Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017"

Transkript

1 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole uddannelse job Nærdemokrati lokal udvikling Trafikal ligestilling Det gode ældreliv for alle side 15 Danmarks bedste folkeskole side 20 Regionskommunen ansatte organisation side 22 Sundhed og forebyggelse side 23 Fritid og kultur side 25 Natur miljø energi side 26 Boliger side 28 Venstre Bornholm i Region Hovedstaden side 29 VU Bornholms mærkesager side 31 Venstres kandidater side 32 2

3 V Æ K S T B E S K Æ F T I G E L S E A R B E J D E T I L A L L E I n d l e d n i n g Bornholm har tre store og meget massive udfordringer. De hænger uløseligt sammen. Og de skal derfor løses i en helhed med politiske tiltag, der understøtter hinanden. Befolkningstallet bliver ved at falde markant. Prognosen for fremtiden er ikke opmuntrende. Men kurven skal vendes. Det bornholmske samfund må stå sammen og satse meget mere på udvikling og på fremtiden. Det bornholmske samfund skal op i gear. En årsag til det faldende befolkningstal er, at Bornholm mangler arbejdspladser. Det er en massiv udfordring. Mange flytter over efter job. Der flytter for få nye til. Mangel på arbejdspladser går især ud over en hel generation af unge. Mange kommer ikke i gang med et arbejdsliv. For samfundet betyder den store ledighed manglende indtægter og store sociale udgifter. Den tredje massive udfordring er et lavt uddannelsesniveau. Motivation og lyst til et spændende liv er uddannelse og kompetencer. Uddannelse begynder i Folkeskolen. Skolen har en helt central rolle for uddannelse, beskæftigelse og det gode liv. Kun Danmarks bedste folkeskole er god nok. Vi skal samle uddannelses- og vidensmiljøerne. De unge skal mødes med dynamik, innovation og mangfoldighed. Erhvervslivet er en del af mangfoldigheden og skal tættere på folkeskole og uddannelser. Venstres svar på de massive udfordringer er rettidig omhu. De massive udfordringer skal løses i en helhed. Vækst og udvikling er en helhed, og vækst begynder i det private erhvervsliv. Det private arbejdsmarked skaber grundlaget for jobs og indtægter i familierne. De private virksomheder skaber indtægter til det bornholmske samfund. Vækst i virksomhederne er forudsætningen for beskæftigelse, og de er Bornholms udviklingsdynamo. Bornholms Regionskommune har helt overordnet pligt til at tage massivt fat på at løse udfordringerne. Regionskommunen skal have mere fokus på vækst og udvikling i det private erhvervsliv. I enhver kommunal opgaveløsning skal medtænkes vækst og beskæftigelse. Regionskommunen skal opleves som den professionelle organisation, der tænker i løsninger til sine virksomheder og borgere. 3

4 Venstre er vedholdende i sit mål om, at udfordringerne løses bedst i en decentral struktur. Det stærke lokale engagement er hjertet i Bornholms udvikling. Venstres strategi og mål er helhedsløsningen, der også indeholder større valgfrihed i dagpasningen til børnefamilierne, et bedre ældreliv med fokus på kompetencer i stedet for alder, lavere færgepriser og trafikal ligestilling med resten af landet, og også teknologisk ligestilling og bredbånd til alle. Tiden er gået. Venstre har taget førertrøjen på. Rettidig omhu er NU. V æ k s t o g a r b e j d s p l a d s e r Venstres politiske retning er at styrke det private erhvervsliv. Det er de private virksomheder, der har mulighed for vækst og for at skabe arbejdspladser. Det er derfor også i de private virksomheder, indtægtsgrundlaget for det bornholmske samfund skabes. Venstres vision er, at Regionskommunen i højere grad skal se sig selv som serviceudbyder end som serviceleverandør. Driften af Regionskommunen er i kraft af sin størrelse et vigtigt hjemmemarked for de mange små og mellemstore virksomheder. Det hjemmemarked kan udvides og vokse til gavn for beskæftigelsen. Private virksomheder med et stabilt hjemmemarked har flere og andre muligheder for eksport med øget lokal beskæftigelse til følge end en offentlig virksomhed. Derfor vil Venstre øge samarbejdet mellem de private virksomheder og kommunen. Bornholms Regionskommune er i sig selv en rammebetingelse for at fastholde og skabe nye arbejdspladser. I enhver kommunal opgave bør det vurderes, i hvilket regi opgaven løses bedst og billigst. I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på, at kompetencer bliver fastholdt på Bornholm. Venstre går foran, når det drejer sig om at prioritere det bedst mulige erhvervsklima med lokale arbejdspladser til følge. Ikke mindst skal der gøres en særlig indsats for de mange små og mellemstore virksomheder, der kendetegner erhvervsstrukturen på Bornholm. Venstres mål er, at den kommunale organisation har mere fokus på at skabe rammer for vækst i det private erhvervsliv. Regionskommunen skal grundlæggende opleves som den loyale og troværdige samarbejdspartner for virksomheder og iværksættere. 4

5 Venstre står på mål for en åben dialog og for beslutninger, der skaber arbejdspladser. Regionskommunen skal geares til at tænke vækst og beskæftigelse i erhvervslivet, når kommunale opgaver løses. Erhvervsliv og borgere skal være i centrum. Kommunal opgaveløsning tager udgangspunkt i det bedste for Bornholm. Med de massive udfordringer, Bornholm har, er det bedste for Bornholm jobskabelse, erhvervsudvikling og at styrke samfundsøkonomien. Alle ledige skal hjælpes hurtigt i beskæftigelse. Vi skal derfor sikre både en fleksibel arbejdsmarkedsindsats og et velfungerende arbejdsmarked, hvor det er muligt for arbejdstagere og jobs at finde hinanden. Flere borgere skal hjælpes fra en passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse på arbejdsmarkedet og dermed til et bedre liv. Venstres mål er en mere effektiv kommunal indsats. Jobcenteret skal rustes til at være en aktiv og naturlig samarbejdspartner. Virksomheder og ledige skal have opfyldt deres krav og forventninger. Arbejdsgange skal være enkle og smidige og skal fokusere på løsninger. Der skal være et særligt fokus på de unge, som hurtigt skal hjælpes i job eller uddannelse. Den kommunale sagsbehandling skal gøres mere enkel og orienteret mod løsninger. Der skal fokuseres mere på digitale løsninger både for erhvervsliv og borgere. Det skal bidrage til hurtigere og smidigere sagsbehandling. Regionskommunen har dygtige og engagerede medarbejdere. De løser deres opgaver på et højt, fagligt niveau. Al sagsbehandling skal være løsningsorienteret og dialogbaseret. I langt højere grad end det sker i dag skal Regionskommunen i direkte dialog med private virksomheder og borgere om deres behov. Kan en konkret tilladelse ikke gives, skal kommunen i dialog om en alternativ løsning. Fokus er, at der findes en løsning, der fremmer vækst og beskæftigelse. Regionskommunens anlægsbudget er væsentligt i bestræbelserne på at fastholde og skabe arbejdspladser i den bornholmske bygge- og anlægsbranche. Det er Venstres mål, at Regionskommunen både sætter nybyggeri i gang og renoverer eksisterende kommunale anlæg. Aktiviteten skal både tjene et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål. Energirenovering med korte tilbagebetalingstider bør prioriteres højt. 5

6 Venstre ønsker åbenhed og synlighed i kommunale takster. Åbenhed om takster med direkte indvirkning på beskæftigelsen, sikres ved reel inddragelse af borgere, brugere og nedsatte brugerråd. Kommunale skatter og afgifter bør holdes i ro eller nedsættes, hvor det er muligt. Turismen er Bornholms næststørste erhverv. Det er af afgørende betydning som turistø, at vores mange gæster bydes velkommen af en ø i topform. Sammen med foreninger, borgere og erhvervsliv skal Regionskommunen sikre en effektiv infrastruktur, smukke naturoplevelser, velfungerende og renholdte byer og strande. Tilfredse turister skaber vækst. Venstre ønsker en tæt dialog med turisterhvervet om, hvordan de kommunale ressourcer anvendes bedst muligt og i højere grad kan understøtte vækst og beskæftigelse i turistbranchen. Landbruget er fortsat et af Bornholms hovederhverv. Landbruget skaber mange arbejdspladser i det bornholmske samfund. Foruden arbejdspladser i den primære landbrugsdrift, er det i håndtering, forarbejdning og forædling af landbrugets produkter. Dertil kommer ydelser og leverancer til landbruget fra bornholmske servicevirksomheder. Det er derfor sund fornuft med et positivt kommunalt medspil i forhold til landbrugets udviklings- og vækstpotentiale. Bornholmske fremstillingsvirksomheder har en vigtig rolle i at skabe vækst og arbejdspladser. Mange bornholmske virksomheder er markedsførende inden for deres produktion. Det gælder både fødevarer og industriprodukter. Venstre vil arbejde for at skabe bedre rammebetingelser. Det gælder både transporten til og fra øen og afsætningsmuligheder lokalt. Udpege kommunale driftsområder med vækstpotentiale, der er velegnede forretningsområder i et privat regi Sikre fair mulighed for, at bornholmske virksomheder kan byde ved kommunale udbud 6

7 Udbyde kommunale opgaver, hvor konkurrenceudsættelse kan give bedre og/eller billigere service Fokusere på lokale fødevarer fra konventionelle og økologiske leverandører i kommunale madtilbud Skabe bedre rammebetingelser for eksportvirksomheder, først og fremmest transport og afsætning Etablere en Erhvervskontakt med én indgang til kommunen, så virksomheder og borgere ved, hvem der kan kontaktes, når et projekt skal i gang Sikre en rimelig og stabil takstudvikling, der ikke overstiger pris- og lønudviklingen Målrette kommunale anlægsaktiviteter, der tjener et driftsøkonomisk og direkte borgerrettet formål - fx. energirenovering af kommunale bygninger Forstærke indsatsen for at holde byer og strande rene Gennem vores politiske repræsentationer at sikre sammenhæng mellem regionalpolitik, landdistriktspolitik og EU-politik B e d r e d a g p a s n i n g s t i l b u d Familiens hverdag i centrum. Venstres ambition på børnefamiliernes vegne er, at de får bedre muligheder for at tilrettelægge en god hverdag. Derfor skal dagpasningstilbuddene tage udgangspunkt I familiernes pasningsbehov. Fleksible dagpasningstilbud skal give familierne bedre mulighed for at tilrettelægge hverdagen i forhold til arbejdstider. De kommunale pasningstilbud skal tilrettelægges, så den enkelte familie har en god og fornuftig hverdag. Venstre ønsker en decentral struktur i dagpasningen. Børn skal stimuleres både fysisk og psykisk i deres udvikling. Den bornholmske natur har rige muligheder for fysisk udfoldelse og tidlig læring. Alle daginstitutioner bør tilbyde uderum, hvor børn og voksne går på opdagelse i naturen. Venstre ønsker at tage teknologier og metoder i anvendelse, der åbner nye muligheder for leg og læring. Centralt er, at forældre og medarbejdere skal have mulighed for at præge deres institution ved at vælge fokus og tema fx idræt, musik eller natur. 7

8 Give mulighed for, at dagpasningstilbuddene bliver mere fleksible Give mulighed for fleksible åbningstider i dagpasningen Sikre decentral struktur i dagpasningen Have fokus på forældres og medarbejderes mulighed for at præge deres institution Tilbyde nye teknologier og metoder for leg og læring F o l k e s k o l e - u d d a n n e l s e - j o b Bedre folkeskoler. Folkeskolen er en kommunal kerneopgave. Folkeskolen har stor betydning for børns udvikling. Den gode skolegang er afgørende for børnenes mulighed for at knytte sociale relationer og for lysten til at beskæftige sig med sunde og positive aktiviteter. Folkeskolen har derfor en helt afgørende rolle for børnenes lyst til og mulighed for at uddanne sig og senere få et job og være med på arbejdsmarkedet. For mange familier er skolen afgørende for, hvor familierne vælger at bo. Børn er i al væsentlighed forældrenes ansvar, og det kan og skal det offentlige ikke fratage forældrene. Omvendt skal Regionskommunen ikke fralægge sig sin del af ansvaret. En god start i livet, gode og trygge rammer for undervisning og social udfoldelse er en kommunal forpligtelse. Folkeskolen skal bidrage til et godt børneliv, hvor der tages hånd om forskellige børns forskellige behov. Der er gode erfaringer med, at motion fremmer indlæringen. Flere idrætstimer fremmer elevernes lyst og motivation til at lære. Bevægelse skal tænkes ind i skoledagen. Venstres mål er, at Bornholm får landets bedste folkeskole. Skolerne skal udvikles i samarbejde med lærere, elever og forældre. En god folkeskole har dygtige, engagerede og veluddannede lærere. Venstre vil styrke lærernes arbejdsmiljø, trivsel og efteruddannelse. En god folkeskole har gode og sunde fysiske rammer. Venstre vil investere i de fysiske rammer. 8

9 Venstre ønsker et tættere samarbejde mellem Folkeskolen og erhvervslivet. Bornholm har et mangfoldigt arbejdsmarked. Elever i de ældste klasser og deres lærere skal gøres bekendt jobmuligheder. Kort sagt skal erhvervslivet inviteres indenfor i folkeskolen. Iværksætteri, idéudvikling og innovation skal på skoleskemaet. Venstres vision er, at eleverne lærer at tænke i innovation og kreativ idéudvikling I de forskellige fag og gennem tværfaglige forløb. Teknologi skal løfte undervisningen. De fleste børn og unge er superbrugere med mobiltelefoner og tablets, på Internettet og med anden teknologi. Det bør være en del af folkeskolens undervisningsmaterialer. De digitale muligheder bør udnyttes bedre og understøtte det enkelte barns behov. Venstre vil investere i bedre teknologi i Folkeskolen både i undervisningen, programmer/læremidler, velfungerende trådløse netværk, computere, tablets mv. og I efteruddannelse til lærerne. Knytte skole og erhvervsliv tættere sammen Investere i de fysiske rammer Styrke lærernes relevante efteruddannelse Investere i læringsfremmende teknologier Fokusere på kreativitet, innovation og iværksætteri Fokusere på bevægelse og motion Bedre ungdomsuddannelser. Bornholm har en stor uddannelsesmæssig udfordring. Når flere lærer mere, er det til gavn for alle kommunens borgere. Det bornholmske samfund er kendetegnet ved et lavt uddannelsesniveau. Prognoser viser, at om få år vil der være stor mangel på arbejdskraft. Mange af de traditionelle erhvervsuddannelser er under pres. Etableringen af Campus Bornholm er et af de aktive svar på udfordringerne. I Venstre har uddannelse og erhvervsmuligheder særlig høj prioritet. Det hænger uløseligt sammen. Der skal gøres en særlig indsats for at motivere alle unge til uddannelse. Alle unge på Bornholm skal have en ungdomsuddannelse. 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. 9

10 Alle unge skal i gang og sikres en plads på arbejdsmarkedet. For deres skyld og for at sikre arbejdskraften i fremtiden - både til eksisterende jobs og til fremtidens nye jobs. Campus Bornholm er en statslig uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Derfor er det ikke et direkte kommunalt anliggende. Alligevel vil Venstre samle flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og vidensmiljøer. Formålet er at sikre de unge en god overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videreuddannelse og videre til et aktivt erhvervsliv. Venstres vil skabe de mest optimale rammer for samarbejdsrelationer mellem uddannelses- og vidensmiljøer og det bornholmske erhvervsliv. Formålet er at få sikret flest muligt uddannelses- og praktikpladser. Udfordringen er at få løst rekrutteringen både i de private virksomheder og på øens største arbejdsplads, Regionskommunen. Der skal fokuseres på, at Regionskommunen selv opfylder de krav, den stiller til eksterne samarbejdspartnere om uddannelses- og praktikpladser. I forbindelse med ungdomsuddannelserne har Regionskommunen flere forskellige, væsentlige opgaver. Det er en kommunal opgave at bidrage med de aktiviteter, der kan drage fordel af et bygningsmæssigt fællesskab på Campus Bornholm. Det er en kommunal opgave med det volumen, kommunen repræsenterer, at bidrage aktivt til at skabe de nødvendige rammebetingelser for de virksomheder, der skal skabe arbejdspladser, lære- og praktikpladser. Her er kommunens udbudspolitik vigtig. Regionskommunen skal vælge de udbudsformer, som giver bornholmske virksomheder muligheder for at byde ind. Endelig er det en kommunal opgave, sammen med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, at udbygge mulighederne for en internationalisering af ungdomsuddannelserne på Bornholm. Sikre, at alle unge får en uddannelse 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse Arbejde for at samle de bornholmske uddannelses- og vidensmiljøer Skabe flere lære- og praktikpladser i Regionskommunen og private virksomheder Udvide fokus på internationale uddannelsestilbud på Bornholm Skabe mulighed for bornholmske unge i udlandet i relation til uddannelse 10

11 N æ r d e m o k r a t i - l o k a l u d v i k l i n g Mere borgerindflydelse - velfungerende lokalsamfund. Velfungerende og attraktive lokalsamfund er livsnerven for Bornholm. Det er vigtigt at fastholde muligheder for dagligvarehandel, lokale arbejdspladser, gode busforbindelser og ikke mindst et godt og velfungerende fritids- og kulturliv i lokalsamfundene på hele Bornholm. Bornholm skal være en helstøbt ø, der udvikler både sin hovedby og de små og store lokalsamfund på øen. Det kræver engagerede og nærværende borgere, der sætter fællesskab, nærhed og sammenhold højt. Vores lokalsamfund kan blomstre, hvor borgere vil være med til at sætte en dagsorden for netop deres lokalområde. Venstre holder meget vedholdende fast i, at udviklingen på Bornholm skal foregå på hele øen. Lokal udvikling går hånd i hånd med et reelt nærdemokrati. Derfor skal dialogen med borgerne forstærkes. Dialog skaber rammer for udvikling. Gode ideer opstår i skolebestyrelser, idrætsforeninger, virksomheder og borgerforeninger. Mange opgaver og sociale problemer bliver løst lokalt. Det engagement skal styrkes. Mere dialog mellem borgere og politikere. Mere lokal indflydelse på fremtiden. Flere beslutninger lokalt. For Venstre er det en udvikling med hjertet og mere end fine ord. Venstre sætter handling bag. Når befolkningstallet på Bornholm falder, må en fremgang begynde i de nære, ægte og forpligtende fællesskaber på hele Bornholm. Venstres strategi er, at hele paletten af pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel, og lokale arbejdspladser skal være til rådighed på hele øen. Ellers bliver lokalsamfundene sovebyer uden netværk og lokalt engagement. Derfor kæmper Venstre vedholdende for nærdemokratiet. En ny strategi for lokalsamfundene skal bygge videre på de ressourcer og succesoplevelser, der allerede er I vores lokalsamfund. Venstre vil placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led. At styrke nærdemokratiet må betyde, at flere opgaver og beslutninger placeres lokalt. Borgere og lokale virksomheder skal have et incitament til aktivt at bidrage til flere lokale beslutninger. Målet er, at borgerne i det daglige har mere indflydelse på det, der er vigtigt for dem i hverdagen, - at de er velinformerede og har en tilfredsstillende dialog og indflydelse på den kommunale service. 11

12 I den dialog kan udveksles specifikke ideer, drøftes nye initiativer eller kvaliteten af eksisterende kommunal service. Kort sagt: et tættere, direkte og forpligtende samarbejde med foreninger, institutioner og erhvervsliv. Venstre vil en reel forandring og har en reel vilje til et tættere samarbejde om udvikling af vores lokalsamfund med borgere og virksomheder. Konkret fx opgaver i forbindelse med havne, offentlige arealer, lokalplanlægning, belysning, anvendelse af bygninger eller transport. Venstre har den ambition på borgernes vegne, at lokalområder skal være sparringspartnere og give rådgivende høringssvar også til de stående politiske udvalg, fagudvalgene. VENSTRE har taget førertrøjen på og vil være katalysator for, at der bliver taget hul på et reelt og stærkere samarbejde mellem lokalområderne, politikerne og den kommunale forvaltning. Investere i lokalsamfundenes udvikling Inddrage borgerne i, hvordan lokalsamfundene på hele Bornholm kan udvikle sig bedst muligt Sikre velfungerende lokalsamfund med pasningstilbud, fritidsaktiviteter, dagligvarehandel og lokale arbejdspladser Være katalysator for et stærkere samarbejde mellem borgerne også på fagudvalgsniveau Placere et lokalt ansvar sammen med opgaverne i det yderste bæredygtige led Sikre et tættere, direkte og forpligtende samarbejde T r a f i k a l l i g e s t i l l i n g Bedre trafikforbindelser bedre informationskanaler. Stabil, regelmæssig og billig transport er et vitalt vilkår for at opretholde konkurrenceevnen for øens virksomheder. Det er grundlaget for et bæredygtigt Bornholm. Derfor skal bedre trafikvilkår sikres. 12

13 Transport har udviklingsformål. På netop den baggrund foretager staten meget store infrastrukturinvesteringer de kommende år i Danmark. Venstre vil vedholdende arbejde for, at transporten til og fra Bornholm ligestilles med resten af landet i disse investeringer til gavn for erhvervslivet, beskæftigelsen og øens udvikling. En rejse fra Bornholm til København skal koste det samme som en tilsvarende rejse i det øvrige land. Statens tilskud til Bornholm i forbindelse med samfundsbegrundede trafikbetjeninger og de nødvendige infrastrukturinvesteringer skal bringes på niveau med det øvrige land. Trafikforbindelserne til og fra Bornholm er den vigtigste betingelse for vækst og udvikling. Derfor skal Bornholm ligestilles trafikalt med resten af Danmark. Transport over vand må ikke koste mere end transport over land. Trafikal ligestilling vil give bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Det vil give bedre mulighed for pendlere. Bornholm har mange fremstillingsvirksomheder, der producerer og leverer både til det øvrige Danmark og det internationale marked. Alene på grund af beliggenheden på Bornholm har disse virksomheder en markant ekstraudgift til færgetransport. Det er en urimelig forskelsbehandling og helt urimelige konkurrencevilkår for bornholmske virksomheder. Turisterhvervet er i direkte konkurrence med udenlandske feriedestinationer. En hurtig, smidig og prisbillig transport er afgørende for erhvervet. Bornholms status som cykelø er kendt og anerkendt. Det bør afspejle sig i en fornuftig transportløsning for cykelturister. Flytrafik er en naturlig og væsentlig del af trafikbetjeningen af Bornholm. Venstre arbejder for, at staten ser trafikbetjeningen af Bornholm som en samlet transportløsning. Bornholm er afhængig af flytransport. Det bornholmske samfund kan ikke leve med en risiko for, at et flyselskab kan lukke ned fra den ene dag til den anden. Det vil sætte en væsentlig del af det bornholmske samfund ud af drift. Derfor bør der ved lov sikres et samfundsbegrundet sikkerhedsnet under flybetjeningen i lighed med færgebetjeningen. Venstre vil arbejde aktivt på at styrke pendleres/tilflytteres vilkår. 13

14 Kollektiv transport på Bornholm skal opfylde brugernes behov. Venstre vil forsat investere i nyt materiel, der giver driftsbesparelser, driftssikkerhed og reducerer CO2-udslip. Ved udskiftning af bybusserne i Rønne skal diesel som brændstof udgå. Venstre har fokus på skolebusdriften, og forældre skal fortsat mødes af et smidigt og velfungerende skolebussystem. Med til infrastrukturen hører fibernet til transport af data. Bredbånd er en afgørende rammebetingelse for Bornholms udvikling. Venstre vil lægge alle kræfter i at finde en løsning, så borgerne sikres adgang til fibernet. Det mobile net er sammen med fibernet en nødvendighed i ethvert moderne samfund. På Bornholm skal vi tilbyde teleoperatørerne attraktive takster i forbindelse med opsætning af telemaster. Vi skal aktivt søge at udbrede det mobile net. Arbejde for trafikal ligestilling af Bornholm Arbejde for sammenhængende trafikbetjening af Bornholm med fly, færger, bus og tog Vil arbejde aktivt på at styrke pendleres og tilflytteres vilkår Sikre tidssvarende materiel til den lokale, kollektive transport Sikre skolebuskørsel, der tager udgangspunkt i elevers og forældres behov Arbejde for udrulning af fibernet og styrke det mobile net 14

15 D E T G O D E Æ L D R E L I V F O R A L L E De ældre og arbejdsmarkedet. Det er Venstres opfattelse, at ressourcer, motivation og kompetencer er vigtigere end alder. Med alderen udvikler vi en lang række kompetencer. Viden, erfaring, overblik, menneskekundskab og evnen til at kommunikere. Det er stærke kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Det er ressourcer, som ifølge mange prognoser kommer til at mangle på fremtidens arbejdsmarked. Med alderen oplever nogle, at kompetencerne styrkes, men at det bliver sværere at varetage vante opgaver på samme måde som tidligere. Nogle rammes af sygdom og nedslidning eller har svært ved at omstille sig til ny teknologi. Ved at fokusere på den enkeltes kompetencer og ressourcer kan mange virksomheder få glæde af de kompetencer, der udvikler sig positivt med alderen. Mange mellem 60 og 70 år er stadig erhvervsaktive i Danmark. Tendensen stiger år for år. Ikke alle ældre har lyst til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom det er muligt. Mange ønsker at fortsætte på nedsat tid. Venstre mener, at arbejdssøgende i alle aldre kan have ressourcer og kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Det gælder også ældre medarbejdere, der ønsker at skifte fag eller branche. Venstre ønsker, at ældre bør have lige adgang til at påtage sig et job, de selv vælger, og at arbejdsmarked og arbejdsmiljø udvikler sig åbent, tilgængeligt og inkluderende for ældre på arbejdspladserne. Være med til at fortælle de gode historier og formidle best practise til inspiration for borgere, ledere og medarbejdere Sikre, at såvel private som offentlige arbejdspladser og ældre jobsøgende selv får kvalificeret rådgivning om særlige beskæftigelsesmuligheder Motivere ældre til entreprenørskab og generelt til at starte egne virksomheder Sikre, at ældre jobsøgende i kommunens jobcenter bliver mødt med fokus på ressourcer og kompetencer i den videre jobsøgning Sikre, at Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver fastholder og fortsat udvikler en rummelig arbejdsplads, der er tilgængelig og inkluderende 15

16 Klæde nuværende og kommende ledere i Regionskommunen på til at udnytte ressourcer og kompetencer hos ældre Ældre og frivillighed. Ældre borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, har nye muligheder for at deltage i Bornholms mangfoldige aktiviteter og oplevelser. Efter arbejdsmarkedet har de fået mulighed for at deltage i frivillige indsatser, hvor der er allermest brug for en ekstra hånd. Det kan være tryg nabohjælp, som frivillig hos udsatte grupper, som læseven i skole eller børnehave eller motionsven for andre ældre. Der er mange muligheder. Ældre har et særligt potentiale i at være den lim, der binder et lokalsamfund sammen. Alle kan få glæde af at hjælpe andre. Gennem frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab kan ensomhed og isolation imødegås. Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for både giver og modtager. Sikre, at det er nemt og overkommeligt for ældre at engagere sig frivilligt Bidrage til at skabe en positiv holdning til ældres ressourcer Motivere flere ældre til at engagere sig frivilligt Motivere ældre til at give egne ressourcer videre, fx gennem socialt entreprenørskab Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og Regionskommunen, fx gennem målrettede samarbejdsaftaler eller partnerskaber De ældre i centrum. At fastholde et selvstændigt og uafhængigt liv kræver, at den enkelte altid er i centrum. Når man får brug for den kommunale hjemmehjælp, begynder et nyt kapitel i livet. Det kan have flere konsekvenser. En af dem kan være, at man ikke længere selv har indflydelse på tiden. Som modtager 16

17 af hjemmehjælp skal man være hjemme, når hjælpen kommer, og kan derfor have svært ved at deltage i arrangementer, besøge familien eller andet. Ældre borgere har forskellige forudsætninger for at være aktive. Venstre har fokus på, at ældre borgere har et sundt, trygt og aktivt liv så længe som muligt. Det har stor betydning, at alle har indflydelse på egen sundhedstilstand. Selv med helbredsmæssige skavanker giver det livskvalitet at engagere sig i gode kostvaner og motion det selv at kunne gøre en forskel. Derfor skal ældre borgere motiveres og vejledes i, hvordan man selv kan bevare et godt helbred. Regionskommunen skal medvirke til at stille rammer og hjælpemidler til rådighed. Anerkendelse af den ældres situation og vilkår er en forudsætning for at kunne vende tilbage til et selvstændigt liv. Det skal anerkendes, at den enkelte er afhængig af mange faktorer, og at behovet hele tiden ændrer sig. Nogle vil have brug for hjælp til de daglige gøremål. Andre vil have brug for hjælp til at lære nye digitale hjælpemidler. Det er vigtigt at anerkende den enkeltes behov for hjælp til at klare hverdagen. Målrette og styrke Regionskommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser Arbejde for større fleksibilitet og komfort, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer Hjælpe og vejlede alle til at klare daglige gøremål og sikre en selvstændig hverdag Støtte foreningsaktiviteter, der fremmer sundhed, et aktivt, socialt seniorliv og forebygger sygdom Motivere frivillige foreninger til flere aktiviteter rettet mod ældre Sikre adgang til viden om digitale kommunikationsformer Arbejde for, at fysiske forhold som fortove, veje, pladser og parker understøtter et aktivt liv længst muligt Arbejde for, at offentlig transport sikrer adgang og mobilitet for ældre 17

18 Plejekrævende ældre i centrum. Behovet for hjælp til daglige gøremål opstår ofte i sammenhæng med sygehusbehandling, kontakt til praktiserende læge/speciallæge, genoptræning og plejepersonale. Derfor kan behovet for hjælpen være skiftende. Koordinering mellem behandlere, kommunalt personale, hjemmet og evt. pårørende kan derfor være afgørende for den rigtige, individuelle hjælp på det rette tidspunkt. Nogle har brug for ekstra hjælp i perioder. Andre har bedre forudsætninger for at klare sig uden eller med mindre hjælp. Venstre prioriterer hjælp efter behov og vil gøre op med standardløsninger og forudbestemte minutter. Venstre mener, at træning og rehabilitering kan sikre flest mulige gode år som ældre. Det skal derfor altid vurderes, før hjælpen tildeles. Teknologi giver nye muligheder og skal udnyttes, hvis det betyder fleksibilitet og giver tryghed for borgeren. Velfærdsteknologi kan være en mulighed for fx at give kronisk syge noget af den tabte frihed tilbage. Velfærdsteknologi kan frigøre ressourcer til de borgere, der har allermest behov. Derfor ser Venstre positivt på mulighederne i velfærdsteknologi. Teknologien kan imidlertid være vanskelig for nogle og øge utrygheden for andre, der er usikre på ny teknologi. Rådgivning og vejledning er vigtige redskaber til at sikre, at alle, der tilbydes velfærdsteknologi, er trygge i hverdagen. For Venstre giver teknologi nye muligheder - men kun hvis modtageren kan være tryg. En frivillig indsats overfor ældre med særlige behov er et supplement til den professionelle. Det må ikke erstatte visiteret hjælp, der ydes af lønnede, uddannede medarbejdere. Bornholm har en stærk tradition for frivillighed og har mange ressourcestærke borgere, som gerne vil yde en indsats for andre. Ikke mindst på ældreområdet hvor pårørende- og frivilliggrupper på plejehjem er besøgsvenner. Men også på andre områder ydes en uegennyttig indsats. Det er et uvurderligt supplement til den professionelle indsats. Venstre vil arbejde for at Regionskommunen er med til at understøtte, udvikle og synliggøre de mange ressourcer, der er i det frivillige engagement. 18

19 Styrke samarbejdet mellem det lokale sundhedsvæsen og den kommunale hjælp Sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt Sikre kommunale tilbud med høj kvalitet af omsorg, pleje og kost Sikre gode rammer og den gode dialog med pårørende Fokusere på borgerens behov frem for standardløsninger og minutter Understøtte ældres muligheder for at blive boende i egen bolig Sikre tidssvarende plejeboliger til ældre med forskellige behov Arbejde for et tæt samarbejde til frivillige foreninger Sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres, så det understøtter den ældres livskvalitet Sikre fagligt kompetente medarbejdere, som løbende får mulighed for kompetenceudvikling 19

20 D A N M A R K S B E D S T E F O L K E S K O L E Dynamiske og innovative folkeskoler. Folkeskolen skal styrkes. Bornholm skal have Danmarks bedste folkeskole, der sikrer børn og unge de allerbedste faglige og sociale kompetencer. Folkeskolen skal være dynamisk, innovativ og mangfoldig. Folkeskolen er helt afgørende for Bornholms udvikling. Folkeskolen er lige så afgørende for de bornholmske børn og unges fremtid. Folkeskolen er vigtig for at tiltrække og fastholde børnefamilierne. Folkeskolen har derfor en helt central rolle for en sammenhængende, positiv udvikling på Bornholm. Venstres mål for Folkeskolen er at sikre en øget faglighed. Flere timer i kernefagene, dansk og matematik og tidligere start på fremmedsprog. Mere idræt og motion skal både understøtte motivation og læring og fremme sundhed. Bornholm skal tilbyde børn og unge det bedste læringsmiljø. Rammer, ressourcer og teknologi skal udvikles og forbedres. Faglige og pædagogiske kompetencer skal gøre det muligt at tage individuelle hensyn. Både de fagligt stærke og de, der har brug for mere støtte, skal have undervisningstilbud, hvor de kan udnytte deres potentiale bedst muligt. Nye, moderne læringstilbud skal tage hensyn til, at vi lærer forskelligt, og målrettes den enkeltes potentiale. Lærerne er helt afgørende. Bornholm skal opbygge et unikt læringsmiljø, der skaber mening og muligheder for lærere, elever, forældre og ledere. Vi skal udvikle nye læringstilbud, hvor pædagogik, faglighed, iværksætteri, kreativitet og teknologi følges ad. Venstre ønsker et kvalitetsløft, der har fokus på eleven. Det kræver investeringer og ressourcer, som kan stå i kontrast til den demografiske udvikling. For Venstre er det en nødvendig investering for Bornholms fremtid. Venstres mål er en skolestruktur, der tager udgangspunkt i lokale skoletilbud til de yngste. I Venstre er nærhed en kvalitet i sig selv. Venstre vil derfor bevare de lokale skoletilbud til de yngste årgange. For elever i overbygningen ligger kvaliteten et andet sted. Her er kvaliteten i højere grad faglighed og den udviklende overgang til ungdomsuddannelser. Elever i overbygningen skal kunne møde de muligheder, der er for deres fremtid i det aktive arbejds- og erhvervsliv. For at kunne give de ældste elever den højeste kvalitet og tilbyde bredere tilbud som profil- og temalinjefag ser Venstre en samling af alle overbygningsklasser på én skole som den nødvendige løsning. Venstre vil arbejde for en samlet overbygning for klasserne på Bornholm. Det giver den nødvendige volumen til at skabe et læringsmiljø med optimale rammer, de bredest mulige undervisningstilbud, 20

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere