Energivisioner for Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energivisioner for Region Nordjylland"

Transkript

1 NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009

2 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Birgitte Bak-Jensen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Søren Knudsen Kær, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Mads Pagh Nielsen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Henrik Lund, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet Erik C. Wormslev og Jens Christian Riise, NIRAS A/S (projektledelse) Fagpanel Anders Korsgaard, SerEnergy Brian Vad Mathiesen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet Hans Christensen, Brix & Kamp Jonas Kromann, Aalborg Kommune Jørgen Nielsen, Vattenfall / Nordjyllandsværket Lotte Holmberg Rasmussen, Nordjysk Elhandel Michael Kau, Energibyen Frederikshavn Morten Boje Blarke, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet Niels Gregersen, Aalborg Forsyning Niels Ole Knudsen, Vattenfall/ Nordjyllandsværket Per Alex Sørensen, Senior rådgiver, Plan Energi Per Heiselberg, Institut for byggeri og anlæg, AAU Per Sune Koustrup, SerEnergy Peter Høstgaard - Jensen, NIK-VE Poul Alberg Østergaard, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet Tommy Tvedergaard Madsen, Region Nordjylland Det skal understreges, at en del af deltagerne alene er interviewet i forbindelse med udarbejdelsen om et eller flere emner, flere har deltaget i workshops med input, men rapportens visioner og anbefalinger er naturligvis ikke indtryk for enkelte deltageres eller deltagne virksomheders holdning. Side 2 af 33

3 Forord Jordens ressourcer er begrænsede. Ikke kun de fossile brændstoffer, men også vand og en lang række næringsstoffer vil på kort og mellemlang sigt blive en global mangelvare. Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile energiprodukter bidrager til øget CO 2 niveau i atmosfæren. Som en nødvendig konsekvens skal vi så hurtig som muligt bevæge os fra en fossil til en ikke-fossil energiforsyning samtidig med, at vi nedsætter vores forbrug af energi og en lang række andre produkter. NIK-VE, Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi besluttede i december 2008 at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervsliv og Aalborg Universitet med det formål at udarbejde en vision for fremtidens bæredygtige energiforsyning i Region Nordjylland. På basis af en opgørelse over de nuværende forbrug og energiforsyninger i regionen og med udgangspunkt i anbefalingerne fra FN s klimapanel (IPCC), er der udarbejdet en række scenarier for energiforsyning og energiforbrug i tiden til år 2050 og videre helt frem til år Visionerne er udviklet i lyset af regionens styrkepositioner inden for bl.a. vedvarende energi, fjernvarme, landbrug, energiforskning og erhvervsudvikling, og diskuterer hvornår og hvordan regionen med fordel kan blive 100% forsynet med vedvarende energi. Målet med visionerne er at skabe en bred forståelse for de udviklingsmæssige potentialer og udfordringer som regionen står overfor både på kort, mellemlang og lang sigt. Der vil være særligt fokus på udfasning af fossile brændstoffer til energiproduktion, indfasning af biomasse og en gradvis overgang til et primært el baseret samfund. De samfundsøkonomiske gevinster og nødvendige rammebetingelser er også berørt. Visionerne er blevet til i et tæt samarbejde med forskere og en række virksomheder og organisationer med stærke aktiver i regionen. Arbejdet har endvidere hentet inspiration fra en række forskningsgrupper og sideløbende visionære arbejder, ikke mindst energiplanlæggere på Aalborg Universitet og Ingeniørforeningens Klimaplan NIRAS A/S har bistået som projektledere. Undervejs er der afholdt en række møder og to workshops med interessenter i regionen. Som grundlag for nærværende publikation er der udarbejdet to interne arbejdsdokumenter, der kan rekvireres ved henvendelse til NIK-VE s sekretariat. Peter Høstgaard - Jensen Formand for bestyrelsen NIK-VE Side 3 af 33

4 1. INDHOLD NIK-VE...1 ENERGIVISIONER FOR REGION NORDJYLLAND...1 Rapport...1 Arbejdsgruppe...2 Fagpanel INDHOLD INTRODUKTION...6 Visionerne for Region Nordjylland Selvforsyning Fossil-frit askefrit - CO 2 neutralt...6 Unikke regionale perspektiver...8 Midlerne Begrænset forbrug Intelligent forbrug Elektrificering Biomasse Fremtidens bio-brændstoffer Adfærd og rammer ENERGIFORBRUG OG PRODUKTION FRA NUTID TIL FREMTID12 Energiforbruget...12 Energiproduktion Koblingen til den nationale forsyningssikkerhed Scenariernes bæredygtighed Samfundsøkonomiske betragtninger Rammebetingelser for udviklingen...14 De fire scenarier Data og metoder energiforbruget Energiproduktion Balancer i systemet Energiforbruget Energiproduktion Balancer i systemet energiforbruget Energiproduktion Balancer i systemet Koblingen til den nationale forsyningssikkerhed energiforbrug...22 Side 4 af 33

5 Energiproduktion Balancer i systemet KONKLUSION REFERENCER BILAG A BILAG B...29 Netto-energiforbruget i de forskellige scenarier...29 Husholdningers energiforbrug i de forskellige scenarier...29 Transportsektorens energiforbrug i de forskellige scenarier...30 Erhvervs energiforbrug i de forskellige scenarier...31 Industris energiforbrug i de forskellige scenarier...31 Brutto energiforbrug og konverteringstab...32 Udvikling i bruttoenergiforbrug, Potentiel udvikling i kraft- og varmeproduktion, Side 5 af 33

6 2. INTRODUKTION Visionerne for Region Nordjylland De langsigtede visioner for fremtidens samfund er et fossil-frit og askefrit samfund, hvor materialer og næringsstoffer er i lukkede kredsløb. Afbrænding skal så vidt muligt undgås, og udledning af drivhusgasser skal reduceres til et minimum. I forholdet til udviklingen af en bæredygtig fremtid er spørgsmålet ikke, om vi skal omlægge til en fossil-fri og askefri fremtid, men hvornår og hvordan det kan lade sig gøre? Selvforsyning Som udgangspunkt vil Danmark forsøge at fastholde sin nuværende position som energiproducerende nation, der er netto-selvforsynende med energi. Prognoserne for energiproduktion og forbrug viser et behov for import af naturgas allerede om 6-10 år og import af olie om år, foruden fortsat import af kul, under forudsætning af et stabilt eller let faldende energiforbrug og en uændret forbrugsstruktur. Det er en fordel for Danmark, at international handel med energi foregår på åbne markedsvilkår, så priser på energi følger udbud og efterspørgsel. Danmark vil periodevis kunne være eksportør af f.eks. vindmøllestrøm, og i andre perioder importør af energi. Derfor vil koblingen til energiressourcer i vores nabolande, såsom vandkraft, a-kraft og biomasse, være et centralt element i at sikre forsyningssikkerheden. Som yderligere fremtidssikring skal Danmark udvikle nye og fremsynede måder at producere og anvende energi på, således at afhængigheden af især importeret brændsel minimeres eller helt fjernes. Andre vigtige selvforsyningsområder er fødevarer, foder og ikke mindst gødning (næringsstoffer). Danmark er ikke i dag selvforsynende med foder og gødning, men netto-eksportør af forarbejdede fødevarer. På lang sigt bør der sættes klare mål for selvforsyningsgraden inden for såvel energi som fødevarer, foder og gødning Fossil-frit askefrit - CO 2 neutralt Det fossil-fri, askefri og CO 2 -neutrale samfund er ikke nødvendigvis tilstande, der følger hinanden i en tidsmæssig sekvens, men de er hver især vigtige pejlemærker på vejen mod en bæredygtig fremtid. Det fossil-fri samfund indebærer, at brutto-energiforbruget dækkes af energi fra vedvarende energikilder som vind, sol, bølger, geotermi og biomasse. I et fossil-frit samfund vil elektricitet produceret på vind, bølger og sol samt varme fra geotermi og sol forventeligt kunne dække mellem 50 og 80% af energiforbruget, mens biomasse fra affald og dyrkede arealer, søer og hav skal dække resten af energibehovet. Side 6 af 33

7 Fig Fordelingen af udledningen af drivhusgasser fra en gennemsnitsdansker, ton CO 2 -ækv. (NIRAS). Det askefri samfund er en udfordring, der indebærer minimal anvendelse af biomasse til energiformål. Målet er så vidt muligt at undgå forbrændingsprocesser, der gør værdifulde næringsstoffer svært tilgængelige. Derved reduceres behovet for import af dyr kunstgødning. Den let omsættelige del af biomassen reserveres til fødevarer og foder. Træbiomasse anvendes til bygningskonstruktioner, der kan genanvendes eller nedbrydes biologisk, og flerårige energiafgrøder anvendes til varme, el eller biobrændstoffer i biologiske raffinaderier. Den organiske del af affaldet anvendes til biogas eller flydende biobrændsel, og restproduktet genanvendes som gødning og til jordforbedring. Det CO 2 -neutrale samfund er måske den største udfordring, da det indebærer at udledning af CO 2 og andre drivhusgasser skal reduceres til ca. 3 tons/år pr. indbygger inden 2050, for at den globale gennemsnits-temperaturstigning holdes under 2 C. Analyser af drivhusgas-udledningen per indbygger i Danmark viser p.t. et gennemsnitligt udslip på 19 t per år, jf. figur 2.1. Hvis udledninger i Danmark skal reduceres med 80 % inden 2050, skal udledningen per indbygger ned på ca. 3 tons per år. Da fødevarer og anden vareproduktion i fremtiden vil medføre en drivhusgasudledning på mindst 3 tons pr. indbygger pr. år, skal forbruget af energi i fremtiden mindst være CO 2 -neutral, og gerne CO 2 -positiv ved CO 2 -lagring i jord og biomasse. I praksis vil det i fremtiden betyde ikke bare en total omlægning af energiproduktionen, men også en ændring af vores forbrugsmønster og adfærd, og en radikal omlægning af landbrugsproduktionen til f.eks. flerårige afgrøder og et generelt mindre kødforbrug pr. person. Side 7 af 33

8 Unikke regionale perspektiver Udviklingsperspektiverne i region Nordjylland for vedvarende energi og biomasse til energi er favorable, da den relative andel af fjernvarme, vindmøller og landbrug er cirka dobbelt så stor som landsgennemsnittet. Der er gode potentialer for synergier mellem landbruget, kraftvarme- og biogasproduktion, herunder udviklingen af nye transportformer på biogas og biobrændstoffer som f.eks. bio-ætanol, biometanol og bio-butanol. Der er stærke forsknings- og erhvervskompetencer inden for udnyttelse af biomasse, integration af vedvarende energi i elsystemet, udvikling af hybrid-køretøjer på el og brændselsceller, og udvikling af sol og bølgenergi. Udbygning af den vedvarende energi er et centralt omdrejningspunkt for regionen scenariet er både økonomisk og samfundsmæssigt relevant for regionen: Optimering og udbygning af fjernvarme og VE-varme (solvarme og geotermi) har en stærk base i regionen. Nye projekter i blandt andet Frederikshavn, Thisted og Dronninglund kobler eksisterende fjernvarmenet med sol-varme, biogas og geotermi. Udvidelse af solvarme og geotermi i regionen vil kræve store investeringer i anlæg og infrastruktur til gavn for hele regionen. Landbrugets stærke repræsentation i regionen gør udviklingen af biomasse-baserede løsninger særligt attraktiv. Vattenfall/Nordjyllandsværket kan blive CO 2 -neutrale ved overgang til biomassefyring.og på længere sigt ved anvendelse af ny CCS /Carbon Capture and Storage teknologi.. Forskning og erhvervssamarbejde inden for bio-teknologi, brint og brændselsceller gør regionen særligt interessant i forhold til omdannelse af biomasse til fremtidens flydende brændsler. Virksomheder som Serenergy har positioneret sig stærkt inden for udvikling og udnyttelse af flydende brændsler. Erhvervet står stærkt i forhold til uviklingen af biogasanlæg og intelligente bio-raffinaderier og bio-brændstofanlæg. I 2025 forventes bio-brændstoffer (ætanol, biodiesel eller bio-olier) at udgøre 15% af forbruget. Bølgenergianlæg testes og udvikles i Nissum Bredning og de første stor-skala landanlæg er under udvikling i Hanstholm. Forskning i bølgenergi, biomasseudnyttelse og intelligent kobling af el-produktion, -forbrug og -lagring (intelligent grid) er centrale områder på AAU. Der er i 2050 fortsat fokus på den øgede anvendelse af VE-el i systemerne, herunder omformning af el via elektrolyse til brint og videre til metanol (via elektrolyse til syntesegas bestående af brint og kulilte). Udviklingen af intelligente biomasseløsninger har fokus på omdannelse af organisk materiale til biobrændstoffer med højt energiindhold, samt som råvarer i organisk kemi. Regionens forsknings-, udviklings- og erhvervsaktiviteter har fokus på: Integration af vind, solceller og bølge-el i energisystemet. Udnyttelse af biomasse til biogas og bio-brændstoffer. Side 8 af 33

9 Udvikling og anvendelse af brændselsceller, batterier og el, brint og metanol i transportsektoren, herunder applikation i personbiler, varebiler og lastbiler. Intelligent biomasseproduktion og biomasseudnyttelse på alger, der binder næringsstoffer og CO 2 fra røggassen. CCS på Nordjyllandsværket i kombination med biomasse-udnyttelse Udvikling og produktion af bio-olier til jetfuels. Fra 2050 til 2100 vil fordoblingen af VE-el i systemet fra kræve enorme omlægninger og udvidelser af hele el-nettet. Anvendelsen af bio-brændstoffer som f.eks. metanol, der vil dække 2/3 af det flydende brændsel, vil kræve store anlæg til produktion og lagring af energi. Store brændselscelleanlæg som erstatning for kraftvarmeanlæg vil også kræve udvikling og forskning. Midlerne Midlerne til at opnå et bæredygtigt samfund er en total omlægning af energiforsyningen til vedvarende energikilder, som primært producerer el (hovedsageligt vind) og udnyttelse af de begrænsede biomasseressourcer på en intelligent måde, samt adfærdsændringer i forhold til forbrug, fødevarer og transport Begrænset forbrug Et bæredygtigt samfund indebærer, at forbruget af energi og animalske fødevarer begrænses. Energiforbruget kan reduceres med kendte teknologier inden for boliger, transport, industri og erhverv. Ved renovering af boligmassen og nye ENERGI+ byggereglementer vil alle boliger på sigt kunne blive energineutrale eller energiproducerende gennem solvarme og elektriske solceller. Energiforbruget i industri og erhverv kan omlægges og detailreguleres efter behov, f.eks. ved at maksimere varmegenindvinding. Ved skrappere krav, CO 2 -afgifter og omlægning til el og el-hybrider kan energiforbruget i transportsektoren begrænses uden at det fører til begrænsninger i transportomfanget Intelligent forbrug Danmarks bruttoenergiforbrug har været konstant over en længere periode, på trods af en årlig økonomisk vækst på ca. 2 %. Dette skyldes blandt andet en stor outsourcing af energiforbrugende virksomheder til andre lande, en omlægning af produktionserhverv til mindre energi-intensive industrier, og en generel energieffektivisering i produktion, handel, service og husholdninger. Anvendelse af overskudsvarme fra elproduktion i integrerede fjernvarmesystemer er en anden del af forklaringen. Udviklingen af intelligent forbrug, der til- og frakobles automatisk i forhold til efterspørgsel, pris og energiproduktionskapacitet er en vigtig del af løsningen i fremtidens energiforsyning Elektrificering Fremtidens energiforsyning indebærer en gennemgribende elektrificering af energiforbruget i husholdninger, erhverv, industri og transport. I fremtiden vil godt og vel 2/3 af slutforbruget kunne være baseret på el. Især land-transportsektoren vil blive delvist elektrificeret, afhængig af transportmidlerne. En del af elektriciteten vil i en overgangsfase være produceret ved afbrænding eller forgasning af biomasse, men størstedelen vil på længere sigt skulle komme fra vind, sol og bølgeenergi, heraf forventeligt ca. 2/3 fra vind. Side 9 af 33

10 De største udfordringer i forhold til elektrificering bliver intelligent kobling af forbrug og produktion og opbygning af lagrings- og styringssystemer til håndtering af korttids- og langtidsfluktuationer i el-produktionen i forhold til forbrug. Dette skal for det første sikre stabiliteten i nettet, men kan også medføre en bedre udnyttelse af ledningsnettet, og endelig kan også mængden af overskuds-el, der må sælges billigt på spot-markedet reduceres. For at dette kan opnås vil batterikapaciteten i elbiler kunne være af stor betydning Biomasse I det fossil-fri samfund kan biomasse fra skovbrug og landbrug samt organisk affald fra industri og husholdninger anvendes til kraftvarmeproduktion og biobrændstofproduktion i kombination med gødnings-,fødevare- og foderproduktion. Konverteringstabet skal reduceres og restprodukter så vidt muligt holdes i et organisk kredsløb. Gylle separeres i en vandig og fast form, der kombineres med organisk affald i bio-olie eller biogasanlæg. Biogassen anvendes i transportsektoren eller i gasfyrede kraftvarmeanlæg, alt efter behov og energi-effektivitet. En del af landbrugsjorden omlægges fra dyrefoder til energiafgrøder, der udnyttes i bioraffinaderier til produktion af biobrændstoffer, råvarer og gødning. Udfordringerne hen imod det askefri samfund bliver at udvikle biologiske raffinaderier, der udnytter kulstof og brint til energi, og bibeholder fosfor og kvælstof i kredsløb med jorden, så tilførsel af kunstgødning kan reduceres; at balancere naturhensyn med biomasseproduktion, så miljøet bevares og behovet for import af foder, biomasse og næringsstoffer (især fosfor, som er på vej til at blive en global mangelvare) reduceres; at balancere antallet af dyreenheder med behovet for biomasseproduktion og reduktion i drivhusgasudslip Fremtidens bio-brændstoffer En lang række teknologier er i spil ved udviklingen af biobrændstoffer. Som udgangspunkt arbejdes der med en simpel presning, eller enzymatisk varmeproces til biodisesel produktion, en katalytisk biodisel produktion under højt tryk og temperatur (Cat-liq), stivelses- og cellulosebaseret enzymatisk ætanolproduktion, pyrolyse og termisk forgasning af organisk materiale med efterfølgende organisk reformering og syntese til methanol, eller en fischer-tropsch syntese. Slutprodukterne for omformning af det biologiske materiale er således enten ren brint, biogas, biomethanol biodiesel, bio-olier, bio-dimethylether, bio-ætanol, bio-butanol, eller en afledt alkohol eller æter med de ønskede egenskaber, herunder en høj brændværdi. Da ren brint er vanskelig og dyr at lagre, er det ofte relevant at producere brintbærende stoffer, der kan anvendes i forbrænding eller i brændselsceller. Bio-methanol kan produceres med kendte teknologier på baggrund af elektrolyse-brint fra VE-el og CO fra forgasning eller biogasanlæg. Biodiesel produceres i øjeblikket på baggrund af olieholdige frø, f.eks. raps, eller animalsk fedtstoffer. Bio-olier kan relativt nemt presses og ekstraheres af en række højere planter og alger. Bioætanol og bio-butanol er biobrændstoffer, der kan udvindes ved hjælp af varme- og trykbehandling eller enzymatiske processer, der splitter kulstofholdige organiske materialer i mindre dele. Bioætanol produceres hovedsageligt på traditionelle gæringsprocesser baseret på sukker eller stivelse, med Side 10 af 33

11 efterfølgende destillering, mens cellulose og hemi-cellulose-holdige materialer på sigt forventes anvendt i stigende grad Adfærd og rammer Adfærdsændringer hos forbrugere er et centralt element i udviklingen af fremtidens CO 2 neutrale samfund. En kraftig reduktion af befolkningens indtag af animalske produkter til fordel for plantebaserede fødevarer er nødvendig for at reducere drivhusgasudslippene, og omlægning til privat og offentlig elektrisk transport er nødvendig for at reducere energiforbruget i transportsektoren. Adfærdsændringer kræver økonomiske incitamenter og/eller stærk social sammenhængskraft, da strammere regler og reguleringer ikke alene kan ændre adfærden. Langsigtede rammebetingelser er nødvendige for udviklingen af nye løsninger til introduktion af vedvarende energi og reduktion af drivhusgasserne. Forliget om Grøn vækst og EUs VE direktiv er vigtige rammer for investeringer i nye energiformer som biogas og bioætanol. Omlægninger af transportskatter og fødevareskatter til forbrugsrelaterede drivhusgas-afgifter vil på længere sigt være vigtige midler i omlægningen af forbruget. Side 11 af 33

12 3. ENERGIFORBRUG OG PRODUKTION FRA NUTID TIL FREMTID Analyserne viser, at det kan lade sig gøre at skabe et fossil-frit samfund i 2050 og et næsten askefrit og bæredygtigt samfund i Regionen har stærke fortrin på forskning, udvikling og anvendelse af vedvarende energi, herunder kobling af forskellige energianvendelser inden for el, vind og biomasse. Der præsenteres 4 scenarier for koblingen af forbrug og forsyning med basis i 2007, 2025, 2050 og Årstallene er valgt, så der kan sammenlignes med andre fremskrivninger af dansk og international teknologiudvikling, energiproduktion og forbrug 1,2,3,4. For at gøre fremtidsscenarierne troværdige, undgås så vidt muligt vidtrækkende antagelser om f.eks. ny teknologi. I arbejdet med fremtidsscenarierne forudsættes det, at der kun anvendes kendte teknologier, som skal videreudvikles og modnes, samt at biomasseproduktion og arealudnyttelse kun ændres gradvist, så der bindes mere og mere kulstof og næringsstoffer i systemet. Energiforbruget Udvikling i netto-energiforbrug Erhverv, GWh per år Industri, GWh per år Transport, GWh per år Husholdninger, GWh per år GWh per år år Fig. 3.1 Udvikling i netto-energiforbrug i region Nordjylland. GWh per år. Netto-energiforbruget ventes at falde fra godt GWh per år i 2007 til under GWh per år i Det største fald i energiforbruget er i husholdningerne, hvor udskiftning af boligmassen til energineutrale og energiproducerede boliger vil reducere energiforbruget kraftigt. Transportsektorens energiforbrug reduceres til under halvdelen på trods af en stigning i antal kørte kilometer på 50%. Industri- og erhvervssektorens energiforbrug reduceres med en tredjedel og omlægges fra 20% el til 60% el. Side 12 af 33

13 Energiproduktion 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Biomasse VE-varme VE-el Fossile brændsler Fig Udvikling i energiproduktion - fra fossile brændsler til vedvarende energi Energiproduktionen i regionen bevæger sig fra 85% fossilt brændsel i 2007 til 100% vedvarende energi i I 2050 er fordelingen 50:50 på biomasse og vedvarende energi fra el, sol, bølge og geotermi. I 2100 er biomasse-delen reduceret til 13% af energiforbruget, så biomassen kan anvendes til andre formål Koblingen til den nationale forsyningssikkerhed I 2007 er Nordjyllandsværket på 665 MW (blok 2 og 3) og forbindelserne fra Frederikshavn til Sverige på i alt 740 MW vigtigste nordjyske elementer i det nationale forsyningssystem, der sikrer stabile el-leverancer til Jylland og Fyn. Nordjyllandsværket leverer endvidere ca. 25% af fjernvarmen til regionen. Som energi- og landbrugsproducent har regionen et ansvar for at levere energi og biomasse til resten af landet. Der eksporteres el fra kraftvarmeværkerne, og biomasse (halm og gylle) leveres potentielt til andre regioner, med mindre biomassen holdes i kredsløb og anvendes på markerne til fordel for klimaet. Under forudsætning af makismal udbygning af vind, sol og bølger til regionens potentiale i 2100 vil regionen stadigt kunne levere el-energi og/eller flydende syntetisk brændstof til resten af landet, svarende til 24% af netto-energiproduktionen i regionen Scenariernes bæredygtighed Det nuværende scenarie for energi-udnyttelse i regionen er hverken forsyningsmæssigt eller klimamæssigt bæredygtigt. FN s klimapanels rapport i 2007 suppleret med forskernes opdaterede modeller i 2009 forudser, at jordens økosystem vil ændre sig dramatisk over de næste år, hvis afbrænding af fossile brændstoffer og industriel landbrugsproduktion og skovdrift fortsætter uden ændringer. Energiproduktionen med fossile brændstoffer er en del af problemet, men i lige så høj grad er udnyttelsen af landbrugsjorden og fjernelsen af skov med til at udlede store mængder drivhusgasser. Side 13 af 33

14 I 2025 er CO 2 -udslippet fra energiforbrug reduceret med 71% i forhold til Det totale udslip i regionen er reduceret fra 9,5 mill. tons CO 2 -ækv per år til ca. 4,5 mill. tons CO 2 -ækv. I forhold til biomasse, er der et minimalt behov for import af biomasse, da kun 2/3 af den forventede halmproduktion anvendes i regionen, og kun ca. halvdelen af gyllen anvendes til biogas. En stor foder- og husdyrproduktion vil dog stadigvæk have en negativ effekt på det totale CO 2 regnskab i regionen 16. Anvendelse af biomasse i kraftvarmeproduktion koblet med CCS vil have et positivt bidrag på CO 2 - regnskabet for regionen. I 2050 er anvendelsen af de fossile brændsler totalt udfaset, og biomasse til energiproduktion kommer hovedsageligt fra regionen ved bæredygtig udnyttelse af 30% af lavbundsarealerne til energiafgrøder. Der anvendes en del importeret træ-affald til kraftvarme-produktion (tabel 7.7). Udnyttelsen af biomassen i 2100 er igen på niveau med 2007, men energien udnyttes bæredygtigt, hvorved næringsstofferne bibeholdes i systemet. Arealudnyttelsen i regionen er forandret. Landbrugsarealerne er reduceret fra 64% til 50%. Skovarealerne er steget fra 16% til 25% og vådområder fra 5 til 10% af arealerne. Beboede arealer udgør stadigt ca. 15% af det totale areal. Vandstandsstigninger har reduceret regionens areal med 5%, svarende til 400 km 2, siden Den totale effekt på CO 2 -regnskabet er et positivt bidrag, da skov, biomasse og vådområder bidrager til en binding af CO 2 og reduceret udledning af drivhusgasser Samfundsøkonomiske betragtninger Samfundsøkonomiske beregninger 12 for 2020 og 2050 viser at, hvis der installeres 350 MW varmepumper (eller elbiler) i systemet, vil nettogevinsten ved at anvende GWh vind i stedet for at sælge den til mindstepris på markedet være ca. 750 millioner kroner årligt, mens udgiften til installation af f.eks. 350 MW varmepumper er omkring 100 millioner kroner årligt. En CO 2 - reduktion på 5 millioner tons vil ved en kvote-pris på 150 kr. (20 Euro) per tons svare til en årlig besparelse på 750 millioner kroner. En intelligent kombination af vind, varmepumper, biogas, halm og anden biomasse vil være samfundsmæssigt rentabelt 5 med en gennemsnitlig netto-omkostning på under 129 kroner per ton CO 2. Implementering af CCS vil isoleret set være en netto-omkostning på 242 kroner per ton CO 2. CCS kan en overgang være en del af løsningen, hvis f.eks. biomasse er en begrænsning. Internationale samfundsøkonomiske analyser 2 af følgerne af et totalt skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energi viser, at det er nødvendigt at investere gennemsnitligt 1,1% af BNP årligt for at nå en 80% CO 2 -reduktion i Danske analyser 5 viser samme niveau. Investeringerne er ifølge analyserne en nødvendighed, men også god forretning på kort såvel som lang sigt Rammebetingelser for udviklingen En række rammebetingelser er nødvendige for at sætte skub i udviklingen hen imod en mere intelligent udnyttelse af de vedvarende energikilder: Lovgivning bør give mulighed for udnyttelse af el til opvarmning. Afgiftsregulering bør generelt fastsættes i forhold til transportmidlers samlede klimapåvirkning. Bedre regulering af affaldsforbrænding og sortering, så den organiske del kan anvendes til biogas/biobrændstoffer. Side 14 af 33

15 Udfasning af biogassen til opvarmning (inkl. kraftvarme) og indfasning som drivmiddel i transportsektoren. Begrænsning af private brændeovne og støtte til udfasning. Udviklings- og demonstrationsprogrammer for integrerede systemer for fremtidens flydende brændstoffer, herunder methanol og biobrændstoffer. Offentlige subsidie-ordninger for hurtigere indfasning af vedvarende energikilder Opfyldelse af EU s Vandrammedirektiv og vand og naturplanerne, når der skal findes intelligente løsninger til udnyttelse af biomasse i fremtiden. Der bør sættes klare begrænsninger for udnyttelsen af biomassen, så den anvendes hensigtsmæssigt. Anvendelse af elektricitet i energisystemet bør favoriseres, så anvendelse af biomasse gradvist reduceres. Side 15 af 33

16 De fire scenarier I de efterfølgende afsnit præsenteres hvert tids-scenarie separat. De fire energibalancefigurer er anbragt som separate ark i bilag A, så de kan anbringes side om side for bedre sammenligning. De grundlæggende forudsætninger og antagelser beskrives kort for hvert scenarium. I bilag B vedlægges tabeller med baggrundstallene for figurerne Data og metoder Der er anvendt nationale og regionale data fra Energistyrelsen og Danmarks Statistik til analyserne. Hvor intet andet er nævnt antages forbrugsmønstre at følge nationale gennemsnit og trends. Energiproduktionen er baseret på regionale data. Energiforbrug og klimapåvirkninger er relateret til aktiviteter i regionen. Da Nordjyllandsværket, en række industrier og landbruget producerer produkter (f.eks. el, cement og fødevarer) til forbrug i andre regioner og lande, kan det relativt høje energiforbrug i regionen godt være en smule misvisende. Til at estimere den enkelte borgers, virksomheds eller kommunes energiforbrug og klimapåvirkning (inklusive importerede varer og eksklusive eksporterede varer), kan der alternativt anvendes inputoutput analyser og livscyklusanalyser for de produkter, der forbruges i regionen. Sådanne analyser er ikke medtaget energiforbruget I 2007 følger energiforbruget i regionen stort set landsgennemsnittet, hvor regionen udgør 10-11% af Danmarks samlede forbrug. Undtagelser er energiforbruget i industrien og erhvervssektoren, der ligger ca. 25% over landsgennemsnittet, dels på grund af cementfabrikken Ålborg Portland og dels landbrugets store udbredelse i regionen. Det totale brutto-energiforbrug er GWh. Nettoenergiforbruget i regionen er i 2007 estimeret til GWh. Der er et netto-el-overskud på GWh (Figur 6.1. i bilag A og bilag B) Det totale energiforbrug i husholdninger estimeres at ligge på GWh, med et elforbrug på GWh per år. Husholdningers varmeforbrug dækkes hovedsageligt af fjernvarme, der fysisk dækker ca. 70% af husstandene, og næsten det dobbelte af det nationale gennemsnit. Det totale energi forbrug til transport er estimeret til GWh per år. Energiforbruget til vejtransport er estimeret til GWh per år, svarende til 11% af det nationale energiforbrug til vejtransport. Heraf anvendes størstedelen af personbiler, svarende til 71% af de kørte kilometer. Forbruget af benzin og dieselolie er på henholdsvis GWh og GWh, jf. tabel Energiforbruget per kørt kilometer er ca. 15% over det europæiske gennemsnit, sandsynligvis på grund af en generelt ældre bilpark i Danmark. Energiforbruget til flytransport inklusive forsvarets energiforbrug følger landsgennemsnittet med et energiforbrug på GWh jetfuel per år. Togtransport og indenrigs søtransport anvender 100 GWh hver, hovedsageligt dieselolie. Udenrigsdelen af søtransporten medtages ikke i estimatet. Energiforbruget i industrien på GWh per år dækkes hovedsageligt af fossile brændstoffer med en stigende samfyring med alternative kilder som biomasse (halm, træflis m.v.) og restproduk- Side 16 af 33

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95 Baggrundsrapportfor EnergivisionforAalborgKommune2050 Side1af95 BaggrundsrapportforEnergivisionforAalborgKommune2050 Forfatterne,April2010 Forfattere:Sedeenkeltekapitler Redaktør:PoulAlbergØstergaard Udgiver:

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere