smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger"

Transkript

1 smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1

2 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens elsystem 5 Energiteknologi og it-teknologi er tæt forbundet 5 Flytning af elforbrug mindsker fremtidige investeringer 5 Ny teknologi optimerer udnyttelsen af netkapaciteten 6 Opretholdelse af stabilitet og balance i et elsystem baseret på vedvarende energi 6 Automatisk styring af kunders elforbrug 6 Detailmarked og innovation skal sikre en effektiv flytning af elforbrug 7 Hurtig omstilling af elsystemet giver større fordele 7 Erhvervspotentialet i et Smart Grid 8 Samarbejde mellem mange aktører skal sikre et intelligent elsystem 8 Behov for initiativer for at realisere udrulningen af et Smart Grid 8 1. Hovedanbefaling - Prissignaler til kunder der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet 9 2. Hovedanbefaling - Ny økonomisk regulering af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter Hovedanbefaling - Afgifter der understøtter en effektiv elektrificering Hovedanbefaling - Effektiv aktivering af lager og decentral produktion Hovedanbefaling - Styrkelse af standardisering og interoperabilitet Hovedanbefaling Forskning og udvikling som dynamo for grøn vækst Hovedanbefaling Styrk forbrugernes engagement Hovedanbefaling - Minimer risikoen for elkunder og aktører Hovedanbefaling Gør det nemmere at lave nye serviceydelser 13 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Oktober 2011 Design: Rumfang Billeder: Istockphoto.com, forsidebillede: NASA/ courtesy of nasaimages.org. 2

3 Smart Grid Netværkets arbejde Forord Det er regeringens mål, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Vores elog varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i Samtidig skal halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind i Regeringens mål forudsætter en massiv indfasning af vedvarende energi særligt vind i energisystemet. Kombineres det med, at elforbruget til f.eks. elbiler og varmepumper øges markant, står vi på lang sigt overfor en stor udfordring for el-nettet. Hvis vi vil undgå store investeringer til nye kabler, skal der gøres en markant indsats for at fremme smart grid, det vil sige et smart elnet. Smart grid er nøglen til de udfordringer energisystemet står overfor, da det kan binde udsving i produktion og forbrug af elektricitet sammen. Smart Grid Netværket blev nedsat sidste år af klimaog energiministeren. Smart Grid Netværket udgøres af et bredt spektrum af centrale aktører, der fik til opgave at udarbejde anbefalinger til fremtidige tiltag og initiativer, der gør det muligt at håndtere op til 50 procent el fra vindkraft i elsystemet i Anbefalingerne fremgår af rapporten over netværkets arbejde. Jeg ser smart grid som en vigtig del af fremtidens energisystem, og derfor vil regeringen udarbejde en strategi for smart grid i Danmark. Netværkets anbefalinger vil blive helt centrale input til udarbejdelsen af denne strategi. Som nytiltrådt minister ser jeg frem til det videre samarbejde med alle aktører om udviklingen af smart grid i Danmark. Jeg skylder en stor tak til alle netværkets medlemmer, og særligt formændene for netværkets arbejdsgrupper, som har leveret en særlig arbejdsindsats. Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister 3

4 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Smart Grid bygger på kombinationen af energiteknologi og it-teknologi 4

5 Smart Grid Netværkets arbejde Indledning og sammenfatning El får en bærende rolle i fremtidens energisystem Realiseringen af Danmarks ambitiøse klima- og energipolitiske målsætninger om reduceret CO2-udledning, større andel af vedvarende energi samt forbedring af energieffektiviteten betyder, at el vil få en endnu mere central og bærende rolle i fremtidens energisystem, end det har i dag. El, der i stigende grad produceres ved hjælp af vedvarende energi, især fra vindkraft, kan med fordel erstatte fossile brændsler i varme- og transportsektorerne og derigennem levere et betydeligt bidrag til opnåelsen af klimamålene. Det betyder, at det danske energisystem skal tilpasses, og at der skal ske væsentlige ændringer i elsystemet både i forhold til den måde, der produceres el på, og til brugen af el hos elkunderne. Elkunder bliver en ressource i fremtidens elsystem Indtil nu har elsektoren tilpasset elsystemet ved at lægge flere og større kabler i jorden, opstille flere transformerstationer og sikret adgang til tilstrækkelig produktionskapacitet. Elkunderne har primært været passive elkunder med et forudsigeligt og regelmæssigt forbrugsmønster. Dette vil, med et væsentligt stigende elforbrug til blandt andet varmepumper og elbiler, ikke være den samfunds-økonomisk mest effektive løsning i fremtiden. Det vil være mere økonomisk effektivt at begrænse behovet for traditionel udbygning af distributionsnettene ved at sikre, at en del af elforbruget tilpasser sig den varierende elproduktion fra den vedvarende energi. For at det kan lade sig gøre, er der behov for et intelligent elsystem et Smart Grid. Elkunderne vil dermed kunne interagere med elsystemet og produktionen. Det skal bl.a. ske via automatiseret og intelligent styring af deres elapparater ud fra tidsafhængige prissignaler. Elkunderne vil herved kunne opnå gevinster ved at tilbyde forbrugsfleksibilitet som ressourcer for elsystemet. Energiteknologi og it-teknolog i er tæt forbundet En anden forudsætning for, at Smart Grid kan fungere, er, at elkunderne tilbydes en elpris, der reflekterer den aktuelle produktions- og distributionskapacitet, sådan at prisen er højere, når der er begrænset kapacitet, og lavere når der er rigelig kapacitet. Der skal med andre ord etableres mulighed for at tilbyde timeafregning af forbruget og tariffer for eldivedvarende energi kan med fordel erstatte fossile brændsler i varmeog transportsektorerne og derigennem levere et betydeligt bidrag til opnåelsen af klimamålene Smart Grid bygger på kombinationen af energiteknologi og it-teknologi. For at Smart Grid kan realiseres, er det en forudsætning, at der etableres et digitalt fundament, som sikrer kommunikationsmæssig interoperabilitet mellem apparater, sensorer, systemer m.v. De relaterede standardiseringer og tilgrundliggende forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter skal iværksættes snarest muligt i det omfang, de ikke allerede er kendte, veldefinerede og internationalt accepterede. Flytning af elforbrug mindsker fremtidige investeringer 5

6 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet stribution, der varierer over døgnet svarende til kapacitetsknapheden i distributionsnettet. Samtidig skal kunderne gøres mere bevidste om værdien af at flytte deres elforbrug over døgnet, sådan at forbruget i fremtiden i højere grad tilpasses kapaciteten. Når elforbrug på den måde kan flyttes til tidspunkter med rådig kapacitet og stor produktion af vedvarende energi, vil det bidrage til en mere effektiv samlet udnyttelse af elsystemets ressourcer. Gevinsten ved at tilskynde til at flytte elforbruget til tidspunkter med fri kapacitet i elnettet og derved mindske investeringer til kapacitetsudbygning er vist i figur 1. Ny teknologi optimerer udnyttelsen af netkapaciteten En anden gevinst kan nås ved, at netvirksomhederne via forbedret måling, overvågning og automatisering i elnettet kan optimere udnyttelsen af nettet og dermed kan drive nettet tættere på kapacitetsgrænsen. Begge gevinster at flytte elforbrug til tidspunkter med fri kapacitet samt at introducere ny teknologi i VED HJÆLP AF FORBEDRET MÅLING, OVERVÅGNING OG AUTOMATISERING I ELNETTET, OPNÅS EN OPTIMERING AF UDNYTTELSEN, SOM KAN DRIVE NETTET TÆTTERE PÅ KAPACITETSGRÆNSEN. elnettet - er med til at reducere fremtidige merinvesteringer til kapacitetsudbygning. Denne dobbeltgevinst - målt i forhold til alternative merinvesteringer - er illustreret i figur 2. Opretholdelse af stabilitet og balance i et elsystem baseret på vedvarende energi Optimal anvendelse af vindkraft og generel balancering af elsystemet mellem fluktuerende elproduktion og fremtidigt fleksibelt elforbrug er vigtigt. Det skal dog understreges, at elsystemet også har brug for en øjeblikkelig effektbalance mellem forbrug og produktion, hvilket en hurtig reaktion hos elforbruget kan hjælpe med til - billigere og mere miljøeffektivt end kraftværker. En anden helt afgørende funktionalitet i elsystemet er de såkaldte systembærende egenskaber. Disse tekniske egenskaber skal til enhver tid være til stede for at opretholde stabiliteten i elsystemet. Elsystemet virker altså kun, hvis der altid er tilstrækkelig kapacitet til levering af de såkaldte systembærende tekniske ydelser. Store kulkraftværker har hidtil leveret de fleste af disse nødvendige tekniske ydelser. I takt med at kulkraftværkerne udfases, skal disse egenskaber sikres på anden måde. På langt sigt har Smart Grid teknologierne potentiale for at kunne levere dele af disse ydelser til elnettet. Automatisk styring af kunders elforbrug Etableringen af et Smart Grid vil øge digitaliseringen af de danske husstande. Der vil komme mere måle-, styre og kommunikationselektronik i husene. Det vil give elkunderne overblik over deres forbrug og mulighed for at opnå et automatisk styret elforbrug, dér hvor kapaciteten er stor og prisen lavere. En ekstra gevinst ved udstyret vil være, at elkunderne vil kunne købe en række relaterede ydelser. Man kan for eksempel forestille sig, at elkunderne vil kunne modtage en SMS, hvis deres varmepumpe bryder ned, mens de er på vinterferie. De vil kunne vælge automatisk slukning af standby-forbrug i hjemmet, når de ikke er hjemme, og de vil kunne styre temperaturen i huset langvejs fra via telefon eller pc. Hen ad vejen kan det forventes, at der kommer nye og innovative produkter til, der vil udnytte den nye infrastruktur, ligesom det er sket indenfor mobiltelefoni og internettet. Smart Grid vil desuden sikre, at ejere af elbiler kan få deres energiforbrug til transport dækket individuelt og fleksibelt afhængig af hvor hurtig en opladning, de har behov for, og hvornår på døgnet, det skal ske. Bilens batteri vil således kunne lades op til forskellige elpriser. Samtidig vil elkunder med automatiske energispareløsninger få mulighed for at reducere elregningen ved at lade deres elapparater fungere automatisk ud fra priser og krav til komfort - til gavn for kunden og for elsystemet. 6

7 Smart Grid Netværkets arbejde Figur 1. Flytning af forbrug i tid optimerer kapaciteten i elsystemet Effekt (kw) Timer Figur 2. Smart Grid optimerer investeringer til kapacitetsudbygning Investeringer TRADITIONEL NETFORSTÆRKNING SMART GRID UDNYTTER KAPACITET I ELNETTET VIA MÅLING OG STYRING SMART GRID SIKRER NYTTEVIRKNINGEN AF FLEKSIBELT FORBRUG Tid = øget elektrificering Detailmarked og innovation skal sikre en effektiv flytning af elforbrug Det er i sidste ende detailmarkedet, der skal sikre en effektiv flytning af elforbruget ved at levere attraktive produkter og tjenester til kunderne. Det er en afgørende forudsætning for en effektiv innovation i produkt- og teknologimarkederne, at der igangsættes en aktiv standardiseringsindsats. Det vil nemlig sikre interoperabilitet mellem forskellige leverandørers løsninger, og dermed beskytte kunderne mod at blive låst til én teknologi. 7

8 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Hurtig omstilling af elsystemet giver større fordele Smart Grid er en effektiv måde at udbygge elsystemet, så det er klar til at håndtere fremtidens udfordringer. Den fulde udrulning af Smart Grid vil først ske flere år ude i fremtiden, men fundamentet skal skabes nu, og jo hurtigere omstillingen sker, jo større er fordelene. Erhvervspotentialet i et Smart Grid Det er overordnet set vurderingen, at kombinationen af stærke systemløsninger, markedsløsninger og storskala testmiljøer gør Danmark til et unikt marked for internationale virksomheder at placere deres udviklingsprojekter i. Ligeledes giver disse styrkepositioner en unik platform for danske rådgivningsvirksomheder ved udrulning af internationale Smart Grid projekter. En accelereret udrulning af et dansk Smart Grid og en målrettet satsning på forskning og udvikling vil understøtte dette. Samarbejde mellem mange aktører skal sikre et intelligent elsystem Mange teknologier er allerede modnet tilstrækkeligt til at kunne introduceres i elsystemet, men der er fortsat behov for en fokuseret forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats for at sikre en vedvarende effektiv modernisering af elsystemet. Det er afgørende, at alle aktører trækker i samme retning for at holde fokus på en effektiv udbygning af elsystemet. Det kræver et tæt samarbejde mellem mange aktører. Strukturen i et intelligent elsystem og en kort beskrivelse af de forskellige funktioner er vist i figur 3. Behov for initiativer for at realisere udrulningen af et Smart Grid Smart Grid vil ikke kunne realiseres uden at sikre fornuftige rammebetingelser for aktørerne i elsystemet. Det er afgørende, at der etableres en klar markedsmodel med klare roller og ansvarsområder. Derudover er der behov for udvikling og implementering af et fremtidigt kommunikations- og styringskoncept, som gør det muligt at opnå det bedst mulige samspil mellem styringen af elsystemet, elproduktionen og elforbruget. Fremtiden stiller krav om, at såvel de kommercielle som de tekniske datakommunikationsveje og -systemer bliver udvidet og suppleret med mulighed for tilslutning af markant mere vedvarende energiproduktion på alle niveauer i elnettet. Og nok så vigtigt skal der etableres helt nye interoperable kommunikationsstrukturer for både kommerciel og teknisk nyttiggørelse af forbrugssiden i elsystemet. 8

9 Smart Grid Netværkets arbejde For at realisere en effektiv udrulning af Smart Grid frem mod 2020 med op til 50 pct. vedvarende energiproduktion er der behov for at gennemføre en række initiativer. Smart Grid Netværket peger på følgende ni hovedanbefalinger: 1. Hovedanbefaling - Prissignaler til kunder der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet Kunderne skal tilbydes priser, der afspejler de aktuelle omkostninger ved elforbruget på det givne tidspunkt, så der gives en økonomisk tilskyndelse til at flytte elforbruget til tidspunkter med rigelig elproduktion og fri kapacitet i elnettet. Det bør således være udgangspunktet, at alle nuværende og kommende kunder med et fleksibilitetspotentiale så vidt muligt afregnes på minimum timebasis. Det er særligt små/mellemstore procesvirksomheder samt kunder med elbil og/eller varmepumpe, der forventes at kunne agere prisfleksibelt. Timebaseret afregning er en central forudsætning for at kunderne og sektorens aktører kan realisere Smart Grid gevinsterne ved det fleksible forbrug. Det ville imidlertid medføre høje ekstraomkostninger for kunder med et lavere forbrug at indføre den type timeafregning, som i dag anvendes for store el- Figur 3. Struktur og funktioner i et intelligent elsystem 9

10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet halvdelen af danmarks el-forbrug skal komme fra vind i 2020 kunder. Idet der gælder særlige krav til datakvalitet og frister for dataformidling for de store timeafregnede kunder. Der bør derfor i elmarkedsforskrifterne specificeres en ny selvstændig afregningsgruppe, hvor justerede krav til validering og frister kan nedbringe ekstraomkostningerne ved timebaseret afregning for nuværende såkaldte skabelonkunder - dvs. kunder med et forbrug på under kwh pr. år. Det vil gøre det økonomisk attraktivt for kunder med et fleksibelt forbrug at efterspørge timeaf-regning, så de kan agere efter døgnvariationer i priser og tariffer. Samtidig vil det holde de kunder skadesløse, der har et begrænset eller slet intet potentiale for fleksibilitet i forbruget. 2. Hovedanbefaling - Ny økonomisk regulering af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter Der bør udformes en ny, moderne regulering af netvirksomhederne, som lægger vægt på at etablere balancerede og positive investeringsincitamenter til udrulning af Smart Grid løsninger i distributionssystemet. Reguleringen skal give tilskyndelse til og mulighed for, at netvirksomhederne introducerer ny teknologi i optimeringen og udnyttelsen af netkapaciteten (fx via forbedret måling, overvågning og automati- 10

11 Smart Grid Netværkets arbejde sering), herunder engagerer sig i forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Netvirksomheder skal desuden tilskyndes til at foretage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering af aktører på kommercielle vilkår. Reguleringen skal samtidig understøtte, at netvirksomhederne oppebærer et normalt afkast af aktiviteter og derigennem kan tiltrække den fornødne kapital til Smart Grid investeringer. Derudover må reguleringen sikre de kunder, der ikke har et fleksibilitetspotentiale, mod at skulle betale mere for at finansiere andre kunders udnyttelse af deres fleksibilitetspotentiale. 3. Hovedanbefaling - Afgifter der understøtter en effektiv elektrificering Afgiftssystemet skal tilrettelægges, så elkunderne gives en balanceret tilskyndelse til at omstille energiforbrug i varme- og transportsektoren fra olie, gas og benzin til fleksibel anvendelse af elektricitet. Det anbefales at gennemføre en yderligere afgiftsnedsættelse for elektricitet anvendt til transport og til opvarmning af helårsboliger (varmekilder med fleksibilitetsmulighed) inkl. elforbrug til varmefremstilling i momsregistrerede virksomheder, så der opstår balance mellem afgiftsniveauet på henholdsvis elektricitet og øvrige fossile brændsler. En reduktion i afgifter på el vil forbedre økonomien i varmepumper og eldrevne transportmidler. 4. Hovedanbefaling - Effektiv aktivering af lager og decentral produktion Der skal etableres rammebetingelser, der sikrer effektiv udnyttelse af lagerfaciliteter og decentral produktion. Det skal sikres, at elbaserede energilagre (batterier mv.) afgiftsmæssigt håndteres så afgifts-pålæggelse først sker ved slutanvendelse af energi. I modsat fald vil elbaserede energilagre reelt blive dobbeltbeskattet, det vil sige, at afgifter vil svares både ved oplagring og forbrug. I praksis bør elbaserede energilagre derfor afgiftsmæssigt håndteres efter gældende regler for oplagshavere af brændsler, hvor afgiften først svares ved slutanvendelse af brændslet. Flere og flere kunder opsætter og tilslutter mindre VE-anlæg (under 6 kw) og eksisterende regler indebærer, at de ikke opkræves en rådighedsbetaling, der dækker den netkapacitet, som egenproducenterne benytter, når de ikke selv producerer elektricitet. Rammerne for egenproducenter bør derfor harmoniseres på tværs af produktionsteknologier og produktionskapacitet, sådan at de vilkår, der gælder for egenproducenter med nettoafregnede anlæg på over 6 kw, udvides til også at omfatte mindre anlæg. Derudover skal det sikres, at relevante kommercielle aktører kan afsætte systemstabiliserende ydelser til såvel transmisionssystemet som til distributionssystemet. Det indebærer, at der skal åbnes mulighed for, at netvirksomheder kan optimere deres drift ved at indkøbe disse ydelser på markedsvilkår. 5. Hovedanbefaling - Styrkelse af standardisering og interoperabilitet Der skal iværksættes et målrettet arbejde for at etablere og implementere standarder for kommunikation mellem udstyr hos henholdsvis elkunderne og elsystemets aktører. Målsætningen er en plug-and-play-fremtid, hvor standarderne er så udbredte, at kunderne nemt kan tilslutte nyt udstyr, herunder både forbrugsapparater og mindre produktionsanlæg. Udrulningen af Smart Grid er i særlig grad afhængig af, at der bliver indgået internationale aftaler om standarder for kommunikation mellem udstyret og elsystemets aktører. Arbejdet foregår i en række standardiseringsorganer med dansk deltagelse. Den danske position er, at standarderne skal være åbne og tillade, at kunderne ubesværet kan skifte leverandører og udstyr uden at være bundet af bestemte producenter. Netvirksomheder skal tilskyndes til at foretage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering af aktører på kommercielle vilkår I forbindelse med standardiseringsarbejdet er en vigtig aktivitet præstandardisering, hvor man anvender forskningsprojekter som afsæt til at påvirke og øve 11

12 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet indflydelse på standardiseringsarbejdet. Der er brug for national opmærksomhed og politiske initiativer om standardisering på områder som ladestandere for elbiler, elmålere, testfaciliteter til eftervisning af Smart Grid funktionalitet m.m. for at fremme udviklingen og sikre Danmarks position i Smart Grid udviklingen. Samtidig skal interoperabiliteten i Smart Grid løsninger fremmes. Ved hjælp af fælles Open Source software skal integrationsomkostningerne for sammenhængende Smart Grid løsninger sænkes for såvel eksisterende som for nye standarder. Herudover skal interoperabilitet med elforbrugende og elproducerende apparater i bygninger fremmes ved at stille krav om, at disse skal kunne kommunikere med eksterne styringssignaler, herunder prissignaler. 6. Hovedanbefaling Forskning og udvikling som dynamo for grøn vækst Der skal fastlægges en fælles vision og roadmap for forskningsinstitutioner, energiselskaber og industri omkring forskning, udvikling og demonstration af Smart Grid, som kan fastholde og udbygge Danmarks globale førerposition indenfor Smart Grid. Danmark har en unik international position, som kan udnyttes til en grøn vækst med nye værdiskabende jobs og eksport af teknologi og viden. Intensiveret forskning, udvikling og demonstration er en forudsætning for udnyttelse af dette potentiale og for fastholdelse af Danmarks førerposition. Som led heri er der behov for at styrke og markedsføre forskningsinfrastrukturer, som kan gøre Danmark til en global hub for Smart Grid udvikling. Der er et aktuelt behov for at styrke avanceret teknisk, ingeniørvidenskabelig forskning i komplekse sammenhænge i elsystemet, forskning i markedsdesign, brugeradfærd og Smart Grid interoperabilitet. 7. Hovedanbefaling Styrk forbrugernes engagement Elkundernes engagement skal styrkes ved at øge opmærksomhed og viden om Smart Grid. Dette skal ske ved at iværksætte en lærings- og informationsindsats om Smart Grid. For at elkunderne kan og vil være tilskyndet til at udfylde rollen som fleksible elforbrugere og decentrale elproducenter, med den omlægning af daglige rutiner det indebærer, er det afgørende, at de har opmærksomhed på og viden om Smart Grid. Et vigtigt element heri er elkundernes viden om deres handlemuligheder, og om hvilke fordele og ulemper disse kan indebære for deres private eller deres virksomheds økonomi samt for klimaet og det samlede elsystem. 8. Hovedanbefaling - Minimer risikoen for elkunder og aktører Eventuelle risici for elkunder og øvrige relevante aktører, der deltager i Smart Grid aktiviteter, skal minimeres. Særligt risici forbundet med investeringer, personlige oplysninger og forsyningssikkerhed kræver opmærksomhed og handling. Manglende kompetencer hos leverandører af Smart Grid løsninger eller løsninger 12

13 Smart Grid Netværkets arbejde Elkundernes engagement skal styrkes ved at øge opmærksomhed og viden om Smart Grid af dårlig kvalitet kan afholde elkunderne fra deltagelse i Smart Grid. Kompetencer indenfor Smart Grid skal derfor udbygges hos de professionelle aktører. Derudover kan Smart Grid rumme it-sikkerhedsmæssige risici som følge af nye koblinger og informationsstrømme baseret på informationsteknologi. Der skal derfor laves en samlet risikovurdering af sikkerheden ved Smart Grid, som kan give basis for at etablere en fælles ramme for sikkerheden. 9. Hovedanbefaling Gør det nemmere at lave nye serviceydelser Det anbefales, at Smart Grid data skal være tilgængelige for serviceudbyderne i passende form og under passende betingelser. I visionen om fremtidens Smart Grid leveres energiydelser ikke blot af et traditionelt energiselskab, men af en række aktører, som har udviklet forskellige forretningsmodeller relateret til kundens individuelle energiforbrug. Nye serviceydelser i Smart Grid skal blandt andet basere sig på udnyttelsen af energiforbrugsdata og øvrige data, og Smart Grid data skal derfor være tilgængelige for serviceudbyderne i passende form og under passende betingelser. En del af de nye serviceydelser forudsætter endvidere, at elkundernes bygninger er forberedt til Smart Grid. Det anbefales, at der vejledes om, hvordan dette sikres, herunder med en grundlæggende digital infrastruktur i både nye og eksisterende bygninger i form af datakommunikationsmuligheder og digital bygningsstyring. Blandt de nye serviceudbydere er såkaldte aggregatorer, som kan håndtere fleksibelt elforbrug eller elproduktion på vegne af individuelle elkunder. Det anbefales, at udgifter til installation af ekstra elmålere reduceres ved at tillade, at elmålere, som aggregatorer leverer og aflæser som en del af deres ydelse, også kan anvendes til forbrugsafregning. Endelig kan særligt små og mellemstore virksomheder på Smart Grid området have behov for en test- og demonstrationsplatform, hvor de over for potentielle kunder kan vise, at deres produkter eller løsninger virker tilfredsstillende under realistiske forhold. Det anbefales endvidere, at der etableres testlaboratorier, hvor små og mellemstore virksomheder kan teste produkter og løsninger under forhold, som ligner det faktiske elforsyningssystem. Hovedrapporten uddyber hver af de ni hoveddelanbefalinger og anviser 35 konkrete delanbefalinger, der hver især vil bidrage til, at visionen om et Smart Grid i Danmark bliver en realitet. En detaljeret gennemgang af hoved- og delanbefalinger fremgår af de enkelte arbejdsgruppers Issue Papers. Du kan læse mere om smart grid netværkets anbefalinger i hovedrapporten der findes på 13

14 Klima-, og Energi- og Bygningsministeriet Stormgade København K Telefon Telefax Deltagerne i klima-, energi- og bygningsministerens Smart Grid netværk er udpeget af ministeren efter indstilling fra nedenstående organisationer. Energinet.dk Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Dansk Energi Lars Aagaard, Dansk Energi DONG Energy Anna-Grethe Hjortkjær, Senior Manager, Dong Energy Distribution Københavns Kommune Jørgen Abildgaard, Klima projektchef, Københavns Kommune Dansk IT Peter Dreyer, Bestyrelsesmedlem Dansk Fjernvarme John Tang, Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme SIEMENS Danmark A/S Andreea Balasiu, Salgschef, Smart Grid og e-cars, Siemens A/S ABB A/S Claus Madsen, Adm. direktør, ABB A/S Risø DTU Anders Troi, Programleder, Intelligent Energy Systems, Risø DTU IT & Telestyrelsen Søren-Peter Nielsen, Chefkonsulent, Civilingeniør Sara Gøtske, Chefkonsulent By & Landskabsstyrelsen Hans J. Høyer, vicedirektør, By og Landskabsstyrelsen solar danmark a/s Bent Ole Jonsen, Salgsdirektør Bornholms Regionkommune Maja Felicia Bendtsen, Civilingeniør, Østkraft Holding A/S Vindmølleindustrien Sune Strøm, Økonom DI Enegibranchen Hans Peter Slente, Branchedirektør, DI Energibranchen Forbrugerrådet Martin Salamon, Chefkonsulent, Forbrugerrådet IBM Denmark ApS Pia Grynderup, Direktør, Energiområdet, IBM Denmark ApS Alstom Grid Kim Andersen, Sales Manager, Alstom Grid Denmark DTU Jacob Østergaard, Professor, Leder, Center for Elteknologi, DTU Århus Universitet Ove Poulsen, Professor, Direktør for Aarhus School of Engineering, Aarhus Universitet amplex Jens Hørup Jensen, Adm. direktør di Itek Tom Togsverd, Direktør It-branchen Birger Hauge, CEO, VillaWatt udenrigsministeriet Maria Hillingsøe Stubberup, Invest in Denmark dansk standard Regnar Schultz, Seniorkonsulent 14

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Issue Paper Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD... 3 III. DELTAGERE OG BIDRAG... 4 IV. INDLEDNING...

Læs mere

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk Smart Grid Netværkets rapport Nettemadag 2011 24. november 2011 kbe@energinet.dk Rapportering fra Ministerens Smart Grid Netværk Rapporter tilgængelige fra 23. oktober 2011 på www.kemin.dk x x 1. Hovedanbefaling:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Klik for at redigere i master. En fremtidssikret regulering af elsektoren

Klik for at redigere i master. En fremtidssikret regulering af elsektoren Klik for at redigere i master En fremtidssikret regulering af elsektoren Indledning En velfungerende elsektor er helt afgørende for samfundets funktion og dynamik Reguleringen skal fremover sikre: Et elsystemder

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere