Klimaplan Forslag til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan 2013-14. Forslag til:"

Transkript

1 Forslag til: Klimaplan November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog af klimaindsatser, som vil blive gennemført i løbet af 2013 og Roskilde Kommune har tiltrådt Borgmesterpagten og dermed målet om at reducere CO 2 - udledningen med 20% inden udgangen af Kommunen har også indgået Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, om at kommunen som virksomhed nedbringer sin CO 2 -udledning med mindst 2% årligt 2. Disse mål forpligter! Samtidig vil Roskilde Kommune aktivt arbejde med klimatilpasning, så vi ved at tage højde for de anerkendte prognoser for klimaforandringer kan undgå store oversvømmelser. Derfor går Roskilde Kommunes klimaplan på to ben: Vi klimatilpasser og tager højde for store regnmængder - samtidig med at vi tager initiativer, som nedbringer CO 2 -udledningen. Kommunens klimaregnskab fra 2010 og Klimaplan har lagt sporene for denne klimaplan. Vi viderefører den ambitiøse indsats fra de foregående år, og bygger videre og ovenpå planer og initiativer, som allerede er taget og de erfaringer, der er høstet. Nogle af de handlinger, som fremgår af planen, udspringer af andre planer og politikker, som Teknik- og Miljøudvalget, udvalget eller Byrådet har besluttet, mens andre af indsatserne er nye. På den måde har vi samlet alle de væsentlige bidrag til, at Roskilde Kommune når de ambitiøse mål på klimaområdet. Vi går efter initiativer, der har effekt på kort og længere sigt, men vi lægger også vægt på handlinger, der kan motivere og sprede sig som ringe i vandet, så vi løfter i flok for at sikre en bæredygtig udvikling. Derfor har vi også fokus på løbende at kommunikere om de handlinger, vi sætter i gang, og de effekter, vi opnår er basisår er basisår. 1

2 Roskilde Kommunes klimaregnskab For at følge udviklingen i Roskilde Kommunes klimaarbejde skal der jævnligt laves et CO 2 - regnskab. Det første blev lavet i 2010 og viser hvor stor CO 2 -udledningen var i 2008 fordelt på sektorerne; elektricitet, varme, transport, industri, landbrug, affald og arealanvendelse 3. Se figur 1. Figur 1: Fordelingen på CO 2-udledning i 2008 Figur 2: Prognose for CO 2-udledningen med/uden handlinger Regnskabet skal udarbejdes én gang i hver byrådsperiode. Derfor skal næste CO 2 -regnskab udarbejdes i slutningen af 2013 og vil vise, hvor stor CO 2 -udledningen er for Skal vi nedbringe udledningen af CO 2, kræver det indsatser på flere områder, ellers vil den generelle udvikling i samfundet betyde en stigning i CO 2 -udledningen. Dette viser figur 2. Figuren viser desuden, hvor meget der skal skæres i udledningen, for at vi når målsætningen om 20% CO 2 -reduktion i CO 2 -udledningen fra Roskilde Kommune som virksomhed Roskilde Kommune som virksomhed tegner sig for cirka 3% af kommunens samlede CO 2 - udledning. Udledningen fordeler sig på 4 hovedområder; drift af kommunale ejendomme (72%), vejbelysning (11%), transport (10%) og idrætsanlæg (7%). I tabel 1 kan man se udviklingen i kommunens udledning. Det fremgår, at det er lykkedes at knække kurven, men at der er behov for fortsat fokus på at indfri den ambitiøse målsætning om 2% reduktion årligt. 3 Omfatter optag og udslip af kulstof i arealer og naturlig biomasse som følge af ændringer i arealanvendelsen. 2

3 Tabel 1: Udviklingen i CO 2-udledningen fra kommunen som virksomhed fra Roskilde Kommunes råderum For at påvirke CO 2 -udledningen i Roskilde Kommune er det særligt ved hjælp af planlægningsværktøjer, at vi kan lave en langsigtet indsats. Den strategiske energiplanlægning giver kommunerne mulighed for at skabe et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem, der tager hensyn til lokale forhold og muligheder. Den kollektive energiforsyning varetages ikke af kommunen men af selskaber, hvor kommunen har ejerandele, og hvor byrådsmedlemmer varetager bestyrelsesposter. I disse sammenhænge er kommunen ikke enerådende og skal i øvrigt balancere ejerinteresser og planlægningsinteresser i samarbejdsrelationer med selskaberne. Løsninger skal derfor findes i ambiøst samarbejde mellem kommunerne på Sjælland og mellem forskellige aktører på området. I dette arbejde er det vigtigt at sikre, at der løbende koordineres med de nationale målsætninger og planer. Der er imidlertid også områder, hvor Roskilde Kommune har mere vanskeligt ved at påvirke en udvikling direkte, og hvor vi derfor er afhængige af blandt andet statslige retningslinjer, tilskudsordninger og andre aktører. Et eksempel er energirenovering af private ejendomme. I de tilfælde er det væsentligt, at vi som kommune øver indflydelse i de samarbejdsrelationer, vi deltager i, skubber på udvikling, hvor det overhovedet er muligt - og i øvrigt holdningspåvirker ved at oplyse og motivere. Endelig er Roskilde Kommune opmærksom på rollen som frontfigur og muligheden for gennem egne, interne indsatser at inspirere virksomheder og borgere. Klimarådet I 2011 blev Klimarådet nedsat. Klimarådets opgave er at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, der ligger i kommunen. På Klimarådets møder har der blandt andet været diskuteret strategisk energiplanlægning, erhvervssamarbejde omkring klima og klimatilpasning, og der er blevet fremlagt flere konkrete projekter initieret af rådets medlemmer. Klimarådet er således en vigtig og nyttig part i fremdriften og videreudviklingen af Roskilde Kommunes klimaindsats. Klimarådet har i øvrigt anbefalet, at der i foråret 2013 skal afholdes en messe om energirenovering af private boliger målrettet borgere, med Roskilde Kommune og Klimarådet som arrangør. 3

4 Klimafonden Klimarådet har blandt andet til opgave at rådgive Teknik- og Miljøudvalget om anvendelse af kommunens Klimafond på kr. årligt. I 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget efter indstilling fra Klimarådet, at der anvendes i alt kr. til to projekter, mens de resterende kr. først disponeres i Det ene projekt, der har fået støtte, er Udvikling af projekt Klimaskole, hvor initiativtagerne er Initiativgruppen for Klimaskole Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Midlerne skal bruges på indledende udvikling af læringskoncepter, klimaudsmykning og café-workshop på skolen eller i hallen om konkrete klimaløsninger for beboerne i Gundsølille, Ågerup, Store Valby og Lille Valby. Det andet projekt Vedvarende energi (VE) i erhvervsvirksomheder, gennemføres af en forskergruppe fra RUC. Her skal midlerne fra Klimafonden anvendes til et forprojekt, der skal munde ud i forslag til mulige intelligente VE-løsninger for større virksomheder i Roskilde Kommune. I budgetforliget for 2013 er der afsat yderligere kr. til klimafonden, således at der i 2013 skal disponeres hele kr. til lokale klimaprojekter. 4

5 Energiforsyning At få nedbragt CO 2 -udledningen fra energiforsyningen er et helt centralt og væsentligt indsatsområde i arbejdet med at reducere den samlede CO 2 -udledning. Der skal tages både landsdækkende og regionale initiativer for en langsigtet omstilling til CO 2 -neutral energiproduktion og -forsyning. Der er samtidig reelle dilemmaer knyttet til omstilling i forhold til investeringer i store anlæg, langsigtede afskrivninger, forsyningssikkerhed, forbrugerpriser med videre. Ønsket om at være "foregangskommune" eller -område indenfor forskellige alternative vedvarende energikilder kan også risikere at føre til suboptimering, hvorfor det er vigtigt løbende at koordinere indsatserne i forhold til de nationale målsætninger og planer. I Roskilde Kommune har vi allerede: Igangsat arbejdet med at føre fjernvarme til Himmelev og DTU Risø Campus og derigennem opnå en årlig CO 2 -besparelse. Hvis projektet gennemføres fuldt ud forventes det at bidrage med en CO 2 -besparelse på tons årligt. Roskilde Forsyning har vedtaget at halvere den faste afgift på fjernvarme leveret til lavenergibyggeri Opsat solcelleanlæg på rådhuset Via en samarbejdsaftale sikret tæt samarbejde med Roskilde Forsyning om planlægning og gennemførelse af fremtidige opgaver Udarbejdet administrationsgrundlag for etablering af solceller, der sikrer borgere optimal og nem vejledning I Varmeplan udstukket rammer og retning for energiforsyningen i kommunen med fokus på at opnå CO 2 -reduktioner, herunder blandt andet udvidelse af fjernvarmeområdet Etableret samarbejde med Roskilde Universitet og DTU, Risø Campus om Smart Grid Gjort erfaringer med vedvarende energiløsninger udenfor fjernvarmeområdet i projektet "Energilandsby Herringløse" Indgået i energi- og klimaprojekter på Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Taget hul på spørgsmålet om mulige fremtidige placeringer af vindmøller i kommunen I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Energiforsyning" følgende: 1. Opstart af Strategisk Energiplan 2016 Som optakt til udarbejdelsen af den nye Strategiske Energiplan skal der gennem samarbejdet i Energiklyngecentret Sjælland vurderes muligheder for en mere koordineret energiplanlægning på Sjælland. Igangsættes 2014 Giver overblik over muligheder for mindre CO 2 -belastende energiforsyning til en stor del af kommunens borgere og virksomheder 2. Områder til vindmøller udvalget besluttede på møde den 18. april 2012 en proces, hvor planlægning af vindmøller i Roskilde Kommune sker i forbindelse med kommuneplanlægningen. Samtidig tilrettelægges en proces med øget borgerinddragelse hvad angår organisering og placering. Kommunens eventuelle deltagelse i finansiering af vindmøller tages op senere og afhænger af den valgte løsning. I løbet af 2013 Vil støtte op om omlægningen til vedvarende energiproduktion 5

6 3. Videreførelse af fjernvarme i Himmelev I et samarbejde med Roskilde Forsyning skal mulighederne for at videreføre fjernvarmen yderligere i Himmelev vurderes. Fjernvarmeudbygningen i Himmelev vil ske på et frivilligt grundlag. 2. kvartal 2013 Giver overblik over mulighederne for at opvarme større del af Roskildes ejendomme med en mindre CO 2 -belastende energitype. Finansieres af Roskilde Forsyning. 4. Solceller på kommunale bygninger Der er monteret solceller på flere kommunale bygninger og der skal fremover etableres yderligere anlæg Opførelse af VE-anlæg vil bidrage positivt til at give mindre CO 2 -belastende energi. Foreløbigt planlagt Der er i 2012/2013 disponeret 12 mio. kr. af kommunens energirenoveringspulje til etablering af solcelleanlæg. 5. Opførelse af solcelleanlæg til fjernvarmesystemet Roskilde Forsyning arbejder på planer om etablering af tre solcelleprojekter i Roskilde Kommune. Egnede lokationer er udpeget, og der resterer at blive udarbejdet mere præcise anlægsoverslag forud for eventuel endelig vedtagelse I løbet af 2013 Opførelse af VE-anlæg vil bidrage positivt til at give en mindre CO 2 -belastende energi Finansieres af Roskilde Forsyning. 6

7 Klimatilpasning Roskilde Kommune har som andre kommuner brug for at være mere robust overfor fremtidige klimaforandringer. I Roskilde Kommune ser vi vand som en ressource. En klimatilpasningsplan vil give overblik og viden om konsekvenser og virkemidler og vil pege på tekniske løsninger, der kan kombineres med rekreative formål, naturbeskyttelse samt by- og landskabsudvikling. I Roskilde Kommune har vi allerede: Etableret regnvandsbassin på Musicon, som samtidig er en skaterpark Etableret regnvandsbassiner som en del af den rekreative udformning i Trekroner Nedsat projektgruppe omkring et tværgående samarbejde om Vand- og Klimatilpasning Udarbejdet hjemmeside om klimatilpasning med blandt andet hjælp til selvhjælp for kommunens borgere: I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Klimatilpasning" følgende: 6. Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen er under udarbejdelse. Den indeholder dels en strategidel og dels et handlingsprogram. Opgaven løftes i Teknik og Miljø i tæt samarbejde med Roskilde Forsyning og med bistand fra ekstern rådgiver Politisk vedtagelse 1. kvartal Handlingsprogrammet vil anvise tidsplan for den videre indsats Forebyggelse og tilpasning til ændrede klimaforhold. Den konkrete indsats for tilpasning til de forandrede klimaforhold målrettes og konkretiseres. Planen udarbejdes indenfor det afsatte budget. Finansiering af anlæg og indsatser vil fremgå af handlingsprogrammet. 7. Beredskabsplan Den nye beredskabsplan udarbejdes i parløb mellem Roskilde Kommune (herunder Roskilde Brandvæsen) og Roskilde Forsyning og indeholder som noget nyt også forhold omkring ekstreme vejrforhold, herunder skybrud Politisk vedtagelse 1. halvår 2013 Indtil effekterne af den langsigtede planlægning fra Klimatilpasningsplanen er en realitet, vil beredskabsplanen afhjælpe konsekvenserne ved store vandmængder her og nu. Planen udarbejdes indenfor budget. 7

8 Bæredygtig byudvikling Roskilde Kommune kan bidrage til nedbringelse af CO 2 -udledningen gennem planer og krav i forbindelse med byudvikling. Fortætning i områder, der er fjernvarmeforsynede og godt betjent af kollektiv trafik vil bidrage til mindre udledning fra bygninger og transport, ligesom energikrav til nybyggeri vil kunne bidrage til mindre udledning. I Roskilde Kommune har vi allerede: I kommuneplanen udpeget områder, der egner sig for fortætning. Fortætningen skal primært ske i områderne ved stationerne og understøtter herved den bæredygtige kollektive trafik. Realiseringen vil ske i takt med, at der melder sig investorer til områderne. Ny Østergade-arealet og Sortebrødre Plads er eksempler. Vedtaget kommuneplantillæg med krav om lavenergi til nybyggeri, der foretages udenfor fjernvarmeområder Sørget for bestemmelser om håndtering af overfladevand i de lokalplaner, hvor det er relevant Arbejdet med reduktion af kemikalier i Materielgårdens drift Arbejdet med muligheder for reduktion af saltforbruget i vintertjenesten I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Bæredygtig byudvikling" følgende: 8. Retningslinier for bæredygtighed Krav til bæredygtighed skal indarbejdes i kommuneplanen og konsekvent i kommunens planlægning. Dette gælder fx byfortætning i nye og eksisterende byområder, biodiversitet, tiltag for bæredygtig trafik og miljørigtigt byggeri. Løbende Reduktion af CO 2 -udledning fra produktion, trafik og bygninger. Både by og land bedre rustet til fremtidens klimaforandringer 9. Implementering af Bæredygtighedsværktøj For at sikre konsekvent indtænkning af klima og øvrige bæredygtighedshensyn i lokalplanarbejdet har Roskilde Kommune udarbejdet et værktøj til brug ved udarbejdelse af lokalplaner. Arbejdsprocedurerne for lokalplanlægningsarbejdet skal gennemgås, så brugen af værktøjet sikres Opstart primo 2013 Reduktion af CO 2 -udledning fra produktion, trafik og bygninger. Både by og land bedre rustet til fremtidens klimaforandringer 10. Bæredygtig urban fortætning Roskilde Kommune er medansøger i tværkommunalt projekt, der vil udvikle bæredygtige initiativer i de deltagende kommuner. Roskilde Kommune har til projektet valgt at deltage med 3 typologier: Stationsbyen (Viby), forstadsbyen (Jyllinge) og købstaden (Roskilde) Såfremt projektet modtager støtte, løber det fra Diverse bæredygtighedsværktøjer til anvendelse i planlægningen samt gennemførelse af konkrete demonstrationsprojekter blandt andet superstoppesteder, der skaber forbindelse mellem offentlig transport og cyklister 8

9 Roskilde Kommune bidrager til det samlede projekt med arbejdstimer og relevante anlægsprojekter. 9

10 Energibesparelser i bygninger Indsatsen for energibesparelser i bygninger er også en væsentlig bidragyder til CO 2 - reduktion. Opvarmning tegner sig for hele 20 % af udledningen fra Roskilde Kommune, og hertil kommer udledningen fra bygningernes elektriske installationer. I Roskilde Kommune som virksomhed udgør CO 2 -udledningen fra energi til el og opvarmning af de kommunale bygninger 70 %. Dette område er derfor et væsentligt indsatsområde i kommunens bestræbelser for at reducere CO 2 -udledningen. Energirenovering af bygninger, såvel kommunale som private, kan desuden give lokal jobskabelse og bidrage til vækst i kommunen. Energirenovering har i øvrigt ofte som positiv sideeffekt, at indeklimaet forbedres. I Roskilde Kommune har vi allerede: Gennemført energirenoveringer af de kommunale bygninger og herved reduceret CO 2 -udledningen fra bygningerne svarende til cirka 600 ton Etableret solcelleanlæg på flere kommunale ejendomme Indført månedlig opfølgning på forbruget af el, vand og varme Etableret automatisk datalogning af forbrugsmålere i 12 bygninger, der gør det muligt at afsløre unødigt forbrug Gennemført belysningsprojekt i en daginstitution, som kombinerer bedre arbejdsklima for børn og voksne ved hjælp af bedre lyssætning med et lavere energiforbrug til belysning Vedtaget, at kommunalt nybyggeri opføres efter BR2015, hvilket er en skærpelse af energikravene i forhold til de gældende regler på området Afholdt inspirations- og netværksmøde for kommunens håndværkere omkring energirenovering Startet pilotprojekt om Grøn Butikordning i seks butikker med energigennemgang og miljøtjek I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Energibesparelser i bygninger" følgende: 11. Evaluering af Energilandsby Herringløse Der skal udarbejdes en evaluering og erfaringsopsamling af Energilandsby Herringløse. 1. halvår 2013 Erfaringer fra Herringløse vil give nyttige erfaringer til flere indsatser blandt private boligejere i andre dele af Roskilde Kommune Klimapolitik 2013 indeholder forslag til politiske mål. Et af disse er et forslag om at anvende erfaringerne fra Energilandsby Herringløse i Byrådets innovationsprojekt Zebrabyen som et tilbud om samarbejdsfelt i byområder, der ligger udenfor fjernvarmeområder. Hermed kan energi og klima blive udvalgt af borgerne som emner i de kommende Zebrabyer. Såfremt forslaget bliver besluttet som mål i klimapolitikken, føjes det til denne klimaplan. 12. Energirenovering af kommunale bygninger Roskilde Kommune gennemfører energirenovering af kommunens bygninger med henblik på at opnå et lavere energiforbrug og en bedre bygningsstandard. Igangsat gennemføres i 2013 og

11 Med den afsatte finansiering forventes der i 2013 og 2014 hvert år at blive sparet yderligere cirka 350 ton CO 2 Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på kommunens budget til dette formål. Beløbet er lånefinansieret, og energibesparelserne finansierer renter og afdrag. 13. Datalogning på større kommunale institutioner Det er planlagt at udvide datalogning (løbende registrering af forbrug) på en række større ejendomme 2013 Forventet bedre styring af energiforbruget og hermed reduceret forbrug Finansieres af energirenoveringsmidler. 14. Energibesparelser i kommunale bygninger Gennemførelse af kampagne om energirigtig adfærd i de kommunale bygninger. Der er i budget 2013 indgået aftale om, at adfærdsændringer skal bidrage til besparelser stigende til 3 mio. kr. i Igangsættes 2013 Nedsat energiforbrug og dermed reduktion i udledningen af CO Tilskyndelse til energirenovering i private boliger Der skal afholdes en messe om energirenovering af private boliger med Roskilde Kommune og Klimarådet som arrangører. Messen skal blive til i samarbejde med lokale aktører. Afholdes 2. kvartal 2012 CO 2 -reduktion som følge af lavere energiforbrug i boligerne Klimapolitik 2013 indeholder forslag til politiske mål. Et af disse er et forslag til erfaringsopsamling og udredning af muligheder for at tilskynde private husejere til energirenovering. Såfremt forslaget bliver besluttet som mål i klimapolitikken, føjes det til denne klimaplan. 11

12 Transport Transportområdet tegner sig for godt 24 % af den samlede CO 2 -udledning i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har gennem flere år arbejdet med trafiktiltag, der binder kommunen bedre sammen og optimerer forholdene for trafikanterne. I løbet af er denne indsats yderligere intensiveret, idet der er indført ny Busplan fra december 2011 samt udarbejdet oplæg til Cyklistplan I Roskilde Kommune har vi allerede: Udarbejdet oplæg til Cyklistplan indeholdende en lang række konkrete cykeltiltag Gennemført omfattende borgerinddragelse, der har øget opmærksomheden om cykling Gennemført Cykelår 2011 med blandt andet en række kampagner, forskellige cykelløb, cykeltiltag som cykelparkering, opstilling af fem cykelpumper rundt om i kommunen og etablering af højresving for cyklister udvalgte steder Udlånt elcykler til borgere, både i forbindelse med pendling til/fra arbejde og i sundhedsfremmende øjemed Udarbejdet Busplan 2012 med bedre busbetjening af Roskilde Kommunes borgere Indgået i projekt omkring mobilitetsvurdering af planer, hvilket skal gøre os endnu bedre til at indtænke trafikale forhold i fremtidige planer Indført elcykler i hjemmeplejen Opstillet 4 ladestandere til elbiler på offentlige arealer. Endvidere har DSB opstillet 3 ladestandere på eget areal. I alt er der nu mulighed for samtidig opladning af 14 elbiler Gjort forsøg med elbiler både i hjemmeplejen, administrationen og på kommunens materielgård Foretaget passagertællinger rundt om i kommunen, der bidrager til at kvalificere planarbejdet med tilrettelæggelsen af trafikken ind, ud og rundt i kommunen Gennemført fælles arrangement for kommunens ansatte om at 'køre grønt' som led i kampagnen 'Vi kører Roskilde grønt' Udarbejdet forslag til trafikpolitik, der fastsætter konkrete mål, der har CO 2 -effekt. Politikken forventes politisk behandlet primo Indført telemedicinske løsninger, hvor kommunens medarbejdere banker på hos borgeren via skærmen og borgeren ligeledes via skærmen kan kontakte personale Investeret i udstyr til afholdelse af videomøder for at reducere transport i forbindelse med møder Gennemført cykelkampagnen De små forhindringer' og afsat 2 millioner kr. til cyklistforbedringer i I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Transport" følgende: 16. Årlig rapport om busdriften i Roskilde Kommune Der skal årligt udarbejdes en rapport indeholdende målepunkter på blandt andet passagertal, støj- og luftmålinger. Ved hjælp af disse data kan kommunen løbende optimere busdriften til gavn for passagerer og miljø. Første årsrapport foreligger 1. kvartal 2013 Såfremt transporten flyttes fra biler til bus, reduceres udledningen af CO 2 Klimapolitik 2013 indeholder forslag til politiske mål. Et af disse er et forslag om undersøgelse af mulighed for indførelse af miljøvenlige busser på udvalgte strækninger. Såfremt forslaget bliver besluttet som mål i klimapolitikken, føjes det til denne klimaplan. 12

13 17. Cyklistplan Cyklistplan 2012 indeholder en lang række handlinger der skal forbedre forholdene for cyklister i Roskilde Kommune. Der er i budget 2013 afsat 3,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i de følgende år frem til Endvidere er der afsat midler til navngivne cykelstier. De konkrete handlinger fremgår cyklistplanen, som forelægges til politisk behandling i december Gennemføres løbende frem mod 2016 Såfremt trafikanter flyttes fra bil til cykel, vil det betyde reduceret CO 2 -udledning og øget sundhed. Indenfor budget afsat i Strategisk Anlægsplan 2013 og frem til Elbiler i kommunens administration Alle bilerne i kommunens administration skal være elbiler. Overgangen sker løbende i takt med genforhandling af leasingaftaler. 1. kvartal 2013 kommer 6 stk., og den fulde konvertering forventes at være gennemført ved årsskiftet Øget andel af vognpark på el betyder reduceret CO 2 -udledning, reduktion af støj og reduceret NOx- og partikeludledning. 19. Hybridbiler i kommunens hjemmepleje Der gøres erfaringer med at indføre hybridbiler i hjemmeplejen. 1. kvartal 2013 anskaffes 25 stk., og det forventes at der i løbet af 2013 anskaffes yderligere 14 stk. Spørgsmålet om flere hybridbiler eller elbiler tages op løbende i takt med genforhandling af leasingaftaler. Øget andel af vognpark på el betyder reduceret CO 2 -udledning, reduktion af støj og reduceret NOx- og partikeludledning. 20. Indførelse af elbiler i den kommunale vognpark Roskilde Kommune er medansøger i et tværkommunalt projekt, der skal afklare eventuelle barrierer og muligheder for indførelse af elbiler i den kommunale vognpark Såfremt projektansøgning godkendes løber projektet i Øget andel af vognpark på el betyder reduceret CO 2 -udledning, reduktion af støj og reduceret NOx- og partikeludledning. 21. Vi kører Roskilde grønt Transportkampagne blandt kommunens medarbejdere, der blandt andet ser på hvilke transportmidler, der er bedst i hvilke situationer, og hvordan kommunens medarbejdere kører mest miljørigtigt i de køretøjer, vi har. Som pilotprojekt skal direktionen desuden godkende transportplan for rådhuset, der blandt andet anviser hvilke transportmidler, der som udgangspunkt skal anvendes i hvilke situationer 1. og 2. kvartal 2013 Ændret adfærd i valg af transportmiddel og bedre anvendelse giver reduceret CO 2 -udledning 13

14 22. Elcykler i den kommunale vognpark Roskilde Kommune indkøbte i elcykler, der i løbet af 2011 og 2012 har været udlånt til borgere. Det skal nu afklares, hvordan elcyklerne skal anvendes fremover, hvorfor der vil blive forelagt en sag politisk Politisk vedtaget 1. kvartal 2013 Mere transport på elcykel frem for i bil giver reduceret CO 2 -udledning 14

15 Roskilde borgere og erhverv En stor del af indsatsen i forhold til erhverv og borgere bygger på samarbejde i forskellige sammenhænge. Endvidere handler det om information, motivation og inspiration til at gøre en indsats på den lange bane - fx i forhold til børn og unge. Roskilde Kommune er med i diverse samarbejdsregi, hvor der på forskellig vis arbejdes for at fremme en klimadagsorden. Således er kommunen med i Energiklyngecentret, der pr. 1. september 2012 er flyttet til CAT i Roskilde Kommune, vi sidder med i Copenhagen Cleantech Clusters og deltager i forskellige projekter i Gate 21. I alle de forskellige sammenhænge bliver opgaven også fremover at bidrage til realisering af projekter, der kan bistå Roskilde Kommunes klimaindsats. I Roskilde Kommune har vi allerede: Gennem længere tid arbejdet for etablering af en forskerpark for cleantech-aktiviteter ved DTU Risø Campus En indkøbspolitik, der også sætter fokus på miljø og klima Vedtaget skolepolitik, der blandt andet fastlægger, at alle skoler senest i skoleåret skal have Grønt Flag Uddelt cirka kr. årligt fra Miljøpuljen Roskilde til forskellige klimaprojekter initieret og gennemført af kommunens borgere, institutioner og organisationer Afholdt en række arrangementer med fokus på øget affaldssortering, hvor kommunen har mødt borgerne i dagligdagen. Der har bl.a. været afholdt Skidtergodt.dk på Stændertorvet Afholdt arrangementer i udvalgte kolonihaver i samarbejde med Roskilde Haveselskab om affaldssortering og miljøvenlig havepleje Afholdt arrangementer på genbrugspladserne med fokus på sortering, behandling og håndtering af affald med henblik på at sikre yderligere sortering I forbindelse med udbud af indsamling fra private i perioden er der stillet krav til renovatøren om at indkøbe skraldebiler som i forhold til udledning tager hensyn til klimaet Oprettet hjemmeside med oplysning til kommunens borgere om affaldstyper og - sortering I perioden er Roskilde Kommunes indsatser indenfor "Roskilde Kommune - borgere og erhverv" følgende: 23. Forskerpark DTU, Risø Campus Udvikling og etablering af forskerparken ved DTU, Risø Campus Igangsat - gennemføres løbende i de næste 3 år Teknologi - og procesoverførsel fra universiteterne til virksomheder med henblik på, at kommercialisere forskningen til udvikling og produktion af systemer og produkter, der kan medvirke til CO 2 -reduktion DTU, Roskilde Universitet, Region Sjælland, SEAS NVE og Siemens er partnere i projektet og bidrager hver især til planlægningen og udviklingen af projektet. 24. Grønne indkøb I naturlig forlængelse af Roskilde Kommunes eksisterende indkøbspolitik overvejer kommunen at melde sig ind i Partnerskab for offentlige indkøb. Der skal derfor forelægges en sag politisk med redegørelse for mulige meromkostninger på enkelte områder. I forbindelse med indmeldelse aftales individuelle mål for Roskilde Kommune blandt andet på andelen af økologi i de kommunale institutioner Politisk behandling 1. kvartal

16 Reduceret CO 2 -udledning og økonomiske besparelser på driften som følge af lavere energiforbrug. 25. Miljøpuljen Roskilde Uddeling af miljøpulje-midlerne på kr. årligt indenfor et særligt udvalgt tema. I 2013 foreslås temaet at være transport, mens forslag til 2014-tema forelægges Teknik- og Miljøudvalget i efteråret Hidtil har der ikke været et særligt tema knyttet til midlerne. Uddeles årligt i 2. kvartal Projekter der medfører reduktion i CO 2 -udledningen og kan inspirere andre borgere, foreninger og organisationer 26. Grønt Flag på alle skoler Skolepolitikken fastlægger, at alle Roskilde Kommunes skoler skal have Grønt Flag Inden udgangen af skoleåret En ny generation af bæredygtige borgere og mere bæredygtige skoler 27. Ny affaldsplan Affaldsplan skal fastlægge mål og initiativer for perioden Gennemføres i 2013 Mindre CO 2 -udledning og bedre ressourceanvendelse gennem øget sortering Affaldsområdet er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over tid. 28. Udbud af indsamling af affald fra institutioner Udbud af indsamling samt udbud af indkøb af materiel til affald fra institutioner Gennemføres i 2013 Optimere på indsamling og indkøb til gavn for brugerne, miljøet og økonomien 29. Kommunikation om affald Udarbejdelse af kommunikationsstrategi samt afholdelse af arrangementer om effektiv ressourcehåndtering Opstart i 2013 Gennem kommunikation at opnå en adfærdsændring hos husholdninger omkring affaldssortering Affaldsområdet er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over tid. ***** 16

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING FRA KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING Roskilde Kommunes forvaltning har på baggrund af klimapolitikken og baggrundsnotatet "Roskilde Kommunes klimapolitik - ", vedtaget sept. 2010, udarbejdet en. Nedenfor

Læs mere

OPLÆG TIL INDLEDENDE DRØFTELSER KLIMAPOLITIK OG KLIMAPLAN. Oplæg pr. 7.september 2012

OPLÆG TIL INDLEDENDE DRØFTELSER KLIMAPOLITIK OG KLIMAPLAN. Oplæg pr. 7.september 2012 OPLÆG TIL INDLEDENDE DRØFTELSER KLIMAPOLITIK OG KLIMAPLAN Oplæg pr. 7.september 2012 1 Revision af Roskilde Kommunes Klimapolitik og Klimaplan Oplæg til indledende drøftelse 7. september 2012. Oplægget

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget København CO2-neutral 2025 status og udfordringer KBH2025 Klimaplanen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Udkast til drøftelse i Klima og Miljøudvalget November 2014 Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning og

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Til godkendelse i Klima og Miljøudvalget, december 2014 Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet?

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Lars Christensen, Teknik- og miljøchef, Høje-Taastrup Kommune Organisering Politisk forankring Koordinere med andre

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere