Departementet Holmens Kanal 22. Tlf april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008"

Transkript

1 Torkil Forman Departementet Holmens Kanal København K Tlf april 2008 Fax Ved brev af 24. januar 2006 med bilag videresendte Folketingets Ombudsmand Deres henvendelse af 16. december 2005 samt akter i statsamtmanden for Nordjyllands Amts sag om Naturgas Midt-Nord I/S`s studietur til Italien i efteråret 2003 til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium med henblik på, at ministeriet fik lejlighed til at udtale sig om sagen. DSI/ J.nr /961-1 Velfærdsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er Velfærdsministeriets opfattelse, at det var lovligt for Naturgas Midt- Nord I/S at organisere og afholde udgifter til bestyrelsesmedlemmernes og de fire administrative medarbejderes studietur til Italien i efteråret Ministeriet finder samtidig, at det var ulovligt for Naturgas Midt-Nord I/S at afholde udgifter til ledsagerne til deltagerne i studierejsen, og at fællesskabet dermed har givet ulovlig støtte til ledsagerne. Velfærdsministeriet finder ikke at kunne fastslå, at bestyrelsesmedlemmerne ud fra de i sagen foreliggende omstændigheder, herunder den ydede vejledning fra den daværende administrerende direktør forud for den trufne beslutning, burde have indset, at studierejsen ville medføre ulovlig støtte til ledsagerne. Efter ministeriets opfattelse kan det således ikke antages, at det kommunale fællesskabs tab er opstået som en følge af, at bestyrelsesmedlemmerne har udvist en uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Ministeriet har derfor ikke grundlag for at ændre statsamtets beslutning om at undlade at rejse en erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Velfærdsministeriets opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at statsamtmanden for Nordjyllands Amt på baggrund af en række avisartikler ved brev af 9. september 2004 anmodede Naturgas Midt-Nord I/S om en redegørelse for fællesskabets studietur for bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere samt deres ledsagere til Italien i efteråret Ved brev af 15. november 2004 med bilag til statsamtmanden for Nordjyllands Amt afgav Naturgas Midt-Nord I/S den ønskede redegørelse. Om studieturens formål og det forventede udbytte henviste Naturgas Midt-Nord I/S blandt andet til rapporten for studieturen i efteråret 2003, hvoraf det fremgår, at formålet med bestyrelsens studierejse var at erhverve viden og udveksle

2 2 erfaringer med italienske gasselskaber om den måde, de tilpasser sig til det åbne marked. Det fremgår videre af rapporten, at den italienske gasindustri er kendetegnet ved at have et stort antal kommunalt ejede gasselskaber, og at Naturgas Midt-Nord I/S siden 1985 har indbygget en række vitale komponenter af italiensk fabrikat i forsyningsnettet samt rådgivet sine kunder om anvendelse af gasforbrugende apparater. Det fremgår endvidere af rapporten, at Naturgas Midt-Nord I/S bl.a. gennem de europæiske gasselskabers samarbejdsorganisation Marcogas i en årrække har haft et tæt samarbejde med italienske gasselskaber om sikkerhedsledelse og kompetence. Af Naturgas Midt-Nord I/S`s redegørelse af 15. november 2004 for studieturen fremgår endvidere: 1. Formål Liberaliseringen af gassektoren i Europa følger på forskellig vis EU-direktivet vedr. gasliberalisering. Fra EU`s side følges og fremskyndes liberaliseringen ud fra de erfaringer, der gøres i takt med implementeringen af EU-direktivet i medlemslande. Samarbejdet mellem de nationale regulatorer i EU-landene understøtter arbejdet med at sikre en fri transport af naturgas på ensartede regler. Det er af væsentlig betydning for Naturgas Midt-Nord at følge udviklingsretningerne i dette implementeringsarbejde. Liberaliseringen er vidt fremskreden i Italien, og det er her muligt at få oplysninger vedrørende erfaringer med blandt andet - principper for fastlæggelse af distributionstariffer - reguleringsmyndigheders angivelser - prismæssige konsekvenser af liberaliseringen - erfaringer med selskabsmæssige opdelinger. Som nævnt i rapporten fra studieturen har Naturgas Midt-Nord gennem et løbende internationalt samarbejde i tekniske samarbejdsfora haft kontakt til italienske gasselskaber. Desuden har Naturgas Midt-Nord gennemført rådgivning på Balkan i samarbejde med Italgas. Dette har været grundlag for de konkrete besøg, som dermed har haft et både fagligt og repræsentativt formål med henblik på fastholdelse af forretningsmæssige relationer. Det skal bemærkes, at de gasselskaber, som blev besøgt, var repræsenteret af selskabernes øverste administrative ledelser. 2. Deltagere og økonomi På studieturen deltog alle 13 bestyrelsesmedlemmer, alle på nær ét af medlemmerne med ledsagere, samt fire administrative medarbejdere med ledsagere. Ledsagernes deltagelse kan begrundes med, at bestyrelsen finder det væsentligt, at det sociale islæt, som studieturen herved får, er med til at styrke et tillidsfuld og godt samarbejde i bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne er valgt fra forskellige dele af selskabets store forsyningsområde. Udgifterne til turen er afholdt af Naturgas Midt-Nord, dog således at

3 3 - bestyrelsesmedlemmernes ledsagere har betalt for transport - der ikke er udbetalt diæter eller anden godtgørelse for turen til hverken bestyrelsesmedlemmer eller administrative medarbejdere. Herudover kan det oplyses, at for bestyrelsesmedlemmernes og alle ledsagernes vedkommende er turen disponeret med anvendelse af ferie/fridage eller ved at der er foretaget løntræk fra arbejdsgiver. De økonomiske vilkår for deltagernes deltagelse i studieturen har af den tidligere administrerende direktør været forelagt som værende i overensstemmelse med revisionens angivelser. Rejsevilkår mv. har ifølge den tidligere administrerende direktør været forelagt revisionen. Naturgas Midt-Nord har ikke afholdt udgifter for deltagerne til sportskampe, opera, teater eller lignende. Naturgas Midt-Nord har betalt entré til Colloseum og Pompai samt ledsagelse af dansksproget guide. 3. Andre rejser i perioden Ud over ovennævnte tur har bestyrelsen for Naturgas Midt-Nord i perioden gennemført én studietur om året. Der er ikke gennemført nogen studietur i Studieturene er generelt gennemført af samme deltagerkreds som nævnt ovenstående og på samme vilkår for deltagerne. Af programmet for studieturen til Italien Rom/Napoli i perioden fra den 10. til den 14. oktober 2003 fremgår bl.a., at der deltog 13 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 12 havde ledsagere med, samt fire administrative medarbejdere med ledsagere, i alt 33 personer. Det fremgår videre, at afrejsen til Rom fandt sted fredag morgen den 10. oktober 2003, og at delegationen samme dag kl besøgte Rom Gasselskab. Lørdag den 11. oktober 2003 blev der afholdt bestyrelsesmøde på hotellet samt en konference med deltagelse af bl.a. repræsentanter for Italiens erhvervsliv og Den Danske Ambassade. Søndag den 12. oktober 2003 deltog delegationen i guidet tur til det historiske Rom. Mandag den 13. oktober 2003 rejste delegationen med bus til Napoli, hvor delegationen om formiddagen besøgte et kraftvarmeværk i Tor de Valle i udkanten af Rom. Om eftermiddagen besøgte delegationen Napoli Gasselskab. Tirsdag den 14. oktober 2003 besøgte delegationen Pompeji. Onsdag den 15. oktober 2003 rejste delegationen retur til Danmark.

4 4 Den samlede pris for studieturen var på kr. Flybilletter kostede ca kr., hvoraf ledsagerne til 12 bestyrelsesmedlemmer betalte kr. hver, dvs kr. i alt. Naturgas Midt-Nord I/S betalte således ca kr. for flybilletterne. Udgifter til overnatning udgjorde ca kr., og udgifter til fortæring udgjorde ca kr. Udgifter til konferencen udgjorde ca kr., og repræsentationsudgifter udgjorde ca kr. Ved brev af 5. april 2005 til Naturgas Midt-Nord I/S anmodede statsamtmanden for Nordjyllands Amt om at få oplyst, overfor hvem den tidligere direktør havde forelagt oplysninger om, at de økonomiske vilkår for studieturen til Italien i efteråret 2003 var i overensstemmelse med revisionens angivelser. Ved brev af 7. april 2005 til statsamtmanden for Nordjyllands Amt oplyste Naturgas Midt-Nord I/S bl.a. følgende: Oplysningerne er givet til bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen havde ved tidligere lejligheder forespurgt, om de økonomiske vilkår for afholdelse af en studietur var efter gældende regler, hvortil der blev svaret bekræftende. Specielt vedrørende studieturen til Italien blev der forespurgt, om prisen kunne holdes inden for det, vi plejer at få godkendt, hvortil der blev svaret, at revisionen ingen bemærkninger har haft tidligere, og det ville de heller ikke have denne gang, blot der blev betalt for rejseudgifter for ledsagere. Statsamtmanden for Nordjyllands Amt udtalte sig om sagen ved brev af 19. april Af denne udtalelse fremgår bl.a.: Det fremgår af de indsendte akter, at der i forbindelse med studieturen var dels nogle studierelevante projekter, dels fritid og ikke studierelevante projekter. Om den udgift Naturgas Midt-Nord I/S har haft på bestyrelsens og de ansattes studietur i Italien har været lovlig, afhænger af en skønsmæssig præget vurdering. Statsamtet har ikke grundlag for at tilsidesætte den vurdering, som Naturgas Midt- Nord I/S har foretaget vedrørende denne del af udgiften. Spørgsmålet er herefter, om udgiften til de ikke studierelevante dele af turen var lovlig. statsamtet [finder], at det må antages, at selskabet var berettiget til i et vist omfang ud fra personalegodebetragtninger at indlægge mere turistprægede aktiviteter i turen. Omfanget af disse aktiviteter må inden for en vis grænse bero på et skøn fra selskabets side. Efter det omfang, som de ikke studierelevante aktiviteter har haft, finder statsamtet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at selskabets skøn i denne situation var ulovligt. For så vidt angår adgangen til at medtage en ledsager på sådanne ture bemærkes, at det er en almindelig kommunal grundsætning, at en kommune uden særskilt lovhjemmel kun kan afholde udgifter, hvis kommunen dermed tilgodeser en kommu-

5 5 nal interesse. Endvidere skal der være proportionalitet mellem udgiften og den kommunale interesse, der tilgodeses. Naturgas Midt-Nord I/S har oplyst, at ledsagernes deltagelse i studieturen var begrundet i, at det sociale islæt, som studieturen herved fik, er med til at styrke et tillidsfuldt og godt samarbejde i bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne er valgt fra forskellige dele af selskabets store forsyningsområde. Statsamtet finder, at formålet at fremme de nævnte sociale interesser er klart utilstrækkeligt til at bære den omkostning, der var forbundet med, at deltagerne havde ledsagere med. Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at ledsagerne selv betalte for transport til og fra Italien. Det er således hverken i litteratur eller teori antaget, at sociale hensyn kan begrunde deltagelse af udenforstående i f.eks. kommunale studieture. Der må kræves et mere konkret og tungtvejende hensyn. Statsamtet finder således, at det var ulovligt for Naturgas Midt-Nord I/S, at selskabet i forbindelse med studieture inviterede ledsagere med alene begrundet i sociale forhold. Statsamtet har på denne baggrund overvejet at kræve erstatning fra bestyrelsesmedlemmerne for den merudgift, der var forbundet med ledsagernes deltagelse, jf. lov om kommunernes styrelses 50 c, stk. 1 og 4. En forudsætning for, at der kan kræves erstatning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler, at der foreligger en uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes det pågældende medlem som forsætlig eller uagtsom (ond tro), og at der som en forudselig følge heraf er opstået et tab for Naturgas Midt-Nord I/S. Spørgsmålet giver efter statsamtets opfattelse anledning til tvivl. Den (fejlagtige) rådgivning, som bestyrelsen efter det oplyste har fået om lovligheden af arrangementet, taler for, at bestyrelsesmedlemmerne kan have været i god tro. Her overfor står, at man med en vis føje kan hævde, at bestyrelsesmedlemmerne burde have indset, at ledsagerens deltagelse ikke var båret af en tilstrækkelig vægtig interesse for Naturgas Midt-Nord I/S. Ud fra en samlet vurdering finder statsamtet, at spørgsmålet om, hvorvidt det enkelte bestyrelsesmedlem indså eller burde indse, at ledsagernes deltagelse var ulovlig, giver anledning til en sådan grad af tvivl, at vi har besluttet at undlade at rejse erstatningssager. Statsamtet finder dog, på baggrund af Naturgas Midt-Nord I/S`s brev af 7. april 2005, anledning til at bemærke, at spørgsmålet om, hvorvidt en udgift til en studietur er lovlig, ikke er afhængig af udgiftens størrelse, men er afhængig af, hvorvidt indholdet af studieturen er i overensstemmelse med selskabets interesser, samt om der foreligger proportionalitet mellem udgiften og selskabets interesse. Den vejledning, som bestyrelsen fik, var derfor misvisende. Ved brev af 24. januar 2006 med bilag videresendte Folketingets Ombudsmand Deres henvendelse af 16. december 2005 samt akter i statsamtmanden for Nordjyllands Amts sag om Naturgas Midt-Nord I/S`s studietur til Italien i efteråret 2003 til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium med henblik på, at ministeriet fik lejlighed til at udtale sig om sagen.

6 6 Ved brev af 7. marts 2006 anmodede det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium statsamtmanden for Nordjyllands Amt om en udtalelse om sagen til brug for ministeriets vurdering af, hvorvidt der var grundlag for, at ministeriet tog sagen op til behandling. Ved brev af 14. marts 2006 med bilag til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyste statsamtmanden for Nordjyllands Amt bl.a., at statsamtmanden kunne henholde sig til sin udtalelse af 19. april Ved brev af 13. juni 2006 til Dem med kopi til Naturgas Midt-Nord I/S og statsamtmanden for Nordjyllands Amt meddelte det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium, at ministeriet havde besluttet at tage sagen op til behandling af egen drift. Ved telefax af 11. september 2006 til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium fremsendte SKAT et notat vedrørende SKAT`s behandling af sagen. Det fremgår heraf, at det var SKAT`s opfattelse, at studierejsen til Italien i efteråret 2003 havde tilgodeset Naturgas Midt-Nord I/S`s interesse, og at det studiemæssige element havde været relevant for Naturgas Midt- Nord I/S, hvorfor SKAT anså rejsen for at være erhvervsmæssigt begrundet. Angående ledsagernes deltagelse i studieturen var det SKAT`s opfattelse, at ledsagernes deltagelse i studieturen ikke var sket i Naturgas Midt-Nord I/S`s interesse, og at der ikke var forretningsmæssig begrundelse for, at ledsagerne deltog heri. Værdien af ledsagernes deltagelse i rejsen var derfor indkomstskattepligtig. I den forbindelse lagde SKAT til grund, at ægtefæller/samlevere til de 13 bestyrelsesmedlemmer havde foretaget en egenbetaling på kr., hvorimod der ikke havde været nogen betaling for ægtefæller/samlevere til de fire administrative medarbejdere, der deltog i studieturen. Ved e-post af 28. november 2006 anmodede det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium Naturgas Midt-Nord I/S om at oplyse, hvorvidt der foreligger beslutningsprotokol eller lignende fra det omtalte bestyrelsesmøde samt referat eller lignende fra den nævnte samtale i forbindelse med planlægningen af studieturen. Naturgas Midt-Nord I/S har som svar herpå ved brev af 8. december 2006 til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst følgende:, at den administrerende direktørs orientering om vilkårene for bestyrelsens studietur til Italien i efteråret 2003 ikke fremgår af nogen beslutningsprotokol. Bestyrelsesmedlemmerne vil kunne bekræfte rigtigheden af indholdet af brevet til statsamtmanden for Nordjyllands Amt. Det har ikke været muligt at efterspore referater eller notater fra den tidligere administrerende direktørs samtale med selskabets revisor om de økonomiske vilkår for gennemførelse af bestyrelsens studietur. Det skal i øvrigt bemærkes, at bestyrelsen hverken i denne sag eller i tilknytning til tidligere studieture har modtaget bemærkninger fra selskabets revision om de økonomiske vilkår for studieturens afvikling.

7 7 Ved e-post af 19. december 2006 videresendte det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium Naturgas Midt-Nord I/S brev af 8. december 2006 til Dem. De fremkom i forlængelse heraf ved e-post af 20. december 2006 til det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium med yderligere kommentarer. Velfærdsministeriets udtalelse: 1. Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, varetages af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner, jf. 47, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med fællesskabets hjemstedskommune, jf. 47, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Naturgas Midt-Nord I/S ejes af 25 kommuner i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fællesskabets hjemsted er Viborg Kommune. Det er således Statsforvaltningen Midtjylland, der fra og med den 1. januar 2007 fører tilsyn med Naturgas Midt-Nord I/S, jf. 47, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Det bemærkes, at tilsynet med kommunale fællesskaber før den 1. januar 2007 blev varetaget af de fem tilsynsførende statsamtmænd. Det var således statsamtmanden for Nordjyllands Amt, der varetog tilsynet med fællesskabets hjemkommune og dermed med Naturgas Midt-Nord I/S, jf. 47, stk. 3, jf. stk. 2, i den dagældende lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003). Velfærdsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Midtjylland. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen eller statsamtmanden i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet kan endvidere af egen drift tage statsforvaltningens eller statsamtmandens i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 afgørelse om at rejse eller undlade at rejse erstatningssag op til behandling, når ministeren skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. lovens 52, stk. 3. Velfærdsministeriet kan i den forbindelse stadfæste, ophæve eller ændre statsforvaltningens eller statsamtmandens i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 afgørelse om at rejse eller undlade at rejse erstatningssag, jf. lovens 52, stk. 4, 1. pkt. Efter lovens 52, stk. 4, 2. pkt., kan ministeriet herunder ændre statsforvaltningens eller statsamtmandens i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 afgørelse herom til ugunst for det organ eller det medlem, afgørelsen er rettet imod.

8 8 Velfærdsministeriet vil i den forbindelse tage stilling til følgende tre spørgsmål: a) Kan et kommunalt fællesskab arrangere en studietur, som den i sagen omhandlede? b) Kan et kommunalt fællesskab afholde udgifter til ledsageres deltagelse i en studietur, som den i sagen omhandlede? c) Kan der anlægges erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne? Afslutningsvis vil ministeriet give en kort sammenfatning af ministeriets opfattelse (2.) a. Kan et kommunalt fællesskab arrangere en studietur, som den i sagen omhandlede? Spørgsmålet om, hvorvidt et kommunalt fællesskab kan arrangere en studietur, som den i sagen omhandlede, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Det bemærkes i den forbindelse, at vederlæggelse af kommunale politikeres varetagelse af kommunale hverv, herunder som medlemmer af bestyrelsen i kommunale fællesskaber, er udtømmende reguleret i 16 og 34 i lov om kommunernes styrelse og regler fastsat i medfør heraf, dog således at disse bestemmelser kan være suppleret af regler om vederlag i vedtægterne for det kommunale fællesskab. Der henvises til Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Christian Schønau, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 93, 95 og 416. Det forhold, at vederlagsreglerne i lov om kommunernes styrelse sammen med eventuelle regler om vederlag i vedtægterne for det kommunale fællesskab indeholder en udtømmende regulering af kommunale politikeres vederlæggelse, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger heraf. Det vil således ikke være lovligt at afvikle en studietur med det formål at honorere disse politikere. Vederlagsreglerne afskærer derimod ikke kommunale politikere fra at deltage i en studietur, der har et andet formål end at honorere politikerne. Det bemærkes endvidere generelt, at en adgang til at afvikle studieture er forudsat i vederlagsreglerne i lov om kommunernes styrelse, idet de i 16, stk. 1, litra f og g, nævnte kommunale hverv og aktiviteter bl.a. anses for at kunne omfatte deltagelse i studieture. Spørgsmålet om, hvorvidt et kommunalt fællesskab lovligt kan arrangere en studietur, som den i sagen omhandlede, skal på den baggrund afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Som udgangspunkt må det anses for lovligt, at et kommunalt fællesskab organiserer en studietur, hvor hovedformålet med turen og den overvejende del af turens program vedrører forhold, der har betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab. Kompetencen til at afgøre, om et kommunalt fællesskabs studierejse anses for at have betydning for løsning af

9 9 opgaver i det kommunale fællesskab, tilkommer i første række bestyrelsen for fællesskabet. Det kommunale tilsyn vil kunne påse lovligheden af at afholde en given studierejse. Det er Velfærdsministeriets opfattelse, at et kommunalt fællesskab lovligt kan arrangere en studietur således, at den, udover aktiviteter, der har betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab, tillige i et vist begrænset omfang omfatter turistmæssige aktiviteter. Dette kan bl.a. have baggrund i fællesskabets interesse i at etablere, bevare og styrke et godt arbejdsklima indbyrdes mellem fællesskabets bestyrelse og ledelse og til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde. Omfanget af disse aktiviteter må inden for en vis grænse bero på et skøn fra bestyrelsen for fællesskabets side. I den foreliggende sag har Velfærdsministeriet lagt til grund, at formålet med Naturgas Midt-Nord I/S`s studierejse til Italien i efteråret 2003 bl.a. var at erhverve viden og udveksle erfaringer med italienske gasselskaber om bl.a. den måde, de tilpasser sig til det åbne marked. Det fremgår videre, at studieturen var fastsat således, at hovedformålet med turen og en væsentlig del af turens program besøg af Rom Gasselskab, Napoli Gasselskab og et kraftvarmeværk samt konference med deltagelse af bl.a. repræsentanter for Italiens erhvervsliv og Den Danske Ambassade vedrørte forhold, der har betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab. Det er på den baggrund Velfærdsministeriets opfattelse, at det var lovligt for Naturgas Midt-Nord I/S at organisere og afholde udgifter til 13 bestyrelsesmedlemmers og fire administrative medarbejderes studietur til Italien i efteråret Ministeriet har således lagt til grund, at studierejsen har haft betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab. Det forhold, at turen tillige indeholdt turistmæssige aktiviteter i begrænset omfang, fører ikke til, at Velfærdsministeriet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fællesskabets skøn i denne situation var ulovligt. b. Kan et kommunalt fællesskab afholde udgifter til ledsageres deltagelse i en studietur, som den i sagen omhandlede? Spørgsmålet om, hvorvidt et kommunalt fællesskab kan afholde udgifter til, at ledsagere kan deltage i en studietur, som den i sagen omhandlede, er heller ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Dette spørgsmål skal derfor tillige afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at et kommunalt fællesskabs adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at gennemføre foranstaltninger blandt andet er afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Almennyttekriteriet indebærer, at et kommunalt fællesskab som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, og som kommer alle kommunernes borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunernes borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at et kommunalt fællesskab normalt ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er be-

10 10 grundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det er endvidere antaget, at et kommunalt fællesskab ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 61 ff., Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 29, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, side 18 og 25 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 691 ff. og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. og 118 ff., men dog tilsyneladende noget anderledes Mogens Heide-Jørgensen, Den kommunale interesse, 1993, side 285 ff., særligt side 317 f. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommunale fællesskabers kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at et kommunalt fællesskab lovligt kan varetage en opgave. Efter Velfærdsministeriets opfattelse følger det af almennyttekriteriet, at et kommunalt fællesskab som udgangspunkt ikke er berettiget til at afholde udgifter til ledsagere til deltagere i en studierejse. Det må som udgangspunkt anses for lovligt, at et kommunalt fællesskab organiserer og afholder udgifter til en studietur, hvor hovedformålet med turen og den overvejende del af turens program vedrører forhold, der har betydning for løsning af opgaver i det kommunale fællesskab, jf. pkt. a. Deltagerne kan på denne måde bibringes information og inspiration, der kan bidrage til en bedre løsning af kommunale opgaver og dermed selskabets drift. Det må antages at følge heraf, at deltagerne som hovedregel skal være involveret i driften af det kommunale fællesskab, f.eks. et bestyrelsesmedlem eller en relevant medarbejder, for at selskabet kan afholde de pågældendes udgifter. Et eventuelt ønske om at styrke et tillidsfuldt og godt samarbejde i et kommunalt fællesskabs bestyrelse kan efter ministeriets opfattelse som udgangspunkt ikke i denne sammenhæng anses som en særlig interesse, der kan begrunde afholdelse af udgifter til ledsagere til deltagere i en studierejse. Det fremgår af den foreliggende sag, at 12 bestyrelsesmedlemmer samt fire administrative medarbejdere, der deltog i studierejsen, havde ledsagere med. Det fremgår videre, at Naturgas Midt-Nord I/S afholdt udgifterne til ledsagerne på samme måde som for bestyrelsesmedlemmerne og fire administrative medarbejdere, på nær udgifterne til transport, der udgjorde kr. pr. person, og som blev afholdt af bestyrelsesmedlemmernes ledsagere, hvorimod ledsagere til de fire administrative medarbejdere ikke betalte for transport. Naturgas Midt-Nord I/S har oplyst, at ledsagernes deltagelse i studieturen var begrundet i, at det sociale islæt, som studieturen herved fik, er med til at

11 11 styrke et tillidsfuldt og godt samarbejde i bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne er valgt fra forskellige dele af fællesskabets store forsyningsområde. Det er Velfærdsministeriets opfattelse, at Naturgas Midt-Nord I/S ikke lovligt kunne afholde udgifter til ledsagernes deltagelse i studierejsen med det formål at styrke et tillidsfuldt og godt samarbejde i bestyrelsen. Efter ministeriets opfattelse skal et godt samarbejde i et kommunalt fællesskabs bestyrelse som udgangspunkt sikres uafhængig af ledsageres eventuelle deltagelse i studieture. Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder i den foreliggende sag, der kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt. Det anførte formål kan således ikke begrunde afholdelse af udgifter til deltagelse af ledsagere i studieture. Velfærdsministeriet finder på den baggrund, at det var ulovligt for Naturgas Midt-Nord I/S at afholde udgifter til ledsagernes deltagelse i studierejsen, og at fællesskabet dermed har givet ulovlig støtte til ledsagerne. c. Kan der anlægges erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne? Velfærdsministeriet har på baggrund af ovenstående overvejet, hvorvidt der kan anlægges erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne, jf. 50 c, stk. 1 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Efter 50 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan statsforvaltningen - før den 1. januar 2007 statsamtmanden - anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Det er i 50 c, stk. 4, fastsat, at stk. 1 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. 60. Det fastslås således i bestemmelsens stk. 4, at erstatningssag kan anlægges mod medlemmer af styrelsesorganet i et kommunalt fællesskab, jf. lovens 60. Følgende fremgår af forarbejderne til 50 c, stk. 1, jf. Folketingstidende 2002/03, tillæg A, s. 5700: Bestemmelsen indeholder regler om statsamtmandens adgang til at anlægge erstatningsretligt søgsmål imod kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for, at kommunen er påført et tab. Bestemmelsen svarer til den gældende lovs 61, stk. 3, om tilsynsmyndighedens adgang hertil. Efter bestemmelsen kan statsamtmanden anlægge erstatningssag imod kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for, at kommunen er påført et tab. Det afgøres efter dansk rets almindelige regler, om der er et ansvarsgrundlag, dvs. om der foreligger en uforsvarlig adfærd, som kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom, og at der som en forudselig følge heraf er opstået et tab for kommunen. Simpel uagtsom adfærd er også omfattet af bestemmelsen. Ved vurderingen af, om erstatningssag skal anlægges, skal statsamtmanden således vurdere, om de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ved domstolene vil blive idømt erstatningsansvar. Klarhedskriteriet finder derfor ikke anvendelse ved denne sanktion, hvor der ved dommen vil blive skabt klarhed over, hvorvidt der er et

12 12 erstatningsgrundlag eller ej. Selv om klarhedskriteriet ikke finder anvendelse, kan erstatningssag kun anlægges i de tilfælde, hvor lovens betingelser for anlæg af erstatningssag er opfyldt. Det betyder, at det medlem eller de medlemmer af kommunalbestyrelsen, sagen anlægges imod, efter tilsynsmyndighedens opfattelse må anses som ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for, at kommunen er påført et tab. De kommunale tilsynsmyndigheders vurdering af, hvorvidt der foreligger et tab, som kan begrunde et erstatningskrav efter 50 c, skal således foretages i overensstemmelse med almindelige erstatningsretlige regler. Det afgørende er, om der foreligger en uforsvarlig adfærd, som kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom, og at der som en forudselig følge heraf er opstået et tab for kommunen. Det er supplerende anført i den kommenterede styrelseslov, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Christian Schønau, 2004, s. 350, at den rådgivning, kommunalbestyrelsen har fået af forvaltningen eller evt. eksterne rådgivere, kan have betydning ved vurderingen af, om der er handlet ansvarspådragende. Efter Velfærdsministeriets opfattelse har Naturgas Midt-Nord I/S ulovligt afholdt udgifter til ledsagernes deltagelse i studieturen til Italien i efteråret 2003, jf. pkt. b. Det kommunale fællesskab har på denne baggrund lidt et tab svarende til de udgifter, som fællesskabet har afholdt i forbindelse med ledsagernes deltagelse i turen. Ministeriet finder imidlertid ikke anledning til at foretage en nærmere vurdering af størrelsen af fællesskabets tab, dvs. udgifter, der kan relateres til ledsagerne, jf. nedenfor. Det fremgår af sagen, at bestyrelsen for Naturgas Midt-Nord I/S i forbindelse med planlægningen af studieturen til Italien forespurgte, om den samlede pris for studieturen kunne holdes inden for det, fællesskabet plejede at få godkendt, hvortil den daværende administrative direktør svarede, at revisionen ingen bemærkninger havde haft tidligere, og at revisionen heller ikke ville have denne gang, blot der blev betalt for rejseudgifter for ledsagere. På den baggrund finder Velfærdsministeriet ikke at kunne fastslå, at bestyrelsesmedlemmerne ud fra de i sagen foreliggende omstændigheder, herunder den ydede vejledning fra den daværende administrerende direktør forud for den trufne beslutning, burde have indset, at studierejsen ville medføre ulovlig støtte til ledsagerne. Efter Velfærdsministeriets opfattelse kan det således ikke antages, at det kommunale fællesskabs tab er opstået som en følge af, at bestyrelsesmedlemmerne har udvist en uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Ministeriet har derfor ikke grundlag for at ændre statsamtets beslutning om at undlade at rejse en erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne. 2. Sammenfatning Det er således Velfærdsministeriets opfattelse, at det var lovligt for Naturgas Midt-Nord I/S at organisere og afholde udgifter til bestyrelsesmedlemmernes

13 13 og de fire administrative medarbejderes studietur til Italien i efteråret Det var imidlertid efter ministeriets opfattelse ulovligt for Naturgas Midt- Nord I/S at afholde udgifter til ledsagernes deltagelse i studierejsen. Fællesskabet har dermed givet ulovlig støtte til ledsagerne. Efter ministeriets opfattelse kan det ikke antages, at det kommunale fællesskabs tab er opstået på grund af, at bestyrelsesmedlemmerne har udvist en uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Ministeriet har derfor ikke grundlag for at ændre statsamtets beslutning om at undlade at rejse en erstatningssag mod bestyrelsesmedlemmerne. Velfærdsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen Nordjylland, Statsforvaltningen Midtjylland, Naturgas Midt-Nord I/S og Folketingets Ombudsmand. Velfærdsministeriet skal afslutningsvis endnu en gang beklage den lange sagsbehandlingstid. Med venlig hilsen Henrik Villum Jensen

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Region Nordjylland Dato: 2. juli 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: 2006-2110/1081-1 Sagsbeh.: DSI Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Nordfyns Kommune Østergade Bogense Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense 2016-23455 Dato: 26-04-2017 Henvendelse om Nordfyns Kommunes afholdelse af udgifter ved venskabskommunesamarbejde X har den 14. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI 31-10- 2013 J.nr. 54430 Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej 2 4571 Grevinge Sagsnr. 2014-2745 Doknr. 92379 Dato 02-04-2014 Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere