ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Anders Bøge deltog ikke i pkt og Else Theill Sørensen deltog ikke i pkt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Byggesagsgebyr for 2009 Åbent Natur- og Miljø - kvalitetsstyring - ledelsens evaluering Åbent Testforsøg med minivindmøller - bevillingssag Åbent Etablering af kommunale vindmøller Åbent Etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner - bevillingssag Åbent Etablering af solvarmeanlæg og zonestyring på skoler - bevillingssag Åbent Renovering af broer og tunneller - Ansøgning om bevilling Åbent Kåstrupvej 20 - Etablering af nyt deponicelle til deponering af blandet affald på deponiarealerne - Bevillingssag Åbent Etablering af spildevandsanlæg Eskov - Selde, ekspropirationsbeslutning Åbent Etablering af solceller på kommunale ejendomme - bevillingssag Åbent Ansøgning om tilskud til Klima topmøde (markedsdage) Åbent Ansøgning om tilskud Workcamp 2009 fra Visionspuljen Åbent Maritim Dag Åbent Plakatsøjler Åbent Bevilling: Tidsbegrænset projektansættelse: Igangsættelse af byomdannelsesprocessen vedr. arealerne ved åen m.m. Åbent Erhvervspolitik 2009 Åbent Skøjtearena - ansøgning om tilskud Åbent Skive Idrætssamvirke - Forslag til anvendelse af "Overgangspuljen" Åbent Evaluering af Museum Salling Åbent Spøttrup Borgmuseum - Udstillingsbygning - Tillægsbevilling Åbent Betalingsautomat - Borgerservice Åbent Godkendelse af Skema A - opførelsen af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst Åbent Godkendelse af Socialplan Åbent Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Redegørelse for 2008 til Udviklingsrådet på det sociale område og specialundervisningsområdet Åbent Helhedsplaner for Skive Kommunes folkeskoler Åbent Ansættelse af leder på Breum Skole Åbent Tilbud om adoption af skibet Krydstoldjagt nr. 27 som skoleskib Åbent Brokholm Naturcenter - frigivelse af anlægsbevilling Åbent Valg til Europa-Parlamentet tet og folkeafstemning om ændring af tronfølgerloven den 7. juni 2009 Åbent Forventet regnskab 2008 og overførsler til 2009 Åbent Anlæg fremrykning af anlæsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Udmelding af basisbudget 2010 Åbent...77 Lukket Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket Aftaleindskud, april 2009 Lukket...79 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. BYGGESAGSGEBYR FOR 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Gert P. Havgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse med følgende ændringer: Kat. 1: 1.000,- kr. i.stf ,- kr. Kat. 3: 10,- kr/m2 i stf. 15,- kr. Kat. 4: 1.000,- kr. i stf ,- kr. Kat 4B: legepladser m.m. fritages for gebyr Øvrige gebyrer: 1.000,- kr. i stf ,- kr. ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvlget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller: At gebyr for byggesagsbehandling vedtages. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen behandles på næste møde med henblik på en forenkling af gebyrerne SAGSFREMSTILLING Byggeloven og bygningsreglementet af 2008 (BR08) er ændret således, at opkrævning af byggesagsgebyr fremover opdeles i 5 kategorier. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2009 Af BR08 fremgår; At kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyr, eller at der kun opkræves gebyr for visse sagstyper. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier: SIDE 3

4 Simple konstruktioner Enfamiliehuse Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Andre faste konstruktioner m.v. Øvrigt erhvervs og etagebyggeri (se desuden bilag) Begrundelsen for at opdele gebyrerne i kategorier er, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter kommunen har til, at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Dette er et brud med et mangeårigt princip, hvor gebyrerne for det større byggeri bar omkost ningerne ved, at byggesagsbehandle mere simpelt byggeri, som ofte er tidskrævende pga. dispensationer og nabostridigheder etc. Desuden kan der nu opkræves gebyr for landbrugsbyggeri, hvilket der ikke tidligere var hjemmel til. I høringsudkastet til de administrative ændringer, var det planen, at kommunerne ville få hele 2009, til at indhente erfaringer med opdeling i de nye kategorier. Men ved den endelige vedtagelse besluttedes det, at ændringerne allerede skal træde i kraft den 1. april Der er således ingen erfaring, at bygge sagsbehandlingstiden, indenfor de enkelte kategorier på, men det må i første omgang bero på et skøn. Når de nye beregningsregler har været i kraft i en længere periode, vil der være mulighed for en evaluering. Der må fortsat ikke opkræves gebyr for medgået tid på den enkelte sag, men tidsforbruget skal vurderes i de enkelte kategorier. Dette princip vurderes at være fornuftigt, idet enkelte byggesager, som på den ene eller anden måde er gået i hårknude, for eksempel pga. af naboklager etc., vil blive urimeligt dyre. Der er ligeledes mange timer som ikke kan påføres nogen sag, idet borgerhenvendelser og forhåndsdialog med rådgivere, i mange tilfælde ikke munder ud i en byggesag. Forvaltningen har således en vejlednings og servicefunktion som delvist finansieres af erhvervslivet og de borgere, hvis projekter realiseres. Som det fremgår af ovennævnte, står kommunalbestyrelsen frit med hensyn til, hvorvidt der skal opkræves nogen form for gebyr og således lade byggesagsbehandlingen være, helt eller delvist skattefinansieret. Modstykket hertil er, at lade hele byggesagsbehandlingen være fuld brugerfinansieret, hvilket vil medføre betydeligt større gebyrer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kommunerne ikke må opkræve gebyrer der overstiger udgifterne der direkte og indirekte er forbundet med byggesagsbehandlingen. Skive Kommune har, som de fleste øvrige kommuner, tidligere fået dækket cirka halvdelen af de udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandling. I 2007 indbragte gebyrerne kr og i 2008, kr Hvorledes det bliver fremover, afhænger selvsagt af byggeaktiviteten, og sammensætningen af de nye gebyrer. BILAG Gebyr for byggesagsbehandling takster pr. 1. april Takster byggesagsbehandling 2009 pr. 1. januar SIDE 4

5 2. NATUR- OG MILJØ - KVALITETSSTYRING - LEDELSENS EVALUERINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Birte Wind-Larsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at udkastet til nye kvalitetsmål 2009 for Natur- og Miljøafdelingen vedtages, samt evalueringen af kvalitetsstyringssystemet tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har 2. januar 2007 vedtaget det lovpligtige kvalitetsstyringssystem for Natur og Miljø. En integreret del af kvalitetsstyringssystemet er en årlig evaluering af kvalitetsstyringssystemet og de kvalitetsmål, der er vedtaget for Skive Kommune. Denne evaluering er gennemført. Hovedkonklusionen af evalueringen er, at udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet og opfyldelse af de opstillede kvalitetsmål ikke er sket endnu. Arbejdet har været nedprioriteret pga. arbejdet med LEAN. I forbindelse med evalueringen er vedtagne kvalitetsmål og politikker blevet revideret. Kvalitetspolitikken er stadig dækkende, og ændres derfor ikke. En del af de vedtagne kvalitetsmål er langsigtede og de er videreført i målene for De kvalitetsmål, der er opfyldt, er taget ud og nye er indsat for arbejdet i I efteråret 2008 er kvalitetsstyringsarbejdet blevet opprioriteret og der er igangsat systematisk arbejde med udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet, gennemførelse af de vedtagne kvalitetsmål for 2008 og udarbejdelse af nye mål for Der er opstillet handlingsplaner for arbejdet med kvalitetsstyring i Der er for 2009 opstillet følgende Kvalitetsmål: 1. Sikring af faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i Kommunens sagsbehandling. 2. Sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. 3. At vi på alle lovområder lever op til lovkravene. 4. At højest 25 % af ankede sager omgøres / hjemvises af klageinstansen. 5. At borgerne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet via Kommunens hjemmeside. 6. At borgerne i videst muligt omfang skal kunne få fat i Natur- og Miljøafdelingen og få et kvalificeret svar på samtlige henvendelser. SIDE 5

6 7. Fra modtagelse af en ansøgning, borgerhenvendelse eller klage skal der indenfor 10 arbejdsdage enten afsendes en kvitteringsskrivelse til den pågældende virksomhed / borger eller sagen skal være færdigbehandlet. 8. Faglige eksterne netværk med andre kommuner udvikles, således at der kan udveksles faglig viden på udvalgte områder. 9. Der skal senest 1/ foreligge en samlet liste over sagsprocedurer i kvalitetsstyringssystemet % af de sagsprocedurer der er overført fra amterne skal udarbejdes inden 1/ ( Natur og miljø har på denne dato nået 100 %). 50 % af alle procedurer skal udarbejdes inden 1/ (Natur og miljø har udarbejdet procedurer svarende til 78%). 11. Arbejdet med audit skal implementeres. 12. Arbejdet med korrigerende og forebyggende handlinger skal videreføres i JURA (herunder lovgrundlag) 506 af 07/ Lov om Kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 661 af 14/ Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. ØKONOMI - BILAG Ledelsensevaluering 2008.DOC SIDE 6

7 3. TESTFORSØG MED MINIVINDMØLLER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at at der til konto 0.90 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til testforsøg med minivindmøller udgifterne i 2009 på kr finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes kr til test af små vindmøller, der skal danne grundlag for Skive Kommunes strategi senere med minimering af elforbrug i de kommunale bygninger. Pt. er der 1 års tilladelse til test af forskellige små vindmøller på det flade tag af Skive Ny Rådhus, hvor det er muligt i den "juletræsfod" der blev godt forankret gennem dækket diensioneret til at kunne fastholde juletræ til ca. 8 m. højt juletræ, så det forventes at foden fint kan bruges til test af små vindmøller. Der søges anlægsbevilling på ,- kr. til disse forsøg. Der forventes ingen afledt drift i form af besparelse på kommunens driftsbudget. SIDE 7

8 4. ETABLERING AF KOMMUNALE VINDMØLLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Anders Bøge, Kurt Bertelsen og Per Jeppesen tiltræder indstillingen. Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang og Peter Østergaard tiltræder indstillingen, dog således at møllerne etableres som interessent-/anpartsselskaber sammen med borgerne i Skive Kommune ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra teknisk forvaltning blev tiltrådt. Der arbejdes videre med afklaring af muligheder for samarbejde med borgere om ejerskab og afklaring af mulighederfor borgerinddragelse. FORVENTET SAGSGANG Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING/ Teknisk forvaltning indstiller, at der arbejdes videre med opstilling af kommunalt ejede vindmøller, opstillet i Skive kommune at der i kommuneplanen åbnes mulighed for opstilling af kommunale vindmøller at etablering af kommunalt ejede vindmøller indarbejdes i budgettet for SAGSFREMSTILLING Med henblik på eventuel etablering af kommunalt ejede vindmøller har teknisk forvaltning udarbejdet efterfølgende omkring 2 vindmøllers driftsøkonomi samt investering af møllernes årlige driftsoverskud. Det bemærkes, at forudsætningerne for beregningen i vidt omfang bygger på skøn, overslagspriser og gældende lånemuligheder og vilkår og derfor er et øjebliksbillede, som kan ændre sig væsentlig ved udarbejdelse af et detailprojekt. Endvidere bemærkes, at leveringstiden på møllerne er 3 år. JURA (herunder lovgrundlag) Ifølge tillæg til VE-loven og ændring af Elforsyningsloven Lov 503 4, er det tilladt for kommuner at lave produktionsselskab med elforsyning, herunder vindmøller. I bekendtgørelse nr henføres til særlige regler for hvad overskud for elproduktionen, må bruges til, således kan det generede overskud bruges til energiforbedrende anlæg, som energibesparelser i kommunale bygninger, omlægning af Energiforsyning til CO2-frie energiforsyning. SIDE 8

9 ØKONOMI Driftsøkonomi for 2 vindmøller Der er udarbejdet driftsbudget med følgende forudsætninger: 2 stk. vindmøller á 3 MW - inkl. opsætning, jordkøb, vejanlæg og jord til transformator prisoverslag 57,0 mio. kr. møllerne påregnes at have en levetid på 25 år der påregnes en årlig elproduktion på 15,0 mio. kwh. der er påregnet en afregningspris på salg af strøm i hele perioden på 49 øre/kwh udgifter til løbende drift- og vedligeholdelse af møllerne er påregnet at udgøre 10 øre pr. produceret kwh (dette svarer til en årlig udgift på 1,5 mio.kr.) møllerne finansieres ved optagelse af lån på 57,0 mio.kr. ydelsen har baggrund i beregning foretaget ved kommunekredit ultimo februar dels på et 25- årigt rentetilpasningslån og dels et 25-årigt fastforrentet obligationslån. SIDE 9

10 Udgiftsbaseret budget for drift af 2 stk. 3 MW vindmøller : 1. års indtægter og udgifter Budget ved finansiering med 25-årigt 1-årigt rentetilpasningslån Budget ved finansiering med 25-årigt fastforrentet obligationslån 4% Indtægter salg af 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Drifts- og vedligeholdelsesudgifter 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Driftsoverskud før ydelse på lån Ydelse (renter, afdrag og bidrag) på lån med kontant provenu på 57, mio.kr Finansielt overskud Ydelserne på lånene er baseret på låneberegninger foretaget ved Kommunekredit pr Med baggrund i ovenstående driftsbudget og at forudsætningerne holder, vil der være et årligt finansielt overskud, som ligger mellem 2,557 mio. kr. og 1,84 mio.kr. afhængig hvilken finansiering, der vælges. Der er regnet med, at afregningsprisen for salg af el fra møllerne i hele 25-års perioden er på 49 øre/kwh. Afregningsprisen vil kunne variere meget, idet denne følger markedsprisen for el. For så vidt rentetilpasningslånet, skal dette fornyes hvert år, hvorfor der vil være usikkerhed omkring den fremtidige årlige ydelse. Et økonomisk overskud fra kommunalt ejede og drevne vindmøller skal investeres i energibesparende foranstaltninger eller energiforbedrende tiltag. Investering af de årlige driftsoverskud Med baggrund i ovenstående vil kommunen derfor årligt kunne investere mellem 2,366 mio. kr. og 1,80 mio.kr. i energibesparende foranstaltninger i egne bygninger eller til energianlæg, som skal være energiforbedrende. Hvis 1. års overskud på 2,366 mill. kr. (eller 1,800 mio.kr.) investeres i EBF i kommunale bygninger med forrentning på f.eks. 10 %, vil denne geninvestering reducere bygningens varme og/eller el-konti med ca. kr ,- årligt (eller ca. kr årligt) herefter. Således kan der i mange år geninvesteres i EBF fra møllernes overskud, samt i andre former for energianlæg. Det kunne være energianlæg som brint og energianlæg til elbiler, men kan også være almindelige Energibesparende Foranstaltninger i egne bygninger, som vi kender det. Ligeledes vil det blive muligt at udvikle nye former for alternative energiformer som brint teknologi og elbil teknik. Fra 1. år møllerne snurrer vil Skive Kommune være 150 % CO2 neutral med hensyn til elforbrug, idet nuværende elforbrug for kommunale bygninger er pt. ca. 10 mill. KWh og årlig produktion fra de 2 møller vil årligt være 15 mill. KWh. SIDE 10

11 Ved investering i 2 store kommunale vindmøller, vil kommunen ikke blot blive CO2 neutral. Overskud fra møllerne vil hvert år således kunne hjælpe med finansiering af de store udfordringer, der inden år 2029, skal få hele Skive Kommune til at blive CO2 neutral, men i særdeleshed vil sikre, at Skive Kommune som virksomhed bliver CO2-fri om 33 år. Overskuddet fra møllerne vil ligeledes kunne indgå i de petrokemiske energianlæg der skal investeres i for at vi i Skive Kommune kan fremstille biodiesel og bioethanol, der skal til for at vores CO2 udslip på transportsiden også kan omlægges. SIDE 11

12 5. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ENERGIREGISTRERING PÅ 22 DAGINSTITUTIONER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At er til konto 5.13 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 2,736 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 2,736 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 2,736 mio.kr. til etablering af solvarmeanlæg på alle daginstitutioner, som endnu ikke har solvarmeanlæg samt, at der på hver daginstitution etableres automatisk Energiregistreringssystem, tilsvarende det system der pt. er på alle andre kommunale bygninger i Skive Kommune. Solvarmeanlæggene vil få en forventet tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Anlæggene forventes udført i løbet af Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag vedr. investeringer og besparelser. SIDE 12

13 BILAG solvarmeanlæg m.v. - oversigt over investering og besparelser SIDE 13

14 6. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ZONESTYRING PÅ SKOLER - BE- VILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 3.01 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 1,140 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 5 skoler jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 1,140 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 1,140 mio.kr., således, til etablering af solvarmeanlæg på Tambohus med tilbagebetalingstid på 12 år. Etablering af zonestyrings anlæg på Balling skole, hvor der i forvejen er etableret zonestyringsanlæg i ca. 50 % af skolen, således etableres der nu zonestyring i resten af skolen for ca ,- kr. med simpel forrentning på ca. 10 år. Etablering af nye Zonestyringsanlæg på Ramsing, Durup og Glyngøre skoler, med simpel forrentning på ca. 10 år Anlæggene forventes udført i løbet af SIDE 14

15 Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag over investeringer og besparelser. BILAG solvarmeanlæg og zonestyring SIDE 15

16 7. RENOVERING AF BROER OG TUNNELLER - ANSØGNING OM BEVILLINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ivan Thorgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Det indstilles, at der foretages renovering af broerne ved Ågårdsholmvej og Grynderupvej i 2009 jfr. det fastlagte renoveringsprogram. at der til formålet meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på kr., der finansieres af det i budget 2009 afsatte investeringsbeløb på 2.0 mio. kr. til trafikinvesteringer, sted SAGSFREMSTILLING Der er i budget 2009 afsat et samlet anlægsbeløb på 2.0 mio. kr. til nærmere angivne emner indenfor trafikinvesteringer. Blandt førsteprioriteringen af disse emner er renovering af de ca. 150 broer og tunneller, der findes i Kommunen. Antallet af broer og tunneller baserer sig på gennemløb, der er større end 1 meter. Der er efterhånden - via et systematiseret tilsyn og et specialiseret ingeniørfirma indenfor brorenovering - lavet gennemgang og skadesregistrering på samtlige broer. Samlet set er der konstateret et betydeligt efterslæb i den løbende vedligeholdelse og renovering af broerne. Enkelte steder er skadesudviklingen så fremskreden, at det må overvejes at reducere eller helt omlægge trafikken, der normalt passerer over broen. Den foretagne registrering sandsynliggør, at Kommunens samlede bromasse repræsenterer en nyværdi på 173 mio. kr., og vedligeholdelses- og renoveringsbehovet for de kommende 5 år er opgjort til ca. 22 mio. kr. Sidstnævnte beløb er forholdsvist højt, da der er et akut behov for snarlige renoveringer. Til at gennemføre renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne er der i de årlige driftsbudgetter afsat kr. Det må konstateres, at dette beløb langt fra dækker den årlige SIDE 16

17 nedslidning, og brotilstanden må derfor generelt forventes at blive forværret de kommende år. Som en ekstraordinær foranstaltning foreslår Forvaltningen derfor, at der af det samlede trafikinvesteringsbeløb i 2009 på 2.0 mio. kr. anvendes kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder på broerne. Fra den samlede prioriterede liste over anbefalede renoveringer i 2009 af broerne vurderer Forvaltningen, at der bør iværksættes renovering ved følgende 2 broer (bro nr. 64 og 68 i registrering): Vej Vandløb Registrerede skader Anslået beløb Ågårdsholmvej Hinnerup Å Begyndende underskylning. Revnedannelser. Gennemsivninger. Påkørselsskade. Forvitring. Utæt beskyttelsesbeton. Uelastiske fuger. Manglende faskiner kr. Grynderupvej Afløbskanal Grynderup Sø Gennemsivninger. Kraftig forvitring. Defekt i vederlag kr. SIDE 17

18 8. KÅSTRUPVEJ 20 - ETABLERING AF NYT DEPONICELLE TIL DEPONERING AF BLANDET AFFALD PÅ DEPONIAREALERNE - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Svend Pedersen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 160 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til etablering af depot til deponering af blandet affald, At rådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til deponi konto SAGSFREMSTILLING Skive Kommunes deponeringsanlæg (losseplads) på Kåstrupvej 20 skal, som størstedelen af landets deponipladser, nedlukkes senest den som følge af skærpede miljøog modtagekrav til bl.a. membransikring mod nedsivning af perkulat. Ud over det almindelige deponeringsanlæg råder Skive Kommune over et nyere specialdepot til shredderaffald (rester fra neddeling af skrotbiler) med en planlagt og godkendt restlevetid indtil Skive Kommune ejer ca. 21 ha landbrugsjord lige syd for de bestående og snart opfyldte deponi-celler. Heraf er de 15ha godkendt til fremtidig deponi, jf. Regionplantillæg nr. 32, med tilhørende VVM-godkendelse, og der kræves således alene en miljøgodkendelse for at få tilladelse til at anlægge og drive et nyt deponeringsanlæg på arealet. Gennem de senere år har der været gjort flere forsøg på, at etablere et deponeringssamarbejde med deltagelse af flere kommuner i det Midt- og Vestjyske område. Teknik- og Miljøudvalget har den (punkt 9) besluttet: Skive Kommune samarbejder med 4-7 kommuner med henblik på oprettelse af et 60 selskab, der skal eje og drive et affaldsdeponeringsanlæg beliggende på de arealer, der i SIDE 18

19 Regionplantillæg nr. 32 er udlagt til deponi syd for Skive Renovations bestående deponiceller på Kåstrupvej 20. Ingen af de omliggende kommuner har tilkendegivet, at man ønsker at indgå i et nyt 60 selskab, og derved deltage i yderligere miljøforpligtigelse mange år frem i tiden. Det er derimod fra flere sider blevet tilkendegivet, at man ville være interesseret at levere deponeringsegnet materiale til Skive Renovation 4-S, og betale den endelige deponeringspris ved leveringen. Miljøministeriets nye deponeringsbekendtgørelse er endnu ikke fremlagt i færdig udgave, men forventes pt. at skulle være gældende fra den Det betyder, at miljøgodkendelser der ikke er behandlet i første instans inden denne dato, skal afgøres på grundlag af en bekendtgørelse, der endnu ikke er en vejledning til. Skive Renovation har derfor ansøgt om miljøgodkendelse til tre ny deponiceller til blandet affald, og Skive Kommune / Natur og Miljø er godt i gang med at udarbejde godkendelse/afgørelse. Tidsplanen for projektet er meget stram, og projekteringen er så småt igangsat. Den første nye deponicelle til blandet affald planlægges til at være ca % større end shredderdepotet fra 2007, og etableringsudgiften anslås til kr incl. udgifterne til projektering, udbud, kontraktforhandling, tilsyn og afleveringsforretning. Etableringsudgiften for shredderdepotet var i 2007 på kr P.g. af vejrliget skal etableringen ske inden oktober Der vil efter forvaltningens opfattelse, selv med begrænset tilførsel af mængder ude fra, på sigt være tale om en rentabel og miljømæssig god investering. Man har ligeledes løst deponerings-problemet lokalt i en længere årrække efter JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Etablering af depot til deponering af blandet affald - konto 1.60 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Resterende rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Deponiplads 2008 konto SIDE 19

20 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges 3,45 mio. kr. til etablering af depot til deponering af blandet affald. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2009 afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til deponiplads. Der forventes ingen afledte driftsudgifter og indtægter i 2009 af investeringen. BILAG Tidsplan/Honoraroversigt fra Rambøll SIDE 20

21 9. ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG ESKOV - SELDE, EKSPROPIRA- TIONS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Sagen blev udsat indtil spildevandsplanen er endelig godkendt. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: At: Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget om at træffe ekspropriationsbeslut- ning til etablering af trykledning mellem Eskov Strandpark og Selde Renseanlæg Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen fremsendes til ØK, når spildevandsplanen er endelig godkendt SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes spildevandsplan, skal Eskov Renseanlæg nedlægges og der skal etableres en pumpestation i Eskov Strandpark, og en trykledning til Selde Renseanlæg. Det er i den forbindelse nødvendigt at få en beslutning om ekspropriation, til etablering af ledningsanlæg samt pumpestationen. I Eskov Strandpark etableres pumpestationen i et ubefæstet areal der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen etableres fra pumpestationen ca. 54 m i et ubefæstet areal, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen føres herefter gennem Stranddalen i vejrabatten, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening, ca. 640 m. Vejen er grusbelagt, og rabatten er ubefæstet areal. Herefter føres trykledningen ca m over private markarealer. Det er nødvendigt at ekspropriere ret til at etablere ledningsanlægget, samt ret til tinglysning af deklaration efter arbejdets udførelse. De berørte lodsejere og arealernes beliggenhed fremgår af bilagene Teknisk Forvaltning vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Kun såfremt der ikke opnås forlig, vil en ekspropriation blive aktuelt. Omkostninger i forbindelse med erstatninger afholdes af allerede givne bevillinger. SIDE 21

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere