Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017"

Transkript

1 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole uddannelse job Nærdemokrati lokal udvikling Trafikal ligestilling Det gode ældreliv for alle side 15 Danmarks bedste folkeskole side 20 Regionskommunen ansatte organisation side 22 Sundhed og forebyggelse side 23 Fritid og kultur side 25 Natur miljø energi side 26 Boliger side 28 Venstre Bornholm i Region Hovedstaden side 29 VU Bornholms mærkesager side 31 Venstres kandidater side 32 2

3 V Æ K S T B E S K Æ F T I G E L S E A R B E J D E T I L A L L E I n d l e d n i n g Bornholm har tre store og meget massive udfordringer. De hænger uløseligt sammen. Og de skal derfor løses i en helhed med politiske tiltag, der understøtter hinanden. Befolkningstallet bliver ved at falde markant. Prognosen for fremtiden er ikke opmuntrende. Men kurven skal vendes. Det bornholmske samfund må stå sammen og satse meget mere på udvikling og på fremtiden. Det bornholmske samfund skal op i gear. En årsag til det faldende befolkningstal er, at Bornholm mangler arbejdspladser. Det er en massiv udfordring. Mange flytter over efter job. Der flytter for få nye til. Mangel på arbejdspladser går især ud over en hel generation af unge. Mange kommer ikke i gang med et arbejdsliv. For samfundet betyder den store ledighed manglende indtægter og store sociale udgifter. Den tredje massive udfordring er et lavt uddannelsesniveau. Motivation og lyst til et spændende liv er uddannelse og kompetencer. Uddannelse begynder i Folkeskolen. Skolen har en helt central rolle for uddannelse, beskæftigelse og det gode liv. Kun Danmarks bedste folkeskole er god nok. Vi skal samle uddannelses- og vidensmiljøerne. De unge skal mødes med dynamik, innovation og mangfoldighed. Erhvervslivet er en del af mangfoldigheden og skal tættere på folkeskole og uddannelser. Venstres svar på de massive udfordringer er rettidig omhu. De massive udfordringer skal løses i en helhed. Vækst og udvikling er en helhed, og vækst begynder i det private erhvervsliv. Det private arbejdsmarked skaber grundlaget for jobs og indtægter i familierne. De private virksomheder skaber indtægter til det bornholmske samfund. Vækst i virksomhederne er forudsætningen for beskæftigelse, og de er Bornholms udviklingsdynamo. Bornholms Regionskommune har helt overordnet pligt til at tage massivt fat på at løse udfordringerne. Regionskommunen skal have mere fokus på vækst og udvikling i det private erhvervsliv. I enhver kommunal opgaveløsning skal medtænkes vækst og beskæftigelse. Regionskommunen skal opleves som den professionelle organisation, der tænker i løsninger til sine virksomheder og borgere. 3

4 Venstre er vedholdende i sit mål om, at udfordringerne løses bedst i en decentral struktur. Det stærke lokale engagement er hjertet i Bornholms udvikling. Venstres strategi og mål er helhedsløsningen, der også indeholder større valgfrihed i dagpasningen til børnefamilierne, et bedre ældreliv med fokus på kompetencer i stedet for alder, lavere færgepriser og trafikal ligestilling med resten af landet, og også teknologisk ligestilling og bredbånd til alle. Tiden er gået. Venstre har taget førertrøjen på. Rettidig omhu er NU. V æ k s t o g a r b e j d s p l a d s e r Venstres politiske retning er at styrke det private erhvervsliv. Det er de private virksomheder, der har mulighed for vækst og for at skabe arbejdspladser. Det er derfor også i de private virksomheder, indtægtsgrundlaget for det bornholmske samfund skabes. Venstres vision er, at Regionskommunen i højere grad skal se sig selv som serviceudbyder end som serviceleverandør. Driften af Regionskommunen er i kraft af sin størrelse et vigtigt hjemmemarked for de mange små og mellemstore virksomheder. Det hjemmemarked kan udvides og vokse til gavn for beskæftigelsen. Private virksomheder med et stabilt hjemmemarked har flere og andre muligheder for eksport med øget lokal beskæftigelse til følge end en offentlig virksomhed. Derfor vil Venstre øge samarbejdet mellem de private virksomheder og kommunen. Bornholms Regionskommune er i sig selv en rammebetingelse for at fastholde og skabe nye arbejdspladser. I enhver kommunal opgave bør det vurderes, i hvilket regi opgaven løses bedst og billigst. I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på, at kompetencer bliver fastholdt på Bornholm. Venstre går foran, når det drejer sig om at prioritere det bedst mulige erhvervsklima med lokale arbejdspladser til følge. Ikke mindst skal der gøres en særlig indsats for de mange små og mellemstore virksomheder, der kendetegner erhvervsstrukturen på Bornholm. Venstres mål er, at den kommunale organisation har mere fokus på at skabe rammer for vækst i det private erhvervsliv. Regionskommunen skal grundlæggende opleves som den loyale og troværdige samarbejdspartner for virksomheder og iværksættere. 4

5 Venstre står på mål for en åben dialog og for beslutninger, der skaber arbejdspladser. Regionskommunen skal geares til at tænke vækst og beskæftigelse i erhvervslivet, når kommunale opgaver løses. Erhvervsliv og borgere skal være i centrum. Kommunal opgaveløsning tager udgangspunkt i det bedste for Bornholm. Med de massive udfordringer, Bornholm har, er det bedste for Bornholm jobskabelse, erhvervsudvikling og at styrke samfundsøkonomien. Alle ledige skal hjælpes hurtigt i beskæftigelse. Vi skal derfor sikre både en fleksibel arbejdsmarkedsindsats og et velfungerende arbejdsmarked, hvor det er muligt for arbejdstagere og jobs at finde hinanden. Flere borgere skal hjælpes fra en passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse på arbejdsmarkedet og dermed til et bedre liv. Venstres mål er en mere effektiv kommunal indsats. Jobcenteret skal rustes til at være en aktiv og naturlig samarbejdspartner. Virksomheder og ledige skal have opfyldt deres krav og forventninger. Arbejdsgange skal være enkle og smidige og skal fokusere på løsninger. Der skal være et særligt fokus på de unge, som hurtigt skal hjælpes i job eller uddannelse. Den kommunale sagsbehandling skal gøres mere enkel og orienteret mod løsninger. Der skal fokuseres mere på digitale løsninger både for erhvervsliv og borgere. Det skal bidrage til hurtigere og smidigere sagsbehandling. Regionskommunen har dygtige og engagerede medarbejdere. De løser deres opgaver på et højt, fagligt niveau. Al sagsbehandling skal være løsningsorienteret og dialogbaseret. I langt højere grad end det sker i dag skal Regionskommunen i direkte dialog med private virksomheder og borgere om deres behov. Kan en konkret tilladelse ikke gives, skal kommunen i dialog om en alternativ løsning. Fokus er, at der findes en løsning, der fremmer vækst og beskæftigelse. Regionskommunens anlægsbudget er væsentligt i bestræbelserne på at fastholde og skabe arbejdspladser i den bornholmske bygge- og anlægsbranche. Det er Venstres mål, at Regionskommunen både sætter nybyggeri i gang og renoverer eksisterende kommunale anlæg. Aktiviteten skal både tjene et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål. Energirenovering med korte tilbagebetalingstider bør prioriteres højt. 5

6 Venstre ønsker åbenhed og synlighed i kommunale takster. Åbenhed om takster med direkte indvirkning på beskæftigelsen, sikres ved reel inddragelse af borgere, brugere og nedsatte brugerråd. Kommunale skatter og afgifter bør holdes i ro eller nedsættes, hvor det er muligt. Turismen er Bornholms næststørste erhverv. Det er af afgørende betydning som turistø, at vores mange gæster bydes velkommen af en ø i topform. Sammen med foreninger, borgere og erhvervsliv skal Regionskommunen sikre en effektiv infrastruktur, smukke naturoplevelser, velfungerende og renholdte byer og strande. Tilfredse turister skaber vækst. Venstre ønsker en tæt dialog med turisterhvervet om, hvordan de kommunale ressourcer anvendes bedst muligt og i højere grad kan understøtte vækst og beskæftigelse i turistbranchen. Landbruget er fortsat et af Bornholms hovederhverv. Landbruget skaber mange arbejdspladser i det bornholmske samfund. Foruden arbejdspladser i den primære landbrugsdrift, er det i håndtering, forarbejdning og forædling af landbrugets produkter. Dertil kommer ydelser og leverancer til landbruget fra bornholmske servicevirksomheder. Det er derfor sund fornuft med et positivt kommunalt medspil i forhold til landbrugets udviklings- og vækstpotentiale. Bornholmske fremstillingsvirksomheder har en vigtig rolle i at skabe vækst og arbejdspladser. Mange bornholmske virksomheder er markedsførende inden for deres produktion. Det gælder både fødevarer og industriprodukter. Venstre vil arbejde for at skabe bedre rammebetingelser. Det gælder både transporten til og fra øen og afsætningsmuligheder lokalt. Udpege kommunale driftsområder med vækstpotentiale, der er velegnede forretningsområder i et privat regi Sikre fair mulighed for, at bornholmske virksomheder kan byde ved kommunale udbud 6

7 Udbyde kommunale opgaver, hvor konkurrenceudsættelse kan give bedre og/eller billigere service Fokusere på lokale fødevarer fra konventionelle og økologiske leverandører i kommunale madtilbud Skabe bedre rammebetingelser for eksportvirksomheder, først og fremmest transport og afsætning Etablere en Erhvervskontakt med én indgang til kommunen, så virksomheder og borgere ved, hvem der kan kontaktes, når et projekt skal i gang Sikre en rimelig og stabil takstudvikling, der ikke overstiger pris- og lønudviklingen Målrette kommunale anlægsaktiviteter, der tjener et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål - fx. energirenovering af kommunale bygninger Forstærke indsatsen for at holde byer og strande rene Gennem vores politiske repræsentationer at sikre sammenhæng mellem regionalpolitik, landdistriktspolitik og EU-politik B e d r e d a g p a s n i n g s t i l b u d Familiens hverdag i centrum. Venstres ambition på børnefamiliernes vegne er, at de får bedre muligheder for at tilrettelægge en god hverdag. Derfor skal dagpasningstilbuddene tage udgangspunkt I familiernes pasningsbehov. Fleksible dagpasningstilbud skal give familierne bedre mulighed for at tilrettelægge hverdagen i forhold til arbejdstider. De kommunale pasningstilbud skal tilrettelægges, så den enkelte familie har en god og fornuftig hverdag. Venstre ønsker en decentral struktur i dagpasningen. Børn skal stimuleres både fysisk og psykisk i deres udvikling. Den bornholmske natur har rige muligheder for fysisk udfoldelse og tidlig læring. Alle daginstitutioner bør tilbyde uderum, hvor børn og voksne går på opdagelse i naturen. Venstre ønsker at tage teknologier og metoder i anvendelse, der åbner nye muligheder for leg og læring. Centralt er, at forældre og medarbejdere skal have mulighed for at præge deres institution ved at vælge fokus og tema fx idræt, musik eller natur. 7

8 Give mulighed for, at dagpasningstilbuddene bliver mere fleksible Give mulighed for fleksible åbningstider i dagpasningen Sikre decentral struktur i dagpasningen Have fokus på forældres og medarbejderes mulighed for at præge deres institution Tilbyde nye teknologier og metoder for leg og læring F o l k e s k o l e - u d d a n n e l s e - j o b Bedre folkeskoler. Folkeskolen er en kommunal kerneopgave. Folkeskolen har stor betydning for børns udvikling. Den gode skolegang er afgørende for børnenes mulighed for at knytte sociale relationer og for lysten til at beskæftige sig med sunde og positive aktiviteter. Folkeskolen har derfor en helt afgørende rolle for børnenes lyst til og mulighed for at uddanne sig og senere få et job og være med på arbejdsmarkedet. For mange familier er skolen afgørende for, hvor familierne vælger at bo. Børn er i al væsentlighed forældrenes ansvar, og det kan og skal det offentlige ikke fratage forældrene. Omvendt skal Regionskommunen ikke fralægge sig sin del af ansvaret. En god start i livet, gode og trygge rammer for undervisning og social udfoldelse er en kommunal forpligtelse. Folkeskolen skal bidrage til et godt børneliv, hvor der tages hånd om forskellige børns forskellige behov. Der er gode erfaringer med, at motion fremmer indlæringen. Flere idrætstimer fremmer elevernes lyst og motivation til at lære. Bevægelse skal tænkes ind i skoledagen. Venstres mål er, at Bornholm får landets bedste folkeskole. Skolerne skal udvikles i samarbejde med lærere, elever og forældre. En god folkeskole har dygtige, engagerede og veluddannede lærere. Venstre vil styrke lærernes arbejdsmiljø, trivsel og efteruddannelse. En god folkeskole har gode og sunde fysiske rammer. Venstre vil investere i de fysiske rammer. 8

9 Venstre ønsker et tættere samarbejde mellem Folkeskolen og erhvervslivet. Bornholm har et mangfoldigt arbejdsmarked. Elever i de ældste klasser og deres lærere skal gøres bekendt jobmuligheder. Kort sagt skal erhvervslivet inviteres indenfor i folkeskolen. Iværksætteri, idéudvikling og innovation skal på skoleskemaet. Venstres vision er, at eleverne lærer at tænke i innovation og kreativ idéudvikling I de forskellige fag og gennem tværfaglige forløb. Teknologi skal løfte undervisningen. De fleste børn og unge er superbrugere med mobiltelefoner og tablets, på Internettet og med anden teknologi. Det bør være en del af folkeskolens undervisningsmaterialer. De digitale muligheder bør udnyttes bedre og understøtte det enkelte barns behov. Venstre vil investere i bedre teknologi i Folkeskolen både i undervisningen, programmer/læremidler, velfungerende trådløse netværk, computere, tablets mv. og I efteruddannelse til lærerne. Knytte skole og erhvervsliv tættere sammen Investere i de fysiske rammer Styrke lærernes relevante efteruddannelse Investere i læringsfremmende teknologier Fokusere på kreativitet, innovation og iværksætteri Fokusere på bevægelse og motion Bedre ungdomsuddannelser. Bornholm har en stor uddannelsesmæssig udfordring. Når flere lærer mere, er det til gavn for alle kommunens borgere. Det bornholmske samfund er kendetegnet ved et lavt uddannelsesniveau. Prognoser viser, at om få år vil der være stor mangel på arbejdskraft. Mange af de traditionelle erhvervsuddannelser er under pres. Etableringen af Campus Bornholm er et af de aktive svar på udfordringerne. I Venstre har uddannelse og erhvervsmuligheder særlig høj prioritet. Det hænger uløseligt sammen. Der skal gøres en særlig indsats for at motivere alle unge til uddannelse. Alle unge på Bornholm skal have en ungdomsuddannelse. 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. 9

10 Alle unge skal i gang og sikres en plads på arbejdsmarkedet. For deres skyld og for at sikre arbejdskraften i fremtiden - både til eksisterende jobs og til fremtidens nye jobs. Campus Bornholm er en statslig uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Derfor er det ikke et direkte kommunalt anliggende. Alligevel vil Venstre samle flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og vidensmiljøer. Formålet er at sikre de unge en god overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videreuddannelse og videre til et aktivt erhvervsliv. Venstres vil skabe de mest optimale rammer for samarbejdsrelationer mellem uddannelses- og vidensmiljøer og det bornholmske erhvervsliv. Formålet er at få sikret flest muligt uddannelses- og praktikpladser. Udfordringen er at få løst rekrutteringen både i de private virksomheder og på øens største arbejdsplads, Regionskommunen. Der skal fokuseres på, at Regionskommunen selv opfylder de krav, den stiller til eksterne samarbejdspartnere om uddannelses- og praktikpladser. I forbindelse med ungdomsuddannelserne har Regionskommunen flere forskellige, væsentlige opgaver. Det er en kommunal opgave at bidrage med de aktiviteter, der kan drage fordel af et bygningsmæssigt fællesskab på Campus Bornholm. Det er en kommunal opgave med det volumen, kommunen repræsenterer, at bidrage aktivt til at skabe de nødvendige rammebetingelser for de virksomheder, der skal skabe arbejdspladser, lære- og praktikpladser. Her er kommunens udbudspolitik vigtig. Regionskommunen skal vælge de udbudsformer, som giver bornholmske virksomheder muligheder for at byde ind. Endelig er det en kommunal opgave, sammen med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, at udbygge mulighederne for en internationalisering af ungdomsuddannelserne på Bornholm. Sikre, at alle unge får en uddannelse 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse Arbejde for at samle de bornholmske uddannelses- og vidensmiljøer Skabe flere lære- og praktikpladser i Regionskommunen og private virksomheder Udvide fokus på internationale uddannelsestilbud på Bornholm Skabe mulighed for bornholmske unge i udlandet i relation til uddannelse 10

11 N æ r d e m o k r a t i - l o k a l u d v i k l i n g Mere borgerindflydelse - velfungerende lokalsamfund. Velfungerende og attraktive lokalsamfund er livsnerven for Bornholm. Det er vigtigt at fastholde muligheder for dagligvarehandel, lokale arbejdspladser, gode busforbindelser og ikke mindst et godt og velfungerende fritids- og kulturliv i lokalsamfundene på hele Bornholm. Bornholm skal være en helstøbt ø, der udvikler både sin hovedby og de små og store lokalsamfund på øen. Det kræver engagerede og nærværende borgere, der sætter fællesskab, nærhed og sammenhold højt. Vores lokalsamfund kan blomstre, hvor borgere vil være med til at sætte en dagsorden for netop deres lokalområde. Venstre holder meget vedholdende fast i, at udviklingen på Bornholm skal foregå på hele øen. Lokal udvikling går hånd i hånd med et reelt nærdemokrati. Derfor skal dialogen med borgerne forstærkes. Dialog skaber rammer for udvikling. Gode ideer opstår i skolebestyrelser, idrætsforeninger, virksomheder og borgerforeninger. Mange opgaver og sociale problemer bliver løst lokalt. Det engagement skal styrkes. Mere dialog mellem borgere og politikere. Mere lokal indflydelse på fremtiden. Flere beslutninger lokalt. For Venstre er det en udvikling med hjertet og mere end fine ord. Venstre sætter handling bag. Når befolkningstallet på Bornholm falder, må en fremgang begynde i de nære, ægte og forpligtende fællesskaber på hele Bornholm. Venstres strategi er, at hele paletten af pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel, og lokale arbejdspladser skal være til rådighed på hele øen. Ellers bliver lokalsamfundene sovebyer uden netværk og lokalt engagement. Derfor kæmper Venstre vedholdende for nærdemokratiet. En ny strategi for lokalsamfundene skal bygge videre på de ressourcer og succesoplevelser, der allerede er I vores lokalsamfund. Venstre vil placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led. At styrke nærdemokratiet må betyde, at flere opgaver og beslutninger placeres lokalt. Borgere og lokale virksomheder skal have et incitament til aktivt at bidrage til flere lokale beslutninger. Målet er, at borgerne i det daglige har mere indflydelse på det, der er vigtigt for dem i hverdagen, - at de er velinformerede og har en tilfredsstillende dialog og indflydelse på den kommunale service. 11

12 I den dialog kan udveksles specifikke ideer, drøftes nye initiativer eller kvaliteten af eksisterende kommunal service. Kort sagt: et tættere, direkte og forpligtende samarbejde med foreninger, institutioner og erhvervsliv. Venstre vil en reel forandring og har en reel vilje til et tættere samarbejde om udvikling af vores lokalsamfund med borgere og virksomheder. Konkret fx opgaver i forbindelse med havne, offentlige arealer, lokalplanlægning, belysning, anvendelse af bygninger eller transport. Venstre har den ambition på borgernes vegne, at lokalområder skal være sparringspartnere og give rådgivende høringssvar også til de stående politiske udvalg, fagudvalgene. VENSTRE har taget førertrøjen på og vil være katalysator for, at der bliver taget hul på et reelt og stærkere samarbejde mellem lokalområderne, politikerne og den kommunale forvaltning. Investere i lokalsamfundenes udvikling Inddrage borgerne i, hvordan lokalsamfundene på hele Bornholm kan udvikle sig bedst muligt Sikre velfungerende lokalsamfund med pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel og lokale arbejdspladser Være katalysator for et stærkere samarbejde mellem borgerne også på fagudvalgsniveau Placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led Sikre et tættere, direkte og forpligtende samarbejde T r a f i k a l l i g e s t i l l i n g Bedre trafikforbindelser bedre informationskanaler. Stabil, regelmæssig og billig transport er et vitalt vilkår for at opretholde konkurrenceevnen for øens virksomheder. Det er grundlaget for et bæredygtigt Bornholm. Derfor skal bedre trafikvilkår sikres. 12

13 Transport har udviklingsformål. På netop den baggrund foretager staten meget store infrastrukturinvesteringer de kommende år i Danmark. Venstre vil vedholdende arbejde for, at transporten til og fra Bornholm ligestilles med resten af landet i disse investeringer til gavn for erhvervslivet, beskæftigelsen og øens udvikling. En rejse fra Bornholm til København skal koste det samme som en tilsvarende rejse i det øvrige land. Statens tilskud til Bornholm i forbindelse med samfundsbegrundede trafikbetjeninger og de nødvendige infrastrukturinvesteringer skal bringes på niveau med det øvrige land. Trafikforbindelserne til og fra Bornholm er den vigtigste betingelse for vækst og udvikling. Derfor skal Bornholm ligestilles trafikalt med resten af Danmark. Transport over vand må ikke koste mere end transport over land. Trafikal ligestilling vil give bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Det vil give bedre mulighed for pendlere. Bornholm har mange fremstillingsvirksomheder, der producerer og leverer både til det øvrige Danmark og det internationale marked. Alene på grund af beliggenheden på Bornholm har disse virksomheder en markant ekstraudgift til færgetransport. Det er en urimelig forskelsbehandling og helt urimelige konkurrencevilkår for bornholmske virksomheder. Turisterhvervet er i direkte konkurrence med udenlandske feriedestinationer. En hurtig, smidig og prisbillig transport er afgørende for erhvervet. Bornholms status som cykelø er kendt og anerkendt. Det bør afspejle sig i en fornuftig transportløsning for cykelturister. Flytrafik er en naturlig og væsentlig del af trafikbetjeningen af Bornholm. Venstre arbejder for, at staten ser trafikbetjeningen af Bornholm som en samlet transportløsning. Bornholm er afhængig af flytransport. Det bornholmske samfund kan ikke leve med en risiko for, at et flyselskab kan lukke ned fra den ene dag til den anden. Det vil sætte en væsentlig del af det bornholmske samfund ud af drift. Derfor bør der ved lov sikres et samfundsbegrundet sikkerhedsnet under flybetjeningen i lighed med færgebetjeningen. Venstre vil arbejde aktivt på at styrke pendleres/tilflytteres vilkår. 13

14 Kollektiv transport på Bornholm skal opfylde brugernes behov. Venstre vil forsat investere i nyt materiel, der giver driftsbesparelser, driftssikkerhed og reducerer CO2-udslip. Ved udskiftning af bybusserne i Rønne skal diesel som brændstof udgå. Venstre har fokus på skolebusdriften, og forældre skal fortsat mødes af et smidigt og velfungerende skolebussystem. Med til infrastrukturen hører fibernet til transport af data. Bredbånd er en afgørende rammebetingelse for Bornholms udvikling. Venstre vil lægge alle kræfter i at finde en løsning, så borgerne sikres adgang til fibernet. Det mobile net er sammen med fibernet en nødvendighed i ethvert moderne samfund. På Bornholm skal vi tilbyde teleoperatørerne attraktive takster i forbindelse med opsætning af telemaster. Vi skal aktivt søge at udbrede det mobile net. Arbejde for trafikal ligestilling af Bornholm Arbejde for sammenhængende trafikbetjening af Bornholm med fly, færger, bus og tog Vil arbejde aktivt på at styrke pendleres og tilflytteres vilkår Sikre tidssvarende materiel til den lokale, kollektive transport Sikre skolebuskørsel, der tager udgangspunkt i elevers og forældres behov Arbejde for udrulning af fibernet og styrke det mobile net 14

15 D E T G O D E Æ L D R E L I V F O R A L L E De ældre og arbejdsmarkedet. Det er Venstres opfattelse, at ressourcer, motivation og kompetencer er vigtigere end alder. Med alderen udvikler vi en lang række kompetencer. Viden, erfaring, overblik, menneskekundskab og evnen til at kommunikere. Det er stærke kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Det er ressourcer, som ifølge mange prognoser kommer til at mangle på fremtidens arbejdsmarked. Med alderen oplever nogle, at kompetencerne styrkes, men at det bliver sværere at varetage vante opgaver på samme måde som tidligere. Nogle rammes af sygdom og nedslidning eller har svært ved at omstille sig til ny teknologi. Ved at fokusere på den enkeltes kompetencer og ressourcer kan mange virksomheder få glæde af de kompetencer, der udvikler sig positivt med alderen. Mange mellem 60 og 70 år er stadig erhvervsaktive i Danmark. Tendensen stiger år for år. Ikke alle ældre har lyst til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom det er muligt. Mange ønsker at fortsætte på nedsat tid. Venstre mener, at arbejdssøgende i alle aldre kan have ressourcer og kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Det gælder også ældre medarbejdere, der ønsker at skifte fag eller branche. Venstre ønsker, at ældre bør have lige adgang til at påtage sig et job, de selv vælger, og at arbejdsmarked og arbejdsmiljø udvikler sig åbent, tilgængeligt og inkluderende for ældre på arbejdspladserne. Være med til at fortælle de gode historier og formidle best practise til inspiration for borgere, ledere og medarbejdere Sikre, at såvel private som offentlige arbejdspladser og ældre jobsøgende selv får kvalificeret rådgivning om særlige beskæftigelsesmuligheder Motivere ældre til entreprenørskab og generelt til at starte egne virksomheder Sikre, at ældre jobsøgende i kommunens jobcenter bliver mødt med fokus på ressourcer og kompetencer i den videre jobsøgning Sikre, at Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver fastholder og fortsat udvikler en rummelig arbejdsplads, der er tilgængelig og inkluderende 15

16 Klæde nuværende og kommende ledere i Regionskommunen på til at udnytte ressourcer og kompetencer hos ældre Ældre og frivillighed. Ældre borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, har nye muligheder for at deltage i Bornholms mangfoldige aktiviteter og oplevelser. Efter arbejdsmarkedet har de fået mulighed for at deltage i frivillige indsatser, hvor der er allermest brug for en ekstra hånd. Det kan være tryg nabohjælp, som frivillig hos udsatte grupper, som læseven i skole eller børnehave eller motionsven for andre ældre. Der er mange muligheder. Ældre har et særligt potentiale i at være den lim, der binder et lokalsamfund sammen. Alle kan få glæde af at hjælpe andre. Gennem frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab kan ensomhed og isolation imødegås. Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for både giver og modtager. Sikre, at det er nemt og overkommeligt for ældre at engagere sig frivilligt Bidrage til at skabe en positiv holdning til ældres ressourcer Motivere flere ældre til at engagere sig frivilligt Motivere ældre til at give egne ressourcer videre, fx gennem socialt entreprenørskab Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og Regionskommunen, fx gennem målrettede samarbejdsaftaler eller partnerskaber De ældre i centrum. At fastholde et selvstændigt og uafhængigt liv kræver, at den enkelte altid er i centrum. Når man får brug for den kommunale hjemmehjælp, begynder et nyt kapitel i livet. Det kan have flere konsekvenser. En af dem kan være, at man ikke længere selv har indflydelse på tiden. Som modtager 16

17 af hjemmehjælp skal man være hjemme, når hjælpen kommer, og kan derfor have svært ved at deltage i arrangementer, besøge familien eller andet. Ældre borgere har forskellige forudsætninger for at være aktive. Venstre har fokus på, at ældre borgere har et sundt, trygt og aktivt liv så længe som muligt. Det har stor betydning, at alle har indflydelse på egen sundhedstilstand. Selv med helbredsmæssige skavanker giver det livskvalitet at engagere sig i gode kostvaner og motion det selv at kunne gøre en forskel. Derfor skal ældre borgere motiveres og vejledes i, hvordan man selv kan bevare et godt helbred. Regionskommunen skal medvirke til at stille rammer og hjælpemidler til rådighed. Anerkendelse af den ældres situation og vilkår er en forudsætning for at kunne vende tilbage til et selvstændigt liv. Det skal anerkendes, at den enkelte er afhængig af mange faktorer, og at behovet hele tiden ændrer sig. Nogle vil have brug for hjælp til de daglige gøremål. Andre vil have brug for hjælp til at lære nye digitale hjælpemidler. Det er vigtigt at anerkende den enkeltes behov for hjælp til at klare hverdagen. Målrette og styrke Regionskommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser Arbejde for større fleksibilitet og komfort, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer Hjælpe og vejlede alle til at klare daglige gøremål og sikre en selvstændig hverdag Støtte foreningsaktiviteter, der fremmer sundhed, et aktivt, socialt seniorliv og forebygger sygdom Motivere frivillige foreninger til flere aktiviteter rettet mod ældre Sikre adgang til viden om digitale kommunikationsformer Arbejde for, at fysiske forhold som fortove, veje, pladser og parker understøtter et aktivt liv længst muligt Arbejde for, at offentlig transport sikrer adgang og mobilitet for ældre 17

18 Plejekrævende ældre i centrum. Behovet for hjælp til daglige gøremål opstår ofte i sammenhæng med sygehusbehandling, kontakt til praktiserende læge/speciallæge, genoptræning og plejepersonale. Derfor kan behovet for hjælpen være skiftende. Koordinering mellem behandlere, kommunalt personale, hjemmet og evt. pårørende kan derfor være afgørende for den rigtige, individuelle hjælp på det rette tidspunkt. Nogle har brug for ekstra hjælp i perioder. Andre har bedre forudsætninger for at klare sig uden eller med mindre hjælp. Venstre prioriterer hjælp efter behov og vil gøre op med standardløsninger og forudbestemte minutter. Venstre mener, at træning og rehabilitering kan sikre flest mulige gode år som ældre. Det skal derfor altid vurderes, før hjælpen tildeles. Teknologi giver nye muligheder og skal udnyttes, hvis det betyder fleksibilitet og giver tryghed for borgeren. Velfærdsteknologi kan være en mulighed for fx at give kronisk syge noget af den tabte frihed tilbage. Velfærdsteknologi kan frigøre ressourcer til de borgere, der har allermest behov. Derfor ser Venstre positivt på mulighederne i velfærdsteknologi. Teknologien kan imidlertid være vanskelig for nogle og øge utrygheden for andre, der er usikre på ny teknologi. Rådgivning og vejledning er vigtige redskaber til at sikre, at alle, der tilbydes velfærdsteknologi, er trygge i hverdagen. For Venstre giver teknologi nye muligheder - men kun hvis modtageren kan være tryg. En frivillig indsats overfor ældre med særlige behov er et supplement til den professionelle. Det må ikke erstatte visiteret hjælp, der ydes af lønnede, uddannede medarbejdere. Bornholm har en stærk tradition for frivillighed og har mange ressourcestærke borgere, som gerne vil yde en indsats for andre. Ikke mindst på ældreområdet hvor pårørende- og frivilliggrupper på plejehjem er besøgsvenner. Men også på andre områder ydes en uegennyttig indsats. Det er et uvurderligt supplement til den professionelle indsats. Venstre vil arbejde for at Regionskommunen er med til at understøtte, udvikle og synliggøre de mange ressourcer, der er i det frivillige engagement. 18

19 Styrke samarbejdet mellem det lokale sundhedsvæsen og den kommunale hjælp Sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt Sikre kommunale tilbud med høj kvalitet af omsorg, pleje og kost Sikre gode rammer og den gode dialog med pårørende Fokusere på borgerens behov frem for standardløsninger og minutter Understøtte ældres muligheder for at blive boende i egen bolig Sikre tidssvarende plejeboliger til ældre med forskellige behov Arbejde for et tæt samarbejde til frivillige foreninger Sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres, så det understøtter den ældres livskvalitet Sikre fagligt kompetente medarbejdere, som løbende får mulighed for kompetenceudvikling 19

20 D A N M A R K S B E D S T E F O L K E S K O L E Dynamiske og innovative folkeskoler. Folkeskolen skal styrkes. Bornholm skal have Danmarks bedste folkeskole, der sikrer børn og unge de allerbedste faglige og sociale kompetencer. Folkeskolen skal være dynamisk, innovativ og mangfoldig. Folkeskolen er helt afgørende for Bornholms udvikling. Folkeskolen er lige så afgørende for de bornholmske børn og unges fremtid. Folkeskolen er vigtig for at tiltrække og fastholde børnefamilierne. Folkeskolen har derfor en helt central rolle for en sammenhængende, positiv udvikling på Bornholm. Venstres mål for Folkeskolen er at sikre en øget faglighed. Flere timer i kernefagene, dansk og matematik og tidligere start på fremmedsprog. Mere idræt og motion skal både understøtte motivation og læring og fremme sundhed. Bornholm skal tilbyde børn og unge det bedste læringsmiljø. Rammer, ressourcer og teknologi skal udvikles og forbedres. Faglige og pædagogiske kompetencer skal gøre det muligt at tage individuelle hensyn. Både de fagligt stærke og de, der har brug for mere støtte, skal have undervisningstilbud, hvor de kan udnytte deres potentiale bedst muligt. Nye, moderne læringstilbud skal tage hensyn til, at vi lærer forskelligt, og målrettes den enkeltes potentiale. Lærerne er helt afgørende. Bornholm skal opbygge et unikt læringsmiljø, der skaber mening og muligheder for lærere, elever, forældre og ledere. Vi skal udvikle nye læringstilbud, hvor pædagogik, faglighed, iværksætteri, kreativitet og teknologi følges ad. Venstre ønsker et kvalitetsløft, der har fokus på eleven. Det kræver investeringer og ressourcer, som kan stå i kontrast til den demografiske udvikling. For Venstre er det en nødvendig investering for Bornholms fremtid. Venstres mål er en skolestruktur, der tager udgangspunkt i lokale skoletilbud til de yngste. I Venstre er nærhed en kvalitet i sig selv. Venstre vil derfor bevare de lokale skoletilbud til de yngste årgange. For elever i overbygningen ligger kvaliteten et andet sted. Her er kvaliteten i højere grad faglighed og den udviklende overgang til ungdomsuddannelser. Elever i overbygningen skal kunne møde de muligheder, der er for deres fremtid i det aktive arbejds- og erhvervsliv. For at kunne give de ældste elever den højeste kvalitet og tilbyde bredere tilbud som profil- og temalinjefag ser Venstre en samling af alle overbygningsklasser på én skole som den nødvendige løsning. Venstre vil arbejde for en samlet overbygning for klasserne på Bornholm. Det giver den nødvendige volumen til at skabe et læringsmiljø med optimale rammer, de bredest mulige undervisningstilbud, 20

Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30

Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Januar 2013 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Januar 2013 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige?

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? Ældre kan og vil selv Ældrepolitik 2013-2016 Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? 2 Frederiksberg Kommunes ældrepolitik Forord til ældrepolitikken Vi bliver flere ældre på

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Ældre kan og vil selv

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Ældre kan og vil selv Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 ET GODT ÆLDRELIV FOR ALLE På Frederiksberg tror vi, at fire samlede mål er afgørende

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere