Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version"

Transkript

1 Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Kortlægning af eksisterende vognpark 2 21 Sammensætning af eksisterende vognpark 2 3 Effektberegning af udskiftningsscenarier 4 31 Situationen før udskiftning af køretøjer 5 32 Scenarie 1 - Udskift køretøjer der kører mindre end 12 km/l 6 33 Scenarie 2 - Udskift alle små personbiler, der maksimalt kører 150 km om dagen, til elbiler 7 34 Scenarie 3 - En kombination af Scenarie 1 og Konklusion 9 1 Indledning Aarhus Kommune har i projektet "Miljørigtige køretøjer i Aarhus bla kortlagt kommunens nuværende energiforbrug og CO 2 udledning Formålet har været at afdække besparelsespotentialet i både CO 2 udledning og brændstofomkostninger for udskiftning af køretøjer i Aarhus Kommunes vognpark Nærværende notat beskriver resultaterne fra kortlægningen af Aarhus Kommunes eksisterende vognpark og effektberegningen af tre udskiftningsscenarier Notatet er organiseret således, at afsnit 2 gennemgår kortlægningen af den eksisterende vognpark, afsnit 3 beskriver de forskellige udskiftningsscenarier og resultaterne og afsnit 4 konkluderer Projektnr P Dokumentnr 3-7 Version 10 Udgivelsesdato Projekt dokumenter/notater_3-analyseværktøj/effekter-mere-miljørigtigvognpark_kort-version_ docx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SLAR, SOST HESI, FST CWN

2 2 / 9 2 Kortlægning af eksisterende vognpark For at kunne foretage en vurdering af effekterne ved at udskifte dele af vognparken til nye og mere miljøvenlige køretøjer, er det nødvendigt at have et referencepunkt Dette referencepunkt er blevet skabt ved at kortlægge Aarhus Kommunes eksisterende vognpark I forbindelse med afrapporteringen i denne rapport er datamaterialet fra de forskellige afdelinger slået sammen på magistratsniveau, således at der sammenlignes fem forskellige grupper: 1 Borgmesterens Afdeling 2 Kultur og Borgerservice 3 Sociale Forhold og Beskæftigelse 4 Sundhed og Omsorg 5 Teknik og Miljø 21 Sammensætning af eksisterende vognpark Dette afsnit beskriver sammensætningen af den eksisterende vognpark og har til formål at illustrere hvilke typer køretøjer, der findes i Aarhus Kommunes vognpark og at fremhæve de forskellige grupper af køretøjer inddelt efter deres miljøvenlighed Der er i forbindelse med kortlægningen af køretøjer i Aarhus Kommune i alt registreret 441 køretøjer For 26 af disse køretøjer er der dog mangelfulde oplysninger omkring deres kørselsbehov Derfor er der kun medtaget 415 køretøjer i notatet Som det fremgår af Tabel 21 kører disse køretøjer 8,4 mio km om året og der bliver brugt mere end 7,5 mio kr om året på benzin og diesel Vognparken udleder desuden 2049 ton CO 2 Tabel 21 - Oversigt over forbruget i Aarhus Kommunes vognpark Enhed Antal Antal biler 415 Antal kørte km Brændstofomkostninger (kr) CO 2 udledning (ton) 2049 Note: Køretøjer hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i rækkerne "Antal kørte km" og "Brændstofomkostninger (i kr)" og er afrundet til nærmeste 1000 De 415 kortlagte køretøjer udgør ca 75 % af kommunens samlede flåde Den samlede mængde udledt CO 2 svarer til 44 % af Aarhus Kommunes samlede CO 2 kortlægning Den mindre andel skyldes at der i den samlede kortlægning også indgår kørsel i egen bil og taxi

3 3 / 9 I Tabel 22 er CO 2 udledningen opdelt på forskellige biltyper Som det ses i tabellen er der stor forskel i hvor mange gram CO 2 de forskellige biltyper udleder pr kørt km Små personbiler udleder i gennemsnit 137 gram pr kørt km, mens varevogne i gennemsnit udleder 261 gram CO 2 pr kørt km Til sammenligning udleder en ny Suzuki Splash 120 gram CO 2 pr kørt km 1, mens en ny Toyota Hiace 4x4 udleder gram CO 2 pr kørt km 2 afhængig af motorens størrelse mm Tabel 22 - Oversigt over forbruget i Aarhus Kommunes vognpark Biltype Antal Kørte km CO 2 udledning (ton) CO 2 udledning (gram) / km Lille personbil Stor personbil Varevogn Andet Total Note: Køretøjer hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i kolonnen "Antal kørte km" er afrundet til nærmeste 1000 I forhold til COWIs kortlægning af CO 2 udledningen fra 2009 dækker resultaterne i denne rapport 44 %, mens 72 % af antallet af biler i reklamekortlægningen er dækket Der er forskellige årsager til at resultaterne fra de forskellige kortlægninger varierer - bla de ansattes brug af deres egne biler eller taxi, mangelfuld data fra de indsamlede spørgeskemaer og en løbende udskiftning af vognparkerne mod mere miljørigtige køretøjer 1 2

4 4 / 9 3 Effektberegning af udskiftningsscenarier Dette afsnit har til formål at beskrive de miljømæssige effekter (i form af mindre CO 2 udledning) og de økonomiske konsekvenser af en udskiftning af køretøjer i Aarhus Kommunes vognpark I nærværende effektberegning regnes der på tre scenarier: 1 Varevogne og personbiler, der kører mindre end 12 km/l udskiftes 2 Alle små personbiler, hvor det maksimale daglige kørselsbehovet ikke overstiger 150 km, udskiftes til elbiler 3 En kombination af scenarie 1 og 2 Det forudsættes i scenarierne, at der kun udskiftes varevogne og store og små personbiler, idet der er for mange individuelle krav til andre biltyper En beregning for andre biltyper vil derfor medføre unødig usikkerhed Nedenstående beregninger beror på tænkte scenarier og derfor bør resultaterne ikke betragtes som præcise estimater, men derimod som en angivelse af potentialet ved udskiftning Derudover er det indsamlede datamateriale også en kilde til usikkerhed - feks er biler, hvor kørselsbehovet er ukendt ikke medtaget og oplysninger om bla kørselsbehov er ofte et skøn frem for en præcis måling På baggrund af disse faktorer indeholder resultaterne i de nedenstående effektberegninger en vis usikkerhed, hvilket man skal tage højde for, når man tolker på resultaterne

5 5 / 9 31 Situationen før udskiftning af køretøjer Inden effekten af de fire forskellige scenarier beregnes, er det relevant at kigge på hvor mange personbiler og varevogne, der er i de forskellige magistrater, og hvor meget CO 2 disse udleder samt omkostningerne til brændstof Tabel 31 - Beskrivelse af personbiler og varevogne i de forskellige magistrater Magistrat Antal personbiler og varevogne Antal kørte km CO 2 udledning (i ton) Brændstofomkostninger (i kr) Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg Teknik og Miljø I alt Note: Biler, hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i kolonnerne "Antal kørte km" og "Brændstofomkostninger (i kr)" er afrundet til nærmeste 1000 Tabel 31 bekræfter resultaterne beskrevet tidligere i rapporten, nemlig at hovedparten af personbiler og varevogne er i Sundhed og Omsorg og Teknik og Miljø Af tabellen fremgår det også, at disse to magistrater har ca det samme antal køretøjer af disse typer, og at deres omkostninger til brændstof er omtrent de samme Det skal dog bemærkes, at Sundhed og Omsorg kører 3,8 mio km om året, mens Teknik og Miljø kører 2,5 mio km om året

6 6 / 9 32 Scenarie 1 - Udskift køretøjer der kører mindre end 12 km/l Det første scenarie, der bliver beregnet, omhandler udskiftning af køretøjer baseret på, hvor langt de kører på literen Som grænse for udskiftning af køretøjer er 12 km/l valgt for typerne; varevogne, store - og små personbiler Tabel 32 - Besparelse ved udskiftning af køretøjer, der kører mindre end 12 km/l Udskiftning af køretøjer CO 2 udledning brændstofomkostninger Magistrat Basis Andel Ton Andel Kr Andel Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg % % % 5 80 % 5 49 % % % % % % 0 0 % 0 0 % Teknik og Miljø % % % I alt % % % Note: Biler, hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i kolonnerne "Besparelse i CO2 udledning" og "Brændstofomkostninger (Kr)" er afrundet til nærmeste 1000 Som det fremgår af Tabel 32, vil gennemførslen af scenarie 1 medføre, at 33 % af personbilerne og varevognene vil skulle skiftes Den miljømæssige påvirkning i form af CO 2 udledning vil samlet set falde med 20 %, svarende til ca 250 ton CO 2 Alene inden for Teknik og Miljø er der mulighed for at spare ca 220 ton CO 2 pr år Økonomisk set er der også en relativ stor besparelse, idet de samlede brændstofomkostninger vil falde med 19 %, svarende til et fald på ca kr I stedet for km/l kan man også bruge bilens alder som beslutningskriterium for udskiftning Beregninger viser, at man skal udskifte alle biler fra 2005 eller før for at opnå en lignende besparelse i CO 2 udledningen og omkostninger til brændstof

7 7 / 9 33 Scenarie 2 - Udskift alle små personbiler, der maksimalt kører 150 km om dagen, til elbiler I det andet scenarie udskiftes alle små personbiler, der har et maksimalt dagligt kørselsbehov på 150 km eller mindre Tabel 33 - Besparelse ved udskiftning af små personbiler, der har et maksimalt dagligt kørselsbehov på 150 km Udskiftning af køretøjer CO 2 udledning brændstofomkostninger Magistrat Basis Andel Ton Andel Kr Andel Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg 2 50 % 2 12 % % 5 0 % 0 0 % 0 0 % % 5 5 % % % % % Teknik og Miljø % 5 1 % % I alt % % % Note: Biler, hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i kolonnerne "Besparelse i CO 2 udledning" og "Brændstofomkostninger (Kr)" er afrundet til nærmeste 1000 Af Tabel 33 fremgår det, at 36 % af personbilerne og varevognene skal skiftes For hele Aarhus Kommune er besparelsen i CO 2 udledningen 11 % af det nuværende forbrug, hvilket svarer til ca 130 tons CO 2 Dette dækker over udskiftning af små personbiler, hvoraf 87 % er i magistraten Sundhed og Omsorg Udskiftningen af små personbiler til elbiler har et økonomisk potentiale, idet Aarhus Kommune kan spare 24 % på sit årlige brændstofforbrug, svarende til 1,1 mio kr om året Især Sundhed og Omsorg har et stort potentiale ved denne implementering, idet de kan halvere deres nuværende omkostninger til brændstof

8 8 / 9 34 Scenarie 3 - En kombination af Scenarie 1 og 2 I det tredje scenarie kombineres scenarie 1 og 2 - dvs at man udskifter alle varevogne og personbiler, der kører mindre end 12 km/l Derudover udskiftes alle små personbiler, hvor det maksimale daglige kørselsbehov ikke overstiger 150 km, til elbiler uanset hvor langt de kører på literen Tabel 34 - Besparelse ved udskiftning af biler der er omfattet af scenarie 1 eller 3 Udskiftning af køretøjer CO 2 udledning brændstofomkostninger Magistrat Basis Andel Ton Andel Kr Andel Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg % % % 5 80 % 5 49 % % % % % % % % Teknik og Miljø % % % I alt % % % Note: Biler, hvor kørselsbehovet er ukendt, er ikke medtaget Tallene i kolonnerne "Besparelse i CO 2 udledning" og "Brændstofomkostninger (Kr)" er afrundet til nærmeste 1000 Af Tabel 33 fremgår det, at det er mere end halvdelen af personbilerne og varevognene, der skal skiftes For hele Aarhus Kommune er besparelsen i CO 2 udledningen 31 % af det nuværende forbrug, hvilket svarer til ca 380 tons CO 2 pr år Derudover har udskiftningen et stort økonomisk potentiale, idet Aarhus Kommune kan spare 42 % på sit årlige brændstofforbrug, svarende til ca 2 mio kr om året

9 9 / 9 4 Konklusion Baseret på en indberetning af kørselsbehovet for 415 køretøjer i fem forskellige magistrater giver denne rapport et billede af det samlede kørselsbehov i Aarhus Kommune Baseret på en undersøgelse af Aarhus Kommunes samlede CO 2 udledning, dækker denne rapport 44 % af CO 2 udledningen fra transport i disse fem magistrater Årsagerne til, at under halvdelen af 2009 udledningen er dækket, er bla udskiftning i vognparkerne og at kørsel i egen bil ikke er medtaget Samlet set kører de kortlagte biler ca 8,4 mio km om året, hvilket koster 7,5 mio kr alene i brændstof og udleder 2049 ton CO 2 De enkelte magistrater har meget forskellige kørselsbehov, og derfor er der også stor forskel i typen af køretøjer i de forskellige magistrater og derved også hvor meget CO 2, der udledes pr kørt km På baggrund af den indsamlede data er der udregnet effekten af at implementere to forskellige scenarier samt en kombination af de to I det første scenarie udskiftes alle varevogne og personbiler, der kører mindre end 12 km/l Mens det andet scenarie udskifter alle små personbiler, der har et maksimalt dagligt kørselsbehov på højst 150 km, til elbiler, uanset km/l I begge basisscenarier var der besparelser i CO 2 udledningen for personbiler og varevogne på %, svarende til ton CO 2 om året Derudover var der også økonomiske besparelser på %, svarende til 0,9-1,1 mio kr om året I det samlede scenarie var der årlige besparelser i CO 2 udledningen på 31 % og en reduktion brændstofomkostningerne på 42 %, svarende til mere end 2 mio kr om året Besparelserne må antages at være endnu større, hvis man også kigger på andre typer af køretøjer (feks lastbiler), kørsel i egen bil og andre relevante faktorer Dette har dog været uden for denne rapports afgrænsning De beregnede besparelser forudsætter investeringer i nye køretøjer Men hvis denne udskiftning sker over tid, i takt med at bilerne er udslidte, vil denne omkostning være en del af kommunens budgetter Derudover kan der ved udskiftning af køretøjer forventes reducerede omkostninger til reparation Analysen viser, at den største reduktion af CO 2 opnås ved at udskifte køretøjer, der kører mindre end 12 km/l, mens den største besparelse i brændstofomkostninger opnås ved at udskifte små personer med elbiler En besparelse i CO 2 udledning fra transport vil desuden være en vigtig brik i opfyldelsen af målet om et CO 2 neutralt Aarhus i 2030 Hvis man implementerer kombinationen af scenarie 1 og 2 vil det reducere udledningen af CO 2 med en tredjedel og hvis elproduktionen stammer fra grøn energi (feks vindmøller) vil besparelsen i CO 2 udledning være endnu større Alt i alt har resultaterne i denne rapport vist, at der er et stort potentiale for mindre CO 2 udledning og lavere omkostninger til brændstof i at udskifte dele af Aarhus Kommunes vognpark med mere miljørigtige køretøjer

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere