Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet"

Transkript

1 SBSes8283

2 1

3 Indholdsfortegnelse Oversigt over køle-/fryseskabet... 2 Konformitet... 3 Klimaklasse... 3 HomeDialog... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Betjenings- og displayelementer... 4 Betjening af fryseskabet... 4 Betjening af køleskabet... 4 Betjening af dispenseren... 4 Symboler og displays... 4 Temperaturdisplay... 4 Idriftsættelse... 4 Transport af apparatet... 4 Opstilling af apparatet... 4 Bortskaffelse af emballage... 5 Tilslutning af apparatet... 5 Tænding af apparatet... 5 Betjening... 6 Temperaturdisplayets lysstyrke... 6 Temperaturdisplayets kontrast... 6 Børnesikring... 6 Døralarm... 6 Temperaturalarm... 6 Køleskab... 7 Køling af fødevarer... 7 Indstilling af temperaturen i køleskabet... 7 SuperCool... 7 Holiday-funktion... 7 Flytning af hylder... 7 BioFresh... 8 Opbevaring af fødevarer... 8 Holdbarhed... 8 Indstilling af temperaturen i BioFreshPlus... 8 Indstilling af temperaturen i BioFresh... 9 Indstilling af fugtighed i HydroSafe-skuffen... 9 BioFresh-skuffer... 9 Fugtighedsreguleringsplade... 9 Fryseskab... 9 Nedfrysning af fødevarer... 9 Optøning af fødevarer... 9 Indstilling af temperaturen i fryseskabet... 9 SuperFrost Fryseskuffer Frysehylder VarioSpace InfoSystem Frysebakke Køleelementer Dispenserenhed Indstilling af vandtilførselstid Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af vandfiltret Afrimning Rengøring af apparatet Rengøring af dispenserenhed Rengøring af IceMaker Problemløsning Tage ud af drift Slukning af apparatet Standsning Bortskaffelse Garanti Service Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer. Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat. Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Frysebakke 2. Køleelementer 3. Isbeholder 4. Lille fryseskuffe 5. Dispenserenhed 6. Opbevaringshylde 7. Stor fryseskuffe 8. VarioSpace 9. Typeskilt, fryseskab 10. Isrende 11. Blæser 12. Vandfilter (må ikke benyttes i DK) 13. LED-belysning 14. Aftagelige opbevaringsbokse 15. Dørhylde 16. Flaskehylde 17. Justerbare glashylder 18. Delbar glashylde 19. Flaskehylde 20. Betjeningspanel, BioFreshPlus 21. BioFreshPlus-skuffe, Dry-/Hydrosafe 22. BioFresh-skuffe, Dry-/Hydrosafe 23. Reguleringsspjæld, Dry-/Hydrosafe 24. Ventilationsgitter 25. BioFresh-belysning 26. Typeskilt, køleskab, BioFresh 27. Sikkerhedsafbryder 28. Dispenser 29. Isdispenser 30. Vanddispenser 31. Betjeningspanel, køle-/fryseskab Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser overholdes. Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EF for medicinske produkter. Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet. Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder. 2

4 Konformitet Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret med hensyn til tæthed. Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EFdirektiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2009/125EC og 2010/30/EU. Klimaklasse Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet. De oplyste omgivelsestemperaturer skal overholdes, ellers reduceres køleeffekten. Klimaklasse SN N ST T Energibesparelse Omgivelsestemperaturer +10 C C +16 C C +16 C C +16 C C Sørg altid for god ventilation Sørg for at holde blæserventilationsåbningerne rene Placer ikke apparatet i direkte sollys eller tæt på varmeafgivende apparater. Energiforbruget afhænger af installationsforholdene. Jo lavere temperatur, jo højere energiforbrug. Opbevar madvarer som vist på side 1. Sørg for at madvarerne er ordentlig emballerede. Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt. Læg fødevarer straks på den rigtige plads. Opbevaring af varme madvarer: lad dem først køle af til stuetemperatur. Dybfrostvarer tøes op i køleskabet. Støvaflejringer øger energiforbruget. Kølemaskinen med varmeveksleren - metalgitter på apparatets bagside renses en gang om året for støv. HomeDialog Alt efter model og udstyr kan HomeDialog systemet bruges til at kontrollere flere Liebherr apparater (placeret f.eks. i kælderen), med masterskabet (placeret f.eks. i køkkenet). Flere oplysninger findes på internettet hos Generelle sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst brugsanvisningen inden køle-/fryseskabet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på køle- /fryseskabet. Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis skabet overdrages/sælges skal brugsanvisningen følge køle-/fryseskabet og gives til den nye ejer. Farer for brugeren: Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen. Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kunderservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen. Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer. Sikkerhedsafbryderen (se afsnittet Oversigt over apparatet) skal altid kunne bevæges frit, så betjeningspanelet er spærret ved åben dør. Alle reparationer hhv. indgreb på IceMaker må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. Fabrikanten hæfter ikke for skader, som opstår på grund af en forkert fungerende fast vandtilslutning. Fare for brand: Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes. o Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges. o Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre. o Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. o damprenseapparater, varmeapparater, flødeisapparater). Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk elstikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice. Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter. Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet. Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter. Fare for at falde ned eller vælte: Sokler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn. Fare for levnedsmiddelforgiftning! Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid. Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter: Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader og eller kølede/frosne varer eller træf beskyttende foranstaltninger, f. eks. ved at bruge handsker. Flødeis og især saftevandsis eller isterninger må ikke spises med det samme og ikke i for kold tilstand. Fare for personskade: Sæt ikke fingrene ind i soft stop mekanismen. Fingrene kan komme i klemme, når døren lukkes. Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler: Fare Advarsel Forsigtig Vigtigt gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd. 3

5 Betjenings- og displayelementer Med fryserdelens betjeningspanel kan begge apparater betjenes. De følgende visninger gør opmærksom på en fejl. Mulige årsager og foranstaltninger til afhjælpning findes i afsnittet Fejlsøgning. F0 til F9 FE nc Symbol strømsvigt lyser. Idriftsættelse Transport af apparatet Forsigtig Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport! Transportér apparatet i indpakket tilstand. Transportér apparatet i stående tilstand. Transportér apparatet ikke alene. Opstilling af apparatet A betjening af fryseskabet 1. Tænd-/sluk, fryseskab 2. Alarmknap 3. SuperFrost-knap 4. Temperaturvælger, Down 5. Temperaturvælger, Up B betjening af køleskabet 6. Temperaturindstillingsknap, Up 7. Temperaturindstillingsknap, Down 8. SuperCool-knap 9. Feriemodeknap 10. Tænd-/sluk, køleskab C betjening af dispenseren 11. Tænd-/sluk, dispenser 12. Knap til isterninger 13. Knap til knust is 14. Knap til skift af filter 15. Børnsikring, dispenser 16. Lys D symboler og displays 17. Menu-symbol 18. HomeDialog-symbol 19. SuperCool-symbol 20. Alarmsymbol 21. Børnesikringsymbol 22. Temperaturdisplay, fryseskab 23. Strømafbrydelsesymbol 24. SuperFrost-symbol 25. IceMaker-symbol 26. Temperaturdisplay, køleskab 27. Udskift filter-symbol Temperaturdisplay I normal drift vises: den varmeste frysetemperatur den gennemsnitlige køletemperatur Temperaturvisning fryser blinker: temperaturindstillingen ændres efter tænding er temperaturen endnu ikke kold nok temperaturen er steget med flere grader Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes. Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt. Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr. Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen med brug af afstandsstykkerne. Apparatet må kun flyttes, når det er tomt. Stil ikke apparatet op uden hjælp. I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m3 for hver 8 g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre. Advarsel Brandfare på grund af fugt! Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning: Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand. Advarsel Brandfare på grund af kortslutning! Hvis apparatets hovedkablet/stik rører apparatets bagside kan kablet/stikket beskadiges grundet vibrationer. Dette kan føre til en kortslutning. Sørg for at skabet ikke er i kontakt med kabler eller stik. Brug ikke en stikkontakt der er placeret i nærheden af apparatets bagside. I visningen blinker streger: frysetemperaturen ligger over 0 C. 4

6 Advarsel Brandfare pga. kølemiddel! Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes. Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges. Advarsel Fare for brand og beskadigelse! Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet! Advarsel Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste! Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation! Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se afsnittet Oversigt over køle-/fryseskabet). Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Stikkontakten skal have en sikring på 10 A eller større. Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til elnettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Overhold afstandsmålene til stikdåsen. o Kontrollér den elektriske tilslutning. o Sæt el-stikket i stikkontakten. Tænding af apparatet Apparaterne kan tændes og slukkes uafhængigt af hinanden. Tænd for apparatet 2 timer inden de første frosne varer lægges i. Læg først dybfrostvarer i, når temperaturindikatoren viser -18 C. Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde! Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside. Alle transportsikringsdele fjernes. Bortskaf emballagen. Se afsnittet Bortskaffelse af emballage. Saml apparaterne iht. separat installationsanvisning. Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside. Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet. De rustfrie ståldøre er belagt med en speciel kvalitetscoating, som skal behandles i henhold til nedenstående. Ellers kan det påvirke stålets udseende. Rengør døre belagt med SmartSteel med en ren, tør og blød klud. Rengør sidevæggene i rustfrit stål med et stålrengøringsmiddel. Rengør i stålets retning. Det gør rengøringen lettere. Rengør de malede sidevæggene med en ren, blød klud. Bortskaffelse af emballage Advarsel Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier! Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer: Bølgepap/pap Formdele af opskummet polystyrol Folier og poser af polyethylen Bånd af polypropylen Sømmet træramme med polyethylenpanel Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads. Tænding af fryseskabet Tryk på knappen On/Off fryseskab (1). Temperaturdisplayet fryser og tasten Alarm blinker, til temperaturen er kold nok. Ligger temperaturen over 0 C blinker streger, ligger den under, blinker den aktuelle temperatur. Tænding af køleskab og BioFresh-del Tryk på knappen On/Off køleskab (10). Den indvendige belysning lyser, når døren er åben. Temperaturvisningen lyser. Køleskab og BioFresh-del er tændt. Tænding af dispenserenheden Se afsnittet: Dispenserenhed Tilslutning af apparatet VIGTIGT Fare for beskadigelse af elektroniske dele! Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik. Advarsel Fare for brand og overopvarmning! Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser. 5

7 Betjening Temperaturdisplayets lysstyrke Du kan tilpasse temperaturdisplayets lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet. Børnesikring Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger. Indstilling af børnesikring Indstilling af lysstyrke Lysstyrken kan indstilles mellem h1 (ingen belysning) og h5 (maksimal lysstyrke). Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen (3) ca. 5 sekunder. I displayet vises c. Menu-symbolet (17) lyser. Vælg h med temperaturvælgeren Up til fryseskabet (5) eller temperaturvælgeren Down til fryseskabet (4). Kvittering: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3). Indstilling af visning lysere: Tryk på temperaturvælgeren Up til fryseskabet (5). Indstilling af visning mørkere: Tryk på temperaturvælgeren Down til fryseskabet (4). Kvittering: Tryk på SuperFrost-knappen (3). Lysstyrken er indstillet på den nye værdi. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off knappen til fryseskabet (1). eller Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Temperaturdisplayets kontrast Kontrasten mellem skrift og baggrund i temperaturdisplayet kan tilpasses. Indstilling af kontrast Kontrasten kan indstilles mellem 1 (svag kontrast) og 9 (stærk kontrast). Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen i ca. 5 sekunder. I displayet vises c. Menu-symbolet (17) lyser. Tryk kort på SuperFrost-knappen (3) for at kvittere. Når der vises c1 på displayet: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3) for at aktivere børnesikringen. Børnesikringssymbolet (21) lyser. På displayet blinker c. Når der vises c0 på displayet: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3) for at slukke børnesikringen. Børnesikringssymbolet (21) slukker. På displayet blinker c. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off knappen til fryseskabet (1). eller Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Døralarm For køle-/biofresh-del og fryserdel Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm. Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes. Slukke for den akustiske døralarm: Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået fra, så længe som døren er åben. Tryk på tasten alarm (2). Døralarmen stopper. Temperaturalarm Når frysetemperaturen ikke er lav nok, udløses den akustiske alarm. Samtidigt blinker temperaturvisningen og symbolet alarm (20). Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen (3) ca. 5 sekunder. I displayet vises C. Menu-symbolet (17) lyser. Vælg C med temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet eller temperaturvælgeren Down til fryseskabet (4). Kvittering: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3). Indstil stærkere kontrast: Tryk på temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet (5). Indstil svagere kontrast: Tryk på temperaturvælgeren Down (4) til fryseskabet. Kvittering: Tryk på SuperFrost-knappen (3). Kontrasten er indstillet til den nye værdi. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off knappen til fryseskabet (1). eller Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Årsagen for en for høj temperatur kan være: varme, friske fødevarer blev lagt i under sortering og udtagning af fødevarer er for megen varm luft fra rummet strømmet ind strømmen har svigtet igennem længere tid apparatet er defekt Den akustiske alarm stopper automatisk, symbolet alarm (20) slukkes og temperaturdisplayet holder op med at blinke, når temperaturen er tilstrækkelig lav igen. Når temperaturen ikke er lav nok, kan fødevarer fordærve. Kontrollér fødevarerne med hensyn til kvalitet. Fordærvede fødevarer må ikke spises mere. Slukke for den akustiske temperaturalarm: Den akustiske alarm kan slås fra. Når temperaturen igen er tilstrækkelig lav, er alarmfunktionen atter aktiv. Tryk på tasten alarm (2). Den akustiske alarm stopper. 6

8 Køleskab Pga. den naturlige luftcirkulation i køleskabet opstår der forskellige temperaturområder. Umiddelbart over skillepladen til BioFreshPlus området og ved bagvæggen er det koldest. I det forreste øverste område og i døren er det varmest. Køling af fødevarer Energiforbruget stiger og køleeffekten reduceres, når ventilationen er utilstrækkelig. Hold altid blæseråbningerne frie. I det øverste område og i døren opbevares smør, æg og konserves. (se også afsnittet Overblik over køle-/fryseskabet) Brug genbrugelige plast-, metal-, aluminium,- glasbeholdere og alufolie til indpakning. Den forreste del af køleskabets bund bruges kun til midlertidig placering af varer, f. eks. når man rydder op i køleskabet eller udsorterer ting. Lad dog ikke nogen ting blive stående, ellers kan de blive skubbet bagud eller vælte, når døren lukkes. Opbevar ikke fødevarer for tæt, så at luften kan cirkulere. Sørg for, at flasker ikke kan vælte: Skub flaskeholderen i den rigtige position. I bunden af køleskabet kan man efter ønske bruge den fleksible flaske-/opbevaringshylde: Brug af flaskehylden: opbevar glaspladen under flaskehylden for at spare plads. Læg flaskerne således, at bunden peger mod bagvæggen. Såfremt flaskerne rager ud over flaskeholderen foran, placeres den nederste dørhylde i en højere position. Indstilling af temperatur i køleskabet Temperaturen kan indstilles fra 9 C til 3 C, 5 C anbefales. Indstilling af temperatur varmere: Tryk på temperaturvælgeren Up (6) for køleskabet. Indstilling af temperatur koldere: Tryk på temperaturvælgeren Down (7) for køleskabet. Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi i temperaturdisplay for køleskabet. Ændring af temperatur i 1 C -skridt: Tryk kort på temperaturvælgeren. Fortløbende ændring af temperatur: Hold temperaturvælgeren inde. Under indstillingen vises værdien blinkende. Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske temperatur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi. SuperCool Med SuperCool skifter man til den højeste nedkølingseffekt. Hermed opnås lavere køletemperaturer. Benyt SuperCool til nedkøling af større fødevaremængder. SuperCool har et noget større energiforbrug. Køling med SuperCool Tryk kort på SuperCool-knappen (8). SuperCool-symbolet (19) lyser op i displayet. Køletemperaturen falder til den laveste værdi. SuperCool er tændt. SuperCool slukker selv automatisk efter 6 til 12 timer. Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift. Slukke SuperCool før tiden Tryk kort på SuperCool-knappen (8). SuperCool-symbolet (19) slukkes i displayet. SuperCool er slukket. Holiday-funktion Feriefunktionen sparer energi og forhindrer lugtdannelse, når køledelens dør forbliver lukket igennem længere tid. Ved aktiveret feriefunktion er frysedelen fortsat i drift. Aktivering af Holiday-funktion Alle fødevarer tages ud af køle- og BioFresh-delen, fordi de ellers fordærver. Tryk Holiday-knappen (9) i 3 sekunder. Feriefunktionen er slået til. I displayet vises Ho. Deaktivering af Holiday-funktion Tryk på Holiday-knappen (9). Feriefunktionen er slået fra. Displayet viser den aktuelle køletemperatur. Flytning af hylder Indbyggede spærrer sørger for, at hylderne ikke kan trækkes helt ud ved en fejltagelse. Løft hylden og træk den ud fremad. Isæt hylderne i den ønskede højde. Sørg for at spærrerne vender nedad. Brug af den delbare hylde Sæt holdeskinnerne på, iagttag eventuelt højre (R) og venstre (L) del! Glaspladen (1) med spærrer skal ligge forrest så spærrerne vender (3) nedad. Flytning af dørhylder Hylden tages ud som vist på afbildningen. Bokshylderne kan tages ud og stilles på bordet som en enhed. Man kan benytte kun en eller også begge bokse. Når der skal stå særlig høje flasker, så hænges kun den brede boks i over flaskehylden. Flytning af bokse: Tag dem ud opadtil og sæt dem i igen på et vilkårligt sted. Tag låget af: Åbn dem 90 og tag dem ud i opadgående retning. Udtagning af flaskeholder Tag altid fat i flaskeholderen på kunststofdelen. 7

9 BioFresh BioFresh-delen muliggør en op til tre gange så lang opbevaringstid ved samme kvalitet for nogle friske fødevarer i forhold til traditionel køling. Ved fødevarer med oplysning om mindste holdbarhed gælder den på emballagen angivne dato altid. HydroSafe HydroSafe egner sig med indstillingen fugtig til opbevaring af ikke indpakket salat, grøntsager, frugt med stor egen fugtighed. Når skuffen er godt fyldt op, opstår et dugvådt klima med en luftfugtighed på op til max. 90 %. Luftfugtigheden i rummet er afhængig er fugtindholdet i de opbevarede kølevarer samt af, hvor tit skuffen åbnes. Du kan selv indstille fugtigheden. DrySafe DrySafe egner sig til opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pølse). Her opnås et relativt tørt opbevaringsklima. BioFreshPlus-skuffe (justerbar) Den justerbare BioFreshPlus-skuffe egner sig alt efter indstilling til opbevaring af fisk og skaldyr, frugt/grøntsager eller sydfrugter. Opbevaring af fødevarer I BioFresh-delen hører kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, halvmodne tomater, courgetter samt kuldefølsomme tropiske frugter ikke hjemme. Opbevar citrus- og sydfrugter i BioFreshPlus-skuffen ved +6 C. For at fødevarerne ikke bliver fordærvet pga. smitte fra kim: Opbevar uindpakkede dyre- og plantefødevarer adskilt fra hinanden i skufferne. Dette gælder også for forskellige kødsorter. Hvis fødevarer af pladsmangel skal opbevares sammen: Pak fødevarerne ind. Holdbarhed Standardværdier for opbevaringstid ved lav fugtighed Smør op til 90 dage Skæreost op til 110 dage Mælk op til 12 dage Pølser, pålæg op til 9 dage Fjerkræ op til 6 dage Svinekød op til 7 dage Oksekød op til 7 dage Vildt op til 7 dage Vær opmærksom på, at proteinrigere fødevarer hurtigere bliver dårlige. Dvs. skal- og krebsdyr bliver hurtigere dårlige end fisk, fisk hurtigere end kød. Standardværdier for opbevaringstid ved høj fugtighed Grøntsager, salater Artiskokker op til 14 dage Selleri op til 28 dage Blomkål op til 21 dage Broccoli op til 13 dage Julesalat op til 27 dage Vårsalat op til 19 dage Ærter op til 14 dage Grønkål op til 14 dage Gulerødder op til 80 dage Hvidløg op til 160 dage Kålrabi op til 55 dage Salat op til 13 dage Urter op til 13 dage Porrer op til 29 dage Champignon op til 7 dage Radiser op til 10 dage Rosenkål op til 20 dage Asparges op til 18 dage Spinat op til 13 dage Savojkål op til 20 dage Frugter Aprikos op til 13 dage Æbler op til 80 dage Pærer op til 55 dage Brombær op til 3 dage Dadler op til 180 dage Jordbær op til 7 dage Figner op til 7 dage Blåbær op til 9 dage Hindbær op til 3 dage Solbær op til 7 dage Kirsebær op til 14 dage Kiwi op til 80 dage Ferskner op til 13 dage Blommer op til 20 dage Tranebær op til 60 dage Rabarber op til 13 dage Stikkelsbær op til 13 dage Druer op til 29 dage Yderligere standardværdier for opbevaringstid i BioFreshPlusskuffen Fisk og skaldyr Krappekød ved -2 C op til 4 dage Muslinger ved -2 C op til 6 dage Sushi ved -2 C op til 4 dage Tropiske frugter Papaja ved +6 C op til 15 dage Kaktusfigner ved +6 C op til 20 dage Passionsfrugt ved +6 C op til 24 dage Citroner ved +6 C op til 45 dage Lime ved +6 C op til 55 dage Indstilling af temperaturen i BioFreshPlus-skuffen Temperaturen i BioFreshPlus-skuffen kan indstilles separat via betjeningspanelet. Indstilling til fisk og skaldyr: Tryk på knappen -2 C. Indstilling som normal BioFresh-skuffe: Tryk på knappen 0 C. Indstilling til tropiske frugter: Tryk på knappen +6 C. 8

10 Indstilling af temperaturen i BioFresh-skufferne Man kan stille temperaturen lidt varmere eller koldere. Temperaturen kan indstilles: I BioFresh-skuffen fra b1 (laveste temperatur) til b9 (højeste temperatur). I BioFreshPlus-skuffen fra u1 (laveste temperatur) til u9 (højeste temperatur). Forindstillet er værdien b5/u5. Ved værdierne b1/u1 til b4/u4 kan temperaturen falde under 0 C, så at fødevarerne kan fryse lidt. Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen (3) ca. 5 sekunder. Menu-symbolet (17) lyser. I temperaturdisplayet vises: C Tryk temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet indtil b/u blinker i displayet. Kvittering: Tryk kort på SuperFrost-knappen. Indstille højere temperatur: Tryk på temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet. Indstille lavere temperatur: Tryk på temperaturvælgeren Down (6) til fryseskabet. Kvittering: Tryk på tasten SuperFrost-knappen. Temperaturen skifter langsomt til den nye værdi. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off-knappen (1) til fryseskabet. eller Vent 5 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Indstilling af fugtighed i HydroSafe Lav fugtighed: skub reguleringsspjældet til venstre. Høj fugtighed: skub reguleringsspjældet til højre. BioFresh-skuffer Fugtighedsreguleringsplade Afmontering af fugtighedsreguleringspladen: Tag skufferne ud. Træk forsigtigt pladen fremad og ned for at afmontere den. Isætning af fugtighedsreguleringspladen: Isæt pladen i holderen (1) nedenfra og op, og klik den fast forrest (2). Fryseskab I fryseren kan man opbevare dybfrostvarer og frysevarer, lave isterninger og nedfryse friske fødevarer. Nedfrysning af fødevarer Den enkelte skuffe kan maksimalt belastes med 25 kg frysevarer. Den enkelte hylde kan maksimalt belastes med 35 kg frysevarer. Forsigtig Fare for kvæstelser på grund af glasskår! Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer. Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses! For at fødevarerne fryses hurtigt helt igennem, skal følgende mængder pr. pakke ikke overskrides: Frugt, grøntsager op til 1 kg Kød op til 2,5 kg Fødevarer pakkes portionsvis ind i fryseposer og genbrugelige plast-, metal- eller aluminiumbeholdere. Sæt ikke skuffer i de to rum under isbeholderen. Den forreste del af den nederste glasplade bruges kun til midlertidig placering af frysevarer, f. eks. når man rydder op i køleskabet eller udsorterer ting. Men lad ikke frysevarerne stå der, for så kan døren ikke lukkes rigtigt. Optøning af fødevarer i køleskabet ved stuetemperatur i mikrobølgeovn i bage/varmluftovn Optøede fødevarer må kun undtagelsesvis fryses igen. Indstilling af temperaturen i fryseskabet Apparatet er seriemæssigt indstillet til normal drift. Temperaturen kan indstilles fra -14 C til -28 C, -18 C anbefales. Træk skuffen helt ud, og løft skuffen af. Skub skinnerne ind igen. Træk skinnerne ud. Sæt skuffen i skinnerne og klik på plads. Indstilling af temperatur varmere: Tryk på temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet. Indstilling af temperatur koldere: Tryk på temperaturvælgeren Down (4) til fryseskabet. Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi i temperaturdisplay fryser. Ændring af temperatur i 1 C -skridt: Tryk kort på temperaturvælgeren. eller Fortløbende ændring af temperatur: Hold temperaturvælgeren inde. Under indstillingen vises værdien blinkende. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på knappen vises den faktiske temperatur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi. 9

11 SuperFrost Info-system Med denne funktion kan man nedfryse friske fødevarer hurtigt helt ind til kernen. Apparatet arbejder med maksimal køleeffekt, herved kan køleaggregatets lydudvikling overgangsvist være højere. Man kan højst nedfryse så mange kg friske fødevarer indenfor 24 timer, som der er oplyst på typeskiltet under "frysekapacitet... kg/24h". Den maksimale mængde af dybfrysningsvarer er forskellig alt efter model og klimaklasse. Nedfrysning med SuperFrost Aktiver SuperFrost i følgende tilfælde: ved ilægning af allerede frossede varer ved nedfrysning af op til ca. 2 kg friske fødevarer hver dag Aktivering af SuperFrost Tryk en gang kort på SuperFrost-knappen (3). SuperFrost-symbolet (24) lyser. Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med maksimal køleeffekt. Ved en lille nedfrysningsmængde: vent i ca. 6 timer. Læg de friske fødevarer på hylderne. Ved maksimal mængde af dybfrostvarer: vent i ca. 24 timer. Tag de nederste fryseskuffer ud og placer fødevarer, som er pakket ind direkte på de nederste hylder. De lægges først i skufferne, når de er nedfrosne. SuperFrost slukker automatisk. Alt efter den mængde, som er blevet lagt i, tidligst efter 30 timer, senest efter 65 timer. Nedfrysningen er afsluttet. SuperFrost-symbolet (24) slukkes. Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift. Fryseskuffer Energiforbruget vokser og køleeffekten reduceres, når ventilationen er utilstrækkelig. Ved apparater med NoFrost: Den nederste skuffe skal blive i apparatet! Hold altid ventilatorens luftsprækker på bagvæggen frie! 1. Færdigretter, is 2. Svinekød, fisk 3. Frugt, grøntsager 4. Pølser, brød 5. Vildt, champignon 6. Fjerkræ, okse- og kalvekød Disse tal angiver opbevaringstiden i måneder for flere forskellige frysevarer. De oplyste opbevaringstider er vejledende værdier. Frysebakke Ved hjælp af frysebakken kan man nedfryse bær, urter og andre mindre fødevarer, uden at det hele fryser sammen. Varerne bevarer stort set deres form og senere er det nemmere at opdele. Brug af frysebakken Varerne, som skal nedfryses, fordeles løst på frysebakken. Lad varerne fryse godt igennem i 10 til 12 timer. Fyld frysevarerne i fryseposer eller beholdere. Fryseposer eller beholdere lægges i en skuffe. Til optøning lægges varerne atter løst fordelt ved siden af hinanden. Køleelementer I tilfælde af strømsvigt forhindrer køleelementerne, at temperaturen stiger for hurtigt. For at opbevare dybfrostvarer direkte på hylderne: Træk skuffen fremad og tag den ud. Frysehylder Udtagning af hylde: Løft foran og træk ud. Isætning af hylde igen: Skub den simpelthen ind til anslaget. VarioSpace Ud over skufferne kan De også tage hylderne ud. Således får De plads til større dele. Fjerkræ, kød, store dele vildt og større bagværk kan nedfryses i et stykke og tilberedes yderligere. Den enkelte skuffe må belastes med maks. 25 kg dybfrostvarer. Den enkelte skuffe må belastes med maks. 35 kg dybfrostvarer. Brug af køleelementer Læg køleelementerne på pladsbesparende måde i frysebakken. Læg de gennemfrosne køleelementer i den øverste store skuffe direkte på de frosne varer. Således holdes de dybfrosne varer kolde længst muligt i tilfælde af strømsvigt. Dispenserenhed Dispenserenheden fungerer kun ved lukket dør. Kontrollér venligst inden ibrugtagning af dispenserenheden: begge apparater er tilsluttet rigtigt vandtilslutningen er tilsluttet begge apparater er tændt Isrenden er blevet renset Produktionskapaciteten for isterninger afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, jo flere isterninger / Crushed Ice kan der fremstilles inden for et bestemt tidsrum. Når der tændes første gang for IceMakeren, kan det vare op til 24 timer, før de første isterninger fremstilles. 10

12 Forsigtig Fare for sundhedsskader! Den første producerede ismængde i isbeholderen skal fremstilles som Crushed Ice og den må ikke forbruges eller benyttes. Det gælder, når apparatet bruges første gang, og når det ikke har været brugt længe. Herved sikres det, at vandslangen skylles og at Crusheren renses. De første 2 liter koldt vand må ikke drikkes eller forbruges. Det gælder, når apparatet bruges første gang og når det ikke har været brugt længe. Herved sikres det, at koldtvandsslangen skylles. Hvis isterningerne i isbeholderen ikke benyttes, anbefales det at beholderen jævnlig tømme for at sikre, at det er friske isterninger, der er i beholderen. Er der brug for store mængder isterninger, så kan is fra isbeholderen også hældes over i skuffen ved siden af. Dispenserenheden slukkes: Tryk på On/Off-knappen til dispenserenheden (11). IceMaker-symbolet (25) slukker. Dispenserenheden er slukket. Dispenserenheden tændes: Tryk på On/Off-knappen til dispenserenheden (11). IceMaker-symbolet (25) lyser. Dispenserenheden er tændt. Isterninger: Tryk på isterningknappen (12). LED-indikatoren ovenover lyser. Isterningfunktionen er aktiveret. Tryk den venstre dispenserarm tilbage med en beholder/et glas. Knust is: Tryk på knust is-knappen (13) LED-indikatoren ovenover lyser. Knust isfunktionen er aktiveret. Tryk den venstre dispenserarm tilbage med en beholder/et glas. Koldt vand: Tryk den højre dispenserarm tilbage med en beholder / et glas. Indstilling af vandtilførselstid Aktivering af børnesikring for dispenserenheden Tryk på Paddle Lock-knappen (15) i 3 sekunder. Lysdioden ovenover tasten lyser. Børnesikringen er slået til. Dispenserarmene er spærrede. Deaktivering af børnesikring for dispenserenheden Tryk på knappen Paddle Lock (15) i 3 sekunder. Lysdioden ovenover knappen slukkes. Børnesikringen er slået fra. Dispenseramene kan atter betjenes. Indstilling af dispenserenhedens belysning Belysningens modus kan ændres i følgende rytme: Dispenserbelysning er slukket. Ved udtagning (betjening af en dispenserarm) tændes kun dispenserens belysning. Efter dispenserarmen slippes, er belysningen tændt med maksimal lysstyrke, herefter bliver den langsomt svagere og slukke helt. 2. Dispenserens belysning er slukket. Dispenserarmbelysningen er tændt. Ved udtagning (betjening af en dispenserarm) tændes dispenserens belysning også. Efter at dispenserarmen slippes, er belysningen tændt med maksimal lysstyrke, herefter bliver den langsomt svagere og slukker helt. Dispenserarmbelysningen forbliver tændt. 3. Dispenserbelysningen er tændt og dispenserarmbelysningen er slukket. Ved betjening af en dispenserarm sker ingen ændring. Tryk på Light-knappen(16) indtil den ønskede indstilling er nået. Slukning af dispenserenheden Tryk på On/Off- knappen til dispenserenheden (11). IceMaker-symbolet (25) slukkes. Dispenserenheden er slået fra. Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af vandfiltret (BEMÆRK: vandfiltret må ikke benyttes i Danmark) Lyser filterknappen (14), så bør vandfilteret udskiftes, dog senest efter 6 måneder. Det kan bestilles hos forhandleren eller besøg os på nettet på adressen Det brugte vandfilter indeholder aktivt kul og kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Afmontering af det gamle vandfilter: Drej vandfilteret ca. 100 mod venstre og træk det ud. Vand, som drypper ud, opfanges med hånden eller i en skål. Åbningstiden for ventilen på IceMakeren kan indstilles, når f.eks. vandtrykket i ledningen er for lavt eller for højt. Vandtilførselstiden kan indstilles i trin fra E1 (kort tilførselstid) til E8 (lang tilførselstid). Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen (3) ca. 5 sekunder. I displayet vises c. Menu-symbolet (17) lyser. Vælg E med temperaturvælgeren Up (5) eller temperaturvælgeren Down (4). Kvittering: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3). Forlængelse af vandtilførselstid: Tryk på temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet. Reduktion af vandtilførselstid: Tryk på temperaturvælgeren Down (4) til fryseskabet. Kvittering: Tryk på SuperFrost-knappen (3). Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off-knappen (1) til fryseskabet. eller Vent 2 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Isætning af det nye filter: Sæt vandfilter i og drej ca. 100 mod højre til anslaget. Skru op for vandet ved dispenseren i ca. 3 minutter for at aflufte systemet: Betjen dispenserarmen flere gange, fordi den slukker automatisk efter ca. 1 minut. Vent hver gang i ca. 1 sekund, inden dispenserarmen betjenes på ny. Kontrollér, om filteret er tæt og at der ikke slipper noget vand ud. 11

13 : Det nye filter kan indeholde overskydende substanser. Smid derfor den første portion isterning ud efter, filtret et skiftet. Fjern evt. isterninger i skuffen, og opbevar dem i en anden skuffe. Tryk på filter-knappen i ca. 2 sekunder for at nulstille timeren. Afrimning med NoFrost NoFrost-systemet afrimer apparatet automatisk. Køleskab: Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Rengør med jævne mellemrum afløbsåbningen, så afrimningsvandet kan løbe bort. (se afsnittet Rengøring af apparatet) Fryseskab: Fugten sætter sig på kølefladen, afrimes jævnligt og fordamper. Apparatet skal ikke afrimes manuelt. Rengøring af apparatet Inden rengøringen Forsigtig Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger. Benyt ingen damprensere! VIGTIGT Forkert rengøring beskadiger apparatet! Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form. Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld. Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler. Anvend ingen kemiske opløsningsmidler. Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne. Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget. Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele. Tøm apparatet. Træk el-stikket ud. o Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral ph-værdi. o I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer. Yderflader og det indvendige rum: Ventilationsriste renses jævnligt. Støvaflejringer øger energiforbruget. Yder- og inderflader af kunststof renses med hånden ved hjælp af lunkent vand og noget opvaskemiddel. Benyt ikke stålrengøringsmiddel til rengøring af plast eller glas. VIGTIGT De rustfrie ståldøre er belagt med en speciel coating, og må ikke rengøres eller plejes med stålrengøringsmiddel samt stålplejemiddel. Det kan beskadige coatingen. Rengør SmartSteel overfladen med en ren, blød klud. Ved genstridigt skidt kan man anvende lidt vand tilsat et neutralt opvaskemiddel. Hvis de rustfrie stålsidevægge er beskidte kan de rengøres med et stålrengøringsmiddel. Sørg for at tørre i stålets retning. Rengør de malede sidevægge med ren, blød klud. Ved genstridigt skidt kan man anvende lidt vand tilsat et neutralt opvaskemiddel. Udstyrsdele: Udstyrets enkelte dele renses med hånden med lunkent vand og en smule opvaskemiddel. Til rengøring tages holdeskinnerne for de halve glasplader af. Skil hylderne ad: Tag lister og sidedele af. Skil dørhylden ad: Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne. Tag boksene ud og løft låget af. Efter rengøringen: Tør apparatet og udstyrets dele tørt. Tilslut atter apparatet og tænd for det igen. Tænd for SuperFrost. (se afsnittes SuperFrost) Læg atter fødevarerne i Rengøring af dispenserenheden Dispenserenheden rengøres med en fugtig klud. Isrenden rengøres med vand og en smule opvaskemiddel. Dryppladen rengøres i opvaskemaskinen. Vandet i fordybningen under dryppladen tages op med en klud eller en svamp. Isbeholderen tages ud ved åbnet dør og rengøres med vand og en smule opvaskemiddel. Efter rengøringen skubbes beholderen igen helt ind til anslaget. Hvis beholderen ikke kan skubbes helt ind, så drej skruen (1). Rengøring af IceMaker Skuffen i IceMakeren skal være tømt og skubbet ind. Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på SuperFrost-knappen(3) ca. 5 sekunder. I displayet vises c. Menu-symbolet (17) lyser. Vælg I med temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet eller temperaturvælgeren Down (4) til fryseskabet. Kvittering: Tryk kort på SuperFrost-knappen (3). Vælg Ic med temperaturvælgeren Up (5) til fryseskabet eller temperaturvælgeren Down (4) til fryseskabet. Kvittering: Tryk på SuperFrost-knappen (3). IceMakeren flyttes i rengøringsposition og slukkes. Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på On/Off-knappen til fryseskabet (1). eller Vent 2 min. I temperaturdisplayet vises temperaturen igen. Tag skuffen ud. Rengør isbakken og skuffen med varmt vand. Brug eventuelt et mildt opvaskemiddel. Skyl grundigt efter. Skub skuffen ind igen. Hvis du har brugt opvaskemiddel: Smid de første tre portioner isterninger væk, så resterne af opvaskemidlet er fjernet. Lad enten IceMakeren være slukket i denne position, eller tænd igen for IceMakeren (se afsnittet Tænding af IceMaker). 12

14 Problemløsning Apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må man også indenfor garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan man selv afhjælpe. Apparatet arbejder ikke. Apparatet er ikke tændt. o Tænd for apparatet. Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten. o Kontrollér el-stikket. Stikkontaktens sikring er ikke i orden. o Kontrollér sikringen. Kompressoren kører uafbrudt i lang tid. Ved ringere behov for kulde skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal. Selvom driftstiden herved øges, spares energi. o Dette er normalt ved energibesparende modeller. Superfrost er tændt. o For at køle fødevarerne hurtigt kører kompressoren længere. Dette er normalt. SuperCool er tændt. o For at køle fødevarerne hurtigt kører kompressoren længere. Dette er normalt. En LED bag på skabet nederst (ved kompressoren) blinker hvert. 15, sekund. Inverteren er udstyret med en diagnose-led. o Dette er normalt. Høje lyde. Hastighedskontrollerede kompressorer kan danne forskellige lyde afhængig af dens proces. o Dette er normalt. En boblende og klukkende lyd Denne lyd kommer fra kølemiddelet, som befinder sig i kølekredsløbet. o Denne lyd er normal. En svag kliklyd Denne lyd opstår altid, når køleaggregatet (motoren) tænder eller slukker automatisk. o Denne lyd er normal. En brummelyd. Det støjer kortvarigt en smule mere, når køleaggregatet (motoren) starter op. Ved friskt ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben igennem længere tid øges køleeffekten automatisk. o Denne lyd er normal. Omgivelsestemperaturen er for høj. o Se afsnittet Anvendelsesområde. En dyb brummelyd Lyden opstår på grund af ventilatorens luftstrømning. o Denne lyd er normal. Vibrationslyde Apparatet står ikke fast på gulvet. Herved sættes møbler eller genstande, som står i nærheden, i vibrationer af det igangværende køleaggregat. o Flyt apparatet en smule eller ret det ud ved hjælp af de justerbare fødder. o Flyt flasker og beholdere en smule fra hinanden. En strømningslyd ved lukkedæmpningen. Lyden opstår ved åbning og lukning af døren. o Denne lyd er normal. I temperaturdisplayet vises: nc, samtidig lyder en akustisk alarm. De to apparater er ikke forbundet elektrisk med hinanden. o Apparaterne forbindes ved hjælp af buskabelkabinettet. Se installationsanvisningen Tilslutte slanger og ledninger. o Tilkald venligst kundeservice, når der fortsat vises nc. I temperaturdisplayet vises: F0 til F9. Der foreligger en fejl. o Kontakt kundeservice. I temperaturdisplayet vises: FE Der foreligger en fejl. o Kontakt kundeservice. Temperaturdisplayet lyser strømsvigt. I temperaturdisplayet vises den varmeste temperatur, som er blevet nået, mens strømforsyningen har været afbrudt. Frysetemperaturen var blevet for høj på grund af et strømsvigt eller en afbrydelse af strømmen indenfor de seneste timer eller dage. Når strømmen ikke længere er afbrudt, arbejder apparatet videre med den seneste temperaturindstilling. o Sletning af den højeste temperatur: Tryk på alarmknappen (2). o Kontrollér fødevarerne med hensyn til kvalitet. Fordærvede fødevarer må ikke spises mere. Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen. I temperaturdisplayet lyser DEMO. Demomodus er aktiveret. o Kontakt kundeservice. Filterknappen (14) lyser op. Vandfilteret bør udskiftes. o Udskiftning af vandfilter, se afsnittet Rengøring og Vedligeholdelse. : Vandfiltret må ikke benyttes i Danmark En kliklyd ved IceMakeren Knust is tages ud o Denne lyd er normal. IceMaker-symbolet (25) blinker. Vandtilløbstiden er indstillet for lavt. o Ret vandtilløbstiden, se afsnittet Dispenserenhed. Vandhanen er lukket. o Åbn for vandhanen. Dispenseren afgiver ikke noget vand. Vandtilløbet til IceMakeren er afbrudt. o Kontrollér vandtilslutningen. Se installationsanvisningen afsnittet Vandtilslutning. o Kontrollér slangetilslutningerne. Se installationsanvisningen afsnittet Tilslutte slanger og ledninger Vandhanen er lukket. o Åbn for vandhanen. Vandfilteret er tilstoppet. o Udskift vandfilteret. Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Vand slipper ud. Slangetilslutningerne er ikke i orden. o Luk for vandhanen. o Kontrollér slangeforbindelserne og alle indstiksvinkler. Se afsnittet Tilslutte slanger og ledninger. Dispenserne afgiver hverken vand eller is. Betjeningspanelet er spærret. Ved åbnet dør spærres udleveringsenheden af sikkerhedsgrunde. o Døren lukkes. I IceMakeren dannes is i blokke i stedet for enkelte isterninger. Apparatet er opstillet skævt. Herved kan isterningerne ikke kastes ud og der kan ikke produceres crushed Ice. o Ret apparatet ud igen. Se afsnittet Sammenbygning af kombinationen. Vandtrykket er for højt. o Sæt tilløbstiden ned. Se afsnittet Dispenserenhed. IceMakeren kan ikke tændes. Apparatet og dermed IceMakeren er ikke tilsluttet. o Tilslut apparatet. Se også afsnittet Tilslutning. 13

15 IceMakeren laver ikke nogen isterninger. Dispenserenheden er ikke tændt. o Tænd for dispenserenheden. Vandtilslutningen er ikke åben. o Åbn vandtilslutningen. IceMakeren i isforrådsbeholderen er blevet slukket ved en fejltagelse. o Tryk to gange på On/Off-knappen på dispenserenheden (11). Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav. Apparatets dør er ikke rigtig lukket. o Luk apparatets dør. Ventilationen er utilstrækkelig. o Frigør ventilationsristene. Omgivelsestemperaturen er for høj. o Se afsnittet Apparatets anvendelsesområde. Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid. o Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. o Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Temperaturen er indstillet forkert. o Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer. Apparatet står for tæt på en varmekilde. o Se afsnittet Opstilling. Indebelysningen er slukket. Apparatet er ikke tændt. o Tænd for apparatet. Døren har været åben i mere end 15 min. o Indebelysningen slås automatisk fra ved åben dør efter ca. 15 minutter. Lysdiode-indebelysningen er defekt eller afdækningen er beskadiget: ADVARSEL Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød! Under afdækningen findes spændingsførende dele. Lysdiode-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af hertil uddannet servicepersonale. ADVARSEL Fare for at blive såret gennem laserstråling klasse 1M. Kig ikke ind i strålen, når afdækningen åbnes. Tage ud af drift Slukning af apparatet For at slukke for hele apparatet skal kun fryseskabet slukkes. Apparaterne kan tændes og slukkes uafhængigt af hinanden. Slukning af fryseskabet Tryk på On/Off-knappen til fryseskabet (1) ca. 2 sekunder. Temperaturdisplayet fryser er mørkt. Frysedelen er slukket. Temperaturdisplayene er mørke. Apparatet er slukket. Slukning af køleskab med BioFresh-del Køleskabet kan slukkes separat efter behov. Tryk på On/Off-knappen til køleskabet (10) ca. 2 sekunder. Temperaturdisplayet køleskab Fig. 2 (26) er mørkt. Køleskab og BioFresh-del er slukket. Slukning af dispenserenheden Til slukning af dispenserenheden se afsnittet Dispenserenhed. Standsning Tøm apparatet. Træk el-stikket ud. Gør apparatet rent (se afsnittet Rengøring). Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt. Bortskaffelse af apparatet Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud. Gør apparatet ubrugeligt. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Garanti Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye køle-/fryseskab, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør du oplyse skabets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og for-handleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Ubegrundede servicebesøg Hvis du tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at du selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsanvisningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det dig selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. Service For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig. Ring på

16

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Brugsvejledning Integrerbare køleskabe 021211 7085094-00 IKB/EKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 240811 7085230-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK GNP3666-4156-4166 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK B2756 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Opstillingsmål...

Læs mere

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination 300909 7084404-01 BNes/SBNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde GNP3166 Indholdsfortegnelse Oversigt over fryseskabet... 1 Apparatets anvendelsesmåde... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI G1313,UI G1323 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet C( Pesf ) 3523/C( Pesf ) 4023/CP( esf ) 3413/CP( esf ) 3813 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 120711 7084656-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 181212 7085642-00 CN(es)/ CNP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser 120309 7084454-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet...

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde UI K1550 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køleskabet... 2 Apparatets anvendelsesmåde... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Bortskaffelse af emballage... 3 Gamle køleskabe... 3 Teknisk sikkerhed... 3

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I CN3366,I CN3356,I CP3314 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I CU3314,I CUN3314 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør 190911 7084284-04 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 210610 7084524-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK WKt6451 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 T( Pesf ) 1710.T1810,T( Pesf ) 1714,T( P) 1410,T( P) 141 T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Indhold. 1. Oversigt over apparatet

Indhold. 1. Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK CNes6256 Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Energispareråd... 3 2.

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 230709 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet SKBes4213 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.4. Opstillingsmål... 2

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41 stål-easyclean 9495 kr* KG 36EMW41 hvid 8695 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber k Energiklasse: A+++, 149 kwh/år k Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3941 http://da.yourpdfguides.com/dref/623740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere