Delebiler. samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale 24 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delebiler. samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale 24 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER"

Transkript

1 KOLLEKTIV TRAFIK Delebiler samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale Delebiler er i vækst i Danmark såvel som internationalt og rummer store miljø- og trængselsmæssige potentialer. Udbredelsen af delebiler markerer et skift i retning af, at mobilitet bliver en service, hvor det ikke er nødvendig at eje egen bil for at være mobil. En delebilbilist vil normalt cykle mere og køre mere i kollektiv transport end en bilejer, og for mange bilejere er et skift til delebil forbundet med markante besparelser. For samfundet og specielt kommuner er der store økonomiske perspektiver i at fremme delebiler. Udbredelse af delebiler indebærer store besparelser på anlæg og drift af parkeringspladser, da en delebil i drift fjerner ca. 6 privatejede biler fra gaden. Kommunerne vil også kunne bruge delebiler til at accelerere udbredelsen af elbiler. Bjarke Fonnesbech, direktør, Delebilfonden, og ekstern Lektor, ENSPAC, RUC Mobilitet som service En delebilordning giver borgere og virksomheder adgang til en række biler, som står placeret i relativ nærhed af privatboligen og virksomhederne. Bilerne reserveres på internettet og betales typisk via et månedligt abonnement plus en pris per time og kørt kilometer. I de fleste ordninger kan der vælges mellem forskellige typer af biler (fx små personbiler, 7-personers biler, varevogne og elbiler), og bilerne bliver serviceret af delebiloperatøren, således at et medlem ikke har forpligtigelser i forhold til den daglige drift af bilen. I en nylig gennemført medlemsundersøgelse i LetsGo blev netop dette, at der ikke er besvær med service og reparationer nævnt som meget vigtigt af 61% af medlemmerne. Begrundelsen var dermed den absolut hyppigst nævnte årsag til medlemskabet af LetsGo. Resultatet indikerer, at et medlemskab af en delebilorganisation er et tilvalg snarere end et fravalg af egen bil. Man køber sig til adgangen til bil og den mobilitet, som bilen giver, samt til den frihed der består i ikke at have bil. Valget af delebil indikerer således et skift i retning af mobilitet som en service, hvor det ikke er nødvendigt at eje en bil for at have adgang til den fulde mobilitetspakke. Tværtimod. Det er en tendens man har set i andre brancher, for eksempel i musikbranchen med fremkomsten af Spotify og TDC play, som man nu også ser på transportområdet. Mobilisten Delebilen kan ses som cyklens og den kollektive trafiks forlængede arm. En privat delebilbruger vil oftest benytte en af disse to transportformer i sin daglige transport til og fra arbejde og bruge delebilen til øvrige formål. Når tidligere bilejere således tegner medlemskab af en delebilorganisation, sker der typisk et fald i personens bilkørsel og en tilsvarende stigning i brugen af kollektive transportformer og kørsel på cykel. Denne ændring sker blandt andet, fordi der er store faste omkostninger og små variable omkostnin ger forbundet med bilejerskab. Det omvendte gælder delebiler, hvor de faste omkostninger er begræn sede, men hvor der betales for hver tur, der køres i bilerne. Dette medfører, at delebilbrugere har større tilbøjelighed til at vælge cykel og kollektiv transport, end bilejeren har, da det for delebilbrugeren er tydeligt, at den enkelte biltur er forbundet med omkostninger og eventuelt kan foretages billigere ved at vælge en anden transportform. I stedet for alene at være cyklist, bilist eller bruger af kollektiv transport kan man karakterisere delebilsbrugeren som mobilist. Han/hun vælger det transportmiddel, der er billigst, nemmest, mest bekvemt eller nødvendigt i situationen. Reduceret kørsel og udslip af CO 2 Der er store miljø- og kllimamæssige fordele ved en øget udbredelse af delebiler, og en delebilbruger bidrager med en CO 2 -reduktion på omkring 0,5-1 tons CO 2 årligt. Det er metodisk svært at opgøre præcis, hvor stor en CO 2 reduktion en delebilbruger bidrager med. Det skyldes dels, at sådanne beregninger ikke alene skal forholde sig til, hvor meget en person kørte før og efter medlemskabet af en delebilorganisation (den observerede effekt), dels at adfærdsændringen i form af forøget kørsel ved det forventelige køb af egen bil (den fulde effekt), vil skulle medregnes. En omfattende nordamerikansk undersøgelse [1] har gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse beregnet såvel den observerede som den fulde effekt. Deres konklusion er, at den fulde effekt af hver 24 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER

2 delebilbruger er en reduktion i udledningen af CO 2 på årligt 0,84 tons [2], mens den observerede effekt er 0,58 tons CO 2 årligt [3]. Tallene dækker over, at nogle delebilbrugere udleder mere CO 2, end før de blev medlem, mens andre, der havde bil før medlemskabet, til gengæld markant nedsætter deres udslip af CO 2. I en schweizisk undersøgelse er det blevet konkluderet, at en delebilbruger reducerer sit CO 2 -udslip med 0,29 tons CO 2 om året som følge af medlemskabet af en delebilorganisation. Undersøgelsen tager dog kun udgangspunkt i observeret effekt [4]. Når der sammenlignes med de nordamerikanske undersøgelser, og når der regnes med en lignende forskel mellem den observerede effekt og den fulde effekt, vil den fulde effekt være ca. 0,42 tons CO 2 om året. I en tredje analyse gennemført af UK Energy Research Centre i 2007 er et middel-scenario beregnet, hvori det estimeres, at hvert nyt delebilmedlem nedbringer sit udslip af CO 2 med 0,72 tons årligt [5]. Hertil skal lægges den CO 2 -reduktion der er forbundet med det reducerede antal biler der skal produceres, ca tons årligt per medlem [6]. Der er således markante CO 2 -reduktioner forbundet med delebil-brug. Man skal dog være varsom med at overføre resultaterne ukritisk til danske forhold, bl.a. som følge af en anderledes infrastruktur, transportkultur mv. Endnu findes der ikke danske undersøgelser på området. Reduceret trængsel Ideen bag delebilordninger er at udnytte bilkapaciteten mest effektiv. Det betyder også, at antallet af biler på gaden reduceres ved udbredelse af delebiler. I en nylig gennemført medlemsundersøgelse i LetsGo svarede 38% af medlemmerne, at de ville have haft egen bil, hvis ikke de var medlem af en delebilordning. Det svarer til at en delebil på gaden erstatter ca. 6 privatejede biler. Der kan dog være forskel på medlemsskaren og brugsmønstret i de forskellige delebilordninger. På baggrund af en række danske og internationale undersøgelser vurderer man i Københavns Kommune, at at en delebil typisk erstatter 5-10 andre biler [7]. Udover det reducerede antal biler på gaden vil en delebilbruger typisk lægge sit bilforbrug uden for myldretiden. Der er, så vidt vides, ikke foretaget undersøgelser, der belyser effekten på trængsel i myldretiden af disse ændrede kørselsmønstre, men der er grund til at formode, at effekten er markant, netop fordi andre transportformer end bilen benyttes til pendling. Store kommunale besparelser En øget udbredelse af delebiler og dermed et fald i antallet af biler i byerne vil kunne reducere kommunernes udgifter til vejanlæg og parkering markant. I dag er der f.eks. ca. 150 delebiler i København og behovet for p-pladser er således reduceret med omkring 750 pladser. I København koster det i gennemsnit et godt stykke over kr. at etablere en p-plads, hvortil kommer den daglige drift af disse [8]. Allerede på nuværende tidspunkt har det samledes antal delebilbrugeren i byen således sparet kommunen for udgifter, der svarer til minimum 75 mio. kroner. Besparelsespotentialet er størst i hovedstaden, men de fleste større danske byer vil formentlig kunne reducere budgetterne til vejanlæg og p-pladser med adskillige millioner ved aktiv at støtte en udbredelse af delebiler. Dette kan fra kommunerne side bl.a. gøres ved: at give delebilerne faste og afmærkede p- pladser TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER 25

3 aktivt at oplyse borgerne i kommunerne om mulighederne ved at bruge delebil at give bygherrer reduceret p-normering, hvis de sørger for at de fremtidige lejere/ ejere gratis kan melde sig ind i en delebilordning [9] samt ved at stille krav om, at kommunernes medarbejdere og institutioner skal benytte delebilen til den arbejdsrelaterede kørsel delebil. Mange kommuner vil med sidstnævnte initiativ såvel kunne reducere udgifterne til egne biler, som støtte udbredelsen af delebiler i kommunen med de fordele det har for borgere, miljø og trængsel. Elbiler og delebiler Mange kommuner nærer i disse år et ønske om at fremme udbredelsen af elbiler. En mulighed er at gøre dette via delebilordinger. Elbil passer som fod i hose i en delebilordning, da elbilens begrænsede rækkevidde ikke er så afgørende en begrænsning, som ved et privat bilejerskab. Skal man som delebilbruger køre en længere tur end elbilen kan klare, kan man vælge en traditionel bil. En af delebilordningernes store fordele er, at man ikke er låst til én bil, men at man som bruger altid kan vælge den bil, der passer til ens aktuelle behov. LetsGo har gennem det sidste halvandet år deltaget i et projekt støttet af Trafikstyrelsen og Energistyrelsen med elbiler i delebilflåden, og resultaterne herfra er positive. Elbilerne bliver hyppigt benyttet af såvel private og virksomhedsmedlemmer, og der er blandt medlemmerne stor tilfredshed med bilerne. Bilerne er dog stadig dyrere af have i flåden end traditionelle biler. En kommune eller en instituion, der ønsker at udbrede elbiler, har i dag mulighed for at efterspørge el-delebiler hos en delebiloperatør. Derved åbnes der for, at kommunen dels kan få dækket eget kørselsbehov med elbiler og dels udbrede såvel delebiler som elbiler til kommunens borgere. Tiltaget vil formentlig være forbundet med meget begrænsede udgifter, da udgifterne til egne biler samtidig reduceres. Tiltaget vil formentlig være forbundet med meget begrænsede udgifter da udgifterne til egne biler samtidig reduceres. Status i Danmark Danmark har i dag knap 4000 aktive medlemmer af forskellige delebilorganisationer, og der var ved årskiftet registreret 249 delebiler hos de danske delebiloperatører. Delebilorganisationerne kan opdeles i kommercielle ordninger som eksempelvis Hertz og MoveAbout, ikke-kommercielle ordninger såsom LetsGo, der administreres af Delebil- fonden, og en række foreninger der fortrinsvis fungerer på frivillig basis [10]. Ca medlemmer er registreret i de forskellige organisationer. Dette tal dækker dog både medlemmer, der betaler et månedligt kontingent, og medlemmer, der ikke betaler kontingent, hvoraf en del må forventes at være mere eller mindre passive medlemmer. Et kvalificeret bud er, at knap ud af de medlemmer er aktive medlemmer. Det svarer til 15 medlemmer per bil, som stort set er fordelingen i LetsGo. LetsGo, som er den delebilorganisation, hvori denne artikels forfatter arbejder, har ca medlemmer i Københavns, Århus, Greve og Herning. Organisationen oplever for tiden en medlemsvækst på 15-20% årligt. Vækstpotentiale Man må formode, at potentialet for udbredelse af delebiler i Danmark er stort og langtfra opdyrket. I et land som Schweiz er der i dag ca delebiler, som benyttes af mere end medlemmer. I Tyskland, England og Belgien er antallet af delebilbrugere netop i disse år i stor fremgang, som følge af aktiv statslig støtte til udbredelse af delebiler. I Tyskland er det samlede antal medlemmer vokset eksplosivt de sidste par år, og der er i dag over medlemmer. En markedsundersøgelse gennemført af det international konsulenthus Frost and Sulivan estimerer, at der i 2020 vil være 14 mio. medlemmer af delebilorganisationer i EU [11]. Det svarer til i Danmark. Tager man samtidig tager højde for, at Danmark har fokus på klima, har høj skat på biler og en relativ god kollektiv transportinfrastruktur alle forhold der understøtter udbredelsen af delebiler vil en rimelig vurdering være, at Danmark med de rette rammebetingelser har et potentiale på medlemmer i Hvis potentialet skal udløses, kræver det dog statslig initiativer, et efterspørgselstræk fra offentlige institutioner, og at der etableres et tæt samarbejde mellem kollektive trafikudbydere og delebiloperatører. Delebilfonden er en almennyttig fond, der driver delebilordningen LetsGo. Fonden har som mål, at understøtte grøn mobilitet og udvikle en landsdækkende delebilorganisation. Referencer: [1] Greenhouse Gas Emission Impact of Carsharing in North America. Mineta Transportation Institute. MTI report [2] Herunder også CO 2 -reduktioner foranlediget af at medlemmet alternativt havde købt egen bil og havde oparbej- det et kørselsmønster svarende til en privatbilist. [3] Herunder er alene inkluderet adfærd før og efter medlemskabet af en delebilorganisation. [4] The environmental impact of Car-sharing use.inteligent Energy. Car-sharing fact sheet No.3. [5] Quick Hits 4. Car clubs A national network of car clubs could save an extra tonnes of CO 2 annually by 2010, UK Energy Research Center, September [6] Estimatet tager udgangspunkt i produktionen at der er 15 medlemmer per bil, at bilen har en levetid på 10 år og at produktionen af en bil udgør ca. 5,1 tons CO 2 -ækvivalenter (Environment improvement of Passenger Cars. JRS Scientific and Technical Reports, EUR ). [7] Delebiler: Muligheder og potentialer. Annette Kayser, 1. okt. 2012, Notat til Teknik og Miljøudvalget. Københavns kommune. [8] Delebiler: Muligheder og potentialer. Annette Kayser, 1. okt. 2012, Notat til Teknik og Miljøudvalget. Københavns kommune. [9] Modellen kendes bl.a. fra Malmø. Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö. September [10] Albertslund Delebil, Bryggebilen, Farum Delebil, Silkeborg Delebilklub, Køge Delebil, Munksøgaard Delebilforening og Lyngby Delebil. [11] A Strategic Insight Into Carsharing Market Developments and Dynamics, Martyr Brigs, Frost & Sulivan, presentation at the conference Street space for citizens: Car-Sharing replaces car ownership, 15 September, 2011, Brussels. 26 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER

4 Region Hovedstaden Klimastrategi - tiltag i transportsektoren Sammenfatningsnotat COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Projektets baggrund og indhold 1 2 Afgrænsning 2 3 Resultater af litteraturstudiet 2 4 Resultater af trafikstudiet 2 5 Resultater af prioriteringerne 6 6 Resultater vedrørende løsningspakker 7 Bilag 1 Prioritering af enkelttiltag, best case Bilag 2 Prioritering af enkelttiltag, worst case 1 Projektets baggrund og indhold Som led i Region Hovedstadens arbejde med opbygning af en klimastrategi er i perioden marts-august 2010 gennemført delprojektet Tiltag i transportsektoren med fire hovedelementer: 1 Litteraturstudium. Screening af internationale kilder vedrørende transportrelaterede tiltag, der kan have en reduktionseffekt på CO 2 -udslippet. 2 Trafiktal 2010 for Region Hovedstaden. Resultater af en specialkørsel med Ørestadstrafikmodellen OTM for regionen (excl. Bornholm) samt tre udvalgte delområder. Resultaterne sammenlignes for en række nøgletal desuden med tilsvarende landstotaler. 3 Prioritetsliste for tiltag. En række identificerede, klimavenlige tiltag effektvurderes med hensyn til CO 2 -reduktionspotentiale, realudgifter (excl. rene pengeoverførsler mellem aktørerne i transportsektoren), realiseringshorisont samt teknisk og administrativ sværhedsgrad. 4 Forslag til løsningspakker. Der skitseres en række kombinerede tiltag, der med støtte i litteraturstudiet kan forventes at give en reduktion i CO 2 - udslippet, der overstiger summen af effekter for de indgående enkeltvirkemidler (synergieffekt). Dokumentnr. P:72214-H - 5 Version 3 Udgivelsesdato 10. sep Udarbejdet KMM Kontrolleret Godkendt KMM Sammenfatningsnotat

5 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 2/15 2 Afgrænsning Der ses i analysen på følgende forhold: Situationen år 2010 samt den sandsynlige udvikling af CO 2 -udslippet frem til 2020, hvis man ikke foretager sig noget særligt ( den naturlige udvikling / do nothing-scenariet ) Både gods- og persontransport Kun vej- og banetransport (altså ikke fx færger og fly) Kun Region Hovedstadens Sjællandsdel (altså ikke Bornholm) Både den interne trafik og trafikstrømme over regionsgrænsen Både rene tiltag i transportsektoren og kombinerede tiltag inden for byudvikling og transport. 3 Resultater af litteraturstudiet Der kan drages følgende hovedkonklusioner af den internationale litteratursøgning i dette projekt: Der foreligger kun yderst få dokumenterede CO 2 -reduktionseffekter af enkelttiltag i form af før- og eftermålinger eller lignende. I mange kilder er tiltagenes udgifter slet ikke vurderet, og i de fleste andre er de kun mangelfuldt beskrevet via meget grove skøn. Der er ingen eksempler på direkte vurdering af CO 2 -effekten af forskellige byudviklingskoncepters indvirkning på den lokale trafiks omfang og sammensætning. Omhyggeligt samordnede tiltag, der iværksættes samtidigt ( løsningspakker ), har langt større mulighed for at give markant og varig effekt end enkelttiltag. "Kombination af gulerod og pisk" giver mest effektiv udnyttelse af de indsatte ressourcer. Derved forstås henholdsvis tiltag, der tiltrækker rejser til CO 2 -venlige transportmidler via serviceforbedringer og tiltag, der - via fysiske, juridiske eller økonomiske indgreb - skubber rejser væk fra CO 2 - fjendtlige transportmidler. Mange kilder anbefaler kombination af "hårde" og "bløde" elementer i en pakke, hvor hårde elementer kan være økonomiske eller fysiske og bløde elementer kan være uddannelse, rådgivning, kampagner, markedsføring/ mediedækning eller trafikantinformation. De klimamæssigt set mest effektive projekter har som overskrift ikke haft CO 2 -reduktion den opstår som en slags spin-off-effekt, mens hovedemnet ofte er fx. energiforbrug, helbred eller sikkerhed i trafikken. 4 Resultater af trafikstudiet Inden for perioden ventes det, at de eksisterende transportmidler som følge af markedskræfterne, EU-emissionsnormerne mv. automatisk vil få forbedret klimaeffektivitet, målt som gram CO 2 -ækvivalent udslip pr. køretøjskilometer, primært som følge af disse antagne udviklingstendenser:

6 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 3/15 Andelen af dieseldrevne personbiler fordobles Andelen af dieseldrevne busser, vare- og lastbiler er uændret Andelen af dieseldrevne persontog (ex. metro) stiger svagt Metroens og godstogenes brændstof er uændret 100% el og 100% diesel Der antages ingen el-, biogas- eller brintdrevne køretøjer i 2020 Der antages 6% "iblandet brændstof" (bioethanol, biodiesel) i personbiler, busser, MC, vare- og lastbiler både i 2010 og 2020 Der antages en betydelig forskydning af vognparken mod helt små personbiler - både benzin- og diesel-drevne (< 1,4 l). Det er valgt at antage vækstprocenter for de enkelte transportmidler i perioden 2010 til 2020 som vist i Tab. 1, herunder de sandsynlige forskelle på vækstprocenterne i fire udvalgte områder (se Fig. 1): Hele Danmark Det indre storbyområde, bestående af kommunerne: København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Tårnby og Dragør Den øvrige håndflade kommunerne: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Furesø, Ballerup, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj Det ydre storbyområde (den øvrige Region Hovedstaden excl. Bornholm). Fig. 1 Den anvendte opdeling af Region Hovedstaden (excl. Bornholm) Med de valgte datakilder og forudsætninger om trafikal vækst pr. transportmiddel og område fås for 2010 og 2020 et årligt trafikarbejde (køretøjskilometer)

7 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 4/15 som vist i Tab. 2. Disse tal er indsat i Transportministeriets CO 2 -beregner til brug for et estimat af CO 2 -udslippets udvikling uden særlige indsatser. Tab. 1 Antagelser om de enkelte transportmidlers trafikvækst i i udvalgte områder Transportmiddel Hele landet Region Hovedstaden (excl. Bornholm) Udvikling Udvikling Valgte værdier (skøn!) I CO 2 - beregner Faktisk udvikling I CO 2 - beregner Modificeret værdi Indre storbyområde Øvrige håndflade Bil (inkl. taxi) 1,045 1,063 1,180 1,200 1,050 1,100 1,200 Bus 1,020 1,011 1,000 0,900 1,000 0,950 0,900 Cykel 1,000 1,055 1,000 1,300 1,400 1,350 1,300 Motorcykel (inkl. knallert 30 og 45) 1,005 1,086 1,336 1,300 1,100 1,200 1,300 Varebiler 1,051 1,067 1,163 1,200 1,050 1,100 1,200 Lastbiler (inkl. sættevognstrækkere) 1,077 0,779 1,280 1,000 0,900 0,950 1,000 Vejtransport i alt 1,044 1,046 1,177 1,196 1,100 1,110 1,200 Persontransport, bane 0,965 0,970 1,036 1,050 1,100 1,050 1,050 Metro 1,152 1,199 1,207 1,250 1,250 Godstransport, bane 0,910 0,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Banetransport i alt 0,972 0,971 1,045 1,061 1,150 1,050 1,050 Vej og bane i alt 1,044 1,046 1,176 1,196 1,100 1,110 1,196 Tab. 2 Trafikarbejde (køretøjskilometer pr. år) for forskellige transportmidler og områder i Område Hele landet Indre storbyområde Håndfladen i øvrigt Ydre storbyområde Transportmiddel/år Ydre storbyområde Udvikling Det ses jf. Fig. 2 - at: Udvikling Udvikling Region Hovedstaden (excl. Bornholm) Udvikling Bil (inkl. taxi) % % % % % Bus % % % % % Cykel % % % % % MC+knallert % % % % % Varebiler % % % % % Lastbiler (inkl. sættevogn) % % % % % Vejtransport i alt % % % % % Persontransport, bane 72,2 75,8 5% 15,7 17,2 10% 5,1 5,3 5% 5,5 5,8 5% 26,3 28,3 8% Metro 5,7 7,1 25% 4,8 6,0 25% 4,8 6,0 25% Godstransport, bane 4,0 4,0 0% 0,1 0,1 0% 0,1 0,1 0% 0,2 0,2 0% 0,3 0,3 0% Banetransport i alt 81,9 86,9 6% 20,6 23,6 15% 5,1 5,4 5% 5,7 5,9 5% 31,4 34,7 10% Vej og bane i alt % % % % % På landsplan er CO 2 -udslippet stabilt dvs. trafikvæksten kompenseres af den naturlige tekniske udvikling af de eksisterende transportmidler For den samlede Region Hovedstaden (excl. Bornholm) ses et fald i udslip på ca. 5% over perioden I det indre storbyområde er faldet størst (8%), mens det i den øvrige håndflade er 6% og i yderområdet kun 1%. Udvikling

8 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 5/15 CO2-ækvivalent udslip fra vej- og banetransport , udvalgte områder 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 CO2-ækvivalent udslip (mio. tons/år) 9,00 8,00 7,00 6,00 Hele landet Regionen i alt (ex. Bornholm) Indre storbyområde Håndfladen i øvrigt Ydre storbyområde 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, År Fig. 2 Udvikling i CO 2 -udslip i do-nothing scenariet Regionen (excl. Bornholm) er sammenlignet med hele landet på en række nøgletal. Tilsvarende er underområderne sammenlignet med regionstotalerne. Hovedresultaterne er, at: Regionen dækker kun 6% af landets areal, men har ca. 30% af befolkningen og arbejdsstyrken. Regionens bestand af motorkøretøjer og trafikarbejdet er betydeligt lavere end befolkningsandelen. Regionens CO 2 -udslip ligger ligesom trafikarbejdet på 21-22% af landstotalen, altså betydeligt lavere end befolkningstallet tilsiger. Det indre storbyområde har godt 55% af regionens befolkning, men kun 41½% af trafikarbejdet og 37% CO 2 -udslippet. Håndfladen i øvrigt har omvendt kun godt 21% af regionens befolkning, men, men 34% af trafikarbejdet og CO 2 -udslippet. Det ydre storbyområde har godt 23% af regionens befolkning, 24,5% af trafikarbejdet og 28,5% af CO 2 -udslippet.

9 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 6/15 Forklaringen på, at regionen og specielt inderområdet i disse beregninger har en mere positiv udvikling i CO 2 -udslippet end landet som helhed, er at en betydeligt større del af den samlede trafikvækst frem til 2020 skønnes at ligge på transportmidler med lav eller ingen klimabelastning (cykel og ). Det er herunder søgt indregnet, at den stigende trængsel på vejnettet i de indre dele af regionen i sig selv vil medføre en tendens til at fravælge bilen til fordel for tog og cykel i pendlertrafikken og dermed give en reduktion i CO 2 -udslippet. Ligeledes er det forudsat, at trængsel, stigende benzinpriser mv. kan medføre en tendens til, at folk i højere grad vælger bopæl og arbejdsplads nær hinanden og dermed via kortere bolig-arbejdsstedsrejser bidrager til forbedring af klimaregnskabet i regionen. 5 Resultater af prioriteringerne På basis af litteraturstudier og workshops er opstillet en bruttoliste med 34 afgrænsede enkelttiltag samt et muligt omfang ved tiltagets brug i regionen. Dette omfang har kun marginal betydning for de aftalte, efterfølgende prioriteringer af tiltagene efter deres relative effektivitet - målt som CO 2 -reduktion pr. krone idet udgifterne typisk stiger proportionalt med den skala, man vælger at realisere tiltaget i. Omvendt vil valget af realiseret omfang være helt afgørende, hvis man pålægger det samlede transportsystem et krav om en bestemt reduktion (i % eller ton CO 2 pr. år) inden for en given tidshorisont. På basis af litteraturstudiet og supplerende kilder er der opstillet effektvurderinger for alle tiltag af følgende forhold: Samlet antal ture Gennemsnitlig turlængde Overførsel af ture mellem transportmidler Trafikarbejde (antal køretøjskilometer) Energiforbrug CO 2 -udslip. Desuden er fremtaget grove skøn over den samlede investering og de årlige driftsudgifter, knyttet til hvert tiltag. På grund af den store usikkerhed er disse tal angivet som intervaller ( best case / worst case ). Kun udgifter, der kan relateres til et direkte ressourceforbrug, medtages - således ikke skatter, afgifter, takster i mv., der må opfattes som pengeoverførsler. Der beregnes en samlet årlig udgift for hvert tiltag, svarende til (investeringen/den formodede levetid af tiltaget)+(den årlige driftsudgift), dvs. efter princippet lineær afskrivning. Hvis tiltaget erstatter en investering i fornyelse af et eksisterende system, medtages kun prisdifferencen. Endelig er for hvert tiltag foretaget en supplerende vurdering af tre forhold: Den sandsynlige tidshorisont for realisering (i år). Tiltagets tekniske sværhedsgrad, groft klassificeret på en skala fra 1 til 5. Heri indgår også usikkerheden omkring teknologiske innovationer, som endnu ikke er fuld markedsmodne.

10 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 7/15 Tiltagets administrative sværhedsgrad, ligeledes på en 1-5-skala. Herunder ses bl.a. på, om tiltaget kræver ændringer i lovgivning eller andre generelle regulativer, og om det kræver et tæt og positivt samarbejde mellem mange aktører for at fungere optimalt. Disse resultater og skøn foreligger i et særligt bilag til et af projektets arbejdsnotater og gengives ikke her. På basis af dette er henholdsvis best case og worst case foretaget en prioritering efter faldende klimaeffektivitet, dvs. efter stigende årlig udgift pr. sparet ton CO 2- udslip (se bilag 1-2 sidst i notatet). Det ses, at: Valget mellem best case og worst case for økonomiskønnene har kun beskeden indflydelse på prioritetsrækkefølgen Blandt de mest effektive virkemidler en række, som kræver ændring af holdninger og vaner, men ikke voldsomt store investeringer (samkørsel, delebiler, parkér-og-rejs-anlæg) Andre effektive tiltag indebærer øgede trafikantomkostninger via skatteog afgiftssystemet, nationalt eller lokalt (klimadifferentierede registreringsafgifter, afskaffelse af transportfradrag, bompengering eller generel road pricing) Investeringer i forbedret busfremkommelighed er (også) klimamæssigt set generelt et effektivt tiltag Byplanmæssige reguleringsmidler via omlokalisering afboliger og erhverv tilmere ko lektiv-trafik-nære placeringer rangerer i de foreliggende beregninger ikke særlig højt. Sådanne tiltag vil dog typisk have en lang række andre, positive effekter, som skal tages i regning, når deres generelle værdi i den lokale byudvikling skal bedømmes. 6 Resultater vedrørende løsningspakker Projektaktiviteterne har som nævnt klart vist, at der er store fordele ved at tænke de enkelte klimaorienterede tiltag ind i en større sammenhæng. Herunder skitseres nogle løsningspakker, som - med lidt forskelligt sigte - søger at udnytte synergieffekten ved at kombinere tiltag på tværs af de traditionelle opdelinger af de tekniske og administrative opgaver i vej- og banesektoren. Pakkerne vil derfor typisk kræve ganske brede samarbejder mellem forskellige offentlige instanser og i varierende grad bistand eller i det mindste en positiv holdning hos private erhverv og husstande Mobility Management Storkøbenhavn Internationale eksempler - med Zürich som det måske mest markante viser, at det er muligt at opnå politisk og folkelig opbakning bag en bred vifte af tiltag, som fx har reduktion af energiforbruget som officiel overskrift, men som samtidig automatisk vil have en gunstig, klimamæssig effekt. En sådan plan kunne med fordel omfatte hele Storkøbenhavn (håndfladen) og indeholde tiltag som: Letbane i Ring III

11 Region Hovedstaden klimastrategi - tiltag i transportsektoren sammenfatningsnotat 8/15 Gentagne kampagner via alle medier om fornuftig brug af transportsystemet ( det rigtige transportmiddel til den enkelte rejse ), herunder information om helbreds-, sikkerheds- og energimæssige aspekter af transportmiddelvalget Virksomhedskampagner omkring erhvervskort, pendlerklubber mv. Eventuelt virksomhedsskat (som i franske storbyer) på ansatte i Storkøbenhavn, som til gengæld får tilbudt gratis/billigt periodekort til bus og tog. Information til virksomheder, institutioner og arrangører af større begivenheder om at anvende den rette transportform i hver situation Skoleundervisning i mobilitetsspørgsmål Omstigningspunkter mellem kollektive trafikmidler er optimalt organiseret og udformet, også med henblik på kombinerede rejser med bil og cykel Elektroniske services, der støtter mobilitet (elcykler, cykel- og gangtrafik, delebilsordninger) skal løbende udvikles til state-of-the-art med realtidsinformation Realtidsinformation omkring kollektive transportmidlers drift på stationer, stoppesteder og i køretøjer. Pakken vurderes meget groft at kunne give en reduktion i regionens transportrelaterede CO 2 -udslip ca. ca. 3-4% (0,09-0,12 mio. ton pr. år) Kommunal grøn transportplan Et mere lokalt, tværgående initiativ med positiv klimaeffekt kunne omfatte: Lavere hastighedsgrænser på lokalveje Sammenhængende gang- og cykelstisystemer, herunder sikring af overgange ved større veje Restriktiv parkeringspolitik i bymidter Gåbusordninger til skolerne (forældre samler grupper af børn op og følger dem til skole til fods for at minimere bilkørslen) Udskiftning af kommunens bilpark til klimavenlig teknologi (el, hybrid, brint). Kan udvides med samarbejde med private elbiludbydere om forsøg med elbiler til private husstande, som det fx er set i Høje Taastrup Kommune Krav til kørselsmateriel, der bruges af private entreprenører til kørsel for kommunen

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere