DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC."

Transkript

1 DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen af delebiler i Danmark, en potentiale vurdering af delebilernes fremtidige udbredelse, samt en opgørelse af delebilernes miljøeffekt. Notatet er baseret på tilgængelige viden og undersøgelser, danske og internationale. Resume Danmark har i dag omkring 3600 aktive delebilmedlemmer. Baseret på internationale erfaringer vurderes det at potentialet er langt større og at det ikke er urealistisk med medlemmer og delebiler i år En så stor gruppe af delebilbrugere vil medføre en markant ændring i den danske transportkultur og gruppen af delebilbrugere vil i højere grad end ejere af egen bil benytte offentlig transport og cykel. Delebilen kan opfattes som den kollektive trafiks forlængede arm, og leverer den mobilitet til delebilbrugere, som ellers kun er forbeholdt folk med egen bil. Det vurderes, at det årlige udslip af CO 2 vil blive reduceret med 0,52 og 1,04 tons CO 2 årligt per medlem eller samlet mellem tons og tons CO 2 årligt ved delebilmedlemmer. Tallene er dog forbundet med nogen usikkerhed og der er ikke medregnet at det forventes at delebilorganisationer vil være nogen af de første til for alvor at benytte radikale nye og miljøeffektive biler, såsom elbilen. Da en delebil erstatter mellem 4-8 privat ejede biler, bidrager delebiler samtidig med en markant frigørelse af byrum. Med en flåde på delebiler vil der blive erstattet biler. Alene i udgifter til etablering af p-pladser repræsenterer disse biler en udgift på minimum 2-4 mia. kroner. Hertil skal lægges vedligehold af p-pladserne, samt øvrig etablering og vedligehold af veje, broer mv. Der vil samtidig være en markant sundhedseffekt af det reducerede antal biler og de tilsvarende færre kørte kilometer i byerne. Denne effekt er dog ikke kvantificeret i nærværende notat. 1

2 Status Der er hos de danske delebilorganisationer per registreret 243 delebiler. Delebiloperatørerne kan opdeles i kommercielle virksomheder som Hertz, Zapbil, MoveAbout, og foreningsbaserede organisationer, såsom Københavns og Århus Delebiler, der i det daglige administreres af Delebilfonden, samt et antal foreninger, der fortrinsvis fungerer på frivillig basis 1. Ca medlemmer er registreret i de forskellige organisationer. Dette tal dækker dog både medlemmer der betaler et månedligt kontingent og medlemmer, der ikke betaler kontingent og hvor en del af disse må forventes at være mere eller mindre passive medlemmer. Et kvalificeret bud er at ca ud af de medlemmer er aktive medlemmer, det svarer til 15 medlemmer per bil, hvilket er fordelingen i Københavns delebiler. Vækstpotentiale Man må formode, at potentialet for udbredelse af delebiler i Danmark er stort og langt fra opdyrket. I et land som Schweiz er der for eksempel i dag ca delebiler, som benyttes af godt medlemmer. I Tyskland, England og Belgien er antallet af delebilbrugere netop i disse år i stor fremgang, som følge af aktiv statslig støtte til udbredelse af delebiler. I Tyskland er det samlede antal medlemmer vokset eksplosivt de sidste par år og man har i dag over medlemmer. Udover traditionelle delebilordninger må det formodes at nye koncepter indenfor delebilområdet kan få fodfæste og udvide potentialet for delebiler. Det gælder bl.a. peer-to-peer carsharing, hvor private bilejere (indenfor et delebilsystem administreret af tredjepart, f.eks. en eksisterede delebiloperatør) stiller deres bil til rådighed for delebilbrugerne. Et sådant koncept har bl.a. potentiale til at udbrede delebiler til mindre byer, hvor det vil være for omkostningstungt for en delebiloperatør at placere en bil. Her vil bilerne kunne supplere den lokale og regionale kollektive trafik. En markedsundersøgelse gennemført af det international konsulenthus Frost and Sulivan estimerer at der i 2020 vil være 14 mio. medlemmer af delebilorganisationer i EU 2. Det svarer til i Danmark. Tager man samtidig tager højde for at Danmark har et højt fokus på klima, høj skat på biler og en relativ god kollektiv transport infrastruktur, alle forhold der understøtter udbredelsen af delebiler, vil det være rimeligt at vurdere at Danmark med de rette rammebetingelser i form af blandt andet offentlig støtte har et potentiale på medlemmer i Miljøeffekter Reduceret bilkørsel og klimaeffekt Medlemmer af en delebilorganisation har adgang til en række forskellige biler i det daglige, men incitamentet til at benytte bilerne er markant anderledes end et privat bilejerskab. Dette er medvirkende til at delebilbilister kører markant færre kilometer i bil end personer med egen bil gør. 1 Albertslund Delebil, Bryggebilen, Farum Delebil, Silkebord Delebilklub, Køge Delebil, Munksøgaard Delebilforening og Lyngby Delebil, 2 A Strategic Insight Into Carsharing Market Developments and Dynamics, Martyr Brigs, Frost & Sulivan, presentation at the conference Street space for citizens: Car-Sharing replaces car ownership, 15 september, 2011, Brussels. 2

3 Omvendt cykler medlemmer af en delebilorganisation mere og kører mere med kollektiv transportmidler end folk med egen bil gør. Delebiler bidrager således til en ændret transportkultur. Ved bilejerskab og leasing af biler er de relaterede udgifter bundet i store initiale omkostninger og tilsvarende faste månedlig ydelser. Den eneste variable omkostning knyttet til den daglige kørsel er udgifter til benzin, som i forhold til de samlede købs og driftsomkostninger er relativt begrænsede. En privatbilist har følgelig kun et begrænset økonomisk incitament til at nedsætte antallet af kørte ture og kilometrer. Omvendt med delebiler. Her er de faste omkostninger begrænsede og udgifterne er direkte knyttet til den enkelte køretur. Derved animerer ordningen til at overveje alternative transportformer, f.eks. at tage cykel, tog eller bus, for hver tur der planlægges. Delebilbilister kører derved færre kilometrer og udleder mindre CO 2 end bilejer gør. Det er dog svært metodisk, at opgøre præcist hvor stor en reduktionsreduktion en delebilbilist bidrager med. Det skyldes, at sådanne beregninger ikke alene skal forholde sig til hvor meget en person kørte før og efter han/hun blev medlem af en delebilordning (observeret effekt), men også at den adfærdsændring, i form af forøget kørsel, der indtræder ved køb af egen bil som mange vil gøre, hvis ikke de meldte sig ind i en delebilordning (den fulde effekt), vil skulle medregnes. En nylig omfattende nordamerikansk undersøgelse 3 har gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse beregnet såvel den observerede og den fulde effekt. Deres konklusion er, at den fulde effekt af hver delebilbruger er en reduktion i udledningen af CO 2 på årligt 0,84 tons 4. Den observerede effekt er 0,58 tons CO 2 årligt 5. Tallene dækker over at nogle delebilbrugere udleder mere CO 2 end før de var medlem, men at andre der til gengæld havde bil før medlemskabet til gengæld markant nedsætter deres udslip af CO 2. I en schweizisk undersøgelse er det blevet konkluderet, at en delebilbruger reducere sit CO 2 -udslip med 0,29 tons CO 2 om året, som følge af medlemskabet af en delebilordning. Undersøgelsen tager kun udgangspunkt i observeret effekt 6. Sammenlignes med de nordamerikanske undersøgelser og regnes der med en lignende forskel mellem den obserevede effekt og den fulde effekt, vil den fulde effekt være ca. 0,42 tons CO 2 om året. I en analyse gennemført af UK Energy Research Centre i 2007 er et middel-scenario beregnet, hvori det estimeret at hvert nyt delebilmedlem sit udslip af CO 2 med 0,72 tons årligt 7. Tallene fra den såvel den schweiziske og den amerikanske undersøgelse viser at der er markante CO 2 -reduktioner forbundet med delebilbilisme. I begge tilfælde skal man dog være varsom med at overføre resultaterne ukritisk til danske forhold, bl.a. som følge af en anderledes infrastruktur, transportkultur mv. 3 Greenhouse Gas Emission Impact of Carsharing in North America. Mineta Transportation Institute. MTI report Herunder også CO2 reduktioner foranlediget af at medlemmet alternativt havde købt egen bil og havde oparbejdet et kørselsmønster svarende til en privatbilist. 5 Herunder er alene inkluderet adfærd før og efter medlemsskabet af en delebilorganisation. 6 The environmental impact of Car-sharing use.inteligent Energy. Car-sharing fact sheet No.3. 7 Quick Hits 4. Car clubs A national network of car clubs could save an extra tonnes of CO 2 annually by 2010, UK Energy Research Center, September

4 Tages der udgangspunkt i at en bruger årligt reducerer sin udledning af CO 2 fra brugen af bilen med mellem 0,42 og 0,84 tons CO 2 svarer det til at medlemmer vil afstedkomme en årlig reduktion på mellem og tons CO 2. Hertil skal lægges reduktioner i udslippet af CO 2 som følge af, at bilparken i en delebilordning er mere miljøeffektiv end den tilsvarende private bilpark, og at antallet af biler der skal produceres er markant mindre, en faktor 4-8, se nedenfor. Mindre biler der kører langt på literen Delebilbrugere har mulighed for at køre i forskellige biler og vil ofte køre i en bil der er tilpasset deres aktuelle behov. Denne mulighed har en privatbilejer ikke. Man er som bilejer nødt til at købe en bil der matcher alle ens behov og resultatet er, at de fleste til daglig køre i en bil der overmatcher behovet. Også her er der en CO 2 -reducerende faktor forbundet med delebiler. De fleste delebiloperatører har samtidig et højt fokus på at bilerne i flåden kører langt på literen. Det skyldes dels at operatørerne markedsfører sig på miljø og derfor vælger biler der er A-mærket, men også at delebilorganisationen, som professionel flådeoperatør, mere systematisk, end hvad der kan forventes af en privat bilejer, tilstræber at optimere på alle omkostninger forbundet med indkøb og drift. Undersøgelser af forskellige europæiske delebilordninger viser, at bilerne i en delebilflåde bruger mellem % mindre brændstof per km end privatejede biler i det pågældende land 8. Herudover er de biler der sælges eller skrotes når nye medlemmer melder sig ind i en delebilorganisation ofte gamle biler med en dårlig brændstoføkonomi. Delebilflåder er test beds for ny teknologi Delebil kan umiddelbart benyttes som test beds for nye miljørigtige biler, f.eks. elbiler. Dels passer elbiler godt ind i de fleste delebiloperatørers grønne profil, dels kan elbil nemt indpasses ind i en delebilflåde. Langt de fleste ture er under 100 km, som i grove træk er den nuværende rækkevidde for en elbil. Den begrænsede rækkevidde udgør gør en stor barriere for at private vælger at købe en elbil, da bilen forventes at kunne understøtte langt de fleste kørselsbehov. Netop dette forhold udgør pt. en af de største barrierer for udbredelse af elbiler. Et delebilmedlem kan blot vælge en traditionel bil, hvis man skal køre langt. I en ny markedsanalyse foretaget af Frost & Sulivan forventes det at 1 ud af 5 biler i delebilflåderne i 2016 vil være elbiler 9. Det overstiger langt hvad der forventes i den privatejede bilpark. Delebilorganisationerne forventes således at blive en markant driver af elbilens introduktion på bilmarkedet. Færre biler på gaden 8 The environmental impact of Car-sharing use.inteligent Energy. Car-sharing fact sheet No.3. 9 A Strategic Insight Into Carsharing Market Developments and Dynamics, Martyr Brigs, Frost & Sulivan, presentation at the conference Street space for citizens: Car-Ssharing replaces car ownership, 15 september, 2011, Brussels. 4

5 Det vurderes at en delebil erstatter mellem 4-8 biler 10. Frigørelsen af byrum er således betydelig ved udbredelsen af delebiler. Tages der udgangspunkt i de estimerede delebilbrugere i 2020 og at de er 20 brugere per delebil, vil den samlede delebilflåde udgøre biler. Denne bilflåde vil fortrænger mellem privatejede biler. Det fysiske omfang af dette antal biler er i sig selv er meget stort, stillet op efter hinanden vil biler stå kofanger til kofanger fra København, tværs over Sjælland og Fyn, og op til Vejle. Udover at det frigivne byrum kan bruges til alternative formål, repræsenterer bilerne også en stor udgift til p-pladser for kommuner og private. Eksempelvis koster en p-plads i Københavns kommune mellem kroner at etablere, hertil kommer vedligehold. Med et konservativt estimat hvor der tages udgangspunkt i lave etableringsomkostning på kroner, repræsenterer de fortrængte biler en besparelse på p- plads etablering på 2-4 milliarder kroner. Hertil skal lægges vedligehold af p-pladserne, samt øvrig etablering og vedligehold af veje, broer mv. Udover at forbedre bymiljøet og reducere omkostninger til infrastruktur er der en direkte CO 2 - reduktion forbundet med det reduceres antal biler der skal produceres. Produktionen af en bil udgør ca. 5,1 tons CO 2 -ækvivalenter 11. Tages der udgangspunkt i at en delebil erstatter mellem 4-8 biler, reduceres udslippet af drivhusgasser med 20,4-40,8 tons CO 2 -ækvivalenter for hver delebil der sættes på gaden. Hvis der regnes med at en bil har en levetid på 10 år, er den årlige reduktionen i udslippet af drivhusgasser fra produktionen af biler mellem 2 og 4 tons per delebil. Med estimeret 20 medlemmer per bil, svarer det til en reduktion per medlem på 0,1-0,2 tons per medlem per år og ved et scenario med delebilmedlemmer og biler, svarer det til tons per år. Samlet CO 2 -reduktionspotentiale Antages det at Danmark i 2020 har delebilbrugere vil de skulle serviceres af en delebilflåde på ca biler. Samlet vil reduktionen i udslip af CO 2 relateret til ændret adfærd og færre producerede biler udgøre mellem 0,52 og 1,04 tons CO 2 årligt per medlem eller samlet mellem tons og tons CO 2 årligt. Estimeringen er baseret på nogen usikkerhed, da der er tale om forventede adfærdsændringer som er svære at forudsige. I tallet er ikke medregnet de markante fald i udledningen af CO 2, som må forventes som følge af introduktion af el-biler. 10 The environmental impact of Car-sharing use.inteligent Energy. Car-sharing fact sheet No.3. I en dansk undersøgelse fra Miljøstyrelsen, år 2000, vurderes en delebil at erstatte 4,6-6,2 biler. Evaluering af Carsharing i Danmark. Miljøprojekt nr. 575, Miljøstyrelsen. Dette tal er dog baseret på vurderinger foretaget på et meget tidligt tidspunkt i udvikling af delebiler i Danmark. Metodisk kan det være svært at at opgøre præcist, hvor mange biler en delebil erstatter, men generelt må det forventes, at antallet af biler en delebil erstatter stiger i takt med væksten i antallet af delebilister. Delebilflåder udnytttes mere effektivt jo større de bliver og jo flere brugere der deler den enkelte flåde. I større delebilorganisationer er der således flere brugere per bil end i små organisationer. 11 Environment improvement of Passenger Cars (Impro-Car). JRC Scientific and Technical Reports.EUR

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere