Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse 2018"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR

2 Baggrund og metode...2 Målgruppen for målingen...2 Spørgerammen...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...3 Resume af data med perspektiver til målingen fra Analyse af data...8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?...8 Personlig pleje...9 Praktisk hjælp...11 Forskelle mellem privat og offentlig leverandør...12 Kvalitet af madservice...13 Praktiske forhold omkring hjælpen...14 Mødet med hjælperne...14 Er hjælperne venlige over for dig?...14 Er hjælperne omsorgsfulde over for dig?...15 Udviser hjælperne respekt over for dig?...15 Tager hjælpernes arbejde udgangspunkt i dine ønsker og mål?...15 Rehabilitering...16 Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen?...17 Det frie valg...18 Fleksibel hjemmepleje...19 Uddybende viden om målgruppen...20 Bilag Spørgeskemaet

3 Baggrund og metode Ifølge Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Lov om social service 83 skal brugertilfredsheden blandt modtagere af hjemmeplejen dokumenteres hvert 3. år. I den forbindelse har Pleje og Omsorg gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret Brugertilfredshedsundersøgelsen har til formål, at indhente viden om kvaliteten af den støtte der gives efter Lov om social service 83. Det vil sige kvaliteten af; 1) Personlig hjælp og pleje 2) Hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3) Madservice Målgruppen for målingen I Tønder kommune er der omkring 1200 borgere der modtagere støtte efter Lov om social service 83. Heraf er der blevet foretaget en tilfældig udvælgelse efter personnummer, hvor der er 619 borgere der er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen. I udvælgelsen er det blevet sikret, at målgruppen er repræsentativ for hele målgruppen. Sådan at fordelingen i køn, alder, hvem der modtager mad, samt andelen der modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør, er repræsentativ for hele målgruppen (se også bilag 2). Spørgeskemaet er blevet distribueret via Digital Post. Her blev 227 spørgeskemaer afleveret digitalt, mens 395 skemaer blev sendt til fjernprint, da borgerne var fritaget fra Digital Post. Borgere havde mulighed for enten at besvare spørgeskemaet på internettet eller i papirformat, hvor de kunne fremsende deres besvarelser via post eller aflevere dem til deres hjemmeplejer. Spørgerammen Spørgeskemaet er udformet med inspiration fra et koncept fra KL der har sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på tværs af kommunerne. Tønder Kommune har dog valgt, at foretage enkelte justeringer i skemaet, sådan at spørgerammen er gjort kontekstnær og mest mulig relevant for respondenterne. Svarprocent Der er 256 borgere der har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 41 procent. Heraf har 128 borgere besvaret skemaet elektronisk, og 128 borgere har besvaret skemaet i papirformat. Nogle svar peger i retning af nogle forståelsesproblemer. Ligesom nogle af besvarelserne indeholder fejl i form af manglende svar. Derfor varierer antallet af respondenter fra spørgsmål til spørgsmål i analysen 1. Som led i at kvalificere besvarelserne har der været mulighed for at borgerne kunne få vejledning til udfyldelse af skemaet, hvor ældrerådets medlemmer har tilbudt støtte og vejledning til at udfylde skemaet. 1 En erfaring er her, at det er nemmere at sikre, at borgerne besvarer skemaet korrekt, hvis det udfyldes elektronisk. Her sikrer spørgeskemasystemet SurveyXact, at brugeren sætter kryds i alle spørgsmål. 2

4 Plejepersonalet er inden undersøgelsen blevet bedt om ikke at hjælpe borgerne med spørgeskemaet, da der kan være en interessekonflikt. Hvem har svaret? Af de brugere, der har valgt at besvare spørgeskemaet, er: 67 pct. kvinder og 33 pct. mænd (svarende til fordelingen af hele målgruppen). 74. pct., som bor alene 67 pct. som ser familie eller venner ca. 1 gang om ugen eller oftere Aldersfordelingen viser at 41 procent af respondenterne er over 84 år. Aldersfordelingen for de der har besvaret spørgeskemaet 3

5 Resume af data med perspektiver til målingen fra 2015 Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at der er en høj grad af tilfredshed med den samlede hjemmepleje, idet 79 % er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den hjemmepleje, de modtager Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Tilfredsheden med den samlede hjemmepleje er dog faldet med 8 % sammenlignet med undersøgelsen i 2015, hvor tilfredsheden lå på 87 procent Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 4

6 Høj grad af tilfredshed med den personlige pleje Ses der på brugernes vurdering af den personlige pleje samlet set, kan det udledes at 86 procent af respondenterne, som modtager personlig pleje, er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen. Der er 11 procent, der har en oplevelse af, at de både er tilfredse og utilfredse med hjælpen. To procent af respondenterne er enten utilfredse eller meget utilfredse med kvaliteten af den støtte de modtager I evalueringen fra 2015 var 91 procent meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje

7 Høj grad af tilfredshed med den praktiske hjælp Ses der på tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set er en overvægt af respondenterne tilfredse med hjælpen. Her er 75 procent af borgerne enten meget tilfredse eller tilfredse med den støtte de modtager I evalueringen fra 2015 var 73 procent af respondenterne meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp. Mens 9 procent var enten utilfredse eller meget utilfredse med støtten

8 Mindre forskel i tilfredshedsgraden mellem udbydere Ses der på tilfredsheden med støtte fra henholdsvis offentlig og privat leverandør kan det ses, at der er en høj grad af tilfredshed med begge leverandørtyper. Der er 85 procent af de der modtager støtte fra private leverandører, der er enten tilfredse eller meget tilfredse med støtten. Mens der er 79 procent af de, der modtager støtte fra Tønder kommunes hjemmepleje, der er tilfredse eller meget tilfredse med støtten. Den største forskel kan aflæses ved, at der ikke er nogen der fortæller om utilfredshed ift. støtte fra den private leverandør. Mens der er 6 procent, der fortæller om utilfredshed med støtten fra det offentlige. En overvægt af svarpersonerne kender ikke til muligheden for fleksibel hjemmepleje Borgerne er blevet spurgt om, hvorvidt de ved, at de kan benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. Her fremgår det, at 54 procent af respondenterne ikke kender til muligheden. 7

9 Analyse af data I analysen er data fra respondenterne sat ind i grafer der beskriver den procentvise fordeling. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Brugerundersøgelsen viser, at borgerne samlet set udtrykker en høj grad af tilfredshed med den støtte de modtager. Der er 79 procent af respondenterne, der fortæller, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen de modtager. Kun 3 procent af respondenterne giver udtryk for, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse (svarende til 6 borgere). 8

10 Personlig pleje Brugerundersøgelsen viser, at 93 af respondenterne modtager personlig pleje. Blandt disse er der en høj grad er tilfredshed med den personlige pleje, som brugerne modtager. 86 procent af respondenterne er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen de modtager til personlig pleje. Der er 11 procent der svarer både og, hvor de oplever både at være tilfredse og utilfredse med hjælpen. Mens to procent er enten utilfredse eller meget utilfredse med kvaliteten af den støtte de modtager. Hvad synes du om den hjælp, du får til den personlige pleje samlet set? Personlig pleje målt indenfor specifikke områder Når der ses på brugernes tilfredshed målt indenfor de forskellige former for personlig pleje(bad, vask, af- og påklædning og toiletbesøg), er der fortsat en oplevelse af en høj grad af tilfredshed. Af grafen nedenfor kan det aflæses, at mellem procent respondenterne fortæller, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med den støtte, de modtager. Hvad synes du om den hjælp, du får til, at gå i bad? 9

11 Hvad synes du om den hjælp, du får til at vaske dig? Hvad synes du om den hjælp, du får til af og påklædning? Hvad synes du om den hjælp, du får til toiletbesøg? 10

12 Praktisk hjælp Ses der på tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set, er en overvægt af respondenterne tilfredse med hjælpen. Her er 75 procent af borgerne enten meget tilfredse eller tilfredse med den støtte, de modtager. Hvad synes du om den praktiske hjælp, samlet set? Graf for de der modtager støtten Hvad synes du om den hjælp, du får til rengøring? 11

13 Hvad synes du om den hjælp, du får til tøjvask? Forskelle i tilfredsheden samlet set, og tilfredsheden for de der modtager hjælp fra henholdsvis privat og offentlig leverandør Ses der på tilfredsheden med støtte fra henholdsvis offentlig og privat leverandør kan det ses, at der er en høj grad af tilfredshed med begge leverandørtyper. Ud af de 20 borgere, der modtager støtte fra en privat leverandør, er 85 procent enten tilfredse eller meget tilfredse med støtten. 79 procent af de, der modtager støtte fra det offentlige, er tilfredse eller meget tilfredse med støtten. Den største forskel kan aflæses ved, at der ikke er nogen der fortæller om utilfredshed ift. støtte fra privat leverandøren. Mens der er 6 procent der fortæller om utilfredshed med støtten fra det offentlige. Tilfredshedsgraden for de borgere der modtager hjælp fra privat leverandør 12

14 Tilfredshedsgraden for de borgere der modtager hjælp fra offentlig leverandør Kvalitet af madservice I brugerundersøgelsen er borgerne blevet spurgt om, hvad de synes om den mad, som de får leveret fra Tønder fælleskøkken og den private leverandør Det danske madhus. Her har 48 personer angivet, at de får leveret mad. 69 procent fortæller, at de synes maden er meget god eller god. Mens 25 procent mener kvaliteten af maden er hverken god eller dårlig. Hvad synes du om maden, du får leveret? 13

15 Praktiske forhold omkring hjælpen Det tilstræbes, at det er det samme team af hjælperne, som kommer i borgernes hjem. Men eftersom det for nogle borgers vedkommende er hele døgnet der skal dækkes ind, så vil der ved nogle af de borgere, som modtager mest støtte, komme forskellige hjælpere i deres hjem. I forhold til om hjælperne kommer på de aftalte tidspunkter, står der i Tønder Kommunes kvalitetsstandard, at hjælperne skal ringe, hvis de bliver mere end en halv time forsinket (ved praktisk hjælp dog 1 time). Respondenterne er blevet spurgt til om de oplever, at det som oftest er de samme hjælpere der kommer og yder dem hjælpen. Hertil svarer omkring en tredjedel, at de oplever at det som oftest er de samme hjælpere der kommer i deres hjem(32 procent). Lidt under en tredjedel svarer både og (26 procent) og lidt mere end en tredjedel oplever, at det ikke er det samme team af hjælpere, der kommer hos dem (38 procent). Lidt mere end halvdelen vurderer, at hjælpen har samme kvalitet for dem, uanset hvilken hjælper der kommer (52 procent). Mens 23 procent af respondenterne svarer både og, og 20 procent vurderer at hjælpens kvalitet er forskellig afhængig af hjælperen der kommer i deres hjem (6 procent har valgt ved ikke ). 61 procent af respondenterne fortæller at hjælperne kommer på de aftalte tidspunkter. Mens 22 procent fortæller, at det er både og og 10 procent fortæller at det er deres oplevelse, at hjælperne ikke kommer til de aftalte tidspunkter (og 8 procent har valgt ved ikke kategorien). Mødet med hjælperne Nedenstående handler om, hvordan hjælperne møder borgerne og yder hjælpen. Af svarerne kan det udledes, at størstedelen af brugerne oplever, at hjælperne er venlige, omsorgsfulde og respektfulde overfor dem. En overvægt af borgerene oplever også, at hjælpernes indsats tager udgangspunkt i deres ønsker og mål. Er hjælperne venlige over for dig? 14

16 Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? Udviser hjælperne respekt over for dig? Tager hjælpernes arbejde udgangspunkt i dine ønsker og mål? 15

17 Rehabilitering Brugerne er også blevet spurgt ind til, hvordan de oplever medarbejdernes støtte til at gøre dem så selvhjulpne som muligt. Heraf fortæller 83 procent, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med den støtte de får til at blive så selvhjulpne som muligt i forhold til den personlige pleje. Ses der på brugernes oplevelse af medarbejdernes støtte til at gøre dem så selvhjulpne som muligt i forhold til de praktiske gøremål, svarer 70 procent, at de er meget tilfredse eller tilfredse med hvordan de støttes til at være så selvhjulpne som muligt i forhold til de praktiske gøremål. Personlig pleje Praktisk hjælp 16

18 Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? Borgerne er også blevet spurgt til, hvordan de oplever, at deres kompetencer til at klare de daglige gøremål har udviklet sig under hjemmeplejeindsatsen. Her svarer 40 procent af respondenterne, at deres kompetencer er uændrede. Mens 22 procent vurderer, at deres kompetencer er blevet udviklet, og 10 procent vurderer at deres kompetencer er blevet færre. 17

19 Det frie valg Borgerne har mulighed for at vælge, om de vil have deres hjælp udført af kommunen eller af en privat leverandør. I Tønder Kommune findes der, foruden den kommunale leverandør, en godkendt privat leverandør af praktisk hjælp (rengøring), og en godkendt privat leverandør af mad. Mens der ikke findes private leverandører af personlig pleje i Tønder Kommune. Borgerene er blevet spurgt til, om de ved, at de frit kan vælge mellem kommunale og private leverandører. Her svarer 68 pct. ja og 32 pct. svarer nej til dette spørgsmål. Borgerne er desuden blevet spurgt til, hvor vigtigt det er for dem, at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører. Her svarer 31 procent, at det for dem er meget vigtigt eller vigtig, at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører. 18

20 Fleksibel hjemmepleje Modtagere af hjemmepleje har mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at en borger der er visiteret til rengøring af fx gulve, kan vælge at få gjort køleskabet rent i stedet for at få vasket gulve. Fleksibel hjemmehjælp kan også benyttes, når man modtager personlig pleje. Borgerne er blevet spurgt om, hvorvidt de ved, at de kan benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. Som det fremgår af figuren er der 46 procent der kender til ordningen. Mens lidt flere end halvdelen ikke kender til muligheden. 19

21 Uddybende viden om målgruppen Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? Hvor tit kommer hjemmeplejen hos dig? Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? 20

22 Bilag 1 Spørgeskemaet Velkommen til undersøgelsen! Det vil være en fordel at maksimere vinduet til fuld størrelse på din skærm. Når du har besvaret spørgsmålene i det enkelte skærmbillede, skal du klikke på "Næste" i nederste venstre hjørne. God fornøjelse. Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje (fx bad, toiletbesøg, vask, af- og påklædning) Hvad synes du om den hjælp, du får til (sæt ét kryds i hver række): meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 1. At gå i bad? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 2. At vaske dig? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 3. Af- og påklædning? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 4. Toiletbesøg? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 5. Den personlige pleje samlet set? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp (fx rengøring og tøjvask) Hvad synes du om den hjælp, du får til (sæt ét kryds i hver række): meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 21

23 meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke Får ikke hjælp 6. Hjælpen til rengøring? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 7. Hjælpen til tøjvask? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 8. Den praktiske hjælp samlet set? (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) Maden 9. Hvad synes du om maden, du får leveret? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Får ikke leveret mad (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjemmehjælperne (sæt ét kryds i hver række). Ja Både og Nej Ved ikke 10. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? 11. Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper der kommer i dit hjem? 12. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? (5) (3) (1) (6) (5) (3) (1) (6) (5) (3) (1) (6) Personale 22

24 De næste spørgsmål handler om de medarbejdere, som yder hjælpen (sæt ét kryds i hver række). Ja Både og Nej Ved ikke 13. Er hjælperne venlige over for dig? 14. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? 15. Udviser hjælperne respekt over for dig? 16. Tager hjælpernes arbejde udgangspunkt i dine ønsker og mål? (5) (3) (1) (6) (5) (3) (1) (6) (5) (3) (1) (6) (5) (3) (1) (6) 17. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke Ikke relevant/mo dtager ikke ydelsen (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 18. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (fx rengøring og tøjvask)? meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke Ikke relevant/mo dtager ikke ydelsen (5) (4) (3) (2) (1) (6) (7) 23

25 19. Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmeplejeindsatsen? (5) Meget mere selvhjulpen (4) Mere selvhjulpen (3) Uændret (2) Mindre selvhjulpen (1) Meget mindre selvhjulpen (6) Ved ikke (7) Ikke relevant Din samlede vurdering af hjemmeplejen 20. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? meget tilfreds tilfreds Både og utilfreds meget utilfreds Ved ikke (5) (4) (3) (2) (1) (6) Det frie valg 21. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? (1) Ja (2) Nej 22. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge imellem kommunale og private leverandører? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke (5) (4) (3) (2) (1) (6) 24

26 23. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du selv må bestemme, hvad hjemmeplejen skal lave, når de er hos dig. (1) Ja (2) Nej 24. Hvor tit kommer hjemmeplejen hos dig? (1) Flere gange om dagen (2) 1 gang hver dag (3) Flere gange om ugen (4) 1 gang om ugen (5) Hver 2. uge (6) Hver 3. uge eller mindre (7) Ved ikke Om dig Denne del af spørgeskemaet handler om dig 25. Bor du alene? (1) Ja (2) Nej (3) Ønsker ikke at oplyse 26. Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? (1) Cirka 2 gange om ugen eller oftere (2) Cirka 1 gang om ugen (3) Cirka 1 til 3 gange om måneden (4) Sjældnere (5) Aldrig (6) Ønsker ikke at oplyse 25

27 27. Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke (5) (4) (3) (2) (1) (6) Tak for hjælpen! Husk at klikke på "Afslut" for at gemme din besvarelse. 26

28 Bilag 2 Fordeling af udtræk af hele målgruppen. Fordeling af det udtræk der laves. 27

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune Navn Vej Postnummer Kære modtager af hjemmepleje I Egedal Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen meget højt. Af den grund er det vigtigt for os at få viden om, hvad du synes

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Borgere som modtager hjemmepleje Antal besvarelser: 416 Svarprocent: 60,70% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 20 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

Hjemmeplejen - Hovedrapport

Hjemmeplejen - Hovedrapport Hjemmeplejen - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,3%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,3% beelser: BRUGERTILFREDSHED 26 Svarprocent: 83,3% DIN SAMLEDE VURDERING Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 2 3 4 3,6 3,8 -,2 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% beelser: 330 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 311 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% beelser: 223 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 215 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE 2 (VEJLEDNING - WEB VERSION) VELKOMMEN TIL BRUGERUNDERSØGELSEN AF HJEMMEPLEJEN I HØRSHOLM KOMMUNE VEJLEDNING Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% beelser: 911 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 865 1 2 3 4 5 3,8 3,8 0,0 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014 Borgerundersøgelser Datasammenligning 01 og 01 Slagelse Kommune Center for Sundhed og Omsorg Baggrundsspørgsmål Tabel 1: Er du kvinde eller mand? 109 55 58 Kvinde 6 69,9% Mand 9 0,1% 8 0,1% 16 9,9% 8 69,%

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd Bilag til hedsundersøgelse 2014 Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Bilag til

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING - ASPEKT R&D A/S Besvarelsesprocenter Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre Borgerundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport - Sammenligning over tid Modtagere af Hjemmepleje beelser: 1.699 Svarprocent: 55,07% Hele Landet Side 1 ud af 10 sider Introduktion Tilfredshedsportalen har

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

[tekst9_afslut v ingen hjælp] [4=2] [Alder]

[tekst9_afslut v ingen hjælp] [4=2] [Alder] [Introduktion] (INTW: Selvom respondenten ikke modtager hjemmehjælp, er det stadig vigtigt at få respondentens alder oplyst. Hvis dette ikke er muligt, placeres vedkommende under 'frascreent alder') Goddag

Læs mere

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert.

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Introduktion Ballerup Kommune undersøger i øjeblt hjemmeplejemodtageres tilfredshed med kvaliteten af den service, som de modtager. Formålet er at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Opsamling af undersøgelse om forhold for ældre i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemaundersøgelse om forholdene for ældre på Østerbro har været sendt ud i Østerbro Borgerpanel fra den 19.-26. september 2017.

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf Rapport Tilsyn med personlig praktisk i hjemmeplejen Maj 2017 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner beelser: 14 Svarprocent: 42,42% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Plejebolig Balling beelser: 14 Svarprocent: 56,00% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018 Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsmålingen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk hjælp og

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup 2018

Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup 2018 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 8. februar 2019 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: lorn@balk.dk Kontakt: Louise Rønnov Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup Sammendrag Brugerne af hjemmepleje i Ballerup har i oktober

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere