Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type Social- og Sundhedsudvalget P7: Ældre- og handicapområdet i alt Reduktion plejeboliger Møllegården???? 7.1 Åbning af Brovst Friplejehjem???? 7.2 Reduktion plejeb. - Hune Plc.???? 7.5 Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning Reduktion visiterede timer hjemmeplejen Fusion af aktivitetstilbud i Fjerritslev % besp. lønbudget Væresteder Styrket fokus på revisiteringer % besparelse lønbudget handicapog socialpsykiatrien Ældrepulje, rammebesparelse Ældrepuljen - reduktion i genoptræningindsatsen Ældrepuljen - implementering af PPS ophører Ældrepuljen - aktivitetstilbud vedr. Det gode liv overgår til plejepersonale P8: Sundhedsområdet i alt Omlægning i anvendelse af 8.1 vederlagsfri fysioterapi

2 Kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger? kr. 1. Indledning I forslag beskrives en række muligheder for kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger, således der skabes overensstemmelse og sammenhæng mellem efterspørgsel og den aktuelle venteliste og den plejebolig kapacitet, der er i Jammerbugt Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet d. 30. juni 2015, drøftet udviklingen i behovet for plejecenterboliger i Jammerbugt Kommune, som er beskrevet i rapporten Plejecenterboligplan udviklingen i behovet for plejecenterboliger i Jammerbugt kommune. Der forventes de kommende år et stigende antal ældre borgere i Jammerbugt Kommune. Dette er en tendens, som har været kendt de seneste år, men som ikke har været fulgt af en stigende efterspørgsel på plejeboliger. Tværtimod ses for tiden en faldende belægningsprocent på de enkelte plejecentre. Dette kan forklares med en generation af ældre, som både ønsker og samtidig også er i stand til at blive i egen bolig længere, samt en generation af ældre, som stiller krav og har forventninger til plejeboligens funktionalitet og størrelse, deltagelse i aktiviteter, socialt samvær, mv. Alle sammen krav og forventninger, som kommunes mindste plejecentre vanskeligt kan leve op til. I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge plejecentrene i Biersted og V. Hjermitslev for at imødegå den faldende søgning. Fortsat faldende belægningsprocenter og ventelister viser dog, at der stadig er en overkapacitet på kommunens plejecentre. Dertil kommer, at der i 2016 etableres et friplejehjem i kommunen (Brovst), hvilket vil øge plejebolig kapaciteten yderligere. Dette betyder, at der vil være behov for at tilpasse plejebolig kapaciteten dels af økonomiske hensyn, da udgifterne til tomgangshusleje stiger, og af hensyn til kvaliteten af den faglige indsats på de enkelte plejecentre. Ved at tilpasse og nedjustere plejebolig kapaciteten så der opnås en høj belægningsprocent på de tilbageværende plejecentre, vil de personalemæssige ressourcer kunne anvendes mere optimalt. Det vil betyde mindre sårbarhed i forhold til den kontinuerlige drift 24 timer i døgnet og større mulighed for individuelle hensyn til gavn for den enkelte beboer. Derudover vil en kapacitetstilpasning give en større personaledækning, grundet høje belægningsprocenter, på de tilbageværende plejecentre, og dermed bedre muligheder for at iværksætte aktiviteter og indsatser ud fra de ældres ønsker og behov. Det forventes således, at de ældre vil opleve en øget livskvalitet gennem muligheden for mere specialiserede tilbud, flere individuelle hensyn og større udvalg af aktiviteter. I forhold til kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger fokuseres på kommunens mindste plejecentre; Hune, Kaas, Birkelse og Møllegården. Disse plejecentre er valgt på baggrund af plejecentrenes samlede antal boliger, boligernes størrelse og funktionalitet på de enkelte centre, belægningsprocenter, udgifter til tomgangshusleje og plejecentrenes geografiske beliggenhed, set i forhold til den faktuelle søgning til disse plejecentre gennem de sidste 10 måneder. Saltum plejecenter, som er et af kommunens mindste, udfordres også af disse forhold. Det vurderes ikke muligt at medtage dette potentiale, da Saltum Plejecenter sammen med Solgården i Fjerritslev er i udbud for en bunden periode. Det vurderes, at de største gevinster både i forhold til økonomi og i forhold til muligheden for at imødekomme de ældres ønsker og behov vil opnås ved, i prioriteret rækkefølge, at lukke Møllegården og Hune Plejecenter. Samtidig overvejes og beskrives konsekvenserne af, at Plejecentrene i Kaas og Birkelse evt. lukkes over de næste år. 22

3 En evt. nedlæggelse af yderligere plejecentre, udover Møllegårde og Hune Plejecenter, kan ikke forventes at bidrage i fuldt omfang til indarbejdelse i omstillingskataloget eller besparelser i overslagsårene, idet det må forventes, at der opnås et break even i forhold til budgetreduktion, den stigende udvikling i antal ældre, den stigende kompleksitet i forhold til udviklingen i behovene for specialtilbud og ligeledes i forhold til udviklingen på sundhedsområdet. Besparelserne ved evt. kommende lukning af plejecentre, skal derfor modsvares af budgettilførsel til hjemmeplejen / fritvalgsområdet, svarende til stigningen i opgavemængden, således det nuværende serviceniveau bibeholdes. Derfor arbejder forvaltningen med udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel, som sikrer denne sammenhæng og som sikre en ensartet og gennemsigtig afregningsmodel af den kommunale leverandør, den private leverandør, diakonerne og friplejehjemsleverandøren. Forslaget om lukning af Hune plejecenter indgår i omstillingskataloget, som en varig besparelse indtil videre. Procesbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget behandler på mødet d. 1. september 2015, et oplæg til kapacitetstilpasninger på plejecenterområdet. Kommunalbestyrelsen drøfter oplæg vedr. kapacitetstilpasninger på budgetseminaret d. 3. og 4. september og sagen behandles herefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Oplæg til kapacitetstilpasninger sendes i høring forinden den endelige politiske stillingtagen. Oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde følgende oplæg og beskrivelser: 1. Lukning af Møllegården i forbindelse med åbning af Brovst Friplejehjem I forbindelse med åbning af Brovst Friplejehjem ultimo 2016 forventes det, at Jammerbugt Kommune skal reducere et antal plejeboliger for at modvirke, at den nuværende overkapacitet øges yderligere. Forudsætningerne baserer sig på følgende: At Brovst Friplejehjem åbner ultimo 2016 At Jammerbugt Kommune benytter 20 ud af de 30 boliger fordelt på 14 somatiske boliger og 6 demensboliger At de 14 plejecenterboliger på Møllegården i Brovst lukkes pr. ibrugtagningsdato for Brovst Friplejehjem At de 12 midlertidige boliger på Møllegården flyttes til et af kommunens øvrige plejecentre 2. Lukning af Hune plejecenter Med henblik på sikring af en tilstrækkelig kapacitetstilpasning, som understøtter udvikling i den generelle venteliste og ledige plejecenter boliger, vurderes det at det er nødvendigt at kapacitetstilpasse yderligere, svarende til antal boliger på Hune plejecenter. Oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde følgende oplæg og beskrivelser: Driftsvilkår for Hune Plejecenter Sammenhængen mellem lukning af Hune plejecenter, lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem. 3. Procesplan Oplæg til kapacitetstilpasningen vil indeholde en procesplan for den beskrevne kapacitetstilpasning. Procesplanen vil indeholde og baserer sig på følgende: At der afholdes samtaler med de berørte beboere med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig bolig 23

4 At tids- og handleplanen tilrettelægges således at den baserer sig på at den enkelte beboer kun flyttes én gang At den generelle venteliste holdes på niveau med øvrige kommuners ventelister At procesplanen for tilpasning af ressourcer i relation til antal medarbejdere, udarbejdes efter samme principper, som ved lukningen af Biersted og V. Hjermitslev plejecentre Forvaltningen har aftalt med Brovst Friplejehjem, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling. 4. Ny struktur for midlertidige boliger (aflastning og genoptræningspladser) Såfremt Møllegården lukkes i forbindelse med ibrugtagning af Brovst Friplejehjem, nedlægges 14 permanente boliger og 12 midlertidige boliger. Forvaltningen har i den seneste tid arbejdet med en ny struktur for midlertidige boliger. En ny struktur på området er nødvendig for at imødegå udviklingen i forhold til hurtige udskrivninger fra sygehusene og en stigning i behovet for genoptræning som følge af sygehusindlæggelse, men også behov for aflastning i forbindelse med flere borgeres ønske om at forblive i eget hjem. 5. Aftale med Brovst Friplejehjem Procesplanen er naturligvis afhængig af ibrugtagningstidspunkt for Brovst Friplejehjem. I oplæg til kapacitetstilpasninger vil forvaltningen beskrive en mulig aftale med Brovst Friplejehjem for så vidt angår pris, antal disponible boliger og adgang for medarbejdere til ansættelsessamtale. Forvaltningen forudsætter, at prisniveauet på Brovst Friplejehjem er samme niveau som afregningen til Danske Diakoner og kommunale plejecentre. 6. Økonomiske konsekvenser af kapacitetstilpasningerne Sagen vedr. oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde økonomiske beregninger og besparelsespotentiale, som bliver beskrevet i forhold til ovenstående forudsætninger og i forhold til det tidsmæssige perspektiv i forhold til ibrugtagningstidspunkt for Brovst Friplejehjem og den aktuelle venteliste. 7.1 Lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem? kr. Lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem Se ovenstående Se ovenstående Med opførelse af et Friplejehjem i Brovst samt faldende efterspørgsel på plejeboliger generelt i kommunen forventes der ingen mærkbare konsekvenser for borgere som søger en plejebolig. De 14 nuværende faste beboere på Møllegården skal flytte til anden bolig. Der skal findes erstatning for 12 midlertidige pladser som i dag er placeret på Møllegården, når Møllegården lukkes endeligt ned. ifm. afviklingsperioden af de 14 faste boliger på Møl- 24

5 legården, vil ledige boliger på de plejecentre som skal nedlægges blive anvendt som midlertidige pladser. Efter tilpasning skal der findes permanent placering af de 12 midlertidige pladser. Her kunne en mulighed være Solbakken, som ejes af kommunen. Her er støttefunktioner tæt ved (sygepleje, træning) og med et nyt friplejehjem til dækning af Brovsts optageområde, vurderes der at være et tilstrækkeligt antal plejeboliger i Jammerbugt Kommune. Behov for personaletilpasning i form af uansøgte afskedigelser vil være til stede. Årsagen hertil er dels, at der p.t ikke forefindes ledige stillinger i organisationen og dels retningslinjer for virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i forbindelse med opførelse af Friplejehjem. Forvaltningen har indledt dialog med Friplejehjem Brovst om muligheden for, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling - det vil fortsat være op til Friplejehjemmet, hvem der ansættes i den/de annoncerede stillinger. Ultimo Reduktion af plejeboliger Hune Plejecenter? kr. Lukning af 18 somatiske boliger på Hune Plejecenter og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem se ovenstående. Se ovenstående Med opførelse af et Friplejehjem i Brovst samt faldende efterspørgsel på plejeboliger generelt i kommunen forventes der ingen mærkbare konsekvenser for borgere som søger en plejebolig. De nuværende beboere på Hune plejecenter skal flytte til anden bolig. Det vil være et tab lokalt for Hune ikke længere at have et plejecenter beliggende i lokalområdet. Der vil være behov for personaletilpasning. Da der for nuværende ikke er ledige stillinger forventes det nødvendigt med opsigelser. Forvaltningen har indledt dialog med Friplejehjem Brovst om muligheden for, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling - det vil fortsat være op til Friplejehjemmet, hvem der ansættes i den/de annoncerede stillinger. 25

6 Ultimo 2016/Primo Sammenlægning Frit Valg 15 min og Klippekortsordning kr. Med indførsel af klippekortsordning pr. 1. juli 2015 findes der i Jammerbugt Kommune 2 modeller for Frit Valgs Ydelser. Jammerbugt Kommune har visiteret til en Frit Valg Ydelse på 15 min., hvor borgeren, selv bestemmer indhold i ydelsen. Frit Valg Ydelsen i Jammerbugt Kommune er i sin form og materielle indhold sammenlignelig med i Klippekortsmodellen, som er målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere. I målgruppen er bl.a. borgere, med væsentlig fysisk og psykisk funktionsniveau, som fx nedsat stå / gangfunktion eller demens. Jammerbugt Kommune har modtaget tilskud til finansiering af Klippekortsmodellen svarende til kr. i 2015 og kr. i Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt at fusionere og harmonisere disse to Frit Valgs Ydelser. Det foreslås, at der fra 1. januar 2016 ikke længere visiteres til nuværende ordning, men udelukkende til Klippekortsordningen. Fra indføres endvidere kvalitetsstandard vedrørende rehabilitering, som ikke umiddelbart er foreneligt med Frit Valg Ydelser, da rehabilitering som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssig, hvis borger samtidig kan vælge at få opgaver løst. Derfor foreslås at Frit Valgs Ydelsen udfases, så nye brugere ikke længere tilbydes Frit Valg, men at vi fremadrettet i stedet tilbyder Klippekortsordning. Jammerbugt Kommunes udgift til den nuværende Frit Valg Ydelse er ca. 2,0 mio. kr. (helårseffekt). Frit Valgs Ydelsen vil gradvis kunne udfases efterhånden som Klippekortsordningen indføres. Ingen konsekvens for nuværende borgere Ingen Reduktion i visiterede timer hjemmepleje kr. Forvaltningen har udarbejdet en business case vedr. en investeret indsats af revisitationer, i en periode på12 mdr. for at sikre kvaliteten af visitationer til hjemmepleje. Det sker bl.a. ved en tættere opfølgning, ved at man midlertidigt har tilført visitationen flere ressourcer både til revisitation og rehabiliterende indsats. Der er en forventet effekt af denne indsats, som fortsætter ind i 2016, men det er overordentlig vanskeligt at vurdere det økonomiske potentiale for 2016, hvilket betyder, at det estimerede beløb er overordentlig usikkert. 26

7 Der kan ikke foretages en konkret beregning, derfor er det angivne beløb estimeret. Øget kvalitet i tilbud om rehabilitering/visitation Da der for nuværende ikke er ledige stillinger forventes det nødvendigt med opsigelser. Ansættelse af 2 medarbejdere i Visitationen. Den estimerede besparelse er en nettobesparelse Fusion af aktivitetstilbud i Fjerritslev kr. Aktivitetscentret for frivillige på Parkvænget fusioneres med aktivitetscentret for visiterede på Solgården. Færre personaleudgifter til fagpersonale samt rengøringspersonale ved lukning af det ene aktivitetscenter (ejendomsfunktionen). Reduktion i udgifter til drift (varme, el mv.). Der kommer i dag ca. 15 borgere i aktivitetscenteret daglig varierende fra 12 borgere om mandagen til 16 borgere om fredagen. Disse borgere vil sagtens kunne rummes i de fysiske rammer på Parkvænget, og der vil endvidere være mulighed for at skabe større netværk for den enkelte borger ved at benytte samme aktivitetssted, som de ikke visiterede borgere. Der er enkelte af de visiterede borgere, der benytter sig af træningslokalet på Solgården, men dette tiltag vil også kunne fortsætte på Parkvænget, da der allerede er kommunale træningsmaskiner til rådighed for Parkvængets brugere. Den enkelte bruger af aktivitetscenteret på Solgården vil måske opfatte det som et lidt reduceret serviceniveau i forhold til det nuværende. Reduktion i personale forsøges løst ved naturlig afgang/rokering % besparelse lønbudget Væresteder kr. Der er beregnet en besparelse på 2 % af det fremskrevne lønbudget. 27

8 2% besparelse på det fremskrevne lønbudget. Der vil ske en mindre nedjustering i serviceniveauet for brugerne. Det vil dog også være muligt at reducere i øvrige omkostninger (ejendomsdrift). Der må forventes en reduktion i personalenormeringen Styrket fokus på revisitering - Handicap kr. Handicapområdet vil udvide med 2 sagsbehandlere for at styrke fokus på revisiteringer. Formålet med investeringen er, at et øget fokus på revisitering vil give en besparelse på allerede eksisterende sager. Der vil blive udarbejdet en businesscase som indeholder detaljeret beskrivelse af investering, mål og besparelse. Der forudsættes at investeringen vil indeholde ansættelse af 2 sagsbehandlere svarende ti en udgift på 0,850 mio. kr. årligt. Merudgiften forventes finansieret af besparelse som en naturlig følge af revisiteringerne. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Umiddelbart har det ingen konsekvens for borgerne, men forslaget baserer sig på en forventning om, at borgerne vil kunne forvente hurtigere sagsbehandling. Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser. Ansættelse af 2 sagsbehandlere til en estimeret udgift på ca. 0,850 mio. kr. Primo 2016 udarbejdes en businesscase, som beskriver investering samt præcisering af mål og effekt. Nr % besparelse lønbudget takstfinansieret områder kr. Lønbudgetterne på det takstfinansierede område nedskrives med 2% besparelse. Besparelserne svarer til ca. 1.1 mio. kr. på løndelen, men får kun delvis effekt på voksen/-handicap området, da der i 2016 er indregnet et underskud fra 2015 fordelt ud på alle tilbuddene, hvilket giver en mindre takstforhøjelse. Derudover er ca. 24% af borgerne, som benytter disse tilbud, ikke fra Jammerbugt Kommune, hvorfor der ikke kan opnås besparelse på disse borgere. 28

9 Ved en reduktion i lønbudgetterne med 2% spares der ca. 1.1 mio. kr. på lønninger, men jfr. ovenstående har det kun en effekt på ca. 617 t. kr. Hertil kommer reduktion i lønningerne på de områder som ikke har nul budget og som ikke direkte er takstfinansieret, da dette kun omfatter Jammerbugt kommune borgere. Det drejer sig om Støtte-kontakt personkorps med 0,320 mio. kr. og Bostøttekorps med 0,131 mio. kr. r. i alt en forventet besparelse på 0,750 mio. kr. Værestederne ses under punkt Der vil ske en mindre reduktion i serviceniveauet for beboerne/brugerne. Lønbudgetterne udgør på områderne mellem 87% og 90%, hvorfor det vil være meget vanskeligt at reducere / effektivisere på andet en lønudgifter. Der vil skulle ske reduktion i normeringen for personalet for ca mio. kr. I gennemsnit svarer det til ca. 2,75 fuldtidsansatte Ældrepuljen Rammebesparelse kr. Ældrepuljen vil fra 2016 blive udbetalt via det kommunale bloktilskud modsat i dag, hvor kommunen modtager puljebeløbet som et øremærket tilskud (ca. 7,9 mio. kr. i 2015) Ældrepuljen er blevet anvendt/anvendes til at styrke det tværgående samarbejde omkring ældre borgere. De iværksatte indsatser har medført øget kvalitet og aktivitet på kommunens plejecentre, hurtigere træningsforløb, forløbskoordinering, som følger op på faglige indsatser og styrker den løbende dokumentation. Følgende indsatser er iværksat i 2015: Centersygeplejersker Forløbskoordinator IT Koordinator Rehabiliteringsindsats Ernæringsscreening og bistand Udvidet træningspakke Genoptræningsindsats Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Indsats for demente og pårørende Der vurderes et væsentligt behov for, at de igangsatte indsatser i 2014 og 2015 videreføres i Dog er der i Omstillingskataloget peget på enkelte tiltag, hvor en mulighed for reduktion af udgiften vil være til stede i De enkelte punkter er beskrevet nedenfor under punkt 7.13, 7.14 og

10 Rent finansieringsmæssigt er det relevant at pointere, at samtlige iværksatte indsatser - igangsat og finansieret med baggrund i Ældremilliarden - naturligt nok ikke vil kunne videreføres, afsluttes og/eller finansieres indenfor det eksisterende budget på ældreområdet. Dermed vil de efterfølgende punkter i omstillingskataloget heller ikke kunne effektures, hvis de samlede midler ikke tilføres ældreområdet Ældrepuljen reduktion i særlig indsats på træning kr. 1. Indledning Ifm. med Ældrepuljen, blev der ansat 2 medarbejdere til en særlig indsats for at nedbringe de lange svartider på træning. I dag er svartider på et acceptabelt niveau, og det vurdere at der kan reduceres i indsatsen, uden det får væsentlig betydning for svarfrister. 2. Kort beskrivelse af forslag Halvering af den særlige indsat for at nedbringe svarfrister på træning. Da man igangsatte indsatsen var ventelisterne lange. Indsatsen har haft god effekt og ventelisterne er nu reduceret til at acceptabelt niveau. En reduktion i indsatsen svarende til 1 stilling vurderes at kunne gøres uden væsentlige ændringer i ventelisterene, nu da de er blevet reduceret. 3. Beregning Personaleudgifter 1 person = Konsekvens for borgere/brugere Lidt længere ventetider for borgere. 5. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Bør kunne ske ved alm. tilpasning. 6. Investeringsbehov 7. Tidshorisont Ældrepuljen PPS implementering reduceres kr. Der er i 2014 indkøbt Praktisk Procedurebeskrivelser for Sygepleje (PPS). I 2015 har man igangsat en implementering af PPS som et led i kvalitetsudviklingen af Jammerbugt Kommunes hjemmepleje, plejecentre og sygepleje. PPS bliver brugt som grundlag for udarbejdelse af kliniske retningslinjer i Jammerbugt kommune og implementeres via en bredt sammensat DI (Dokumentation- og Instruksgruppe) således at de kliniske retningslinjer i Jammerbugt Kommune er baseret på evidensbaseret viden. Undervisning er p.t. gennemført for ½ delen af området. Denne særlige indsats ift. implementering kan stoppes pr Budget 2016 er estimeret til kr. 30

11 Det vil få betydning for implementeringen af det iværksatte arbejde, som vil ske langsommere. Ingen konsekvenser Ældrepuljen aktivitetstilbud Det gode liv overgår til plejepersonalet kr. Der er i igangsat aktiviteter på kommunens plejecentre med ansættelse af 2 aktivitetsterapeuter, som bistår personale, pårørende, beboere og frivillige i udviklingen af Det gode liv på plejecentrene. Det gode liv handler om at styrke indholdet i dagligdagen hos vores svageste borgere på plejecentrene. Det er planen, at bibeholde denne indsats, for at sikre aktivitetsniveauet. Dette kan dog afvikles pr Opgaven vil da overgår til plejepersonalet. Budget 2016 er estimeret til kr. svarende til to aktivitetsterapeuter. En reduktion af 2 aktivitetsterapeuter vil betyde, at det målrettede fokus på styrkelse af hverdagslivet vil overgå til plejepersonalet. Personaletilpasning. 31

12 Nr. 8.1 Omlægning i anvendelse af vederlagsfri fys kr. Der foreslås etableret kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejecentre, aktivitetscentre og andre kommunale institutioner. Dels giver det mulighed for at levere ydelser, der er lidt billigere, dels mulighed for synergi ift. samarbejdet med personalet og fysioterapeuter. Det forventes at kunne reducere forbruget ved privat praktiserende fysioterapeuter med kr ,- Besparelsen forventes opnået da der bedre kan etableres et tværgående samarbejde mellem kommunal fysioterapeut og plejepersonalet i forhold til supplerende og understøttende indsats i hverdagen. Det må dog understreges at henvisningspraksis på området vederlagsfri fysioterapi er henlagt til egen læge og at borgeren har frit valg af leverandør. Det er forbundet med en vis usikkerhed om alle borgere der nu modtager vederlagsfri fysioterapi ønsker at skifte til et kommunalt tilbud. Der kan sandsynligvis opnås bedre sammenhængseffekt mellem andre træningsydelser leveret af andre afdelinger i Social- og Sundhedsafdelingen. For borgeren kan det betyde at de skal skifte leverandør. Borgeren vil opleve bedre koordinering af træningsydelser og indsatser i plejen. Det må forventes at der bliver mere sammenhæng i hverdagen for borgeren. Foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Ansættelse af en fuldtidsfysioterapeut i Sundhedsafdelingen. Januar

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården

Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Tids og handleplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Hune plejecenter og Møllegården Denne tids og handleplan har indbygget en prioritering af, hvilket plejecenter der

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

BILAG Mulighedskatalog

BILAG Mulighedskatalog SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE BILAG Mulighedskatalog 2016-2019 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ØKONOMISK OVERBLIK... 4 3. SAMLET OVERSIGT OVER MULIGHEDSKATALOG... 5 4. BOLIGER... 6 4.1.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

INTERN Arbejdsdokument

INTERN Arbejdsdokument Tids og procesplan for den personalepolitiske proces i forbindelse med nedlæggelse af Møllegården, nedlæggelse af demensboliger på Solbakken samt konvertering af somatiske boliger til midlertidige pladser

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Strukturanalyse Ældreområdet 2010

Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning.. 2 3. Kort beskrivelse af nuværende struktur. 3 4. Beskrivelse af alternative strukturer.. 4 5. Kan scenarier kombineres.

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere