Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017"

Transkript

1 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole uddannelse job Nærdemokrati lokal udvikling Trafikal ligestilling Det gode ældreliv for alle side 15 Danmarks bedste folkeskole side 20 Regionskommunen ansatte organisation side 22 Sundhed og forebyggelse side 23 Fritid og kultur side 25 Natur miljø energi side 26 Boliger side 28 Venstre Bornholm i Region Hovedstaden side 29 VU Bornholms mærkesager side 31 Venstres kandidater side 32 2

3 V Æ K S T B E S K Æ F T I G E L S E A R B E J D E T I L A L L E I n d l e d n i n g Bornholm har tre store og meget massive udfordringer. De hænger uløseligt sammen. Og de skal derfor løses i en helhed med politiske tiltag, der understøtter hinanden. Befolkningstallet bliver ved at falde markant. Prognosen for fremtiden er ikke opmuntrende. Men kurven skal vendes. Det bornholmske samfund må stå sammen og satse meget mere på udvikling og på fremtiden. Det bornholmske samfund skal op i gear. En årsag til det faldende befolkningstal er, at Bornholm mangler arbejdspladser. Det er en massiv udfordring. Mange flytter over efter job. Der flytter for få nye til. Mangel på arbejdspladser går især ud over en hel generation af unge. Mange kommer ikke i gang med et arbejdsliv. For samfundet betyder den store ledighed manglende indtægter og store sociale udgifter. Den tredje massive udfordring er et lavt uddannelsesniveau. Motivation og lyst til et spændende liv er uddannelse og kompetencer. Uddannelse begynder i Folkeskolen. Skolen har en helt central rolle for uddannelse, beskæftigelse og det gode liv. Kun Danmarks bedste folkeskole er god nok. Vi skal samle uddannelses- og vidensmiljøerne. De unge skal mødes med dynamik, innovation og mangfoldighed. Erhvervslivet er en del af mangfoldigheden og skal tættere på folkeskole og uddannelser. Venstres svar på de massive udfordringer er rettidig omhu. De massive udfordringer skal løses i en helhed. Vækst og udvikling er en helhed, og vækst begynder i det private erhvervsliv. Det private arbejdsmarked skaber grundlaget for jobs og indtægter i familierne. De private virksomheder skaber indtægter til det bornholmske samfund. Vækst i virksomhederne er forudsætningen for beskæftigelse, og de er Bornholms udviklingsdynamo. Bornholms Regionskommune har helt overordnet pligt til at tage massivt fat på at løse udfordringerne. Regionskommunen skal have mere fokus på vækst og udvikling i det private erhvervsliv. I enhver kommunal opgaveløsning skal medtænkes vækst og beskæftigelse. Regionskommunen skal opleves som den professionelle organisation, der tænker i løsninger til sine virksomheder og borgere. 3

4 Venstre er vedholdende i sit mål om, at udfordringerne løses bedst i en decentral struktur. Det stærke lokale engagement er hjertet i Bornholms udvikling. Venstres strategi og mål er helhedsløsningen, der også indeholder større valgfrihed i dagpasningen til børnefamilierne, et bedre ældreliv med fokus på kompetencer i stedet for alder, lavere færgepriser og trafikal ligestilling med resten af landet, og også teknologisk ligestilling og bredbånd til alle. Tiden er gået. Venstre har taget førertrøjen på. Rettidig omhu er NU. V æ k s t o g a r b e j d s p l a d s e r Venstres politiske retning er at styrke det private erhvervsliv. Det er de private virksomheder, der har mulighed for vækst og for at skabe arbejdspladser. Det er derfor også i de private virksomheder, indtægtsgrundlaget for det bornholmske samfund skabes. Venstres vision er, at Regionskommunen i højere grad skal se sig selv som serviceudbyder end som serviceleverandør. Driften af Regionskommunen er i kraft af sin størrelse et vigtigt hjemmemarked for de mange små og mellemstore virksomheder. Det hjemmemarked kan udvides og vokse til gavn for beskæftigelsen. Private virksomheder med et stabilt hjemmemarked har flere og andre muligheder for eksport med øget lokal beskæftigelse til følge end en offentlig virksomhed. Derfor vil Venstre øge samarbejdet mellem de private virksomheder og kommunen. Bornholms Regionskommune er i sig selv en rammebetingelse for at fastholde og skabe nye arbejdspladser. I enhver kommunal opgave bør det vurderes, i hvilket regi opgaven løses bedst og billigst. I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på, at kompetencer bliver fastholdt på Bornholm. Venstre går foran, når det drejer sig om at prioritere det bedst mulige erhvervsklima med lokale arbejdspladser til følge. Ikke mindst skal der gøres en særlig indsats for de mange små og mellemstore virksomheder, der kendetegner erhvervsstrukturen på Bornholm. Venstres mål er, at den kommunale organisation har mere fokus på at skabe rammer for vækst i det private erhvervsliv. Regionskommunen skal grundlæggende opleves som den loyale og troværdige samarbejdspartner for virksomheder og iværksættere. 4

5 Venstre står på mål for en åben dialog og for beslutninger, der skaber arbejdspladser. Regionskommunen skal geares til at tænke vækst og beskæftigelse i erhvervslivet, når kommunale opgaver løses. Erhvervsliv og borgere skal være i centrum. Kommunal opgaveløsning tager udgangspunkt i det bedste for Bornholm. Med de massive udfordringer, Bornholm har, er det bedste for Bornholm jobskabelse, erhvervsudvikling og at styrke samfundsøkonomien. Alle ledige skal hjælpes hurtigt i beskæftigelse. Vi skal derfor sikre både en fleksibel arbejdsmarkedsindsats og et velfungerende arbejdsmarked, hvor det er muligt for arbejdstagere og jobs at finde hinanden. Flere borgere skal hjælpes fra en passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse på arbejdsmarkedet og dermed til et bedre liv. Venstres mål er en mere effektiv kommunal indsats. Jobcenteret skal rustes til at være en aktiv og naturlig samarbejdspartner. Virksomheder og ledige skal have opfyldt deres krav og forventninger. Arbejdsgange skal være enkle og smidige og skal fokusere på løsninger. Der skal være et særligt fokus på de unge, som hurtigt skal hjælpes i job eller uddannelse. Den kommunale sagsbehandling skal gøres mere enkel og orienteret mod løsninger. Der skal fokuseres mere på digitale løsninger både for erhvervsliv og borgere. Det skal bidrage til hurtigere og smidigere sagsbehandling. Regionskommunen har dygtige og engagerede medarbejdere. De løser deres opgaver på et højt, fagligt niveau. Al sagsbehandling skal være løsningsorienteret og dialogbaseret. I langt højere grad end det sker i dag skal Regionskommunen i direkte dialog med private virksomheder og borgere om deres behov. Kan en konkret tilladelse ikke gives, skal kommunen i dialog om en alternativ løsning. Fokus er, at der findes en løsning, der fremmer vækst og beskæftigelse. Regionskommunens anlægsbudget er væsentligt i bestræbelserne på at fastholde og skabe arbejdspladser i den bornholmske bygge- og anlægsbranche. Det er Venstres mål, at Regionskommunen både sætter nybyggeri i gang og renoverer eksisterende kommunale anlæg. Aktiviteten skal både tjene et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål. Energirenovering med korte tilbagebetalingstider bør prioriteres højt. 5

6 Venstre ønsker åbenhed og synlighed i kommunale takster. Åbenhed om takster med direkte indvirkning på beskæftigelsen, sikres ved reel inddragelse af borgere, brugere og nedsatte brugerråd. Kommunale skatter og afgifter bør holdes i ro eller nedsættes, hvor det er muligt. Turismen er Bornholms næststørste erhverv. Det er af afgørende betydning som turistø, at vores mange gæster bydes velkommen af en ø i topform. Sammen med foreninger, borgere og erhvervsliv skal Regionskommunen sikre en effektiv infrastruktur, smukke naturoplevelser, velfungerende og renholdte byer og strande. Tilfredse turister skaber vækst. Venstre ønsker en tæt dialog med turisterhvervet om, hvordan de kommunale ressourcer anvendes bedst muligt og i højere grad kan understøtte vækst og beskæftigelse i turistbranchen. Landbruget er fortsat et af Bornholms hovederhverv. Landbruget skaber mange arbejdspladser i det bornholmske samfund. Foruden arbejdspladser i den primære landbrugsdrift, er det i håndtering, forarbejdning og forædling af landbrugets produkter. Dertil kommer ydelser og leverancer til landbruget fra bornholmske servicevirksomheder. Det er derfor sund fornuft med et positivt kommunalt medspil i forhold til landbrugets udviklings- og vækstpotentiale. Bornholmske fremstillingsvirksomheder har en vigtig rolle i at skabe vækst og arbejdspladser. Mange bornholmske virksomheder er markedsførende inden for deres produktion. Det gælder både fødevarer og industriprodukter. Venstre vil arbejde for at skabe bedre rammebetingelser. Det gælder både transporten til og fra øen og afsætningsmuligheder lokalt. Udpege kommunale driftsområder med vækstpotentiale, der er velegnede forretningsområder i et privat regi Sikre fair mulighed for, at bornholmske virksomheder kan byde ved kommunale udbud 6

7 Udbyde kommunale opgaver, hvor konkurrenceudsættelse kan give bedre og/eller billigere service Fokusere på lokale fødevarer fra konventionelle og økologiske leverandører i kommunale madtilbud Skabe bedre rammebetingelser for eksportvirksomheder, først og fremmest transport og afsætning Etablere en Erhvervskontakt med én indgang til kommunen, så virksomheder og borgere ved, hvem der kan kontaktes, når et projekt skal i gang Sikre en rimelig og stabil takstudvikling, der ikke overstiger pris- og lønudviklingen Målrette kommunale anlægsaktiviteter, der tjener et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål - fx. energirenovering af kommunale bygninger Forstærke indsatsen for at holde byer og strande rene Gennem vores politiske repræsentationer at sikre sammenhæng mellem regionalpolitik, landdistriktspolitik og EU-politik B e d r e d a g p a s n i n g s t i l b u d Familiens hverdag i centrum. Venstres ambition på børnefamiliernes vegne er, at de får bedre muligheder for at tilrettelægge en god hverdag. Derfor skal dagpasningstilbuddene tage udgangspunkt I familiernes pasningsbehov. Fleksible dagpasningstilbud skal give familierne bedre mulighed for at tilrettelægge hverdagen i forhold til arbejdstider. De kommunale pasningstilbud skal tilrettelægges, så den enkelte familie har en god og fornuftig hverdag. Venstre ønsker en decentral struktur i dagpasningen. Børn skal stimuleres både fysisk og psykisk i deres udvikling. Den bornholmske natur har rige muligheder for fysisk udfoldelse og tidlig læring. Alle daginstitutioner bør tilbyde uderum, hvor børn og voksne går på opdagelse i naturen. Venstre ønsker at tage teknologier og metoder i anvendelse, der åbner nye muligheder for leg og læring. Centralt er, at forældre og medarbejdere skal have mulighed for at præge deres institution ved at vælge fokus og tema fx idræt, musik eller natur. 7

8 Give mulighed for, at dagpasningstilbuddene bliver mere fleksible Give mulighed for fleksible åbningstider i dagpasningen Sikre decentral struktur i dagpasningen Have fokus på forældres og medarbejderes mulighed for at præge deres institution Tilbyde nye teknologier og metoder for leg og læring F o l k e s k o l e - u d d a n n e l s e - j o b Bedre folkeskoler. Folkeskolen er en kommunal kerneopgave. Folkeskolen har stor betydning for børns udvikling. Den gode skolegang er afgørende for børnenes mulighed for at knytte sociale relationer og for lysten til at beskæftige sig med sunde og positive aktiviteter. Folkeskolen har derfor en helt afgørende rolle for børnenes lyst til og mulighed for at uddanne sig og senere få et job og være med på arbejdsmarkedet. For mange familier er skolen afgørende for, hvor familierne vælger at bo. Børn er i al væsentlighed forældrenes ansvar, og det kan og skal det offentlige ikke fratage forældrene. Omvendt skal Regionskommunen ikke fralægge sig sin del af ansvaret. En god start i livet, gode og trygge rammer for undervisning og social udfoldelse er en kommunal forpligtelse. Folkeskolen skal bidrage til et godt børneliv, hvor der tages hånd om forskellige børns forskellige behov. Der er gode erfaringer med, at motion fremmer indlæringen. Flere idrætstimer fremmer elevernes lyst og motivation til at lære. Bevægelse skal tænkes ind i skoledagen. Venstres mål er, at Bornholm får landets bedste folkeskole. Skolerne skal udvikles i samarbejde med lærere, elever og forældre. En god folkeskole har dygtige, engagerede og veluddannede lærere. Venstre vil styrke lærernes arbejdsmiljø, trivsel og efteruddannelse. En god folkeskole har gode og sunde fysiske rammer. Venstre vil investere i de fysiske rammer. 8

9 Venstre ønsker et tættere samarbejde mellem Folkeskolen og erhvervslivet. Bornholm har et mangfoldigt arbejdsmarked. Elever i de ældste klasser og deres lærere skal gøres bekendt jobmuligheder. Kort sagt skal erhvervslivet inviteres indenfor i folkeskolen. Iværksætteri, idéudvikling og innovation skal på skoleskemaet. Venstres vision er, at eleverne lærer at tænke i innovation og kreativ idéudvikling I de forskellige fag og gennem tværfaglige forløb. Teknologi skal løfte undervisningen. De fleste børn og unge er superbrugere med mobiltelefoner og tablets, på Internettet og med anden teknologi. Det bør være en del af folkeskolens undervisningsmaterialer. De digitale muligheder bør udnyttes bedre og understøtte det enkelte barns behov. Venstre vil investere i bedre teknologi i Folkeskolen både i undervisningen, programmer/læremidler, velfungerende trådløse netværk, computere, tablets mv. og I efteruddannelse til lærerne. Knytte skole og erhvervsliv tættere sammen Investere i de fysiske rammer Styrke lærernes relevante efteruddannelse Investere i læringsfremmende teknologier Fokusere på kreativitet, innovation og iværksætteri Fokusere på bevægelse og motion Bedre ungdomsuddannelser. Bornholm har en stor uddannelsesmæssig udfordring. Når flere lærer mere, er det til gavn for alle kommunens borgere. Det bornholmske samfund er kendetegnet ved et lavt uddannelsesniveau. Prognoser viser, at om få år vil der være stor mangel på arbejdskraft. Mange af de traditionelle erhvervsuddannelser er under pres. Etableringen af Campus Bornholm er et af de aktive svar på udfordringerne. I Venstre har uddannelse og erhvervsmuligheder særlig høj prioritet. Det hænger uløseligt sammen. Der skal gøres en særlig indsats for at motivere alle unge til uddannelse. Alle unge på Bornholm skal have en ungdomsuddannelse. 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. 9

10 Alle unge skal i gang og sikres en plads på arbejdsmarkedet. For deres skyld og for at sikre arbejdskraften i fremtiden - både til eksisterende jobs og til fremtidens nye jobs. Campus Bornholm er en statslig uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Derfor er det ikke et direkte kommunalt anliggende. Alligevel vil Venstre samle flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og vidensmiljøer. Formålet er at sikre de unge en god overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videreuddannelse og videre til et aktivt erhvervsliv. Venstres vil skabe de mest optimale rammer for samarbejdsrelationer mellem uddannelses- og vidensmiljøer og det bornholmske erhvervsliv. Formålet er at få sikret flest muligt uddannelses- og praktikpladser. Udfordringen er at få løst rekrutteringen både i de private virksomheder og på øens største arbejdsplads, Regionskommunen. Der skal fokuseres på, at Regionskommunen selv opfylder de krav, den stiller til eksterne samarbejdspartnere om uddannelses- og praktikpladser. I forbindelse med ungdomsuddannelserne har Regionskommunen flere forskellige, væsentlige opgaver. Det er en kommunal opgave at bidrage med de aktiviteter, der kan drage fordel af et bygningsmæssigt fællesskab på Campus Bornholm. Det er en kommunal opgave med det volumen, kommunen repræsenterer, at bidrage aktivt til at skabe de nødvendige rammebetingelser for de virksomheder, der skal skabe arbejdspladser, lære- og praktikpladser. Her er kommunens udbudspolitik vigtig. Regionskommunen skal vælge de udbudsformer, som giver bornholmske virksomheder muligheder for at byde ind. Endelig er det en kommunal opgave, sammen med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, at udbygge mulighederne for en internationalisering af ungdomsuddannelserne på Bornholm. Sikre, at alle unge får en uddannelse 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse Arbejde for at samle de bornholmske uddannelses- og vidensmiljøer Skabe flere lære- og praktikpladser i Regionskommunen og private virksomheder Udvide fokus på internationale uddannelsestilbud på Bornholm Skabe mulighed for bornholmske unge i udlandet i relation til uddannelse 10

11 N æ r d e m o k r a t i - l o k a l u d v i k l i n g Mere borgerindflydelse - velfungerende lokalsamfund. Velfungerende og attraktive lokalsamfund er livsnerven for Bornholm. Det er vigtigt at fastholde muligheder for dagligvarehandel, lokale arbejdspladser, gode busforbindelser og ikke mindst et godt og velfungerende fritids- og kulturliv i lokalsamfundene på hele Bornholm. Bornholm skal være en helstøbt ø, der udvikler både sin hovedby og de små og store lokalsamfund på øen. Det kræver engagerede og nærværende borgere, der sætter fællesskab, nærhed og sammenhold højt. Vores lokalsamfund kan blomstre, hvor borgere vil være med til at sætte en dagsorden for netop deres lokalområde. Venstre holder meget vedholdende fast i, at udviklingen på Bornholm skal foregå på hele øen. Lokal udvikling går hånd i hånd med et reelt nærdemokrati. Derfor skal dialogen med borgerne forstærkes. Dialog skaber rammer for udvikling. Gode ideer opstår i skolebestyrelser, idrætsforeninger, virksomheder og borgerforeninger. Mange opgaver og sociale problemer bliver løst lokalt. Det engagement skal styrkes. Mere dialog mellem borgere og politikere. Mere lokal indflydelse på fremtiden. Flere beslutninger lokalt. For Venstre er det en udvikling med hjertet og mere end fine ord. Venstre sætter handling bag. Når befolkningstallet på Bornholm falder, må en fremgang begynde i de nære, ægte og forpligtende fællesskaber på hele Bornholm. Venstres strategi er, at hele paletten af pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel, og lokale arbejdspladser skal være til rådighed på hele øen. Ellers bliver lokalsamfundene sovebyer uden netværk og lokalt engagement. Derfor kæmper Venstre vedholdende for nærdemokratiet. En ny strategi for lokalsamfundene skal bygge videre på de ressourcer og succesoplevelser, der allerede er I vores lokalsamfund. Venstre vil placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led. At styrke nærdemokratiet må betyde, at flere opgaver og beslutninger placeres lokalt. Borgere og lokale virksomheder skal have et incitament til aktivt at bidrage til flere lokale beslutninger. Målet er, at borgerne i det daglige har mere indflydelse på det, der er vigtigt for dem i hverdagen, - at de er velinformerede og har en tilfredsstillende dialog og indflydelse på den kommunale service. 11

12 I den dialog kan udveksles specifikke ideer, drøftes nye initiativer eller kvaliteten af eksisterende kommunal service. Kort sagt: et tættere, direkte og forpligtende samarbejde med foreninger, institutioner og erhvervsliv. Venstre vil en reel forandring og har en reel vilje til et tættere samarbejde om udvikling af vores lokalsamfund med borgere og virksomheder. Konkret fx opgaver i forbindelse med havne, offentlige arealer, lokalplanlægning, belysning, anvendelse af bygninger eller transport. Venstre har den ambition på borgernes vegne, at lokalområder skal være sparringspartnere og give rådgivende høringssvar også til de stående politiske udvalg, fagudvalgene. VENSTRE har taget førertrøjen på og vil være katalysator for, at der bliver taget hul på et reelt og stærkere samarbejde mellem lokalområderne, politikerne og den kommunale forvaltning. Investere i lokalsamfundenes udvikling Inddrage borgerne i, hvordan lokalsamfundene på hele Bornholm kan udvikle sig bedst muligt Sikre velfungerende lokalsamfund med pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel og lokale arbejdspladser Være katalysator for et stærkere samarbejde mellem borgerne også på fagudvalgsniveau Placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led Sikre et tættere, direkte og forpligtende samarbejde T r a f i k a l l i g e s t i l l i n g Bedre trafikforbindelser bedre informationskanaler. Stabil, regelmæssig og billig transport er et vitalt vilkår for at opretholde konkurrenceevnen for øens virksomheder. Det er grundlaget for et bæredygtigt Bornholm. Derfor skal bedre trafikvilkår sikres. 12

13 Transport har udviklingsformål. På netop den baggrund foretager staten meget store infrastrukturinvesteringer de kommende år i Danmark. Venstre vil vedholdende arbejde for, at transporten til og fra Bornholm ligestilles med resten af landet i disse investeringer til gavn for erhvervslivet, beskæftigelsen og øens udvikling. En rejse fra Bornholm til København skal koste det samme som en tilsvarende rejse i det øvrige land. Statens tilskud til Bornholm i forbindelse med samfundsbegrundede trafikbetjeninger og de nødvendige infrastrukturinvesteringer skal bringes på niveau med det øvrige land. Trafikforbindelserne til og fra Bornholm er den vigtigste betingelse for vækst og udvikling. Derfor skal Bornholm ligestilles trafikalt med resten af Danmark. Transport over vand må ikke koste mere end transport over land. Trafikal ligestilling vil give bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Det vil give bedre mulighed for pendlere. Bornholm har mange fremstillingsvirksomheder, der producerer og leverer både til det øvrige Danmark og det internationale marked. Alene på grund af beliggenheden på Bornholm har disse virksomheder en markant ekstraudgift til færgetransport. Det er en urimelig forskelsbehandling og helt urimelige konkurrencevilkår for bornholmske virksomheder. Turisterhvervet er i direkte konkurrence med udenlandske feriedestinationer. En hurtig, smidig og prisbillig transport er afgørende for erhvervet. Bornholms status som cykelø er kendt og anerkendt. Det bør afspejle sig i en fornuftig transportløsning for cykelturister. Flytrafik er en naturlig og væsentlig del af trafikbetjeningen af Bornholm. Venstre arbejder for, at staten ser trafikbetjeningen af Bornholm som en samlet transportløsning. Bornholm er afhængig af flytransport. Det bornholmske samfund kan ikke leve med en risiko for, at et flyselskab kan lukke ned fra den ene dag til den anden. Det vil sætte en væsentlig del af det bornholmske samfund ud af drift. Derfor bør der ved lov sikres et samfundsbegrundet sikkerhedsnet under flybetjeningen i lighed med færgebetjeningen. Venstre vil arbejde aktivt på at styrke pendleres/tilflytteres vilkår. 13

14 Kollektiv transport på Bornholm skal opfylde brugernes behov. Venstre vil forsat investere i nyt materiel, der giver driftsbesparelser, driftssikkerhed og reducerer CO2-udslip. Ved udskiftning af bybusserne i Rønne skal diesel som brændstof udgå. Venstre har fokus på skolebusdriften, og forældre skal fortsat mødes af et smidigt og velfungerende skolebussystem. Med til infrastrukturen hører fibernet til transport af data. Bredbånd er en afgørende rammebetingelse for Bornholms udvikling. Venstre vil lægge alle kræfter i at finde en løsning, så borgerne sikres adgang til fibernet. Det mobile net er sammen med fibernet en nødvendighed i ethvert moderne samfund. På Bornholm skal vi tilbyde teleoperatørerne attraktive takster i forbindelse med opsætning af telemaster. Vi skal aktivt søge at udbrede det mobile net. Arbejde for trafikal ligestilling af Bornholm Arbejde for sammenhængende trafikbetjening af Bornholm med fly, færger, bus og tog Vil arbejde aktivt på at styrke pendleres og tilflytteres vilkår Sikre tidssvarende materiel til den lokale, kollektive transport Sikre skolebuskørsel, der tager udgangspunkt i elevers og forældres behov Arbejde for udrulning af fibernet og styrke det mobile net 14

15 D E T G O D E Æ L D R E L I V F O R A L L E De ældre og arbejdsmarkedet. Det er Venstres opfattelse, at ressourcer, motivation og kompetencer er vigtigere end alder. Med alderen udvikler vi en lang række kompetencer. Viden, erfaring, overblik, menneskekundskab og evnen til at kommunikere. Det er stærke kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Det er ressourcer, som ifølge mange prognoser kommer til at mangle på fremtidens arbejdsmarked. Med alderen oplever nogle, at kompetencerne styrkes, men at det bliver sværere at varetage vante opgaver på samme måde som tidligere. Nogle rammes af sygdom og nedslidning eller har svært ved at omstille sig til ny teknologi. Ved at fokusere på den enkeltes kompetencer og ressourcer kan mange virksomheder få glæde af de kompetencer, der udvikler sig positivt med alderen. Mange mellem 60 og 70 år er stadig erhvervsaktive i Danmark. Tendensen stiger år for år. Ikke alle ældre har lyst til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom det er muligt. Mange ønsker at fortsætte på nedsat tid. Venstre mener, at arbejdssøgende i alle aldre kan have ressourcer og kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Det gælder også ældre medarbejdere, der ønsker at skifte fag eller branche. Venstre ønsker, at ældre bør have lige adgang til at påtage sig et job, de selv vælger, og at arbejdsmarked og arbejdsmiljø udvikler sig åbent, tilgængeligt og inkluderende for ældre på arbejdspladserne. Være med til at fortælle de gode historier og formidle best practise til inspiration for borgere, ledere og medarbejdere Sikre, at såvel private som offentlige arbejdspladser og ældre jobsøgende selv får kvalificeret rådgivning om særlige beskæftigelsesmuligheder Motivere ældre til entreprenørskab og generelt til at starte egne virksomheder Sikre, at ældre jobsøgende i kommunens jobcenter bliver mødt med fokus på ressourcer og kompetencer i den videre jobsøgning Sikre, at Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver fastholder og fortsat udvikler en rummelig arbejdsplads, der er tilgængelig og inkluderende 15

16 Klæde nuværende og kommende ledere i Regionskommunen på til at udnytte ressourcer og kompetencer hos ældre Ældre og frivillighed. Ældre borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, har nye muligheder for at deltage i Bornholms mangfoldige aktiviteter og oplevelser. Efter arbejdsmarkedet har de fået mulighed for at deltage i frivillige indsatser, hvor der er allermest brug for en ekstra hånd. Det kan være tryg nabohjælp, som frivillig hos udsatte grupper, som læseven i skole eller børnehave eller motionsven for andre ældre. Der er mange muligheder. Ældre har et særligt potentiale i at være den lim, der binder et lokalsamfund sammen. Alle kan få glæde af at hjælpe andre. Gennem frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab kan ensomhed og isolation imødegås. Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for både giver og modtager. Sikre, at det er nemt og overkommeligt for ældre at engagere sig frivilligt Bidrage til at skabe en positiv holdning til ældres ressourcer Motivere flere ældre til at engagere sig frivilligt Motivere ældre til at give egne ressourcer videre, fx gennem socialt entreprenørskab Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og Regionskommunen, fx gennem målrettede samarbejdsaftaler eller partnerskaber De ældre i centrum. At fastholde et selvstændigt og uafhængigt liv kræver, at den enkelte altid er i centrum. Når man får brug for den kommunale hjemmehjælp, begynder et nyt kapitel i livet. Det kan have flere konsekvenser. En af dem kan være, at man ikke længere selv har indflydelse på tiden. Som modtager 16

17 af hjemmehjælp skal man være hjemme, når hjælpen kommer, og kan derfor have svært ved at deltage i arrangementer, besøge familien eller andet. Ældre borgere har forskellige forudsætninger for at være aktive. Venstre har fokus på, at ældre borgere har et sundt, trygt og aktivt liv så længe som muligt. Det har stor betydning, at alle har indflydelse på egen sundhedstilstand. Selv med helbredsmæssige skavanker giver det livskvalitet at engagere sig i gode kostvaner og motion det selv at kunne gøre en forskel. Derfor skal ældre borgere motiveres og vejledes i, hvordan man selv kan bevare et godt helbred. Regionskommunen skal medvirke til at stille rammer og hjælpemidler til rådighed. Anerkendelse af den ældres situation og vilkår er en forudsætning for at kunne vende tilbage til et selvstændigt liv. Det skal anerkendes, at den enkelte er afhængig af mange faktorer, og at behovet hele tiden ændrer sig. Nogle vil have brug for hjælp til de daglige gøremål. Andre vil have brug for hjælp til at lære nye digitale hjælpemidler. Det er vigtigt at anerkende den enkeltes behov for hjælp til at klare hverdagen. Målrette og styrke Regionskommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser Arbejde for større fleksibilitet og komfort, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer Hjælpe og vejlede alle til at klare daglige gøremål og sikre en selvstændig hverdag Støtte foreningsaktiviteter, der fremmer sundhed, et aktivt, socialt seniorliv og forebygger sygdom Motivere frivillige foreninger til flere aktiviteter rettet mod ældre Sikre adgang til viden om digitale kommunikationsformer Arbejde for, at fysiske forhold som fortove, veje, pladser og parker understøtter et aktivt liv længst muligt Arbejde for, at offentlig transport sikrer adgang og mobilitet for ældre 17

18 Plejekrævende ældre i centrum. Behovet for hjælp til daglige gøremål opstår ofte i sammenhæng med sygehusbehandling, kontakt til praktiserende læge/speciallæge, genoptræning og plejepersonale. Derfor kan behovet for hjælpen være skiftende. Koordinering mellem behandlere, kommunalt personale, hjemmet og evt. pårørende kan derfor være afgørende for den rigtige, individuelle hjælp på det rette tidspunkt. Nogle har brug for ekstra hjælp i perioder. Andre har bedre forudsætninger for at klare sig uden eller med mindre hjælp. Venstre prioriterer hjælp efter behov og vil gøre op med standardløsninger og forudbestemte minutter. Venstre mener, at træning og rehabilitering kan sikre flest mulige gode år som ældre. Det skal derfor altid vurderes, før hjælpen tildeles. Teknologi giver nye muligheder og skal udnyttes, hvis det betyder fleksibilitet og giver tryghed for borgeren. Velfærdsteknologi kan være en mulighed for fx at give kronisk syge noget af den tabte frihed tilbage. Velfærdsteknologi kan frigøre ressourcer til de borgere, der har allermest behov. Derfor ser Venstre positivt på mulighederne i velfærdsteknologi. Teknologien kan imidlertid være vanskelig for nogle og øge utrygheden for andre, der er usikre på ny teknologi. Rådgivning og vejledning er vigtige redskaber til at sikre, at alle, der tilbydes velfærdsteknologi, er trygge i hverdagen. For Venstre giver teknologi nye muligheder - men kun hvis modtageren kan være tryg. En frivillig indsats overfor ældre med særlige behov er et supplement til den professionelle. Det må ikke erstatte visiteret hjælp, der ydes af lønnede, uddannede medarbejdere. Bornholm har en stærk tradition for frivillighed og har mange ressourcestærke borgere, som gerne vil yde en indsats for andre. Ikke mindst på ældreområdet hvor pårørende- og frivilliggrupper på plejehjem er besøgsvenner. Men også på andre områder ydes en uegennyttig indsats. Det er et uvurderligt supplement til den professionelle indsats. Venstre vil arbejde for at Regionskommunen er med til at understøtte, udvikle og synliggøre de mange ressourcer, der er i det frivillige engagement. 18

19 Styrke samarbejdet mellem det lokale sundhedsvæsen og den kommunale hjælp Sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt Sikre kommunale tilbud med høj kvalitet af omsorg, pleje og kost Sikre gode rammer og den gode dialog med pårørende Fokusere på borgerens behov frem for standardløsninger og minutter Understøtte ældres muligheder for at blive boende i egen bolig Sikre tidssvarende plejeboliger til ældre med forskellige behov Arbejde for et tæt samarbejde til frivillige foreninger Sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres, så det understøtter den ældres livskvalitet Sikre fagligt kompetente medarbejdere, som løbende får mulighed for kompetenceudvikling 19

20 D A N M A R K S B E D S T E F O L K E S K O L E Dynamiske og innovative folkeskoler. Folkeskolen skal styrkes. Bornholm skal have Danmarks bedste folkeskole, der sikrer børn og unge de allerbedste faglige og sociale kompetencer. Folkeskolen skal være dynamisk, innovativ og mangfoldig. Folkeskolen er helt afgørende for Bornholms udvikling. Folkeskolen er lige så afgørende for de bornholmske børn og unges fremtid. Folkeskolen er vigtig for at tiltrække og fastholde børnefamilierne. Folkeskolen har derfor en helt central rolle for en sammenhængende, positiv udvikling på Bornholm. Venstres mål for Folkeskolen er at sikre en øget faglighed. Flere timer i kernefagene, dansk og matematik og tidligere start på fremmedsprog. Mere idræt og motion skal både understøtte motivation og læring og fremme sundhed. Bornholm skal tilbyde børn og unge det bedste læringsmiljø. Rammer, ressourcer og teknologi skal udvikles og forbedres. Faglige og pædagogiske kompetencer skal gøre det muligt at tage individuelle hensyn. Både de fagligt stærke og de, der har brug for mere støtte, skal have undervisningstilbud, hvor de kan udnytte deres potentiale bedst muligt. Nye, moderne læringstilbud skal tage hensyn til, at vi lærer forskelligt, og målrettes den enkeltes potentiale. Lærerne er helt afgørende. Bornholm skal opbygge et unikt læringsmiljø, der skaber mening og muligheder for lærere, elever, forældre og ledere. Vi skal udvikle nye læringstilbud, hvor pædagogik, faglighed, iværksætteri, kreativitet og teknologi følges ad. Venstre ønsker et kvalitetsløft, der har fokus på eleven. Det kræver investeringer og ressourcer, som kan stå i kontrast til den demografiske udvikling. For Venstre er det en nødvendig investering for Bornholms fremtid. Venstres mål er en skolestruktur, der tager udgangspunkt i lokale skoletilbud til de yngste. I Venstre er nærhed en kvalitet i sig selv. Venstre vil derfor bevare de lokale skoletilbud til de yngste årgange. For elever i overbygningen ligger kvaliteten et andet sted. Her er kvaliteten i højere grad faglighed og den udviklende overgang til ungdomsuddannelser. Elever i overbygningen skal kunne møde de muligheder, der er for deres fremtid i det aktive arbejds- og erhvervsliv. For at kunne give de ældste elever den højeste kvalitet og tilbyde bredere tilbud som profil- og temalinjefag ser Venstre en samling af alle overbygningsklasser på én skole som den nødvendige løsning. Venstre vil arbejde for en samlet overbygning for klasserne på Bornholm. Det giver den nødvendige volumen til at skabe et læringsmiljø med optimale rammer, de bredest mulige undervisningstilbud, 20

Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30

Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 Skal holdes fortroligt indtil 9. september kl. 8.30 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil: Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere