Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen"

Transkript

1 Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter et generelt fald i beskæftigelse, omsætning, eksport og iværksætteraktivitet i forbindelse med finanskrisen, er der en række positive tendenser for ressourceområdet. I 2011 var der en svag stigning i beskæftigelsen der især trækkes af serviceerhvervet og et rekordhøjt beskæftigelsesniveau i det kreative designerhverv, men også af en stabilisering af beskæftigelsen i fremstillingserhvervene. Overordnet er årtiet præget af en transformation af ressourceområdet fra fremstilling til handel, service og design. Transformationen stiller krav til nye kompetencer, hvilket afspejles i de beskæftigedes uddannelsesniveau, hvor antallet med en universitetsuddannelse er steget markant, mens antallet af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldet. Region Midtjyllands stærke position inden for Møbler og beklædning kommer til udtryk i nøgletal som eksport og omsætning. I Region Midtjylland findes 27 procent af virksomhederne inden for Møbler og beklædning. Disse virksomheder står for 38 procent af ressourceområdets samlede omsætning og 53 procent af den samlede eksport. Eksporten nåede i 2011 et rekordhøjt niveau med 45 milliarder kroner, heraf eksporterede virksomhederne i Region Midtjylland for 24 milliarder kroner. Iværksætteraktiviteten er højere for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv end den generelle iværksætteraktivitet. Efter finanskrisen har Møbler, beklædning og det kreative designerhverv oplevet en stigende etableringsrate, som i 2011 ligger over niveauet for

2 Indledning Erhvervsmæssige ressourceområder og kompetenceklynger bliver hyppigt anvendt ved kortlægningen af regionale og tværkommunale styrkepositioner, og har i de senere år været centrale begreber i den danske erhvervspolitik. På nationalt plan kortlagde Erhvervsministeriet allerede i Erhvervsredegørelsen fra 1995 de otte ressourceområder, som dansk erhvervsliv har specialiseret sig i. Fælles for disse internt sammenhængende klynger af brancher var, at de hver især repræsenterede én af Danmarks erhvervsmæssige internationale styrkepositioner. For at en branche kan blive klassificeret som en styrkeposition, skal kriterier om høj eksportvolumen og eksportspecialisering samt evnen til at øge markedsandele, opnå høj aflønning og indtjening være opfyldt. I 90 erne udgjorde ressourceområderne 90 procent af den samlede danske eksport, hvilket understreger sammenhængen mellem styrkepositionerne og ressourceområderne (se Erhvervsministeriet 1995). Ressourceområderne blev revideret i slutningen af 90 erne og inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe af erhverv - Øvrige erhverv -, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. I bilag 1 findes en uddybende beskrivelse af ressourceområderne. I nærværende publikation er Møbler og beklædning udvidet med det kreative designerhverv, som blandt andet er underleverandører til ressourceområdet Møbler og beklædning. Udvidelsen er gennemført i afsnittene der omhandler beskæftigelse og iværksætteraktiviteter. Opdelingen af erhvervslivet i ressourceområder erstatter den traditionelle inddeling i sektorer og brancher. Den traditionelle inddeling opfanger ikke altid den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, eksempelvis mellem design, og fremstilling af beklædning og selve engros- og detailhandlens salg. Inddelingen i ressourceområder søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden - fra primærproducent over forarbejdning til salg - samtidig med, at serviceområder og støttefunktioner som design er medtaget i området, såfremt hovedparten af branchens ydelser entydigt kan henføres til ressourceområdet. Ifølge definitionen fra Danmarks Statistik består hvert af ressourceområderne af op til fire delområder, nemlig primære erhverv, fremstillingserhverv, støtteerhverv og serviceerhverv. I nærværende rapport vil vi redegøre nærmere for betydningen af ressourceområdet Møbler, beklædning og design for Region Midtjylland, hvor fokus vil være på virksomhedernes beskæftigelse, uddannelsesniveau, eksport og nyetableringer, herunder aktivitets- og overlevelsesrater. En detaljeret beskrivelse af det anvendte statistikgrundlag findes i bilag 2. Historisk har ressourceområdet møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, som positionerer Region Midtjylland som en magtfaktor inden for ressourceområdet med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen en styrkeposition, der er velbeskrevet i nationale og internationale videnskabelige artikler. Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Møbler, beklædning og design er som nævnt en af Danmarks internationale styrkepositioner og ressourceområdet beskæftigede personer i Møbler, beklædning og design øgede beskæftigelsen under højkonjunkturen fra beskæftigede i 2003 til da beskæftigelsen toppede ved indgangen til 2

3 2008. I løbet af 2008 og 2009 faldt beskæftigelsen brat med ansatte til godt beskæftigede. Beskæftigelsen er fastholdt frem til 2012, og der kan konstateres en svag fremgang fra 2011 til Figur 1. Antal beskæftigede i Møbler, beklædning og design Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Region Midtjylland beskæftiger det største antal personer inden for Møbler, beklædning og design med knap ansatte i Herefter følger Region Hovedstaden med knap beskæftigede. Beskæftigelsen har udviklet sig forskelligt i regionerne over de sidste 10 år, hvor Region Hovedstaden har øget beskæftigelsen mens de øvrige regioner har oplevet en tilbagegang. Efter finanskrisen er beskæftigelsesniveauet stabiliseret, og der kan konstateres en svag fremgang i både Region Hovedstaden og Region Midtjylland fra 2011 til

4 Figur 2: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler, beklædning og design opgjort efter region, Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Beskæftigelse i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv fremgang i serviceerhvervene tilbagegang i produktionen Møbler, beklædning og det kreative designerhverv kan opdeles i fremstilling- og serviceerhverv 1 for Møbler og Beklædning og det kreative designerhverv. Inddelingen viser, at over halvdelen af alle job inden for fremstilling af Møbler og beklædning i Region Midtjylland er forsvundet i løbet af de seneste 10 år. I 2003 var der beskæftigede inden for fremstilling af Møbler og beklædning hvilket er reduceret til lidt over i Dette er et fald på 52 procent. I de andre regioner, er det samlede fald i beskæftigelsen på 42 procent inden for fremstilling af Møbler og beklædning. Region Midtjylland er særligt sårbar på grund af regionens høje koncentration af produktionsarbejdspladser inden for Møbler og beklædning, jf figur 3. 1 Service indeholder virksomheder, der arbejder med handel og anden service, jf. bilag 1. 4

5 Figur 3: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler og beklædning inden for fremstilling opgjort efter region, Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Inden for serviceerhvervene i Møbler og beklædning er der flest beskæftigede i Region Hovedstaden med beskæftigede, hvor der i Region Midtjylland er lidt over beskæftigede, jf. figur 4. På tværs af regionerne ses en tendens til, at antallet af beskæftigede i serviceerhvervene var stigende indtil 2008 og 2009 hvor finanskrisen slog igennem. I løbet af 2009 skete der på tværs af alle fem regioner et mindre fald i antallet af beskæftigede. Fra 2010 er beskæftigelsen igen øget, mest markant i Region Nordjylland og Region Midtjylland med en vækst på henholdsvis 6 og 5 procent. For hele perioden 2003 til 2012 er antallet af beskæftigede inden for service i Møbler og beklædning steget i alle regioner. Mest markant er stigningen i Region Midtjylland hvor 22 procent flere er beskæftigede i 2012 end i Udviklingen i beskæftigelsen viser, hvordan Møbler og beklædning i løbet af få år gennemgår en markant transformation fra produktionserhverv til handel og service. 5

6 Figur 4: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler og beklædning inden for service opgjort efter region, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Beskæftigelse i det kreative designerhverv rekordhøj beskæftigelse Region Hovedstaden har flest beskæftigede inden for det kreative designerhverv. Region Midtjylland har på 10 år øget beskæftigelsen med mere end 150 procent. I 2003 beskæftigede designerhvervene 450 ansatte i Region Midtjylland. Dette tal er øget til mere end 1100 job i I samme periode har Region Hovedstaden oplevet en stigning i beskæftigelsen inden for det kreative designerhverv på 80 procent, hvilket svarer til næsten 1500 flere beskæftigede. Det skal bemærkes, at det kreative designerhverv udgør en relativ lille andel af den samlede beskæftigelse inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, men væksten forklarer alligevel en del af den stigning som Region Hovedstaden har opnået. 6

7 Figur 5: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor inden for Design opgjort efter region, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 500 Region Nordjylland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Regionernes specialiseringsgrad i ressourceområderne - styrkepositioner For at vurdere betydningen af regionale styrkepositioner (ressourceområder) anvendes et specialiseringsindeks, der er illustreret i tabel 1. Specialiseringsindekset udtrykker hvor stor en andel, der er beskæftigede inden for et specifikt ressourceområde i forhold til beskæftigelsesandelen i ressourceområdet i hele landet. Grønne tal betyder at koncentrationen af beskæftigede er særligt høj, mens de røde tal indikerer en særlig lav specialiseringsgrad. Det fremgår af tabel 1, at i Region Midtjylland er de to mest specialiserede ressourceområder Møbler, beklædning og det kreative designerhverv og Energi og miljø. Specialiseringsgraden inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv er i Region Midtjylland på 135, hvilket betyder, at der relativt er 35 procent flere beskæftigede i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv i Region Midtjylland end på landsplan. Der er store regionale forskelle på specialiseringen inden for ressourceområderne. Region Hovedstaden står stærkt inden for It og kommunikation og Medico og sundhed, mens Region Nordjylland er specialiseret inden for Fødevarer. 7

8 Tabel 1: Specialiseringsindeks 2 opgjort efter region og ressourceområde i den private sektor, 2012 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fødevarer Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Turisme Bygge og bolig It og kommunikation Transport Energi og miljø Medico og sundhed Øvrige Erhverv Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Det fremgår af en detaljeret analyse af specialiseringsgraden inden for ressourceområdet Beklædning, møbler og det kreative designerhverv, at Region Midtjylland har en høj koncentration af beskæftigede inden for fremstilling af specielt møbler, men også fremstilling af beklædning. Generelt er beskæftigelsen inden for ressourceområdet ujævnt fordelt. Region Hovedstaden har relativt få beskæftigede inden for fremstillig af Møbler og beklædning, men er meget specialiseret inden for det kreative designerhverv. Inden for serviceerhvervene i Møbler og beklædning er der en nogenlunde jævn specialiseringsgrad på tværs af regionerne dog med en overvægt af beskæftigede i Region Midtjylland. Tabel 2: Specialiseringsindeks opgjort efter region og delressourceområde i den private sektor, 2012 Fremstilling Service Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Møbler Beklædning Møbler Beklædning Det kreative designerhverv Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Uddannelsesbaggrund i Møbler og beklædning flere højtuddannede De beskæftigede inden for Møbler og beklædning har ofte en erhvervsfaglig uddannelse eller er uden en kompetencegivende uddanelse sammenlignet med alle beskæftigede i hele landet. Denne tendens er dog mindre markant i Region Midtjylland, hvor uddannelsesniveauet i Møbler og beklædning i højere grad ligner Alle erhverv. Møbler og beklædning har i forhold til Alle erhverv få beskæftigede med en universitetsuddannelse. På landsplan er der over dobbelt så mange beskæftigede med en universitetsuddannelse inden for Alle erhverv sammenlignet med Møbler og beklædning. I Region 2 Specialiseringsindekset er beregnet som den anden af beskæftigede i regionen, der arbejder inden for et bestemt ressourceområde, divideret med andelen af beskæftigede i samme ressourceområde i hele landet. 8

9 Midtjylland er denne tendens mindre markant, men der er flere beskæftigede med en universitetsuddannelse generelt end inden for Møbler og beklædning. Tabel 3: Beskæftigede i Møbler og beklædning og Alle erhverv i den private sektor i Region Midtjylland og Hele landet opgjort efter uddannelsesniveau, 2012 Hele Landet Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort eller mellemlang uddannelse Universitets- Uddannelse Alle erhverv 38% 39% 13% 10% Møbler og beklædning 45% 41% 10% 5% Alle erhverv 39% 41% 13% 8% Region Midtjylland Møbler og beklædning 41% 42% 12% 5% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik I takt med den ovenfor nævnte transformation fra produktion til service har Møbler og beklædning i de seneste 10 år gennemgået en udvikling hvor flere er blevet ansat med enten en universitetsuddannelse eller en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Til gengæld er antallet af beskæftigede med enten en erhvervsfaglig uddannelse eller uden kompetencegivende uddannelse faldet. Denne tendens er ikke unik for Møbler og beklædning. Udviklingen er dog markant inden for Møbler og beklædning og særligt i Region Midtjylland. Over en fjerdedel af de beskæftigede i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning uden en kompetencegivende uddannelse er forsvundet, mens antallet af beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse er faldet med 20 procent. Antallet med en universitetsuddannelse er omvendt steget med 75 procent og antallet af beskæftigede med en kort eller mellemlang uddannelse er steget med 23 procent i region Midtjylland inden for Møbler og beklædning. Væksten i antallet af universitetsuddannede i Møbler og beklædning er større end for alle erhverv. 9

10 Region Midtjylland Hele Landet Figur 6: Udvikling i antal beskæftigede i Møbler og beklædning og Alle erhverv i den private sektor i Region Midtjylland og Hele landet efter uddannelsesniveau, Alle erhverv -9% -13% -4% 18% 50% Møbler og beklædning -8% -16% -11% 28% 76% Alle erhverv -4% -6% -14% 24% 53% Møbler og beklædning -18% -20% -28% 23% 75% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle beskæftigede Universitet Kort og mellemlang Erhvervsfaglig Uden kompetencegivende Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Eksportfordelingen i ressourceområderne Møbler og beklædning på rekordkurs Den seneste opgørelse foretaget af Danmarks Statistik af firmaernes eksportomsætning viser udviklingen i eksporten fra 2000 til Ressourceområderne står for 89 procent af den samlede eksport i 2011, mens de øvrige erhverv eksporterer for de resterende 11 procent. Den danske eksport faldt kraftigt i forbindelse med finanskrisen fra 2008 til 2009 hvor samtlige ressourceområder oplevede et fald i eksporten. De to ressourceområder, hvor eksporten er størst, Transport og Energi og Miljø, blev hårdest ramt med et fald i eksporten på henholdsvis 23 og 19 procent. Møbler og beklædning havde et fald i eksporten på 12 procent. Den danske eksport har efterfølgende været opadgående, og det eneste ressourceområde som ikke er tilbage på eller over før-kriseniveauet er Bygge og bolig. Alle andre ressourceområder har et højere eksportniveau i 2011 end i Fremgangen har været størst i Medico og sundhed som siden 2009 har øget eksporten med næsten 80 procent. Møbler og beklædning har haft en stigning fra 37 milliarder til 45 milliarder kroner, svarende til en vækst på 22 procent, fra 2009 til

11 Eksport i mia. Figur 7: Udviklingen i eksport for hele landet opgjort på ressourceområder, Transport Energi/miljø Fødevarer Øvrige erhverv It/komm Bygge/bolig Medico/sundhed Møbler/beklædning Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Eksport Møbler og beklædning vigtig for Region Midtjylland Møbler og beklædning har en stor betydning for eksporten i Region Midtjylland. 13 procent af de samlede eksportindtægter i Region Midtjylland kommer fra Møbler og beklædning. På landsplan udgør Møbler og beklædning kun 5 procent af den samlede danske eksport. Møbler og beklædning er dermed Region Midtjyllands tredje vigtigste eksporterhverv efter Fødevarer og Energi og miljø. 3 Eksporten i ressourceområdet Turisme er i hele perioden, meget lille og derfor inkluderes Turisme under Øvrige erhverv. 11

12 Figur 8: Ressourceområdernes eksportandel opgjort i Hele Landet og Region Midtjylland, % 90% 80% 70% 1% 7% 8% 9% 9% 8% 8% 26% Medico/sundhed It/komm 60% 13% Transport 50% 11% Øvrige erhverv 40% 30% 20% 10% 20% 33% 8% 5% 17% 16% Bygge/bolig Møbler/beklædning Energi/miljø Fødevarer 0% Region Midtjylland Hele Landet Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Den økonomiske udvikling for forskellige virksomhedsstørrelser i Møbler og beklædning i Region Midtjylland Eksportdominans i Region Midtjylland Virksomheder inden for Møbler og beklædning er stærkt funderet i Region Midtjylland, hvor 27 procent af alle virksomheder i ressourceområdet er placeret. I 2011 var der virksomheder inden for Møbler og beklædning, hvoraf var registreret i Region Midtjylland. Virksomheder opdeles i fire størrelser mikrovirksomheder, der har under 10 ansatte og 15 millioner kroner i omsætning, små virksomheder, der har under 50 ansatte og 75 millioner kroner i omsætning, mellemstore virksomheder, der har under 250 ansatte og 400 millioner kroner i omsætning og store virksomheder, der har enten over 250 ansatte eller 400 millioner kroner i omsætning. 12

13 Tabel 4: Antal virksomheder og eksportvirksomheder i Møbler og beklædning opgjort på region og virksomhedsstørrelse, 2011 Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellem storevirksomheder Store virksomheder Hele Landet Region Midtjylland Antal Antal Andel Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Alle virksomheder Heraf eksport virksomheder % Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Der er især mange små, mellemstore og store virksomheder i Region Midtjylland i forhold til hele landet, mens mikrovirksomhederne inden for Møbler og beklædning er mere jævnt fordelt ud over hele landet. Samtidigt er Region Midtjyllands virksomheder inden for Møbler og beklædning langt mere eksportorienterede end virksomhederne i resten af landet virksomheder inden for Møbler og beklædning havde eksport i 2011 mere end hver tredje var registreret i Region Midtjylland jf. tabel 4. Mens Region Midtjyllands virksomheder og eksportvirksomheder udgør henholdsvis 27 procent og 34 procent af den samlede virksomhedsbestand inden for Møbler og beklædning, så skaber regionen henholdsvis 38 procent og 53 procent af den samlede omsætning og eksport i Det er især de helt store virksomheder, der står stærkt i Region Midtjylland. De store virksomheder i Region Midtjylland udgør 37 procent af det samlede antal store virksomheder inden for Møbler og beklædning, men genererer 47 procent af de store virksomheders samlede omsætning og hele 62 procent af den samlede eksport. 13

14 eksport i mia. Tabel 5: Omsætning og eksport i millioner kroner inden for Møbler og beklædning opgjort på region og virksomhedstørrelse, 2011 Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellem storevirksomheder Store virksomheder Hele Landet Region Midtjylland Mio. kroner Mio. kroner Andel Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Alle virksomheder Heraf eksport % Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Det fremgår af figur 9, at mere end halvdelen af den danske eksport inden for Møbler og beklædning, kan henføres til virksomheder med hovedsæde i Region Midtjylland. I perioden 2000 til 2011 er eksporten inden for Møbler og beklædning øget fra 17,6 mia. til 24,1 mia. kr. i Region Midtjylland, svarende til en vækst på 37 procent. I samme periode er eksporten i Resten af landet øget med 11 procent. Figur 9: Udvikling i eksportomsætningen inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland og resten af landet Region Midtjylland Resten af Landet 14

15 Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Siden 2009 er antallet af virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning reduceret med 7 procent. Det skyldes, at antallet af mikrovirksomheder er reduceret med 9 procent. Til gengæld er antallet af små virksomheder øget med 7 procent. Antallet af mellemstore og store virksomheder er uændret. Til trods for færre virksomheder er både omsætningen og eksporten øget fra 2009 til 2011 inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, jf. tabel 6. Den samlede omsætning er øget med 8 procent, hvilket primært er drevet af de store virksomheder som står for 65 procent af væksten, men også gruppen af små virksomheder har oplevet en fremgang i omsætningen på 8 procent fra 2009 til Både de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har oplevet en pæn fremgang i eksporten, men igen er det de store virksomheder, der skaber den største del af væksten. De store virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland eksporterer for 24 procent mere i 2011 end i De små virksomheder har oplevet en fremgang på 18 procent, mens de mellemstore har haft en vækst i eksporten på 10 procent. Udviklingen i de forskellige virksomhedsgrupper tegner en markant anderledes udvikling end i perioden , hvor der var fremgang i antallet af mikrovirksomheder og tilbagegang i antallet af små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Tabel 6: Udviklingen i antal virksomheder, omsætning og eksport i virksomhederne i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning, Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Omsætning Eksport Mikrovirksomheder -9% 1% -1% Små virksomheder 7% 8% 18% Mellem storevirksomheder 0% 5% 10% Store virksomheder 0% 14% 24% Alle virksomheder -7% 8% 19% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik De regionale forskelle på virksomhederne i Møbler og beklædning vises i tabel 7. Virksomhederne i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning har en gennemsnitlig omsætning på 17 mio. kr. i Resten af landet er omsætningen kun 10 mio.kr. pr. virksomhed. Region Midtjyllands virksomheder beskæftiger dobbelt så mange fuldtidsansatte, og har en eksportandel, der er dobbelt så stor som i resten af landet. Tabel 7: Nøgletal for virksomheder i Møbler og beklædning i Region Midtjylland og Resten af landet Region Midtjylland Resten af Landet Gennemsnit Omsætning 17,0 10,1 pr. virk. Antal fuldtidsansatte 6,4 3,2 Andel Eksport 46% 25% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Vækst og overlevelse i nye virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Øget iværksætteraktivitet efter finanskrisen 15

16 I 2011 blev der etableret 1141 virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv. Heraf er cirka 550 etableret i Region Hovedstaden mens der blev etablerede 255 virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, svarende til 22 procent af alle nyetablerede virksomheder. Antallet af nyetableringer har for Region Hovedstaden været opadgående siden finanskrisen i Region Midtjylland og Region Syddanmark har siden faldet i forbindelse med finanskrisen haft en svagt vækst i antal nyetableringer, men er stadig et stykke fra rekordårene 2007 og Figur 10: Antal nyetablerede virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Etableringsraten er et udtryk for fornyelsen i virksomhedsbestanden inden for en given sektor. Udviklingen i etableringsraten inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv afspejler i høj grad udviklingen i etableringsraten for alle erhverv. Etableringsraten har dog generelt fra 2002 til 2011 ligget på et højere niveau i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv end alle erhverv. 16

17 Figur 11: Etablingsraten for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv og Alle erhverv i Hele landet, % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alle erhverv Møbler, beklædning og design Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Etableringsraten inden for Møbler og beklædning er i 2012 størst i Region Hovedstaden og næsthøjest i Region Syddanmark. Herefter følger Region Syddanmark og Region Midtjylland med storts set identiske etableringsrater. 17

18 Figur 12: Etableringsrate for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv opgjort efter region, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Iværksættervirksomheder inden for Møbler og beklædning har stort set sammme overlevelsessandsynlighed som alle iværksættervirksomheder. Omkring 65 procent af de nye virksomheder i Møbler og beklædning fejrer deres 3 års fødselsdag. Overlevelseschancen inden for Møbler og beklædning er identisk i Region Midtjylland med hele landet. Til gengæld er der en større andel af Region Midtjyllands øvrige iværksættervirksomheder der overlever de første tre år end inden for Møbler og beklædning. 18

19 Region Midtjylland Hele Landet Figur 13: 3-årige overlevelsesrater for nyetablerede virksomheder i Region Midtjylland og Hele Landet opgjort i Alle Erhverv og Møbler og beklædning, 2012 Alle Erhverv 65,8% Møbler og beklædning 64,6% Alle Erhverv 68,6% Møbler og beklædning 64,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen og Erhvervsregisteret, beregninger udført af estatistik 19

20 Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Fødevarer: Landbrug, fiskeri og gartneri samt forarbejdelse af fødevarer. Eksempelvis både landbrug, slagterier, forarbejdningsindustrier, dyrlæger og producenter af køleanlæg. Primære erhverv: Dyrkning af korn, frugter, dyreavl, ferskvandsfiskeri mv. Fremstillingserhverv: Forarbejdning af kød, frø, fremstilling af saft, brød, færdigretter mv. Støtteerhverv: fremstilling af foder til landbrugsdyr, gødningsstoffer, landbrugsmaskiner mv. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med landbrug- og dyreavl, engroshandel og detailforretninger med fødevarer, dyrlæger mv. Møbler og beklædning: Producenter af møbler, tøj sko mv., samt virksomheder der bearbejder tekstiler, træ, plast og metal som indgår i fremstillingen af den færdige vare. Desuden indeholder området designere og markedsføring af produkterne. Fremstillingserhverv møbler: Fremstilling af færdige tekstilvarer (undtagen beklædning), tæpper, kontormøbler, madrasser mv. Fremstillingserhverv beklædning: Dyrkning af tekstilplanter, avl, vævning af tekstiler, fremstilling af beklædning, tasker, fodtøj mv. Serviceerhverv møbler: Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder, engros- og detailhandel med møbler, reparation af møbler og boligudstyr mv. Serviceerhverv beklædning: Engroshandel og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj og lædervarer. Turisme: Aktiviteter i forbindelse med personers rejse og ophold uden for deres normale miljø også i forretningsøjemed. Området består kun af serviceerhverv. Serviceerhverv: Hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre, restaurationer, forlystelsesparker, museer, botaniske- og zoologiske haver. Bygge og bolig: Virksomheder, der varetager projektering, opførelse, vedligeholdelse, bortskafning og drift af bygninger samt producenter af komponenter, der indgår i bygninger. Brancherne kan opdeles i produktion og service. Primære erhverv: Dyrkning af skovbrug, brydning af kalksten, gips mv., grus- og sandgravning samt anden råstofudvinding. Fremstillingserhverv: Fremstilling af træprodukter, tapet, maling, glasfiber, mursten, cement, håndværktøj mv. Støtteerhverv: Fremstilling af maskiner til råstofudvindingsindustrien, udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med opførelse af bygninger, anlæg af veje og jernbaner, herunder nedrivning, el-installation, VVS-forretninger, engros- og detailhandel med byggematerialer, ejendomsmæglervirksomhed, ingeniør- og arkitektvirksomheder samt rengøring i bygninger mv. 20

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere