Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt"

Transkript

1 Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1

2 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen, sm her viser de frmer fr studieaktivitet, sm findes på mdulet. Dernæst følger en beskrivelse af mdulets tema, fagmråder g det læringsudbytte den studerende skal pnå samt mdulets knkrete indhld, pgaver g undervisnings- g læringsfrm. Til slut følger en beskrivelse af mdulprøven Rammer fr mdulbeskrivelsen Mdulprøven er udarbejdet på baggrund af: Bekendtgørelse m uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008 Bekendtgørelse m prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007 2

3 3.0. Studieaktivitetsmdel fr mdul 14 3

4 4.0. Mdulets tema sm beskrevet i den natinale studierdning Mdulet rettes md frskning g udvikling i ergterapi g aktivitetsvidenskab ved udarbejdelse af bachelrprjekt. Videnskabsteretisk g videnskabelig metdisk viden g færdigheder udvikles i prjektet. Der arbejdes med udvikling af viden m aktivitet g deltagelse g aktiviteters betydning fr hverdagsliv, livskvalitet g sundhed. Genstandsfeltet fr bachelrprjektet er aktivitetsudførelse, ergterapiteri g/eller aktivitetsvidenskab samt ergterapeutisk praksis Mdulets fagmråder - pgivet i ECTS pint Ergterapi, 13 ECTS pint Videnskabsteri g videnskabelig metde, 4 ECTS pint Pædaggik, 2 ECTS pint Etik, 1 ECTS pint 6.0. Mdulets læringsudbytte - sm beskrevet i den natinale studierdning Den studerende kan ved mdulets afslutning: demnstrere viden i frhld til udvikling af ergterapeutisk kundskabsgrundlag g metder i udøvelse af ergterapi anvende g frhlde sig til relevant natinal g internatinal frsknings- g udviklingsarbejde inden fr ergterapi g aktivitetsvidenskab udpege relevante prblemstillinger fr udviklingsarbejde indenfr ergterapi redegøre fr g begrunde et udviklingsarbejdes design, materiale g metde, herunder teretiske tilgange g mdeller i relatin til emnet samt etiske vervejelser anvende videnskabelig arbejdsmetde reflektere, diskutere g vurdere prblemstilling, frskningsdesign, valg g anvendelse af undersøgelsesmetder, terier samt af undersøgelsesresultater g perspektiverne af disse frmidle g diskutere resultater fra udviklings - g frskningsprjekter i et ergterapifagligt g samfundsmæssigt perspektiv anvende g reflektere ver etiske retningslinjer i frbindelse med udviklingsbaseret arbejde 7.0. Mdulets knkrete emner g indhld 7.1. Ergterapi Intrduktin til mdul 14 Frmål med mdulet ifølge Bekendtgørelsen Læringsudbytter med fkus på viden, færdigheder g kmpetence Undervisningsplan fr alle fag, herunder litteratur Begrundelse fr mdulets støttefag Prtfliarbejder 4

5 Seminarer Bachelreksamen Bachelrfrløbet Emnevalg g prblemstilling Prtkl fr bachelrprjekt Vejledning Ergterapifaglig argumentatin Ergterapi g aktivitetsvidenskab Bachelrprjektets ergterapeutiske relevans Anvendelse af terier g mdeller i bachelrprjekt Faglig frmidling af resultater Faglig diskussin Sprgbehandling 7.2. Videnskabsteri g videnskabelig metde Kvantitativ metde Kvantitative begreber design, materiale, metde Deskriptiv statistik Analytisk statistik Anvendelse af statistik i bachelrprjekt Kvalitativ metde Kvalitative begreber design, materiale, metde Kvalitativ analyse Frtlkning Fænmenlgi g hermeneutik Anvendelse af kvalitative metder i bachelrprjekt Infrmatinskmpetencer inden fr ergterapi g aktivitetsvidenskab Planlægning g gennemførelse af systematisk litteratursøgning Kritisk vurdering af litteratur Videnskabelig argumentatin Argumentatinsteri Argumentatin fr bachelrprjektets design g metdevalg 7.3. Pædaggik Samarbejde i g på tværs af grupper Refleksin g feedback Oppnentrllen Mundtlig g skriftlig frmidling af bachelrprjektet 7.4. Etik Frskningsetik Helsinkideklaratinen 5

6 Infrmeret samtykke Datatilsyn g etisk kmité Etik i frbindelse med planlægning, gennemførelse g frmidling af bachelrprjekt 8.0. Eksempler på skriftlige studiepgaver på mdulet Arbejde 1 Kvantitative analysemetde Arbejde 2 Kvalitative analysemetde 9.0. Mdulets undervisnings- g læringsfrm Frelæsning Hldundervisning Gruppearbejde Studiegrupper Vejledning Seminarer Prjektarbejde Individuel frberedelse til undervisning g eksamen Mdulprøve (Bachelreksamen) Prøvefrm Mdulet afsluttes med en ekstern teretisk prøve. Prøven er et bachelrprjekt, der består af et skriftligt prjekt g en efterfølgende individuel eksaminatin, sm vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen Mdulprøvens grundlag Mdulprøvens grundlag er mdulets læringsudbytte. Se mdulets læringsudbytte under punkt Prøvefrudsætninger På mdul 14 skal følgende prtfliarbejde være afleveret g gdkendt fr at den studerende kan deltage i prøven: Arbejde 1 Kvantitative analysemetde Arbejde 2 Kvalitative analysemetde Derudver skal følgende prøvefrudsætninger være pfyldt: Prøverne på uddannelsens tre første år skal være bestået før bachelrprjektet kan afsluttes 6

7 Mdul 13 prøven samt eventuelle reprøver skal være bestået senest uge 49 i efterårssemestret g uge 19 i frårssemestret. Aktuelt er mdul 13 del af en frsøgsrdning, hvr der ikke gennemføres mdulprøve. I stedet er der mødepligt på mdulets valgfag. Denne mødepligt skal være pfyldt fr, at den studerende kan gå til bachelreksamen Mdulprøvens bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er en mdulprøve, hvis frmelle indhld beskrives nedenfr Mdulprøvens varighed Prøven er af 40 minutters varighed inkl. vtering heraf: 5 minutters mundtlig plæg fra den studerende 25 minutters eksaminatin 10 minutters vtering g tilbagemelding Mdulprøvens afvikling Det skriftlige bachelrprjekt Bachelrprjektet udarbejdes i grupper af 3 4 studerende. Se bilag 1 fr en uddybning af mdulets læringsudbytte relateret til bachelrprjektet g se bilag 2 fr de indhldsmæssige kriterier fr et bachelrprjekt. Den mundtlige eksamen Eksamen tilrettelægges sm en individuel mundtlig prøve af 40 minutters varighed inkl. vtering, g den afvikles på følgende måde: Et mundtligt plæg, hvr den studerende fx kan kmmentere g uddybe centrale felter i det skriftlige prjekt eller lignede g perspektivere prjektet i relatin til mdulets øvrige pensum Med udgangspunkt i det skriftlige prdukt eksamineres den studerende i relevante metdiske g faglige prblemstillinger Vtering g tilbagemelding Den mundtlige prøve kan ikke verværes af andre fra samme bachelrgruppe Mdulprøvens indhld Se bilag 2 Indhldsmæssige kriterier fr et bachelrprjekt 7

8 10.8. Studiemæssige knsekvenser ved ikke bestået prøve Reprøve arrangeres efter aftale. Ved ikke bestået prøve pfrdres den studerende til at kntakte den mdulansvarlige g eventuelt studievejledningen. 8

9 Bilag 1. Uddybning af læringsudbytte fr bachelrprjekt ved Beskrivelsen er udviklet ud fra mdulets læringsudbytte, sm beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen nr. 832 af 13/ Den studerende kan ved mdulets afslutning: demnstrere viden i frhld til udvikling af ergterapeutisk kundskabsgrundlag g metder i udøvelse af ergterapi redegøre g argumentere fr aktuel ergterapeutisk/aktivitetsvidenskabelig viden m et valgt prblemfelt anvende g frhlde sig til relevant natinal g internatinal frskning g udviklingsarbejde inden fr ergterapi g aktivitetsvidenskab beskrive g begrunde litteratursøgning til prjektet indhente g vurdere litteratur i et mfang, der afspejler den aktuelt relevante litteratur fr pågældende prjekts prblemfelt anvende litteraturen i udarbejdelsen af prjektet, herunder i diskussinen af prjektets resultater frhlde sig til kvaliteten g anvendeligheden af den inkluderede litteratur udpege relevante prblemstillinger fr udviklingsarbejde indenfr ergterapi definere g argumentere fr den ergterapifaglige relevans af den valgte prblemstilling udpege nye relevante prblemstillinger til videre udvikling af mrådet i en perspektivering af prjektets resultater redegøre fr g begrunde et udviklingsarbejdes design, materiale g metde, herunder teretiske tilgange g mdeller i relatin til emnet samt etiske vervejelser redegøre fr g begrunde valg af prjektdesign g videnskabsteretisk grundlag udvælge g argumentere fr relevante aspekter af det anvendte prfessinsfaglige terigrundlag redegøre fr g begrunde prjektets materiale, herunder in- g eksklusinskriterier samt inklusinsprcedure argumentere fr de valgte metders muligheder fr at afdække prjektets prblemstilling, herunder metder til dataindsamling g analyse redegøre fr g begrunde frskningsetiske vervejelser i relatin til prjektets planlægning g udførelse anvende videnskabelig arbejdsmetde gennemføre det planlagte prjekt 9

10 reflektere, diskutere g vurdere prblemstilling, frskningsdesign, valg g anvendelse af undersøgelsesmetder, terier samt af undersøgelsesresultater g perspektiverne af disse diskutere g vurdere hvrdan det valgte design samt de valgte materialer, metder g terier har haft indflydelse på undersøgelsens resultater g dermed muligheden fr at få besvaret prblemstillingen diskutere g vurdere prjektets videnskabelige gyldighed, fx reliabilitet g validitet frmidle g diskutere resultater fra udviklings - g frskningsprjekter i et ergterapifagligt g samfundsmæssigt perspektiv frmulere sig relevant g præcist anvende de videnskabelige metders terminlgi krrekt præsentere egen undersøgelses resultater neutralt g systematisk, således at prblemstillingen klart kan besvares anvende et anerkendt referencesystem knsistent g krrekt anvende krrekt stavning g tegnsætning diskutere g perspektivere egen undersøgelses resultater i frhld til andre relevante undersøgelser på mrådet g i frhld ergterapeutisk prfessinsfaglig praksis frhlde sig reflekteret til prjektets indhld, metde g resultater i et ergterapifagligt g samfundsmæssigt perspektiv anvende g reflektere ver etiske retningslinjer i frbindelse med udviklingsbaseret arbejde redegøre fr etiske aspekter i prjektet g disses betydning fr gennemførelsen af prjektet g fr de persner der kan blive berørt af prjektet udfrme relevant skriftligt g mundtligt infrmatinsmateriale evt. udfrme samtykkeerklæring g relevante anmeldelser 10

11 Bilag 2. Indhldsmæssige kriterier fr et bachelrprjekt ved Målsætning g frm Bachelrprjektet er rettet md frskning g udvikling i ergterapi, aktivitetsvidenskab g ergterapeutisk praksis. Bachelrprjektets indhld skal være relateret til menneskers aktivitetsudøvelse g hverdagsliv set i frhld til det ergterapeutiske prfessinsmråde g det mgivende samfund. I arbejdet med bachelrprjektet skal den studerende følge en videnskabelig arbejdsprces, anvende videnskabelig metde g følge nrmerne fr videnskabeligt arbejde. Bachelrprjektet kan være udfrmet sm en empirisk undersøgelse, et litteraturstudie/systematisk review eller et udviklingsprjekt. De studerende pfrdres til at knytte bachelrprjektet til eksisterende frsknings- g/eller udviklingsprjekter, sm udføres af ergterapeuter tilknyttet uddannelsen eller i praksis. Prjektets mfang Det skriftlige prjekt må minimum fylde anslag eksklusiv mellemrum, frside, resume/abstract, indhldsfrtegnelse, referenceliste g bilag svarende til ca. 15 nrmalsider. Det skriftlige prjekt må max fylde anslag eksklusiv mellemrum, frside, resume/abstract, indhldsfrtegnelse, referenceliste g bilag svarende til ca. 31 nrmalsider Grafiske fremstillinger (figur, tabeller. lign.) lægges sammen g tæller pr. side 1000 anslag. En evt. læsevejledning g frrd tæller med i det samlede antal anslag. Prjektets antal anslag angives på siden med indhldsfrtegnelse. Første side skal påføres prjektets titel, frfatternavne, måned, årstal samt navn på vejleder g faglige knsulenter. I øvrigt skal uddannelsens generelle krav til skriftlige arbejder følges. Se dkumentet Generelle krav til skriftlige pgaver på Ergterapeutuddannelsen typgrafi g layut, sm findes på studienet under Uddannelse g Studieværktøjer. Aflevering af prjektet Prjektet afleveres i mdulets tredje sidste uge m trsdagen senest kl i Wiseflw. Følgende dkumenter afleveres i Wiseflw: - En pdf-besvarelse af bachelrprjektet - Rådata g kvittering fr indberetning af prjektet i UC Viden (uplades sm ekstramateriale til afleveringen i Wiseflw). Omfang af vejledning Hver gruppe tildeles en metdevejleder fra uddannelsen, der max må bruge 20 arbejdstimer inklusive frberedelse. Desuden kan gruppen tilknyttes en eller flere eksterne faglige knsulenter, der kan aflønnes i max 6 timer efter uddannelsens gældende takster. Indhld Resumé/Abstract: Der skal indgå et dansk g engelsk resumé/abstract, hver på max. 400 rd, sm skal indehlde: Titel (Title) 11

12 Prblembaggrund (Backgrund) Frmål (Purpse) Prblemstilling (Prblem) Design, materiale g metde (Methd) Resultater (Results) Knklusin (Cnclusin) Søgerd, 3-5 stk. (Mesh terms, 3-5 pcs.) Prblembaggrund Skal indehlde en redegørelse fr prblemet g en argumentatin fr prblemets relevans, set i relatin til både det ergterapifaglige felt g samfundet. Med udgangspunkt i relevant dansk g internatinal frskning redegøres fr den eksisterende frskning på mrådet. Endvidere redegøres fr prjektets frmål g målgruppe. Prblemstilling I frlængelse af prblembaggrunden frmuleres en prblemstilling sm et spørgsmål, en påstand eller hyptese. Meningsbærende rd defineres g peratinaliseres. Ergterapifaglige perspektiver g teri Der gives en uddybende præsentatin af litteratur g terier/mdeller/begreber, der er relevante i frhld til prblemstillingen samt i frhld til dataindsamlingen g resultatpgørelsen. Design, materiale g metde Prjektets design g videnskabsteretiske grundlag beskrives, g der argumenteres fr det valgte design i frhld til prjektets frmål g type. Inklusins- g eksklusinskriterier fr udvælgelse af undersøgelsespersner/materiale beskrives g begrundes. Dataindsamlings- g databearbejdningsmetder beskrives, g der argumenteres fr de valgte metders relevans i frhld til prjektets frmål g type. Litteratursøgningsprcessen beskrives g begrundes, resultaterne af søgning samt metde til litteraturvurdering beskrives krt. Frskningsetiske aspekter beskrives g begrundes. Resultater Prjektets resultater præsenteres g beskrives systematisk, verskueligt g relevant i frhld til prjektets prblemstilling, design g frskningstype. Diskussin De væsentligste resultater vedrørende prblemstillingen diskuteres g relateres til relevante frskningsresultater samt til teretisk viden g praksis på mrådet. 12

13 Væsentlige styrker g svagheder ved den anvendte metde diskuteres, g der argumenteres fr prjektets gyldighed i frhld til resultaternes reliabilitet, interne g eksterne validitet. Knklusin Der knkluderes på relevante resultater i frhld til prblemstillingen g datas gyldighed. Perspektivering Der redegøres fr, hvilke perspektiver prjektets resultater peger på i frhld til udvikling af det ergterapifaglige felt, sm prjektet vedrører. Nye perspektiver i frhld til det ergterapifaglige felt beskrives, g der gives frslag til yderligere studier. Referencer g litteraturliste Prjektet skal så vidt muligt basere sig på primære kilder, frskningsbaseret g frskningsrelateret litteratur. Referencer g referenceliste skal følge et anerkendt referencesystem (jf. uddannelsens retningslinjer) Bilag Der medtages kun bilag, sm der henvises til i prjektet. Bilag, der henviser til steder eller persner skal annymiseres, med mindre der freligger en skriftlig samtykkeerklæring fra de berørte. 13

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere