PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG"

Transkript

1 PLANLÆGNING FOR PLACERING AF BIOGASANLÆG MARTS 2013

2 1 REDEGØRELSE Baggrund for planlægningen for placering af biogasanlæg. Danmarks energipolitik Regeringens energipolitiske udspil fra november 2011 har som det klare mål at samfundet omstilles til et energi- og transportsystem baseret 100 % på vedvarende energi i Målet skal nås dels ved kraftige energieffektiviseringer dels ved væsentligt øget anvendelse af ikke fossilt brændsler. Regeringen har opstillet flere milepæle for den ønskede udvikling frem mod det fossilfrie samfund i En af milepælene er at halvdelen af det traditionelle energiforbrug i 2020 skal dækkes af vindenergi og at halvdelen af el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi. Et andet indsatsområde er, at regeringen vil sikre fortsat fremdrift i biogasudbygningen, således at målet om, at Danmark inden udgangen af 2020 skal udnytte 50 % af produktionen af husdyrgødning til grøn energi i form af biogas, kan opnås. Der er tidligere indgået en aftale mellem den tidligere regerings miljøminister og KL i juni 2010 om at kommunerne skal udarbejde minimum 50 kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering for større fælles biogasanlæg inden kommuneplanrevisionen Begrundelsen for at der skal udarbejdes 50 nye kommuneplantillæg skal ses i lyset af at ca. 95% af husdyrbrugene er beliggende i 50 kommuner. Aftalen er derfor optaget i statens udmelding på planområdet Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 og er et af de obligatoriske emner, som kommunerne skal forholde sig til i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan Realiseres målet om anvendelse af 50 % af husdyrgødningen i 2020, vil det betyde at biogasanlæg i fremtiden vil kunne bidrage med ca. 3 % af Danmarks samlede energiforbrug alene på basis af husdyrgødning. Hertil kommer omkring 3 % fra energiafgrøder, organisk affald og lignende, som man må forvente at skulle tilsætte for at produktionen optimeres og kan betale sig. Biomasse herunder husdyrgødning vil derfor have en stor betydning i fremtidens varmeplanlægning, især i de kommuner med flest dyrehold. Planlægning for placering af fælles biogasanlæg Formålet med planlægningen er at udpege potentielle lokaliseringsområder for fælles biogasanlæg og at fastlægge retningslinjer for disse områder. Danmark er et landbrugsland med en meget stor husdyrproduktion i forhold til sin størrelse. Det betyder, at der produceres store mængder husdyrgødning, som skal håndteres og anvendes forsvarligt. Det sker i dag hovedsagelig ved, at gødningen i form af gylle opsamles og udspredes på markerne. Danmarks husdyr producerer i alt ca. 30 mio. tons gødning om året. Kun 5-7 % af husdyrgødningen anvendes i dag i biogasanlæg. Etablering af biogasanlæg kan medvirke til at minimere risikoen for tab af næringsstoffer fra gødningen, som kan være en væsentlig forureningskilde for grundvand og vandløbssystemer. Der er derudover mange andre gode grunde til at etablere biogasanlæg. På positivsiden tæller: Gødning og gylle udgør en stor uudnyttet biomasseressource, der kan bidrage væsentlig til fremtidens energiforbrug. Biogasproduktion er en billig metode til at mindske drivhuseffekten.

3 2 Biogasproduktion muliggør udnyttelse af organisk affald. Biogasproduktion øger tilgængeligheden af kvælstof for afgrøderne, der resulterer i en bedre kvælstofudnyttelse. Anvendelse af afgasset gylle som gødning mindsker produktionen af lattergas i jorden og dermed en reduceret klimabelastning. Den afgassede husdyrgødning lugter væsentligt mindre end gylle. Biogasproduktion fortrænger fossile brændsler Naturgas er en begrænset ressource, som allerede nu er ved at blive udtømt i Danmark. Biogas vil til dels kunne erstatte denne ressource og evt. transporteres rundt i landet i det store naturgasnet, der allerede findes. Der kan dog også være negative effekter ved biogasanlæg som Øget trafik. Transport af gødning og biomasse til og fra anlægget giver naturligvis anledning til øget trafik på vejene. Placeres anlægget i tilknytning til det overordnede vejnet bliver den øgede trafik ofte beskeden i forhold til den allerede eksisterende. Risiko for lugtgener fra anlægget er nok det lokalbefolkningen frygter mest. Ældre anlæg var ikke fra starten udstyret med luftrenseanlæg, og der har været uheldige tilfælde med lugtgener. I dag vil det være muligt at mindske denne risiko betragtelig, hvis anlægget fra starten planlægges og etableres med et effektivt luftrenseanlæg. Visuelle gener. Et biogasanlæg er ofte et stort anlæg, der ligger i det åbne land og derfor sjældent kan gemmes af vejen. Det er derfor vigtigt, at der foretages en god planlægning med hensyn til anlæggets arkitektur og indpasning i landskabet. Statslige mål til planlægning af biogasanlæg I regeringens energipolitiske udspil Vores energi fra 2012 er det et formuleret mål, at op til 50% af husdyrgødningen i landet bør anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg. I vurderingen af den bedste placering af disse anlæg skal der indgå hensynet til landbrugsejendomme som gødningsleverandør, omgivelserne og tracéer til veje og gasledninger. De statslige krav til den kommunale planlægning af biogasanlæg er: Kommunerne skal igennem planlægningen sikre sammenhæng imellem husdyrgødningens tilstedeværelse og biogasanlæggenes lokalisering. Ved planlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg skal der tages følgende hovedhensyn: Primært beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttede landskab. Kulturmiljøer og fredede fortidsminder. Vej- og tilkørselsforhold. Nabohensyn På baggrund af ovennævnte hovedhensyn er følgende forhold undersøgt i samarbejde med Biogassekretariatet. Placering i forhold til husdyrgrundlag For at få et overblik over antallet af ejendomme med husdyrbrug er der taget udgangspunkt i Statsforvaltningen Nordjyllands jordbrugsundersøgelse fra 2012 samt lavet et ud-

4 3 træk fra husdyrregistret over antal husdyrenheder og deres fordeling på bedrifter i kommunen. På nedenstående figur er vist placeringen af husdyrbrug (kvæg og svin) med 75 dyreenheder eller derover samt pelsdyr- og fjerkrædyreenheder på 5 dyreenheder og derover. Husdyrbrug i Brønderslev Kommune På baggrund af opgørelsen af husdyrbrug er der dannet gylleoplande indenfor hvilke, der er maksimalt 15 km transport fra det enkelte husdyrbrug til et vilkårligt område indenfor gylleområdet. I den videre planlægning er der regnet med, at ca. 3/4 af besætningerne forventes at levere gylle til et fælles biogasanlæg. På figuren næste side er vist de beregnede gylleoplande samt deres størrelse opgjort i dyreenheder.. Placering ved god vej Transporten af gylle sker med rør eller store tankbiler med en nyttelast på kubikmeter. Det er derfor af afgørende betydning for en hurtig og smidig transport, at der forholdsvis tæt på anlægget findes en større offentlig vej, der kan tåle den tunge trafik, som naturligt vil koncentreres jo tættere på anlægget man kommer. En placering ved mindre veje vil belaste unødigt og forøge transportomkostningerne og transporttiden. Transportomkostningerne er en af de væsentligste driftsomkostninger ved biogasproduktion. derfor er det vigtigt for økonomien i biogasanlæggene at transportafstandene minimeres mest muligt. En placering midt i et gylleopland er derfor det optimale. Nabohensyn Der findes ingen afstandskrav til boliger og bebyggelser for biogasanlæg. Miljøministeriet anbefaler dog, at der holdes en minimumsafstand på 500 m til nærmeste bebyggelse (landsby eller større samling af boliger). Anbefalingen har til hensigt at reducere gener fra den forøgede lastbiltrafik og for at mindske risikoen for lugtgener for så mange som muligt. Potentielle aftagere af biogas

5 4 I Brønderslev Kommune findes 11 varmeværker, som alle har naturgas som primær brændselskilde. Sammenlagt aftager de 11 værker ca. 53 mill. kubikmeter naturgas svarende til ca. 90 mill kubikmeter biogas, hvis der udelukkende konverteres fra naturgas til biogas. I Brønderslev Kommune er det samlede biogaspotentiale fra husdyrgødning opgjort til ca. 19 mill. kubikmeter biogasproduktion pr år, hvilket betyder at biogasproduktionen til de naturgasfyrede varmeværker kan dække ca. en fjerdedel af behovet. Biogasproduktionen kan således ikke alene erstatte det fossile brændsel naturgas. I planarbejdet er der endvidere kigget på, hvor eksisterende naturgasledninger er placeret, da opgradering af biogassen til naturgas -kvalitet og dermed mulig afsætning til eksisterende ledningsnet er vigtigt at have sig for øje, når der skal udpeges områder til placering af biogasanlæg. Brønderslev kommune Placering af ejendomme med husdyrbrug samt de beregnede gylleoplande med angivelse af gylleoplandenes størrelse målt i dyreenheder. Kortlægning af natur-, kultur og landskabsinteresser Der findes en lang række natur-, kultur og landskabsudpegninger, som der skal tages hensyn til, når der skal findes placeringer for biogasanlæg. Nogle udpegninger er restriktive og kan ikke forenes med biogasanlæg. Placeringer indenfor andre udpegninger vil kræve en konkret vurdering. På kortet nedenfor er vist et kort over restriktive områder, områder der kræver konkret vurdering og gunstige områder. Restriktive områder omfatter bl.a. områder indenfor kirkebyggelinier, frednings- og fortidsmindebeskyttelseslinier, strand- og klitfredningslinier, beskyttet natur og vandløb, grundvandsboringer og oplande, fredskov, natura 2000 områder, lavbundsområder, råstofområder mv.

6 5 Restriktive områder for placering af biogasanlæg Vurderingsområder omfatter bl.a. kystnærhedszonen, 500 m zonen om samlet bebyggelse, naturområder, økologiske forbindelser, landskabsudpegninger, kulturmiljøer, skovrejsningsområder, OSD-områder m.fl. Vurderingsområder for placering af biogasanlæg

7 6 Gunstige områder for placering af biogasanlæg De gunstige områder De gunstige områder omfatter bl.a. områder med store koncentrationer af husdyrenheder, områder beliggende tæt på overordnet vejnet, naturgasnet, varmeværker og fjernvarmedistrikter. Planlægningsforløb De biogasanlæg kommunerne skal planlægge for er fælles biogasanlæg og altså ikke enkeltstående gårdanlæg. Et fælles biogasanlæg er anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er selvstændig matrikuleret. Nærværende bestemmelser og retningslinier i kommuneplanforslag 2013 omfatter således kun forhold omkring lokalisering af fælles biogasanlæg. På baggrund af kortlægningen af husdyrbrugenes placering samt antal af dyreenheder på de enkelte bedrifter samt kortlægningen af natur-, kultur- og landskabsinteresser er der fundet 16 potentielle områder hvor biogasanlæg kan placeres. Brønderslev Kommune afholdt i perioden 28. februar marts 2012 en foroffentlighedsfase, hvor der blev indhentet ideer og forslag til den efterfølgende planlægning, herunder bemærkninger til de 16 potentielle områder. I offentlighedsfasen modtog kommunen i alt 20 bidrag til den efterfølgende planlægning. Alle bidrag vedrørte de angivne 16 potentielle områder til placering af biogasanlæg. I den efterfølgende politiske behandling af de indkomne bidrag vedtog økonomiudvalget at reducere antallet af potentielle områder fra 16 til 4 områder. I forbindelse med den politiske behandling af de indkomne bemærkninger blev der peget på et ny område nordvest for Hvilshøj, som ikke indgik i fordebatmaterialet. Endvidere blev en placering ved Nejstvej

8 7 nord for Tylstrup inddraget som et potentielt område frem for en placering med udvidelse af det eksisterende gårdanlæg Krogenskær syd for Brønderslev. De fire udpegningsområder til placering af biogasanlæg er derfor følgende områder, som vist på nedenstående figur: Område 1 - Nordøst for Flauenskjold Område 2 - Ø Thorupvej syd for Thorup Område 3 - Nordvest for Hvilshøj Område 4 Nejstvej/Aalborgvej Forhold til anden planlægning Planloven Denne plan er udarbejdet som en del af forslag til kommuneplan for Brønderslev Kommune. Den foreliggende planlægning vil ikke være tilstrækkelig til at realisere planer om et biogasanlæg, da der i forbindelse med et konkret projekt skal udarbejdes endnu et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer lokalplanlægningen, og der skal desuden udarbejdes en lokalplan samt VVM og miljøvurdering.. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening af kommuneplantillægget. Brønderslev Kommune har i screeningen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Det påregnes, at der i forbindelse med kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for lokalplanlægningen og udarbejdelse af lokalplan for et konkret projekt skal udarbejdes en miljøvurdering, der indeholder en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige virkning på miljøet samt en vurdering af et 0-alternativs virkning på miljøet. Screeningen kan findes bagest i dette dokument.

9 VVM Et biogasanlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og der skal derfor foretages en VVM-screening, som skal afklare om anlægget giver anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis projektet er VVM-pligtigt skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og kommuneplantillæg. Miljøbeskyttelsesloven Et biogasanlæg er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler og skal derfor godkendes, før anlægget kan tages i brug. Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed herunder biogasanlæg fastsætter standardvilkår til sikring af miljø og naboer mod gener fra anlægget. 8 Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven sikrer blandt andet beskyttelse af sårbare naturtyper som moser, heder, ferske enge og overdrev. Der vil ofte være mindre områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse for placering af biogasanlæg. I forbindelse med produktion af biogas vil der være en udledning af næringsstoffer, som kan påvirke nærliggende naturområder, der derfor må vurderes nærmere i forbindelse med et konkret projekt. Bygge- og beskyttelseslinjer administreret af kommunen eller Naturstyrelsen kan også blive berørt. Der skal tages stilling til eventuelle bygge- og beskyttelselinier i forbindelse med en konkret planlægning. Museumsloven Museumsloven regulerer dels forhold til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved byggeog anlægsprojekter, dels beskyttelse af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse ved anlæggelse af det enkelte projekt. Lov om varmeforsyning I henhold til varmeforsyningsloven skal anlæg til produktion af varme godkendes af byrådet. Der skal derfor laves en beskrivelse af det planlagte projekts fordele og ulemper i forhold til områdets nuværende varmeproduktion. Byrådets mål Det er byrådets mål: - at medvirke til at energiforbruget i Frederikshavn Kommune i så vid udstrækning som muligt baseres på vedvarende energikilder, - at medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelsen af husdyrgødningen til grøn energi ved at udnytte tilgængeligt biogaspotentiale fra husdyrbrug, - at understøtte udbygningen af biogasproduktion ved udlæg af områder til biogasanlæg, - at der i planlægningen for placering af biogasanlæg tages hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og naboer. Retningslinjer for fælles biogasanlæg Retningslinjerne skal sikre, at anlægget/anlæggene placeres med hensyntagen til landskabet, natur, kulturmiljø, hensigtsmæssig i forhold til den trafikal betjening og med størst mulig hensyn til naboer.

10 Planlægning af biogasanlæg Ved planlægning for lokalisering af biogasanlæg skal der tages følgende hovedhensyn: Primært beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Hertil kommer Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttede landskab. Kulturmiljøer og fredede fortidsminder Vej- og tilkørselsforhold. Nabohensyn Redegørelse til retningslinie Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske på baggrund af en planlægningsmæssig begrundelse, såsom miljøhensyn og funktionelle hensyn. I vurderingen af placeringen af et fælles biogasanlæg skal hensynet til landbrugsejendomme som gødningsleverandør, omgivelser, vejanlæg og gasledninger indgå. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier søges friholdt ved udpegningen. Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i forbindelse med placering af biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt kan begrunde en placering i det åbne land, for eksempel mindre transport af biomasse og hensyn til naboer Udpegning af områder til etablering af fælles biogasanlæg Denne retningslinie er udgået af kommuneplan Etablering af fælles biogasanlæg skal ske indenfor de på kortet viste udpegede potentielle områder. Der er udpeget 4 potentielle områder: Område 1 - Nordøst for Flauenskjold Område 2 - Ø Thorupvej syd for thorup Område 3 - Nordvest for Hvilshøj Område 4 - Nejstvej/Aalborgvej Udpegningen af områderne er at betragte som en bruttoudpegning. Den endelige placering indenfor området vil afhænge af lokalplanlægning i forbindelse med det konkrete projekt. Det anlæg der planlægges for forventes at have et arealbehov på ca. 5 ha. Redegørelse til retningslinie På baggrund af en vurdering af en række kriterier for placering af fælles biogasanlæg som f. eks. i forhold til naturområder, byområder mm. er der udpeget potentielle områder, som kan være egnede til fælles biogasanlæg. Der er tale om en grovmasket vurdering af hele kommunen. Byrådet lægger vægt på, at fælles biogasanlæg lokaliseres nær større veje, gylleproducenter og aftagere samt under hensyntagen til byer, natur-, landskabs- og miljømæssige interesser. En ansøgning om et fælles biogasanlæg skal - uanset placering - vurderes detaljeret i forhold til en række hensyn. Det betyder, at en placering også inden-

11 10 for de udpegede potentielle områder kan vise sig ved en nærmere vurdering ikke at være egnet til etablering af et biogasanlæg. Inden for de potentielle områder vil der altid skulle foretages en konkret vurdering af det aktuelle projekt, gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan, evt. VVMredegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg forudsætte en miljøgodkendelse samt en vurdering efter varmeforsyningsloven mm. De potentielle områder er beskrevet nedenfor: Område 1 - Nordøst for Flauenskjold Eksisterende forhold: Området nordøst for Flauenskjold er beliggende tæt på motorvejen Aalborg - Frederikshavn og den gamle hovedlandevej Aalborg - Frederikshavn. Placeringen er rimelig centralt placeret i gylleoplandet, som dækker et område fra Sæby og Hørby i nord til Agersted, Dorf og Voersaa i syd. Området er beliggende nordøst for Flauenskjold i en afstand af ca. 2,4 km fra Varmeværket i Flauenskjold og umiddelbart op til en naturgasfordelingsledning. Afstand til nærmeste nabo er ca. 300 m, mens afstanden til byzonen er ca. 700 m. Fire beboelser er beliggende indenfor en afstand af 500 m fra området. Området er beliggende i gunstig zone for biogasplacering. Arealinteresser: Der er ikke registreret arealinteresser indenfor området. Udpegningsområde 2 - Ø Thorupvej syd for Thorup Eksisterende forhold: Området er beliggende ved Ø Thorupvej, hvortil der er vejadgang til det overordnede vejnet Hjallerupvej, motorvejen Aalborg-Frederikshavn, Nordre Ringgade, Tryvej mv. Placeringen er beliggende rimeligt centralt i gylleoplandet og i en afstand af ca. 1 km fra naturgasnettet, men med en afstand på hhv. 6,7 km og 4,8 km fra varmeværkerne i Hjallerup og Dronninglund. Området er beliggende i gunstig zone for biogasanlæg. Tre beboelser er beliggende tættere på området end 250 m. Afstanden til landsbyen Thorup er ca. 1,1 km. Arealinteresser: Der er ikke registreret arealinteresser indenfor området. Et større OSDområde er beliggende ca. 400 m nord for området. Udpegningsområde 3 - Nordvest for Hvilshøj Eksisterende forhold: Området er beliggende ca. 750 m nordvest for Hvilshøj, ca. 2,5 km vest for Hollensted og ca. 3,9 km vest for Hallund og endelig ca. 2,4 km sydøst for Ø Brønderslev. Området er beliggende udenfor OSD-område og ligger i en afstand på ca. 200 m til naturgasledning og ca. 3,1 km fra Ø Brønderslev Varmeværk og ca. 4,2 km fra Hallund Kraftvarmeværk. Placeringen er beliggende centralt i gylleoplandet. Området er kategoriseret som gunstigt område for placering af biogasanlæg, og alle nabobeboelser er beliggende mere end 500 m fra området. Der er i nærområdet beliggende flere store husdyrbrug med over 250 dyrenheder. Arealinteresser: Der er ikke registreret arealinteresser indenfor området. Udpegningsområde 4 Nejst/Aalborgvej Eksisterende forhold: Området ved Nejstvej er beliggende i gunstig område for placering af biogasanlæg. Området er beliggende umiddelbart nord for kommunegrænsen til Aalborg og op til det overordnede vejnet Aalborgvej. Afstanden til nærmeste varmeværk i Tylstrup er ca. 1,8 km, mens afstanden til hhv. Brønderslev Varmeværk og Ø Brønderslev Varmeværk er 5,2 km og 4,3 km. I øjeblikket arbejder Aalborg Forsyning med at udvide fjernvarmeforsyningen med en forlængelse af forsyningsledningen Aalborg-Sulsted til også at omfatte Tylstrup

12 11 by. HMN Naturgas gjorde indsigelse mod planerne, men Energiklagenævnet har 30. januar 2013 truffet afgørelse i sagen, som betyder at Aalborg Forsyning i fremtiden kan levere varme til Tylstrup by. 2 beboelser er beliggende indenfor en afstand af m fra området, mens 7 beboelser er beliggende indenfor en afstand af m fra området. Arealinteresser: Der er ikke registreret arealinteresser indenfor området Visualisering Ved planlægning for etablering af biogasanlæg skal der laves visualisering i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige placering. Visualiseringen skal indeholde vurderinger af biogasanlæggets visuelle påvirkning af landskabet. Visualiseringen skal endvidere laves, så der gives et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere projektets påvirkning af naboer, landskab, naturområder, kulturmiljøer og infrastruktur. Redegørelse til retningslinie Visualiseringer skal benyttes til at dokumentere, at biogasanlæggene kan indpasses uden at tilsidesætte landskabs- og naturinteresserne. Visualiseringer giver et godt grundlag for vurdering af et anlægs visuelle effekt på boliger og omgivelser. Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer m.v.) og infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg). Biogasanlæg af denne størrelse vil kunne påvirke landskabet i stor afstand, afhængig af blandt andet landskabets form og højdeforhold. I fladt terræn vil et anlæg ofte kunne ses over store afstande. Visualiseringer af anlægget vil derfor være et vigtigt redskab til at sørge for mindst mulig påvirkning fra anlægget af både nær- og fjernområde Infrastruktur Ved lokalisering af biogasanlæg inden for de udpegede områder, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed og støj. Redegørelse til retningslinie Etablering af et biogasanlæg i det åbne land vil være forbundet med en del tung transport dels med gylle til anlægget dels med afgasset biomasse fra anlægget. Transporten vil som oftest foregå med store lastbiler og det kan forventes at et anlæg vil have mellem læs pr. døgn Udformning af anlægget Det enkelte anlæg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab med hensyn til placering, dimensioner, arkitektoniske fremtoning, materialer og farver. Redegørelse til retningslinie Et fælles biogasanlæg er et teknisk anlæg bestående af forskellige tanke, haller, oplagspladser, høje skorstene osv. På grund af anlæggets størrelse vil et anlæg i det åbne land ofte virke dominerende og medføre visuelle gener. Derfor er det vigtigt, at det i planlægningen nøje overvejes, hvordan anlægget med hensyn til placering og arkitektur kan indpasning i netop det landskab, hvor det ønskes placeret.

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Biogasanlæg i Kalundborg Kommune KORT GRUNDKORT KORT LUFTFOTO

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Biogasanlæg i Kalundborg Kommune KORT GRUNDKORT KORT LUFTFOTO PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for i Kalundborg Kommune KORT LUFTFOTO KORT GRUNDKORT Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest

Læs mere

land.by.kultur@rksk.dk Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm

land.by.kultur@rksk.dk Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til til Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til tekniske anlæg (biogasanlæg) i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.020 for fælles biogasanlæg Aalborg Byråd godkendte den 8. oktober 2012 kommuneplantillæg

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune 1 2 Baggrund Kommuneplan 2013 skal som noget nyt planlægge for fælles biogasanlæg. Det er et statsligt mål, at halvdelen af husdyrgødningen

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 44 Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Tillæg nr. 2 Biogasplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 2 Biogasplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 2 Biogasplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 tekpost@vordingborg.dk

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune

Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 37 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune Retningslinjer og rammer for område til teknisk formål (biogasanlæg) øst for Spjald, Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Sjoerd og Martine Ydema Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til sjoerd.ydema@post.tele.dk)

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Fordebat Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept. 2013 kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Program Kl. 19.00 Kl. 19.15 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.45 Velkommen v/ Jens Ravn,

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

INTRODUKTION TIL BIOGASANLÆG

INTRODUKTION TIL BIOGASANLÆG INTRODUKTION TIL BIOGASANLÆG HVORFOR SKAL DER ETABLERES BIOGASANLÆG I DANMARK? 2 HVAD ER FORDELE OG ULEMPER VED BIOGAS? 3 HVAD ER UDFORDRINGERNE I PLANLÆGNING AF ET BIOGASANLÆG? 6 HVAD ER ET FÆLLES BIOGASANLÆG

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri

De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri De juridiske rammer for lokalisering af landbrugsbyggeri Knud Erik Jensen,, Plan & Miljø, Landboret Koldkærgård Konferencecenter 27. august 2009 Økonomi og Jura Udtalelse juli 2009 Halvdelen af al byggeri

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Ny foderlade. Nye siloer. Tilladelse til opførelse af gastæt silo Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Ny foderlade. Nye siloer. Tilladelse til opførelse af gastæt silo Glavendrupvej 10, 5450 Otterup Ny foderlade Nye siloer Tilladelse til opførelse af gastæt silo Glavendrupvej 10, 5450 Otterup 15. maj 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsiloer og foderlade på ejendommen beliggende Glavendrupvej 10,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Bilag 4 Analyse udpegning af biogasanlæg 17.02.2011 Kaare Hjorth, revideret 16.02.2012

Bilag 4 Analyse udpegning af biogasanlæg 17.02.2011 Kaare Hjorth, revideret 16.02.2012 Analysegrundlag for placering af biogasanlæg Gis-analyse med hele Herning Kommune som grundlag. Udgangspunktet har været at fjerne bindinger som kan hindre placeringen af et biogasanlæg. Overordnet ses

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd

Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd Rugårdsvej 965, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Afgjort den 9. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-211971 Sags nr. 480-2015-75793 Indhold Anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Baggrundsnotat for Temamøde 1 Kommuneplan 2013. Klima og bebyggelse. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Temamøde 1 Kommuneplan 2013. Klima og bebyggelse. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Temamøde 1 Kommuneplan 2013 Tema Klima og bebyggelse Indholdsfortegnelse 1. Formål med temamøde 1.1 Problemfelt 1.2 Fysiske forhold i Furesø Kommune 1.3 Vedvarende energitiltag i Furesø

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 3 5 7 8 9 10

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

Behandling af indkomne bemærkninger fra debatfasen for Videbæk Biogas A/S i perioden den 23. oktober til den 6. november 2015.

Behandling af indkomne bemærkninger fra debatfasen for Videbæk Biogas A/S i perioden den 23. oktober til den 6. november 2015. Nr. Indsigelser fra: Indsigelsens indhold: Forvaltningens bemærkninger 1 Ribe Stift 1) Det afklares, hvor høje skorsten og ventilationsafkast forventes af blive. Højden afhænger af bygningernes størrelse,

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere