Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011"

Transkript

1 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) 9. Mødeplan for Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager 11. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler 12. Oprettelse af ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppe Begrønningsgruppen 13. Status på puljemidlerne 14. Ekstern Puljeansøgning, 98_Musikøvecontainer (genbehandling) (BIFUK) 15. Ekstern Puljeansøgning, 95_Ungeseminar Amager Øst 2011 (SOCIAL) 16. Ekstern Puljeansøgning, 96_Lektiehjælpen på Amagerbro (SOCIAL) 17. Ekstern Puljeansøgning, 97_Kunst og lys installation (Miljø & Plan) 17.a Ekstern Puljeansøgning, 92_Latin Festival i Amager Bio (BIFUK) - genbehandling 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 Fraværende med afbud: Esben Birk Mortensen Casper Mortensen Steen Olesen Fraværende uden afbud: Sabeena Sareen Eva Lyhne Damgaard erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkterne: 10, 14, 15 og 16. Lasse Rossen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkt 10 Randi Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 17a (tillægsdagsorden) dog ikke under den efterfølgende debat Jan Kyrsting erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 15.

3 1. Borgerbesøg og henvendelser 6 personer var mødt op for at overvære lokaludvalgsmødet den 22. september Formanden for lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ønskede ordet. Simon Hjermind Jensen præsenterede sit projekt Kunst og Lysinstallation, som var på dagsordenen som punkt 17. Herefter stillede lokaludvalget uddybende spørgsmål. Randi Søernsen spurgte om installationen umiddelbart var egnet til at blive sat op andre steder og hvad det krævede af nedgravning af kabler mv. Simon oplyste, at kablerne kunne hænges op eller monteres afhængigt af situationen, men der ville ikke blive tale om den store udgift. Karl spurgte om installationen var modstandsdygtig over for hærværk. Simon oplyste, at lamperne ville blive støbt fast i betonblokkke, som vejede 35 kg. Martin Hein spurgte, hvad selvfinansieringen dækkede over. Simon svarede at selvfinansieringen skete i form af frivilligt arbejde. Martin Hein undrede sig over timeforbruget. Simon oplyste, at dette var opgjort som hvis han selv stod for det. Eva spurgte, om Simon var opmærksom på at naboejendommen havde iværksat planering. Det var Simon ikke, men han oplyste, at ejeren af den tomme grund havde givet tilsagn om, at der tidligst skulle bygges på grunden til foråret. Asger Andersen, Bibliotekshuset, havde bemærkninger til dagsordenens pkt. 5 oplægget fra Kultur- og fritidsforvaltningen - vedrørende den del af forslaget der vedrørte, at brugerne kan få adgang ved hjælp af deres sygesikringsbevis. Dette dækker efter borgerens opfattelse over en sparebestræbelse, der går ud på at indføre personalefri biblioteker. Asger bad om at lokaludvalget overvejede at indarbejde en afvisning af besparelser (s. 4 for oven) der vedrører personalefri biblioteker. Jan Kyrsting bemærkede, at han havde fremsendt et ændringsforslag til høringssvaret. En borger bemærkede, at der er problemer med tilgængeligheden for gangbesværede i Aalandsgade. Borgeren ville gerne have lokaludvalgets hjælp til at få gjort noget ved cyklerne, der spærrer for adgangen for rollatorer. Samme borger bemærkede, at der skulle være bedre mulighed for bustransport mellem Amager Øst og Amager Vest. Hun havde et konkret forslag om at forlænge 250 s rute fra Islands brygge.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev omdelt 6 dokumenter på mødet: tillægsdagsorden genbehandling af forslag om tildeling af puljemidler til Latin festival. Punktet blev sat på dagsordenen som pkt. 17a ændringsforslag af Karl Vogt til dagsordenens pkt. 3 ændringsforslag af Jan Kyrsting til dagsordenens pkt. 5 ændringsforslag af Ole Pedersen til dagsordenens pkt. 10 Program for Frivillighedens Dag fra Københavns Kommune AMA RØSTEN nr. 71 Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

5 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 lokalplanforslaget for Kraftværkshalvøen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Planerne gør det muligt at opføre et nyt forbrændingsanlæg med mulighed for at etablere rekreative funktioner som f.eks. en skibakke på taget. Endelig er der mulighed for at flytte den eksisterende opfyldningsmulighed fra nordsiden til spidsen af Kraftværkshalvøen. Forslaget er sendt i høring den 29. juni med høringsfrist den 29. september TMF har afholdt borgermøde torsdag den 23. august 2011på Amagerforbrændingen, Amager Øst Lokaludvalg deltog i mødet. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 7. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign på mailadressen senest d. 28. september BILAG Høringsmaterialet Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen kan findes på: Bilag til pkt 3 - Lokalplansforslag Amagerforbrændingen, høringssvarudkast

6 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget behandlede indstillingen fra Miljø & Plan arbejdsgruppen samt det indkomne ændringsforslag fra Karl Vogt-Nielsen. Karl Vogt-Nielsen begrundede sine ændringsforslag. Han finder det vigtigt at forbrændingsanlægget ikke blokerer for affaldssorteringen, at lokaludvalget pointerer, at det indarbejdes, at der skal være mindre lastbilkørsel, når anlægget står færdigt, og endelig skal der tilstræbes et øget samarbejde med geotermianlægget. Indstillingen og Karls ændringsforslag blev drøftet. Randi Sørensen bemærkede, at det der er vigtigt er, at der skal produceres mindre affald, da det affald der produceres jo skal transporteres væk. Lasse Erik Rossen mente sagtens, at Karls forslag kunne indarbejdes i det eksisterende høringssvar. Michael Christensen mente, at forslaget vil medføre en væsentlig forøgelse af lastbiltrafikken. Jens Green Jensen og Bjarne Kallesøe mente ikke at forslaget om prammene er realistisk og ønskede derfor afstemning om ændringsforslaget. Lasse Erik Rossen bemærkede, at lastbiltrafikken fra den nordlige, befolkningstunge del af byen var en belastning for den øvrige by, herunder Amager Øst. Jens William Grav bemærkede, at trafikproblemerne og løsningen i form af pramme vejede tungt på borgermødet. På baggrund af diskussionen blev følgende sat til afstemning: Afstemningstema: Karl Vogt-Nielsens forslag indgår i høringssvaret. For stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Ib Wendrup, Michael Christensen, Martin Hein, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Ove Løbner, Lasse Erik Rossen, Martin Duus, Anne Duus, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 16 medlemmer. Imod: Jens Green Jensen, Bjarne Kallesøe; i alt 2 medlemmer. Undlader: Ingen Der var ingen der ønskede afstemning om det samlede høringssvar, som herefter blev vedtaget uden afstemning.

7 4. Høring Kommuneplanforslag 2011 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 om høringssvar vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 forslag til kommuneplan Forslaget er sendt i høring den 15. august med høringsfrist den 17. oktober Ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 er fremkommet med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 16. oktober BILAG Høringsmaterialet kommuneplan 2011 kan findes på: Bilag til pkt 4 - kommuneplan 2011, høringssvarudkast BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Martin Duus fremlagde arbejdsgruppens indstilling. Anne Duus foreslog, at afsnit 4 i den del af indstillingen, der vedrører lokaludvalgets konkrete ønsker bør udgå. Afsnittet lyder LU Synes, at selvom en optimering af parkeringsforholdene i byen for fejl og mangler

8 er ønskværdig, stritter det imod de øvrige meldinger om at mindske trafikken i byen. Anne henviste til, at dette allerede er beskrevet på s. 26 i kommuneplanen. Karl anbefalede, at afsnittet blev stående, da kommunen meget ofte har en modsatrettet politik på området. Annes forslag om at lade afsnittet udgå, blev sat til afstemning. For at lade afsnittet udgå stemte: Ib Wendrup, Michael Christensen, Svend Aage Sørensen, Ove Løbner, Jens William Grav, Lasse Erik Rossen, Anne Duus og Bjarne Kallesøe; i alt 8 medlemmer. Imod at lade afsnittet udgå stemte: Rune Solvang, Jens Green Jensen, Karl Vogt-Nielsen, Jan kyrsting, Ole Meldgaard, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 8 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Martin Hein og Martin Duus; i alt 2 medlemmer. Forslaget bortfaldt på grund af stemmelighed. Martin Hein foreslog, at følgende blev tilføjet til høringssvaret: til afsnittet (Konkret til teksten) tilføjes: Lokaludvalget gør endvidere opmærksom på, at København som Cykelby kræver betydelige investeringer. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

9 5. Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Københavns Kommunes kulturog fritidspolitik drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. juni 2011 at sende strategien i høring hos relevante parter. På baggrund af de indkomne høringssvar og dialogen med interessenterne, forelægges en revideret udgave af politikken for Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober Forslaget er sendt i høring den 9. juni 2011 med høringsfrist mandag den 26. september Som et led i høringen, er der arrangeret et åbent temamøde om Kultur- og Fritidspolitikken den 27. september 2011 fra kl i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 Kbh. NV, i salen (3.sal). OBS. Dette temamøde var i første omgang planlagt til 15. september, men er pga. folketingsvalget blevet rykket. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra BIFUK-arbejdsgruppen vedr. Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen på mailadressen senest d. 26. september BILAG Høringsmaterialet Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik kan findes på: Bilag til pkt 5 - KKs kultur- og fritidspolitik , høringssvarudkast

10 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet følgende ændringsforslag til udkastet til høringssvar: Jan Kyrsting foreslog, at der til afsnittet faciliteter i linje 63 i høringssvaret tilføjes følgende sætning: Adgang til ubemandede biblioteker må ikke ske på bekostning af de normalt bemandende åbningstider. Ib Wendrup foreslog, at der til lokaludvalgets konkrete forslag blev føjet yderligere to punkter: Der bør skabes acceptabel plads til et lokalhistorisk arkiv Der er behov for yderligere aktivitets- og fritidshuse, hvor det ikke er foreningernes ringe økonomi, der begrænser deres brug af huset. F.eks. et nøglekortshus med lav eller ingen husleje for foreningerne. Michael Christensen foreslog, at der til afsnittet om brug af kirkegårde til kulturelle formål blev bemærket: I det omfang kirkegårde benyttes til kulturelle formål, skal det naturligvis ske i respekt for gravfreden Endelig foreslog Martin Hein, at der til linje 139 i de konkrete forslag blev tilføjet: Gerne i forbindelse med fritidshjem og klubtilbud og i samarbejde med lokale kulturinstitutioner så tilbuddene bliver tilgængelige for alle. Med disse ændringer blev udkastet til høringssvar vedtaget uden afstemning.

11 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede på mødet den 18. august 2011 indstillingen vedrørende udmøntning af Moderniseringsplan Udvalget besluttede i den henseende at sende indstillingen i høring med høringsfrist fredag den 16. september kl Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har aftalt en udsættelse af høringsfristen til mandag den 26. september 2011 kl. 12. Sagen forventes behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober SOCIAL-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 5. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra SOCIAL-arbejdsgruppen vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Boligsekretariatet, Sundheds- og Omsorgsudvalget på mailadressen senest d. 26. september 2011 kl BILAG Høringsmaterialet Moderniseringsplan 2012, for plejehjem kan findes på: Bilag til pkt 6 - Moderniseringsplanen af Plejehjem 2012, høringssvarudkast

12 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning.

13 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen har på sit møde den 25. august 2011 besluttet at sende udkast til henholdsvis regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. I henhold til affaldsbekendtgørelsens 23og 16 skal borgerrepræsentationen sikre enhver borger ret til at kommentere regulativforslagene inden for en frist af på minimum fire uger fra offentliggørelsen af forslagene. Lokaludvalgene opfordres til at kommentere regulativforslagene. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 19. oktober BILAG Høringsmaterialet Høring Nye affaldsregulativer kan findes på: Bilag til pkt 7 - Nye affaldsregulativer, høringssvarudkast

14 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Jan Kyrsting foreslog følgende ændring til arbejdsgruppens indstilling: Der er inkonsekvente genbrugsløsninger på indsamlingsordningerne for haveaffald (øget transport), glasindsamling og metalindsamling Randi foreslog, at der skal oprettes brugerråd på området. Jens William var enig med Randi og foreslog, at det af indstillingen skulle fremgå, at der skal fokuseres på dialogen i brugerfora og på evaluering af ordningen Disse forslag blev vedtaget uden afstemning. Karl Vogt-Nielsen foreslog, at lokaludvalget i høringssvaret skulle opfordre Københavns Kommune til at henvende sig regeringen med opfordring til at rulle liberaliseringen af affaldsområdet tilbage med det formål at undgå mange udbydere, der kører på de samme adresser. Karl Vogt-Nielsen forslag blev sat til afstemning: For forslaget stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Michael Christensen, Jan kyrsting, Svend Aage Sørensen, Lasse Erik Rossen, Bjarne Kallesøe, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 10 medlemmer. Imod forslaget stemte: Jens William Grav, Ole Meldgaard, Martin Duus og Anne Duus; i alt 4 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Ole Meldgaard, Jens Green Jensen, Ib Wendrup og Martin Hein; i alt 4 medlemmer. Forslaget blev herefter vedtaget. Randi Sørensen og Lasse Erik Rossen skriver høringssvaret sammen med de vedtagne ændringer. Høringssvaret blev vedtaget uden afstemning.

15 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Den 22/8-11 har sekretariatet modtaget en mail fra TMF (Center for Trafik Byliv), hvori lokaludvalget anmodes om at fremkomme med bud på placering af sådanne markedspladser i bydelen. Henvendelsen er blev sendt til behandling i både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppen. Sekretariatet har på vegne af arbejdsgrupperne tidligere (18. februar 2011) svaret på en lignende henvendelse (jf. vedlagt bilag), her foresloges: Amagerbro st., Lergravsparken st., Brehmens Plads, Sundbyøster Plads og Jemtelandsgade som mulige placeringer. Både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgrupperne henviste på deres september arbejdsgruppemøder til det allerede afgivne svar: Miljø & Plan, referat september 2011: Ad 5. Markedspladser: Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at lokaludvalget henviser til tidligere indsendte forslag om pladser i bydelen. BIFUK, referat september 2011: Center for Trafik Byliv under TMF har tidligere forespurgt om velegnede områder, som vi har foreslået. Der er ingen ændringer i forhold hertil. INDSTILLING Det indstilles, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik - Byliv på BILAG Bilag til pkt 8 - svar vedr. Roterende marked i København

16 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Randi Sørensen bemærkede, at der manglede en egentlig indstilling og foreslog at dagsordenen blev korrigeret så følgende kom til at fremstå som lokaludvalgets indstilling til høringssvar: Som det fremgår af lokaludvalgets høringsskrivelse af 18. februar 2011 peger lokaludvalget fortsat på følgende mulige placeringer for et roterende marked i Amager øst Bydel: Amagerbro Station, Lergravsparkens Station, Bremens Plads, Sundbyvester Plads og Jemtelandsgade. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

17 9. Mødeplan for 2012 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender forslag til ordinære mødedatoer for SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg skal jf. 3, stk.2 i Forretningsordenen for Amager Øst Lokaludvalg beslutte hvornår, og hvor, de ordinære Lokaludvalgsmøder for 2012 skal afholdes. INDSTILLING Forslaget til LU-mødeplan 2012 ser ud som følger (alle torsdage kl ); Den 19. januar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. februar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. marts 2012 Kvarterhusets mødesal Den 26. april 2012 Kvarterhusets mødesal Den 24. maj 2012 Kvarterhusets mødesal Den 21. juni 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. august 2012 Kvarterhusets mødesal Den 20. september 2012 Kvarterhusets mødesal Den 25. oktober 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. november 2012 Kvarterhusets mødesal Den 13. december 2012 Kvarterhusets mødesal (Sekretariatet har forhåndsreserveret lokalerne på de angivne tidspunkter.) Udkast til mødedatoer og -sted drøftes og vedtages. ØKONOMI Udgifter forbundet med Lokaludvalgsmøder afholdes over sekretariatsbudgettet. VIDERE PROCES Når godkendt mødeplan for 2012 foreligger, booker Sekretariatet lokaler.

18 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Formanden bemærkede, at sekretariatet ville forsøge at koordinere lokaludvalgets mødeplan med de forskellige møder i arbejdsgrupperne. Med den bemærkning blev forslaget vedtaget uden afstemning.

19 10. Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. lokaludvalgets bevilling til Miljøpunktet 2012 drøftes og at der således træffes beslutning for så vidt angår: 1. Rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. 2. Støttebeløb til Miljøpunktet ud over basisbevillingen. 3. Et frirum i den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet. SAGSFREMSTILLING Miljø & Plan fremlægger hermed indstilling vedr. aftale med Miljøpunkt Amager om miljøarbejdet i bydelen På dette lokaludvalgsmøde skal den økonomiske ramme, samt hvilke faglige indsatsområder lokaludvalget ønsker at støtte for Miljøpunktets arbejde i 2012 besluttes. Miljøpunktet vil på baggrund af beslutningen udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde i november. Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. Det skal bemærkes, at Miljøpunktet kører en parallel proces med Amager Vest, og den endelige årsplan således er en samlet plan. Indstillingen fra Miljø & Plan er baseret på den proces, som tidligere er aftalt i lokaludvalget. Der er blevet afholdt to borgermøder om miljøarbejdet. Det første borgermøde blev afholdt den 11. august og dagsordenen her var at indkredse, hvilke aktiviteter deltagerne gerne så Miljøpunktet gennemføre. Miljøpunktet har på basis af resultatet fra den første workshop udarbejdet en rammebeskrivelse for 8 indsatsområder, som tilsammen favner de mange forslag til aktiviteter. Miljøpunktet har herunder foretaget en vurdering af idéernes praktiske realiserbarhed, økonomiske omfang og herunder muligheden for at skaffe ekstern finansiering til idéerne. Disse 8 indsatsområder blev på et nyt borgermøde den 6. september drøftet og prioriteret. Resultatet af borgermødet har dannet grundlag for denne indstilling fra Miljø & Plan med følgende prioritering af de 8 indsatsområder: 1. Vedvarende Energi 2. Grøn bydel 3. Miljøambassadører 4. Elbiler og delebiler på Amager 5. Virksomheder og trafik 6. Grønne tage 7. Affaldssortering 8. Genbrugsmarked

20 Indsatsområderne er præsenteret i vedlagte bilag. Miljø & Plan har på sit møde d. 7. september drøftet denne prioritering med Miljøpunktet. Miljøpunktet har ingen indvendinger imod, at denne prioritering fastholdes, og Miljø & Plan støtter ligeledes op om denne prioriteringsrækkefølge. Det vil således være bevillingens omfang der afgør, hvor langt ned på listen vi kommer. Der er som udgangspunkt 4 potentielle kilder til at gennemføre Miljøpunktets aktiviteter, herunder indsatsområderne: Finansiering via basismidlerne som er på kr. for Dette er de midler som lokaludvalget er forpligtet til som minimum at tildele Miljøpunktet i Finansiering via puljemidler. Det står her lokaludvalget frit, hvor meget man vil disponere af årets puljemidler til Miljøpunktet. Til sammenligning blev for 2. halvår 2011 bevilget kr. af puljemidlerne oveni basismidlerne svarende til kr. på årsplan. Eksterne midler, idet Miljøpunktet søger midler fra fonde mm. eller indgår samarbejdsaftale med aktører, som vil medfinansiere nogle af Miljøpunktets aktiviteter. Frivillig arbejdskraft, hvilket skal forstås således, at det vil kunne aflaste på lønbudgettet, hvis frivillige kræfter erstatter løntimer, som ellers skulle være brugt på en aktivitet. Udover konkrete indsatsområder har Miljøpunktet en række basisaktiviteter, der ligeledes skal finansieres. Det drejer sig om den daglige drift med borgerbetjening med løbene vejledning på tværs af alle indsatsområder, ladcykeludlån, pjeceuddeling og lign. Det omfatter udgifter til lokaler, kontordrift og revision, samt timer til koordination og til arbejdet med at finde eksterne midler udenfor lokaludvalget. Det er Miljøpunktets vurdering, at der skal disponeres kr hertil, hvilket Miljø & Plan er enig i, udgør en rimelig andel fra Amager Øst. En præmis for disponering af midler til Miljøpunktet er endvidere, at lokaludvalget tidligere har bekræftet at finansiere den medfinansiering på kr , som kunne udløse Trafikministeriets bevilling på 2,2 mio. kr. til cykelprojektet Bicycle Innovation Lab. Endelig har Miljø & Plan drøftet med Miljøpunktet, hvor store ressourcer der bør afsættes til et indsatsområde, for at det har et omfang, der er tilstrækkelig stort til at gøre en forskel. Miljøpunktet og Miljø & Plan er nået frem til, at en prioriteret indsats kræver min. 2-3 måneders fuldtidsindsats for at have en tilstrækkelig stor tyngde og styrke. Med omkostninger i øvrigt skal derfor budgetteres med ca kr. for et prioriteret indsatsområde. Der kunne alternativt gennemføres en lang række mindre indsatser, som favner bredere, men en sådan strategi fraråder Miljø & Plan. Ved at satse mere koncentreret opnås dels et bedre resultat, og chancerne for at tiltrække såvel eksterne midler samt frivillig arbejdskraft øges.

21 Den økonomiske ramme I forlængelse af disse præmisser kan opstilles følgende principbudget: Den basale drift Cykelprojektet Hvert indsatsområde Miljøpunktet har tilkendegivet, at en del af den basale drift formentlig kan konteres som medfinansiering til Cykelprojektet. Det betyder i praksis, at en del af de kr. kan frigøres og i stedet bruges til indsatsområder. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå størrelsen heraf nærmere. Med den obligatoriske basisbevilling på kr. kan således finansieres den basale drift, cykelprojektet samt 1 indsatsområde, jf. tabellen ovenfor. For hver yderligere bevilling via puljemidler på kr. kan yderligere gennemføres et indsatsområde. Miljøpunktet og Miljø & Plan har drøftet, hvor stift indholdet i indsatsområderne skal tolkes. Der er enighed om, at når den endelige årsplan udarbejdes, vil elementer fra nedprioriterede indsatsområder alligevel kunne være relevante at indarbejde i et prioriteret indsatsområde. Fx er Affaldssortering prioriteret lavt, men elementer heri kan være naturlige at indarbejde i fx Miljøambassadører. Dette vil så fremgå af den endelige årsplan, som skal godkendes af lokaludvalget. Miljøpunktet og Miljø & Plan har aftalt, at uanset udfaldet af beslutningen, vil Miljøpunktet i begrænset omfang også arbejde med de lavere prioriterede indsatsområder, dels af hensyn til den generelle borgerbetjening, dels fordi der kan vise sig nye muligheder og potentialer, som kan gøre det til et indsatsområde næste år. Til slut gøres opmærksom på, at Miljøpunktet har ytret ønske om at kunne fortsætte den hidtidige praksis med at have en mindre Miljøpulje, hvor Miljøpunktet kan bevilge penge til lokale miljøprojekter. Det er blevet undersøgt, om der er juridiske problemer i, at lokaludvalget overdrager penge til en anden aktør, som så bevilger penge til konkrete projekter. Kommunen har givet grønt lys til at dette er OK. Spørgsmålet om en evt. Miljøpulje hos Miljøpunktet har dog intet med den aktuelle faglige prioritering af Miljøpunktets egne aktiviteter at gøre. Derfor har Miljø og Plan besluttet, at dette aspekt ikke behandles nu, men afventer, at lokaludvalget forelægges den endelige årsplan, og at der her træffes beslutning om, hvorvidt Miljøpunktet skal tilføres yderligere midler til en sådan Miljøpulje. INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og beslutter Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefalinger: 1. Først træffes beslutning om rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. Den opstillede prioriteringsrækkefølge er angivet ovenfor. Den er udtryk for resultatet af en borgerinddragelse og bør som sådan respekteres. Miljøpunktet og Miljø & Plan har dog forholdt sig kritisk til rækkefølgen, men har ikke argumenter for en ændring. Derfor indstilles denne til vedtagelse. Andre kan fremsætte ændringsforslag til rækkefølgen, og der stemmes herefter herom.

22 2. Når rækkefølgen ligger fast, skal stemmes om, hvor store puljemidler der skal lægges oveni basisbevillingen. Det højest prioriterede indsatsområde finansieres via basisbevillingen. Der skal stemmes om, hvor mange puljer á kr., der skal bevilges oveni basisbevillingen. Miljø & Plan indstiller, at der bevilges 4 puljer á kr. dvs kr. samlet i puljemidler. Det betyder samlet, at de 5 højest prioriterede indsatsområder bevilges. Andre kan fremsætte ændringsforslag til antallet af puljer, og der stemmes herefter herom. 3. Endelig anbefaler Miljø & Plan, at det besluttes, at den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet indeholder et frirum til, at Miljøpunktet kan disponere efter aktuelle muligheder. Heri ligger, at hvis et indsatsområde kan gennemføres for mindre end de kr. eller der tilføres eksterne midler eller aflastes via frivillig arbejdskraft på et indsatsområde, da kan Miljøpunktet omdisponere frigjorte midler til enten andre indsatsområder eller nye tiltag, som måtte opstå undervejs. Miljø & Plan anser det således for vigtigt, at Miljøpunktet har mulighed for en vis handlefrihed, når der opstår muligheder, som ikke kendes forlods. Miljøpunktet forventes dog at informere lokaludvalget om sådanne ændringer af en vis størrelse hen gennem året. ØKONOMI Beslutningspunkt 1 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser Beslutningspunkt 2: Det indstilles, at der bevilges kr. samlet i puljemidler. VIDERE PROCES På baggrund af beslutningen taget på dette Lokaludvalgsmøde, vil Miljøpunktet udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde den 24. november Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. BILAG Bilag til pkt 10 - Miljøarbejdet i 2012 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Karl Vogt-Nielsen redegjorde for processen med borgermøder der har ført til den indstillede prioritering af indsatsområder.

18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag 2011 5. Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter.

24. Intern Puljeansøgning, Deltagelse i Naturens dag d.11/9-11 25. Intern Puljeansøgning, Midler til afholdelse af info-møde for AØLU-suppleanter. 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring - Skoledistriktsændringer 2012-2013 4. Høring - Budget 2012 5. AØLU-deltagelse i Lørdage på musiktorvet 6. Statusorientering 7. Status

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

FRAVÆRENDE MED AFBUD: FRAVÆRENDE MED AFBUD: SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG I STEDET) STEN HØJSTRØM (HANS SUPPLEANT KÄTE HOMMELGÅRD DELTOG I STEDET) OLE MELDGAARD (HANS SUPPLEANT ULLA BUSK DELTOG

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere