Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011"

Transkript

1 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) 9. Mødeplan for Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager 11. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler 12. Oprettelse af ad hoc bydelsplan-arbejdsgruppe Begrønningsgruppen 13. Status på puljemidlerne 14. Ekstern Puljeansøgning, 98_Musikøvecontainer (genbehandling) (BIFUK) 15. Ekstern Puljeansøgning, 95_Ungeseminar Amager Øst 2011 (SOCIAL) 16. Ekstern Puljeansøgning, 96_Lektiehjælpen på Amagerbro (SOCIAL) 17. Ekstern Puljeansøgning, 97_Kunst og lys installation (Miljø & Plan) 17.a Ekstern Puljeansøgning, 92_Latin Festival i Amager Bio (BIFUK) - genbehandling 18. Meddelelser fra formanden 19. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 20. Eventuelt

2 Fraværende med afbud: Esben Birk Mortensen Casper Mortensen Steen Olesen Fraværende uden afbud: Sabeena Sareen Eva Lyhne Damgaard erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkterne: 10, 14, 15 og 16. Lasse Rossen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af punkt 10 Randi Sørensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 17a (tillægsdagsorden) dog ikke under den efterfølgende debat Jan Kyrsting erklærede sig inhabil og forlod lokalet under lokaludvalgets behandling af dagsordenens punkt 15.

3 1. Borgerbesøg og henvendelser 6 personer var mødt op for at overvære lokaludvalgsmødet den 22. september Formanden for lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ønskede ordet. Simon Hjermind Jensen præsenterede sit projekt Kunst og Lysinstallation, som var på dagsordenen som punkt 17. Herefter stillede lokaludvalget uddybende spørgsmål. Randi Søernsen spurgte om installationen umiddelbart var egnet til at blive sat op andre steder og hvad det krævede af nedgravning af kabler mv. Simon oplyste, at kablerne kunne hænges op eller monteres afhængigt af situationen, men der ville ikke blive tale om den store udgift. Karl spurgte om installationen var modstandsdygtig over for hærværk. Simon oplyste, at lamperne ville blive støbt fast i betonblokkke, som vejede 35 kg. Martin Hein spurgte, hvad selvfinansieringen dækkede over. Simon svarede at selvfinansieringen skete i form af frivilligt arbejde. Martin Hein undrede sig over timeforbruget. Simon oplyste, at dette var opgjort som hvis han selv stod for det. Eva spurgte, om Simon var opmærksom på at naboejendommen havde iværksat planering. Det var Simon ikke, men han oplyste, at ejeren af den tomme grund havde givet tilsagn om, at der tidligst skulle bygges på grunden til foråret. Asger Andersen, Bibliotekshuset, havde bemærkninger til dagsordenens pkt. 5 oplægget fra Kultur- og fritidsforvaltningen - vedrørende den del af forslaget der vedrørte, at brugerne kan få adgang ved hjælp af deres sygesikringsbevis. Dette dækker efter borgerens opfattelse over en sparebestræbelse, der går ud på at indføre personalefri biblioteker. Asger bad om at lokaludvalget overvejede at indarbejde en afvisning af besparelser (s. 4 for oven) der vedrører personalefri biblioteker. Jan Kyrsting bemærkede, at han havde fremsendt et ændringsforslag til høringssvaret. En borger bemærkede, at der er problemer med tilgængeligheden for gangbesværede i Aalandsgade. Borgeren ville gerne have lokaludvalgets hjælp til at få gjort noget ved cyklerne, der spærrer for adgangen for rollatorer. Samme borger bemærkede, at der skulle være bedre mulighed for bustransport mellem Amager Øst og Amager Vest. Hun havde et konkret forslag om at forlænge 250 s rute fra Islands brygge.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev omdelt 6 dokumenter på mødet: tillægsdagsorden genbehandling af forslag om tildeling af puljemidler til Latin festival. Punktet blev sat på dagsordenen som pkt. 17a ændringsforslag af Karl Vogt til dagsordenens pkt. 3 ændringsforslag af Jan Kyrsting til dagsordenens pkt. 5 ændringsforslag af Ole Pedersen til dagsordenens pkt. 10 Program for Frivillighedens Dag fra Københavns Kommune AMA RØSTEN nr. 71 Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

5 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 lokalplanforslaget for Kraftværkshalvøen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Planerne gør det muligt at opføre et nyt forbrændingsanlæg med mulighed for at etablere rekreative funktioner som f.eks. en skibakke på taget. Endelig er der mulighed for at flytte den eksisterende opfyldningsmulighed fra nordsiden til spidsen af Kraftværkshalvøen. Forslaget er sendt i høring den 29. juni med høringsfrist den 29. september TMF har afholdt borgermøde torsdag den 23. august 2011på Amagerforbrændingen, Amager Øst Lokaludvalg deltog i mødet. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 7. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign på mailadressen senest d. 28. september BILAG Høringsmaterialet Lokalplansforslag Kraftværkshalvøen kan findes på: Bilag til pkt 3 - Lokalplansforslag Amagerforbrændingen, høringssvarudkast

6 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget behandlede indstillingen fra Miljø & Plan arbejdsgruppen samt det indkomne ændringsforslag fra Karl Vogt-Nielsen. Karl Vogt-Nielsen begrundede sine ændringsforslag. Han finder det vigtigt at forbrændingsanlægget ikke blokerer for affaldssorteringen, at lokaludvalget pointerer, at det indarbejdes, at der skal være mindre lastbilkørsel, når anlægget står færdigt, og endelig skal der tilstræbes et øget samarbejde med geotermianlægget. Indstillingen og Karls ændringsforslag blev drøftet. Randi Sørensen bemærkede, at det der er vigtigt er, at der skal produceres mindre affald, da det affald der produceres jo skal transporteres væk. Lasse Erik Rossen mente sagtens, at Karls forslag kunne indarbejdes i det eksisterende høringssvar. Michael Christensen mente, at forslaget vil medføre en væsentlig forøgelse af lastbiltrafikken. Jens Green Jensen og Bjarne Kallesøe mente ikke at forslaget om prammene er realistisk og ønskede derfor afstemning om ændringsforslaget. Lasse Erik Rossen bemærkede, at lastbiltrafikken fra den nordlige, befolkningstunge del af byen var en belastning for den øvrige by, herunder Amager Øst. Jens William Grav bemærkede, at trafikproblemerne og løsningen i form af pramme vejede tungt på borgermødet. På baggrund af diskussionen blev følgende sat til afstemning: Afstemningstema: Karl Vogt-Nielsens forslag indgår i høringssvaret. For stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Ib Wendrup, Michael Christensen, Martin Hein, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Ove Løbner, Lasse Erik Rossen, Martin Duus, Anne Duus, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 16 medlemmer. Imod: Jens Green Jensen, Bjarne Kallesøe; i alt 2 medlemmer. Undlader: Ingen Der var ingen der ønskede afstemning om det samlede høringssvar, som herefter blev vedtaget uden afstemning.

7 4. Høring Kommuneplanforslag 2011 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 om høringssvar vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 forslag til kommuneplan Forslaget er sendt i høring den 15. august med høringsfrist den 17. oktober Ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 er fremkommet med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra ad hoc arbejdsgruppen Kommuneplan 2011 vedr. kommuneplan 2011 drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 16. oktober BILAG Høringsmaterialet kommuneplan 2011 kan findes på: Bilag til pkt 4 - kommuneplan 2011, høringssvarudkast BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Martin Duus fremlagde arbejdsgruppens indstilling. Anne Duus foreslog, at afsnit 4 i den del af indstillingen, der vedrører lokaludvalgets konkrete ønsker bør udgå. Afsnittet lyder LU Synes, at selvom en optimering af parkeringsforholdene i byen for fejl og mangler

8 er ønskværdig, stritter det imod de øvrige meldinger om at mindske trafikken i byen. Anne henviste til, at dette allerede er beskrevet på s. 26 i kommuneplanen. Karl anbefalede, at afsnittet blev stående, da kommunen meget ofte har en modsatrettet politik på området. Annes forslag om at lade afsnittet udgå, blev sat til afstemning. For at lade afsnittet udgå stemte: Ib Wendrup, Michael Christensen, Svend Aage Sørensen, Ove Løbner, Jens William Grav, Lasse Erik Rossen, Anne Duus og Bjarne Kallesøe; i alt 8 medlemmer. Imod at lade afsnittet udgå stemte: Rune Solvang, Jens Green Jensen, Karl Vogt-Nielsen, Jan kyrsting, Ole Meldgaard, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 8 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Martin Hein og Martin Duus; i alt 2 medlemmer. Forslaget bortfaldt på grund af stemmelighed. Martin Hein foreslog, at følgende blev tilføjet til høringssvaret: til afsnittet (Konkret til teksten) tilføjes: Lokaludvalget gør endvidere opmærksom på, at København som Cykelby kræver betydelige investeringer. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

9 5. Høring - Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik (BIFUK) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Københavns Kommunes kulturog fritidspolitik drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. juni 2011 at sende strategien i høring hos relevante parter. På baggrund af de indkomne høringssvar og dialogen med interessenterne, forelægges en revideret udgave af politikken for Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober Forslaget er sendt i høring den 9. juni 2011 med høringsfrist mandag den 26. september Som et led i høringen, er der arrangeret et åbent temamøde om Kultur- og Fritidspolitikken den 27. september 2011 fra kl i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 Kbh. NV, i salen (3.sal). OBS. Dette temamøde var i første omgang planlagt til 15. september, men er pga. folketingsvalget blevet rykket. BIFUK-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra BIFUK-arbejdsgruppen vedr. Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen på mailadressen senest d. 26. september BILAG Høringsmaterialet Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik kan findes på: Bilag til pkt 5 - KKs kultur- og fritidspolitik , høringssvarudkast

10 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet følgende ændringsforslag til udkastet til høringssvar: Jan Kyrsting foreslog, at der til afsnittet faciliteter i linje 63 i høringssvaret tilføjes følgende sætning: Adgang til ubemandede biblioteker må ikke ske på bekostning af de normalt bemandende åbningstider. Ib Wendrup foreslog, at der til lokaludvalgets konkrete forslag blev føjet yderligere to punkter: Der bør skabes acceptabel plads til et lokalhistorisk arkiv Der er behov for yderligere aktivitets- og fritidshuse, hvor det ikke er foreningernes ringe økonomi, der begrænser deres brug af huset. F.eks. et nøglekortshus med lav eller ingen husleje for foreningerne. Michael Christensen foreslog, at der til afsnittet om brug af kirkegårde til kulturelle formål blev bemærket: I det omfang kirkegårde benyttes til kulturelle formål, skal det naturligvis ske i respekt for gravfreden Endelig foreslog Martin Hein, at der til linje 139 i de konkrete forslag blev tilføjet: Gerne i forbindelse med fritidshjem og klubtilbud og i samarbejde med lokale kulturinstitutioner så tilbuddene bliver tilgængelige for alle. Med disse ændringer blev udkastet til høringssvar vedtaget uden afstemning.

11 6. Høring Moderniseringsplan 2012, for plejehjem (SOCIAL) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra SOCIAL-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede på mødet den 18. august 2011 indstillingen vedrørende udmøntning af Moderniseringsplan Udvalget besluttede i den henseende at sende indstillingen i høring med høringsfrist fredag den 16. september kl Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har aftalt en udsættelse af høringsfristen til mandag den 26. september 2011 kl. 12. Sagen forventes behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober SOCIAL-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 5. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra SOCIAL-arbejdsgruppen vedr. Moderniseringsplan 2012, for plejehjem drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Boligsekretariatet, Sundheds- og Omsorgsudvalget på mailadressen senest d. 26. september 2011 kl BILAG Høringsmaterialet Moderniseringsplan 2012, for plejehjem kan findes på: Bilag til pkt 6 - Moderniseringsplanen af Plejehjem 2012, høringssvarudkast

12 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning.

13 7. Høring Nye affaldsregulativer (Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at indstillingen fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen om høringssvar vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Borgerrepræsentationen har på sit møde den 25. august 2011 besluttet at sende udkast til henholdsvis regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. I henhold til affaldsbekendtgørelsens 23og 16 skal borgerrepræsentationen sikre enhver borger ret til at kommentere regulativforslagene inden for en frist af på minimum fire uger fra offentliggørelsen af forslagene. Lokaludvalgene opfordres til at kommentere regulativforslagene. Miljø & Plan-arbejdsgruppen behandlede sagen på mødet 6. sept. 2011, og fremkom med det bilagte høringssvarudkast. INDSTILLING Det indstilles, at høringsudkastet fra Miljø & Plan-arbejdsgruppen vedr. Høring Nye affaldsregulativer drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar via høringsportalen senest d. 19. oktober BILAG Høringsmaterialet Høring Nye affaldsregulativer kan findes på: Bilag til pkt 7 - Nye affaldsregulativer, høringssvarudkast

14 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Jan Kyrsting foreslog følgende ændring til arbejdsgruppens indstilling: Der er inkonsekvente genbrugsløsninger på indsamlingsordningerne for haveaffald (øget transport), glasindsamling og metalindsamling Randi foreslog, at der skal oprettes brugerråd på området. Jens William var enig med Randi og foreslog, at det af indstillingen skulle fremgå, at der skal fokuseres på dialogen i brugerfora og på evaluering af ordningen Disse forslag blev vedtaget uden afstemning. Karl Vogt-Nielsen foreslog, at lokaludvalget i høringssvaret skulle opfordre Københavns Kommune til at henvende sig regeringen med opfordring til at rulle liberaliseringen af affaldsområdet tilbage med det formål at undgå mange udbydere, der kører på de samme adresser. Karl Vogt-Nielsen forslag blev sat til afstemning: For forslaget stemte: Rune Solvang, Karl Vogt-Nielsen, Michael Christensen, Jan kyrsting, Svend Aage Sørensen, Lasse Erik Rossen, Bjarne Kallesøe, Eva Lyhne Damgaard, Randi Sørensen og Ole Pedersen; i alt 10 medlemmer. Imod forslaget stemte: Jens William Grav, Ole Meldgaard, Martin Duus og Anne Duus; i alt 4 medlemmer. Følgende undlod at stemme: Ole Meldgaard, Jens Green Jensen, Ib Wendrup og Martin Hein; i alt 4 medlemmer. Forslaget blev herefter vedtaget. Randi Sørensen og Lasse Erik Rossen skriver høringssvaret sammen med de vedtagne ændringer. Høringssvaret blev vedtaget uden afstemning.

15 8. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder (BIFUK og Miljø & Plan) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. SAGSFREMSTILLING Den 22/8-11 har sekretariatet modtaget en mail fra TMF (Center for Trafik Byliv), hvori lokaludvalget anmodes om at fremkomme med bud på placering af sådanne markedspladser i bydelen. Henvendelsen er blev sendt til behandling i både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppen. Sekretariatet har på vegne af arbejdsgrupperne tidligere (18. februar 2011) svaret på en lignende henvendelse (jf. vedlagt bilag), her foresloges: Amagerbro st., Lergravsparken st., Brehmens Plads, Sundbyøster Plads og Jemtelandsgade som mulige placeringer. Både BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgrupperne henviste på deres september arbejdsgruppemøder til det allerede afgivne svar: Miljø & Plan, referat september 2011: Ad 5. Markedspladser: Miljø & Plan-arbejdsgruppen foreslår at lokaludvalget henviser til tidligere indsendte forslag om pladser i bydelen. BIFUK, referat september 2011: Center for Trafik Byliv under TMF har tidligere forespurgt om velegnede områder, som vi har foreslået. Der er ingen ændringer i forhold hertil. INDSTILLING Det indstilles, at BIFUK- og Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. AØLU-svar, Markedspladser i udvalgte byområder drøftes og godkendes. ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sekretariatet sender endeligt vedtaget høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik - Byliv på BILAG Bilag til pkt 8 - svar vedr. Roterende marked i København

16 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Randi Sørensen bemærkede, at der manglede en egentlig indstilling og foreslog at dagsordenen blev korrigeret så følgende kom til at fremstå som lokaludvalgets indstilling til høringssvar: Som det fremgår af lokaludvalgets høringsskrivelse af 18. februar 2011 peger lokaludvalget fortsat på følgende mulige placeringer for et roterende marked i Amager øst Bydel: Amagerbro Station, Lergravsparkens Station, Bremens Plads, Sundbyvester Plads og Jemtelandsgade. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

17 9. Mødeplan for 2012 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender forslag til ordinære mødedatoer for SAGSFREMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg skal jf. 3, stk.2 i Forretningsordenen for Amager Øst Lokaludvalg beslutte hvornår, og hvor, de ordinære Lokaludvalgsmøder for 2012 skal afholdes. INDSTILLING Forslaget til LU-mødeplan 2012 ser ud som følger (alle torsdage kl ); Den 19. januar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. februar 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. marts 2012 Kvarterhusets mødesal Den 26. april 2012 Kvarterhusets mødesal Den 24. maj 2012 Kvarterhusets mødesal Den 21. juni 2012 Kvarterhusets mødesal Den 23. august 2012 Kvarterhusets mødesal Den 20. september 2012 Kvarterhusets mødesal Den 25. oktober 2012 Kvarterhusets mødesal Den 22. november 2012 Kvarterhusets mødesal Den 13. december 2012 Kvarterhusets mødesal (Sekretariatet har forhåndsreserveret lokalerne på de angivne tidspunkter.) Udkast til mødedatoer og -sted drøftes og vedtages. ØKONOMI Udgifter forbundet med Lokaludvalgsmøder afholdes over sekretariatsbudgettet. VIDERE PROCES Når godkendt mødeplan for 2012 foreligger, booker Sekretariatet lokaler.

18 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Formanden bemærkede, at sekretariatet ville forsøge at koordinere lokaludvalgets mødeplan med de forskellige møder i arbejdsgrupperne. Med den bemærkning blev forslaget vedtaget uden afstemning.

19 10. Drøftelse af 2012-støtte til Miljøpunkt Amager Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Miljø & Plan-arbejdsgruppens indstilling vedr. lokaludvalgets bevilling til Miljøpunktet 2012 drøftes og at der således træffes beslutning for så vidt angår: 1. Rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. 2. Støttebeløb til Miljøpunktet ud over basisbevillingen. 3. Et frirum i den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet. SAGSFREMSTILLING Miljø & Plan fremlægger hermed indstilling vedr. aftale med Miljøpunkt Amager om miljøarbejdet i bydelen På dette lokaludvalgsmøde skal den økonomiske ramme, samt hvilke faglige indsatsområder lokaludvalget ønsker at støtte for Miljøpunktets arbejde i 2012 besluttes. Miljøpunktet vil på baggrund af beslutningen udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde i november. Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. Det skal bemærkes, at Miljøpunktet kører en parallel proces med Amager Vest, og den endelige årsplan således er en samlet plan. Indstillingen fra Miljø & Plan er baseret på den proces, som tidligere er aftalt i lokaludvalget. Der er blevet afholdt to borgermøder om miljøarbejdet. Det første borgermøde blev afholdt den 11. august og dagsordenen her var at indkredse, hvilke aktiviteter deltagerne gerne så Miljøpunktet gennemføre. Miljøpunktet har på basis af resultatet fra den første workshop udarbejdet en rammebeskrivelse for 8 indsatsområder, som tilsammen favner de mange forslag til aktiviteter. Miljøpunktet har herunder foretaget en vurdering af idéernes praktiske realiserbarhed, økonomiske omfang og herunder muligheden for at skaffe ekstern finansiering til idéerne. Disse 8 indsatsområder blev på et nyt borgermøde den 6. september drøftet og prioriteret. Resultatet af borgermødet har dannet grundlag for denne indstilling fra Miljø & Plan med følgende prioritering af de 8 indsatsområder: 1. Vedvarende Energi 2. Grøn bydel 3. Miljøambassadører 4. Elbiler og delebiler på Amager 5. Virksomheder og trafik 6. Grønne tage 7. Affaldssortering 8. Genbrugsmarked

20 Indsatsområderne er præsenteret i vedlagte bilag. Miljø & Plan har på sit møde d. 7. september drøftet denne prioritering med Miljøpunktet. Miljøpunktet har ingen indvendinger imod, at denne prioritering fastholdes, og Miljø & Plan støtter ligeledes op om denne prioriteringsrækkefølge. Det vil således være bevillingens omfang der afgør, hvor langt ned på listen vi kommer. Der er som udgangspunkt 4 potentielle kilder til at gennemføre Miljøpunktets aktiviteter, herunder indsatsområderne: Finansiering via basismidlerne som er på kr. for Dette er de midler som lokaludvalget er forpligtet til som minimum at tildele Miljøpunktet i Finansiering via puljemidler. Det står her lokaludvalget frit, hvor meget man vil disponere af årets puljemidler til Miljøpunktet. Til sammenligning blev for 2. halvår 2011 bevilget kr. af puljemidlerne oveni basismidlerne svarende til kr. på årsplan. Eksterne midler, idet Miljøpunktet søger midler fra fonde mm. eller indgår samarbejdsaftale med aktører, som vil medfinansiere nogle af Miljøpunktets aktiviteter. Frivillig arbejdskraft, hvilket skal forstås således, at det vil kunne aflaste på lønbudgettet, hvis frivillige kræfter erstatter løntimer, som ellers skulle være brugt på en aktivitet. Udover konkrete indsatsområder har Miljøpunktet en række basisaktiviteter, der ligeledes skal finansieres. Det drejer sig om den daglige drift med borgerbetjening med løbene vejledning på tværs af alle indsatsområder, ladcykeludlån, pjeceuddeling og lign. Det omfatter udgifter til lokaler, kontordrift og revision, samt timer til koordination og til arbejdet med at finde eksterne midler udenfor lokaludvalget. Det er Miljøpunktets vurdering, at der skal disponeres kr hertil, hvilket Miljø & Plan er enig i, udgør en rimelig andel fra Amager Øst. En præmis for disponering af midler til Miljøpunktet er endvidere, at lokaludvalget tidligere har bekræftet at finansiere den medfinansiering på kr , som kunne udløse Trafikministeriets bevilling på 2,2 mio. kr. til cykelprojektet Bicycle Innovation Lab. Endelig har Miljø & Plan drøftet med Miljøpunktet, hvor store ressourcer der bør afsættes til et indsatsområde, for at det har et omfang, der er tilstrækkelig stort til at gøre en forskel. Miljøpunktet og Miljø & Plan er nået frem til, at en prioriteret indsats kræver min. 2-3 måneders fuldtidsindsats for at have en tilstrækkelig stor tyngde og styrke. Med omkostninger i øvrigt skal derfor budgetteres med ca kr. for et prioriteret indsatsområde. Der kunne alternativt gennemføres en lang række mindre indsatser, som favner bredere, men en sådan strategi fraråder Miljø & Plan. Ved at satse mere koncentreret opnås dels et bedre resultat, og chancerne for at tiltrække såvel eksterne midler samt frivillig arbejdskraft øges.

21 Den økonomiske ramme I forlængelse af disse præmisser kan opstilles følgende principbudget: Den basale drift Cykelprojektet Hvert indsatsområde Miljøpunktet har tilkendegivet, at en del af den basale drift formentlig kan konteres som medfinansiering til Cykelprojektet. Det betyder i praksis, at en del af de kr. kan frigøres og i stedet bruges til indsatsområder. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå størrelsen heraf nærmere. Med den obligatoriske basisbevilling på kr. kan således finansieres den basale drift, cykelprojektet samt 1 indsatsområde, jf. tabellen ovenfor. For hver yderligere bevilling via puljemidler på kr. kan yderligere gennemføres et indsatsområde. Miljøpunktet og Miljø & Plan har drøftet, hvor stift indholdet i indsatsområderne skal tolkes. Der er enighed om, at når den endelige årsplan udarbejdes, vil elementer fra nedprioriterede indsatsområder alligevel kunne være relevante at indarbejde i et prioriteret indsatsområde. Fx er Affaldssortering prioriteret lavt, men elementer heri kan være naturlige at indarbejde i fx Miljøambassadører. Dette vil så fremgå af den endelige årsplan, som skal godkendes af lokaludvalget. Miljøpunktet og Miljø & Plan har aftalt, at uanset udfaldet af beslutningen, vil Miljøpunktet i begrænset omfang også arbejde med de lavere prioriterede indsatsområder, dels af hensyn til den generelle borgerbetjening, dels fordi der kan vise sig nye muligheder og potentialer, som kan gøre det til et indsatsområde næste år. Til slut gøres opmærksom på, at Miljøpunktet har ytret ønske om at kunne fortsætte den hidtidige praksis med at have en mindre Miljøpulje, hvor Miljøpunktet kan bevilge penge til lokale miljøprojekter. Det er blevet undersøgt, om der er juridiske problemer i, at lokaludvalget overdrager penge til en anden aktør, som så bevilger penge til konkrete projekter. Kommunen har givet grønt lys til at dette er OK. Spørgsmålet om en evt. Miljøpulje hos Miljøpunktet har dog intet med den aktuelle faglige prioritering af Miljøpunktets egne aktiviteter at gøre. Derfor har Miljø og Plan besluttet, at dette aspekt ikke behandles nu, men afventer, at lokaludvalget forelægges den endelige årsplan, og at der her træffes beslutning om, hvorvidt Miljøpunktet skal tilføres yderligere midler til en sådan Miljøpulje. INDSTILLING Det indstilles, at Lokaludvalget drøfter og beslutter Miljø & Plan-arbejdsgruppens anbefalinger: 1. Først træffes beslutning om rækkefølgen i prioriteringen af indsatsområder. Den opstillede prioriteringsrækkefølge er angivet ovenfor. Den er udtryk for resultatet af en borgerinddragelse og bør som sådan respekteres. Miljøpunktet og Miljø & Plan har dog forholdt sig kritisk til rækkefølgen, men har ikke argumenter for en ændring. Derfor indstilles denne til vedtagelse. Andre kan fremsætte ændringsforslag til rækkefølgen, og der stemmes herefter herom.

22 2. Når rækkefølgen ligger fast, skal stemmes om, hvor store puljemidler der skal lægges oveni basisbevillingen. Det højest prioriterede indsatsområde finansieres via basisbevillingen. Der skal stemmes om, hvor mange puljer á kr., der skal bevilges oveni basisbevillingen. Miljø & Plan indstiller, at der bevilges 4 puljer á kr. dvs kr. samlet i puljemidler. Det betyder samlet, at de 5 højest prioriterede indsatsområder bevilges. Andre kan fremsætte ændringsforslag til antallet af puljer, og der stemmes herefter herom. 3. Endelig anbefaler Miljø & Plan, at det besluttes, at den økonomiske rammeaftale med Miljøpunktet indeholder et frirum til, at Miljøpunktet kan disponere efter aktuelle muligheder. Heri ligger, at hvis et indsatsområde kan gennemføres for mindre end de kr. eller der tilføres eksterne midler eller aflastes via frivillig arbejdskraft på et indsatsområde, da kan Miljøpunktet omdisponere frigjorte midler til enten andre indsatsområder eller nye tiltag, som måtte opstå undervejs. Miljø & Plan anser det således for vigtigt, at Miljøpunktet har mulighed for en vis handlefrihed, når der opstår muligheder, som ikke kendes forlods. Miljøpunktet forventes dog at informere lokaludvalget om sådanne ændringer af en vis størrelse hen gennem året. ØKONOMI Beslutningspunkt 1 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser Beslutningspunkt 2: Det indstilles, at der bevilges kr. samlet i puljemidler. VIDERE PROCES På baggrund af beslutningen taget på dette Lokaludvalgsmøde, vil Miljøpunktet udarbejde en detaljeret årsplan og et samlet budget for Miljøpunkt Amager for 2012, og dette skal endelig godkendes på lokaludvalgets møde den 24. november Denne årsplan vil indeholde uddybende beskrivelser af aktiviteter med konkrete målsætninger og succeskriterier for de enkelte indsatsområder i miljøarbejdet. BILAG Bilag til pkt 10 - Miljøarbejdet i 2012 BESLUTNING Amager Øst Lokaludvalgs beslutning den Karl Vogt-Nielsen redegjorde for processen med borgermøder der har ført til den indstillede prioritering af indsatsområder.

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: MARTIN HEIN MELDTE AFBUD. SUPPLEANT BRITT SKOVDAL RASMUSSEN INDKALDT MEN DELTOG IKKE. OLE PEDERSEN, EVA DAMGAARD OG JAN KYRSTING HAVDE PÅ FORHÅND ERKLÆRET SIG INHABILE TIL

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Idrætsdag 2012 (SOSU) 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Temarække i Planteklubben

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere