Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts Mulighedskatalog 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016"

Transkript

1 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Baggrund Målsætninger i Trafikplan Det nuværende kollektive trafiksystem i Ballerup Kommune... 6 Tidligere gennemførte indsatser... 8 Udviklingen i den kollektive trafik Reduceret tilskudsbehov gennem besparelse Linje 153E Linje Linje 159/ Servicebusser Konklusion på reduceret tilskudsbehov gennem besparelse Reduceret tilskudsbehov ved at tiltrække flere passagerer Forbedret bybusnet på linje 147/157 og Fremkommelighedstiltag Forbedret trafikinformation Mobilitetskampagner Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/18

2 1 Sammenfatning For at kunderne fortsat skal opleve busnettet som stabilt og pålideligt er det vigtigt, at eventuelle ændringer i busdrift er gennemtænkte og langsigtede. Åbningen af letbanen på Ring 3 vil medføre en række ændringer i Movias samlede busnet. Movia har igangsat et analysearbejde med det formål at kortlægge de muligheder og behov, der opstår i den forbindelse. Movia anbefaler på denne baggrund, at de nuværende linjer i videst mulige omfang fastholdes frem til letbanens åbning. Ballerup Kommune er desuden en del af Kommunegruppe København Nord (KKN), som har besluttet at arbejde for en gennemsnitlig årlig passagervækst på 3,1%. Indeværende notat indeholder et katalog af mulige tiltag, som Ballerup Kommune kan arbejde videre med for at opnå en besparelse i busdriften. Baggrunden for dette er, at Folketinget har vedtaget en lov, som medfører en ny finansieringsmodel for busbetjening, der omfordeler udgifterne mellem kommunerne. Hertil kommer kendelsen af en voldgiftssag mellem Movia, DSB og Metro. I modsætning retning trækker ændringer i de indekserede udgifter for bustrafikken, hvor særligt renteniveau og brændstofpriser er toneangivende. Konsekvensen er en meromkostning for Ballerup Kommune på omtrent 2,8 mio. kr. pr. år. De overvejende besparelsesmuligheder findes på linje 153E, og kan i bedste fald dække kommunens meromkostning. Dette beskrives nærmere på side 12. Ændringerne på linje 153E er afhængig af Region Hovedstadens busbestilling, og kommunen må derfor afvente politisk behandling i regionen. Der bør desuden igangsættes en nærmere analyse af optimering på linje 159 og 216 i samarbejde med Egedal Kommune. Analysen skal afdække, hvorvidt der er potentiale for besparelser på linjerne. Ydermere kan kommunen indføre brugerbetaling i servicebusserne, for derigennem at reducere tilskudsbehovet. De brugere af servicebusserne der har et periodekort eller pensionistkort, vil få ydelsen til servicebussen dækket herigennem, mens kommunen (modsat i dag) vil en andel af billetindtægterne fra kortene. Foruden besparelser, indeholder kataloget forslag til, hvordan indtægterne til busdrift kan øges ved at tiltrække flere passagerer. Movia anbefaler at kigge nærmere på at opgradere bybusnettet i kommunen, med mulighed for at udvide til et A-busnet på længere sigt. Formålet er at tiltrække flere passagerer og øge billetindtægterne, for derigennem at sikre en bedre driftsøkonomi på de berørte linjer. Et af målene i Ballerup Kommunes seneste trafikplan er, at arbejde for at styrke og udbygge den kollektive trafikbetjening. Samtidig foreligger der planer om boligudbygning og byfornyelse i kommunen. Dette vil tiltrække flere borgere til kommunen, hvilket alt andet lige vil medføre en stigende efterspørgsel af et stærkt kollektiv net. En styrkelse af bybusnettet vil medvirke til at fremtidssikre busbetjeningen. 2/18

3 Alle økonomiske beregninger og passagereffekter der er fremlagt i dette notat er på overslagsniveau og tager udgangspunkt i trafikbestillingsgrundlag Kommunens politiske behandling af mulighederne skal give en pejling i retning af, hvilke tiltag kommunen ønsker, at Movia arbejder videre med frem mod busbestilling 2017, der skal afgives i maj Baggrund Som nævnt ovenfor, vedtog Folketinget i juni 2014 Lov om ændring af lov om trafikselskaber. Ændringen medførte blandt andet: At kommunerne skulle afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne. For Ballerup Kommune betød det: o Ansvaret for linjerne 350S, 81N og 92N overtages af Region Hovedstaden. o Ansvaret for planlægning og drift af de kommuneinterne linjer 145, 156 og 834 ligger fortsat hos kommunen. Hertil kommer en række linjer som drives i fællesskab med de omkringliggende kommuner: 42, 142, 143, 147, 152, 153E, 155, 157, 158, 159, 165 og 216. At der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel At kommunerne fremover skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter. Kommunen har i den forbindelse bedt Movia udarbejde et katalog, der kan anskueliggøre muligheder for omprioriteringer i busdriften og hvilke konsekvenser det vil medføre. Grundet den høje meromkostning for kommunen, er de tiltag der er beskrevet i indeværende mulighedskatalog omfattende og vil have store konsekvenser for serviceniveauet af kollektiv trafik i Ballerup Kommune. Mulighedskataloget er på skitseniveau, hvilket betyder, at økonomien foreligger på overslagsniveau. Det samme gælder beskrivelsen af linjeforslagenes serviceeffekter. Besparelsesoverslagene i indeværende notat er de direkte besparelser ved reduceret drift, modregnet en forventet nedgang i indtægtsgrundlaget som følge af faldende passagertal. Operatørerne er kontraktuelt garanteret et vist driftsomfang. Falder driften til under dette niveau kompenseres operatøren. Da kontrakterne typisk indeholder flere linjer kan der ikke umiddelbart gives et bud på dette, men de beskrevne besparelser kan på denne baggrund vise sig at blive mindre i en overgangsperiode. Tiltagene i kataloget er beregnet på baggrund af forudsætningerne i trafikbestillingsgrundlaget De driftsmæssige ændringer bestilles hos Movia inden 1. maj 2016 og som udgangspunkt implementeres ændringerne ved køreplanskiftet i december 2016 eller ved køreplanskiftet foråret 2017 alt afhængig af bestillinger i nabokommuner. 3/18

4 3 Målsætninger i Trafikplan 2013 Samarbejdet i Kommunegruppe København Nord (KKN), som Ballerup Kommune er en del af, har i forbindelse med Trafikplanen sat et samlet mål om en passagervækst frem til 2020 på samlet set 25% - svarende til 7 mio. flere passagerer. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,1%. Fra 2012 til 2013 var væksten på 3,8% og altså 0,7 procentpoint over målsætningen. Til gengæld har der været tilbagegang fra 2013 til For Ballerup Kommune alene har passagerudviklingen været stigende frem til Figur 1 og Figur 2 nedenfor viser passagerudviklingen i bus og på lokalbaner for samt målsætningen for hele Movia og KKN Kommunerne. Figur 3 viser passagerudviklingen i busser i Ballerup Kommune. Figur 1 Passagerudvikling i hele Movia samt målopfyldelse Hele Movia Millioner bus- og lokalbanepåstigere /18

5 Figur 2 Passagerudvikling i KKN samt målopfyldelse 40 København Nord (KKN) Millioner bus- og lokalbanepåstigere Figur 3 Passagerudvikling i Ballerup Kommune samt målopfyldelse 5,0 Ballerup Kommune Millioner buspåstigere 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5/18

6 4 Det nuværende kollektive trafiksystem i Ballerup Kommune Movia anser bussystemet i Ballerup Kommune for at have en god fladedækning. 89% af adresserne i kommunen ligger inden for en 400 m. radius af et stoppested. Dertil kommer at adresser i byområder kan dække flere boliger, eftersom lejlighedsopgange kun tælles som én adresse. Det er dermed en rimelig forudsætning, at over 90% af borgerne i Ballerup Kommune bor inden for 400 m. af et stoppested. Dette spiller godt sammen med målsætningen i kommuneplanen, om at afstanden fra boligområder til stoppesteder ikke må overstige 400 m. Der er naturligvis forskel fra linje til linje, men der er ingen linjer som ikke benyttes i et rimeligt omfang. Figur 4 viser fladedækningen i Ballerup Kommune. Figur 4 Busbetjeningen i Ballerup Kommune Busnettet i Ballerup Kommune omfatter de følgende linjer: Kommunale buslinjer: Linje 42: Ballerup st. Nørreport st. Linje 142: Skovlunde st. Flintholm st. Linje 143: Ballerup st. Brøndby Strand Linje 145: Skovlunde st. Skovlunde st. Linje 147: Ballerup st. Måløv st. Ballerup st. Linje 152: Måløv st. Værløse, Ryetvej 6/18

7 Linje 153E: Ballerup st. Malmparken st. Gladsaxe Trafikplads Linje 155: Herlev st. Meterbuen Herlev st. Linje 156: Ballerup st. Magleparken Ballerup st. Linje 157: Ballerup st. Måløv st. Ballerup st. Linje 158: Måløv st. Slagslunde Måløv st. Linje 159: Ballerup st. Råbroparken Ballerup st. Linje 165: Herlev st. Gladsaxe Trafikplads Linje 216: Roskilde st. Ballerup st. Linje 834: Ballerup st. Skovlunde Ballerup st. Regionale buslinjer: Linje 350S: Ballerup st. Dragør Stationsplads Linje 400: Lyngby st. Hundige st. Linje 400S: Lyngby st. Hundige st. Linje 500S: Kokkedal st. Ørestad st. Til sammenligning viser Figur 5 det gennemsnitlige påstigertal på en hverdag ved kommunens stoppesteder for 1. halvår af Udviklingen i antal påstigere over de seneste tre år kan ses i Figur 3 på s. 5. Figur 5 Påstigere pr. stoppested, 1. halvår /18

8 Tidligere gennemførte indsatser Ballerup Kommune har tidligere gennemført en række indsatser, med det formål at opnå en besparelse på tilskudsbehovet til busdriften. Eksempelvis har der været betydelige driftsændringer på: Linje 154E Linjen blev nedlagt i december Linje 153E Driftsudvidelse i 2010 for at styrke betjeningen i Lautrupgård. Linje 153E Driftsudvidelse i december 2012 som erstatning for linje 154E. Linje 142/145 Ændret ruteføring. Stor forkortelse af linje 145. Linje 155 Ny linje der betjener en del af det nedlagte 145 i myldretiderne. Derudover er der til busbestilling 2016 fremlagt et forslag til en driftsforbedring af linje 152 og 158. De nye linjeføringer på begge linjer og frekvensændringen af linje 158 vil give bedre betjening af Måløv og Novo Nordisk samt boligområdet Knastebakken/Klakkebjerg. Målet er derfor at tiltrække flere passagerer til busserne. Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner er positivt indstillede over for forslaget. Forslaget er vurderet til at koste Ballerup Kommune kr. ekstra årligt. Ændringerne på linje 142, 145 og 155 blev indført i december Der er planlagt mindre ændringer på 142 og 145 til køreplanskiftet 29. marts. Langt størstedelen af linje 155 køres i Herlev Kommune, som er glade for ændringen. Movia vil løbende følge udviklingen på linje 142 og 145. Udviklingen i den kollektive trafik Figur 6 viser udviklingen i passagertal på kommunens buslinjer de seneste tre år. De største linjer er 153E, 42, 147/157 og 156. Der har overordnet været en stigning på både de kommunale og regionale linjer, hvilket særligt kan ses på linje 42 og 153E. Den store stigning i passagertallet på linje 153E skyldes til dels passageroverflytning fra linje 154E som blev nedlagt i december 2012, dels kommunens arbejde med mobilitetsindsatser i området. 8/18

9 Figur 6 Udvikling i antallet af daglige påstigere pr. hverdag pr. linje (2014 tal fra første halvår). Kommunalt finansierede linjer. Samlet antal påstigere for Ballerup Kommune. Udvikling i den kommunale bustrafik E 155* *Da linje 155 er en ny linje der havde driftsstart i december 2014, er der endnu ikke tællinger på denne. Til sammenligning viser Figur 7 udviklingen i påstigertal på de regionale linjer, hvor der har været en generel stigning. Figur 7 Udvikling i antallet af daglige påstigere pr. hverdag pr. linje (2014 tal fra første halvår). Regionalt finansierede linjer. Samlet antal påstigere for Ballerup Kommune. Udvikling i den regionale bustrafik S S 500S 9/18

10 Figur 8 og Figur 9 viser udgifterne til busdrift i Ballerup Kommune og antal kørte timer i kommunen. Som det fremgår af figurerne, har kommunen haft svagt stigende udgifter til busdriften, mens der har været mindre fald i antal kørte timer frem til De stigende udgifter skyldes primært udvidelse af linje 153E. Det fremgår, at Ballerup Kommune vil have stigende udgifter til busdrift som et resultat af den nye finansieringsmodel og voldgiftssagen. Antal kørte timer i kommunen er budgetteret til at falde voldsomt fra Dette er et udtryk for at ansvaret for en del linjer, heriblandt 350S, flyttes til regionen. Figur 9 viser de kommunalt finansierede bustimer i kommunen. Figur 8 Historisk udvikling i udgifterne til busdrift i Ballerup Kommune 30 Udvikling i udgifter til busdrift Mio. kr * 2016* *Budget 10/18

11 Figur 9 Historisk udvikling i antal kørte bustimer i Ballerup Kommune Udvikling i antal kørte timer Tusind timer * 2016* *Budget 5 Reduceret tilskudsbehov gennem besparelse Ballerup Kommune har bedt Movia anskueliggøre, hvor omfattende indgreb der er nødvendige for at kunne spare 2,8 mio. kr. i busdriften. Økonomien i indeværende notat er på overslagsniveau. Såfremt kommunen beslutter at gå videre med nogle af de skitserede tiltag, kræver det en grundig analyse for at sikre en kombination af besparelser, der påvirker kunderne mindst muligt. Der tages desuden forbehold for kontraktmæssige forpligtelser, da operatøren er garanteret et minimum driftsniveau. Tabel 1 viser en oversigt over nøgletal for de kommunale linjer der kører i Ballerup Kommune. 11/18

12 Tabel 1 Selvfinansieringsgrader, årligt tilskudsbehov antal årlige påstigere og tilskudsbehov pr. påstiger. Buslinjer i Ballerup Kommune. Trafikbestillingsgrundlag Selvfinansieringsgrad Tilskudsbehov i Antal årlige Tilskudsbehov pr. Linje Ballerup (kr.) påstigere påstiger (kr.) % * 2% % % % % % % E 27% % % % % % % *Gratis servicebus Ballerup Kommune arbejder desuden på en ny servicebus, linje 835, som vil være gratis og koste kommunen omtrent 1 mio. kr. årligt. Linje 153E Region Hovedstaden arbejder på at færdiggøre deres trafikbestilling Trafikbestillingen indeholder et forslag til tre nye regionale ruter. To af disse linjer kan aflaste linje 153E mellem Malmparken st. og Lautrupbjerg. Hvis blot det ene af disse forslag vedtages, lægges der op til, at linje 153E reduceres til at køre 20 min. drift mellem Ballerup st. Malmparken st. Lautrupbjerg Gladsaxe Trafikplads. Der findes desuden et potentiale for at linjen kan skæres ned til kun at køre Malmparken st. Lautrupbjerg Gladsaxe Trafikplads. Fordele: Linje 153E er kommunens dyreste linje og har den laveste selvfinansieringsgrad (foruden linje 834 som er gratis for borgerne). Dette skyldes, at linje 153E er en myldretidsbus, der kører med høj frekvens i myldretiden og ikke kører resten af dagen. Betjeningen vil overgå fra kommunen til regionen, og områdets betjening vil ligne den eksisterende. 12/18

13 Ulemper: Linje 153E kører i dag med en veludnyttet vognpark i driftstimerne. Såfremt linjen reduceres til 20 min. drift, kan der ikke umiddelbart laves en lige så veludnyttet vognplan. Besparelsen vil derfor ikke være proportionel med det antal timer der reduceres, fordi busserne vil have længere ventetider på endestationerne. Det vil betyde en dårligere driftsøkonomi med en lavere selvfinansieringsgrad og et højere tilskudsbehov pr. påstiger. Eftersom nedskæringen i linje 153E udelukkende sker i Ballerup Kommune, vil det øgede tilskudsbehov pr. påstiger betyde, at Herlev og Gladsaxe Kommuner får øgede udgifter til linje 153E. Ballerup Kommune kan ikke påvirke beslutningen omkring de regionale linjer og må afvente politisk behandling i Region Hovedstaden. Vurderet besparelse: Såfremt driften på linje 153E reduceres til 20 min. drift mellem Ballerup st. og Gladsaxe Trafikplads, vurderer Movia at Ballerup Kommune kan spare omtrent 1,8 mio. kr. årligt. I det tilfælde at ruten yderligere kan skæres ned til Malmparken st. Gladsaxe Trafikplads, opnås der en besparelse på omtrent 3 mio. kr. Linje 143 Linje 143 betjener strækningen mellem Ballerup og Brøndby Strand st. Linjen betjener næsten påstigere årligt og har en relativ god selvfinansieringsgrad. Linjeføringen giver borgerne forbindelse til S-togs stationer og er en vigtig linje for Albertslund og Vallensbæk Kommuner. Figur 10 og Figur 11 viser det gennemsnitlige antal påstigere og afstigere samt belægningen for første halvår Som det fremgår er belægningen på omtrent i Ballerup Kommune (Ballerup St. Storvej). Der er desuden også pæne påstigertal på stoppestederne i Ballerup Kommune. Dette tyder altså på at linjen er godt brugt af Ballerup Kommunes egne borgere. Hertil kommer at linje 143 isoleret set ikke bliver dyrere for Ballerup Kommune fremover som følge af den nye finansieringsmodel. 13/18

14 Figur 10 Gns. påstigere, afstigere og belægning. Hverdage første halvår Ballerup st. Linje 143 Retning: Ballerup st. -Brøndby st. Nygårdsvej Grantoftecentret Hyldetoften Hedegårdscentret Storvej Tinghusbakkegård Ydergårdsvej Risby Tranehusene Roholmparken Bispehusene Damgården Kastanie Allé Fængselsvej Albertslund st. Skolestien Nørrestien Vallensbæk Torvevej Vallensbækvej Bækrenden Bygaden Lundbækvej Vejlegårdsparken Gammelgårds Allé Vallensbæk st. Vallensbæk Havnevej Sandvejen Hyttevænget Brøndbyvester Brøndby Strand st. Påstig. Afstig. Belægn. Linie og retn. Figur 11 Gns. påstigere, afstigere og belægning. Hverdage første halvår Linje 143 Retning: Brøndby Strand st. - Ballerup st. Brøndby Strand st. Ulsøparken Dyringparken Vallensbæk st. Gammelgårds Allé Vejlegårdsparken Lundbækvej Bygaden Bækrenden Vallensbæk Torvevej Nørrestien Korsagergård Skolestien Albertslund st. Albertslund st. Holsbjergvej Kildegården Bispehusene Roholmparken Tranehusene Risby Påstig. Afstig. Belægn. Linie og retn. Ydergårdsvej Tinghusbakkegård Storvej Hedegårdscentret Hirsevangen Telegrafvej Lindehaven 14/18

15 Movia anser linje 143 for at være en vigtig linje med en sund driftsøkonomi og anbefaler at bevare serviceniveauet på linjen. Der vil blive kigget på linjen i forbindelse med bustilpasning af letbane på Ring 3. Der vil også blive gjort overvejelser omkring optimering af linje 143 i forbindelse med eventuelle analyser af linje 159, 216, 147/157 og 156. Linje 159/216 Som et resultat af den nye finansieringsmodel, stiger Ballerup Kommunes tilskudsbehov på linje 159 og 216. Linje 159 stiger fra kr. i 2014 til ca kr og linje 216 stiger fra i 2014 til ca kr Begge linjer har vigtige funktioner og tidligere undersøgelser har vist at det er svært at lave ændringer. Movia anbefaler, at Ballerup Kommune, i tæt samarbejde med Movia, Egedal Kommune og Roskilde Kommune, frem mod trafikbestilling 2017, laver en analyse af linjerne. Analysen skal afdække, hvordan linjerne benyttes og om der er besparelsesmuligheder. Movia anbefaler at lave denne analyse parallelt med en analyse af linje 147, 157 og 156, som er beskrevet nærmere i det følgende afsnit. Servicebusser Servicebus linje 834 er budgetteret til at koste Ballerup Kommune 1,4 mio. kr. i Der er desuden afsat 2 mio. kr. til at køre et forsøg med en servicebus i Måløv. Begge servicebusser er gratis for borgerne, og har derfor dyre driftsomkostninger for kommunen. I forbindelse med at reducere tilskudsbehovet, kan Ballerup Kommune vælge at afkræve betaling i servicebusserne. Såfremt linje 834 beholder det nuværende passagerniveau, vil det give billetindtægter på omtrent kr. på denne linje alene. Opnår den nye servicebus i Måløv et lignende passagertal, vil de to tilsammen altså kunne inddrive billetindtægter for omtrent kr. Der vil være en del brugere af servicebusserne, der i dag har et pensionistkort eller periodekort. Det betyder at disse borgere ikke vil betale mere for kollektiv transport, end den ydelse de allerede betaler herigennem. Derimod vil det betyde at Ballerup Kommune vil få del i billetindtægterne fra kortene. Disse borgere vil altså ikke mærke en forskel, selvom der bliver indført betaling på servicebusserne, men Ballerup Kommune vil få en øget indtægt. Konklusion på reduceret tilskudsbehov gennem besparelse Ballerup Kommune har et velfungerende og gennemtænkt busnet. Det helt store besparelsespotentiale findes i linje 153E, som afhænger af regionens beslutning. Der bør også laves en analyse af, om der kan findes besparelser gennem optimering af linje 159 og 216. Derudover vil brugerbetaling på servicebusserne reducere tilskudsbehovet. 15/18

16 Såfremt Ballerup Kommune ønsker at dække de 2,8 mio. kr., som Ballerup Kommune skal betale mere til kollektiv transport årligt, på anden vis, vurderer Movia at det vil blive nødvendigt at reducere hele det generelle serviceniveau i kommunen. For at synliggøre hvor omfattende tiltag der skal laves for at spare 2,8 mio. kr. i busdriften, gives her et eksempel på nedlæggelse af buslinjer. Dette skal ses som en synliggørelse. Såfremt Ballerup Kommune ønsker at nedlægge buslinjer, skal tiltaget gennemarbejdes for at sikre at det vil ske til mindst gene for borgerne. En besparelse på 2,8 mio. kr. vil ca. svare til at kommunen nedlægger servicebus 834, kommuneintern linje 145 og ikke vedtager den nye servicebus i Måløv. Hermed vil kommunen spare ca. 3 mio. kr. Eftersom kommunens øvrige linjer vil miste en del passagerer der kombinerer deres rejse, er det rimeligt at antage at disse linjer vil tabe billetindtægter for omtrent kr. Movia anbefaler ikke at reducere serviceniveauet på busdrift i kommunen. Derimod kan der arbejdes med tiltag for at tiltrække flere passagerer til busserne, så billetindtægterne vil stige. 6 Reduceret tilskudsbehov ved at tiltrække flere passagerer Et øget antal passagerer vil alt andet lige medføre en reduktion i tilskudsbehovet. De følgende afsnit beskriver metoder til at arbejde mod et øget passager grundlag. Forbedret bybusnet på linje 147/157 og 156 Movia anser at der er gode muligheder i at undersøge nærmere, hvorvidt linje 147/157 og 156 kan udvides for at tiltrække flere passagerer. Linjerne har i dag 20 min. drift i myldretidstimerne og kan derfor udvides til at have 20 min. drift hele dagen uden at skulle indkøbe en ekstra bus. Den udvidede service kan derfor tilbydes inden for en overskuelig økonomisk ramme. Ballerup Kommune har planer om byudvikling og boligudbygning. En opgradering af bybusserne kan derfor være med til at fremtidssikre busnettet i Ballerup. Opgraderingen kan også ses som en forberedelse til at etablere et A-busnet i kommunen på længere sigt. Såfremt der arbejdes mod et fremtidigt A-bus koncept, er det vigtigt at der ikke er varianter på linjerne og at afgangene så vidt muligt har faste minuttal hele dagen. Den nuværende linjeføring af linje 147/157 og 156 kan ses i Figur 12. Linje 147 og 157 er ringlinjer med ens linjeføring, hvor 147 kører mod uret og linje 157 kører med uret. 16/18

17 Figur 12 Nuværende linjeføring af linje 147, 157 og 156 Såfremt Ballerup Kommune ønsker at arbejde videre med dette forslag, skal det ske i tæt samarbejde med Egedal Kommune. Analysen skal ske parallelt med at der kigges på om der kan laves reduceringer på linje 159 og 216. Det vil i den forbindelse være interessant at undersøge om linjeføringen af 147, 157 og 156 kan ændres. Fremkommelighedstiltag Jo hurtigere busserne kommer frem, jo færre køreplantimer skal der til og ydermere vil kortere rejsetid betyde flere passagerer. Dermed vil busserne i højere grad kunne opsluge den stigende trængsel på vejnettet. Ballerup Kommune har allerede igangsat fremkommelighedsprojekter i forbindelse en ny signalstrategi, Fremkommelighed der batter og fremkommelighedsindsatser i Lautrupgård området. Det er målet at arbejdet omkring fremkommelighed skal sikre en højere grad af pålidelighed i forhold til at overholde køreplanen. Dette medfører alt andet lige flere passagerer og er derigennem med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Fortsat arbejde omkring fremkommelighed vil være med til at skabe et pålideligt kollektivt net og trofaste kunder. 17/18

18 Forbedret trafikinformation Opmærksomhed omkring de muligheder man har for at benytte det kollektive trafiktilbud er en vigtig del af, at det bliver benyttet. Det kan strække sig fra deciderede kampagner til mindre tiltag. Herunder opsætning af nye, eller udnyttelse af allerede eksisterende infoskærme. En del af skærmen udnyttes til at vise næste busafgang fra nærmeste stoppested, således at de som benytter faciliteterne kender den næste aktuelle afgang. Ballerup Kommune har allerede opsat infoskærme i borgerservice, på biblioteker og i jobcenteret. Indsatsen kan så vidt muligt udvides til at omfatte eksempelvis sportshaller, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner for derigennem at tiltrække flere passagerer og sikre en bedre driftsøkonomi. Mobilitetskampagner Mobilitetskampagner er ligeledes et middel til at få flere kunder i den kollektive transport. Begrebet dækker over alt fra opmærksomhedsskabende initiativer omkring de eksisterende muligheder, til at gå i dialog med de lokale brugere om at tilpasse ventefaciliteter, adgangsveje, afgangstider m.v. bedst muligt efter behovet. Ballerup Kommune har gennem Formal M projektet etableret et mobilitetsnetværk som nogle af virksomhederne i Lautrupgård hvor der er arbejdet med grøn transport. Indsatsen betød blandt andet 7% flere passagerer i busserne. Dette arbejde bør vedligeholdes og videreudbygges i samarbejde med erhvervsnetværket. 18/18

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Mulighedskatalog 2016 v2. Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Rudersdal Kommune Kopi til: 17. februar 2015

Mulighedskatalog 2016 v2. Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Rudersdal Kommune Kopi til: 17. februar 2015 Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Movit-33821 Sagsbehandler KAV Direkte +4 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 6 69 EAN nr: 79816798 17. februar 2 Mulighedskatalog 216 v2

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011 Notat Til: Trafikstyrelsen Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. februar 2011 Evaluering af projekt

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik 10.-11. maj 2012 Trafikbestillerkonferencen Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Dorthe Nøhr Pedersen, adm. dir., Movia Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Pendlernettet Statslige investeringer

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Flere passagerer i busserne

Flere passagerer i busserne Flere passagerer i busserne En handleplan for: Herlev Ballerup Gentofte Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Furesø Egedal Kommuner 1 Indhold Indledning...3 Mål: Udpegning af korridorer...4 Indledning...4

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835 Til: Ballerup Kommune Kopi til: TOR; CH Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Evaluering af linje 834 og

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Fase 1: Idéfasen Oplistning af projekter i samlet arbejdsprogram Maj-august 2015

Fase 1: Idéfasen Oplistning af projekter i samlet arbejdsprogram Maj-august 2015 Til: Kommuner og region i Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. august 2015 Trafikbestilling

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere