ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Anders Bøge deltog ikke i pkt og Else Theill Sørensen deltog ikke i pkt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Byggesagsgebyr for 2009 Åbent Natur- og Miljø - kvalitetsstyring - ledelsens evaluering Åbent Testforsøg med minivindmøller - bevillingssag Åbent Etablering af kommunale vindmøller Åbent Etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner - bevillingssag Åbent Etablering af solvarmeanlæg og zonestyring på skoler - bevillingssag Åbent Renovering af broer og tunneller - Ansøgning om bevilling Åbent Kåstrupvej 20 - Etablering af nyt deponicelle til deponering af blandet affald på deponiarealerne - Bevillingssag Åbent Etablering af spildevandsanlæg Eskov - Selde, ekspropirationsbeslutning Åbent Etablering af solceller på kommunale ejendomme - bevillingssag Åbent Ansøgning om tilskud til Klima topmøde (markedsdage) Åbent Ansøgning om tilskud Workcamp 2009 fra Visionspuljen Åbent Maritim Dag Åbent Plakatsøjler Åbent Bevilling: Tidsbegrænset projektansættelse: Igangsættelse af byomdannelsesprocessen vedr. arealerne ved åen m.m. Åbent Erhvervspolitik 2009 Åbent Skøjtearena - ansøgning om tilskud Åbent Skive Idrætssamvirke - Forslag til anvendelse af "Overgangspuljen" Åbent Evaluering af Museum Salling Åbent Spøttrup Borgmuseum - Udstillingsbygning - Tillægsbevilling Åbent Betalingsautomat - Borgerservice Åbent Godkendelse af Skema A - opførelsen af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst Åbent Godkendelse af Socialplan Åbent Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Redegørelse for 2008 til Udviklingsrådet på det sociale område og specialundervisningsområdet Åbent Helhedsplaner for Skive Kommunes folkeskoler Åbent Ansættelse af leder på Breum Skole Åbent Tilbud om adoption af skibet Krydstoldjagt nr. 27 som skoleskib Åbent Brokholm Naturcenter - frigivelse af anlægsbevilling Åbent Valg til Europa-Parlamentet tet og folkeafstemning om ændring af tronfølgerloven den 7. juni 2009 Åbent Forventet regnskab 2008 og overførsler til 2009 Åbent Anlæg fremrykning af anlæsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Udmelding af basisbudget 2010 Åbent...77 Lukket Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket Aftaleindskud, april 2009 Lukket...79 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. BYGGESAGSGEBYR FOR 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Gert P. Havgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse med følgende ændringer: Kat. 1: 1.000,- kr. i.stf ,- kr. Kat. 3: 10,- kr/m2 i stf. 15,- kr. Kat. 4: 1.000,- kr. i stf ,- kr. Kat 4B: legepladser m.m. fritages for gebyr Øvrige gebyrer: 1.000,- kr. i stf ,- kr. ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvlget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller: At gebyr for byggesagsbehandling vedtages. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen behandles på næste møde med henblik på en forenkling af gebyrerne SAGSFREMSTILLING Byggeloven og bygningsreglementet af 2008 (BR08) er ændret således, at opkrævning af byggesagsgebyr fremover opdeles i 5 kategorier. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2009 Af BR08 fremgår; At kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyr, eller at der kun opkræves gebyr for visse sagstyper. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier: SIDE 3

4 Simple konstruktioner Enfamiliehuse Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Andre faste konstruktioner m.v. Øvrigt erhvervs og etagebyggeri (se desuden bilag) Begrundelsen for at opdele gebyrerne i kategorier er, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter kommunen har til, at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Dette er et brud med et mangeårigt princip, hvor gebyrerne for det større byggeri bar omkost ningerne ved, at byggesagsbehandle mere simpelt byggeri, som ofte er tidskrævende pga. dispensationer og nabostridigheder etc. Desuden kan der nu opkræves gebyr for landbrugsbyggeri, hvilket der ikke tidligere var hjemmel til. I høringsudkastet til de administrative ændringer, var det planen, at kommunerne ville få hele 2009, til at indhente erfaringer med opdeling i de nye kategorier. Men ved den endelige vedtagelse besluttedes det, at ændringerne allerede skal træde i kraft den 1. april Der er således ingen erfaring, at bygge sagsbehandlingstiden, indenfor de enkelte kategorier på, men det må i første omgang bero på et skøn. Når de nye beregningsregler har været i kraft i en længere periode, vil der være mulighed for en evaluering. Der må fortsat ikke opkræves gebyr for medgået tid på den enkelte sag, men tidsforbruget skal vurderes i de enkelte kategorier. Dette princip vurderes at være fornuftigt, idet enkelte byggesager, som på den ene eller anden måde er gået i hårknude, for eksempel pga. af naboklager etc., vil blive urimeligt dyre. Der er ligeledes mange timer som ikke kan påføres nogen sag, idet borgerhenvendelser og forhåndsdialog med rådgivere, i mange tilfælde ikke munder ud i en byggesag. Forvaltningen har således en vejlednings og servicefunktion som delvist finansieres af erhvervslivet og de borgere, hvis projekter realiseres. Som det fremgår af ovennævnte, står kommunalbestyrelsen frit med hensyn til, hvorvidt der skal opkræves nogen form for gebyr og således lade byggesagsbehandlingen være, helt eller delvist skattefinansieret. Modstykket hertil er, at lade hele byggesagsbehandlingen være fuld brugerfinansieret, hvilket vil medføre betydeligt større gebyrer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kommunerne ikke må opkræve gebyrer der overstiger udgifterne der direkte og indirekte er forbundet med byggesagsbehandlingen. Skive Kommune har, som de fleste øvrige kommuner, tidligere fået dækket cirka halvdelen af de udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandling. I 2007 indbragte gebyrerne kr og i 2008, kr Hvorledes det bliver fremover, afhænger selvsagt af byggeaktiviteten, og sammensætningen af de nye gebyrer. BILAG Gebyr for byggesagsbehandling takster pr. 1. april Takster byggesagsbehandling 2009 pr. 1. januar SIDE 4

5 2. NATUR- OG MILJØ - KVALITETSSTYRING - LEDELSENS EVALUERINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Birte Wind-Larsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at udkastet til nye kvalitetsmål 2009 for Natur- og Miljøafdelingen vedtages, samt evalueringen af kvalitetsstyringssystemet tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har 2. januar 2007 vedtaget det lovpligtige kvalitetsstyringssystem for Natur og Miljø. En integreret del af kvalitetsstyringssystemet er en årlig evaluering af kvalitetsstyringssystemet og de kvalitetsmål, der er vedtaget for Skive Kommune. Denne evaluering er gennemført. Hovedkonklusionen af evalueringen er, at udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet og opfyldelse af de opstillede kvalitetsmål ikke er sket endnu. Arbejdet har været nedprioriteret pga. arbejdet med LEAN. I forbindelse med evalueringen er vedtagne kvalitetsmål og politikker blevet revideret. Kvalitetspolitikken er stadig dækkende, og ændres derfor ikke. En del af de vedtagne kvalitetsmål er langsigtede og de er videreført i målene for De kvalitetsmål, der er opfyldt, er taget ud og nye er indsat for arbejdet i I efteråret 2008 er kvalitetsstyringsarbejdet blevet opprioriteret og der er igangsat systematisk arbejde med udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet, gennemførelse af de vedtagne kvalitetsmål for 2008 og udarbejdelse af nye mål for Der er opstillet handlingsplaner for arbejdet med kvalitetsstyring i Der er for 2009 opstillet følgende Kvalitetsmål: 1. Sikring af faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i Kommunens sagsbehandling. 2. Sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. 3. At vi på alle lovområder lever op til lovkravene. 4. At højest 25 % af ankede sager omgøres / hjemvises af klageinstansen. 5. At borgerne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet via Kommunens hjemmeside. 6. At borgerne i videst muligt omfang skal kunne få fat i Natur- og Miljøafdelingen og få et kvalificeret svar på samtlige henvendelser. SIDE 5

6 7. Fra modtagelse af en ansøgning, borgerhenvendelse eller klage skal der indenfor 10 arbejdsdage enten afsendes en kvitteringsskrivelse til den pågældende virksomhed / borger eller sagen skal være færdigbehandlet. 8. Faglige eksterne netværk med andre kommuner udvikles, således at der kan udveksles faglig viden på udvalgte områder. 9. Der skal senest 1/ foreligge en samlet liste over sagsprocedurer i kvalitetsstyringssystemet % af de sagsprocedurer der er overført fra amterne skal udarbejdes inden 1/ ( Natur og miljø har på denne dato nået 100 %). 50 % af alle procedurer skal udarbejdes inden 1/ (Natur og miljø har udarbejdet procedurer svarende til 78%). 11. Arbejdet med audit skal implementeres. 12. Arbejdet med korrigerende og forebyggende handlinger skal videreføres i JURA (herunder lovgrundlag) 506 af 07/ Lov om Kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 661 af 14/ Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. ØKONOMI - BILAG Ledelsensevaluering 2008.DOC SIDE 6

7 3. TESTFORSØG MED MINIVINDMØLLER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at at der til konto 0.90 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til testforsøg med minivindmøller udgifterne i 2009 på kr finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes kr til test af små vindmøller, der skal danne grundlag for Skive Kommunes strategi senere med minimering af elforbrug i de kommunale bygninger. Pt. er der 1 års tilladelse til test af forskellige små vindmøller på det flade tag af Skive Ny Rådhus, hvor det er muligt i den "juletræsfod" der blev godt forankret gennem dækket diensioneret til at kunne fastholde juletræ til ca. 8 m. højt juletræ, så det forventes at foden fint kan bruges til test af små vindmøller. Der søges anlægsbevilling på ,- kr. til disse forsøg. Der forventes ingen afledt drift i form af besparelse på kommunens driftsbudget. SIDE 7

8 4. ETABLERING AF KOMMUNALE VINDMØLLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Anders Bøge, Kurt Bertelsen og Per Jeppesen tiltræder indstillingen. Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang og Peter Østergaard tiltræder indstillingen, dog således at møllerne etableres som interessent-/anpartsselskaber sammen med borgerne i Skive Kommune ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra teknisk forvaltning blev tiltrådt. Der arbejdes videre med afklaring af muligheder for samarbejde med borgere om ejerskab og afklaring af mulighederfor borgerinddragelse. FORVENTET SAGSGANG Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING/ Teknisk forvaltning indstiller, at der arbejdes videre med opstilling af kommunalt ejede vindmøller, opstillet i Skive kommune at der i kommuneplanen åbnes mulighed for opstilling af kommunale vindmøller at etablering af kommunalt ejede vindmøller indarbejdes i budgettet for SAGSFREMSTILLING Med henblik på eventuel etablering af kommunalt ejede vindmøller har teknisk forvaltning udarbejdet efterfølgende omkring 2 vindmøllers driftsøkonomi samt investering af møllernes årlige driftsoverskud. Det bemærkes, at forudsætningerne for beregningen i vidt omfang bygger på skøn, overslagspriser og gældende lånemuligheder og vilkår og derfor er et øjebliksbillede, som kan ændre sig væsentlig ved udarbejdelse af et detailprojekt. Endvidere bemærkes, at leveringstiden på møllerne er 3 år. JURA (herunder lovgrundlag) Ifølge tillæg til VE-loven og ændring af Elforsyningsloven Lov 503 4, er det tilladt for kommuner at lave produktionsselskab med elforsyning, herunder vindmøller. I bekendtgørelse nr henføres til særlige regler for hvad overskud for elproduktionen, må bruges til, således kan det generede overskud bruges til energiforbedrende anlæg, som energibesparelser i kommunale bygninger, omlægning af Energiforsyning til CO2-frie energiforsyning. SIDE 8

9 ØKONOMI Driftsøkonomi for 2 vindmøller Der er udarbejdet driftsbudget med følgende forudsætninger: 2 stk. vindmøller á 3 MW - inkl. opsætning, jordkøb, vejanlæg og jord til transformator prisoverslag 57,0 mio. kr. møllerne påregnes at have en levetid på 25 år der påregnes en årlig elproduktion på 15,0 mio. kwh. der er påregnet en afregningspris på salg af strøm i hele perioden på 49 øre/kwh udgifter til løbende drift- og vedligeholdelse af møllerne er påregnet at udgøre 10 øre pr. produceret kwh (dette svarer til en årlig udgift på 1,5 mio.kr.) møllerne finansieres ved optagelse af lån på 57,0 mio.kr. ydelsen har baggrund i beregning foretaget ved kommunekredit ultimo februar dels på et 25- årigt rentetilpasningslån og dels et 25-årigt fastforrentet obligationslån. SIDE 9

10 Udgiftsbaseret budget for drift af 2 stk. 3 MW vindmøller : 1. års indtægter og udgifter Budget ved finansiering med 25-årigt 1-årigt rentetilpasningslån Budget ved finansiering med 25-årigt fastforrentet obligationslån 4% Indtægter salg af 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Drifts- og vedligeholdelsesudgifter 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Driftsoverskud før ydelse på lån Ydelse (renter, afdrag og bidrag) på lån med kontant provenu på 57, mio.kr Finansielt overskud Ydelserne på lånene er baseret på låneberegninger foretaget ved Kommunekredit pr Med baggrund i ovenstående driftsbudget og at forudsætningerne holder, vil der være et årligt finansielt overskud, som ligger mellem 2,557 mio. kr. og 1,84 mio.kr. afhængig hvilken finansiering, der vælges. Der er regnet med, at afregningsprisen for salg af el fra møllerne i hele 25-års perioden er på 49 øre/kwh. Afregningsprisen vil kunne variere meget, idet denne følger markedsprisen for el. For så vidt rentetilpasningslånet, skal dette fornyes hvert år, hvorfor der vil være usikkerhed omkring den fremtidige årlige ydelse. Et økonomisk overskud fra kommunalt ejede og drevne vindmøller skal investeres i energibesparende foranstaltninger eller energiforbedrende tiltag. Investering af de årlige driftsoverskud Med baggrund i ovenstående vil kommunen derfor årligt kunne investere mellem 2,366 mio. kr. og 1,80 mio.kr. i energibesparende foranstaltninger i egne bygninger eller til energianlæg, som skal være energiforbedrende. Hvis 1. års overskud på 2,366 mill. kr. (eller 1,800 mio.kr.) investeres i EBF i kommunale bygninger med forrentning på f.eks. 10 %, vil denne geninvestering reducere bygningens varme og/eller el-konti med ca. kr ,- årligt (eller ca. kr årligt) herefter. Således kan der i mange år geninvesteres i EBF fra møllernes overskud, samt i andre former for energianlæg. Det kunne være energianlæg som brint og energianlæg til elbiler, men kan også være almindelige Energibesparende Foranstaltninger i egne bygninger, som vi kender det. Ligeledes vil det blive muligt at udvikle nye former for alternative energiformer som brint teknologi og elbil teknik. Fra 1. år møllerne snurrer vil Skive Kommune være 150 % CO2 neutral med hensyn til elforbrug, idet nuværende elforbrug for kommunale bygninger er pt. ca. 10 mill. KWh og årlig produktion fra de 2 møller vil årligt være 15 mill. KWh. SIDE 10

11 Ved investering i 2 store kommunale vindmøller, vil kommunen ikke blot blive CO2 neutral. Overskud fra møllerne vil hvert år således kunne hjælpe med finansiering af de store udfordringer, der inden år 2029, skal få hele Skive Kommune til at blive CO2 neutral, men i særdeleshed vil sikre, at Skive Kommune som virksomhed bliver CO2-fri om 33 år. Overskuddet fra møllerne vil ligeledes kunne indgå i de petrokemiske energianlæg der skal investeres i for at vi i Skive Kommune kan fremstille biodiesel og bioethanol, der skal til for at vores CO2 udslip på transportsiden også kan omlægges. SIDE 11

12 5. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ENERGIREGISTRERING PÅ 22 DAGINSTITUTIONER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At er til konto 5.13 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 2,736 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 2,736 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 2,736 mio.kr. til etablering af solvarmeanlæg på alle daginstitutioner, som endnu ikke har solvarmeanlæg samt, at der på hver daginstitution etableres automatisk Energiregistreringssystem, tilsvarende det system der pt. er på alle andre kommunale bygninger i Skive Kommune. Solvarmeanlæggene vil få en forventet tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Anlæggene forventes udført i løbet af Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag vedr. investeringer og besparelser. SIDE 12

13 BILAG solvarmeanlæg m.v. - oversigt over investering og besparelser SIDE 13

14 6. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ZONESTYRING PÅ SKOLER - BE- VILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 3.01 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 1,140 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 5 skoler jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 1,140 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 1,140 mio.kr., således, til etablering af solvarmeanlæg på Tambohus med tilbagebetalingstid på 12 år. Etablering af zonestyrings anlæg på Balling skole, hvor der i forvejen er etableret zonestyringsanlæg i ca. 50 % af skolen, således etableres der nu zonestyring i resten af skolen for ca ,- kr. med simpel forrentning på ca. 10 år. Etablering af nye Zonestyringsanlæg på Ramsing, Durup og Glyngøre skoler, med simpel forrentning på ca. 10 år Anlæggene forventes udført i løbet af SIDE 14

15 Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag over investeringer og besparelser. BILAG solvarmeanlæg og zonestyring SIDE 15

16 7. RENOVERING AF BROER OG TUNNELLER - ANSØGNING OM BEVILLINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ivan Thorgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Det indstilles, at der foretages renovering af broerne ved Ågårdsholmvej og Grynderupvej i 2009 jfr. det fastlagte renoveringsprogram. at der til formålet meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på kr., der finansieres af det i budget 2009 afsatte investeringsbeløb på 2.0 mio. kr. til trafikinvesteringer, sted SAGSFREMSTILLING Der er i budget 2009 afsat et samlet anlægsbeløb på 2.0 mio. kr. til nærmere angivne emner indenfor trafikinvesteringer. Blandt førsteprioriteringen af disse emner er renovering af de ca. 150 broer og tunneller, der findes i Kommunen. Antallet af broer og tunneller baserer sig på gennemløb, der er større end 1 meter. Der er efterhånden - via et systematiseret tilsyn og et specialiseret ingeniørfirma indenfor brorenovering - lavet gennemgang og skadesregistrering på samtlige broer. Samlet set er der konstateret et betydeligt efterslæb i den løbende vedligeholdelse og renovering af broerne. Enkelte steder er skadesudviklingen så fremskreden, at det må overvejes at reducere eller helt omlægge trafikken, der normalt passerer over broen. Den foretagne registrering sandsynliggør, at Kommunens samlede bromasse repræsenterer en nyværdi på 173 mio. kr., og vedligeholdelses- og renoveringsbehovet for de kommende 5 år er opgjort til ca. 22 mio. kr. Sidstnævnte beløb er forholdsvist højt, da der er et akut behov for snarlige renoveringer. Til at gennemføre renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne er der i de årlige driftsbudgetter afsat kr. Det må konstateres, at dette beløb langt fra dækker den årlige SIDE 16

17 nedslidning, og brotilstanden må derfor generelt forventes at blive forværret de kommende år. Som en ekstraordinær foranstaltning foreslår Forvaltningen derfor, at der af det samlede trafikinvesteringsbeløb i 2009 på 2.0 mio. kr. anvendes kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder på broerne. Fra den samlede prioriterede liste over anbefalede renoveringer i 2009 af broerne vurderer Forvaltningen, at der bør iværksættes renovering ved følgende 2 broer (bro nr. 64 og 68 i registrering): Vej Vandløb Registrerede skader Anslået beløb Ågårdsholmvej Hinnerup Å Begyndende underskylning. Revnedannelser. Gennemsivninger. Påkørselsskade. Forvitring. Utæt beskyttelsesbeton. Uelastiske fuger. Manglende faskiner kr. Grynderupvej Afløbskanal Grynderup Sø Gennemsivninger. Kraftig forvitring. Defekt i vederlag kr. SIDE 17

18 8. KÅSTRUPVEJ 20 - ETABLERING AF NYT DEPONICELLE TIL DEPONERING AF BLANDET AFFALD PÅ DEPONIAREALERNE - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Svend Pedersen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 160 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til etablering af depot til deponering af blandet affald, At rådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til deponi konto SAGSFREMSTILLING Skive Kommunes deponeringsanlæg (losseplads) på Kåstrupvej 20 skal, som størstedelen af landets deponipladser, nedlukkes senest den som følge af skærpede miljøog modtagekrav til bl.a. membransikring mod nedsivning af perkulat. Ud over det almindelige deponeringsanlæg råder Skive Kommune over et nyere specialdepot til shredderaffald (rester fra neddeling af skrotbiler) med en planlagt og godkendt restlevetid indtil Skive Kommune ejer ca. 21 ha landbrugsjord lige syd for de bestående og snart opfyldte deponi-celler. Heraf er de 15ha godkendt til fremtidig deponi, jf. Regionplantillæg nr. 32, med tilhørende VVM-godkendelse, og der kræves således alene en miljøgodkendelse for at få tilladelse til at anlægge og drive et nyt deponeringsanlæg på arealet. Gennem de senere år har der været gjort flere forsøg på, at etablere et deponeringssamarbejde med deltagelse af flere kommuner i det Midt- og Vestjyske område. Teknik- og Miljøudvalget har den (punkt 9) besluttet: Skive Kommune samarbejder med 4-7 kommuner med henblik på oprettelse af et 60 selskab, der skal eje og drive et affaldsdeponeringsanlæg beliggende på de arealer, der i SIDE 18

19 Regionplantillæg nr. 32 er udlagt til deponi syd for Skive Renovations bestående deponiceller på Kåstrupvej 20. Ingen af de omliggende kommuner har tilkendegivet, at man ønsker at indgå i et nyt 60 selskab, og derved deltage i yderligere miljøforpligtigelse mange år frem i tiden. Det er derimod fra flere sider blevet tilkendegivet, at man ville være interesseret at levere deponeringsegnet materiale til Skive Renovation 4-S, og betale den endelige deponeringspris ved leveringen. Miljøministeriets nye deponeringsbekendtgørelse er endnu ikke fremlagt i færdig udgave, men forventes pt. at skulle være gældende fra den Det betyder, at miljøgodkendelser der ikke er behandlet i første instans inden denne dato, skal afgøres på grundlag af en bekendtgørelse, der endnu ikke er en vejledning til. Skive Renovation har derfor ansøgt om miljøgodkendelse til tre ny deponiceller til blandet affald, og Skive Kommune / Natur og Miljø er godt i gang med at udarbejde godkendelse/afgørelse. Tidsplanen for projektet er meget stram, og projekteringen er så småt igangsat. Den første nye deponicelle til blandet affald planlægges til at være ca % større end shredderdepotet fra 2007, og etableringsudgiften anslås til kr incl. udgifterne til projektering, udbud, kontraktforhandling, tilsyn og afleveringsforretning. Etableringsudgiften for shredderdepotet var i 2007 på kr P.g. af vejrliget skal etableringen ske inden oktober Der vil efter forvaltningens opfattelse, selv med begrænset tilførsel af mængder ude fra, på sigt være tale om en rentabel og miljømæssig god investering. Man har ligeledes løst deponerings-problemet lokalt i en længere årrække efter JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Etablering af depot til deponering af blandet affald - konto 1.60 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Resterende rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Deponiplads 2008 konto SIDE 19

20 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges 3,45 mio. kr. til etablering af depot til deponering af blandet affald. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2009 afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til deponiplads. Der forventes ingen afledte driftsudgifter og indtægter i 2009 af investeringen. BILAG Tidsplan/Honoraroversigt fra Rambøll SIDE 20

21 9. ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG ESKOV - SELDE, EKSPROPIRA- TIONS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Sagen blev udsat indtil spildevandsplanen er endelig godkendt. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: At: Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget om at træffe ekspropriationsbeslut- ning til etablering af trykledning mellem Eskov Strandpark og Selde Renseanlæg Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen fremsendes til ØK, når spildevandsplanen er endelig godkendt SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes spildevandsplan, skal Eskov Renseanlæg nedlægges og der skal etableres en pumpestation i Eskov Strandpark, og en trykledning til Selde Renseanlæg. Det er i den forbindelse nødvendigt at få en beslutning om ekspropriation, til etablering af ledningsanlæg samt pumpestationen. I Eskov Strandpark etableres pumpestationen i et ubefæstet areal der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen etableres fra pumpestationen ca. 54 m i et ubefæstet areal, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen føres herefter gennem Stranddalen i vejrabatten, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening, ca. 640 m. Vejen er grusbelagt, og rabatten er ubefæstet areal. Herefter føres trykledningen ca m over private markarealer. Det er nødvendigt at ekspropriere ret til at etablere ledningsanlægget, samt ret til tinglysning af deklaration efter arbejdets udførelse. De berørte lodsejere og arealernes beliggenhed fremgår af bilagene Teknisk Forvaltning vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Kun såfremt der ikke opnås forlig, vil en ekspropriation blive aktuelt. Omkostninger i forbindelse med erstatninger afholdes af allerede givne bevillinger. SIDE 21

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere