Dimittendundersøgelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2013"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål og baggrund Resume Læsevejledning 5 2. OM KEA BAGGRUND FOR DIMITTENDUNDERSØGELSE 6 3. KEAS DIMITTENDUNDERSØGELSE Om undersøgelsen Tilfredshed Kompetencer Beskæftigelse Beskæftigelsesfrekvens Vejen til det første job Selvstændig Videreuddannelse Indkomst BILAGSMATERIALE Registeranalyse Tabelrapport 19 2 Rapport

3 1. Indledning 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND Denne rapport præsenterer resultaterne af KEAs dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelsen er delt i to; en registeranalyse og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen afrapporteres i denne rapport. Registerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter alle danske dimittender fra For at få en høj svarprocent er undersøgelse gennemført med forskellige dataindsamlingsmetoder. Først er der sendt en , så et postalt brev og til sidst er alle dimittender blevet ringet op med henblik på at foretage et telefonisk interview. Dimittendundersøgelsen har til formål at afdække følgende emner: 1. Tilfredshed med uddannelsen 2. Tilegnelse og brug af kompetencer 3. Praktikophold og studiejob 4. Beskæftigelse efter dimission 5. Videreuddannelse efter dimission 6. Vejen til det første job 7. Antallet af selvstændigt erhvervsdrivende 8. Indkomst Tabellen neden for viser fordelingen af dimittender i forhold til fagområde, uddannelse og studieretning (dansk/international). Der er tale om dimittender på 18 uddannelser, som er fordelt på fire fagområder med mellem 4 og 233 dimittender for hver uddannelse. Samlet set er der 899 danske og 417 internationale dimittender. Internationale dimittender omfatter både danske og internationale studerende fra internationale uddannelsesretninger/linjer. 3 Rapport

4 1.2 RESUME Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEAs uddannelser fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der kom også nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca pr. år, og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne viser, at: Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. 65 % er enten tilfredse eller meget tilfredse, mens 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med uddannelsen på KEA. 47 % af dimittenderne er i en form for beskæftigelse, 9 % er ledige, 42 % læser videre og 2 % er enten på barsel, sygemeldt eller andet. Vejen til beskæftigelse er ikke ret lang for de flest dimittender. 8 ud af 10 finder beskæftigelse inden for 6 måneder. Med hensyn til dem, der er i beskæftigelse, så har ca. 1/3 fundet arbejde uden at sende nogle ansøgninger, 1/3 har søgt 1-10 job og 1/3 har søgt flere end 10 job. 9 ud af 10 af de beskæftigede arbejder i den private sektor, mens 1 ud af 10 arbejder i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud 10 beskæftigede har et job, som ligger direkte i forlængelse af deres uddannelser eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområder. Det er særligt den tekniske og faglige viden fra studiet, som dimittender bruger i deres arbejdsliv, men samarbejdsevner er også en vigtig kompetence. Ca. 20 % føler dog, at de i ret ringe grad bruger deres kompetencer. 14 % (74) har et cvr-nummer. Heraf er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse), mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Hele 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. Lysten til videreuddannelse er stor. Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre, mens det er 30 % af de professionsbachelor uddannede. Blandt dem som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. 14 % har været på udlandsophold, mens næsten halvdelen har haft studierelevant arbejde under studiet. Begge dele øger i høj grad dimittendernes mulighed for hurtigt at finde beskæftigelse efter studiet. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob. 4 Rapport

5 Uddannelse betaler sig. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr., mens 58 % af dimittenderne fra bacheloruddannelserne har en startløn på mellem og kr. 1.3 LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 fortæller kort om KEA som institution. Kapitel 3 viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne fra 2012 og indeholder afsnit om tilfredshed, kompetencer, beskæftigelse, videreuddannelse og indkomst. I kapitel 4 er registerundersøgelsen og tabelrapporten vedlagt som bilag. 5 Rapport

6 2. Om KEA baggrund for dimittendundersøgelse KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder. Der er studerende på fuldtidsuddannelserne, på efteruddannelse og 332 ansatte på KEA. KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST. Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEA fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der er også kommet nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. KEAs studerende og dimittender fordeler sig på en bred vifte af uddannelser ikke mindst fra det merkantilt/ samfundsvidenskabelige og tekniske fagområde. Erhvervsakademi-, professionsbachelor- og overbygninger med akademiske bacheloruddannelser giver en fascinerende mosaik af uddannelser, der befinder sig et krydsfelt mellem erhvervsfaglige og lange videregående uddannelser. Ekspansionen siden KEA startede har været stor. Også KOT-data for 2013 viser store stigninger i tilgang, bestand og fuldførte. Nogle uddannelser bl.a. de nye professionsbacheloruddannelser har så kort tid på bagen, at tallene skal behandles med varsomhed, også set i lyset af at erhvervslivet skal have tid til at reagere på de nye uddannelser. Andre lidt ældre og store uddannelser som datamatiker og multimediedesigner på EA-niveau og bygningskonstruktører på professionsbachelor niveau har mere stabile mønstre, selvom også de er påvirket af konjunkturer. KEA indtager en central placering i bestræbelserne på at nå den uddannelsespolitiske målsætning, om at 60 % skal afslutte en videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne svinger på landsplan mellem 5 og 10 % i den såkaldte profilmodel. I hovedstadsområdet samt København og Frederiksberg Kommune svinger de på nogenlunde samme måde. Reelt er det over 10 %, som tager en erhvervsakademiuddannelse, fordi en pæn andel læser videre. 6 Rapport

7 Professionsbacheloruddannelserne på KEA bidrager ligeledes til opfyldelsen af de uddannelsespolitiske målsætninger. Hvis man anskuer alle studerende under et, kommer 42 % fra gymnasiale uddannelser, 21 % fra erhvervsuddannelser, 18 % fra andre videregående uddannelse og 15 % har en uddannelsesmæssig baggrund fra udlandet, som ikke er nærmere angivet. Godt en tredjedel af dimittenderne overgår til en videreuddannelse inden for et år efter endt uddannelse på KEA. Det er typisk dimittender fra KVU-uddannelser, som overgår til professionsbacheloruddannelser. 7 Rapport

8 3. KEAs dimittendundersøgelse 3.1 OM UNDERSØGELSEN Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 514 gennemførte interview med dimittender fra Københavns Erhvervsakademi (KEA). Interviewene er gennemført i perioden 22. november 18. december For at opnå et tilfredsstillende antal interview blev der i denne periode taget flere forskellige metoder til datafangst i brug. Populationsoversigten indeholdt gyldige kontaktoplysninger på 1036 dimittender, gyldige adresseoplysninger for dimittender, adresser for 990 dimittender og telefonnumre for 783 dimittender. Der er gennemført 514 interview. På den baggrund er svarprocenten 50 %. Indledningsvist blev der udsendt en invitationsmail indeholdende informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn og kodeord til et webbaseret spørgeskema. Efterfølgende blev der udsendt én påmindelsesmail til de dimittender, som efter tre dage endnu ikke havde deltaget. Næste led i dataindsamlingen var udsendelsen af et postalt invitationsbrev, som igen indeholdt informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn til et webbaseret spørgeskema. Kort efter blev en telefonisk påmindelsesringning iværksat, hvor dimittenderne også blev tilbudt at gennemføre interviewet over telefonen. Da der er tale om dimittender fra 2012, kan en del af kontaktoplysninger antages at være forældede. Oprindeligt var tanken derfor, at man på baggrund af personnumre kunne foretage en adresseberegning og efterfølgende en telefonnummerberegning af populationsoversigten. Grundet længere sagsbehandlingstider hos henholdsvis Datatilsynet og Statens Serum Institut end forventet, måtte undersøgelsen imidlertid gennemføres på baggrund af de allerede forhåndenværende kontaktoplysninger. 3.2 TILFREDSHED Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. Således svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse fra KEA. 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel der er henholdsvis tilfredse og utilfredse opdelt på uddannelse. Anden kolonne viser andelen af dimittender, som er meget tilfredse eller tilfredse, og tredje kolonne viser andelen, der utilfredse eller meget utilfredse. Rækkefølgen på uddannelserne er ordnet efter PDI-scoren, som er beregnet ved at trække andelen af utilfredse fra andelen af tilfredse. 8 Rapport

9 Det vil sige, at dimittenderne fra produktudvikling og teknisk integration er de mest tilfredse og så fremdeles. Længst til højre fremgår antallet af interview gennemført. Tabel 1: Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din uddannelse fra KEA? Meget tilfreds eller tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds PDI N Produktudvikling og teknisk integration 78 % 0 % 78 % 9 Bygningskonstruktør 82 % 8 % 74 % 65 Optometri 82 % 12 % 71 % 17 Energiteknolog 83 % 17 % 67 % 6 Produktionsteknolog 78 % 11 % 67 % 18 Web Development (INT) 76 % 24 % 53 % 17 Multimediedesign 66 % 14 % 52 % 65 VVS installatør 63 % 13 % 50 % 8 Design & Business 66 % 18 % 48 % 62 EL installatør 63 % 21 % 42 % 19 Multimediedesign INT 50 % 10 % 40 % 10 E-concept Development (INT) 59 % 22 % 38 % 64 Designteknolog 51 % 15 % 36 % 105 IT-teknolog 58 % 25 % 33 % 12 E-design 62 % 29 % 33 % 21 Datamatiker 53 % 27 % 27 % 15 Institut for ædelmetal 100 % 0 % 100 % 1 Samlet 65 % 16 % 49 % 514 Dimittendernes tilfredshed med uddannelsen hænger ikke sammen med deres aktuelle beskæftigelsesstatus. Tilfredsheden hænger derimod meget tæt sammen med dimittendernes tilbøjelighed til at anbefale deres uddannelse til andre. Jo større tilfredshed desto større sandsynlighed for at dimittenderne anbefaler uddannelsen til andre. Denne sammenhæng fremgår af nedenstående tabel. 9 Rapport

10 Tabel 2: Sammenhæng mellem tilfredshed og sandsynlighed for at anbefale uddannelsen. Utilfreds eller meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds eller tilfreds Total Meget sandsynligt eller sandsynligt 1 % 5 % 54 % 59 % Hverken eller 2 % 8 % 9 % 19 % Usandsynlig eller meget usandsynligt 13 % 7 % 2 % 21 % Total 16 % 19 % 65 % N=514 Størstedelen af de tilfredse dimittender svarer også, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Ligeledes svarer de fleste utilfredse dimittender, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Denne sammenhæng er også kendt inden for traditionel markedsanalyse. 3.3 KOMPETENCER I dette afsnit behandles kompetencer med fokus på dimittendernes brug af disse i deres nuværende beskæftigelse. Halvdelen af dimittenderne føler, at uddannelsen på KEA har rustet dem meget godt eller godt i forhold til deres nuværende beskæftigelse. 17 % mener derimod, at uddannelsen har rustet dem dårligt. Figur 1: Hvor godt har KEAs uddannelse rustet dig til dit nuværende job? 50% 40% 38% 30% 28% 20% 12% 7% 6% 0% Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N= Rapport

11 Dimittenderne, som er kommet i beskæftigelse, arbejder i høj grad med arbejdsopgaver, der ligger i forlængelse af deres uddannelse. Således svarer 8 ud af 10, at jobbet ligger i direkte forlængelse af deres uddannelse eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområde. Blot 1 ud af 10 svarer, at deres uddannelse ingen relevans har for deres nuværende job. Tabel 3: Er der sammenhæng mellem din uddannelses faglige indhold og dit nuværende job? Antal Procent Jobbet ligger i direkte forlængelse af min uddannelse % Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Min uddannelse har ingen relevans for mit nuværende job % Ved ikke 2 1 % Total % Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Vurderingen af egne kompetencer viser, at dimittenderne på variable som samarbejdsevne, teknisk/faglig viden og praktikophold mv. for mindst halvdelens vedkommende mener, at KEAuddannelsen i meget høj grad eller høj grad har styrket deres kompetencer gennem studietiden. KEA har i særlig høj grad styrket deres kompetencer inden for det praktiske gennem cases mv. Figur 2: I hvor høj grad har uddannelsen på KEA styrket dine kompetencer på følgende områder? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 11% 44% 31% 9% 4% Teknisk / faglig viden 14% 43% 25% 12% 6% Innovative tænkemåder 39% 32% 12% 5% Praksis - fx fra cases og praktikophold 17% 47% 19% 11% 5% Andre kompetencer 5% 32% 33% 7% 4% 18% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: N= Rapport

12 Dimittenderne anvender også de tillærte kompetencer fra uddannelsen i deres arbejde. Det er særligt den tekniske og faglige viden de bruger, men også samarbejdsevner. Ca. 20 % føler dog, at de kun i lav grad bruger deres kompetencer. Figur 3: I hvor høj grad bruger du følgende kompetencer fra din uddannelse i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 23% 41% 21% 7% 8% Teknisk / faglig viden 24% 40% 18% 8% Innovative tænkemåder 41% 25% 13% 9% Praksis - fx fra cases og praktikophold 18% 36% 24% 9% Andre kompetencer 12% 27% 33% 5% 7% 17% Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Undervisningen på uddannelsen er en af flere måde at oparbejde kompetencer på. Derfor er der i undersøgelsen også spurgt ind til lønnet studierelevant arbejde og praktikophold i udlandet. Ud over at styrke kompetencerne øger det også dimittendernes muligheder for at få et job. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob (se afsnit 3.4.2). En beskeden andel på 14 % har været på udlandsophold, og der er ikke den store variation mellem uddannelserne. Derimod har næsten halvdelen haft et lønnet studierelevant arbejde under uddannelsen. Studerende på bacheloruddannelserne har oftere et studiejob sammenlignet med de studerende på erhvervsakademiuddannelserne. Optometri og E-concept Development er de to uddannelser, hvor de studerende oftest har et studierelevant arbejde, mens de studerende på Produktionsteknolog og Datamatikeruddannelserne kun i mindre grad har studierelevant arbejde under studierne. 12 Rapport

13 Tabel 4: Relevant studiejob og udenlandsophold Har du været på udenlandsophold i forbindelse med din uddannelse, fx praktikophold i udlandet? Har du haft lønnet studierelevant arbejde undervejs i din uddannelse? Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % % Total % % De fleste dimittender har før, under og efter studiet været bevidste om deres fremtidsønsker i forhold til videreuddannelse og arbejde. Figur 4: I hvilken grad overvejede du videreuddannelse/arbejde før, under og efter studiet på KEA? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Efter 43% 27% 13% 5% 3% Under 27% 37% 18% 8% 6% 3% Før 34% 32% 15% 6% 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesfrekvens 47 % (242) af dimittenderne er på interviewtidspunktet (november/december 2013) i beskæftigelse enten som fuldtidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede eller selvstændige. 9 % (51) er ledige. Ledigheden er nogenlunde ens på tværs af studierne. 42 % (215) læser videre efter afsluttet uddannelse, hvilket uddybes yderligere i afsnit 3.5. Endelig er der 2 % (10) af dimittenderne, som enten er på barsel, sygemeldt eller andet. 13 Rapport

14 Tabel 5: Hvad laver du nu? Antal Procent Fuldtidsarbejde % Deltidsarbejde 21 4 % Ledig 30 6 % Ledig, men har været i arbejde efter endt uddannelse 17 3 % Læser videre på KEA % Læser videre på en anden institution % Andet, herunder barsel, sygdom mv % Total % En overordnet ledighed på 9 % blandt nyuddannede fra KEA er relativt lav. Til sammenligning har nyuddannede universitetskandidater en noget højere andel, som er ledige eller uden for arbejdsmarkedet. Langt størstedelen af de beskæftigede arbejder i den private sektor, herunder også de dimittender, som er selvstændige, men der er også nogle, som er ansat i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud af 10 er fastansatte, mens 2 ud af 10 har andre former for ansættelser - herunder tidsbegrænset ansættelse, vikariat, løntilskud, projektansat mv Vejen til det første job Dimittender, som enten er eller har været i beskæftigelse, er blevet spurgt ind til vejen til det første job. Vejen til det første job kan være lang, men for langt de fleste af dimittenderne fra KEA er den kort. Således har 85 % af dimittenderne fundet et job inden for 6 måneder efter afsluttet uddannelse, mens 15 % bruger længere tid. Godt 6 ud af 10 finder allerede arbejde inden eller lige efter afsluttet uddannelse, hvilket hænger sammen med netværk, praktikophold og studierelevant arbejde under studierne. 14 Rapport

15 Figur 5: Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job? 35% 30% 31% 32% 25% 22% 20% 15% 5% 9% 4% 2% 0% Før jeg afsluttede min uddannelse Lige efter jeg afsluttede min uddannelse 3-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 6-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse Mere end et år efter jeg afsluttede min uddannelse Ved ikke Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Omkring 33 % har fået arbejde uden at have sendt ansøgninger, mens 29 % har søgt henholdsvis 1-10 job, 19 % har søgt job og 17 % mere end 40 job. Selv om de fleste har sendt en eller flere ansøgninger, så får størstedelen arbejde gennem netværk (27 %). 24 % får arbejde gennem praktikophold, og 24 % får arbejde gennem traditionel ansøgning. Disse resultater stemmer godt overens med andre lignende undersøgelser, som viser, at de fleste jobåbninger aldrig bliver offentliggjort, men i stedet udfyldt af personer i virksomhedens netværk uden gennemførelse af en traditionel ansøgningsproces med jobopslag, ansøgning, samtale mv. Figur 6: Hvordan fik du et job? Gennem traditionel ansøgning 5% 5% 13% 2% 24% Via mit netværk Gennem mit praktikophold Gennem mit studiejob 24% 27% Gennem en uopfordret henvendelse Andet, noter: Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N= Rapport

16 3.4.3 Selvstændig En stor andel af dimittenderne har enten overvejet at blive selvstændige, eller er det allerede. 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. 14 % (74) har et cvr-nummer. Blandt dem er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse) mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Der er flest selvstændige inden for Multimediedesign og E-concept Development. I den danske arbejdsstyrke er 7 % selvstændige, men blandt arbejdsstyrken under 30 år er andelen 1,9 % og for arbejdsstyrken under 40 år er andelen 3,7 %. 1 Set i dette lys er andelen af selvstændige på enten deltid eller fuldtid blandt KEA dimittender relativt højt. Figur 7: Har du overvejet at starte egen virksomhed? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 14% 7% 0% Ja Nej Ved ikke Har CVR-nummer N=514 Tilbøjeligheden til at har eget CVR-nummer og drive selvstændig virksomhed på hel- eller deltid varierer i forhold til dimittenderne adgangsgivende uddannelse. Tilbøjeligheden er størst blandt Hhx erne, hvor 20 % er i denne gruppe. Derefter kommer de erhvervsuddannede og akademiuddannede med hhv. 11 og 10 %. Og endeligt er der dimittenderne med Stx, Hf og Htx som adgangsgivende eksamen, hvor hhv. 7, 8 og 8 % driver selvstædig virksomhed på hel- eller deltid. 1 Egne beregninger på baggrund af; Danmarks Statistik: Beskæftigede efter køn, branche (DB07), tid, alder og socioøkonomisk. 16 Rapport

17 3.5 VIDEREUDDANNELSE Lysten til videreuddannelse er stor blandt dimittenderne fra Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre efter afsluttet uddannelse, mens det gælder for 30 % af de bachelor og professionsbachelor uddannede. Blandt de dimittender, som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. Der er særlig mange fra de to store studieretninger designteknolog og multimediedesigner, som læser videre. For uddannelserne er overgangen til videreuddannelse hhv. 57 og 55 %. Også dimittenderne fra E-design og den internationale linje af multimediedesigner har høje videreuddannelsesfrekvenser, nemlig henholdsvis 71 % og 80 %. Omkring 20 % af bygningskonstruktørerne læser videre. Figur 8: Overgang til videreuddannelse. Multimediedesign (INT) E-design Designteknolog Multimediedesign IT-teknolog Produktionsteknolog Design & Business E-concept Development (INT) Datamatiker Produktudvikling og teknisk integration VVS installatør Web Development (INT) Bygningskonstruktør EL installatør Energiteknolog Optometri Institut for ædelmetal Samlet N=514 0% 0% 0% 0% 25% 24% 20% 57% 55% 50% 44% 44% 42% 40% 33% Godt halvdelen af dem der læser videre vælger en uddannelse på KEA, mens den anden halvdel vælger uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner. De mest populære uddannelsesinstitutioner er IT-Universitetet (ITU), Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Medie og Journalisthøjskole og CBS. Design & Business er den mest populære uddannelse for designteknologer og dimittender fra E- design. Blandt dimittender fra Multimediedesign er E-concept Development den mest populære videreuddannelse. 42% 71% 80% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 17 Rapport

18 Mange designteknologer læser videre ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor de primært vælger uddannelser inden for design og medier men også helt andre uddannelsesretninger. Eksempelvis læser en til tekstildesigner, en anden til projektleder inden for mediebranchen, en læser bachelor i grafisk kommunikation, mens en fjerde læser til folkeskolelærer. Det samme gælder dimittender fra multimediedesign, som læser videre på uddannelser inden for grafik, medier og web-udvikling. Størstedelen af de bygningskonstruktører, der læser videre, gør det ved andre uddannelsesinstitutioner. De vælger typisk kandidatuddannelser inden for byggeri, byggeriledelse og arkitektur. Endelig læser mange dimittender fra E-concept Development videre på uddannelser som informationsvidenskab, digital design eller en kandidat inden for IT. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at få merit fra sin uddannelse på KEA. 3.6 INDKOMST Uddannelse betaler sig. Det viser dimittendernes besvarelse af spørgsmålet om startløn. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr. og 7 % har en startløn over kr. 31 % af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelserne har en startløn under kr. og 12 % har en startløn over kr. Figur 9: Hvad var din startløn om året før skat (brutto)? Professionsbachelor og bachelor Erhvervsakademisk uddannelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 58% 47% 31% 33% 12% 7% 0% 1% Under kr kr. Over kr. Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. Det er særligt datamatikere, el-installatører og bygningskonstruktører, som opnår en høj startløn. Det samme gælder til en vis grad for dimittender fra web-development. Dimittenderne fra designteknolog og multimediedesign har de laveste startlønninger. 18 Rapport

19 4. Bilagsmateriale 4.1 REGISTERANALYSE Se vedlagt materiale. 4.2 TABELRAPPORT Se vedlagt materiale. 19 Rapport

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet

Kvalitetsrapport 2011. Center for studiekvalitet Kvalitetsrapport 2011 Center for studiekvalitet 2 Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapporten har til formål at afdække i hvor høj grad KEAs uddannelser lever op til de kvalitetsmål, som KEA og Ministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA

NØGLETALSRAPPORT 2013 KEA NØGLETALSRAPPORT 2013 1 KÆRE PROGRAMOMRÅDE Her er en nøgletalsrapport, som viser en række indikatorer på de forskellige programområder fordelt på tre hovedområder. På viser kvaliteten sig i mødet med de

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE JOACHIM BOLL (JOAB@R-M.COM) OM UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatstuderende og dimittender. 12 udvalgte

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 76% (3131/4115) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere