på Bornholm ændres?" Udarbejdet af Bornholms Regionskommune, "Detailhandelsanalyse Bornholm Rapport, maj 2014" udarbejdet af COWI for Bornholms Regionskommune. 3. " Notat om grundlaget for et nyt lokalcenter ved Almindings Runddel". Udarbejdet af COWI for Reitan Ejendomsudvikling A/S, dateret 8. oktober " Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø", udarbejdet af ICP for Reitan Ejendomsudvikling A/S. Udateret notat, modtaget af Bornholms Regionskommune 2. september " Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby", udarbejdet af ICP for Reitan Ejendomsudvikling A/S, januar

25 Kortbilag til kommuneplantillæg 01 for detailhandel. Rønne: 01 - Rønne Bymidte 08 Rønne nord - Lokalcentre

26 Almindingens runddel 10 Lokalcentre Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper Rønne syd Lokalcentre Vibegårds runddel 11 Lokalcentre

27 Nyker 14 Nyker - Lokalcentre Hasle 05 Hasle Bymidte

28 Klemensker 13 Klemensker lokalcenter Tejn 17 Tejn lokalcenter

29 Allinge Allinge bymidte 21 Allinge lokalcenter Gudhjem 07 Gudhjem bymidte

30 Svaneke 06 Svaneke bymidte Nexø Nexø bymidte 19 - Nexø øst og Nexø vest - særlig pladskrævende varegrupper 20 Nexø Søbækken - lokalcentre 20

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

4. april 2014 Teknik & Miljø /es

4. april 2014 Teknik & Miljø /es 4. april 2014 Teknik & Miljø /es NOTAT ICP s notat om bymidteafgrænsning i Aakirkeby vurderes ikke at kunne danne grundlag for kommunens detailhandelsplanlægning Bornholms Regionskommune har den 26. marts

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Side 9. Målsætning. Bemærkninger til målsætningen: I andet punkt i målsætningen forekommer det at være et usagligt hensyn, at man ved at udlægge

Side 9. Målsætning. Bemærkninger til målsætningen: I andet punkt i målsætningen forekommer det at være et usagligt hensyn, at man ved at udlægge Bornholm: Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Detailhandel Vedtaget af kommunalbestyrelse den 27.3.2015, udsendt den 30.3.2015 samtidig med Kommuneplan 2013 På vegne af Bornholmske Borgerforeningers

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Ingeniørfirmaet A/S Læssøe-Simonsen Industrivej 5 4652 Hårlev Sendt på mail til info@hal.dk Postadresse: Landzone Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bolig inklusiv overdækket terrasse og garage på Thorup Strandvej 272, V. Thorup, 9690 Fjerritslev.

Landzonetilladelse til opførelse af bolig inklusiv overdækket terrasse og garage på Thorup Strandvej 272, V. Thorup, 9690 Fjerritslev. HusCompagniet A/S Gøteborgvej 24 9200 Aalborg SV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 10. marts 2016 Sags id: 16/2327 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal i forbindelse med mageskifte

Læs mere