smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger"

Transkript

1 smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1

2 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens elsystem 5 Energiteknologi og it-teknologi er tæt forbundet 5 Flytning af elforbrug mindsker fremtidige investeringer 5 Ny teknologi optimerer udnyttelsen af netkapaciteten 6 Opretholdelse af stabilitet og balance i et elsystem baseret på vedvarende energi 6 Automatisk styring af kunders elforbrug 6 Detailmarked og innovation skal sikre en effektiv flytning af elforbrug 7 Hurtig omstilling af elsystemet giver større fordele 7 Erhvervspotentialet i et Smart Grid 8 Samarbejde mellem mange aktører skal sikre et intelligent elsystem 8 Behov for initiativer for at realisere udrulningen af et Smart Grid 8 1. Hovedanbefaling - Prissignaler til kunder der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet 9 2. Hovedanbefaling - Ny økonomisk regulering af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter Hovedanbefaling - Afgifter der understøtter en effektiv elektrificering Hovedanbefaling - Effektiv aktivering af lager og decentral produktion Hovedanbefaling - Styrkelse af standardisering og interoperabilitet Hovedanbefaling Forskning og udvikling som dynamo for grøn vækst Hovedanbefaling Styrk forbrugernes engagement Hovedanbefaling - Minimer risikoen for elkunder og aktører Hovedanbefaling Gør det nemmere at lave nye serviceydelser 13 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Oktober 2011 Design: Rumfang Billeder: Istockphoto.com, forsidebillede: NASA/ courtesy of nasaimages.org. 2

3 Smart Grid Netværkets arbejde Forord Det er regeringens mål, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Vores elog varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i Samtidig skal halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind i Regeringens mål forudsætter en massiv indfasning af vedvarende energi særligt vind i energisystemet. Kombineres det med, at elforbruget til f.eks. elbiler og varmepumper øges markant, står vi på lang sigt overfor en stor udfordring for el-nettet. Hvis vi vil undgå store investeringer til nye kabler, skal der gøres en markant indsats for at fremme smart grid, det vil sige et smart elnet. Smart grid er nøglen til de udfordringer energisystemet står overfor, da det kan binde udsving i produktion og forbrug af elektricitet sammen. Smart Grid Netværket blev nedsat sidste år af klimaog energiministeren. Smart Grid Netværket udgøres af et bredt spektrum af centrale aktører, der fik til opgave at udarbejde anbefalinger til fremtidige tiltag og initiativer, der gør det muligt at håndtere op til 50 procent el fra vindkraft i elsystemet i Anbefalingerne fremgår af rapporten over netværkets arbejde. Jeg ser smart grid som en vigtig del af fremtidens energisystem, og derfor vil regeringen udarbejde en strategi for smart grid i Danmark. Netværkets anbefalinger vil blive helt centrale input til udarbejdelsen af denne strategi. Som nytiltrådt minister ser jeg frem til det videre samarbejde med alle aktører om udviklingen af smart grid i Danmark. Jeg skylder en stor tak til alle netværkets medlemmer, og særligt formændene for netværkets arbejdsgrupper, som har leveret en særlig arbejdsindsats. Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister 3

4 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Smart Grid bygger på kombinationen af energiteknologi og it-teknologi 4

5 Smart Grid Netværkets arbejde Indledning og sammenfatning El får en bærende rolle i fremtidens energisystem Realiseringen af Danmarks ambitiøse klima- og energipolitiske målsætninger om reduceret CO2-udledning, større andel af vedvarende energi samt forbedring af energieffektiviteten betyder, at el vil få en endnu mere central og bærende rolle i fremtidens energisystem, end det har i dag. El, der i stigende grad produceres ved hjælp af vedvarende energi, især fra vindkraft, kan med fordel erstatte fossile brændsler i varme- og transportsektorerne og derigennem levere et betydeligt bidrag til opnåelsen af klimamålene. Det betyder, at det danske energisystem skal tilpasses, og at der skal ske væsentlige ændringer i elsystemet både i forhold til den måde, der produceres el på, og til brugen af el hos elkunderne. Elkunder bliver en ressource i fremtidens elsystem Indtil nu har elsektoren tilpasset elsystemet ved at lægge flere og større kabler i jorden, opstille flere transformerstationer og sikret adgang til tilstrækkelig produktionskapacitet. Elkunderne har primært været passive elkunder med et forudsigeligt og regelmæssigt forbrugsmønster. Dette vil, med et væsentligt stigende elforbrug til blandt andet varmepumper og elbiler, ikke være den samfunds-økonomisk mest effektive løsning i fremtiden. Det vil være mere økonomisk effektivt at begrænse behovet for traditionel udbygning af distributionsnettene ved at sikre, at en del af elforbruget tilpasser sig den varierende elproduktion fra den vedvarende energi. For at det kan lade sig gøre, er der behov for et intelligent elsystem et Smart Grid. Elkunderne vil dermed kunne interagere med elsystemet og produktionen. Det skal bl.a. ske via automatiseret og intelligent styring af deres elapparater ud fra tidsafhængige prissignaler. Elkunderne vil herved kunne opnå gevinster ved at tilbyde forbrugsfleksibilitet som ressourcer for elsystemet. Energiteknologi og it-teknolog i er tæt forbundet En anden forudsætning for, at Smart Grid kan fungere, er, at elkunderne tilbydes en elpris, der reflekterer den aktuelle produktions- og distributionskapacitet, sådan at prisen er højere, når der er begrænset kapacitet, og lavere når der er rigelig kapacitet. Der skal med andre ord etableres mulighed for at tilbyde timeafregning af forbruget og tariffer for eldivedvarende energi kan med fordel erstatte fossile brændsler i varmeog transportsektorerne og derigennem levere et betydeligt bidrag til opnåelsen af klimamålene Smart Grid bygger på kombinationen af energiteknologi og it-teknologi. For at Smart Grid kan realiseres, er det en forudsætning, at der etableres et digitalt fundament, som sikrer kommunikationsmæssig interoperabilitet mellem apparater, sensorer, systemer m.v. De relaterede standardiseringer og tilgrundliggende forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter skal iværksættes snarest muligt i det omfang, de ikke allerede er kendte, veldefinerede og internationalt accepterede. Flytning af elforbrug mindsker fremtidige investeringer 5

6 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet stribution, der varierer over døgnet svarende til kapacitetsknapheden i distributionsnettet. Samtidig skal kunderne gøres mere bevidste om værdien af at flytte deres elforbrug over døgnet, sådan at forbruget i fremtiden i højere grad tilpasses kapaciteten. Når elforbrug på den måde kan flyttes til tidspunkter med rådig kapacitet og stor produktion af vedvarende energi, vil det bidrage til en mere effektiv samlet udnyttelse af elsystemets ressourcer. Gevinsten ved at tilskynde til at flytte elforbruget til tidspunkter med fri kapacitet i elnettet og derved mindske investeringer til kapacitetsudbygning er vist i figur 1. Ny teknologi optimerer udnyttelsen af netkapaciteten En anden gevinst kan nås ved, at netvirksomhederne via forbedret måling, overvågning og automatisering i elnettet kan optimere udnyttelsen af nettet og dermed kan drive nettet tættere på kapacitetsgrænsen. Begge gevinster at flytte elforbrug til tidspunkter med fri kapacitet samt at introducere ny teknologi i VED HJÆLP AF FORBEDRET MÅLING, OVERVÅGNING OG AUTOMATISERING I ELNETTET, OPNÅS EN OPTIMERING AF UDNYTTELSEN, SOM KAN DRIVE NETTET TÆTTERE PÅ KAPACITETSGRÆNSEN. elnettet - er med til at reducere fremtidige merinvesteringer til kapacitetsudbygning. Denne dobbeltgevinst - målt i forhold til alternative merinvesteringer - er illustreret i figur 2. Opretholdelse af stabilitet og balance i et elsystem baseret på vedvarende energi Optimal anvendelse af vindkraft og generel balancering af elsystemet mellem fluktuerende elproduktion og fremtidigt fleksibelt elforbrug er vigtigt. Det skal dog understreges, at elsystemet også har brug for en øjeblikkelig effektbalance mellem forbrug og produktion, hvilket en hurtig reaktion hos elforbruget kan hjælpe med til - billigere og mere miljøeffektivt end kraftværker. En anden helt afgørende funktionalitet i elsystemet er de såkaldte systembærende egenskaber. Disse tekniske egenskaber skal til enhver tid være til stede for at opretholde stabiliteten i elsystemet. Elsystemet virker altså kun, hvis der altid er tilstrækkelig kapacitet til levering af de såkaldte systembærende tekniske ydelser. Store kulkraftværker har hidtil leveret de fleste af disse nødvendige tekniske ydelser. I takt med at kulkraftværkerne udfases, skal disse egenskaber sikres på anden måde. På langt sigt har Smart Grid teknologierne potentiale for at kunne levere dele af disse ydelser til elnettet. Automatisk styring af kunders elforbrug Etableringen af et Smart Grid vil øge digitaliseringen af de danske husstande. Der vil komme mere måle-, styre og kommunikationselektronik i husene. Det vil give elkunderne overblik over deres forbrug og mulighed for at opnå et automatisk styret elforbrug, dér hvor kapaciteten er stor og prisen lavere. En ekstra gevinst ved udstyret vil være, at elkunderne vil kunne købe en række relaterede ydelser. Man kan for eksempel forestille sig, at elkunderne vil kunne modtage en SMS, hvis deres varmepumpe bryder ned, mens de er på vinterferie. De vil kunne vælge automatisk slukning af standby-forbrug i hjemmet, når de ikke er hjemme, og de vil kunne styre temperaturen i huset langvejs fra via telefon eller pc. Hen ad vejen kan det forventes, at der kommer nye og innovative produkter til, der vil udnytte den nye infrastruktur, ligesom det er sket indenfor mobiltelefoni og internettet. Smart Grid vil desuden sikre, at ejere af elbiler kan få deres energiforbrug til transport dækket individuelt og fleksibelt afhængig af hvor hurtig en opladning, de har behov for, og hvornår på døgnet, det skal ske. Bilens batteri vil således kunne lades op til forskellige elpriser. Samtidig vil elkunder med automatiske energispareløsninger få mulighed for at reducere elregningen ved at lade deres elapparater fungere automatisk ud fra priser og krav til komfort - til gavn for kunden og for elsystemet. 6

7 Smart Grid Netværkets arbejde Figur 1. Flytning af forbrug i tid optimerer kapaciteten i elsystemet Effekt (kw) Timer Figur 2. Smart Grid optimerer investeringer til kapacitetsudbygning Investeringer TRADITIONEL NETFORSTÆRKNING SMART GRID UDNYTTER KAPACITET I ELNETTET VIA MÅLING OG STYRING SMART GRID SIKRER NYTTEVIRKNINGEN AF FLEKSIBELT FORBRUG Tid = øget elektrificering Detailmarked og innovation skal sikre en effektiv flytning af elforbrug Det er i sidste ende detailmarkedet, der skal sikre en effektiv flytning af elforbruget ved at levere attraktive produkter og tjenester til kunderne. Det er en afgørende forudsætning for en effektiv innovation i produkt- og teknologimarkederne, at der igangsættes en aktiv standardiseringsindsats. Det vil nemlig sikre interoperabilitet mellem forskellige leverandørers løsninger, og dermed beskytte kunderne mod at blive låst til én teknologi. 7

8 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Hurtig omstilling af elsystemet giver større fordele Smart Grid er en effektiv måde at udbygge elsystemet, så det er klar til at håndtere fremtidens udfordringer. Den fulde udrulning af Smart Grid vil først ske flere år ude i fremtiden, men fundamentet skal skabes nu, og jo hurtigere omstillingen sker, jo større er fordelene. Erhvervspotentialet i et Smart Grid Det er overordnet set vurderingen, at kombinationen af stærke systemløsninger, markedsløsninger og storskala testmiljøer gør Danmark til et unikt marked for internationale virksomheder at placere deres udviklingsprojekter i. Ligeledes giver disse styrkepositioner en unik platform for danske rådgivningsvirksomheder ved udrulning af internationale Smart Grid projekter. En accelereret udrulning af et dansk Smart Grid og en målrettet satsning på forskning og udvikling vil understøtte dette. Samarbejde mellem mange aktører skal sikre et intelligent elsystem Mange teknologier er allerede modnet tilstrækkeligt til at kunne introduceres i elsystemet, men der er fortsat behov for en fokuseret forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats for at sikre en vedvarende effektiv modernisering af elsystemet. Det er afgørende, at alle aktører trækker i samme retning for at holde fokus på en effektiv udbygning af elsystemet. Det kræver et tæt samarbejde mellem mange aktører. Strukturen i et intelligent elsystem og en kort beskrivelse af de forskellige funktioner er vist i figur 3. Behov for initiativer for at realisere udrulningen af et Smart Grid Smart Grid vil ikke kunne realiseres uden at sikre fornuftige rammebetingelser for aktørerne i elsystemet. Det er afgørende, at der etableres en klar markedsmodel med klare roller og ansvarsområder. Derudover er der behov for udvikling og implementering af et fremtidigt kommunikations- og styringskoncept, som gør det muligt at opnå det bedst mulige samspil mellem styringen af elsystemet, elproduktionen og elforbruget. Fremtiden stiller krav om, at såvel de kommercielle som de tekniske datakommunikationsveje og -systemer bliver udvidet og suppleret med mulighed for tilslutning af markant mere vedvarende energiproduktion på alle niveauer i elnettet. Og nok så vigtigt skal der etableres helt nye interoperable kommunikationsstrukturer for både kommerciel og teknisk nyttiggørelse af forbrugssiden i elsystemet. 8

9 Smart Grid Netværkets arbejde For at realisere en effektiv udrulning af Smart Grid frem mod 2020 med op til 50 pct. vedvarende energiproduktion er der behov for at gennemføre en række initiativer. Smart Grid Netværket peger på følgende ni hovedanbefalinger: 1. Hovedanbefaling - Prissignaler til kunder der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet Kunderne skal tilbydes priser, der afspejler de aktuelle omkostninger ved elforbruget på det givne tidspunkt, så der gives en økonomisk tilskyndelse til at flytte elforbruget til tidspunkter med rigelig elproduktion og fri kapacitet i elnettet. Det bør således være udgangspunktet, at alle nuværende og kommende kunder med et fleksibilitetspotentiale så vidt muligt afregnes på minimum timebasis. Det er særligt små/mellemstore procesvirksomheder samt kunder med elbil og/eller varmepumpe, der forventes at kunne agere prisfleksibelt. Timebaseret afregning er en central forudsætning for at kunderne og sektorens aktører kan realisere Smart Grid gevinsterne ved det fleksible forbrug. Det ville imidlertid medføre høje ekstraomkostninger for kunder med et lavere forbrug at indføre den type timeafregning, som i dag anvendes for store el- Figur 3. Struktur og funktioner i et intelligent elsystem 9

10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet halvdelen af danmarks el-forbrug skal komme fra vind i 2020 kunder. Idet der gælder særlige krav til datakvalitet og frister for dataformidling for de store timeafregnede kunder. Der bør derfor i elmarkedsforskrifterne specificeres en ny selvstændig afregningsgruppe, hvor justerede krav til validering og frister kan nedbringe ekstraomkostningerne ved timebaseret afregning for nuværende såkaldte skabelonkunder - dvs. kunder med et forbrug på under kwh pr. år. Det vil gøre det økonomisk attraktivt for kunder med et fleksibelt forbrug at efterspørge timeaf-regning, så de kan agere efter døgnvariationer i priser og tariffer. Samtidig vil det holde de kunder skadesløse, der har et begrænset eller slet intet potentiale for fleksibilitet i forbruget. 2. Hovedanbefaling - Ny økonomisk regulering af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter Der bør udformes en ny, moderne regulering af netvirksomhederne, som lægger vægt på at etablere balancerede og positive investeringsincitamenter til udrulning af Smart Grid løsninger i distributionssystemet. Reguleringen skal give tilskyndelse til og mulighed for, at netvirksomhederne introducerer ny teknologi i optimeringen og udnyttelsen af netkapaciteten (fx via forbedret måling, overvågning og automati- 10

11 Smart Grid Netværkets arbejde sering), herunder engagerer sig i forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Netvirksomheder skal desuden tilskyndes til at foretage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering af aktører på kommercielle vilkår. Reguleringen skal samtidig understøtte, at netvirksomhederne oppebærer et normalt afkast af aktiviteter og derigennem kan tiltrække den fornødne kapital til Smart Grid investeringer. Derudover må reguleringen sikre de kunder, der ikke har et fleksibilitetspotentiale, mod at skulle betale mere for at finansiere andre kunders udnyttelse af deres fleksibilitetspotentiale. 3. Hovedanbefaling - Afgifter der understøtter en effektiv elektrificering Afgiftssystemet skal tilrettelægges, så elkunderne gives en balanceret tilskyndelse til at omstille energiforbrug i varme- og transportsektoren fra olie, gas og benzin til fleksibel anvendelse af elektricitet. Det anbefales at gennemføre en yderligere afgiftsnedsættelse for elektricitet anvendt til transport og til opvarmning af helårsboliger (varmekilder med fleksibilitetsmulighed) inkl. elforbrug til varmefremstilling i momsregistrerede virksomheder, så der opstår balance mellem afgiftsniveauet på henholdsvis elektricitet og øvrige fossile brændsler. En reduktion i afgifter på el vil forbedre økonomien i varmepumper og eldrevne transportmidler. 4. Hovedanbefaling - Effektiv aktivering af lager og decentral produktion Der skal etableres rammebetingelser, der sikrer effektiv udnyttelse af lagerfaciliteter og decentral produktion. Det skal sikres, at elbaserede energilagre (batterier mv.) afgiftsmæssigt håndteres så afgifts-pålæggelse først sker ved slutanvendelse af energi. I modsat fald vil elbaserede energilagre reelt blive dobbeltbeskattet, det vil sige, at afgifter vil svares både ved oplagring og forbrug. I praksis bør elbaserede energilagre derfor afgiftsmæssigt håndteres efter gældende regler for oplagshavere af brændsler, hvor afgiften først svares ved slutanvendelse af brændslet. Flere og flere kunder opsætter og tilslutter mindre VE-anlæg (under 6 kw) og eksisterende regler indebærer, at de ikke opkræves en rådighedsbetaling, der dækker den netkapacitet, som egenproducenterne benytter, når de ikke selv producerer elektricitet. Rammerne for egenproducenter bør derfor harmoniseres på tværs af produktionsteknologier og produktionskapacitet, sådan at de vilkår, der gælder for egenproducenter med nettoafregnede anlæg på over 6 kw, udvides til også at omfatte mindre anlæg. Derudover skal det sikres, at relevante kommercielle aktører kan afsætte systemstabiliserende ydelser til såvel transmisionssystemet som til distributionssystemet. Det indebærer, at der skal åbnes mulighed for, at netvirksomheder kan optimere deres drift ved at indkøbe disse ydelser på markedsvilkår. 5. Hovedanbefaling - Styrkelse af standardisering og interoperabilitet Der skal iværksættes et målrettet arbejde for at etablere og implementere standarder for kommunikation mellem udstyr hos henholdsvis elkunderne og elsystemets aktører. Målsætningen er en plug-and-play-fremtid, hvor standarderne er så udbredte, at kunderne nemt kan tilslutte nyt udstyr, herunder både forbrugsapparater og mindre produktionsanlæg. Udrulningen af Smart Grid er i særlig grad afhængig af, at der bliver indgået internationale aftaler om standarder for kommunikation mellem udstyret og elsystemets aktører. Arbejdet foregår i en række standardiseringsorganer med dansk deltagelse. Den danske position er, at standarderne skal være åbne og tillade, at kunderne ubesværet kan skifte leverandører og udstyr uden at være bundet af bestemte producenter. Netvirksomheder skal tilskyndes til at foretage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering af aktører på kommercielle vilkår I forbindelse med standardiseringsarbejdet er en vigtig aktivitet præstandardisering, hvor man anvender forskningsprojekter som afsæt til at påvirke og øve 11

12 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet indflydelse på standardiseringsarbejdet. Der er brug for national opmærksomhed og politiske initiativer om standardisering på områder som ladestandere for elbiler, elmålere, testfaciliteter til eftervisning af Smart Grid funktionalitet m.m. for at fremme udviklingen og sikre Danmarks position i Smart Grid udviklingen. Samtidig skal interoperabiliteten i Smart Grid løsninger fremmes. Ved hjælp af fælles Open Source software skal integrationsomkostningerne for sammenhængende Smart Grid løsninger sænkes for såvel eksisterende som for nye standarder. Herudover skal interoperabilitet med elforbrugende og elproducerende apparater i bygninger fremmes ved at stille krav om, at disse skal kunne kommunikere med eksterne styringssignaler, herunder prissignaler. 6. Hovedanbefaling Forskning og udvikling som dynamo for grøn vækst Der skal fastlægges en fælles vision og roadmap for forskningsinstitutioner, energiselskaber og industri omkring forskning, udvikling og demonstration af Smart Grid, som kan fastholde og udbygge Danmarks globale førerposition indenfor Smart Grid. Danmark har en unik international position, som kan udnyttes til en grøn vækst med nye værdiskabende jobs og eksport af teknologi og viden. Intensiveret forskning, udvikling og demonstration er en forudsætning for udnyttelse af dette potentiale og for fastholdelse af Danmarks førerposition. Som led heri er der behov for at styrke og markedsføre forskningsinfrastrukturer, som kan gøre Danmark til en global hub for Smart Grid udvikling. Der er et aktuelt behov for at styrke avanceret teknisk, ingeniørvidenskabelig forskning i komplekse sammenhænge i elsystemet, forskning i markedsdesign, brugeradfærd og Smart Grid interoperabilitet. 7. Hovedanbefaling Styrk forbrugernes engagement Elkundernes engagement skal styrkes ved at øge opmærksomhed og viden om Smart Grid. Dette skal ske ved at iværksætte en lærings- og informationsindsats om Smart Grid. For at elkunderne kan og vil være tilskyndet til at udfylde rollen som fleksible elforbrugere og decentrale elproducenter, med den omlægning af daglige rutiner det indebærer, er det afgørende, at de har opmærksomhed på og viden om Smart Grid. Et vigtigt element heri er elkundernes viden om deres handlemuligheder, og om hvilke fordele og ulemper disse kan indebære for deres private eller deres virksomheds økonomi samt for klimaet og det samlede elsystem. 8. Hovedanbefaling - Minimer risikoen for elkunder og aktører Eventuelle risici for elkunder og øvrige relevante aktører, der deltager i Smart Grid aktiviteter, skal minimeres. Særligt risici forbundet med investeringer, personlige oplysninger og forsyningssikkerhed kræver opmærksomhed og handling. Manglende kompetencer hos leverandører af Smart Grid løsninger eller løsninger 12

13 Smart Grid Netværkets arbejde Elkundernes engagement skal styrkes ved at øge opmærksomhed og viden om Smart Grid af dårlig kvalitet kan afholde elkunderne fra deltagelse i Smart Grid. Kompetencer indenfor Smart Grid skal derfor udbygges hos de professionelle aktører. Derudover kan Smart Grid rumme it-sikkerhedsmæssige risici som følge af nye koblinger og informationsstrømme baseret på informationsteknologi. Der skal derfor laves en samlet risikovurdering af sikkerheden ved Smart Grid, som kan give basis for at etablere en fælles ramme for sikkerheden. 9. Hovedanbefaling Gør det nemmere at lave nye serviceydelser Det anbefales, at Smart Grid data skal være tilgængelige for serviceudbyderne i passende form og under passende betingelser. I visionen om fremtidens Smart Grid leveres energiydelser ikke blot af et traditionelt energiselskab, men af en række aktører, som har udviklet forskellige forretningsmodeller relateret til kundens individuelle energiforbrug. Nye serviceydelser i Smart Grid skal blandt andet basere sig på udnyttelsen af energiforbrugsdata og øvrige data, og Smart Grid data skal derfor være tilgængelige for serviceudbyderne i passende form og under passende betingelser. En del af de nye serviceydelser forudsætter endvidere, at elkundernes bygninger er forberedt til Smart Grid. Det anbefales, at der vejledes om, hvordan dette sikres, herunder med en grundlæggende digital infrastruktur i både nye og eksisterende bygninger i form af datakommunikationsmuligheder og digital bygningsstyring. Blandt de nye serviceudbydere er såkaldte aggregatorer, som kan håndtere fleksibelt elforbrug eller elproduktion på vegne af individuelle elkunder. Det anbefales, at udgifter til installation af ekstra elmålere reduceres ved at tillade, at elmålere, som aggregatorer leverer og aflæser som en del af deres ydelse, også kan anvendes til forbrugsafregning. Endelig kan særligt små og mellemstore virksomheder på Smart Grid området have behov for en test- og demonstrationsplatform, hvor de over for potentielle kunder kan vise, at deres produkter eller løsninger virker tilfredsstillende under realistiske forhold. Det anbefales endvidere, at der etableres testlaboratorier, hvor små og mellemstore virksomheder kan teste produkter og løsninger under forhold, som ligner det faktiske elforsyningssystem. Hovedrapporten uddyber hver af de ni hoveddelanbefalinger og anviser 35 konkrete delanbefalinger, der hver især vil bidrage til, at visionen om et Smart Grid i Danmark bliver en realitet. En detaljeret gennemgang af hoved- og delanbefalinger fremgår af de enkelte arbejdsgruppers Issue Papers. Du kan læse mere om smart grid netværkets anbefalinger i hovedrapporten der findes på 13

14 Klima-, og Energi- og Bygningsministeriet Stormgade København K Telefon Telefax Deltagerne i klima-, energi- og bygningsministerens Smart Grid netværk er udpeget af ministeren efter indstilling fra nedenstående organisationer. Energinet.dk Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Dansk Energi Lars Aagaard, Dansk Energi DONG Energy Anna-Grethe Hjortkjær, Senior Manager, Dong Energy Distribution Københavns Kommune Jørgen Abildgaard, Klima projektchef, Københavns Kommune Dansk IT Peter Dreyer, Bestyrelsesmedlem Dansk Fjernvarme John Tang, Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme SIEMENS Danmark A/S Andreea Balasiu, Salgschef, Smart Grid og e-cars, Siemens A/S ABB A/S Claus Madsen, Adm. direktør, ABB A/S Risø DTU Anders Troi, Programleder, Intelligent Energy Systems, Risø DTU IT & Telestyrelsen Søren-Peter Nielsen, Chefkonsulent, Civilingeniør Sara Gøtske, Chefkonsulent By & Landskabsstyrelsen Hans J. Høyer, vicedirektør, By og Landskabsstyrelsen solar danmark a/s Bent Ole Jonsen, Salgsdirektør Bornholms Regionkommune Maja Felicia Bendtsen, Civilingeniør, Østkraft Holding A/S Vindmølleindustrien Sune Strøm, Økonom DI Enegibranchen Hans Peter Slente, Branchedirektør, DI Energibranchen Forbrugerrådet Martin Salamon, Chefkonsulent, Forbrugerrådet IBM Denmark ApS Pia Grynderup, Direktør, Energiområdet, IBM Denmark ApS Alstom Grid Kim Andersen, Sales Manager, Alstom Grid Denmark DTU Jacob Østergaard, Professor, Leder, Center for Elteknologi, DTU Århus Universitet Ove Poulsen, Professor, Direktør for Aarhus School of Engineering, Aarhus Universitet amplex Jens Hørup Jensen, Adm. direktør di Itek Tom Togsverd, Direktør It-branchen Birger Hauge, CEO, VillaWatt udenrigsministeriet Maria Hillingsøe Stubberup, Invest in Denmark dansk standard Regnar Schultz, Seniorkonsulent 14

Hovedrapport. For. Smart Grid Netværkets arbejde

Hovedrapport. For. Smart Grid Netværkets arbejde Hovedrapport For Smart Grid Netværkets arbejde Oktober 2011 Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde Forord Det er regeringens mål, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40

Læs mere

Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde

Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 04, 2015 Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde Vinther, Dorthe; Dreyer, Peter; Troi, Anders; Aagaard, Lars; Tang, John; Nielsen, Søren-Peter; Hjortkjær, Anna-Grethe;

Læs mere

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Agenda 1. De politiske og regulatoriske rammer for Smart Grid i Danmark 2. Regeringens smart

Læs mere

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Den 23. november 2011 Anders Stouge Dansk Energi Ast@danskenergi.dk Indhold Udgangspunktet for omlægning af det danske energisystem Elbilens rolle Nye aktiviteter

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Issue Paper Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD... 3 III. DELTAGERE OG BIDRAG... 4 IV. INDLEDNING...

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk Smart Grid Netværkets rapport Nettemadag 2011 24. november 2011 kbe@energinet.dk Rapportering fra Ministerens Smart Grid Netværk Rapporter tilgængelige fra 23. oktober 2011 på www.kemin.dk x x 1. Hovedanbefaling:

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

HOVEDRAPPORT for Smart Grid Netværkets arbejde

HOVEDRAPPORT for Smart Grid Netværkets arbejde HOVEDRAPPORT for Smart Grid Netværkets arbejde Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde Forord Det er regeringens mål, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Smart grid-netværkets arbejde og anbefalinger

Smart grid-netværkets arbejde og anbefalinger Smart grid-netværkets arbejde og anbefalinger Konference hos DS 21. marts 2012 Søren Peter Nielsen, Formand for Smart Grid netværksgruppe 4 soren.peter.nielsen@gmail.com Photo by James Provost/flickr/Creative

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe 5. Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid

Issue Paper. Arbejdsgruppe 5. Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid Issue Paper Arbejdsgruppe 5 Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid 1.1 Indholdsfortegnelse I. FORORD... 3 II. DELTAGERE OG BIDRAG... 4 III. HOVEDKONKLUSION... 5 2 INDLEDNING... 6 3 NYE MARKEDER

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 Partnere i EcoGrid EU Der er 16 partnere i EcoGrid EU 6 danske partnere Derudover partnere

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Smart grid i Danmark 2.0

Smart grid i Danmark 2.0 Smart grid i Danmark 2.0 Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid Netværket ¼ Koncept for smart grid ¼ Informationsmodel for formidling af data ¼ Roadmap med fokus på netselskabernes

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter og løsninger 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Indhold i workshoppen 5. november 2012 Danske Smart Grid-projekter

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere