BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ristaben 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin-phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg sitagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under afsnit LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukken tablet. Rund, lyserød, filmovertrukken tablet mærket med 221 på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Til patienter med type 2-diabetes mellitus. Ristaben er indiceret til at forbedre den glykæmiske kontrol: som monoterapi hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret ved diæt og motion alene, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance. som dual oral behandling sammen med metformin, i de tilfælde hvor diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. et sulfonylurinstof, når diæt og motion plus maksimal tolereret dosis af et sulfonylurinstof alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. af kontraindikationer eller intolerance. en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon), når anvendelse af en PPARγ-agonist er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus PPARγ-agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. som tripel oral behandling sammen med et sulfonylurinstof og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. en PPARγ-agonist og metformin, når anvendelse af en PPARγ-agonist ikke er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Ristaben er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. 2

3 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosis af Ristaben er 100 mg én gang dagligt. Når Ristaben anvendes sammen med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosis af metformin og/eller PPARγ-agonisten opretholdes, og Ristaben administreres samtidigt. Når Ristaben anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4). Hvis en dosis Ristaben glemmes, bør den tages, så snart patienten kommer i tanke om det. Patienten bør ikke tage en dobbeltdosis på den samme dag. Ristaben kan tages med eller uden mad. Patienter med nyreinsufficiens Til patienter med mild nyreinsufficiens (kreatinin-clearance [CrCl] 50 ml/min), er dosisjustering for Ristaben ikke nødvendig. Erfaring fra kliniske undersøgelser af Ristaben til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens er begrænset. Derfor bør Ristaben ikke anvendes til denne patientgruppe (se pkt. 5.2). Patienter med leverinsufficiens Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Ristaben er ikke undersøgt hos patienter med svær leverinsufficiens. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Der er begrænsede sikkerhedsdata for patienter 75 år, og der bør udvises forsigtighed i denne aldersklasse. Børn Ristaben bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 4.4 og 4.8). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Generelt Ristaben bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Hypoglykæmi i kombination med andre anti-hyperglykæmiske lægemidler Der er foretaget kliniske undersøgelser af Ristaben som monoterapi og som del af kombinationsbehandling med lægemidler, der ikke er kendt for at medføre hypoglykæmi (dvs. metformin og/eller en PPARγ-agonist). Her var hyppigheden for hypoglykæmi, der er rapporteret for de patienter, der fik sitagliptin, den samme som hos de patienter, der fik placebo. Når sitagliptin blev føjet til behandling med et sulfonylurinstof eller til insulin, øgedes incidensen af hypoglykæmi i forhold til placebo (se pkt. 4.8). Derfor bør en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.2). 3

4 Nyreinsufficiens Patienter med moderat til svær nyreinsufficiens bør ikke behandles med Ristaben, da erfaringen med denne patientgruppe er begrænset (se pkt. 5.2). Hypersensitivitetsreaktioner Efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige hypersensitivitetsreaktioner hos patienter, der er blevet behandlet med Ristaben. Disse reaktioner er anafylaksi, angioødem og eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaktioner startede inden for de første 3 måneder efter initiering af behandling med Ristaben, og nogle rapporter kom efter første dosis. Hvis der er mistanke om en hypersensitivitetsreaktion, skal Ristaben seponeres, og det skal vurderes, om der er andre potentielle årsager til hændelsen. Alternativ diabetesbehandling indledes (se pkt. 4.8). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Andre lægemidlers indvirkning på sitagliptin De kliniske data beskrevet nedenfor tyder på, at risikoen er lav for interaktioner af klinisk betydning mellem lægemidler, der administreres samtidigt. Metformin: Samtidig administration af multiple doser af mg metformin to gange om dagen og 50 mg sitagliptin ændrede ikke sitagliptins farmakokinetik betydeligt hos patienter med type 2- diabetes. Ciclosporin: Der er udført en undersøgelse til vurdering af ciclosporins (en potent hæmmer af p- glykoprotein) effekt på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administration af en enkelt oral 100 mg dosis sitagliptin og en enkelt oral 600 mg-dosis ciclosporin øgede sitagliptins AUC og C max med henholdsvis ca. 29% og 68%. Disse ændringer i sitagliptins farmakokinetik blev ikke vurderet til at have klinisk relevans. Sitagliptins renale clearance ændredes ikke signifikant. Der forventes derfor ingen klinisk betydende interaktioner med andre p-glykoproteinhæmmere. In vitro-undersøgelser tyder på, at CYP3A4 primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisme, og at CYP2C8 medvirker hertil. Hos patienter med normal nyrefunktion spiller metabolisme, inklusive metabolismen via CYP3A4, kun en lille rolle i sitagliptin-clearance. Metabolisme kan derimod spille en mere betydningsfuld rolle ved eliminationen af sitagliptin ved svær nyreinsufficiens eller ESRD. Derfor kan potente CYP3A4-hæmmere (dvs. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, clarithromycin) muligvis ændre sitagliptins farmakokinetik hos patienter med svær nyreinsufficiens eller ESRD. Virkningen af potente CYP3A4-hæmmere ved nyreinsufficiens har ikke været genstand for klinisk undersøgelse. In vitro-transportundersøgelser har vist, at sitagliptin er et substrat for p-glycoprotein og OAT3. OAT3-medieret transport af sitagliptin hæmmes in vitro af probenecid, selvom risikoen for klinisk relevante interaktioner anses for at være lav. Samtidig administration af af OAT3-hæmmere er ikke vurderet in vivo. Sitagliptins indvirkning på andre lægemidler In vitro-data tyder på, at sitagliptin hverken hæmmer eller inducerer CYP450-isoenzymer. I kliniske undersøgelser ændrede sitagliptin ikke farmakokinetikken for metformin, glyburid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller orale kontraceptiva signifikant. Dette giver in vivo evidens for lav tilbøjelighed til at forårsage interaktion med substrater for CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør. Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma, og kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein in vivo. Digoxin: Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma. Efter administration af 0,25 mg digoxin samtidig med 100 mg Ristaben dagligt i 10 dage, øgedes plasma AUC for digoxin gennemsnitligt med 11% og plasma C max med gennemsnitligt 18%. Der anbefales ingen dosisjustering 4

5 af digoxin. Patienter, der har risiko for digoxinforgiftning, bør dog monitoreres for dette, når sitagliptin og digoxin administreres samtidigt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ikke tilstrækkelige data for anvendelse af Ristaben til gravide kvinder. Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. På grund af mangel på humane data bør Ristaben ikke anvendes under graviditet. Amning Det vides ikke, om sitagliptin udskilles i modermælk hos mennesker. Dyreundersøgelser har vist udskillelse af sitagliptin i modermælk. Ristaben bør ikke anvendes under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel og betjening af maskiner bør der dog tages hensyn til, at svimmelhed og søvnighed er rapporteret. 4.8 Bivirkninger I 11 store kliniske undersøgelser af op til 2 års varighed er mere end patienter blevet behandlet med Ristaben 100 mg dagligt, alene eller i kombination med metformin, et sulfonylurinstof (med eller uden metformin), insulin (med eller uden metformin) eller en PPARγ-agonist (med eller uden metformin). I en poolet samlet analyse af 9 af disse undersøgelser var incidensen af seponering på grund af hændelser, der blev anset som lægemiddelrelaterede, 0,8% ved 100 mg dagligt og 1,5% ved andre behandlinger. Der blev ikke oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin, end hos de patienter, der blev behandlet med kontrolpræparatet. I en supplerende kombinationsundersøgelse med en PPARγ-agonist (rosiglitazon) og metformin seponerede ingen patienter behandlingen på grund af bivirkninger, der blev anset for at være lægemiddelrelaterede. Nedenfor (i tabel 1) nævnes de formodede bivirkninger, inddelt i systemorganklasse og frekvens, som oftere blev rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos de patienter, der fik placebo. Bivirkningerne er opdelt efter systemorganklasse og frekvens: Frekvenserne defineres som: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100, <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100); sjælden ( 1/10.000, <1/1.000); og meget sjælden (<1/10.000). Tabel 1. Bivirkningsfrekvens identificeret i placebo-kontrollerede kliniske undersøgelser Bivirkning Sitagliptin sammen med metformin 1 Bivirkningsfrekvens i henhold til behandlingsregime Sitagliptin Sitagliptin sammen sammen med med et en PPARγagonist sulfonylurin -stof og (pioglitazon) metformin 3 4 Sitagliptin sammen med et sulfonylurinstof 2 Sitagliptin sammen med en PPARγagonist (rosiglitazon ) og metformin 5 Sitagliptin sammen med insulin (+/-) metformin) 6 Tidsforløb 24 uger 24 uger 24 uger 24 uger 18 uger 24 uger 5

6 Bivirkning Sitagliptin sammen med metformin 1 Bivirkningsfrekvens i henhold til behandlingsregime Sitagliptin Sitagliptin sammen sammen med med et en PPARγagonist sulfonylurin -stof og (pioglitazon) metformin 3 4 Sitagliptin sammen med et sulfonylurinstof 2 Sitagliptin sammen med en PPARγagonist (rosiglitazon ) og metformin 5 Sitagliptin sammen med insulin (+/-) metformin) 6 Tidsforløb 24 uger 24 uger 24 uger 24 uger 18 uger 24 uger Undersøgelser Fald i blodglucose Ikke almindelig Nervesystemet Hovedpine Almindelig Almindelig Døsighed Ikke almindelig Mave-tarmkanalen Ikke almindelig Diarré Tør mund Kvalme Flatulens Obstipation Øvre abdominalsmerter Opkastning Almindelig Ikke almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindelig Ikke almindelig Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi* Almindelig Meget almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Infektioner og parasitære sygdomme Influenza Almindelig Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem Almindelig Almindelig * I kliniske undersøgelser af Ristaben som monoterapi og sitagliptin som del af en kombinationsbehandling med metformin og/eller en PPARγ-agonist var frekvensen af hypoglykæmi, der blev rapporteret for sitagliptin, den samme som for de patienter, der fik placebo. Observeret i 54-ugers analysen. 1 I denne placebokontrollerede 24-ugers-undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger 9,3% hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med 10,1% hos de patienter, der fik placebo/metformin. I en supplerende 1-års undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med de patienter, der fik et sulfonylurinstof/metformin henholdsvis 14,5% og 30,3%. 6

7 Der blev foretaget poolede undersøgelser af op til 1 års varighed, hvor sitagliptin/metformin blev sammenlignet med et sulfonylurinstof/metformin.her blev følgende formodede bivirkninger, rapporteret oftere (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik sitagliptin 100 mg end hos de patienter, der fik sulfonylurinstof, følgende: Anorexi (Metabolisme og ernæring; hyppighed: ikke almindelig) og nedsat kropsvægt (Undersøgelser; hyppighed: ikke almindelig). 2 I denne 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med glimepirid var den bivirkningsincidens, som blev anset for at være lægemiddelrelateret 11,3% hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/glimepirid. Til sammenligning var bivirkningsincidensen 6,6% hos de patienter, der blev behandlet med placebo/glimepirid. 3 I denne 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med glimepirid og metformin, var bivirkningsincidensen, som blev anset for at være lægemiddelrelateret, henholdsvis 18,1% og 7,1% hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin i kombination med glimepirid/metformin sammenlignet med patienterne, der blev behandlet med placebo i kombination med glimepirid/metformin. 4 I denne 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med pioglitazon var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/pioglitazon sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med placebo/pioglitazon, henholdsvis 9,1% og 9,0%. 5 I denne undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med rosiglitazon og metformin, som fortsatte i 54 uger, var incidensen af bivirkninger, som blev anset for at være lægemiddelrelaterede, hos patienter i behandling med sitagliptinkombinationen sammenlignet med behandling med placebokombinationen henholdsvis 15,3% og 10,9%. I 54-ugers analysen blev der rapporteret om øget forekomst (>0,2% og difference >1 patient) af andre lægemiddelrelaterede bivirkninger hos patienter, der var blevet behandlet med sitagliptinkombinationen i forhold til de patienter, der fik placebokombinationen. Disse bivirkninger blev rapporteret med frekvensen "almindelig" og var: Hovedpine, hoste, opkastning, hypoglykæmi, svampeinfektion i huden og infektion i øvre luftveje. 6 I denne 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt som tillægsbehandling til insulinbehandling (med eller uden metformin) var incidensen af bivirkninger, der anses for at være lægemiddelrelaterede, 15,5% hos patienter, der fik sitagliptin/insulin (med eller uden metformin) sammenlignet med 8,5% ved placebo/insulinbehandling (med eller uden metformin). I denne undersøgelse blev behandlingen seponeret på grund af bivirkninger, der ansås for at være lægemiddelrelaterede, hos 0,9% af de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/insulin, og 0,0% af de patienter, der blev behandlet med placebo/insulin.. I placebokontrollerede monoterapiundersøgelser af op til 24 ugers varighed af sitagliptin 100 mg én gang dagligt er der oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om følgende formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos de patienter, der blev behandlet med placebo: Hovedpine, hypoglykæmi, obstipation og svimmelhed. Ud over de lægemiddelrelaterede bivirkninger, der er beskrevet ovenfor, er der rapporteret om hændelser uden kendt årsagssammenhæng med medicinen. Disse hændelser forekom hos mindst 5%, og de var hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Ristaben. Disse hændelser inkluderede infektion i øvre luftveje og nasopharyngitis. Yderligere hændelser, der er rapporteret uden kendt årsagssammenhæng med medicinen, og som forekom hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med Ristaben (uden at nå 5% niveauet, men med en incidens >0,5%, der er højere i Ristaben- end i kontrolgruppen) omfatter osteoartrose og smerter i ekstremiteterne. I en supplerende 24-ugers undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i sammenligning med metformin var incidensen af bivirkninger, der blev anset for at være lægemiddelrelaterede, henholdsvis 5,9% hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin, og 16,7% hos de patienter, der blev behandlet med metformin, hvilket primært skyldtes en højere incidens af gastrointestinale 7

8 bivirkninger i metformingruppen. I denne undersøgelse blev behandlingen seponeret på grund af bivirkninger, der ansås for at være lægemiddelrelaterede, hos 0,6% af de patienter, der fik sitagliptin, og hos 2,3% af de patienter, der fik metformin. I en 24-ugers undersøgelse af den initiale kombinationsbehandling med sitagliptin og metformin to gange dagligt (sitagliptin/metformin 50 mg/500 mg eller 50 mg/1.000 mg) var den totale bivirkningsincidens, som blev anset for at være lægemiddelrelateret, henholdsvis 14,0% og 9,7% hos de patienter, der blev behandlet med kombinationen af sitagliptin og metformin sammenlignet med de patienter, der fik placebo. Den totale bivirkningsincidens, som blev anset for at være lægemiddelrelateret, hos de patienter, der blev behandlet med kombinationen af sitagliptin og metformin, var sammenlignelig med metformin alene (14,0% hver) og var større end for sitagliptin alene (6,7%). De forskelle, der relaterede til sitagliptin alene, skyldtes primært gastrointestinale bivirkninger. På tværs af kliniske undersøgelser blev der observeret en lille øgning i antallet af hvide blodlegemer (ca. 200 celler/µl difference i hvide blodlegemer versus placebo; gennemsnitlig ca blodlegemer/µl hvide blodlegemer ved baseline, hvilket skyldes en øget mængde neutrofile leukocytter. Dette blev observeret i de fleste - men ikke i alle - undersøgelser. Ændringen i disse laboratorieparametre anses ikke for at være klinisk relevant. Der blev ikke observeret klinisk relevante ændringer i vitale tegn eller i EKG (inklusive i QTcintervallet) ved behandling med Ristaben. Efter markedsføring: Efter markedsføring er følgende yderligere bivirkninger rapporteret (hyppighed ukendt): Overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaksi, angioødem, udslæt, urticaria, kutan vaskulitis og eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom (se pkt. 4.4); pankreatitis. 4.9 Overdosering Under kontrollerede kliniske undersøgelser med raske personer var enkeltdoser på op til 800 mg sitagliptin generelt veltålt. Minimale stigninger i QTc-intervallet blev observeret i en undersøgelse med en 800 mg dosis sitagliptin, men blev ikke anset for at være klinisk relevante. Der er ingen erfaring med doser over 800 mg til mennesker. I fase I-undersøgelser med multipel dosering sås ingen dosisrelaterede kliniske bivirkninger, når sitagliptin blev givet i doser på op til 600 mg dagligt i perioder på op til 10 dage og 400 mg dagligt i perioder på op til 28 dage. I tilfælde af overdosering er det hensigtsmæssigt at benytte de sædvanlige understøttende forholdsregler, f.eks. fjerne uabsorberet materiale fra mave- og tarmkanalen, sørge for klinisk monitorering (inklusive elektrokardiogram) og igangsætte understøttende behandling om nødvendigt. Sitagliptin er kun moderat dialyserbart. I kliniske undersøgelser blev ca. 13,5% af dosis fjernet i løbet af en hæmodialysesession på 3-4 timer. Forlænget dialyse kan overvejes, hvis det er klinisk hensigtsmæssigt. Det vides ikke, om sitagliptin er dialyserbart ved peritonealdialyse. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Dipeptidylpeptidase-4-(DPP-4-)hæmmer, ATC-kode: A10BH01. Ristaben tilhører en klasse af orale anti-hyperglykæmiske lægemidler, der kaldes dipeptidylpeptidase- 4-hæmmere. Den forbedring i den glykæmiske kontrol, som blev observeret med dette lægemiddel, medieres via en stigning i de aktive inkretinhormoners niveauer. Inkretinhormoner, inklusive glucagonlignende peptid 1 (GLP-1) og glucoseafhængigt insulinotropt polypeptid (GIP), frigives i tarmene i løbet af dagen, og niveauerne øges som reaktion på et måltid. Inkretinerne er en del af et 8

9 endogent system, som er involveret i den fysiologiske regulering af glucosehomøostase. Når blodglucosekoncentrationen er normal eller forhøjet, bevirker GLP-1 og GIP en øget insulinsyntese og frigørelsen af insulin fra de pankreatiske betaceller via intracellulære signalleringsveje, som inddrager cyklisk AMP. Behandling med GLP-1 eller DPP-4-hæmmere i dyremodeller af type 2-diabetes har vist sig at forbedre betacellernes reaktion på glucose og at stimulere syntesen samt frigivelsen af insulin. Med højere insulinniveauer fremmes glucoseoptagelsen i vævet. Desuden sænker GLP-1 glucagonsekretionen fra pankreatiske alfaceller. Reducerede glucagonkoncentrationer fører, sammen med højere insulinniveauer, til reduceret hepatisk glucoseproduktion, hvilket resulterer i fald i blodglucoseniveauerne. Effekten af GLP-1 og GIP er glucoseafhængig, således at når blodglucosekoncentrationen er lav, ses der ikke en stimulering af insulinfrigørelse og hæmning af glucagonsekretion af GLP-1. Både mht. GLP-1 og GIP øges insulinstimulationen, når glucose stiger over de normale koncentrationer. Desuden nedsætter GLP-1 ikke det normale glucagonrespons på hypoglykæmi. Aktiviteten af GLP-1 og GIP begrænses af DPP-4-enzymet, som hurtigt hydrolyserer inkretinhormonerne til inaktive produkter. Sitagliptin forhindrer DPP-4s hydrolyse af inkretinhormoner, og øger dermed plasmakoncentrationerne af de aktive former af GLP-1 og GIP. Ved at øge de aktive inkretinniveauer øger sitagliptin insulinfrigørelsen og reducerer glucagonniveauet afhængigt af glucosekoncentrationen. Hos patienter med type 2-diabetes med hyperglykæmi fører disse ændringer i insulin- og glucagonniveauer til lavere hæmoglobin A 1c (HbA 1c ) samt lavere koncentration af faste plasmaglucose (FPG) og postprandial glucose (PPG). Sitagliptins glucoseafhængige mekanisme er forskellig fra sulfonylurinstoffers mekanisme, som øger insulinsekretionen, selv når glucosekoncentrationerne er lave og kan føre til hypoglykæmi hos patienter med type 2-diabetes og hos normale forsøgspersoner. Sitagliptin er en potent og høj-selektiv hæmmer af enzymet DPP-4 og hæmmer ikke de nært beslægtede enzymer DPP-8 eller DPP-9 ved terapeutiske koncentrationer. I en to-dages undersøgelse med raske forsøgspersoner øgede sitagliptin alene den aktive GLP-1- koncentration, hvorimod metformin alene øgede den aktive og totale GLP-1-koncentration i tilsvarende grad. Samtidig administration af sitagliptin og metformin havde en additiv effekt på den aktive GLP-1-koncentration. Sitagliptin, men ikke metformin, øgede den aktive GIP-koncentration. Sitagliptin forbedrede totalt set den glykæmiske kontrol, når det blev givet som monoterapi eller som kombinationsbehandling (se tabel 2). Der er udført to undersøgelser, der vurderede effekt og sikkerhed af Ristaben-monoterapi. Sammenlignet med placebo gav behandling med sitagliptin 100 mg én gang dagligt som monoterapi signifikante forbedringer i HbA 1c, i faste-plasma glucose (FPG) og i 2-timers postprandial glucose (2- timers PPG), når det blev sammenlignet med placebo i to undersøgelser, hvor den ene var af 18 ugers varighed og den anden af 24 ugers varighed. Forbedring af surrogatmarkører for betacellefunktionen, inklusive HOMA-β (Homøostatisk modelvurdering-β), proinsulin/insulin ratio samt resultater fra en frequently sampled meal tolerance test blev observeret. Den observerede incidens af hypoglykæmi hos de patienter, der blev behandlet med Ristaben var den samme som for placebo. I undersøgelserne blev kropsvægten ikke øget fra baseline ved behandling med sitagliptin, mens der sås en lille vægtreduktion hos patienter, der fik placebo. I en undersøgelse af patienter med type 2-diabetes og kronisk nyreinsufficiens (kreatinin-clearance <50 ml/min) blev sikkerheden og tolerancen for reducerede doser af sitagliptin undersøgt og var generelt den samme som for placebo. Desuden var reduktionerne i HbA 1c og FPG for sitagliptin, sammenlignet med placebo, generelt de samme som dem, der er observeret i andre monoterapiundersøgelser hos patienter med normal nyrefunktion (se pkt. 5.2). Antallet af patienter med moderat til svær nyreinsufficiens var for lavt til at bekræfte, at det er sikkert at anvende sitagliptin til denne type patienter. I to 24-ugers undersøgelser gav sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplerende behandling, den ene i kombination med metformin og den anden med pioglitazon, en signifikant glykæmisk forbedring, sammenlignet med placebo. Ændring i kropsvægt i forhold til baseline var den samme for patienter, der blev behandlet med sitagliptin i forhold til placebo. I disse undersøgelser var incidensen 9

10 af hypoglykæmi den samme, som blev rapporteret for patienter, der var blevet behandlet med sitagliptin eller placebo. En 24-ugers placebokontrolleret undersøgelse blev designet til at evaluere effekten samt sikkerheden af sitagliptin (100 mg en gang dagligt) som supplement til glimepirid alene eller glimepirid i kombination med metformin. Supplering af sitagliptin til enten glimepirid alene eller til glimepirid og metformin gav signifikant glykæmiske forbedringer. Patienter, der blev behandlet med sitagliptin havde en moderat vægtøgning sammenlignet med de patienter, der fik placebo. En 54-ugers placebokontrolleret undersøgelse blev designet til at evaluere effekten samt sikkerheden af sitagliptin (100 mg en gang dagligt) som supplement til kombinationen af rosiglitazon og metformin. Tilføjelse af sitagliptin til rosiglitazon og metformin forbedrede signifikant de glykæmiske parametre i 18. uge, forbedringer der varede ved til afslutningen af undersøgelsen. Ændring i kropsvægt i forhold til baseline var den samme for patienter, der blev behandlet med sitagliptin i forhold til patienter, der fik placebo (1,9 versus 1,3 kg). En 24-ugers placebokontrolleret undersøgelse blev designet til at evaluere effekt og sikkerhed af sitagliptin (100 mg én gang dagligt) som supplement til insulin (ved en stabil dosis i mindst 10 uger) med eller uden metformin (mindst 1500 mg). Hos patienter, der tog forblandet insulin, var den gennemsnitlige daglige dosis 70,9 E/dag. Hos patienter, der tog ikke-forblandet insulin (middellangt- /langtidsvirkende), var den gennemsnitlige daglige dosis 44,3 E/dag. Tillæg af sitagliptin til insulin gav signifikante forbedringer i de glykæmiske parametre. Med hensyn til kropsvægt var der ingen ændring af betydning i forhold til baseline i nogen af grupperne. I en 24-ugers placebokontrolleret faktoriel undersøgelse af initialbehandling gav sitagliptin 50 mg to gange dagligt i kombination med metformin (500 mg eller mg to gange dagligt) en signifikant glykæmisk forbedring sammenlignet med monoterapi med enten det ene eller det andet. Reduktionen i kropsvægt med kombinationen af sitagliptin og metformin var den samme som den, der blev observeret med metformin alene eller placebo. Der var ingen ændring i forhold til baseline for patienter på sitagliptin alene. Incidensen af hypoglykæmi var den samme på tværs af behandlingsgrupperne. Tabel 2. HbA 1c resultater i placebo-kontrollerede monoterapi-og kombinationsterapiundersøgelser* Undersøgelse Monoterapiundersøgelser Sitagliptin 100 mg én gang dagligt (N=193) Sitagliptin 100 mg én gang dagligt (N=229) Kombinationsterapiundersøgelser Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til metforminbehandling (N=453) Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til pioglitazonbehandling (N=163) Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til glimepiridbehandling (N=102) Gennemsnitlig baseline HbA 1c (%) Gennemsnitlig ændring fra baseline HbA 1c (%) 8,0-0,5 8,0-0,6 8,0-0,7 8,1-0,9 8,4-0,3 Placebokontrolleret gennemsnitlig ændring (%) (95% CI) -0,6 (-0,8; -0,4) -0,8 (-1,0; -0,6) -0,7 (-0,8; -0,5) -0,7 (-0,9; -0,5) -0,6 (-0,8; -0,3) 10

11 Undersøgelse Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til glimepirid + metforminbehandling (N=115) Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til igangværende behandling med rosiglitazon + metformin (N=170) Gennemsnitlig baseline HbA 1c (%) Gennemsnitlig ændring fra baseline HbA 1c (%) 8,3-0,6 Placebokontrolleret gennemsnitlig ændring (%) (95% CI) -0,9 (-1,1; -0,7) Uge 18 8,8-1,0-0,7 (-0,9; -0,5) Uge 54 8,8-1,0-0,8 (-1,0; -0,5) Initialbehandling (to gange dagligt) : -1,6 Sitagliptin 50 mg + metformin 500 mg 8,8-1,4 (-1,8; -1,3) (N=183) Initialbehandling (to gange dagligt) : -2,1 Sitagliptin 50 mg + metformin ,8-1,9 (-2,3; -1,8) mg (N=178) Sitagliptin 100 mg én gang dagligt som supplement til insulin-(+/- metformin) behandling 8,7-0,6-0,6, (-0,7; -0,4) (N=305) * Population; alle behandlede patienter (analyse med henblik på behandling) Mindste kvadraters metode justeret mht. tidligere antihyperglykæmisk behandlingsstatus og baseline-værdi. p<0,001 sammenlignet med placebo eller placebo + kombinationsbehandling. HbA 1c (%) i 18. uge HbA 1C (%) i 24. uge Mindste kvadraters metode justeret mht. anvendelse af metformin ved besøg 1 (ja/nej), anvendelse af insulin ved besøg 1 (forblandet versus ikke-forblandet [middellangt- eller langtidsvirkende]) samt baseline-værdi. Behandling baseret på stratum- (anvendelse af metformin og insulin) interaktioner var ikke signifikant (p > 0,10). En 24-ugers aktiv (metformin)-kontrolleret undersøgelse blev designet til vurdering af effekt og sikkerhed af sitagliptin 100 mg én gang dagligt (N=528) sammenlignet med metformin (N=522) hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på diæt og motion, og som ikke var i antihyperglykæmisk behandling (uden behandling i mindst 4 måneder). Den gennemsnitlige metformindosis var ca mg/dag. Reduktionen i HbA 1c i forhold til de gennemsnitlige baselineværdier på 7,2% var -0,38% for sitagliptin og -0,55% for metformin. Overordnet var incidensen for gastrointestinale bivirkninger, som blev anset for at være lægemiddelrelaterede, 2,7% hos patienter, der fik sitagliptin, sammenlignet med 12,6% hos de patienter, der fik metformin. Incidensen af hypoglykæmi var ikke signifikant forskellig mellem behandlingsgrupperne (sitagliptin 1,3%; metformin 1,9%). Kropsvægten faldt i forhold til baseline i begge grupper (sitagliptin -0,6 kg; metformin -1,9 kg). I en undersøgelse af effekt og sikkerhed af tillægsbehandling med Ristaben 100 mg én gang dagligt eller glipizid (et sulfonylurinstof) til patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metforminmonoterapi, var sitagliptin sammenlignelig med glipizid mht. reduktion af HbA 1c. Den gennemsnitlige glipiziddosis, der blev anvendt, var 10 mg dagligt, og ca. 40% af patienterne havde behov for en glipiziddosis på 5 mg/dag i hele undersøgelsesperioden. Imidlertid ophørte flere patienter i sitagliptingruppen med behandling på grund af manglende effekt end i glipizidgruppen. De patienter, der blev behandlet med sitagliptin, udviste et signifikant gennemsnitligt fald i kropsvægt i 11

12 forhold til baseline sammenlignet med en signifikant vægtøgning hos patientgruppen, der fik glipizid (-1,5 versus +1,1 kg). I denne undersøgelse forbedredes proinsulin/insulinratioen, der er en markør for effektiviteten af insulinsyntese og -sekretion, med sitagliptin og forværredes med glipizidbehandling. Incidensen af hypoglykæmi i gruppen, som blev behandlet med sitagliptin (4,9%), var signifikant lavere end i glipizidgruppen (32,0%). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Efter oral administration af en 100 mg dosis til raske personer absorberedes sitagliptin hurtigt, med peak-plasmakoncentrationer (median T max ) 1-4 timer efter dosering, gennemsnitlig plasma-auc for sitagliptin var 8,52 µm hr, C max var 950 nm. Sitagliptins absolutte biotilgængelighed er ca. 87%. Eftersom samtidig administration af et fedtrigt måltid sammen med Ristaben ikke havde nogen effekt på farmakokinetikken, kan Ristaben administreres med eller uden mad. Plasma-AUC for sitagliptin øgedes proportionalt med dosis. Dosisproportionaliteten blev ikke fastslået for C max og C 24t (C max øgedes mere end dosisproportionalt og C 24t øgedes mindre end dosisproportionalt). Distribution Gennemsnitlig distributionsvolumen ved steady state efter en enkelt 100 mg intravenøs dosis sitagliptin til raske personer er ca. 198 l. Den fraktion af sitagliptin, som er reversibelt bundet til plasmaproteiner, er lav (38%). Metabolisme Sitagliptin metaboliseres i mindre grad og elimineres primært uændret i urinen. Ca. 79% af sitagliptin udskilles uændret i urinen. Efter en [ 14 C] oral sitagliptin-dosis udskiltes ca. 16% af radioaktiviteten som sitagliptinmetabolitter. Seks metabolitter blev påvist på sporstofniveau og forventes ikke at bidrage til sitagliptins plasma DPP-4-hæmmende aktivitet i plasma. In vitro-undersøgelser indikerede, at det enzym, der primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisering, er CYP3A4, med medvirken fra CYP2C8. In vitro-data viste, at sitagliptin ikke er en hæmmer af CYPisozymerne CYP3A4, 2C8, 2C9, 2D6, 1A2, 2C19 eller 2B6, og det inducerer ikke CYP3A4 og CYP1A2. Elimination Efter administration af en oral [ 14 C] sitagliptindosis til raske personer elimineredes ca. 100% af den administrerede radioaktivitet i fæces (13%) eller urin (87%) inden for en uge efter dosering. Den tilsyneladende terminale halveringstid (t ½ ) efter indgift af en 100 mg oral dosis sitagliptin var ca. 12,4 timer. Sitagliptin akkumuleres kun minimalt efter flere doser. Den renale clearance var ca. 350 ml/min. Elimination af sitagliptin foregår primært via renal udskillelse og omfatter aktiv tubulær sekretion. Sitagliptin er et substrat for humant organisk aniontransporter-3 (hoat-3), som kan være involveret i den renale elimination af sitagliptin. Den kliniske relevans af hoat-3 i sitagliptin-transport er ikke fastslået. Sitagliptin er også et substrat for p-glykoprotein, som også kan være involveret i sitagliptins renale elimination. Ciclosporin, en p-glykoproteinhæmmer, reducerede dog ikke sitagliptins renale clearance. Sitagliptin er ikke et substrat for OCT2, OAT1 eller PEPT1/2 transportere. In vitro hæmmede sitagliptin ikke OAT3 (IC50=160 µm) eller p-glycoprotein (op til 250 µm) medieret transport ved terapeutisk relevante plasmakoncentrationer. I en klinisk undersøgelse havde sitagliptin en lille effekt på digoxinkoncentrationerne i plasma, som tyder på, at sitagliptin kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein. Patientkarakteristika Sitagliptins farmakokinetik var generelt den samme hos raske personer og hos patienter med type 2- diabetes. 12

13 Nyreinsufficiens I en åben undersøgelse med enkeltdosis blev farmakokinetikken for en reduceret dosis sitagliptin (50 mg) vurderet hos patienter med varierende grader af kronisk nyreinsufficiens sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Undersøgelsen omfattede patienter med nyreinsufficiens klassificeret på basis af kreatinin-clearance som mild (50 til <80 ml/min), moderat (30 til <50 ml/min) og svær (<30 ml/min) samt patienter med ESRD i hæmodialyse. Patienter med mild nyreinsufficiens havde ikke en klinisk relevant stigning i plasmakoncentrationen af sitagliptin sammenlignet med de normale raske kontrolpersoner. Der blev observeret en stigning til ca. det dobbelte i sitagliptins plasma AUC hos patienter med moderat nyreinsufficiens, og en stigning til ca. det firdobbelte blev observeret hos patienter med svær nyreinsufficiens og hos patienter med ESRD i hæmodialyse sammenlignet med normale raske kontrolpersoner. Sitagliptin elimineredes moderat ved hæmodialyse (13,5% over en 3-4 timers hæmodialysesession med start 4 timer efter dosering). Ristaben anbefales ikke til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens, inklusive patienter med ESRD, da erfaringen med disse patientgrupper er for begrænset (se pkt. 4.2.). Leverinsufficiens Dosisjustering af Ristaben er ikke nødvendig hos patienter med mild eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh score 9). Der er ingen klinisk erfaring for patienter med svær leverinsufficiens (Child- Pugh score >9), men da sitagliptin primært elimineres renalt, forventes leverinsufficiens ikke at påvirke sitagliptins farmakokinetik. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Alder havde ingen klinisk relevant indflydelse på sitagliptins farmakokinetik baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. Ældre patienter (65-80 år) havde ca. 19% højere sitagliptinplasmakoncentrationer sammenlignet med yngre patienter. Børn Der er ikke udført undersøgelser med anvendelse af Ristaben til børn. Andre patientkarakteristika Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn, race eller body mass index (BMI). Disse karakteristika havde ingen klinisk relevant virkning på sitagliptins farmakokinetik på basis af en sammensat analyse af fase I farmakokinetiske data og en farmakokinetisk populationsanalyse af fase I- og fase II-data. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der blev observeret nyre- og levertoksicitet hos gnavere ved systemiske eksponeringsniveauer, der var 58 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker, mens no-effect-niveauet fandtes ved niveauet 19 gange højere end eksponeringsniveauet for mennesker. Abnormiteter af fortænderne observeredes hos rotter ved en eksponering, der var 67 gange højere end det kliniske eksponeringsniveau. No-effect-niveauet for dette fund var 58 gange højere på basis af 14-ugersrotteundersøgelsen. Relevansen af dette fund for mennesker er ukendt. Hos hunde er der ved et eksponeringsniveau på over 23 gange den kliniske eksponering observeret forbigående behandlingsrelaterede fysiske tegn. Nogle af disse tyder på neural toksicitet: Vejrtrækning med åben mund, spytafsondring, hvid skummende opkastning, ataksi, skælven, nedsat aktivitet og/eller krum stilling. Histologisk blev der desuden observeret en meget let til let degeneration af skeletmuskulaturen ved doser svarende til en systemisk eksponering, der var ca. 23 gange højere end i mennesker. Tilsvarende forandringer var ikke til stede ved en eksponering, der var 6 gange højere end i klinikken. Prækliniske undersøgelser har ikke vist, at sitagliptin er genotoksisk. Sitagliptin var ikke karcinogent hos mus. Hos rotter var der en øget forekomst af hepatiske adenomer og carcinomer ved en systemisk eksponering, der var 58 gange højere end eksponeringen for mennesker. Eftersom hepatotoksicitet har 13

14 vist sig at korrelere med induktion af hepatisk neoplasi hos rotter, var denne øgede forekomst af hepatiske tumorer sandsynligvis sekundær til kronisk hepatisk toksicitet ved denne høje dosis. På grund af den høje sikkerhedsmargin (19 gange på dette no-effect niveau), anses disse neoplastiske ændringer ikke relevante for situationen hos mennesker. Der blev ikke observeret bivirkninger i fertiliteten hos han- og hunrotter, der blev behandlet med sitagliptin før og under parringsperioden. Sitagliptin viste ingen bivirkninger i en præ- og postnatal udviklingsundersøgelse udført med rotter. Reproduktive toksicitetsundersøgelser viste en let behandlingsrelateret øget forekomst af føtale ribbensdefekter (manglende, hypoplastiske og takkede ribben) hos rotteafkom ved en systemisk eksponering på mere end 29 gange eksponeringen for mennesker. Maternel toksicitet sås hos kaniner ved eksponeringsniveauer på mere end 29 gange eksponeringen hos mennesker. På grund af de høje sikkerhedsmargener tyder disse fund ikke på en relevant risiko for reproduktionen hos mennesker. Sitagliptin udskilles i betydelige mængder i modermælken hos diegivende rotter (mælk/plasma-ratio: 4:1). 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Tabletkerne Mikrokrystallinsk cellulose (E460) Calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341) Croscarmellosenatrium (E468) Magnesiumstearat (E470b) Natriumstearylfumarat Filmovertræk Polyvinylalkohol Macrogol 3350 Talcum (E553b) Titandioxid (E171) Rød jernoxid (E172) Gul jernoxid (E172) 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Uigennemsigtig blister (PVC/PE/PVDC og aluminium). Pakninger med 14, 28, 56, 84 eller 98 filmovertrukne tabletter og 50 x 1 filmovertrukne tabletter i perforerede enkeltdosisblistre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 14

15 6.6 regler for destruktion og anden håndtering Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Storbritannien 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside 15

16 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ristaben 50 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin-phosphatmonohydrat, svarende til 50 mg sitagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under afsnit LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukken tablet. Rund, lys beige, filmovertrukken tablet mærket med 112 på den ene side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Til patienter med type 2-diabetes mellitus. Ristaben er indiceret til at forbedre den glykæmiske kontrol: som monoterapi hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, ved diæt og motion alene, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga.. kontraindikationer eller intolerance. som dual oral behandling sammen med metformin, i de tilfælde hvor diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. et sulfonylurinstof når diæt og motion plus maksimal tolereret dosis af et sulfonylurinstof alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol og når metformin ikke er hensigtsmæssigt pga. af kontraindikation eller intolerance. en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon), når anvendelse af en PPARγ-agonist er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus PPARγ-agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. som tripel oral behandling sammen med et sulfonylurinstof og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. en PPARγ-agonist og metformin, når anvendelse af en PPARγ-agonist ikke er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Ristaben er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. 16

17 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosis af Ristaben er 100 mg én gang dagligt. Når Ristaben anvendes sammen med metformin og/eller en PPARγ-agonist, bør dosis af metformin og/eller PPARγ-agonisten opretholdes, og Ristaben administreres samtidigt. Når Ristaben anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4). Hvis en dosis Ristaben glemmes, bør den tages, så snart patienten kommer i tanke om det. Patienten bør ikke tage en dobbeltdosis på den samme dag. Ristaben kan tages med eller uden mad. Patienter med nyreinsufficiens Til patienter med mild nyreinsufficiens (kreatinin-clearance [CrCl] 50 ml/min,), er dosisjustering for Ristaben ikke nødvendig. Erfaring fra kliniske undersøgelser af Ristaben til patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens er begrænset. Derfor bør Ristaben ikke anvendes til denne patientgruppe (se pkt. 5.2). Patienter med leverinsufficiens Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild til moderat leverinsufficiens. Ristaben er ikke undersøgt hos patienter med svær leverinsufficiens. Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder. Der er begrænsede sikkerhedsdata for patienter 75 år, og der bør udvises forsigtighed i denne aldersklasse. Børn Ristaben bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 4.4 og 4.8). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Generelt Ristaben bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Hypoglykæmi i kombination med andre anti-hyperglykæmiske lægemidler Der er foretaget kliniske undersøgelser af Ristaben som monoterapi og som del af kombinationsbehandling med lægemidler, der ikke er kendt for at medføre hypoglykæmi (dvs. metformin og/eller en PPARγ-agonist). Her var hyppigheden for hypoglykæmi, der er rapporteret for de patienter, der fik sitagliptin,det samme som hos de patienter, der fik placebo. Når sitagliptin blev føjet til behandling med et sulfonylurinstof eller til insulin, øgedes incidensen af hypoglykæmi i forhold til placebo (se pkt. 4.8). Derfor bør en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.2). 17

18 Nyreinsufficiens Patienter med moderat til svær nyreinsufficiens bør ikke behandles med Ristaben, da erfaringen med denne patientgruppe er begrænset (se pkt. 5.2). Hypersensitivitetsreaktioner Efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige hypersensitivitetsreaktioner hos patienter, der er blevet behandlet med Ristaben. Disse reaktioner er anafylaksi, angioødem og eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaktioner startede inden for de første 3 måneder efter initiering af behandling med Ristaben, og nogle rapporter kom efter første dosis. Hvis der er mistanke om en hypersensitivitetsreaktion, skal Ristaben seponeres, og det skal vurderes, om der er andre potentielle årsager til hændelsen. Alternativ diabetesbehandling indledes (se pkt. 4.8). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Andre lægemidlers indvirkning på sitagliptin De kliniske data beskrevet nedenfor tyder på, at risikoen er lav for interaktioner af klinisk betydning mellem lægemidler, der administreres samtidigt. Metformin: Samtidig administration af multiple doser af mg metformin to gange om dagen og 50 mg sitagliptin ændrede ikke sitagliptins farmakokinetik betydeligt hos patienter med type 2- diabetes. Ciclosporin: Der er udført en undersøgelse til vurdering af ciclosporins (en potent hæmmer af p- glykoprotein) effekt på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administration af en enkelt oral 100 mg dosis sitagliptin og en enkelt oral 600 mg-dosis ciclosporin øgede sitagliptins AUC og C max med henholdsvis ca. 29% og 68%. Disse ændringer i sitagliptins farmakokinetik blev ikke vurderet til at have klinisk relevans. Sitagliptins renale clearance ændredes ikke signifikant. Der forventes derfor ingen klinisk betydende interaktioner med andre p-glykoproteinhæmmere. In vitro-undersøgelser tyder på, at CYP3A4 primært er ansvarlig for sitagliptins begrænsede metabolisme, og at CYP2C8 medvirker hertil. Hos patienter med normal nyrefunktion spiller metabolisme, inklusive metabolismen via CYP3A4, kun en lille rolle i sitagliptin-clearance. Metabolisme kan derimod spille en mere betydningsfuld rolle ved eliminationen af sitagliptin ved svær nyreinsufficiens eller ESRD. Derfor kan potente CYP3A4-hæmmere (dvs. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, clarithromycin) muligvis ændre sitagliptins farmakokinetik hos patienter med svær nyreinsufficiens eller ESRD. Virkningen af potente CYP3A4-hæmmere ved nyreinsufficiens har ikke været genstand for klinisk undersøgelse. In vitro-transportundersøgelser har vist, at sitagliptin er et substrat for p-glycoprotein og OAT3. OAT3-medieret transport af sitagliptin hæmmes in vitro af probenecid, selvom risikoen for klinisk relevante interaktioner anses for at være lav. Samtidig administration af af OAT3-hæmmere er ikke vurderet in vivo. Sitagliptins indvirkning på andre lægemidler In vitro-data tyder på, at sitagliptin hverken hæmmer eller inducerer CYP450-isoenzymer. I kliniske undersøgelser ændrede sitagliptin ikke farmakokinetikken for metformin, glyburid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller orale kontraceptiva signifikant. Dette giver in vivo evidens for lav tilbøjelighed til at forårsage interaktion med substrater for CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør. Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma og kan være en mild hæmmer af p-glycoprotein in vivo. Digoxin: Sitagliptin havde en lille effekt på digoxinkoncentrationen i plasma. Efter administration af 0,25 mg digoxin samtidig med 100 mg Ristaben dagligt i 10 dage, øgedes plasma AUC for digoxin gennemsnitligt med 11% og plasma C max med gennemsnitligt 18%. Der anbefales ingen dosisjustering 18

19 af digoxin. Patienter, der har risiko for digoxinforgiftning, bør dog monitoreres for dette, når sitagliptin og digoxin administreres samtidigt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ikke tilstrækkelige data for anvendelse af Ristaben til gravide kvinder. Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. På grund af mangel på humane data bør Ristaben ikke anvendes under graviditet. Amning Det vides ikke, om sitagliptin udskilles i modermælk hos mennesker. Dyreundersøgelser har vist udskillelse af sitagliptin i modermælk. Ristaben bør ikke anvendes under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ved bilkørsel og betjening af maskiner bør der dog tages hensyn til, at svimmelhed og søvnighed er rapporteret. 4.8 Bivirkninger I 11 store kliniske undersøgelser af op til 2 års varighed er mere end patienter blevet behandlet med Ristaben 100 mg dagligt, alene eller i kombination med metformin, et sulfonylurinstof (med eller uden metformin), insulin (med eller uden metformin) eller en PPARγ-agonist (med eller uden metformin). I en poolet analyse af 9 af disse undersøgelser var incidensen af seponering på grund af hændelser, der blev anset som lægemiddelrelaterede, 0,8% ved 100 mg dagligt og 1,5% ved andre behandlinger. Der blev ikke oftere (>0,2% og difference >1 patient) rapporteret om bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin, end hos depatienter, der blev behandlet med kontrolpræparatet. I en supplerende kombinationsundersøgelse med en PPARγ-agonist (rosiglitazon) og metformin seponerede ingen patienter behandlingen på grund af bivirkninger, der blev anset for at være lægemiddelrelaterede. Nedenfor (i tabel 1) nævnes de formodede bivirkninger, inddelt i systemorgankasse og frekvens, som oftere blev rapporteret (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin end hos de patienter, der fik placebo: Bivirkningerne er opdelt efter systemorganklasse og frekvens: Frekvenserne defineres som: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100, <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100); sjælden ( 1/10.000, <1/1.000); og meget sjælden (<1/10.000). Tabel 1. Bivirkningsfrekvens identificeret i placebo-kontrollerede kliniske undersøgelser Bivirkning Sitagliptin sammen med metformin 1 Bivirkningsfrekvens i henhold til behandlingsregime Sitagliptin Sitagliptin sammen sammen med med et en PPARγagonist sulfonylurin -stof og (pioglitazon) metformin 3 4 Sitagliptin sammen med et sulfonylurinstof 2 Sitagliptin sammen med en PPARγagonist (rosiglitazon ) og metformin 5 Sitagliptin sammen med insulin (+/-) metformin) 6 Tidsforløb 24 uger 24 uger 24 uger 24 uger 18 uger 24 uger Undersøgelser Fald i blodglucose Ikke almindelig 19

20 Bivirkning Sitagliptin sammen med metformin 1 Bivirkningsfrekvens i henhold til behandlingsregime Sitagliptin Sitagliptin sammen sammen med med et en PPARγagonist sulfonylurin -stof og (pioglitazon) metformin 3 4 Sitagliptin sammen med et sulfonylurinstof 2 Sitagliptin sammen med en PPARγagonist (rosiglitazon ) og metformin 5 Sitagliptin sammen med insulin (+/-) metformin) 6 Tidsforløb 24 uger 24 uger 24 uger 24 uger 18 uger 24 uger Nervesystemet Hovedpine Almindelig Almindelig Døsighed Ikke almindelig Mave-tarmkanalen Diarré Tør mund Kvalme Flatulens Obstipation Øvre abdominalsmerter Opkastning Ikke almindelig Almindelig Ikke almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Ikke almindelig Ikke almindelig Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi* Almindelig Meget almindelig Almindelig Almindelig Almindelig Infektioner og parasitære sygdomme Influenza Almindelig Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem Almindelig Almindelig * I kliniske undersøgelser af Ristaben som monoterapi og sitagliptin som del af en kombinationsbehandling med metformin og/eller en PPARγ-agonist var frekvensen af hypoglykæmi, der blev rapporteret for sitagliptin, den samme som for de patienter, der fik placebo. Observeret i 54-ugers analysen. 1 I denne placebokomtrollerede 24-ugers-undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombinationmed metformin var incidencen af formodede bivirkninger 9,3% hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med 10,1% hos de patienter, der fik placebo/metformin. I en supplerende 1-års undersøgelse af sitagliptin 100 mg én gang dagligt i kombination med metformin var incidensen af formodede bivirkninger hos de patienter, der blev behandlet med sitagliptin/metformin sammenlignet med de patienter, der fik et sulfonylurinstof/metformin henholdsvis 14,5% og 30,3%. Der blev foretaget poolede undersøgelser af op til 1 års varighed, hvor sitagliptin/metformin blev sammenlignet med et sulfonylurinstof/metformin. Her blev følgende formodede bivirkninger, rapporteret oftere (>0,2% og difference >1 patient) hos de patienter, der fik sitagliptin 100 mg end hos 20

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg sitagliptin.

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Janumet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som phosphatmonohydrat) og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ. for

28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ. for 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

Tablet. Tabletterne er lyserøde, marmorerede, runde, bikonvekse med facetterede kanter og eventuelt mørkere pletter.

Tablet. Tabletterne er lyserøde, marmorerede, runde, bikonvekse med facetterede kanter og eventuelt mørkere pletter. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Repaglinide Krka 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2 mg repaglinid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM Tablet.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rund, lyserød, filmovertrukket 8 mm tablet præget med D5 på den ene side og firmalogo på den anden.

PRODUKTRESUMÉ. for. Rund, lyserød, filmovertrukket 8 mm tablet præget med D5 på den ene side og firmalogo på den anden. PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 1. LÆGEMIDLETS NAVN Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg linagliptin. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Kommissionens tre forslag:

Kommissionens tre forslag: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 328 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid.

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 80 mg aprepitant. Hjælpestoffer er anført under afsnit 6.1 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS)

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 29. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 0. D.SP.NR. 2922 1. LÆGEMIDLETS NAVN Questran. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestyramin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Janumet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptinphosphatmonohydrat svarende til 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galvus 50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 47,82 mg lactose,

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Otezla 10 mg filmovertrukne tabletter Otezla 20 mg filmovertrukne tabletter Otezla 30 mg filmovertrukne tabletter Apremilast Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Indlægsseddel: Information til patienten Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 5 1. LÆGEMIDLETS NAVN Actos 15 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon som hydroklorid. Hjælpestoffer er anført under pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg linagliptin. Alle hjælpestoffer er anført under

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin-phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg sitagliptin.

Læs mere

EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME

EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 125 mg hårde kapsler EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 125 mg kapsel indeholder 125 mg aprepitant.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og mg metforminhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og mg metforminhydrochlorid. PRODUKTRESUMÉ for Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Jentadueto

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Tabletter, filmovertrukne De off-white, ovale tabletter har påtrykt Renagel 800 på den ene side.

Tabletter, filmovertrukne De off-white, ovale tabletter har påtrykt Renagel 800 på den ene side. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 800 mg sevelamer. Alle hjælpestoffer er anført under

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tempel, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Tempel, hårde kapsler 16. april 2009 PRODUKTRESUMÉ for Tempel, hårde kapsler 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tempel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder: 90-100 mg ekstrakt (som tørekstrakt, raffineret)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVANDIA 1 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder rosiglitazonmaleat svarende til 1 mg rosiglitazon. Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEET FREMLAGT AF EMEA

BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEET FREMLAGT AF EMEA BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEET FREMLAGT AF EMEA 1 FAGLIGE KONKLUSIONER SAMLET RESUME AF DEN FAGLIGE VURDERING AF CYKLO-F Tranexamsyre har i mere end 30 år

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye oplysninger om sikkerheden hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN BYDUREON 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 2 mg exenatid. Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felimazole Vet., overtrukne tabletter. Aktivt stof: Thiamazol (methimazol) 2,5 mg Thiamazol (methimazol)

PRODUKTRESUMÉ. for. Felimazole Vet., overtrukne tabletter. Aktivt stof: Thiamazol (methimazol) 2,5 mg Thiamazol (methimazol) 19. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Felimazole Vet., overtrukne tabletter 0. D.SP.NR 22318 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Felimazole Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Versatis, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Versatis, medicinsk plaster 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Versatis, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 27239 1. LÆGEMIDLETS NAVN Versatis 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et plaster på 10 cm x 14 cm indeholder 700 mg (5 %

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel Bilag III Produktresume, etikettering og indlægsseddel 11 PRODUKTRESUME 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemidler, der indeholder tranexamsyre [Se bilag I - Udfyldes nationalt] 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere