ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende: Anders Bøge deltog ikke i pkt og Else Theill Sørensen deltog ikke i pkt

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Byggesagsgebyr for 2009 Åbent Natur- og Miljø - kvalitetsstyring - ledelsens evaluering Åbent Testforsøg med minivindmøller - bevillingssag Åbent Etablering af kommunale vindmøller Åbent Etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner - bevillingssag Åbent Etablering af solvarmeanlæg og zonestyring på skoler - bevillingssag Åbent Renovering af broer og tunneller - Ansøgning om bevilling Åbent Kåstrupvej 20 - Etablering af nyt deponicelle til deponering af blandet affald på deponiarealerne - Bevillingssag Åbent Etablering af spildevandsanlæg Eskov - Selde, ekspropirationsbeslutning Åbent Etablering af solceller på kommunale ejendomme - bevillingssag Åbent Ansøgning om tilskud til Klima topmøde (markedsdage) Åbent Ansøgning om tilskud Workcamp 2009 fra Visionspuljen Åbent Maritim Dag Åbent Plakatsøjler Åbent Bevilling: Tidsbegrænset projektansættelse: Igangsættelse af byomdannelsesprocessen vedr. arealerne ved åen m.m. Åbent Erhvervspolitik 2009 Åbent Skøjtearena - ansøgning om tilskud Åbent Skive Idrætssamvirke - Forslag til anvendelse af "Overgangspuljen" Åbent Evaluering af Museum Salling Åbent Spøttrup Borgmuseum - Udstillingsbygning - Tillægsbevilling Åbent Betalingsautomat - Borgerservice Åbent Godkendelse af Skema A - opførelsen af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst Åbent Godkendelse af Socialplan Åbent Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Redegørelse for 2008 til Udviklingsrådet på det sociale område og specialundervisningsområdet Åbent Helhedsplaner for Skive Kommunes folkeskoler Åbent Ansættelse af leder på Breum Skole Åbent Tilbud om adoption af skibet Krydstoldjagt nr. 27 som skoleskib Åbent Brokholm Naturcenter - frigivelse af anlægsbevilling Åbent Valg til Europa-Parlamentet tet og folkeafstemning om ændring af tronfølgerloven den 7. juni 2009 Åbent Forventet regnskab 2008 og overførsler til 2009 Åbent Anlæg fremrykning af anlæsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Udmelding af basisbudget 2010 Åbent...77 Lukket Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket Aftaleindskud, april 2009 Lukket...79 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. BYGGESAGSGEBYR FOR 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Gert P. Havgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse med følgende ændringer: Kat. 1: 1.000,- kr. i.stf ,- kr. Kat. 3: 10,- kr/m2 i stf. 15,- kr. Kat. 4: 1.000,- kr. i stf ,- kr. Kat 4B: legepladser m.m. fritages for gebyr Øvrige gebyrer: 1.000,- kr. i stf ,- kr. ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvlget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller: At gebyr for byggesagsbehandling vedtages. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen behandles på næste møde med henblik på en forenkling af gebyrerne SAGSFREMSTILLING Byggeloven og bygningsreglementet af 2008 (BR08) er ændret således, at opkrævning af byggesagsgebyr fremover opdeles i 5 kategorier. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2009 Af BR08 fremgår; At kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyr, eller at der kun opkræves gebyr for visse sagstyper. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier: SIDE 3

4 Simple konstruktioner Enfamiliehuse Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Andre faste konstruktioner m.v. Øvrigt erhvervs og etagebyggeri (se desuden bilag) Begrundelsen for at opdele gebyrerne i kategorier er, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter kommunen har til, at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Dette er et brud med et mangeårigt princip, hvor gebyrerne for det større byggeri bar omkost ningerne ved, at byggesagsbehandle mere simpelt byggeri, som ofte er tidskrævende pga. dispensationer og nabostridigheder etc. Desuden kan der nu opkræves gebyr for landbrugsbyggeri, hvilket der ikke tidligere var hjemmel til. I høringsudkastet til de administrative ændringer, var det planen, at kommunerne ville få hele 2009, til at indhente erfaringer med opdeling i de nye kategorier. Men ved den endelige vedtagelse besluttedes det, at ændringerne allerede skal træde i kraft den 1. april Der er således ingen erfaring, at bygge sagsbehandlingstiden, indenfor de enkelte kategorier på, men det må i første omgang bero på et skøn. Når de nye beregningsregler har været i kraft i en længere periode, vil der være mulighed for en evaluering. Der må fortsat ikke opkræves gebyr for medgået tid på den enkelte sag, men tidsforbruget skal vurderes i de enkelte kategorier. Dette princip vurderes at være fornuftigt, idet enkelte byggesager, som på den ene eller anden måde er gået i hårknude, for eksempel pga. af naboklager etc., vil blive urimeligt dyre. Der er ligeledes mange timer som ikke kan påføres nogen sag, idet borgerhenvendelser og forhåndsdialog med rådgivere, i mange tilfælde ikke munder ud i en byggesag. Forvaltningen har således en vejlednings og servicefunktion som delvist finansieres af erhvervslivet og de borgere, hvis projekter realiseres. Som det fremgår af ovennævnte, står kommunalbestyrelsen frit med hensyn til, hvorvidt der skal opkræves nogen form for gebyr og således lade byggesagsbehandlingen være, helt eller delvist skattefinansieret. Modstykket hertil er, at lade hele byggesagsbehandlingen være fuld brugerfinansieret, hvilket vil medføre betydeligt større gebyrer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kommunerne ikke må opkræve gebyrer der overstiger udgifterne der direkte og indirekte er forbundet med byggesagsbehandlingen. Skive Kommune har, som de fleste øvrige kommuner, tidligere fået dækket cirka halvdelen af de udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandling. I 2007 indbragte gebyrerne kr og i 2008, kr Hvorledes det bliver fremover, afhænger selvsagt af byggeaktiviteten, og sammensætningen af de nye gebyrer. BILAG Gebyr for byggesagsbehandling takster pr. 1. april Takster byggesagsbehandling 2009 pr. 1. januar SIDE 4

5 2. NATUR- OG MILJØ - KVALITETSSTYRING - LEDELSENS EVALUERINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Birte Wind-Larsen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at udkastet til nye kvalitetsmål 2009 for Natur- og Miljøafdelingen vedtages, samt evalueringen af kvalitetsstyringssystemet tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har 2. januar 2007 vedtaget det lovpligtige kvalitetsstyringssystem for Natur og Miljø. En integreret del af kvalitetsstyringssystemet er en årlig evaluering af kvalitetsstyringssystemet og de kvalitetsmål, der er vedtaget for Skive Kommune. Denne evaluering er gennemført. Hovedkonklusionen af evalueringen er, at udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet og opfyldelse af de opstillede kvalitetsmål ikke er sket endnu. Arbejdet har været nedprioriteret pga. arbejdet med LEAN. I forbindelse med evalueringen er vedtagne kvalitetsmål og politikker blevet revideret. Kvalitetspolitikken er stadig dækkende, og ændres derfor ikke. En del af de vedtagne kvalitetsmål er langsigtede og de er videreført i målene for De kvalitetsmål, der er opfyldt, er taget ud og nye er indsat for arbejdet i I efteråret 2008 er kvalitetsstyringsarbejdet blevet opprioriteret og der er igangsat systematisk arbejde med udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemet, gennemførelse af de vedtagne kvalitetsmål for 2008 og udarbejdelse af nye mål for Der er opstillet handlingsplaner for arbejdet med kvalitetsstyring i Der er for 2009 opstillet følgende Kvalitetsmål: 1. Sikring af faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i Kommunens sagsbehandling. 2. Sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. 3. At vi på alle lovområder lever op til lovkravene. 4. At højest 25 % af ankede sager omgøres / hjemvises af klageinstansen. 5. At borgerne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet via Kommunens hjemmeside. 6. At borgerne i videst muligt omfang skal kunne få fat i Natur- og Miljøafdelingen og få et kvalificeret svar på samtlige henvendelser. SIDE 5

6 7. Fra modtagelse af en ansøgning, borgerhenvendelse eller klage skal der indenfor 10 arbejdsdage enten afsendes en kvitteringsskrivelse til den pågældende virksomhed / borger eller sagen skal være færdigbehandlet. 8. Faglige eksterne netværk med andre kommuner udvikles, således at der kan udveksles faglig viden på udvalgte områder. 9. Der skal senest 1/ foreligge en samlet liste over sagsprocedurer i kvalitetsstyringssystemet % af de sagsprocedurer der er overført fra amterne skal udarbejdes inden 1/ ( Natur og miljø har på denne dato nået 100 %). 50 % af alle procedurer skal udarbejdes inden 1/ (Natur og miljø har udarbejdet procedurer svarende til 78%). 11. Arbejdet med audit skal implementeres. 12. Arbejdet med korrigerende og forebyggende handlinger skal videreføres i JURA (herunder lovgrundlag) 506 af 07/ Lov om Kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 661 af 14/ Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. ØKONOMI - BILAG Ledelsensevaluering 2008.DOC SIDE 6

7 3. TESTFORSØG MED MINIVINDMØLLER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at at der til konto 0.90 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til testforsøg med minivindmøller udgifterne i 2009 på kr finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes kr til test af små vindmøller, der skal danne grundlag for Skive Kommunes strategi senere med minimering af elforbrug i de kommunale bygninger. Pt. er der 1 års tilladelse til test af forskellige små vindmøller på det flade tag af Skive Ny Rådhus, hvor det er muligt i den "juletræsfod" der blev godt forankret gennem dækket diensioneret til at kunne fastholde juletræ til ca. 8 m. højt juletræ, så det forventes at foden fint kan bruges til test af små vindmøller. Der søges anlægsbevilling på ,- kr. til disse forsøg. Der forventes ingen afledt drift i form af besparelse på kommunens driftsbudget. SIDE 7

8 4. ETABLERING AF KOMMUNALE VINDMØLLER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Anders Bøge, Kurt Bertelsen og Per Jeppesen tiltræder indstillingen. Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang og Peter Østergaard tiltræder indstillingen, dog således at møllerne etableres som interessent-/anpartsselskaber sammen med borgerne i Skive Kommune ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra teknisk forvaltning blev tiltrådt. Der arbejdes videre med afklaring af muligheder for samarbejde med borgere om ejerskab og afklaring af mulighederfor borgerinddragelse. FORVENTET SAGSGANG Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING/ Teknisk forvaltning indstiller, at der arbejdes videre med opstilling af kommunalt ejede vindmøller, opstillet i Skive kommune at der i kommuneplanen åbnes mulighed for opstilling af kommunale vindmøller at etablering af kommunalt ejede vindmøller indarbejdes i budgettet for SAGSFREMSTILLING Med henblik på eventuel etablering af kommunalt ejede vindmøller har teknisk forvaltning udarbejdet efterfølgende omkring 2 vindmøllers driftsøkonomi samt investering af møllernes årlige driftsoverskud. Det bemærkes, at forudsætningerne for beregningen i vidt omfang bygger på skøn, overslagspriser og gældende lånemuligheder og vilkår og derfor er et øjebliksbillede, som kan ændre sig væsentlig ved udarbejdelse af et detailprojekt. Endvidere bemærkes, at leveringstiden på møllerne er 3 år. JURA (herunder lovgrundlag) Ifølge tillæg til VE-loven og ændring af Elforsyningsloven Lov 503 4, er det tilladt for kommuner at lave produktionsselskab med elforsyning, herunder vindmøller. I bekendtgørelse nr henføres til særlige regler for hvad overskud for elproduktionen, må bruges til, således kan det generede overskud bruges til energiforbedrende anlæg, som energibesparelser i kommunale bygninger, omlægning af Energiforsyning til CO2-frie energiforsyning. SIDE 8

9 ØKONOMI Driftsøkonomi for 2 vindmøller Der er udarbejdet driftsbudget med følgende forudsætninger: 2 stk. vindmøller á 3 MW - inkl. opsætning, jordkøb, vejanlæg og jord til transformator prisoverslag 57,0 mio. kr. møllerne påregnes at have en levetid på 25 år der påregnes en årlig elproduktion på 15,0 mio. kwh. der er påregnet en afregningspris på salg af strøm i hele perioden på 49 øre/kwh udgifter til løbende drift- og vedligeholdelse af møllerne er påregnet at udgøre 10 øre pr. produceret kwh (dette svarer til en årlig udgift på 1,5 mio.kr.) møllerne finansieres ved optagelse af lån på 57,0 mio.kr. ydelsen har baggrund i beregning foretaget ved kommunekredit ultimo februar dels på et 25- årigt rentetilpasningslån og dels et 25-årigt fastforrentet obligationslån. SIDE 9

10 Udgiftsbaseret budget for drift af 2 stk. 3 MW vindmøller : 1. års indtægter og udgifter Budget ved finansiering med 25-årigt 1-årigt rentetilpasningslån Budget ved finansiering med 25-årigt fastforrentet obligationslån 4% Indtægter salg af 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Drifts- og vedligeholdelsesudgifter 15,0 mio. kwh. a kr. 0, Driftsoverskud før ydelse på lån Ydelse (renter, afdrag og bidrag) på lån med kontant provenu på 57, mio.kr Finansielt overskud Ydelserne på lånene er baseret på låneberegninger foretaget ved Kommunekredit pr Med baggrund i ovenstående driftsbudget og at forudsætningerne holder, vil der være et årligt finansielt overskud, som ligger mellem 2,557 mio. kr. og 1,84 mio.kr. afhængig hvilken finansiering, der vælges. Der er regnet med, at afregningsprisen for salg af el fra møllerne i hele 25-års perioden er på 49 øre/kwh. Afregningsprisen vil kunne variere meget, idet denne følger markedsprisen for el. For så vidt rentetilpasningslånet, skal dette fornyes hvert år, hvorfor der vil være usikkerhed omkring den fremtidige årlige ydelse. Et økonomisk overskud fra kommunalt ejede og drevne vindmøller skal investeres i energibesparende foranstaltninger eller energiforbedrende tiltag. Investering af de årlige driftsoverskud Med baggrund i ovenstående vil kommunen derfor årligt kunne investere mellem 2,366 mio. kr. og 1,80 mio.kr. i energibesparende foranstaltninger i egne bygninger eller til energianlæg, som skal være energiforbedrende. Hvis 1. års overskud på 2,366 mill. kr. (eller 1,800 mio.kr.) investeres i EBF i kommunale bygninger med forrentning på f.eks. 10 %, vil denne geninvestering reducere bygningens varme og/eller el-konti med ca. kr ,- årligt (eller ca. kr årligt) herefter. Således kan der i mange år geninvesteres i EBF fra møllernes overskud, samt i andre former for energianlæg. Det kunne være energianlæg som brint og energianlæg til elbiler, men kan også være almindelige Energibesparende Foranstaltninger i egne bygninger, som vi kender det. Ligeledes vil det blive muligt at udvikle nye former for alternative energiformer som brint teknologi og elbil teknik. Fra 1. år møllerne snurrer vil Skive Kommune være 150 % CO2 neutral med hensyn til elforbrug, idet nuværende elforbrug for kommunale bygninger er pt. ca. 10 mill. KWh og årlig produktion fra de 2 møller vil årligt være 15 mill. KWh. SIDE 10

11 Ved investering i 2 store kommunale vindmøller, vil kommunen ikke blot blive CO2 neutral. Overskud fra møllerne vil hvert år således kunne hjælpe med finansiering af de store udfordringer, der inden år 2029, skal få hele Skive Kommune til at blive CO2 neutral, men i særdeleshed vil sikre, at Skive Kommune som virksomhed bliver CO2-fri om 33 år. Overskuddet fra møllerne vil ligeledes kunne indgå i de petrokemiske energianlæg der skal investeres i for at vi i Skive Kommune kan fremstille biodiesel og bioethanol, der skal til for at vores CO2 udslip på transportsiden også kan omlægges. SIDE 11

12 5. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ENERGIREGISTRERING PÅ 22 DAGINSTITUTIONER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At er til konto 5.13 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 2,736 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 22 daginstitutioner jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 2,736 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 2,736 mio.kr. til etablering af solvarmeanlæg på alle daginstitutioner, som endnu ikke har solvarmeanlæg samt, at der på hver daginstitution etableres automatisk Energiregistreringssystem, tilsvarende det system der pt. er på alle andre kommunale bygninger i Skive Kommune. Solvarmeanlæggene vil få en forventet tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Anlæggene forventes udført i løbet af Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag vedr. investeringer og besparelser. SIDE 12

13 BILAG solvarmeanlæg m.v. - oversigt over investering og besparelser SIDE 13

14 6. ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG OG ZONESTYRING PÅ SKOLER - BE- VILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwarts TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 3.01 meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på 1,140 mio.kr. til at etablering af solvarmeanlæg og energiregistrering på 5 skoler jf. sagsfremstillingen At udgifterne i 2009 på 1,140 mio.kr. finansieres af det i 2009 afsatte rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger konto , At Børne- og familieudvalgets serviceramme fra 2010 reduceres med kr , jf. oversigt over reduktion på de enkelte institutioner. SAGSFREMSTILLING I investeringsoversigten for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 1,140 mio.kr., således, til etablering af solvarmeanlæg på Tambohus med tilbagebetalingstid på 12 år. Etablering af zonestyrings anlæg på Balling skole, hvor der i forvejen er etableret zonestyringsanlæg i ca. 50 % af skolen, således etableres der nu zonestyring i resten af skolen for ca ,- kr. med simpel forrentning på ca. 10 år. Etablering af nye Zonestyringsanlæg på Ramsing, Durup og Glyngøre skoler, med simpel forrentning på ca. 10 år Anlæggene forventes udført i løbet af SIDE 14

15 Investeringerne og besparelserne på de enkelte institutioner fremgår af efterfølgende oversigt under afsnittet Økonomi. ØKONOMI Se vedlagte bilag over investeringer og besparelser. BILAG solvarmeanlæg og zonestyring SIDE 15

16 7. RENOVERING AF BROER OG TUNNELLER - ANSØGNING OM BEVILLINGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ivan Thorgaard TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd. INDSTILLING Det indstilles, at der foretages renovering af broerne ved Ågårdsholmvej og Grynderupvej i 2009 jfr. det fastlagte renoveringsprogram. at der til formålet meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på kr., der finansieres af det i budget 2009 afsatte investeringsbeløb på 2.0 mio. kr. til trafikinvesteringer, sted SAGSFREMSTILLING Der er i budget 2009 afsat et samlet anlægsbeløb på 2.0 mio. kr. til nærmere angivne emner indenfor trafikinvesteringer. Blandt førsteprioriteringen af disse emner er renovering af de ca. 150 broer og tunneller, der findes i Kommunen. Antallet af broer og tunneller baserer sig på gennemløb, der er større end 1 meter. Der er efterhånden - via et systematiseret tilsyn og et specialiseret ingeniørfirma indenfor brorenovering - lavet gennemgang og skadesregistrering på samtlige broer. Samlet set er der konstateret et betydeligt efterslæb i den løbende vedligeholdelse og renovering af broerne. Enkelte steder er skadesudviklingen så fremskreden, at det må overvejes at reducere eller helt omlægge trafikken, der normalt passerer over broen. Den foretagne registrering sandsynliggør, at Kommunens samlede bromasse repræsenterer en nyværdi på 173 mio. kr., og vedligeholdelses- og renoveringsbehovet for de kommende 5 år er opgjort til ca. 22 mio. kr. Sidstnævnte beløb er forholdsvist højt, da der er et akut behov for snarlige renoveringer. Til at gennemføre renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne er der i de årlige driftsbudgetter afsat kr. Det må konstateres, at dette beløb langt fra dækker den årlige SIDE 16

17 nedslidning, og brotilstanden må derfor generelt forventes at blive forværret de kommende år. Som en ekstraordinær foranstaltning foreslår Forvaltningen derfor, at der af det samlede trafikinvesteringsbeløb i 2009 på 2.0 mio. kr. anvendes kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder på broerne. Fra den samlede prioriterede liste over anbefalede renoveringer i 2009 af broerne vurderer Forvaltningen, at der bør iværksættes renovering ved følgende 2 broer (bro nr. 64 og 68 i registrering): Vej Vandløb Registrerede skader Anslået beløb Ågårdsholmvej Hinnerup Å Begyndende underskylning. Revnedannelser. Gennemsivninger. Påkørselsskade. Forvitring. Utæt beskyttelsesbeton. Uelastiske fuger. Manglende faskiner kr. Grynderupvej Afløbskanal Grynderup Sø Gennemsivninger. Kraftig forvitring. Defekt i vederlag kr. SIDE 17

18 8. KÅSTRUPVEJ 20 - ETABLERING AF NYT DEPONICELLE TIL DEPONERING AF BLANDET AFFALD PÅ DEPONIAREALERNE - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Svend Pedersen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 31. MARTS 2009 Fraværende: Knud Bjerre Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til konto 160 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2009 på kr til etablering af depot til deponering af blandet affald, At rådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til deponi konto SAGSFREMSTILLING Skive Kommunes deponeringsanlæg (losseplads) på Kåstrupvej 20 skal, som størstedelen af landets deponipladser, nedlukkes senest den som følge af skærpede miljøog modtagekrav til bl.a. membransikring mod nedsivning af perkulat. Ud over det almindelige deponeringsanlæg råder Skive Kommune over et nyere specialdepot til shredderaffald (rester fra neddeling af skrotbiler) med en planlagt og godkendt restlevetid indtil Skive Kommune ejer ca. 21 ha landbrugsjord lige syd for de bestående og snart opfyldte deponi-celler. Heraf er de 15ha godkendt til fremtidig deponi, jf. Regionplantillæg nr. 32, med tilhørende VVM-godkendelse, og der kræves således alene en miljøgodkendelse for at få tilladelse til at anlægge og drive et nyt deponeringsanlæg på arealet. Gennem de senere år har der været gjort flere forsøg på, at etablere et deponeringssamarbejde med deltagelse af flere kommuner i det Midt- og Vestjyske område. Teknik- og Miljøudvalget har den (punkt 9) besluttet: Skive Kommune samarbejder med 4-7 kommuner med henblik på oprettelse af et 60 selskab, der skal eje og drive et affaldsdeponeringsanlæg beliggende på de arealer, der i SIDE 18

19 Regionplantillæg nr. 32 er udlagt til deponi syd for Skive Renovations bestående deponiceller på Kåstrupvej 20. Ingen af de omliggende kommuner har tilkendegivet, at man ønsker at indgå i et nyt 60 selskab, og derved deltage i yderligere miljøforpligtigelse mange år frem i tiden. Det er derimod fra flere sider blevet tilkendegivet, at man ville være interesseret at levere deponeringsegnet materiale til Skive Renovation 4-S, og betale den endelige deponeringspris ved leveringen. Miljøministeriets nye deponeringsbekendtgørelse er endnu ikke fremlagt i færdig udgave, men forventes pt. at skulle være gældende fra den Det betyder, at miljøgodkendelser der ikke er behandlet i første instans inden denne dato, skal afgøres på grundlag af en bekendtgørelse, der endnu ikke er en vejledning til. Skive Renovation har derfor ansøgt om miljøgodkendelse til tre ny deponiceller til blandet affald, og Skive Kommune / Natur og Miljø er godt i gang med at udarbejde godkendelse/afgørelse. Tidsplanen for projektet er meget stram, og projekteringen er så småt igangsat. Den første nye deponicelle til blandet affald planlægges til at være ca % større end shredderdepotet fra 2007, og etableringsudgiften anslås til kr incl. udgifterne til projektering, udbud, kontraktforhandling, tilsyn og afleveringsforretning. Etableringsudgiften for shredderdepotet var i 2007 på kr P.g. af vejrliget skal etableringen ske inden oktober Der vil efter forvaltningens opfattelse, selv med begrænset tilførsel af mængder ude fra, på sigt være tale om en rentabel og miljømæssig god investering. Man har ligeledes løst deponerings-problemet lokalt i en længere årrække efter JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Etablering af depot til deponering af blandet affald - konto 1.60 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto Ny anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Resterende rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Deponiplads 2008 konto SIDE 19

20 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges 3,45 mio. kr. til etablering af depot til deponering af blandet affald. Udgiften finansieres af det i budgettet for 2009 afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til deponiplads. Der forventes ingen afledte driftsudgifter og indtægter i 2009 af investeringen. BILAG Tidsplan/Honoraroversigt fra Rambøll SIDE 20

21 9. ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG ESKOV - SELDE, EKSPROPIRA- TIONS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen ØKONOMIUDVALG DEN 21. APRIL 2009 Fraværende: ingen Sagen blev udsat indtil spildevandsplanen er endelig godkendt. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: At: Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget om at træffe ekspropriationsbeslut- ning til etablering af trykledning mellem Eskov Strandpark og Selde Renseanlæg Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen fremsendes til ØK, når spildevandsplanen er endelig godkendt SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes spildevandsplan, skal Eskov Renseanlæg nedlægges og der skal etableres en pumpestation i Eskov Strandpark, og en trykledning til Selde Renseanlæg. Det er i den forbindelse nødvendigt at få en beslutning om ekspropriation, til etablering af ledningsanlæg samt pumpestationen. I Eskov Strandpark etableres pumpestationen i et ubefæstet areal der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen etableres fra pumpestationen ca. 54 m i et ubefæstet areal, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening. Trykledningen føres herefter gennem Stranddalen i vejrabatten, der ejes af Eskov Strandpark Grundejerforening, ca. 640 m. Vejen er grusbelagt, og rabatten er ubefæstet areal. Herefter føres trykledningen ca m over private markarealer. Det er nødvendigt at ekspropriere ret til at etablere ledningsanlægget, samt ret til tinglysning af deklaration efter arbejdets udførelse. De berørte lodsejere og arealernes beliggenhed fremgår af bilagene Teknisk Forvaltning vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Kun såfremt der ikke opnås forlig, vil en ekspropriation blive aktuelt. Omkostninger i forbindelse med erstatninger afholdes af allerede givne bevillinger. SIDE 21

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere