Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem"

Transkript

1 Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik for vedvarende energi og energibesparelser. Sikker investering de næste 5 mia. år. Nogle af vores energikilder er ved at være udtømt. Det skaber arbejdspladser. Vi har meget landbrug i Region Sjælland. Der udledes meget C0 2. Der bruges mange penge. Plads til nye idéer. Også bruge skrald til at lave energi. Satsning på vedvarende energi suppleret med optimering af eksisterende energikilder, herunder oplysning til borgerne. Energiselskaber: sats på vindmøller, alternativ energi. At få opført tilstrækkelige energiproducerende vindmøller med videre. Det bliver rarere at være her. Arven til vores børn - fremtidige generationer. Det er borgernært og økonomisk fordelagtigt. Alternativ energiforsyning til bygninger. CO 2-neutral opvarmning af boliger i fremtiden. Stil krav om mere vind- og solenergi. Solenergi bør forefindes i alle boliger. Udvikle alternative varme- og el-løsninger til bygninger. Det skaber engagement i befolkningen. Og det skaber arbejdspladser. Vedrører alle. Kan bruges som løftestang til at skabe bevidsthed hos befolkningen om klimaudfordringen. Vi skal begynde at tænke mere miljøbevidst ved nybyggeri. Teknologiudvikling og arbejdspladsskabelse. Forskning og optimering af energi, de rigtige løsninger i boligmassen til opvarmning og el. Videreudvikling og udbredelse af kendte løsninger og forskning inden for nye alternativer. Vi er bagud med udviklingen. Lovgivning, støtteordninger og bedre information. Målrette afgiftssystemet på energi. Innovation og ny teknologi på byggematerialer med henblik på eksport. Der er meget at vinde ved energirenovering. Hurtig tilbagebetalingstid. Flere arbejdspladser ved øget energirenovering. Udnyttelse af biogas til varme i boliger. Fordi bygninger står for en stor andel af energiforbruget. Det er lavthængende frugter. Det er nemt at tage fat i, det er nemt at opnå resultater. Der er god økonomi i det. Alternativ energi tillader os at bibeholde vores energiforbrug. For at få borgerne til at deltage. Reducere energiforbruget i eksisterende bygninger. Stort energiforbrug mange lavthængende frugter, hurtig effekt, der er god økonomi i det. Sparer ressourcer. Lokalplaner skal være mere fleksible ift. energibesparende foranstaltninger. Borgerne kan mærke det fra dag 1 - det giver afsmittende virkning Regioner og kommuner skal tage ansvar for egne bygninger. Klimaudfordringen og mangel på olie kræver uafhængighed af fossile brændstoffer. En regional selvforsyning vil reducere CO 2 og give sikker forsyning. Uafhængighed af andre lande. Der er begrænsede ressourcer - vi er nødt til at gøre noget. Få borgere og virksomheder til at investere i området og tage de rigtige skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt at prioritere. Det er dyrt på kort sigt, men billigere på længere sigt. I kvalificeret rækkefølge på baggrund af undersøgelser får vi valgt de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt. Vi skal økonomisere med midlerne, sikre at vi "jyde snusfornuftigt" tager de rigtige beslutninger i den rigtige rækkefølge, fordi det på den lange bane er billigere/mere hensigtsmæssigt. Resultater fra Region Sjællands borgertopmøde om klima i temaer side 1

2 Tema: Klimavenlige adfærdsændringer Oplysning, information, motivation, borgerinvolvering Der er behov for, at borgerne ændrer adfærd og tænker mere klimavenligt i hverdagen, bl.a. i måden at forbruge på. Man skal være mindre "ligeglad" og udvise samfundssind. Mindre materialisme, vi forbruger for meget. Genanvendelse af ressourcer, forbrug af grønne produkter. Opnå viden og forståelse af hvorfor og hvad man kan gøre. Fokus på at der fx. er et stort skjult energiforbrug i produkterne, herunder som følge af lange transportafstande. Fødevarer og deres klimapåvirkning. Stil samme krav til landbruget som til andre virksomheder og deres produkter. Mindset og adfærd i vedholdende at arbejde med klima og bæredygtighed. At ændre mindsæt og adfærd er den afgørende udfordring og forudsætning for at tage fat. Vi har det ikke stærkt nok endnu. Uden mindsæt og adfærd er det underordnet, hvor vi tager fat! Vi vil ikke have en ballon med varm luft. Privat adfærd: Den Nemme - med få ændringer i daglig adfærd kan vi spare op til 30% af energiforbruget. Det betaler sig at forebygge frem for at brandslukke. Adfærdsændringer er nødvendige hvordan fik vi rygerne til at holde op, kan man lære af det? Klimatænkning hele vejen rundt. Alle i deres hverdag - både borgere og virksomheder skal tænke klima i alle beslutninger. Vi vil alle tjene på det. Vi skaber flere arbejdspladser og vi øger viden i regionen. Sammenhængende politik. Styrkelse af information er forudsætning for udvikling af klimarigtig adfærd. Borgeren skal vide hvad de energirigtige løsninger er. Gør det målbart, nærværende og synligt. Opnå viden og forståelse for hvorfor og hvad man kan gøre. Udbrede til hele regionens befolkning. Indføre klimaundervisning i folkeskolen samt i ungdomsuddannelserne. Børn har en opdragende effekt på voksne. Det vigtige er at skabe incitamenter til holdningsændring. Belønning hvad der er sparet er tjent. Skabe begejstring over at vi kan gøre en forskel. Bruge både pisk og gulerod. Det skal vise det nytter noget. Oplysning skal give motivation, man skal kunne se det hjælper her og nu. Det skal ramme alle borgere uanset interesse. Gør det målbart, så er det meget mere synligt. Som ved landsdækkende indsamlinger - gør det nærværende og synligt. Der skal være en belønning for dem, der viser interesse. Pluk de lavest hængende frugter, der er straks resultater, der er økonomi i det og er derfor motiverende for borgerne. Og det vil skabe arbejdspladser i nærheden af hjemmet Tilskuds- og fradragsordninger, men de skal være afhængige af påvist effekt. Det skal være overskueligt at gå i gang. Små mål til at nå det store. I dag er der ikke enkle løsninger for forbrugeren. Det kan ikke betale sig rent økonomisk for den enkelte. Der er ikke nok bevidsthed blandt borgere om fx. affald og genbrug. Borgerinvolvering. Hvis ikke den almindelige borger er med, sker der ikke noget. Al rigtig forandring kommer nedefra. Resultater fra Region Sjællands borgertopmøde om klima i temaer side 2

3 Tema: Transport og infrastruktur Transport er et område hvor vi rent faktisk kan gøre noget lokalt og regionalt. Vi er den region, der pendler mest. Vi er afhængige af arbejdspladser uden for regionen. Vi har store afstande og et uhensigtsmæssigt trafikbehov. Transportbehovet bliver stadig større. Transport er den største energiforbruger og CO 2-udleder. Kø på vejene. For meget varekørsel. Der svines for meget med transport. Kun én i hver bil. Vi skal reducere den individuelle, energikrævende transport. Mindre transport er tidsbesparende og giver også sundhedsmæssig gevinst mindre luftforurening, støj og trafikdrab, større trafiksikkerhed. Kan bruges som løftestang for at skabe bevidsthed hos befolkningen. Udvikle en CO 2 neutral transportsektor. Know how på området kan eksporteres. Med en bedre infrastruktur vil vi få kortere transporttid og mindre belastning af transportnettet. Skabe bedre sammenhæng i regionen, både i forhold til transport af mennesker, af energi, energirigtig transport. Et nyt transportsystem skal underbygges. Skabe regional sammenhængskraft. Med en bedre infrastruktur vil vi få kortere transporttid og mindre belastning af transportnettet. Lav et bæredygtigt transport og trafiksystem. Gør det nemt at være pendler, stationsparkering og busser i nødspor. Udbygning af tværgående trafik. Brug skibstrafik til erhvervstransport, i stedet for lastbiler. Lasbiler væk fra vejene. Mere gods også på skinner. Men tankskibs-transporten er storforbruger af energi og stor udleder af CO 2. Vi har mange jernbaner, modernisér disse. Det er både til transport af varer og mennesker. Offentlig transport er for dyr og får dårlig. Skal udvikles. Det rammer alle i Region Sjælland pga. manglende kollektiv trafik. Hvorfor bliver det kun dyrere og dyrere at benytte tog og bus? Mindre privatbilisme - og mere kollektiv transport. Investér i effektiv kollektiv transport. Mere kollektiv trafik for at nedbringe mængden af CO 2 udslip. Busser og tog skal køre på alternative, CO 2 venlige drivmidler. Mindre tidsspilde ved kortere transporttid. Politikerne skal tage os alvorligt. Kollektiv trafik skal være tiltrækkende. Gratis offentlig transport. Flytte borgere fra bil til offentlig transport. Omlægning af den kollektive trafik. Mere kollektiv trafik giver mulighed for at bosætte sig i yderområder samt mulighed for arbejdspladser. Opdrage folk til at bruge offentlig transport. Kortlægning af borgernes trækruter, dvs. kørselsbehov. Etablere et busspor på motorvejene, særskilte busbaner, eller togspor. CO 2-neutral transport i region og i kommuner og i trafikselskaber. Byudviklingen i regionen passer ikke til udbygningen af transportnettet. Udvikle gode og attraktive stationsnære områder, giver bedre mulighed for at bruge den kollektive transport. Arbejde og bolig kan hænge tættere sammen. Stor pendling giver et uhensigtsmæssigt transportbehov. Udvikle regionale arbejdspladser, så folk bliver i regionen. Dilemmaer: land/by, livsform, adfærd, struktur. I fremtiden flere hjemmearbejdspladser. Satellitkontorer med arbejdsfællesskab. El-biler i det offentlige - test, afprøvning, synliggørelse. Elbil til motorvejen - fælles bus uden stop før den når endestationen. Resultater fra Region Sjællands borgertopmøde om klima i temaer side 3

4 Tema: Udvikling af klimateknologi Teknologisk udvikling er forudsætning for at tackle klimaudfordringen. Og den skaber arbejdspladser. Skabe vilkår der gør det attraktivt at være i Region Sjælland, gode vilkår for udvikling indenfor byggeri og landbrug, fx biogas. Det er på dette område, vi vinder mest på lang sigt. Særlig relevant for landbruget. Man kan anvende forskellige affaldsstoffer. Målrettede investeringer i bæredygtig energi forskning, borgernært, økonomisk fordelagtigt. At gøre energieffektive og klimavenlige teknologier kendte og tilgængelige. Hvis teknologien bliver økonomisk attraktiv kan den også udbredes til fattigere lande. Teknologierne skal være økonomisk rentable. Udvikle alternativ varme- og el-løsninger til bygninger. Det er let at gå til, det skaber et engagement i befolkningen, det skaber arbejdspladser. Udvikle ny teknologi affaldsgenvinding. Møller i nedløbsrør. Bølgekraft. Klimaprodukter af høj kvalitet. Skabe produkter af affaldsprodukter fra industrien. Fremme af energieffektive og klimavenlige teknologier. Udfordringen er at give borgere og virksomheder, herunder landbrug, kendskab til nye teknologier, så de bliver brugt. Vigtigt at gøre teknologierne tilgængelige. For at de kan blive anvendt i praksis af regionens borgere og virksomheder. Behov for nye teknologier - bl.a. kollektive transportsystemer og ift. byggeri. Fokus på eksisterende byggeri (ikke kun på nybyggeri) Arbejdskraften skal uddannes inden for cleantech området for at tilgodese nye virksomheder inden for sektoren i regionen. Innovative løsninger. At udvikle innovative løsninger indenfor energiforbrug og transport og skabe arbejdspladser. Innovation er et varm-luftsord, men som eksempel kan nævnes et bus-spor på motorvejene eller udvikling af et dansk energi-lager-net. Fordi vores energi - og transportforbrug tilsammen udleder langt det meste CO 2. Fordi Danmark er i en økonomisk krise som vi også må tage alvorligt. Erhvervsudvikling med miljø- og energifremmende virksomheder. Der skal skabes rum for erhverv, der har fokus på energibesparende teknologier. Gode erhvervsmuligheder i nye teknologier, fx elbiler så de bliver mere attraktive. Mere offentlig-privat samarbejde, fx om fjernvarme. Etablere en strømturbine i bunden af Øresund (i den dybe sejlrende), da der jo næsten altid her er meget strøm. Tilbyd regionen som testområde for klimavenlige idéer. De store bilfirmaer kunne prøve små elbusser over tid de kan få en rute hver. Lav testområder i regionen med videnscenter, innovation, udvikling og forskning + fusionsenergi-anlæg. Få gang i havvindmøller køb Vestas gamle fabrik og byg selv. Resultater fra Region Sjællands borgertopmøde om klima i temaer side 4

5 Tema: Det offentliges rolle Motivere borgere til at gøre en indsats for at vende udviklingen. Det offentlige skal vise vejen og gå foran. Det er vigtigt at udbrede viden til hele regionens befolkning. Det betaler sig at forebygge frem for at brandslukke. Det virker på flest mulige. Politikerne skal gå foran med forandringer og være gode eksempler for befolkningen med energivenlige love og indsatser. Gå foran med rollemodel-projekter bl.a. i offentlige bygninger. Fx energibesparelser i offentlige bygninger det er et område, der batter meget. Hvis regionen gør noget, så vil borgerne også være med, det smitter. Skal være forbillede og det gode eksempel. Det kommende supersygehus i Køge skal bygges energivenligt, et nul-energi sygehus. CO 2-neutral energiforbrug i regionens og kommunernes egen transport og trafikselskaber og bygninger. Tage ansvar for egen transport og bygninger. Det offentlige skal gå forrest, bl.a. ved at stille krav til dem, det offentlige køber ydelser af, fx trafikselskaber. Ved at sætte krav til sig selv skaber det forbedringer generelt i samfundet og producenter retter ind. Regionens indsats skal være mere synlig. Der skal fx være klimaambassadører, der kan fortælle om regionens initiativer på energiområdet. Mere fokus på synlige resultater i det hele taget. Oplys hvordan og hvornår klimamålene er nået! Regional kampagne med oplysning om regionens CO 2 forbrug. Det offentlige skal have en mere aktiv rolle, bl.a. gennem fleksible love, regler, lokalplaner m.m. Skal være samlingspunkt for informationer. De skal være det koordinerende led ift viden, kompetencer og erfaringer og overblik. Skal være det gode eksempel. Skal være et forbillede. Regionen kan med fordel sætte rammer og facilitere en proces, hvor virksomheder og det offentlige mødes og diskuterer løsninger og finder ud af hvem der skal udføre dem. Det offentlige skal være medspillere i forhold til borgerne - skal lytte og inddrage borgerne. Motivere borgerne til at handle bæredygtigt. Motivere borgere til at gøre en indsats for at vende udviklingen. At få engageret folk. Forståelse af fælles ansvar, vigtigheden af at trække samme vej, forstå og acceptere forandringer og nye regler. Lave fleksible love og regler og lokalplaner med plads til energisparende foranstaltninger. Der er for mange restriktioner for energirigtige huse. Skabe incitamenter til holdningsændringer. Understøtte klimaudviklingsprojekter, der popper op hos borgerne konkurrence om den bedste idé. Og lav en bæredygtighedspris som belønner og fremhæver særlige og inspirerende bæredygtige tiltag hos borgere. Konkurrence mellem byområder. Resultater fra Region Sjællands borgertopmøde om klima i temaer side 5

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag LBs 10 byer 10 bud Samlet rapport fra, Byernes bidrag Indhold Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Procesbeskrivelse... 3 Resultaterne fra de enkelte byer... 4 Frederikshavn... 5 Skive... 9 Sønderborg...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Rapport med resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan i København, på Vestegnen og i Nordsjælland

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere