Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011"

Transkript

1 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) 9. Mødeplan for Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager 11. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler 12. Oprettelse af ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppe Begrønningsgruppen 13. Status på puljemidlerne 14. Ekstern Puljeansøgning, 98_Musikøvecontainer (genbehandling) (BIFUK) 15. Ekstern Puljeansøgning, 95_Ungeseminar Amager Øst 2011 (SOCIAL) 16. Ekstern Puljeansøgning, 96_Lektiehjælpen på Amagerbro (SOCIAL) 17. Ekstern Puljeansøgning, 97_Kunst og lys installation (Miljø & Plan) 17.a Ekstern Puljeansøgning, 92_Latin Festival i Amager Bio (BIFUK) - genbehandling 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 Fraværende med afbud: Esben Birk Mortensen Casper Mortensen Steen Olesen Fraværende uden afbud: Sabeena Sareen Eva Lyhne Damgaard erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkterne: 10, 14, 15 og 16. Lasse Rossen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkt 10 Randi Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 17a (tillægsdagsorden) dog ikke under den efterfølgende debat Jan Kyrsting erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 15.

3 1. Borgerbesøg og henvendelser 6 personer var mødt op for at overvære lokaludvalgsmødet den 22. september Formanden for lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ønskede ordet. Simon Hjermind Jensen præsenterede sit projekt Kunst og Lysinstallation, som var på dagsordenen som punkt 17. Herefter stillede lokaludvalget uddybende spørgsmål. Randi Søernsen spurgte om installationen umiddelbart var egnet til at blive sat op andre steder og hvad det krævede af nedgravning af kabler mv. Simon oplyste, at kablerne kunne hænges op eller monteres afhængigt af situationen, men der ville ikke blive tale om den store udgift. Karl spurgte om installationen var modstandsdygtig over for hærværk. Simon oplyste, at lamperne ville blive støbt fast i betonblokkke, som vejede 35 kg. Martin Hein spurgte, hvad selvfinansieringen dækkede over. Simon svarede at selvfinansieringen skete i form af frivilligt arbejde. Martin Hein undrede sig over timeforbruget. Simon oplyste, at dette var opgjort som hvis han selv stod for det. Eva spurgte, om Simon var opmærksom på at naboejendommen havde iværksat planering. Det var Simon ikke, men han oplyste, at ejeren af den tomme grund havde givet tilsagn om, at der tidligst skulle bygges på grunden til foråret. Asger Andersen, Bibliotekshuset, havde bemærkninger til dagsordenens pkt. 5 oplægget fra Kultur- og fritidsforvaltningen - vedrørende den del af forslaget der vedrørte, at brugerne kan få adgang ved hjælp af deres sygesikringsbevis. Dette dækker efter borgerens opfattelse over en sparebestræbelse, der går ud på at indføre personalefri biblioteker. Asger bad om at lokaludvalget overvejede at indarbejde en afvisning af besparelser (s. 4 for oven) der vedrører personalefri biblioteker. Jan Kyrsting bemærkede, at han havde fremsendt et ændringsforslag til høringssvaret. En borger bemærkede, at der er problemer med tilgængeligheden for gangbesværede i Aalandsgade. Borgeren ville gerne have lokaludvalgets hjælp til at få gjort noget ved cyklerne, der spærrer for adgangen for rollatorer. Samme borger bemærkede, at der skulle være bedre mulighed for bustransport mellem Amager Øst og Amager Vest. Hun havde et konkret forslag om at forlænge 250 s rute fra Islands brygge.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev omdelt 6 dokumenter på mødet: tillægsdagsorden genbehandling af forslag om tildeling af puljemidler til Latin festival. Punktet blev sat på dagsordenen som pkt. 17a ændringsforslag af Karl Vogt til dagsordenens pkt. 3 ændringsforslag af Jan Kyrsting til dagsordenens pkt. 5 ændringsforslag af Ole Pedersen til dagsordenens pkt. 10 Program for Frivillighedens Dag fra Københavns Kommune AMA RØSTEN nr. 71 Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

5 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 lokalplanforslaget for Kraftværkshalvøen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Planerne gør det muligt at opføre et nyt forbrændingsanlæg med mulighed for at etablere rekreative funktioner som f.eks. en skibakke på taget. Endelig er der mulighed for at flytte den eksisterende opfyldningsmulighed fra nordsiden til spidsen af Kraftværkshalvøen. Forslaget er sendt i høring den 29. juni med høringsfrist den 29. september TMF har afholdt borgermøde torsdag den 23. august 2011på Amagerforbrændingen, Amager Øst Lokaludvalg deltog i mødet. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 7. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign på mailadressen senest d. 28. september BILAG Høringsmaterialet Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen kan findes på: Bilag til pkt 3 - Lokalplansforslag Amagerforbrændingen, høringssvarudkast

6 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget behandlede indstillingen fra Miljø & Plan arbejdsgruppen samt det indkomne ændringsforslag fra Karl Vogt-Nielsen. Karl Vogt-Nielsen begrundede sine ændringsforslag. Han finder det vigtigt at forbrændingsanlægget ikke blokerer for affaldssorteringen, at lokaludvalget pointerer, at det indarbejdes, at der skal være mindre lastbilkørsel, når anlægget står færdigt, og endelig skal der tilstræbes et øget samarbejde med geotermianlægget. Indstillingen og Karls ændringsforslag blev drøftet. Randi Sørensen bemærkede, at det der er vigtigt er, at der skal produceres mindre affald, da det affald der produceres jo skal transporteres væk. Lasse Erik Rossen mente sagtens, at Karls forslag kunne indarbejdes i det eksisterende høringssvar. Michael Christensen mente, at forslaget vil medføre en væsentlig forøgelse af lastbiltrafikken. Jens Green Jensen og Bjarne Kallesøe mente ikke at forslaget om prammene er realistisk og ønskede derfor afstemning om ændringsforslaget. Lasse Erik Rossen bemærkede, at lastbiltrafikken fra den nordlige, befolkningstunge del af byen var en belastning for den øvrige by, herunder Amager Øst. Jens William Grav bemærkede, at trafikproblemerne og løsningen i form af pramme vejede tungt på borgermødet. På baggrund af diskussionen blev følgende sat til afstemning: Afstemningstema: Karl Vogt-Nielsens forslag indgår i høringssvaret. For stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Ib Wendrup, Michael Christensen, Martin Hein, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Ove Løbner, Lasse Erik Rossen, Martin Duus, Anne Duus, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 16 medlemmer. Imod: Jens Green Jensen, Bjarne Kallesøe; i alt 2 medlemmer. Undlader: Ingen Der var ingen der ønskede afstemning om det samlede høringssvar, som herefter blev vedtaget uden afstemning.

7 4. Høring Kommuneplanforslag 2011 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 om høringssvar vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 forslag til kommuneplan Forslaget er sendt i høring den 15. august med høringsfrist den 17. oktober Ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 er fremkommet med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 16. oktober BILAG Høringsmaterialet kommuneplan 2011 kan findes på: Bilag til pkt 4 - kommuneplan 2011, høringssvarudkast BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Martin Duus fremlagde arbejdsgruppens indstilling. Anne Duus foreslog, at afsnit 4 i den del af indstillingen, der vedrører lokaludvalgets konkrete ønsker bør udgå. Afsnittet lyder LU Synes, at selvom en optimering af parkeringsforholdene i byen for fejl og mangler

8 er ønskværdig, stritter det imod de øvrige meldinger om at mindske trafikken i byen. Anne henviste til, at dette allerede er beskrevet på s. 26 i kommuneplanen. Karl anbefalede, at afsnittet blev stående, da kommunen meget ofte har en modsatrettet politik på området. Annes forslag om at lade afsnittet udgå, blev sat til afstemning. For at lade afsnittet udgå stemte: Ib Wendrup, Michael Christensen, Svend Aage Sørensen, Ove Løbner, Jens William Grav, Lasse Erik Rossen, Anne Duus og Bjarne Kallesøe; i alt 8 medlemmer. Imod at lade afsnittet udgå stemte: Rune Solvang, Jens Green Jensen, Karl Vogt-Nielsen, Jan kyrsting, Ole Meldgaard, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 8 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Martin Hein og Martin Duus; i alt 2 medlemmer. Forslaget bortfaldt på grund af stemmelighed. Martin Hein foreslog, at følgende blev tilføjet til høringssvaret: til afsnittet (Konkret til teksten) tilføjes: Lokaludvalget gør endvidere opmærksom på, at København som Cykelby kræver betydelige investeringer. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

9 5. Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Københavns Kommunes kulturog fritidspolitik drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. juni 2011 at sende strategien i høring hos relevante parter. På baggrund af de indkomne høringssvar og dialogen med interessenterne, forelægges en revideret udgave af politikken for Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober Forslaget er sendt i høring den 9. juni 2011 med høringsfrist mandag den 26. september Som et led i høringen, er der arrangeret et åbent temamøde om Kultur- og Fritidspolitikken den 27. september 2011 fra kl i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 Kbh. NV, i salen (3.sal). OBS. Dette temamøde var i første omgang planlagt til 15. september, men er pga. folketingsvalget blevet rykket. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra BIFUK-arbejdsgruppen vedr. Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen på mailadressen senest d. 26. september BILAG Høringsmaterialet Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik kan findes på: Bilag til pkt 5 - KKs kultur- og fritidspolitik , høringssvarudkast

10 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet følgende ændringsforslag til udkastet til høringssvar: Jan Kyrsting foreslog, at der til afsnittet faciliteter i linje 63 i høringssvaret tilføjes følgende sætning: Adgang til ubemandede biblioteker må ikke ske på bekostning af de normalt bemandende åbningstider. Ib Wendrup foreslog, at der til lokaludvalgets konkrete forslag blev føjet yderligere to punkter: Der bør skabes acceptabel plads til et lokalhistorisk arkiv Der er behov for yderligere aktivitets- og fritidshuse, hvor det ikke er foreningernes ringe økonomi, der begrænser deres brug af huset. F.eks. et nøglekortshus med lav eller ingen husleje for foreningerne. Michael Christensen foreslog, at der til afsnittet om brug af kirkegårde til kulturelle formål blev bemærket: I det omfang kirkegårde benyttes til kulturelle formål, skal det naturligvis ske i respekt for gravfreden Endelig foreslog Martin Hein, at der til linje 139 i de konkrete forslag blev tilføjet: Gerne i forbindelse med fritidshjem og klubtilbud og i samarbejde med lokale kulturinstitutioner så tilbuddene bliver tilgængelige for alle. Med disse ændringer blev udkastet til høringssvar vedtaget uden afstemning.

11 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede på mødet den 18. august 2011 indstillingen vedrørende udmøntning af Moderniseringsplan Udvalget besluttede i den henseende at sende indstillingen i høring med høringsfrist fredag den 16. september kl Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har aftalt en udsættelse af høringsfristen til mandag den 26. september 2011 kl. 12. Sagen forventes behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober SOCIAL-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 5. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra SOCIAL-arbejdsgruppen vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Boligsekretariatet, Sundheds- og Omsorgsudvalget på mailadressen senest d. 26. september 2011 kl BILAG Høringsmaterialet Moderniseringsplan 2012, for plejehjem kan findes på: Bilag til pkt 6 - Moderniseringsplanen af Plejehjem 2012, høringssvarudkast

12 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning.

13 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen har på sit møde den 25. august 2011 besluttet at sende udkast til henholdsvis regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. I henhold til affaldsbekendtgørelsens 23og 16 skal borgerrepræsentationen sikre enhver borger ret til at kommentere regulativforslagene inden for en frist af på minimum fire uger fra offentliggørelsen af forslagene. Lokaludvalgene opfordres til at kommentere regulativforslagene. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 19. oktober BILAG Høringsmaterialet Høring Nye affaldsregulativer kan findes på: Bilag til pkt 7 - Nye affaldsregulativer, høringssvarudkast

14 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Jan Kyrsting foreslog følgende ændring til arbejdsgruppens indstilling: Der er inkonsekvente genbrugsløsninger på indsamlingsordningerne for haveaffald (øget transport), glasindsamling og metalindsamling Randi foreslog, at der skal oprettes brugerråd på området. Jens William var enig med Randi og foreslog, at det af indstillingen skulle fremgå, at der skal fokuseres på dialogen i brugerfora og på evaluering af ordningen Disse forslag blev vedtaget uden afstemning. Karl Vogt-Nielsen foreslog, at lokaludvalget i høringssvaret skulle opfordre Københavns Kommune til at henvende sig regeringen med opfordring til at rulle liberaliseringen af affaldsområdet tilbage med det formål at undgå mange udbydere, der kører på de samme adresser. Karl Vogt-Nielsen forslag blev sat til afstemning: For forslaget stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Michael Christensen, Jan kyrsting, Svend Aage Sørensen, Lasse Erik Rossen, Bjarne Kallesøe, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 10 medlemmer. Imod forslaget stemte: Jens William Grav, Ole Meldgaard, Martin Duus og Anne Duus; i alt 4 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Ole Meldgaard, Jens Green Jensen, Ib Wendrup og Martin Hein; i alt 4 medlemmer. Forslaget blev herefter vedtaget. Randi Sørensen og Lasse Erik Rossen skriver høringssvaret sammen med de vedtagne ændringer. Høringssvaret blev vedtaget uden afstemning.

15 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Den 22/8-11 har sekretariatet modtaget en mail fra TMF (Center for Trafik Byliv), hvori lokaludvalget anmodes om at fremkomme med bud på placering af sådanne markedspladser i bydelen. Henvendelsen er blev sendt til behandling i både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppen. Sekretariatet har på vegne af arbejdsgrupperne tidligere (18. februar 2011) svaret på en lignende henvendelse (jf. vedlagt bilag), her foresloges: Amagerbro st., Lergravsparken st., Brehmens Plads, Sundbyøster Plads og Jemtelandsgade som mulige placeringer. Både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgrupperne henviste på deres september arbejdsgruppemøder til det allerede afgivne svar: Miljø & Plan, referat september 2011: Ad 5. Markedspladser: Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at lokaludvalget henviser til tidligere indsendte forslag om pladser i bydelen. BIFUK, referat september 2011: Center for Trafik Byliv under TMF har tidligere forespurgt om velegnede områder, som vi har foreslået. Der er ingen ændringer i forhold hertil. INDSTILLING Det indstilles, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik - Byliv på BILAG Bilag til pkt 8 - svar vedr. Roterende marked i København

16 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Randi Sørensen bemærkede, at der manglede en egentlig indstilling og foreslog at dagsordenen blev korrigeret så følgende kom til at fremstå som lokaludvalgets indstilling til høringssvar: Som det fremgår af lokaludvalgets høringsskrivelse af 18. februar 2011 peger lokaludvalget fortsat på følgende mulige placeringer for et roterende marked i Amager øst Bydel: Amagerbro Station, Lergravsparkens Station, Bremens Plads, Sundbyvester Plads og Jemtelandsgade. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

17 9. Mødeplan for 2012 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender forslag til ordinære mødedatoer for SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg skal jf. 3, stk.2 i Forretningsordenen for Amager Øst Lokaludvalg beslutte hvornår, og hvor, de ordinære Lokaludvalgsmøder for 2012 skal afholdes. INDSTILLING Forslaget til LU-mødeplan 2012 ser ud som følger (alle torsdage kl ); Den 19. januar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. februar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. marts 2012 Kvarterhusets mødesal Den 26. april 2012 Kvarterhusets mødesal Den 24. maj 2012 Kvarterhusets mødesal Den 21. juni 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. august 2012 Kvarterhusets mødesal Den 20. september 2012 Kvarterhusets mødesal Den 25. oktober 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. november 2012 Kvarterhusets mødesal Den 13. december 2012 Kvarterhusets mødesal (Sekretariatet har forhåndsreserveret lokalerne på de angivne tidspunkter.) Udkast til mødedatoer og -sted drøftes og vedtages. ØKONOMI Udgifter forbundet med Lokaludvalgsmøder afholdes over sekretariatsbudgettet. VIDERE PROCES Når godkendt mødeplan for 2012 foreligger, booker Sekretariatet lokaler.

18 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Formanden bemærkede, at sekretariatet ville forsøge at koordinere lokaludvalgets mødeplan med de forskellige møder i arbejdsgrupperne. Med den bemærkning blev forslaget vedtaget uden afstemning.

19 10. Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. lokaludvalgets bevilling til Miljøpunktet 2012 drøftes og at der således træffes beslutning for så vidt angår: 1. Rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. 2. Støttebeløb til Miljøpunktet ud over basisbevillingen. 3. Et frirum i den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet. SAGSFREMSTILLING Miljø & Plan fremlægger hermed indstilling vedr. aftale med Miljøpunkt Amager om miljøarbejdet i bydelen På dette lokaludvalgsmøde skal den økonomiske ramme, samt hvilke faglige indsatsområder lokaludvalget ønsker at støtte for Miljøpunktets arbejde i 2012 besluttes. Miljøpunktet vil på baggrund af beslutningen udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde i november. Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. Det skal bemærkes, at Miljøpunktet kører en parallel proces med Amager Vest, og den endelige årsplan således er en samlet plan. Indstillingen fra Miljø & Plan er baseret på den proces, som tidligere er aftalt i lokaludvalget. Der er blevet afholdt to borgermøder om miljøarbejdet. Det første borgermøde blev afholdt den 11. august og dagsordenen her var at indkredse, hvilke aktiviteter deltagerne gerne så Miljøpunktet gennemføre. Miljøpunktet har på basis af resultatet fra den første workshop udarbejdet en rammebeskrivelse for 8 indsatsområder, som tilsammen favner de mange forslag til aktiviteter. Miljøpunktet har herunder foretaget en vurdering af idéernes praktiske realiserbarhed, økonomiske omfang og herunder muligheden for at skaffe ekstern finansiering til idéerne. Disse 8 indsatsområder blev på et nyt borgermøde den 6. september drøftet og prioriteret. Resultatet af borgermødet har dannet grundlag for denne indstilling fra Miljø & Plan med følgende prioritering af de 8 indsatsområder: 1. Vedvarende Energi 2. Grøn bydel 3. Miljøambassadører 4. Elbiler og delebiler på Amager 5. Virksomheder og trafik 6. Grønne tage 7. Affaldssortering 8. Genbrugsmarked

20 Indsatsområderne er præsenteret i vedlagte bilag. Miljø & Plan har på sit møde d. 7. september drøftet denne prioritering med Miljøpunktet. Miljøpunktet har ingen indvendinger imod, at denne prioritering fastholdes, og Miljø & Plan støtter ligeledes op om denne prioriteringsrækkefølge. Det vil således være bevillingens omfang der afgør, hvor langt ned på listen vi kommer. Der er som udgangspunkt 4 potentielle kilder til at gennemføre Miljøpunktets aktiviteter, herunder indsatsområderne: Finansiering via basismidlerne som er på kr. for Dette er de midler som lokaludvalget er forpligtet til som minimum at tildele Miljøpunktet i Finansiering via puljemidler. Det står her lokaludvalget frit, hvor meget man vil disponere af årets puljemidler til Miljøpunktet. Til sammenligning blev for 2. halvår 2011 bevilget kr. af puljemidlerne oveni basismidlerne svarende til kr. på årsplan. Eksterne midler, idet Miljøpunktet søger midler fra fonde mm. eller indgår samarbejdsaftale med aktører, som vil medfinansiere nogle af Miljøpunktets aktiviteter. Frivillig arbejdskraft, hvilket skal forstås således, at det vil kunne aflaste på lønbudgettet, hvis frivillige kræfter erstatter løntimer, som ellers skulle være brugt på en aktivitet. Udover konkrete indsatsområder har Miljøpunktet en række basisaktiviteter, der ligeledes skal finansieres. Det drejer sig om den daglige drift med borgerbetjening med løbene vejledning på tværs af alle indsatsområder, ladcykeludlån, pjeceuddeling og lign. Det omfatter udgifter til lokaler, kontordrift og revision, samt timer til koordination og til arbejdet med at finde eksterne midler udenfor lokaludvalget. Det er Miljøpunktets vurdering, at der skal disponeres kr hertil, hvilket Miljø & Plan er enig i, udgør en rimelig andel fra Amager Øst. En præmis for disponering af midler til Miljøpunktet er endvidere, at lokaludvalget tidligere har bekræftet at finansiere den medfinansiering på kr , som kunne udløse Trafikministeriets bevilling på 2,2 mio. kr. til cykelprojektet Bicycle Innovation Lab. Endelig har Miljø & Plan drøftet med Miljøpunktet, hvor store ressourcer der bør afsættes til et indsatsområde, for at det har et omfang, der er tilstrækkelig stort til at gøre en forskel. Miljøpunktet og Miljø & Plan er nået frem til, at en prioriteret indsats kræver min. 2-3 måneders fuldtidsindsats for at have en tilstrækkelig stor tyngde og styrke. Med omkostninger i øvrigt skal derfor budgetteres med ca kr. for et prioriteret indsatsområde. Der kunne alternativt gennemføres en lang række mindre indsatser, som favner bredere, men en sådan strategi fraråder Miljø & Plan. Ved at satse mere koncentreret opnås dels et bedre resultat, og chancerne for at tiltrække såvel eksterne midler samt frivillig arbejdskraft øges.

21 Den økonomiske ramme I forlængelse af disse præmisser kan opstilles følgende principbudget: Den basale drift Cykelprojektet Hvert indsatsområde Miljøpunktet har tilkendegivet, at en del af den basale drift formentlig kan konteres som medfinansiering til Cykelprojektet. Det betyder i praksis, at en del af de kr. kan frigøres og i stedet bruges til indsatsområder. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå størrelsen heraf nærmere. Med den obligatoriske basisbevilling på kr. kan således finansieres den basale drift, cykelprojektet samt 1 indsatsområde, jf. tabellen ovenfor. For hver yderligere bevilling via puljemidler på kr. kan yderligere gennemføres et indsatsområde. Miljøpunktet og Miljø & Plan har drøftet, hvor stift indholdet i indsatsområderne skal tolkes. Der er enighed om, at når den endelige årsplan udarbejdes, vil elementer fra nedprioriterede indsatsområder alligevel kunne være relevante at indarbejde i et prioriteret indsatsområde. Fx er Affaldssortering prioriteret lavt, men elementer heri kan være naturlige at indarbejde i fx Miljøambassadører. Dette vil så fremgå af den endelige årsplan, som skal godkendes af lokaludvalget. Miljøpunktet og Miljø & Plan har aftalt, at uanset udfaldet af beslutningen, vil Miljøpunktet i begrænset omfang også arbejde med de lavere prioriterede indsatsområder, dels af hensyn til den generelle borgerbetjening, dels fordi der kan vise sig nye muligheder og potentialer, som kan gøre det til et indsatsområde næste år. Til slut gøres opmærksom på, at Miljøpunktet har ytret ønske om at kunne fortsætte den hidtidige praksis med at have en mindre Miljøpulje, hvor Miljøpunktet kan bevilge penge til lokale miljøprojekter. Det er blevet undersøgt, om der er juridiske problemer i, at lokaludvalget overdrager penge til en anden aktør, som så bevilger penge til konkrete projekter. Kommunen har givet grønt lys til at dette er OK. Spørgsmålet om en evt. Miljøpulje hos Miljøpunktet har dog intet med den aktuelle faglige prioritering af Miljøpunktets egne aktiviteter at gøre. Derfor har Miljø og Plan besluttet, at dette aspekt ikke behandles nu, men afventer, at lokaludvalget forelægges den endelige årsplan, og at der her træffes beslutning om, hvorvidt Miljøpunktet skal tilføres yderligere midler til en sådan Miljøpulje. INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og beslutter Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefalinger: 1. Først træffes beslutning om rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. Den opstillede prioriteringsrækkefølge er angivet ovenfor. Den er udtryk for resultatet af en borgerinddragelse og bør som sådan respekteres. Miljøpunktet og Miljø & Plan har dog forholdt sig kritisk til rækkefølgen, men har ikke argumenter for en ændring. Derfor indstilles denne til vedtagelse. Andre kan fremsætte ændringsforslag til rækkefølgen, og der stemmes herefter herom.

22 2. Når rækkefølgen ligger fast, skal stemmes om, hvor store puljemidler der skal lægges oveni basisbevillingen. Det højest prioriterede indsatsområde finansieres via basisbevillingen. Der skal stemmes om, hvor mange puljer á kr., der skal bevilges oveni basisbevillingen. Miljø & Plan indstiller, at der bevilges 4 puljer á kr. dvs kr. samlet i puljemidler. Det betyder samlet, at de 5 højest prioriterede indsatsområder bevilges. Andre kan fremsætte ændringsforslag til antallet af puljer, og der stemmes herefter herom. 3. Endelig anbefaler Miljø & Plan, at det besluttes, at den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet indeholder et frirum til, at Miljøpunktet kan disponere efter aktuelle muligheder. Heri ligger, at hvis et indsatsområde kan gennemføres for mindre end de kr. eller der tilføres eksterne midler eller aflastes via frivillig arbejdskraft på et indsatsområde, da kan Miljøpunktet omdisponere frigjorte midler til enten andre indsatsområder eller nye tiltag, som måtte opstå undervejs. Miljø & Plan anser det således for vigtigt, at Miljøpunktet har mulighed for en vis handlefrihed, når der opstår muligheder, som ikke kendes forlods. Miljøpunktet forventes dog at informere lokaludvalget om sådanne ændringer af en vis størrelse hen gennem året. ØKONOMI Beslutningspunkt 1 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser Beslutningspunkt 2: Det indstilles, at der bevilges kr. samlet i puljemidler. VIDERE PROCES På baggrund af beslutningen taget på dette Lokaludvalgsmøde, vil Miljøpunktet udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde den 24. november Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. BILAG Bilag til pkt 10 - Miljøarbejdet i 2012 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Karl Vogt-Nielsen redegjorde for processen med borgermøder der har ført til den indstillede prioritering af indsatsområder.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere