FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter OWS 4 Starten OWS 5 Konkurrenceområdet OWS 6 Løbet OWS 7 Løbets afslutning OWS 8 Holdkonkurrencer 21 I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømme og Livrednings Forbund's Regel- Tekniske Udvalg

2 LANGDISTANCESVØMNING (SVØMNING I ÅBENT VAND) Alle Verdensmesterskaber, World Cups og FINA-stævner skal afholdes i henhold til FINA's regler med følgende undtagelser og tilføjelser. OWS 1 ÅBENT VAND SVØMNING Definitioner OWS 1.1 ÅBENT VAND SVØMNING defineres som en enhver konkurrence, der afholdes i floder, søer eller på åbent hav. OWS LANGDISTANCESVØMNING defineres som en enhver konkurrence på op til max. 10 km i åbent vand. OWS MARATHONSVØMNING defineres som en enhver konkurrence over 10 km i åbent vand

3 OWS 2 OFFICIALS Der skal udpeges følgende officials til konkurrencer i åbent vand: 1 overdommer Assisterende overdommere Ledende tidtager + 3 tidtagere Ledende dommere + 2 måldommere Sikkerhedsansvarlig Lægelig ansvarlig Løbsansvarlig Løbsassistent Løbsdommere (1 pr. deltager) bortset fra 5 km konkurrencer Vendedommere (1 pr. ændring af banen) Starter Speaker Sekretær - 3 -

4 OWS 3 OFFICIALS PLIGTER OVERDOMMEREN skal: OWS 3.1 have fuld kontrol og autoritet over officials og skal godkende deres opgaver og instruere dem om konkurrencens specielle karakteristika eller regler. Overdommeren skal sørge for, at FINA's regler og bestemmelser overholdes og skal afgøre alle spørgsmål, som relateres til afholdelse af mødet, stævnet eller konkurrencen, hvor den endelige stillingtagen ikke er omfattet af disse regler. OWS 3.2 have ret til at gribe ind på et hvilket som helst tidspunkt i konkurrencen for at sikre, at Finalreglerne overholdes. OWS 3.3 afgøre alle protester i forbindelse med den aktuelle konkurrence. OWS 3.4 træffe afgørelse i de tilfælde, hvor dommernes afgørelse og de opnåede tider ikke stemmer overens. OWS 3.5 signalere til svømmerne ved at hæve flaget og ved korte fløjt, at starten er umiddelbart forestående, og når deltagernes stilling er tilfredsstillende, tilkendegive for starteren, ved at pege med flaget, at konkurrencen kan begynde. OWS 3.6 diskvalificere en hvilken som helst svømmer for et hvilket som helst brud på reglerne, som observeres personligt eller som rapporteres af andre godkendte officials

5 Den ASSISTERENDE OVERDOMMER skal: OWS 3.7 sikre, at alle nødvendige officials til stævnets eller konkurrencens gennemførelse er på deres respektive pladser. Der kan, med overdommerens godkendelse, udpeges stedfortrædere for de, som er fraværende, ude af stand til at fungere eller som ikke virker tilfredsstillende. Den assisterende overdommer kan udpege yderligere officials, hvis det findes nødvendigt. OWS 3.8 modtage alle rapporter før løbets start fra løbsassistenten, løbslederen og sikkerhedslederen og informere overdommeren herom 15 minutter før den planlagte start af løbet. OWS 3.9 godkende lodtrækningen blandt løbsdommerne om fordeling i de respektive både. STARTEREN skal: OWS 3.10 placeres således, at alle deltagerne kan se denne klart og tydeligt. OWS 3.11 på overdommerens signal løfte det specielle flag til lodret stilling. OWS 3.12 på samme tid sænke flaget med strakt arm og aktivere et lydsignal. LEDENDE TIDTAGER skal: OWS 3.13 sørge for mindst 3 tidtagere ved start og mål

6 OWS 3.14 sikre, at der foretages et tidscheck, som gør det muligt for alle personer at synkronisere deres ure med den officielt løbende tid 15 minutter før start. OWS 3.15 indsamle et startkort fra hver tidtager med den opnåede tid for hver svømmer og, om nødvendigt, kontrollere deres ure. OWS 3.16 notere og undersøge den officielle tid på startkortet for hver svømmer. TIDTAGERNE skal: OWS 3.17 tage tid på de svømmere, de er blevet bedt om at tage tid på. Ure skal have hukommelse og udskriftmulighed og godkendes af stævneledelsen. OWS 3.18 starte ure på startsignalet og kun stoppe ure som instrueret af ledende tidtager. OWS 3.19 straks efter løbets afslutning notere tiden og svømmerens nummer på startkortet og give det til ledende tidtager. BEMÆRK: når der benyttes eltid, skal der benyttes uændret antal håndtider

7 LEDENDE DOMMER skal: OWS 3.20 tildele hver dommer sin plads. OWS 3.21 efter løbet indsamle underskrevne dommersedler fra hver dommer og derefter opstille resultater og placeringer, som skal gives direkte til overdommeren. MÅLDOMMERNE (3, hvoraf 1 skal være ledende dommer) skal: OWS 3.22 placeres ved mållinien, hvor de hele tiden skal have klart udsyn over målet. OWS 3.23 ved hver svømmers afslutning notere placeringen i henhold til den tildelte opgave. BEMÆRK: måldommerne må ikke fungere som tidtagere i samme løb. Hver LØBSDOMMER skal: OWS 3.24 ved lodtrækning placeres i en ledsagebåd før starten, således at man derfra hele tiden er i stand til at se den svømmer, der skal holdes øje med. OWS 3.25 sikre at reglerne for den pågældende konkurrence overholdes, notere eventuelle brud på reglerne skriftligt og rapportere til overdommeren ved først givne lejlighed

8 OWS 3.26 have ret til at beordre en svømmer op af vandet ved udløbet af den fastlagte tidslimit efter ordre fra overdommeren. OWS 3.27 sikre at den tildelte svømmer ikke får unfair fordele eller opfører sig usportsligt over for andre svømmere, og såfremt situationen nødvendiggør det, instruere svømmeren om at holde 3 meters afstand til andre svømmere. VENDEDOMMERNE skal: OWS 3.28 være anbragt således, at de kan sikre, at alle svømmerne skifter retning, således som anført i instruktionerne til konkurrencen og således, som det blev meddelt ved briefing før løbet. OWS 3.29 notere alle forsømmelser mod vendeproceduren på de udleverede dommersedler og angive forsømmelsen i det øjeblik den begås med et fløjtesignal til løbsdommeren. OWS 3.30 straks efter stævnets afslutning give den underskrevne dommerseddel til den ledende dommer. DEN SIKKERHEDSANSVARLIGE skal: OWS 3.31 være ansvarlig over for overdommeren med hensyn til sikkerheden i forbindelse med konkurrencens gennemførelse. OWS 3.32 undersøge at hele banen, specielt hvad angår start- og målområdet, er sikkert, anvendeligt og fri for enhver forhindring

9 OWS 3.33 være ansvarlig for at sikre, at der er tilstrækkeligt brændstof til rådighed under konkurrencen, således at der kan gives fuld sikkerhedsbackup til ledsagebådene. OWS 3.34 før konkurrencen forsyne alle svømmerne med tidevands-/strømkort. Kortene skal klart angive tiderne for tidevandsændringerne på banen og vise tidevandets eller strømmens virkning på svømmerens fremdrift på ruten. OWS 3.35 i samarbejde med den lægelige ansvarlige underrette overdommeren, hvis betingelserne efter deres mening, er utilstrækkelige til at gennemføre konkurrencen og fremkomme med forslag til ændring af banen eller på hvilken måde konkurrencen, kan gennemføres. Den LÆGELIGE ANSVARLIGE skal: OWS 3.36 være ansvarlig overfor overdommeren med hensyn til alle lægelige aspekter i forbindelse med konkurrencen og deltagerne. OWS 3.37 informere de lokale sygehuse om konkurrencens beskaffenhed og sikre, at alle tilskadekomne kan blive bragt til sygehuset så hurtigt som muligt

10 OWS 3.38 i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige meddele overdommeren, at betingelserne for at gennemføre konkurrencen efter deres mening ikke er til stede, og anbefale ændringer af banen eller måden hvorpå konkurrencen kan gennemføres. Den LØBSANSVARLIGE skal: OWS 3.39 være ansvarlig overfor stævneledelsen for korrekt overvågning af banen. OWS 3.40 sikre at start og målområdet er korrekt markeret, og at alt udstyr er blevet installeret korrekt og er anvendeligt, når det skal benyttes. OWS 3.41 sikre at alle ændringer i banens forløb er korrekt markeret og bemandet før øvelsens start. OWS 3.42 sammen med overdommeren og sikkerhedsansvarlige inspicere banen og markeringerne før konkurrencens start. OWS 3.43 sikre at vendedommerne er på plads forud for konkurrencen og meddele dette til de assisterende overdommere. LØBSASSISTENTEN skal: OWS 3.44 samle og forberede deltagerne før hver konkurrence og sikre, at gode modtagelsesfaciliteter ved målet er til rådighed for alle deltagerne

11 OWS 3.45 sikre at hver deltager kan identificeres korrekt med deres løbsnummer og at alle svømmerne har klippet fingerneglene og ikke bærer smykker, herunder ure. OWS 3.46 være sikker på at alle svømmere er til stede i samlingsområdet på det fastsatte tidspunkt før starten. OWS 3.47 holde svømmere og officials informeret om den tid, der er tilbage før starten går i passende intervaller indtil de sidste 5 minutter, hvor der skal gives meddelelse om hvert minut, der er tilbage inden starten. OWS 3.48 være ansvarlig for at sikre, at alt tøj og udstyr efterladt i startområdet transporteres til målområdet og holdes under forsvarligt opsyn. OWS 3.49 sikre at alle deltagerne, som forlader vandet ved målet, har det nødvendige basisudstyr af hensyn til deres velbefindende, såfremt deres egne ledsagere ikke kan være til stede på det tidspunkt. SEKRETÆREN skal: OWS 3.50 registrere afmeldinger, udfærdige resultatlisten og opgøre holdkonkurrencen som foreskrevet

12 OWS 4 STARTEN OWS 4.1 Alle åbent vand konkurrencer skal starte med alle deltagerne stående eller trædende vande i en dybde, der er tilstrækkelig for dem til at begynde svømningen på startsignalet. OWS 4.2 Den løbskansvarlige skal holde deltagerne og officials informeret om tiden før starten med passende mellemrum og med 1 minuts intervaller de sidste 5 minutter. OWS 4.3 Når antallet af tilmeldinger nødvendiggør det, skal mændenes og kvindernes start adskilles og mændenes konkurrence skal altid starte før kvindernes. OWS 4.4 Startlinien skal være klart synlig enten ved ophængt anordning eller ved bevægeligt udstyr på vandoverfladen. OWS 4.5 Overdommeren skal vise med flaget (som holdes hævet) og med korte fløjtesignaler tydeliggøre, at starten er nært forestående og vise, at konkurrencen er under starterens kontrol ved at pege med flaget på starteren. OWS 4.6 Starteren skal være placeret således, at han kan ses tydeligt af alle deltagerne

13 OWS 4.7 Startsignalet skal være både hørligt og synligt. OWS 4.8 Hvis der efter overdommerens mening er opnået unfair fordele ved starten, skal deltagerne stoppes, og der skal startes om. OWS 4.9 Alle ledsagebådene skal før starten bringes i en sådan position, at de ikke generer nogen af deltagerne, og hvis den møder sin svømmer bagfra, skal den navigere på en sådan måde, at den ikke manøvrerer gennem feltet med svømmere. OWS 4.10 Selv om starten foregår samtidig, så skal herrernes og damernes konkurrence på alle andre punkter betragtes som separate konkurrencer

14 OWS 5 KONKURRENCEOMRÅDET OWS 5.1 Verdensmesterskaberne og FINA-stævner skal for Åbent Vand distancer være 25 km, 10 km og 5 km og skal afholdes på et område og en bane, der er godkendt af FINA. OWS 5.2 Banen skal være i vand, hvor der kun er mindre strøm eller tidevand, og skal være saltvand eller ferskvand. OWS 5.3 Et certifikat som viser banens brugbarhed skal udstedes af de pågældende lokale sundheds- og sikkerhedsmyndigheder. Certifikatet skal i generelle vendinger beskrive vandkvaliteten og den fysiske sikkerhed frem for andre betragtninger. OWS 5.4 Minimumsdybden skal på et hvilket som helst sted på banen være 1 meter. OWS 5.5 Vandets temperatur skal være min. 14 o C. Den skal måles på konkurrencedagen, 2 timer før starten, midt på banen i en dybde af 40 cm. Denne kontrol skal udføres under tilstedeværelsen af en kommission bestående af følgende personer: 1 overdommer, 1 medlem af organisationskomitéen og en holdleder, der på det tekniske møde er udpeget blandt de tilstedeværende hold. OWS 5.6 Alle vendinger/ændringer af banen skal markeres tydeligt. OWS 5.7 Et tydeligt markeret fartøj eller en platform med en vendedommer skal være de steder, hvor banen ændres, og placeres på en sådan måde, at det ikke forstyrrer svømmerens udsyn ved vendingen

15 OWS 5.8 Alle vendeanordninger og vendedommernes fartøj/platform skal være forsvarligt sikret på positionen og må ikke kunne forandres grundet tidevand, vind eller andre bevægelser. OWS 5.9 Opløbet før mål skal være tydeligt markeret med bøjer i en speciel farve. OWS 5.10 Målet skal være klart afgrænset og markeret med en lodret flade

16 OWS 6 LØBET OWS 6.1 Alle konkurrencer i Åbent Vand skal være fri svømning. OWS 6.2 Løbsdommerne skal beordre en hvilken som helst svømmer, som efter deres mening tiltager sig en unfair fordel ved pace eller slipstrøm, til at bevæge sig bort fra den pågældende svømmer eller ledsagebåd. OWS 6.3 Ved at spærre, forhindre eller med vilje berøre en anden svømmer skal det, hvis overdommeren anser det for at være "usportsligt, føre til diskvalifikation hvad enten forseelsen begås af svømmeren eller dennes ledsagebåd. OWS 6.4 Ledsagebådene skal holde en konstant position ved siden af deres svømmer og skal manøvrere således, at de ikke forstyrrer eller placerer sig direkte foran en anden svømmer og ikke give unfair fordele ved pace eller slipstrøm. OWS 6.5 Ledsagebådene skal tilstræbe at fastholde en konstant position i forhold til svømmeren, således at svømmeren befinder sig foran eller midt for båden. OWS 6.6 At stå på bunden under løbet skal ikke diskvalificere svømmeren, men man må ikke gå eller sætte af. OWS 6.7 Bortset fra ovennævnte undtagelse i OWS 6.6, må ingen svømmer gøre brug af hjælp fra faste eller flydende genstande, og må ikke bevidst berøre eller blive berørt af deres ledsagebåd eller dennes mandskab

17 OWS 6.8 Hver ledsagebåd skal indeholde: 1 løbsdommer, 1 person valgt af svømmeren samt det minimums mandskab, der er nødvendigt for at betjene ledsagebåden. OWS 6.9 Ingen svømmer har lov til at benytte eller bære noget udstyr, som kan hjælpe på deres hastighed, udholdenhed eller opdrift. Der må benyttes svømmebriller, max. 2 badehætter, næseklemme og ørepropper. OWS 6.10 Svømmeren skal have lov til at benytte fedt eller lignende, såfremt det efter overdommerens opfattelse ikke er overdrevent. OWS 6.11 Det er ikke tilladt at pace svømmeren ved at sætte en anden person i vandet. OSW 6.12 Det er tilladt svømmerens repræsentant i ledsagebåden at give råd og instruktion. OWS 6.13 Når svømmeren indtager næring kan regel OWS 6.6 være gældende, såfremt regel OWS 6.7 ikke overtrædes. OWS 6.14 I stævner på 10 km og derunder er det påbudt på hver side af hovedet eller af badehætten at vise den internationale 3-bogstavs landekode og kan vise svømmerens nationale flag. Landekoden skal være min. 4 cm høj

18 OWS 6.15 Alle svømmerne skal have deres deltagernummer synligt påtegnet med vandfast blæk på den øverste del af ryggen eller armene. OWS 6.16 Hver ledsagebåd skal vise svømmerens konkurrencenummer, således at det er nemt at se fra begge sider af båden, samt svømmerens nationsflag

19 OWS 7 LØBETS AFSLUTNING OWS 7.1 Området, som fører ind til målet, skal være synligt markeret med rækker af bøjer, som indsnævres ind imod målet. Sikkerhedsbåde skal placeres i nærheden af starten på målområdet for at sikre, at kun autoriserede både bevæger sig ind i eller krydser dette område. OWS 7.2 Målet skal, hvor det er muligt, være en lodret væg min. 5 m bred, fastgjort, om nødvendigt, til flydende objekter, sikkert fastgjort på stedet, således at det ikke kan bevæges, hverken af vind, tidevand eller når en svømmer går i mål. Målgangen bør filmes og optages på video med show motion og gensynsfunktion incl. tidsregistrering. OWS 7.3 Måldommere og tidtagere skal være placeret, så de til enhver tid er i stand til at se målet. Området, hvor de bliver placeret, skal være reserveret kun til dem. OWS 7.4 Man skal bestræbe sig på at sikre, at svømmernes ledsager kan komme fra ledsagebåden for at modtage svømmeren, når denne forlader vandet. OWS 7.5 Nogle svømmere har brug for assistance, når de forlader vandet. En svømmer må dog kun berøres eller hjælpes, hvis det skønnes nødvendigt, eller hvis der bedes om assistance. OWS 7.6 En lægelig ansvarlig skal undersøge svømmerne, når de forlader vandet. Der skal være en stol, som svømmeren kan sidde på, mens der foretages en undersøgelse

20 OWS 7.7 Svømmerne skal straks have adgang til en forfriskning, når den medicinske undersøgelse er overstået

21 OWS 8 HOLDKONKURRENCER OWS 8.1 I Finalkonkurrencer i åbent vand skal et hold bestå af ikke mere end 2 mænd og 2 kvinder pr. konkurrence fra samme forbund. OWS 8.2 Resultatet af holdkonkurrencen afgøres ved at sammenlægge tiderne for de 3 hurtigste svømmere fra hvert hold, der afslutter indenfor 2 timers grænsen

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND

REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs ARRANGEMENTER I ÅBENT VAND REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 Officials 02 Officials pligter 03-06 Starten 07 Konkurrenceområdet 08 Løbet 09 Løbets afslutning 10 MARTS 2006-1 - OFFICIALS Der skal udpeges følgende officials til

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold OWS 1 DEFINITIONER... 2 OWS 2 OFFICIALS... 3 OWS 3 OFFICIALS PLIGTER... 4 OSW 4 STARTEN... 9 OWS 5 KONKURRENCEOMRÅDET... 10 OWS 6 LØBET... 11 OWS 7 LØBETS AFSLUTNING... 13 1 OWS 1 DEFINITIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND INDHOLDSFORTEGNELSE REGLER... 2 STARTEN... 3 KONKURRENCEOMRÅDET... 4 LØBET... 5 LØBETS AFSLUTNING... 6 OFFICIALS... 7 OFFICIALS PLIGTER... 8 1 REGLER Danmarksmesterskaber i åbent vand kan afvikles på distancerne

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009 y regler pr. juni 2009 7 DOMMER ES ARBEJDSOMRÅDER Stk. 2 Kamplederen a) Skal lede og kontrollere kampen. b) Kamplederen skal starte shi-jak og slutte keu-man, tildele advarsler keung-go, minuspoint gam-jeum,

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

FINA MASTERS REGLER

FINA MASTERS REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters Generelle Regler (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 7 Henvisning til: Masters Udspringsregler http://www.fina.org Masters

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM Blå har været på banesiden af startlinjen ved startsignalet og er på vej tilbage for at starte korrekt. Gul er endnu ikke startet. Der er berøring mellem bådene, dog uden skade eller personskade. Der er

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Puste til æg. Vaske sig selv i hovedet. Flyde på ryggen og maven med og uden redskab. Raketstarter på maven og ryg. Balanceøvelser med søslanger

Puste til æg. Vaske sig selv i hovedet. Flyde på ryggen og maven med og uden redskab. Raketstarter på maven og ryg. Balanceøvelser med søslanger General sæsonplan for Leg og Plask i Vordingborg Svømmeklub. Formål: Er at svømmerne efter endt sæson har fået skabt tryghed omkring det at komme i vandet samt tilvænning til at færdes i vandet. Der vil

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 Sejladsbestemmelser ORC/DH/TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER

Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER Golden Cup 2011 Optimist A-B-C Sønderborg Danmark Stævnet afvikles af Egå Sejlklub for Sønderborg Yacht Club SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY Kort beskrivelse af undervandsrugby Undervandsrugby er en udfordrende tredimensionel sport, der spilles i og under overfladen af vandet i et svømmebassin,

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser 30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2016 NYBORG SEJLFORENING

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2016 NYBORG SEJLFORENING Dommergerning Start- og mållinie Startlinie udlægges med Kegnæsjolle. Benzintank, stager med orange flag, samt blylodder til stager findes i benzinskuret, som er aflåst med A-nøgle. A-nøgle udleveres af

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud En afgørende forudsætning for et godt resultat efter operationen er den efterfølgende indsats med træningen. Træning er ikke kun, når du træner

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. 1. Første trin er naturligvis at tilmelde

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2013 NYBORG SEJLFORENING

AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2013 NYBORG SEJLFORENING Dommergerning Start- og mållinie Startlinie udlægges med Kegnæsjolle. Benzintank, stager med orange flag, samt blylodder til stager findes i benzinskuret, som er aflåst med A-nøgle. A-nøgle udleveres af

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for danske mesterskaber i åbent vand svømning. Version 6

Mesterskabsbestemmelser for danske mesterskaber i åbent vand svømning. Version 6 Mesterskabsbestemmelser for danske mesterskaber i åbent vand svømning Version 6 April 2019 Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 3 Generelle bestemmelser... 4 Regler... 4 Arrangement...

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA AARHUS 11. - 12. JUNI 2016 Kære deltager Velkommen til XTERRA AARHUS 2016! Glæd dig til en fed oplevelse i naturen, i selskab med en masse andre seje deltagere. Med mere en

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 1 2. Indbydelse og propositioner... 1 3. Anmeldelse/anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 2 6. Reklamer på badetøj... 2 7. Deltagere...

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT

FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT FKOBST 187-3 2013-12 udkast FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARETS MESTERSKAB I TERRÆNSPORT Ref.: a. FSUBST 491-7 Bestemmelser for Idrætsvirksomheden i Forsvaret (2009-07) b. FKOVEJL PS. 400-3, Kap. 23, pkt. 14

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Kronborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Kronborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på spørgsmål

Læs mere

Racer & Cruiser Cup. Tunø Rundt 2015. Lørdag den 5. september 2015. Sejladsbestemmelser

Racer & Cruiser Cup. Tunø Rundt 2015. Lørdag den 5. september 2015. Sejladsbestemmelser Racer & Cruiser Cup Tunø Rundt 2015 Lørdag den 5. september 2015 Hou Bådelaug Norsminde Sejlklub Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1 Der sejles i 2 klasser: Cruiser klassen og Racer klassen 1.2 Der sejles

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 6. juni 2015. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 6. juni 2015. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 6. juni 2015 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2015 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til I denne korte

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere