forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning."

Transkript

1 1 2 NTN nyt No. 3 - Februar 2015 Tema: KORT NYT fra regionerne: Norge: Tusindvis af trailere flyttes fra vej til bane Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Temaet for dette Nyhedsbrev nr. 3 er transportpolitik og infrastrukturudbygning i Tyskland. Tyskland spiller en vigtig rolle for det samlede europæiske transportsystem. Det skal først og fremmest ses i lyset af landets centrale placering i Europa og i lyset af, at en række af Europas største lufthavne og havne ligger i Tyskland. NTN valgte at lade studieturen i 2014 gå til Berlin, målet var at få indsigt i udviklingen af transportpolitik i Tyskland. Statslig infrastrukturplanlægning Væksten i den globale samhandel og internationalisering af varestrømmene øger presset på den tyske infrastruktur,. Det er en central opgave, at infrastrukturen her vedligeholdes og udbygges. Besøget i ministeriet gav indsigt i den udfordring, som Tyskland står over for: væksten i trafikken er større end midlerne til udbygning af infrastrukturen. Behovet for infrastrukturudbygning er større end de midler, der er til rådighed. Tyskland er en forbundsstat, det har også betydning for planprocessen. Det er forbundsstaten, som har ansvaret for den overordnede infrastruktur, der bl.a. omfatter km motorvej og ca km andre statsveje. Transportministeriet udarbejder ca. hvert 10. år en investeringsplan. Der er to overordnede principper for prioriteringen af vejprojekterne i planen: først og fremmest forudsættes der en indstilling fra delstaterne, for det andet bliver projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning. Det er efterfølgende delstaternes opgave at udarbejde det planmæssige grundlag for gennemførelse af infrastrukturprojekterne. Elbiler i Tyskland Tyskland er en af Verdens vigtigste bilproducerende lande, derfor var besøget hos emo Berlin, der arbejder for elektrificering af transporter med bil i den tyske hovedstadsregion, interessant. Elektrificering af dele af bilparken er et vigtigt middel til at kunne nå omstillingen til et fossilfrit samfund i løbet af det 21 århundrede. Antallet af el-biler på markedet er stadig lavt, der er behov for teknologisk udvikling og at udvikle et marked. Både i Danmark og Norge, er der fra statslig side skabt særlige incitamenter til at købe el-biler. Den vej har man ikke valgt i Tyskland, her satses der på markedsudvikling gennem demonstrationsprojekter. emo Berlin har i et bredt industrisamarbejde initieret et stort antal projekter. I Tyskland var der i 2013 godt elbiler, til sammenligning er der ca elbiler i Danmark og knap elbiler i Norge, dvs. væsentligt flere el-biler i forhold til indbyggertallet. Fortsættes på side 2 Voss Production i Iveland, Aust-Agder, producerer vand på flasker, der under brandet Voss of Norway eksporteres globalt til 48 lande. Eksporten er stigende. Sidste år blev der sendt trailere med vand fra fabrikken til Kristiansand Havn. Forventningen er, at det inden for få år vil være mellem 5 og trailere om året. Den trafik skal nu flyttes fra vej til bane. Sørlandbanen kører i dag lige forbi fabrikken, det betyder at omlægningen kan ske ved at der anlægges et nyt 380 meter langt sidespor ved fabrikken. Omlægningen af trafikken fra vej til bane er budgetteret til at koste ca. 9 mio. Nok. Udgifterne skal fordeles mellem Voss Production, Iveland commune, Jerbaneverket og Kristiansand Havn. Det er forventningen, at de mange liter vand fra sidst I 2015 eller starten af 2016 bliver transporteret fra fabrikken til Kristiansand Havn med bane. Det vil betyde bedre miljø for beboerne langs vejen, og at transporterne på det tidspunkt ikke længere er afhængig af vejforbindelserne mellem fabrik og havnen I Kristiansand. Norge: Larvik Havn arbejdsplader i fylket er knyttet til Larvik Havn Mange danske havne har gjort det, nu har Larvik Havn også gjort det. Gennem de seneste år har en række danske havne gennemført en analyse af havnens betydning for regionen. Udgangspunktet er, at havnen er et vigtigt udgangspunkt for virksomhedernes eksportmuligheder, og at det er vigtigt at måle havnens betydning ikke alene på det antal beskæftigede på havnen, men også at vurdere den direkte og afledte effekt hos de virksomheder, der bor på havnen eller anvender havnen. Opgørelsen vist, at Larvik Havn samlet har betydning for arbejdspladser i regionen. Den samlede værdi, direkte og indirekte, som kan henføres til betydningen af Larvik Havn, er opgjort til 1,9 mia. NOK. Larvik Havn har haft en jævn stigning i omsætningen de sidste 10 år. I 2004 blev der håndteret fragtenheder i havnen, det var i 2013 steget til Væksten i containeromsætningen har været endnu større. Siden 2004 er omsætningen af containere steget med 80 %. Havnens regionale betydning er således i stigende. Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbejde, der har eksisteret siden Netværket består af regioner med fælles interesser i forbindelser mellem regionerne og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa. NTN arbejder for at skabe grundlag for transportpolitiske beslutninger og kvalificere regional planlægning på transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal udnyttes på en effektiv og bæredygtig måde til at skabe regional udvikling. Deltagere i NTN er 6 norske fylkeskommuner og 3 danske regioner.

2 NTN nyt Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Fortsat side 1 Berlin Den delte by som blev Tysklands nye hovedstad Ny storlufthavn et politisk mareridt Etableringen af en ny storlufthavn til erstatning af de 3 lufthavne, der betjente den delte by, har fået en symbolpolitisk karakter. Storlufthavnen skal etableres af en politisk ledet organisation ejet af forbundsstaten og de to delstater, Berlin og Brandenburg, i fællesskab. Svag byggeledelse har betydet, at den færdige lufthavn ikke kan tages i brug: et avanceret klima- og brandbeskyttelsesanlæg har så store mangler, at det ikke kan godkendes. Lufthavnen, der var planlagt åbnet i 2011, kommer tidligt i drift i efteråret En stort set færdig lufthavn med landingsbaner, tekniske anlæg og en moderne passagerterminal, står i dag og venter på, at omfanget at de nødvendige ombygninger er afklaret, og at de også er gennemført. FAKTA: Programmet for studieturen: Besøg hos det tyske Transportministerium, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Præsentation af ministeriet samt to faglige indlæg fra medarbejdere i ministeriet: Den statslige infrastrukturplanlægning og investeringspolitik - Europæisk Transportnet, eksemplificeret ved Femern Bælt forbindelsen. Besøg hos initativet emo, Berlin Agency for Electromobilty, som arbejder for at Berlin i 2020 er et internationalt forbillede for elektromobilitet. Besøg i den nye kommende storlufthavn i Berlin, Berlin Brandenburg Airport. Efter 2. Verdenskrig blev Berlin delt op i to dele: den østlige del blev i 1949 hovedstad i det nyoprettede DDR. Vestberlin blev en vesttysk enklave midt i Østtyskland. Frem til 1961 kunne befolkningen i de to bydele færdes frit på tværs af grænserne. 13. august 1961 betød opførelse af Berlin muren, at borgere i Østtyskland ikke længere havde fri adgang til Vestberlin. Frem til murens fald i 1989 var Berlin en delt by. Efter genforeningen af det tyske rige oktober 1990 afgjorde forbundsdagen juni 1991, at Berlin skulle være hovedstad i det nye forenede Tyskland fra Der blev påbegyndt en flytning af regering og ministerier fra den tidligere hovedstad for Vesttyskland, Bon. Berlin er i Tysklands største by med knap 3,5 mio. indbyggere. Byen er blevet et nyt internationalt centrum. Berlin er præget af en meget stor udskiftning af befolkningen, siden genforeningen har 1,7 mio. indbyggere forladt byen, meden 1,8 mio. nye indbyggere er kommet til. Sådan er det fortsat, i 2009 forlod fik Berlin indbyggere, medens flyttede fra byen. Berlin er en selvstændig delstat i Tyskland, en bydelstat. (Samme status har Hamborg og Bremen.) Det samlede bruttonationalprodukt for Berlin var i 2013 godt 59 mia. Euro, det svarer til 23,8 tus. Euro pr indbygger. For Hamborg var BNP pr indbygger 53,6 tus Euro, og for hele Tyskland var BNP pr indbygger i ,4 tus Euro. Bruttonationalproduktet pr indbygger i Berlin er lavere end for Tyskland som helhed, BNP er dog højere end for de øvrige delstater i det tidligere Østtyskland, som det fremgår kortet her på siden. Tyskland er fortsat præget af en forskel på den økonomiske udvikling mellem Øst og Vest. På nær Berlin, er det tidligere Østtyskland karakteriseret ved stagnation og fald i befolkningstallet.

3 3 Transportministeriet Tyskland er drejeskive for Europas logistik Besøg hos BMVI, Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Ministeriet har i alt medarbejdere, ca. 800 i Bonn og ca. 500 i Berlin. Herudover er der 15 medarbejdere, som arbejder uden for Tyskland. Transportministeren og hovedkontor for ministeriet er i dag i Berlin på andressen, Invalidenstrasse 44. Tema for besøget var udvikling af transportinfrastrukturen i Tyskland. Infrastrukturplanlægning Infrastrukturpolitik og planlægning er i Tyskland karakteriseret ved, at landet er en forbundsstat. Staten har ansvaret for den nationale infrastruktur: veje, baner, lufthavne, havne og indre vandveje. Investeringsplanlægningen sker efter indstilling fra delstaterne, således kan vejprojekter ikke inddrages i den statslige planlægning, hvis de ikke er prioriteret af delstaterne. Det er også delstaterne, som har ansvaret for at gennemføre udbygningen af der statslige vejnet, dvs. delstaterne har ansvaret for detailplanlægning af projekterne og at sikre de planmæssige rammer for projekternes gennemførelse. Den statslige infrastruktur omfatter bl.a. ca km statsvej, heraf ca km motorvej, og ca km kanaler og km 2 Seewasserstrassen, dvs. havområder til kommerciel skibsfart. Infrastrukturturen i Tyskland er videre præget af landets centrale placering i Europa en betydelig del af trafikken på infrastrukturen er udenlandske fartøjer, og den internationale trafik (im- og eksport samt transit trafik) udgør en betydelig del af den samlede trafik. Tyskland har derfor en vigtig rolle i forhold til effektiviteten af den samlede transportsystem i Europa. Den statslige infrastrukturplanlægning Planlægningsgrundlaget for den statslige infrastrukturudbygning fastlægges i den nationale transport infrastrukturplan, som udarbejdes hver 10. År. Næste plan, Bundesverkehrswegesplan 2015, skal være færdig i udkast i 2015 med sigte på, at der træffes politiske beslutninger om udbygningerne i løbet af På mødet blev planlægsprocessen gennemgået. På figuren nederst på siden er planprocessen vist grafisk. Des samlede statslige omkostninger til infrastrukturudbygning og vedligeholdelse udgjorde i ,6 mia. Euro. Det samlede tyske statsbudget var i 2013 på 303,7 mia. Euro. De 10,6 mia. Euro til infrastrukturudbygning var fordelt på: 5,43 mia. Euro til veje, 4,37 mia. Euro til jernbane inkl. udbygning af kombiterminaler (ca. 0,13 mia. Euro) og 0,75 mia. Euro til udbygning af vandveje, dvs. kanaler og adgangsveje til de store kysthavne. Finansiering Investeringerne i infrastrukturen finansieres dels fra skatteindtægter og dels fra særlige afgifter for benyttelsen af infrastrukturen. I Tyskland har der siden 2007 været en afgift for kørsel med lastbiler på over 12 ton totalvægt på dele af det overordnede statslige vejnet i Tyskland, den såkaldte MAUT. Der skal betales MAUT for kørsel på de statslige motorveje samt visse 4 sporede vejstrækninger. Vejafgiften for lastbiler betales pr km afgiften er differentieret efter størrelse af EURO klasse. For en typisk eksportlastbil er koster det ca pr km. Juli 2015 inddrages yderligere 1100 kilometer autobahnähnliche Bundesstraßen. 1. Oktober 2015 bliver vægtgrænsen ændret fra de nuværende 12 ton til 7,5 ton. Oversigt over processen ved udarbejdelse af Bundesverkehrsweges Plan 2015

4 4 6 5 NTN nyt Fra 1. Januar 2016 vil der blive opkrævet er vejafgift (vignetordning) for alle personbiler på det overordene motorvejsnet fra Vignetten kan købes for kortere perioder eller for et år ad gangen. Prisen for en vignet, der gælder et år, bliver ca kr. Fra 2018 planlægges det at alle statsveje (Bundesstraßen) bliver maut pligtige for lastbiler over 7,5 ton totalvægt. Prognosegrundlag Der er som grundlag for infrastrukturplanen udarbejdet en prognose over udviklingen i den tyske person- og godstransport frem til Godstransportarbejde forventes af vokse med ca. 17 % frem til 2030 i forhold til Persontransportarbejdet forventes at vokse med ca. 13 %. Væksten er ikke ens fordelt i Tyskland. Den største vækst forventes omkring de store byer, særligt i det tidligere Vesttyskland. Prioritering af investeringerne Vores indlægsholder fortalte, at behovet for infrastrukturudbygning er langt større end de midler, der er til rådighed. Derfor er prioriteringen og vurderingen af den enkelte infrastrukturelementer en vigtig del af planlægningsarbejdet. I starten af processen indkaldes der til ønsker og prioriteringer til den statslige TEN korridorer illustreret ved Femern Bælt infrastrukturudbygning. På vejsiden fortalte hun, at forudsætningen for, at et vejprojekt kan indprioriteres i planprocessen, er at det er indstillet fra en af delstaterne. Dvs. hvis et vejprojekt ikke er med i den prioriterede liste fra delstaterne, bliver projektet ikke vurderet i planprocessen. Rammerne for Femern Bælt projektet er fastlagt i en statsaftale mellem Danmark og Tyskland, og projektet indgår derfor ikke i prioriteringsprocessen i forbindelse med infrastrukturplanen. I forbindelse med den aktuelle planproces, er der udviklet en ny model for prioriteringen mellem de forskellige projekter. I prioriteringen indgår: samfundsøkonomi, miljø, planforhold i øvrigt og sammenhæng til byudviklingen i Tyskland. Udvikling af banetransport den kombinerede Medarbejderne fra ministeriet fortalte på mødet, at projektet har relativt høj intern rente. På tysk side skal vejog baneinfrastrukturen udbygges rammerne herfor er fastlagt i statsaftalen: Vejen fra Puttgarden til Heilighafen (hvor A1 i dag slutter) skal være udbygget til en 4 sporet bundesstrasse senest ved åbning af tunnelforbindelsen. Dog har Tyskland i statsaftalen ikke forpligtiget sig til, at der er mere en 2 spor på vejbroen over Femerns Sund. bil- Den tyske regering lægger vægt på udvikling af den kombinerede bil-bane transport. Det sker bl.a. ved en betydelig statsstøtte til etablering af kombiterminaler. Der ydes således op til 80 % støtte til investering i nye terminaler. Herudover er der et statsligt program for etablering af særlige erhvervsområder (Güter Verkehrs Centre, GVZ) i forbindelse med terminalerne. Repræsentanterne fra ministeriet fortalte på mødet, at Vejbroen over Femern Sund grundet fejl i konstruktionen skal erstattes af ny bro. Hvis den nye bro bliver 4 sporet bro, vil den ikke få status som Motorvej (af hensyn til lokaltrafikken til og fra øen Femern) Mere information kan findes her: t/verkehrspolitik/gueterverkehrundlogistik/ KombinierterVerkehr/kombinierterverkehr_node.html Jernbanen fra Lübeck frem til forbindelsen skal være elektrificeret senest ved åbningen af den faste forbindelse. Senest 7 år efter åbningen skal jernbanen være udbygget til dobbeltsporet bane. Der vurderes aktuelt alternative strategier for udbygning af baneforbindelsen. Data om trafik på det tyske vejnet Data fra trafiktællinger kan findes på denne hjemmeside: Her findes data fra de løbende trafiktællinger og der er kort over den samlede trafik på det overordnede tyske vejnet. Kortet til højre viser trafiktætheden på det overordnede vejnet i Tyskland 2010 (person- og lastbiler) Der udarbejdes en særlig statistik baseret på de lastbiler, der kører på de MAUTpligtige strækninger. Statistikken offentliggøres månedligt og kan findes her: tik/mautstatistik/mautstatistik.html bis [Kfz/24h] bis [Kfz/24h] bis [Kfz/24h] bis [Kfz/24h] bis [Kfz/24h] ab [Kfz/24h] Erstellt am: Autobahn bis [Kfz/24h] Bundesland km Erstellt von: Kühnen BISStra DTV-Klassenobergrenze Datenquelle: SVZ 2010 Netz: 1. Juli 2010 BISStra / BKG

5 5 emo, Berlin Agency for Elektromobility Berlin Brandenburg is going Electric emo, Berlin Agency for Elektromobility, er en projektorganisation, der arbejder for at udvikle elektromobiliteten i Berlin og Brandenburg regionen. Elektrificering af dele af bilparken er et vigtigt middel til at kunne nå omstillingen til et fossilfrit samfund i løbet af det 21 århundrede. Tyskland er en af Verdens vigtigste bilproducerende lande, derfor var besøget hos emo Berlin, der arbejder for elektrificering af transporter med bil i den tyske hovedstadsregion, interessant. Bredt industrisamarbejde emo Berlin har i et bredt industrisamarbejde initieret et stort antal projekter. Projekterne er finansieret af interessenter fra regionen og fra statslige og andre offentlige støttemidler. Projektorganisationen blev etableret i 2009 og har i 2014 lanceret sit andet aktivitetsprogram. emos mål for 2020 er, at Berlin-Brandenburg i 2020 er en international annerkendt model for elektromobilitet. Det skal ske på en måde, så den tyske hovedstadsregion samtidigt udnytter lokaliseringsfordele og potentialer for at udvikle regionens økonomi og forbedre livkvalitet og miljø. Eksempel på udviklingsprojekter På mødet, blev en række projekter præsenteret: Berlin-Brandenburg som Hot-spot for europæiske car-sharing KV-ELKTRO-CHAIN: anvendelse af elektromobilitet i kombinerede bil-bane transportkæder Projektet omfatter bl.a. anvendelse af eldrevne trucks i kombiterminalerne og anvendelse af eldrevne lastbiler til at distribuere veksellad og containere NANU! Multishift operation and delivery during the night with electric-powered commercial vehicles Projektet omfatter bl.a. test af køretøjer, hvor der skal ske en udskiftning af baterier, og anvendelse af el-drevne biler til natdistribution i centrale byområder. SMART E-User: concept of electric driven city logistics Bred anvendelse af el-drevne køretøjer på op til 3,5 ton totalvægt i by-transport. Både person- og godstransport. DIALOG: ressourceeffektive distributionslogistik i byområder med anvendelse af små eldrevne distributionsbiler Eldrevne lastbiler til renovationsindsamling Anvendelse af 3 eldrevne lastbiler til renovationsindsamling Enlargement of charging infrastructure E-Bus Berlin. Test af el-drevne busser og udvikling af ladeinfrastrukturen. Hvordan udvikles markedet for elbiler? Antallet af el-biler på markedet er stadig lavt, der er fortsat behov for teknologisk udvikling og at udvikle et marked. Både i Danmark og Norge, er der fra statslig side skabt særlige incitamenter til at købe el-biler. Den vej har man ikke valgt i Tyskland, her satses der på markedsudvikling gennem demonstrationsprojekter. I Tyskland var der i 2013 godt elbiler, til sammenligning er der ca elbiler i Danmark og knap elbiler i Norge, dvs. væsentligt flere el-biler i forhold til indbyggertallet.

6 NTN nyt Flughafen Berlin-Brandenburg Lufthavnen, der er blevet et politisk mareridt for Berlin Efter murens fald havde Berlin 3 kommercielle lufthavne, Flughafen Berlin Tegel, Flughafen Berlin-Tempelhof og Flughafen Berlin-Schönefeld, med i alt 18,5 mio. passagerer i Efter genforeningen blev det besluttet, at de tre gamle lufthavne skulle erstattes af en ny storlufthavn som kom til at hedde: Airport Berlin-Brandenburg blev der dannet et nyt selskab, Berlin Brandenburg Flughafen Holding, GmbH. Det nye selskab ejes i fællesskab af de to delstater, Berlin og Brandenburg, samt den tyske forbundsstat. Selskabet overtog driften af de tre eksisterende lufthavne og fik ansvaret for at bygge en ny lufthavn. I 1996 blev det besluttet, at lufthavnen skulle etableres på arealer ved siden af den eksisterende lufthavn Berlin-Schönefeld. Berlin Tempelhof lukkede i 2008, de to andre lufthavne er planlagt lukket, når den nye storlufthavn åbnes. Anlægsprocessen Anlægget af den nye lufthavn her kom til at betyde, at to landsbyer Diepensee og Selchow med i alt knap 400 indbyggere skulle rømmes. Det skete i løbet af 2004 og Selve anlægsarbejdet på den nye storlufthavn blev påbegyndt i 2006 med planlagt åbning i oktober Budgettet for den nye storlufthavn var i ,8 mia. Euro. Gennem anlægsprocessen blev det hurtigt klart, at det oprindelige budget ikke kunne holde, i 2012 var de samlede anlægsomkostninger vurderet til 4,3 mia. Euro, dvs. næsten en fordobling i forhold til det oprindelige budget. Den oprindelige tidsplan viste sig også ikke at holde, ny åbning var nu forventet i juni November 2011 begyndte man at teste den nye lufthavns funktioner. I løbet af foråret 2012 blev der gennemført en række test, bl.a. af simulation af tjek ind, sikkerhedsscreening, bording og bagageudlevering. Ca frivillige deltog i disse test af systemet. Maj 2012 blev det konstateret, at lufthavnen ikke kunne tages i brug grundet problemer med lufthavnens brandsikring. Passagerterminalen var udstyret med et meget avanceret brandsikringssystem, bl.a. var det af arkitektoniske grunde besluttet, at der ikke skulle være synlige sprinkleranlæg, og der blev etableret et avanceret system til at kontrollere sprinklere, røgudsugning og automatisk dørlukning. Det samlede anlæg kunne ikke sikkerhedsgodkendes, og det viste sig, at det ville være nødvendigt med omfattende ændringer i den samlede konstruktion. Ændringer, som var vanskelige at gennemskue, dermed blev det meget komplekst at etablere en plan for, hvordan lufthavnen skulle ombygges. Åbningen af lufthavnen blev udskudt, og der blev sat et arbejde i gang med af afdække, hvordan kravene til brandsikring kan opfyldes. Åbning tidligst i år efter planen Da NTN i eftersommeren 2014 besøgte lufthavnen, var der stadig usikkerhed om hvornår lufthavnen vil kunne tages i drift. Projektet er yderligere kompliceret af, at det selskab, som havde ansvar for planlægning og gennemførelse af byggeriet; Planungsgemeinshaft Flughafen Berlin Brandenburg International, er gået konkurs, og at det arkitektfirma, som har haft hovedansvaret for de opståede mangler, der blevet afskediget. En gennemgang af anlægsprojektet af eksterne eksperter har afsløret betydelige og alvorlige mangler i byggeriet, f.eks. kunne nødstrømsanlægget til sprinklerne ikke levere den nødvendige effekt, læk det 18 km lange rørsystem, der skulle lede røg fra branden væk. Videre var det en konklusion fra gennemgangen, at det samlede brandsikringsanlæg var alvorligt underdimensioneret i forhold til størrelsen Studieturens deltagere fik noget udsædvanlig køretur på den nye lufthavnens start- og landingsbane af lufthavnsterminalen. Lufthavnens bestyrelse har december 2014 udsendt en erklæring, hvor de nu forventer at lufthavnen vil kunne tages i brug i anden halvdel af De ny problemer har betydet yderligere stigninger i det samlede anlægspris for den nye lufthavn. Hertil kommer omkostningerne ved at vedligeholde en stort set færdig lufthavn, samt at rationaliseringspotentialet ved at erstatte to lufthavne med en ny ikke kan indfries. Betydning af den nye storlufthavn På besøget drøftede vi, hvad den nye storlufthavn potentielt vil kunne betyde for den samlede lufttrafik i Europa. Vil den nye lufthavn blive et betydeligt HUB i den globale luftfart, og vil lufthavnen kunne få betydningen for lufthavnene i Jyllandskorridoren? Der har de sidste 10 år været en betydelig vækst i lufttrafikken på de to nuværende lufthavne i Berlin, Tegel og Schönefeld. I 2014 var der i alt knap 28 mio. passagerer, mod 18,5 mio. passagerer i Lufthavnen i Berlin vil dermed være den 4.største lufthavn i Tyskland. Tysklands største lufthavn er Frankfurt lufthavn med ca. 60 mio. passagerer i Lufthansa, som er Tysklands største luftfartselskab anvender Frankfurt a. Main og München som HUB for deres interkontinentale trafik. Det er også her selskabet har hovedkontorer og flyvedligeholdelse mm. Det største luftfartselskab, som er hjemhørende i Berlin, er Air Berlin. Som anført i den indledende artikel om Berlin, så er det tidligere Vesttyskland fortsat økonomisk motor i Tyskland. Det må også forventes at have betydning for lokaliseringen af den interkontinentale luftfart. Det må derfor vurderes, at den nye lufthavn i Berlin, når den engang åbner, ikke vil ændre markant på strukturen i den globale luftfart og knudepunkterne herfor i Europa.

7 NTN nyt Tyskland: Udbygning af A7 fra nord for Hamborg har betydning for Jyllandsruten En af de vigtigste trafikårer for Danmark motorvejsstrækningen Bordesholm-Hamborg på E45/A7, er under udbygning. Det betyder forsinkelser, der kan ramme skandinaviske virksomheder økonomisk, der lever af import og eksport af varer. Udbygningen af motorvejsstrækningen Bordesholm-Hamborg på E45/A7 står over for en udvidelse de kommende år. Motorvejen fra grænsen er ikke kun en vigtigst transportkorridor i forhold til international samhandel for Vestskandinavien, men A7 mellem motorvejssammenfletningen nord for Neumünster ved Bordesholm og Elbtunnelen er også en af Tysklands mest befærdede motorvejsstrækninger. Over biler i døgnet krydser sammenlagt motorvejsstrækningerne i det centrale Hamborg. - Vi er tilfredse med, at tyskerne endelig udbygger den pågældende motorvejsstrækning, men bekymrede for de trængselsproblemer, der følger med. De tyske myndigheder vurderer, at kapaciteten af vejstrækningerne vil blive reduceret med cirka 20 procent i de år, anlægsarbejdet vil blive foretaget. Der er således ikke tvivl om, at det forestående vejarbejde vil øge trafikpresset på strækningen og sandsynligheden for kødannelser, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD s erhvervspolitiske afdeling. Han vurderer, at det vil få en direkte effekt på import og eksport af varer fra Danmark. Derfor er ITD også gået foran for at sikre en klar og overskuelig information vedrørende de udfordringer danske virksomheder står overfor. Sammen med analysevirksomheden Transeco2 og i dialog med de tyske myndigheder har ITD udarbejdet et notat, som kan hjælpe danske transportvirksomheder med at planlægge sig ud af generne. - Set med danske øjne er det afgørende, at der gøres så meget som muligt for at mindske generne fra anlægsarbejdet, og at der foretages et grundigt informationsarbejde om, hvad trafikanterne kan gøre for at komme forbi strækningen med så lidt forsinkelse som muligt, siger Anders Jessen. Han understreger, at udvidelsen i yderste konsekvens kan betyde, at godstransporterhvervet og turister i anlægsperioden vil vælge A7- korridoren helt fra og dermed køre uden om. Korridorens betydning for dansk import og eksport illustreres af, at knap 60 procent af alle lastbiler til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. I 2013 kørte der her cirka lastbiler pr. døgn over grænsen i Sønderjylland. Til sammenligning var antallet over Femern Bælt cirka lastbiler i døgnet, og antallet over Øresund cirka lastbiler i døgnet. Mere information på: Links til hjemmesider mm.: Det tyske transportministerium, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Side om arbejdet med investeringsplanen: undesverkehrswegeplan-2015.html Det tyske transportministeriums politik for udvikling af kombineret bil-bane transport: erkehrspolitik/gueterverkehrundlogistik/kombi nierterverkehr/kombinierter-verkehr_node.html Femern Bælt på det danske transportministeriums hjemmeside: emo, Berlin Agency for Elektro-mobility, Flughafen Berlin-Brandenburg Informationsside om udvidelsen af motorvej A7 gennem Hamborg: deckel/verkehrskoordinator NTN nyt udgives af NTN Kontakt: Tommy Tvedergaard Madsen Region Nordjylland Mail: Mere information på:

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Regionale bynetværk spiller en stadig større rolle, og der er stigende konkurrence mellem metropoler. Der er langt mere omvejskørsel mellem de større

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 3. marts 2009. Nr. 168. Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler 1) I medfør af 10, 22, stk. 6, og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere