Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole"

Transkript

1 Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med udbud i København. Undervisningen vil finde sted på Emdrupvej 72 i København NV. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ansøgning med bilag, hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ida Borch, cand.mag. i retorik, ejer af kommunikationsrådgivningsvirksomheden Orator Retorik & Rådgivning og partner i netværksvirksomheden Viden Nu. Tidligere uddannelsesleder på multimediedesigneruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Ekstern lektor i kommunikationsplanlægning og forandringsledelse på uddannelserne international virksomhedskommunikation og kommunikation på Syddansk Universitet. 5

6 Astrid Brodtkorb, kunsthistoriker og uddannet i visuel kommunikation ved Kunsthøyskolen Helsingfors, Finland. Studieleder ved Institutt for Kommunikasjonsdesign på Westerdals School of Communication og tidligere studierektor og konstitueret rektor samme sted. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Sigurd Lauridsen og evalueringsmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet af akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen vil dække Østdanmark. Udbuddets dimittender forventes at finde arbejde inden for følgende typer af virksomheder: reklame- og designbureauer, web- og motionsbureauer, tegnestuer, kommunikationsbureauer, trykkerier, virksomheder med inhouse reklame- og kommunikationsafdelinger, virksomheder med inhouse produktionsafdelinger mv. Ekspertpanelet vurderer, at der vil være et behov for uddannelsen både i den vestlige og i den østlige del af Danmark. Vurderingen er baseret på ansøgerens afdækning af det landsdækkende behov for uddannelsen, jf. akkrediteringsrapporten om ny akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen (jf. kriterium 1 i denne ansøgning). Ansøgeren redegør for fremadrettet at ville inddrage aftagere og interessenter gennem et advisory board. Det består af fire repræsentanter fra medie- og kommunikationsbranchen, som allerede er udvalgt, og som vil blive suppleret med yderligere to repræsentanter fra branchen ved etablering af uddannelsen. De repræsentanter, som allerede er rekrutteret, er: Karen Hedegaard (tidligere formand i Visuelt Forum m.m.), Morten Ulrich Petersen (grafisk designer hos Dansk Kommunikation m.m.), Jesper Fagerlund 8

9 (seniorwebdesigner m.m.) og Morten Ehrhorn (direktør og indehaver af Ehrhorn Hummerston). Ansøgeren redegør for, at målet med advisory boardet er at sikre sammenhæng mellem uddannelsens indhold og udvikling og arbejdsmarkedets behov for kompetencer. Medlemmerne af advisory boardet vælges for fire år ad gangen, og hvis et medlem stopper i utide, vælges et nyt. Ansøgeren har samtidig skitseret en tidsplan for, hvordan og på hvilken måde advisory boardet vil blive involveret. Advisory boardet vil mødes i forbindelse med etablering af uddannelsen og vil fremadrettet bidrage med input, som specificerer kompetencer og aftagerbehov. Herudover vil ansøgeren løbende involvere en fokusgruppe for at sikre, at uddannelsen fremadrettet matcher efterspurgte kompetencer og aftagerbehov. Fokusgruppen omfatter: Kim Bramskov (grafisk designer, India, part of e-types Group), Gitte Bengtsson (grafisk designer, Berlingske Media), Karen Hedegaard (freelance grafisk designer), Jesper Jungersen (direktør, Aller Tryk A/S), Sandre E. Doig (postproduktionsleder, Cameo Film A/S), Jørgen Eriksen (jourhavende redigerende redaktionssekretær, Nordjyske) og Mads Elleberg Petersen (direktør, India, part of e-types Group). Ligesom advisory boardet vil fokusgruppen løbende bidrage med input om kompetencer og aftagerbehov. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren på så omfattende vis inddrager aftagere og relevante interessenter med henblik på at sikre udbuddets forsatte relevans. I sammenhæng med at ekspertpanelet finder det påvist, at der er behov for udbuddet, vurderer ekspertpanelet, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 og følgende bilag: Bilag 20: Bilag 21: CV for medlemmer i advisory board for Akademiuddannelsen i Kreativitet & Design i medie- og kommunikationsbranchen Formålsbeskrivelse for advisory board. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at uddannelsen samlet består af 60 ECTS-point fordelt mellem obligatoriske fag (30 ECTS-point), valgfrie fag (20 ECTS-point) og et afgangsprojekt (10 ECTS-point). De tre obligatoriske fag er henholdsvis layout (10 ECTS-point), den kreative proces (10 ECTS-point) og kommunikationsdesign (10 ECTS-point). De valgfrie fag, som alene skal udbydes på akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen, er illustrationer i kommunikationsprodukter (10 ECTS-point), typografi (10 ECTS-point), art direction (5 ECTS-point), fotografi (5 ECTS-point), grafisk design til små skærme (5 ECTS-point) og motion graphic design (10 ECTS-point), og de valgfrie fag, som også skal udbydes på akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen, er reklamestrategier (5 ECTS-point), præsentation og argumentation i mundtlige og skriftlige genrer (5 ECTS-point) og praktisk proces (5 ECTSpoint). Ansøgeren redegør for, at man vil gøre brug af følgende undervisningsformer i undervisningen på uddannelsen: forelæsninger rettet mod at indføre de studerende i relevant teori, case-materiale, som eksemplificerer teori og metoder, øvelser, som bidrager til at teste de studerendes forståelse, holdundervisning, som giver mulighed for diskussion og feedback, og individuelt og gruppebaseret projektarbejde. Herudover har de studerende mulighed for løbende at stille spørgsmål i et online e-learning-system, ligesom der vil være selvstudium, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren detaljeret redegør for undervisningsformer i og tilrettelæggelsen af uddannelsens moduler. Ansøgeren beskriver samtidig, at undervisningsformerne vil blive tilrettelagt specifikt i forhold til de enkelte moduler i uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at udbuddet er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og at de studerende vil kunne nå uddannelsens læringsmål. Samlet set vurderer ekspertpanelet på ovennævnte baggrund, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation 11

12 Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 16: Udkast til studieordning: Akademiuddannelse i Kreativitet & Design i medie-og kommunikationsbranchen. 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren nævner, at udbudsstedet omfatter UPDATE, som er et center for efter- og videreuddannelse inden for journalistisk kommunikation og Skandinaviens største udbyder af journalistisk kompetenceudvikling. Ansøgeren redegør for, at institutionen har opbygget et internationalt netværk med omkring 40 udenlandske universiteter og indgår i Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMID), Nordisk Journalistik utdanning og European Journalism Training Association (EJTA). Ansøgeren har yderligere vedlagt et omfattende bilag, der beskriver en lang række aktiviteter, som ansatte ved udbudsstedet indgår i. Aktiviteter, der spænder fra grundforskning og anvendt forskning til konsulentopgaver og konferencer, og som blandt andet omfatter projekter inden for design og kreativitet. Nogle af de mest relevante projekter inden for området kreativitet og design, som ansøgeren beskriver, er projektet digital urban living, der har fokus på digitalisering og urbanisering, og et projekt om journalistik og augmented reality, der har fokus på at undersøge, hvordan denne metode kan bruges til at forstærke virkelighedsoplevelsen via bl.a. smartphones og tablets. Ekspertpanelet vurderer, at ovennævnte miljø og aktiviteter vil bidrage til, at udbudsstedet løbende vil få ny viden om det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig mod, og vil give ny viden om relevante forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ansøgeren redegør samtidig for, at en del af underviserne har forpligtigelser inden for forskning og udvikling, der svarer til 30 % af deres arbejdstid. Herudover redegør ansøgeren for, at udbuddet løbende vil få tilført ny viden om det beskæftigelsesområde, det retter sig mod, gennem undervisernes daglige kontakt med designere, grafikere, journalister og kommunikatører og ved, at branchens professionelle fungerer som oplægsholdere, undervisere og censorer på uddannelsesstedets udbud. Ansøgeren beskriver desuden, at ny viden om beskæftigelsesområdet løbende vil blive 13

14 tilført gennem et advisory board (beskrevet under kriterium 1 i denne rapport) og via informanter fra branchen (beskrevet under kriterium 1 i ansøgning om akkreditering af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen). Samlet set vurderer ekspertpanelet, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole rummer et miljø og indgår i en række projekter, som vil sikre en tæt kontakt til arbejdsmarkedet og en solid udviklingsbasering, som vil omfatte både udbudsstedet i København og udbudsstedet i Aarhus. Ekspertpanelet vurderer derfor, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 22: Projektskema for forskning og udvikling. 14

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er landets største center for uddannelse inden for journalistik, fotojournalistik, fotografisk kommunikation, grafisk design, interaktivt design, kreativ kommunikation, medieproduktion og ledelse samt tv- og medietilrettelæggelse. Ansøgeren nævner, at institutionen i 2011 havde følgende STÅ-produktion: 960 på journalistuddannelsen, 192 på visuel kommunikation, interaktivt design, kreativ kommunikation, grafisk design og fotografisk kommunikation, 126 på medieproduktion og ledelse og 151 på tv- og medietilrettelæggelse. Ansøgeren beskriver, at institutionen har et fagligt miljø, der består af 70 fastansatte undervisere. 25 af dem er tilknyttet campus i København, og 17 arbejder både i København og i Aarhus. Der er 13 forskere, mastere og ph.d.-stipendiater ansat ved institutionen. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet, at der er tale om et omfattende og relevant fagligt miljø på uddannelsesstedet. Ansøgeren redegør yderligere for, at undervisningen vil blive foretaget af et undervisningsteam, der består af seks fastansatte medarbejdere og fem eksterne medarbejdere. Ansøgeren har vedlagt cv er for de undervisere, som skal undervise på uddannelsen. Underviserne har alle kandidat- eller masteruddannelser, og ekspertpanelet vurderer, at de har en relevant faglig specialisering og har relevant praksiserfaring. Der vil altså være solide profiler inden for alle såvel obligatoriske som valgfrie fag. Ansøgeren redegør for, at de samme undervisere vil undervise både på udbuddet i København og på udbuddet i Aarhus. Ekspertpanelet finder, at det er en styrke, at de samme undervisere underviser begge steder, da dette giver et større miljø og bedre muligheder for erfaringsopsamling. Ekspertpanelet vurderer derfor, at ansøgeren har vist, at der er et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø til stede på udbudsstedet. Samlet set vurderer ekspertpanelet på ovennævnte baggrund, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: 15

16 Bilag 23: Bilag 24: Bilag 25: Bilag 26: Bilag 27: Bilag 28: Fastansatte undervisere på Campus Vest Fastansatte undervisere på Campus Øst Forskere, ph.d-stipendiater & Master ansat på højskolen Fastansatte medarbejdere på efter-og videreuddannelse CV'er: Underviserne på uddannelsen (udbud København, udbud Aarhus) CV Rikke Hagemann Olsen. 16

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer overordnet set, at der er tale om en uddannelse, som kræver adgang til både basisfaciliteter som computer, netværk mv. og specifikke specialiserede softwareprogrammer. Ansøgeren redegør for, at de studerende vil have adgang til følgende basisfaciliteter, som er nødvendige for, at de kan realisere mål for læringsudbyttet: opdaterede undervisningslokaler med relevante computerfaciliteter og adgang til trådløst netværk, computerfaciliteter, foto- og videokameraer, lydoptagere og redigeringsudstyr, it-support, gruppelokaler, internt kommunikationssystem der bl.a. kan bruges til afleveringer, diskussioner m.m. kantine samt fag- og håndbogsbibliotek. Herudover vil de studerende ifølge ansøgeren have adgang til smartphones, kameraer, videokameraer og tablets. De studerende vil have adgang til følgende software: Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium (CS6), Adobe Photoshop Lightroom, Final Cut Pro Light, FontLab Studio 5, TypeTool, BitFonter, MS Office 2011, MS Project 2007 og diverse software, der følger med de respektive kameraer. Endelig nævner ansøgeren, at de studerende vil have adgang til følgende databaser og supplerende undervisningsmateriale: Lynda.com (online videobaseret undervisningsmateriale), SkoDa (Skolernes Databaser), Infomedia, POLFOTO, Aschehougs Leksikon, Britannica Online Encyclopedia, BO School Edition, Gale Student Resource Center Gold Edition, faktalink, forfatterweb, Experian, Navne & Numre Erhverv og Amadeus. Ekspertpanelet vurderer derfor, at de studerende vil få adgang til de basisfaciliteter og specialiserede faciliteter, som er nødvendige for at kunne realisere uddannelsens mål. Ekspertpanelet vurderer, at disse faciliteter er tilstrækkelige til, at de studerende kan realisere målene for læringsudbytte, og at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. 17

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at institutionen overordnet er ved at implementere en ny model for kvalitetssikring af undervisningen. Ekspertpanelet finder på denne baggrund, at det er en mindre svaghed, at ansøgeren ikke kan redegøre mere detaljeret for institutionens samlede kvalitetssikringssystem. Ansøgeren beskriver imidlertid en detaljeret model for kvalitetssikring af den konkrete uddannelse. Ansøgeren nævner, at udbuddets moduler i løbet af semestret vil blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Den skriftlige evaluering indeholder kernespørgsmål om tilrettelæggelse af uddannelsen og de studerendes opfattelse af læringsudbyttet. Evalueringen af modulerne sammenskrives og vurderes af underviser, og eventuelle svagheder identificeres. Underviserne drøfter efterfølgende sammenskrivning og eventuelle ændringsforslag med den fagligt ansvarlige for uddannelsen, og ved uddannelsens afslutning evaluerer de studerende uddannelsen i sin helhed. Den fagligt ansvarlige for uddannelsen rapporterer to gange årligt til den faglige leder for kvalitetssikring på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hensigten med dette er at koordinere institutionens generelle faglige udbud og sikre, at kvalitetssikringen følger institutionens overordnede principper. Ansøgeren redegør også for, at underviserne på uddannelsen mødes en gang om året for at drøfte sammenhæng og kvalitet i de obligatoriske moduler. Herudover vil underviserne en gang om året mødes med undervisere på diplomuddannelserne med henblik på at drøfte uddannelsernes særlige udfordringer og sikre fælles forståelse af mål og metoder. Ansøgeren beskriver, at uddannelsens advisory board (beskrevet under kriterium 1) vil indgå som ekstern kvalitetssikrende instans. Advisory boardet vil mødes to gange årligt for at drøfte udvikling, ændringer og kvalitet i uddannelsen. På ovennævnte baggrund vurderer ekspertpanelet, at den specifikke model for kvalitetssikring af uddannelsen er omfattende og solid, selvom institutionens samlede kvalitetssikringssystem endnu ikke er etableret. 18

19 Ekspertpanelet vurderer på ovennævnte baggrund, at ansøgeren demonstrerer et stærkt fokus på kvalitetssikring, og at de beskrevne procedurer for kvalitetssikring er tilstrækkelige. Kriteriet vurderes derfor opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 20: Bilag 21: Bilag 29: CV for medlemmer i advisory board for Akademiuddannelsen i Kreativitet & Design i medie-og kommunikationsbranchen Formålsbeskrivelse for advisory board Kvalitetsmodel for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 19

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere