Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen"

Transkript

1 Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter et generelt fald i beskæftigelse, omsætning, eksport og iværksætteraktivitet i forbindelse med finanskrisen, er der en række positive tendenser for ressourceområdet. I 2011 var der en svag stigning i beskæftigelsen der især trækkes af serviceerhvervet og et rekordhøjt beskæftigelsesniveau i det kreative designerhverv, men også af en stabilisering af beskæftigelsen i fremstillingserhvervene. Overordnet er årtiet præget af en transformation af ressourceområdet fra fremstilling til handel, service og design. Transformationen stiller krav til nye kompetencer, hvilket afspejles i de beskæftigedes uddannelsesniveau, hvor antallet med en universitetsuddannelse er steget markant, mens antallet af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldet. Region Midtjyllands stærke position inden for Møbler og beklædning kommer til udtryk i nøgletal som eksport og omsætning. I Region Midtjylland findes 27 procent af virksomhederne inden for Møbler og beklædning. Disse virksomheder står for 38 procent af ressourceområdets samlede omsætning og 53 procent af den samlede eksport. Eksporten nåede i 2011 et rekordhøjt niveau med 45 milliarder kroner, heraf eksporterede virksomhederne i Region Midtjylland for 24 milliarder kroner. Iværksætteraktiviteten er højere for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv end den generelle iværksætteraktivitet. Efter finanskrisen har Møbler, beklædning og det kreative designerhverv oplevet en stigende etableringsrate, som i 2011 ligger over niveauet for

2 Indledning Erhvervsmæssige ressourceområder og kompetenceklynger bliver hyppigt anvendt ved kortlægningen af regionale og tværkommunale styrkepositioner, og har i de senere år været centrale begreber i den danske erhvervspolitik. På nationalt plan kortlagde Erhvervsministeriet allerede i Erhvervsredegørelsen fra 1995 de otte ressourceområder, som dansk erhvervsliv har specialiseret sig i. Fælles for disse internt sammenhængende klynger af brancher var, at de hver især repræsenterede én af Danmarks erhvervsmæssige internationale styrkepositioner. For at en branche kan blive klassificeret som en styrkeposition, skal kriterier om høj eksportvolumen og eksportspecialisering samt evnen til at øge markedsandele, opnå høj aflønning og indtjening være opfyldt. I 90 erne udgjorde ressourceområderne 90 procent af den samlede danske eksport, hvilket understreger sammenhængen mellem styrkepositionerne og ressourceområderne (se Erhvervsministeriet 1995). Ressourceområderne blev revideret i slutningen af 90 erne og inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe af erhverv - Øvrige erhverv -, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. I bilag 1 findes en uddybende beskrivelse af ressourceområderne. I nærværende publikation er Møbler og beklædning udvidet med det kreative designerhverv, som blandt andet er underleverandører til ressourceområdet Møbler og beklædning. Udvidelsen er gennemført i afsnittene der omhandler beskæftigelse og iværksætteraktiviteter. Opdelingen af erhvervslivet i ressourceområder erstatter den traditionelle inddeling i sektorer og brancher. Den traditionelle inddeling opfanger ikke altid den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, eksempelvis mellem design, og fremstilling af beklædning og selve engros- og detailhandlens salg. Inddelingen i ressourceområder søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden - fra primærproducent over forarbejdning til salg - samtidig med, at serviceområder og støttefunktioner som design er medtaget i området, såfremt hovedparten af branchens ydelser entydigt kan henføres til ressourceområdet. Ifølge definitionen fra Danmarks Statistik består hvert af ressourceområderne af op til fire delområder, nemlig primære erhverv, fremstillingserhverv, støtteerhverv og serviceerhverv. I nærværende rapport vil vi redegøre nærmere for betydningen af ressourceområdet Møbler, beklædning og design for Region Midtjylland, hvor fokus vil være på virksomhedernes beskæftigelse, uddannelsesniveau, eksport og nyetableringer, herunder aktivitets- og overlevelsesrater. En detaljeret beskrivelse af det anvendte statistikgrundlag findes i bilag 2. Historisk har ressourceområdet møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, som positionerer Region Midtjylland som en magtfaktor inden for ressourceområdet med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen en styrkeposition, der er velbeskrevet i nationale og internationale videnskabelige artikler. Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Møbler, beklædning og design er som nævnt en af Danmarks internationale styrkepositioner og ressourceområdet beskæftigede personer i Møbler, beklædning og design øgede beskæftigelsen under højkonjunkturen fra beskæftigede i 2003 til da beskæftigelsen toppede ved indgangen til 2

3 2008. I løbet af 2008 og 2009 faldt beskæftigelsen brat med ansatte til godt beskæftigede. Beskæftigelsen er fastholdt frem til 2012, og der kan konstateres en svag fremgang fra 2011 til Figur 1. Antal beskæftigede i Møbler, beklædning og design Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Region Midtjylland beskæftiger det største antal personer inden for Møbler, beklædning og design med knap ansatte i Herefter følger Region Hovedstaden med knap beskæftigede. Beskæftigelsen har udviklet sig forskelligt i regionerne over de sidste 10 år, hvor Region Hovedstaden har øget beskæftigelsen mens de øvrige regioner har oplevet en tilbagegang. Efter finanskrisen er beskæftigelsesniveauet stabiliseret, og der kan konstateres en svag fremgang i både Region Hovedstaden og Region Midtjylland fra 2011 til

4 Figur 2: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler, beklædning og design opgjort efter region, Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Beskæftigelse i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv fremgang i serviceerhvervene tilbagegang i produktionen Møbler, beklædning og det kreative designerhverv kan opdeles i fremstilling- og serviceerhverv 1 for Møbler og Beklædning og det kreative designerhverv. Inddelingen viser, at over halvdelen af alle job inden for fremstilling af Møbler og beklædning i Region Midtjylland er forsvundet i løbet af de seneste 10 år. I 2003 var der beskæftigede inden for fremstilling af Møbler og beklædning hvilket er reduceret til lidt over i Dette er et fald på 52 procent. I de andre regioner, er det samlede fald i beskæftigelsen på 42 procent inden for fremstilling af Møbler og beklædning. Region Midtjylland er særligt sårbar på grund af regionens høje koncentration af produktionsarbejdspladser inden for Møbler og beklædning, jf figur 3. 1 Service indeholder virksomheder, der arbejder med handel og anden service, jf. bilag 1. 4

5 Figur 3: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler og beklædning inden for fremstilling opgjort efter region, Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Inden for serviceerhvervene i Møbler og beklædning er der flest beskæftigede i Region Hovedstaden med beskæftigede, hvor der i Region Midtjylland er lidt over beskæftigede, jf. figur 4. På tværs af regionerne ses en tendens til, at antallet af beskæftigede i serviceerhvervene var stigende indtil 2008 og 2009 hvor finanskrisen slog igennem. I løbet af 2009 skete der på tværs af alle fem regioner et mindre fald i antallet af beskæftigede. Fra 2010 er beskæftigelsen igen øget, mest markant i Region Nordjylland og Region Midtjylland med en vækst på henholdsvis 6 og 5 procent. For hele perioden 2003 til 2012 er antallet af beskæftigede inden for service i Møbler og beklædning steget i alle regioner. Mest markant er stigningen i Region Midtjylland hvor 22 procent flere er beskæftigede i 2012 end i Udviklingen i beskæftigelsen viser, hvordan Møbler og beklædning i løbet af få år gennemgår en markant transformation fra produktionserhverv til handel og service. 5

6 Figur 4: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Møbler og beklædning inden for service opgjort efter region, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Beskæftigelse i det kreative designerhverv rekordhøj beskæftigelse Region Hovedstaden har flest beskæftigede inden for det kreative designerhverv. Region Midtjylland har på 10 år øget beskæftigelsen med mere end 150 procent. I 2003 beskæftigede designerhvervene 450 ansatte i Region Midtjylland. Dette tal er øget til mere end 1100 job i I samme periode har Region Hovedstaden oplevet en stigning i beskæftigelsen inden for det kreative designerhverv på 80 procent, hvilket svarer til næsten 1500 flere beskæftigede. Det skal bemærkes, at det kreative designerhverv udgør en relativ lille andel af den samlede beskæftigelse inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, men væksten forklarer alligevel en del af den stigning som Region Hovedstaden har opnået. 6

7 Figur 5: Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor inden for Design opgjort efter region, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 500 Region Nordjylland Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Regionernes specialiseringsgrad i ressourceområderne - styrkepositioner For at vurdere betydningen af regionale styrkepositioner (ressourceområder) anvendes et specialiseringsindeks, der er illustreret i tabel 1. Specialiseringsindekset udtrykker hvor stor en andel, der er beskæftigede inden for et specifikt ressourceområde i forhold til beskæftigelsesandelen i ressourceområdet i hele landet. Grønne tal betyder at koncentrationen af beskæftigede er særligt høj, mens de røde tal indikerer en særlig lav specialiseringsgrad. Det fremgår af tabel 1, at i Region Midtjylland er de to mest specialiserede ressourceområder Møbler, beklædning og det kreative designerhverv og Energi og miljø. Specialiseringsgraden inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv er i Region Midtjylland på 135, hvilket betyder, at der relativt er 35 procent flere beskæftigede i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv i Region Midtjylland end på landsplan. Der er store regionale forskelle på specialiseringen inden for ressourceområderne. Region Hovedstaden står stærkt inden for It og kommunikation og Medico og sundhed, mens Region Nordjylland er specialiseret inden for Fødevarer. 7

8 Tabel 1: Specialiseringsindeks 2 opgjort efter region og ressourceområde i den private sektor, 2012 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fødevarer Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Turisme Bygge og bolig It og kommunikation Transport Energi og miljø Medico og sundhed Øvrige Erhverv Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Det fremgår af en detaljeret analyse af specialiseringsgraden inden for ressourceområdet Beklædning, møbler og det kreative designerhverv, at Region Midtjylland har en høj koncentration af beskæftigede inden for fremstilling af specielt møbler, men også fremstilling af beklædning. Generelt er beskæftigelsen inden for ressourceområdet ujævnt fordelt. Region Hovedstaden har relativt få beskæftigede inden for fremstillig af Møbler og beklædning, men er meget specialiseret inden for det kreative designerhverv. Inden for serviceerhvervene i Møbler og beklædning er der en nogenlunde jævn specialiseringsgrad på tværs af regionerne dog med en overvægt af beskæftigede i Region Midtjylland. Tabel 2: Specialiseringsindeks opgjort efter region og delressourceområde i den private sektor, 2012 Fremstilling Service Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Møbler Beklædning Møbler Beklædning Det kreative designerhverv Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Uddannelsesbaggrund i Møbler og beklædning flere højtuddannede De beskæftigede inden for Møbler og beklædning har ofte en erhvervsfaglig uddannelse eller er uden en kompetencegivende uddanelse sammenlignet med alle beskæftigede i hele landet. Denne tendens er dog mindre markant i Region Midtjylland, hvor uddannelsesniveauet i Møbler og beklædning i højere grad ligner Alle erhverv. Møbler og beklædning har i forhold til Alle erhverv få beskæftigede med en universitetsuddannelse. På landsplan er der over dobbelt så mange beskæftigede med en universitetsuddannelse inden for Alle erhverv sammenlignet med Møbler og beklædning. I Region 2 Specialiseringsindekset er beregnet som den anden af beskæftigede i regionen, der arbejder inden for et bestemt ressourceområde, divideret med andelen af beskæftigede i samme ressourceområde i hele landet. 8

9 Midtjylland er denne tendens mindre markant, men der er flere beskæftigede med en universitetsuddannelse generelt end inden for Møbler og beklædning. Tabel 3: Beskæftigede i Møbler og beklædning og Alle erhverv i den private sektor i Region Midtjylland og Hele landet opgjort efter uddannelsesniveau, 2012 Hele Landet Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort eller mellemlang uddannelse Universitets- Uddannelse Alle erhverv 38% 39% 13% 10% Møbler og beklædning 45% 41% 10% 5% Alle erhverv 39% 41% 13% 8% Region Midtjylland Møbler og beklædning 41% 42% 12% 5% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik I takt med den ovenfor nævnte transformation fra produktion til service har Møbler og beklædning i de seneste 10 år gennemgået en udvikling hvor flere er blevet ansat med enten en universitetsuddannelse eller en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Til gengæld er antallet af beskæftigede med enten en erhvervsfaglig uddannelse eller uden kompetencegivende uddannelse faldet. Denne tendens er ikke unik for Møbler og beklædning. Udviklingen er dog markant inden for Møbler og beklædning og særligt i Region Midtjylland. Over en fjerdedel af de beskæftigede i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning uden en kompetencegivende uddannelse er forsvundet, mens antallet af beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse er faldet med 20 procent. Antallet med en universitetsuddannelse er omvendt steget med 75 procent og antallet af beskæftigede med en kort eller mellemlang uddannelse er steget med 23 procent i region Midtjylland inden for Møbler og beklædning. Væksten i antallet af universitetsuddannede i Møbler og beklædning er større end for alle erhverv. 9

10 Region Midtjylland Hele Landet Figur 6: Udvikling i antal beskæftigede i Møbler og beklædning og Alle erhverv i den private sektor i Region Midtjylland og Hele landet efter uddannelsesniveau, Alle erhverv -9% -13% -4% 18% 50% Møbler og beklædning -8% -16% -11% 28% 76% Alle erhverv -4% -6% -14% 24% 53% Møbler og beklædning -18% -20% -28% 23% 75% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle beskæftigede Universitet Kort og mellemlang Erhvervsfaglig Uden kompetencegivende Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, beregninger udført af estatistik Eksportfordelingen i ressourceområderne Møbler og beklædning på rekordkurs Den seneste opgørelse foretaget af Danmarks Statistik af firmaernes eksportomsætning viser udviklingen i eksporten fra 2000 til Ressourceområderne står for 89 procent af den samlede eksport i 2011, mens de øvrige erhverv eksporterer for de resterende 11 procent. Den danske eksport faldt kraftigt i forbindelse med finanskrisen fra 2008 til 2009 hvor samtlige ressourceområder oplevede et fald i eksporten. De to ressourceområder, hvor eksporten er størst, Transport og Energi og Miljø, blev hårdest ramt med et fald i eksporten på henholdsvis 23 og 19 procent. Møbler og beklædning havde et fald i eksporten på 12 procent. Den danske eksport har efterfølgende været opadgående, og det eneste ressourceområde som ikke er tilbage på eller over før-kriseniveauet er Bygge og bolig. Alle andre ressourceområder har et højere eksportniveau i 2011 end i Fremgangen har været størst i Medico og sundhed som siden 2009 har øget eksporten med næsten 80 procent. Møbler og beklædning har haft en stigning fra 37 milliarder til 45 milliarder kroner, svarende til en vækst på 22 procent, fra 2009 til

11 Eksport i mia. Figur 7: Udviklingen i eksport for hele landet opgjort på ressourceområder, Transport Energi/miljø Fødevarer Øvrige erhverv It/komm Bygge/bolig Medico/sundhed Møbler/beklædning Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Eksport Møbler og beklædning vigtig for Region Midtjylland Møbler og beklædning har en stor betydning for eksporten i Region Midtjylland. 13 procent af de samlede eksportindtægter i Region Midtjylland kommer fra Møbler og beklædning. På landsplan udgør Møbler og beklædning kun 5 procent af den samlede danske eksport. Møbler og beklædning er dermed Region Midtjyllands tredje vigtigste eksporterhverv efter Fødevarer og Energi og miljø. 3 Eksporten i ressourceområdet Turisme er i hele perioden, meget lille og derfor inkluderes Turisme under Øvrige erhverv. 11

12 Figur 8: Ressourceområdernes eksportandel opgjort i Hele Landet og Region Midtjylland, % 90% 80% 70% 1% 7% 8% 9% 9% 8% 8% 26% Medico/sundhed It/komm 60% 13% Transport 50% 11% Øvrige erhverv 40% 30% 20% 10% 20% 33% 8% 5% 17% 16% Bygge/bolig Møbler/beklædning Energi/miljø Fødevarer 0% Region Midtjylland Hele Landet Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Den økonomiske udvikling for forskellige virksomhedsstørrelser i Møbler og beklædning i Region Midtjylland Eksportdominans i Region Midtjylland Virksomheder inden for Møbler og beklædning er stærkt funderet i Region Midtjylland, hvor 27 procent af alle virksomheder i ressourceområdet er placeret. I 2011 var der virksomheder inden for Møbler og beklædning, hvoraf var registreret i Region Midtjylland. Virksomheder opdeles i fire størrelser mikrovirksomheder, der har under 10 ansatte og 15 millioner kroner i omsætning, små virksomheder, der har under 50 ansatte og 75 millioner kroner i omsætning, mellemstore virksomheder, der har under 250 ansatte og 400 millioner kroner i omsætning og store virksomheder, der har enten over 250 ansatte eller 400 millioner kroner i omsætning. 12

13 Tabel 4: Antal virksomheder og eksportvirksomheder i Møbler og beklædning opgjort på region og virksomhedsstørrelse, 2011 Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellem storevirksomheder Store virksomheder Hele Landet Region Midtjylland Antal Antal Andel Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Heraf eksport virksomheder % Alle virksomheder % Alle virksomheder Heraf eksport virksomheder % Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Der er især mange små, mellemstore og store virksomheder i Region Midtjylland i forhold til hele landet, mens mikrovirksomhederne inden for Møbler og beklædning er mere jævnt fordelt ud over hele landet. Samtidigt er Region Midtjyllands virksomheder inden for Møbler og beklædning langt mere eksportorienterede end virksomhederne i resten af landet virksomheder inden for Møbler og beklædning havde eksport i 2011 mere end hver tredje var registreret i Region Midtjylland jf. tabel 4. Mens Region Midtjyllands virksomheder og eksportvirksomheder udgør henholdsvis 27 procent og 34 procent af den samlede virksomhedsbestand inden for Møbler og beklædning, så skaber regionen henholdsvis 38 procent og 53 procent af den samlede omsætning og eksport i Det er især de helt store virksomheder, der står stærkt i Region Midtjylland. De store virksomheder i Region Midtjylland udgør 37 procent af det samlede antal store virksomheder inden for Møbler og beklædning, men genererer 47 procent af de store virksomheders samlede omsætning og hele 62 procent af den samlede eksport. 13

14 eksport i mia. Tabel 5: Omsætning og eksport i millioner kroner inden for Møbler og beklædning opgjort på region og virksomhedstørrelse, 2011 Mikrovirksomheder Små virksomheder Mellem storevirksomheder Store virksomheder Hele Landet Region Midtjylland Mio. kroner Mio. kroner Andel Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Heraf eksport % Omsætning % Alle virksomheder Heraf eksport % Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Det fremgår af figur 9, at mere end halvdelen af den danske eksport inden for Møbler og beklædning, kan henføres til virksomheder med hovedsæde i Region Midtjylland. I perioden 2000 til 2011 er eksporten inden for Møbler og beklædning øget fra 17,6 mia. til 24,1 mia. kr. i Region Midtjylland, svarende til en vækst på 37 procent. I samme periode er eksporten i Resten af landet øget med 11 procent. Figur 9: Udvikling i eksportomsætningen inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland og resten af landet Region Midtjylland Resten af Landet 14

15 Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Siden 2009 er antallet af virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning reduceret med 7 procent. Det skyldes, at antallet af mikrovirksomheder er reduceret med 9 procent. Til gengæld er antallet af små virksomheder øget med 7 procent. Antallet af mellemstore og store virksomheder er uændret. Til trods for færre virksomheder er både omsætningen og eksporten øget fra 2009 til 2011 inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, jf. tabel 6. Den samlede omsætning er øget med 8 procent, hvilket primært er drevet af de store virksomheder som står for 65 procent af væksten, men også gruppen af små virksomheder har oplevet en fremgang i omsætningen på 8 procent fra 2009 til Både de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har oplevet en pæn fremgang i eksporten, men igen er det de store virksomheder, der skaber den største del af væksten. De store virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland eksporterer for 24 procent mere i 2011 end i De små virksomheder har oplevet en fremgang på 18 procent, mens de mellemstore har haft en vækst i eksporten på 10 procent. Udviklingen i de forskellige virksomhedsgrupper tegner en markant anderledes udvikling end i perioden , hvor der var fremgang i antallet af mikrovirksomheder og tilbagegang i antallet af små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Tabel 6: Udviklingen i antal virksomheder, omsætning og eksport i virksomhederne i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning, Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Omsætning Eksport Mikrovirksomheder -9% 1% -1% Små virksomheder 7% 8% 18% Mellem storevirksomheder 0% 5% 10% Store virksomheder 0% 14% 24% Alle virksomheder -7% 8% 19% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik De regionale forskelle på virksomhederne i Møbler og beklædning vises i tabel 7. Virksomhederne i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning har en gennemsnitlig omsætning på 17 mio. kr. i Resten af landet er omsætningen kun 10 mio.kr. pr. virksomhed. Region Midtjyllands virksomheder beskæftiger dobbelt så mange fuldtidsansatte, og har en eksportandel, der er dobbelt så stor som i resten af landet. Tabel 7: Nøgletal for virksomheder i Møbler og beklædning i Region Midtjylland og Resten af landet Region Midtjylland Resten af Landet Gennemsnit Omsætning 17,0 10,1 pr. virk. Antal fuldtidsansatte 6,4 3,2 Andel Eksport 46% 25% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Generel firmastatistik, beregninger udført af estatistik Vækst og overlevelse i nye virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Øget iværksætteraktivitet efter finanskrisen 15

16 I 2011 blev der etableret 1141 virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv. Heraf er cirka 550 etableret i Region Hovedstaden mens der blev etablerede 255 virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, svarende til 22 procent af alle nyetablerede virksomheder. Antallet af nyetableringer har for Region Hovedstaden været opadgående siden finanskrisen i Region Midtjylland og Region Syddanmark har siden faldet i forbindelse med finanskrisen haft en svagt vækst i antal nyetableringer, men er stadig et stykke fra rekordårene 2007 og Figur 10: Antal nyetablerede virksomheder inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Etableringsraten er et udtryk for fornyelsen i virksomhedsbestanden inden for en given sektor. Udviklingen i etableringsraten inden for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv afspejler i høj grad udviklingen i etableringsraten for alle erhverv. Etableringsraten har dog generelt fra 2002 til 2011 ligget på et højere niveau i Møbler, beklædning og det kreative designerhverv end alle erhverv. 16

17 Figur 11: Etablingsraten for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv og Alle erhverv i Hele landet, % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alle erhverv Møbler, beklædning og design Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Etableringsraten inden for Møbler og beklædning er i 2012 størst i Region Hovedstaden og næsthøjest i Region Syddanmark. Herefter følger Region Syddanmark og Region Midtjylland med storts set identiske etableringsrater. 17

18 Figur 12: Etableringsrate for Møbler, beklædning og det kreative designerhverv opgjort efter region, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen, beregninger udført af estatistik Iværksættervirksomheder inden for Møbler og beklædning har stort set sammme overlevelsessandsynlighed som alle iværksættervirksomheder. Omkring 65 procent af de nye virksomheder i Møbler og beklædning fejrer deres 3 års fødselsdag. Overlevelseschancen inden for Møbler og beklædning er identisk i Region Midtjylland med hele landet. Til gengæld er der en større andel af Region Midtjyllands øvrige iværksættervirksomheder der overlever de første tre år end inden for Møbler og beklædning. 18

19 Region Midtjylland Hele Landet Figur 13: 3-årige overlevelsesrater for nyetablerede virksomheder i Region Midtjylland og Hele Landet opgjort i Alle Erhverv og Møbler og beklædning, 2012 Alle Erhverv 65,8% Møbler og beklædning 64,6% Alle Erhverv 68,6% Møbler og beklædning 64,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen og Erhvervsregisteret, beregninger udført af estatistik 19

20 Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Fødevarer: Landbrug, fiskeri og gartneri samt forarbejdelse af fødevarer. Eksempelvis både landbrug, slagterier, forarbejdningsindustrier, dyrlæger og producenter af køleanlæg. Primære erhverv: Dyrkning af korn, frugter, dyreavl, ferskvandsfiskeri mv. Fremstillingserhverv: Forarbejdning af kød, frø, fremstilling af saft, brød, færdigretter mv. Støtteerhverv: fremstilling af foder til landbrugsdyr, gødningsstoffer, landbrugsmaskiner mv. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med landbrug- og dyreavl, engroshandel og detailforretninger med fødevarer, dyrlæger mv. Møbler og beklædning: Producenter af møbler, tøj sko mv., samt virksomheder der bearbejder tekstiler, træ, plast og metal som indgår i fremstillingen af den færdige vare. Desuden indeholder området designere og markedsføring af produkterne. Fremstillingserhverv møbler: Fremstilling af færdige tekstilvarer (undtagen beklædning), tæpper, kontormøbler, madrasser mv. Fremstillingserhverv beklædning: Dyrkning af tekstilplanter, avl, vævning af tekstiler, fremstilling af beklædning, tasker, fodtøj mv. Serviceerhverv møbler: Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder, engros- og detailhandel med møbler, reparation af møbler og boligudstyr mv. Serviceerhverv beklædning: Engroshandel og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj og lædervarer. Turisme: Aktiviteter i forbindelse med personers rejse og ophold uden for deres normale miljø også i forretningsøjemed. Området består kun af serviceerhverv. Serviceerhverv: Hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre, restaurationer, forlystelsesparker, museer, botaniske- og zoologiske haver. Bygge og bolig: Virksomheder, der varetager projektering, opførelse, vedligeholdelse, bortskafning og drift af bygninger samt producenter af komponenter, der indgår i bygninger. Brancherne kan opdeles i produktion og service. Primære erhverv: Dyrkning af skovbrug, brydning af kalksten, gips mv., grus- og sandgravning samt anden råstofudvinding. Fremstillingserhverv: Fremstilling af træprodukter, tapet, maling, glasfiber, mursten, cement, håndværktøj mv. Støtteerhverv: Fremstilling af maskiner til råstofudvindingsindustrien, udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med opførelse af bygninger, anlæg af veje og jernbaner, herunder nedrivning, el-installation, VVS-forretninger, engros- og detailhandel med byggematerialer, ejendomsmæglervirksomhed, ingeniør- og arkitektvirksomheder samt rengøring i bygninger mv. 20

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Analyse af livsstilserhvervene Møbler, beklædning og det kreative designerhverv i Region Midtjylland estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT 1. Resume

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11 1. Resume 2 2. Indledning 4 3. Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv 5 Vækst i beskæftigelsen siden 2012 5 Beklædning udgør 57 procent 7 Hovedstaden og Midtjylland dominerer

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Udenlandske virksomheder i Greater Copenhagen

Udenlandske virksomheder i Greater Copenhagen Udenlandske virksomheder i Greater Copenhagen Regionens udenlandske virksomheder betydning for økonomi og beskæftigelse UDARBEJDET AF: Ronja Torfing, Klaus Rovsing Kristiansen og Kristian Elgaard Haarsted

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Ressourceområder. Møbler og beklædning. Bygge og bolig. Fødevarer. IT og Kommunikation. Turisme. Transport. Medico og Sundhed.

Ressourceområder. Møbler og beklædning. Bygge og bolig. Fødevarer. IT og Kommunikation. Turisme. Transport. Medico og Sundhed. Ressurcemråder Opdelingen af brancher i ressurcemråder er en alternativ kategrisering af virksmhederne i frhld til den traditinelle inddeling efter sektrer sm landbrug, industri, handel service mv. Den

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere