ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder"

Transkript

1 ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder KOMMUNAL KOMMUNAL

2 ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder Kommunerne stifter i disse år bekendtskab med en ny, administrativ personalegruppe: administrationsbachelorerne. Uddannelsen til administrationsbachelor blev etableret i 2008 efter et bredt ønske om at udvikle en moderne administrationsuddannelse til varetagelse af den offentlige sektors stadig mere krævende og komplekse opgaver. I januar 2012 blev det første hold dimittender udklækket fra uddannelsen. Og i de kommende år vil administrationsbachelorerne blive en stadig mere synlig og toneangivende arbejdskraft i den offentlige forvaltning. Kommunerne spiller en vigtig rolle for uddannelsen. Både som praktikvært på uddannelsens sjette semester og som potentiel, efterfølgende arbejdsgiver. ADMINISTRATIONSBACHELORUDDANNELSEN Uddannelsen er en 3 ½ år lang professionsbacheloruddannelse, som udbydes på syv af landets professionshøjskoler (se bagsiden). Uddannelsen tilrettelægges i tilknytning til den kommunale praksis herunder med obligatorisk praktikophold på uddannelsens sjette semester. De studerende tilegner sig videns- og handlekompetencer inden for administrative kernefag som fx jura, økonomi, organisations- og kommunikationsteori, kvalitetssikring og samfundsvidenskabelig metode. Endvidere spiller tværfaglighed, selvstændighed, innovation og analyse en stor rolle. I sidste del af uddannelsen kan de studerende specialisere sig inden uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Som mellemlang videregående administrationsuddannelse placerer uddannelsen sig således i feltet mellem de kontoruddannede og akademikerne med et overlap til begge sider (se figur side 3). En nyuddannet administrationsbachelor aflønnes på løntrin 32, jf. gældende overenskomst mellem KL og HK/Kommunal. 2

3 Kontoruddannede Administrationsbachelorer Akademikere Med denne publikation ønsker HK/Kommunal og KL: at tegne en række billeder af de jobprofiler, administrationsbachelorerne kan varetage. Jobprofilerne skal ses som idealtyper, som i praksis vil overlappe hinanden. endvidere er intentionen sidst i pjecen at anvise veje til et godt praktikforløb. Pjecen bygger på en række interviews med studerende, praktikvejledere og kommunale arbejdsgivere gennemført i Som baggrund for analysen ligger også en systematisk gennemgang af eksisterende materiale om uddannelsen samt eksisterende stillingsopslag. Administrationsbachelorerne placerer sig et sted mellem akademikerne og de kontoruddannede, og det er nok også styrken. Der er et stort behov for at få nogle flere med hands-on-erfaring og en praktisk tilgang. Måske kan administrationsbachelorerne træde mere direkte ind i en jobfunktion end akademikere, fordi uddannelsen er mere målrettet. Kurt Wagner, revisionschef i Intern Revision Københavns Kommune og har ansat en administrationsbachelor 3

4 JOBPROFIL 1 ADMINISTRAToren HVAD? HVOR? HVORDAN? MED HVEM? Administratorens primære arbejdsopgaver består af sagsbehandling, administrative driftsopgaver samt kvalitetssikring, opfølgning, koordinering mv. En administrator med erfaring kan også udføre mere udviklingsorienteret arbejde. Administratoren kan finde beskæftigelse i en bred vifte af funktioner i de kommunale forvaltninger. Både i fagforvaltningers driftsenheder og i tværgående funktioner som eksempelvis personale- og økonomiafdelinger. Administratoren anvender i sit daglige arbejde de videns- og handlekompetencer han/hun har opnået på uddannelsen. Det kan fx være grundlæggende juridisk-metodiske færdigheder, kompetencer i bogføring og regnskab, forståelse for kommunens opbygning og kompetencer i at anvende it-baserede fagsystemer. Administratoren vil ofte have en relativt afgrænset kontaktflade i sit daglige arbejde. Nogle varetager administrative opgaver i et sekretariat, hvor opgaverne primært løses indenfor enhedens stab eller indenfor afdelingens rammer. Andre vil imidlertid være i kontakt med mange i løbet af en arbejdsdag, fx borgerkontakt, kommunikation med andre institutioner og koordinering med ledelsen. SPECIALISERINGSGRAD GENERALIST SPECIALIST 4

5 Jeg bruger alle de værktøjer, jeg lærte på grunddelen hver dag. Specielt jura bruger jeg rigtigt meget. Jeg forventer, at de ting, jeg sidder med, bliver rutine, så jeg kan kaste mig over nogle flere opgaver. Peter K. Larsen, uddannet administrationsbachelor i januar 2012 og nu ansat som administrativ medarbejder på skole- og dagtilbudsområdet i Pladsansvisningen i Norddjurs Kommune. 5

6 JOBPROFIL 2 KONSULENTEN HVAD? HVOR? HVORDAN? MED HVEM? Konsulenten arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor varierende hovedområder. Økonomikonsulenten arbejder eksempelvis med controlling, optimering og udarbejdelse af budget og regnskab, udviklingskonsulenten arbejder bl.a. med udvikling og implementering af styringskoncepter og udviklingsopgaver, evalueringskonsulenten arbejder fx med løbende kvalitetssikring i form af indsamling, indtastning og analyse af data, HR-konsulenten vurderer trivsel og medarbejdersammensætning og fortolker eksempelvis overenskomster, og jobkonsulenten har borgerkontakt og matcher jobudbud og jobefterspørgsel via netværk til eksterne interessenter. Konsulenten kan ansættes i en lang række kommunale forvaltninger og institutioner. Konsulenten arbejder selvstændigt med et område, som han eller hun har specialiseret sig i på studiet. Konsulenten varetager først og fremmest analytiske samt udviklende opgaver, men er også i berøring med driften. I samspillet mellem drift og udvikling kan konsulenten bringe kompetencer i spil indenfor innovation og optimering af processer. Konsulenten indgår både i samarbejde med fagspecialister, driftspersonale og ledelsen. SPECIALISERINGSGRAD GENERALIST SPECIALIST 6

7 Ud over fast budgetansvar for fællescentrene har jeg mange ad hoc opgaver, hvis der lige dukker en opgave op eller skal implementeres noget nyt. Jeg har lært meget af min specialisering i økonomi. Det er det, jeg trækker mest på. Men vi har også lært om statistik, metode og dataindsamling, og innovation og effektivisering er ikke fremmed for mig. Camilla Lander, uddannet administrationsbachelor i januar 2012 og nu ansat som budgetkonsulent i Greve Kommune. 7

8 JOBPROFIL 3 PROjekt- KOORDINAToren HVAD? HVOR? HVORDAN? MED HVEM? Projektkoordinatoren har eksempelvis til opgave at forestå administrative og koordinerende funktioner i forbindelse med et projekt såsom sikring af fremdrift i projektets aktiviteter, betjening af styregruppe og udførelse af opgaver i tilknytning til projektet. Projektkoordinatoren kan indgå i alle typer af kommunale projekter, herunder eksempelvis projekter på tværs af fagforvaltninger eller projektorganiserede udviklingsopgaver indenfor egen forvaltning. Projektkoordinatoren fungerer typisk som projektdeltager eller som koordinator. Erfarne administrationsbachelorer vil imidlertid også kunne løfte opgaven som projektleder i kommunale projekter. Projektkoordinatoren arbejder tværprofessionelt med indsigt i både drift og analyse og har et bredt kendskab til forvaltning og politisk styring af den offentlige sektor. Projektkoordinatoren indgår i mange forskellige samarbejdsrelationer. Eksempelvis i rollen som den, der rapporterer og indstiller til projektejer, koordinerer forskellige faggruppers bidrag og forstår de forskellige medarbejdergruppers sprog. Projektkoordinatoren kan også igangsætte andre medarbejdere, som udfører driftsopgaver i projektet. SPECIALISERINGSGRAD GENERALIST SPECIALIST 8

9 Jeg var knyttet til et projekt om formidling af nøgletal. Jeg sad i en stabsfunktion i jobcentret med mange forskellige opgaver, men hovedopgaven var den årlige resultatrevision i samarbejde med udviklingskonsulenten. Thomas Sprogø, praktikant i Syddjurs Kommunes jobcenter i

10 JOBPROFIL 4 UDVALGS- SEKRETÆREN HVAD? HVOR? HVORDAN? MED HVEM? Udvalgssekretæren bestrider en række opgaver vedrørende kommunens betjening af politiske udvalg m.m., herunder forberedelse af og opfølgning på politiske møder. Opgaverne indebærer fx deltagelse i formøder, udfærdigelse af sagsfremstillinger og kommunikation med andre i forvaltningen, der skal udarbejde sagsfremstillinger. Endvidere udføres en række praktiske aspekter omkring møder alt sammen typisk i et tæt samspil med ansvarlig chef eller direktør. Nogle udvalgssekretærer koordinerer endvidere en række politiske processer fx strategiseminarer, studieture osv. for det politiske udvalg. Udvalgssekretæren sidder ofte placeret i et sekretariat eller en stab i nærheden af den del af forvaltningsledelsen, der har betjening af politiske udvalg som ansvarsområde. Udvalgssekretæren arbejder typisk i tæt samspil med den ansvarlige ledelse. Opgaverne betoner udvalgssekretærens systematiske og politisk-analytiske kompetencer. Udvalgssekretæren koordinerer processer, er præcis og kan kommunikere. Endvidere er udvalgssekretæren ofte den, der sikrer, at sagsbehandlere leverer sager til dagsordenen rettidigt, samt at sagerne har en tilstrækkelig kvalitet. Endelig har udvalgssekretæren et grundlæggende kendskab til den kommunale styrelseslov. Udvalgssekretæren er i samspil med en lang række mennesker i løbet af en arbejdsdag. Dels ledelsen og dels de sagsbehandlere, der udfærdiger sager til dagsordenen. Endvidere indgår udvalgssekretærerne ofte i erfaringsudvekslings- og koordinationsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger. Udvalgssekretæren har desuden kendskab til relationen mellem politisk valgte og embedsmænd. SPECIALISERINGSGRAD GENERALIST SPECIALIST 10

11 Jeg skal primært lave budget og regnskab, men også nye evalueringer, og løbende afrapportering og skriftlige indstillinger til politiske udvalg. Leon Nielsen, administrationsbachelor og nyansat i Tårnby Kommunes arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltning fra

12 JOBPROFIL 5 VEJLEDEREN HVAD? HVOR? HVORDAN? MED HVEM? Vejlederen forestår erhvervs- og uddannelsesvejledning af borgere i form af individuel vejledning eller gruppevejledning. Men vejlederen kan også vejlede kolleger eller have udadgående opgaver som planlægning og deltagelse i events og messer. Ligeledes kan vejlederen beskæftige sig med mere analytiske arbejdsopgaver som fx kvalitetssikring. Vejlederen beskæftiges eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller i vejledningsfunktioner i tilknytning til jobcentre. Men vejlederen kan også arbejde andre steder, fx med intern vejledning af kolleger, på sprogcentre eller kommunale uddannelsesinstitutioner. Vejlederen udfører uddannelses- og erhvervsvejledning gennem professionelle samtale- og kommunikationsteknikker, såsom coachende tilgange. Det gælder både ved gruppevejledning, borgerkontakt eller i form af klar og præcis skriftlig afrapportering. Sproglige færdigheder er således i centrum. Vejlederen arbejder med borgere, kursister, kolleger, ledelsen og den øvrige administration. Derudover har vejlederen en stor kontaktflade med eksterne interessenter, fx virksomheder og uddannelsesinstitutioner. SPECIALISERINGSGRAD GENERALIST SPECIALIST 12

13 Styrken i uddannelsen er, at den er tværfaglig. Det er helt klart en force, at de både har et ben hos akademikerne og de kontoruddannede. Folk, der ikke har den der faglige stolthed, er bedre til at samarbejde, og det er en styrke for den her uddannelse. Signe Pedersen, tidligere vejleder for en praktikant i forebyggelsesafdelingen i Fredericia Kommune 13

14 SÅDAN! et godt praktikforløb for administrationsbachelorer Praksisnær uddannelse En færdiguddannet administrationsbachelor skal besidde en række praksisnære handlekompetencer. Disse indlæres ikke mindst på sjette semester, hvor der er en obligatorisk praktikperiode. Kommunerne løfter i den forbindelse et stort ansvar som vært for praktikanterne. Under praktikken har de studerende mulighed for at snuse til den professionspraksis, de typisk vil finde ansættelse indenfor. Og her kan de hvis praktikken tilrettelægges rigtigt indlære nye kompetencer og koble undervisningens teorier med virkelighedens praksis. Gode råd til praktikken I det følgende kan du læse en række informationer om praktik og hente inspiration til tilrettelæggelsen af det gode praktikforløb. Hvilke omkostninger er der ved at have en studerende i praktik? Praktikken er ulønnet. Praktikanten modtager SU og skal ikke have elevløn. Omkostningen består i stedet i at afsætte tid til at tilrettelægge praktikforholdet og forestå den løbende vejledning og sparring. Til gengæld vil praktikanten også kunne bidrage til at løse en række opgaver i organisationen og ofte også give anledning til refleksioner over de måder, hvorpå organisationen arbejder. Hvor længe varer opholdet? Praktikken ligger på uddannelsens sjette semester og har en varighed af cirka fire måneder. Hvad er målet med praktikken? Ifølge bekendtgørelsen for professionsbacheloruddannelserne skal praktikken i samspil 14

15 Der var stor variation i praktikantens opgaver. Praktikanten startede med driftsopgaver og sluttede med analyseopgaverne. Det handler også om, at praktikanten blev dygtigere til driftsopgaverne, så der blev frigivet ressourcer til andre opgaver. De studerende er generelt tilfredse med praktikken Undersøgelser fra professionshøjskolerne viser, at de studerende på uddannelsen er meget tilfredse med deres praktikforløb. Birgitte de Place, tidl. vejleder for en praktikant i Odder Kommune 80% mener, at praktikforløbet sætter deres tidligere fag i perspektiv. med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Det gode praktikophold tilrettelægges, så praktikanten gradvist bygger ovenpå sine erfaringer. Det skal med andre ord have progression fra det observerende i begyndelsen til det senere mere reflekterende og selvstændigt udøvende. Hvem har det overordnede ansvar og ansvaret for at informere? Uddannelsesinstitutionen er overordnet ansvarlig. Dermed er uddannelsesinstitutionen også forpligtet til at informere praktikstedet om gældende regler og forberede værten til opholdet. Det er erfaringsmæssigt nyttigt at holde kontakten til uddannelsesinstitutionen og også stille krav til uddannelsesinstitutionen om information og vejledning. 87% mener, at forløbet er relevant i forhold til uddannelsen. 83% mener, at forløbet giver dem en øget faglighed. Kilde: Tilfredshedsundersøgelse 2012, Professionshøjskolerne 15

16 Her kan du læse mere KL.DK HK.DK/KOMMUNAL Praktikhåndbog, Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration, september Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. 2013, KL, HK/KOMMUNAL Her udbydes administrationsbacheloruddannelsen: AALBORG VIBORG AARHUS ESBJERG ODENSE NÆSTVED KØBENHAVN KOLOFON Tekst: KL og HK/Kommunal Grafisk design: Ann-Britt Broström Tryk: FOAs Trykkeri 2. oplag For yderligere information: og KOMMUNAL KOMMUNAL

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC Er du i bevægelse? Karriereudvikling for konsulenter i Staten PERSONALESTYRELSEN DJØF AC indhold Karriere er bevægelse 1 Karriereudviklingssamtaler 2 Jobprofiler for konsulenter 4 Fagligt ansvar kombineret

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere