Dimittendundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2013"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål og baggrund Resume Læsevejledning 5 2. OM KEA BAGGRUND FOR DIMITTENDUNDERSØGELSE 6 3. KEAS DIMITTENDUNDERSØGELSE Om undersøgelsen Tilfredshed Kompetencer Beskæftigelse Beskæftigelsesfrekvens Vejen til det første job Selvstændig Videreuddannelse Indkomst BILAGSMATERIALE Registeranalyse Tabelrapport 19 2 Rapport

3 1. Indledning 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND Denne rapport præsenterer resultaterne af KEAs dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelsen er delt i to; en registeranalyse og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen afrapporteres i denne rapport. Registerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter alle danske dimittender fra For at få en høj svarprocent er undersøgelse gennemført med forskellige dataindsamlingsmetoder. Først er der sendt en , så et postalt brev og til sidst er alle dimittender blevet ringet op med henblik på at foretage et telefonisk interview. Dimittendundersøgelsen har til formål at afdække følgende emner: 1. Tilfredshed med uddannelsen 2. Tilegnelse og brug af kompetencer 3. Praktikophold og studiejob 4. Beskæftigelse efter dimission 5. Videreuddannelse efter dimission 6. Vejen til det første job 7. Antallet af selvstændigt erhvervsdrivende 8. Indkomst Tabellen neden for viser fordelingen af dimittender i forhold til fagområde, uddannelse og studieretning (dansk/international). Der er tale om dimittender på 18 uddannelser, som er fordelt på fire fagområder med mellem 4 og 233 dimittender for hver uddannelse. Samlet set er der 899 danske og 417 internationale dimittender. Internationale dimittender omfatter både danske og internationale studerende fra internationale uddannelsesretninger/linjer. 3 Rapport

4 1.2 RESUME Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEAs uddannelser fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der kom også nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca pr. år, og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne viser, at: Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. 65 % er enten tilfredse eller meget tilfredse, mens 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med uddannelsen på KEA. 47 % af dimittenderne er i en form for beskæftigelse, 9 % er ledige, 42 % læser videre og 2 % er enten på barsel, sygemeldt eller andet. Vejen til beskæftigelse er ikke ret lang for de flest dimittender. 8 ud af 10 finder beskæftigelse inden for 6 måneder. Med hensyn til dem, der er i beskæftigelse, så har ca. 1/3 fundet arbejde uden at sende nogle ansøgninger, 1/3 har søgt 1-10 job og 1/3 har søgt flere end 10 job. 9 ud af 10 af de beskæftigede arbejder i den private sektor, mens 1 ud af 10 arbejder i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud 10 beskæftigede har et job, som ligger direkte i forlængelse af deres uddannelser eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområder. Det er særligt den tekniske og faglige viden fra studiet, som dimittender bruger i deres arbejdsliv, men samarbejdsevner er også en vigtig kompetence. Ca. 20 % føler dog, at de i ret ringe grad bruger deres kompetencer. 14 % (74) har et cvr-nummer. Heraf er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse), mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Hele 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. Lysten til videreuddannelse er stor. Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre, mens det er 30 % af de professionsbachelor uddannede. Blandt dem som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. 14 % har været på udlandsophold, mens næsten halvdelen har haft studierelevant arbejde under studiet. Begge dele øger i høj grad dimittendernes mulighed for hurtigt at finde beskæftigelse efter studiet. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob. 4 Rapport

5 Uddannelse betaler sig. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr., mens 58 % af dimittenderne fra bacheloruddannelserne har en startløn på mellem og kr. 1.3 LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 fortæller kort om KEA som institution. Kapitel 3 viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne fra 2012 og indeholder afsnit om tilfredshed, kompetencer, beskæftigelse, videreuddannelse og indkomst. I kapitel 4 er registerundersøgelsen og tabelrapporten vedlagt som bilag. 5 Rapport

6 2. Om KEA baggrund for dimittendundersøgelse KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder. Der er studerende på fuldtidsuddannelserne, på efteruddannelse og 332 ansatte på KEA. KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST. Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEA fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der er også kommet nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. KEAs studerende og dimittender fordeler sig på en bred vifte af uddannelser ikke mindst fra det merkantilt/ samfundsvidenskabelige og tekniske fagområde. Erhvervsakademi-, professionsbachelor- og overbygninger med akademiske bacheloruddannelser giver en fascinerende mosaik af uddannelser, der befinder sig et krydsfelt mellem erhvervsfaglige og lange videregående uddannelser. Ekspansionen siden KEA startede har været stor. Også KOT-data for 2013 viser store stigninger i tilgang, bestand og fuldførte. Nogle uddannelser bl.a. de nye professionsbacheloruddannelser har så kort tid på bagen, at tallene skal behandles med varsomhed, også set i lyset af at erhvervslivet skal have tid til at reagere på de nye uddannelser. Andre lidt ældre og store uddannelser som datamatiker og multimediedesigner på EA-niveau og bygningskonstruktører på professionsbachelor niveau har mere stabile mønstre, selvom også de er påvirket af konjunkturer. KEA indtager en central placering i bestræbelserne på at nå den uddannelsespolitiske målsætning, om at 60 % skal afslutte en videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne svinger på landsplan mellem 5 og 10 % i den såkaldte profilmodel. I hovedstadsområdet samt København og Frederiksberg Kommune svinger de på nogenlunde samme måde. Reelt er det over 10 %, som tager en erhvervsakademiuddannelse, fordi en pæn andel læser videre. 6 Rapport

7 Professionsbacheloruddannelserne på KEA bidrager ligeledes til opfyldelsen af de uddannelsespolitiske målsætninger. Hvis man anskuer alle studerende under et, kommer 42 % fra gymnasiale uddannelser, 21 % fra erhvervsuddannelser, 18 % fra andre videregående uddannelse og 15 % har en uddannelsesmæssig baggrund fra udlandet, som ikke er nærmere angivet. Godt en tredjedel af dimittenderne overgår til en videreuddannelse inden for et år efter endt uddannelse på KEA. Det er typisk dimittender fra KVU-uddannelser, som overgår til professionsbacheloruddannelser. 7 Rapport

8 3. KEAs dimittendundersøgelse 3.1 OM UNDERSØGELSEN Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 514 gennemførte interview med dimittender fra Københavns Erhvervsakademi (KEA). Interviewene er gennemført i perioden 22. november 18. december For at opnå et tilfredsstillende antal interview blev der i denne periode taget flere forskellige metoder til datafangst i brug. Populationsoversigten indeholdt gyldige kontaktoplysninger på 1036 dimittender, gyldige adresseoplysninger for dimittender, adresser for 990 dimittender og telefonnumre for 783 dimittender. Der er gennemført 514 interview. På den baggrund er svarprocenten 50 %. Indledningsvist blev der udsendt en invitationsmail indeholdende informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn og kodeord til et webbaseret spørgeskema. Efterfølgende blev der udsendt én påmindelsesmail til de dimittender, som efter tre dage endnu ikke havde deltaget. Næste led i dataindsamlingen var udsendelsen af et postalt invitationsbrev, som igen indeholdt informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn til et webbaseret spørgeskema. Kort efter blev en telefonisk påmindelsesringning iværksat, hvor dimittenderne også blev tilbudt at gennemføre interviewet over telefonen. Da der er tale om dimittender fra 2012, kan en del af kontaktoplysninger antages at være forældede. Oprindeligt var tanken derfor, at man på baggrund af personnumre kunne foretage en adresseberegning og efterfølgende en telefonnummerberegning af populationsoversigten. Grundet længere sagsbehandlingstider hos henholdsvis Datatilsynet og Statens Serum Institut end forventet, måtte undersøgelsen imidlertid gennemføres på baggrund af de allerede forhåndenværende kontaktoplysninger. 3.2 TILFREDSHED Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. Således svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse fra KEA. 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel der er henholdsvis tilfredse og utilfredse opdelt på uddannelse. Anden kolonne viser andelen af dimittender, som er meget tilfredse eller tilfredse, og tredje kolonne viser andelen, der utilfredse eller meget utilfredse. Rækkefølgen på uddannelserne er ordnet efter PDI-scoren, som er beregnet ved at trække andelen af utilfredse fra andelen af tilfredse. 8 Rapport

9 Det vil sige, at dimittenderne fra produktudvikling og teknisk integration er de mest tilfredse og så fremdeles. Længst til højre fremgår antallet af interview gennemført. Tabel 1: Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din uddannelse fra KEA? Meget tilfreds eller tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds PDI N Produktudvikling og teknisk integration 78 % 0 % 78 % 9 Bygningskonstruktør 82 % 8 % 74 % 65 Optometri 82 % 12 % 71 % 17 Energiteknolog 83 % 17 % 67 % 6 Produktionsteknolog 78 % 11 % 67 % 18 Web Development (INT) 76 % 24 % 53 % 17 Multimediedesign 66 % 14 % 52 % 65 VVS installatør 63 % 13 % 50 % 8 Design & Business 66 % 18 % 48 % 62 EL installatør 63 % 21 % 42 % 19 Multimediedesign INT 50 % 10 % 40 % 10 E-concept Development (INT) 59 % 22 % 38 % 64 Designteknolog 51 % 15 % 36 % 105 IT-teknolog 58 % 25 % 33 % 12 E-design 62 % 29 % 33 % 21 Datamatiker 53 % 27 % 27 % 15 Institut for ædelmetal 100 % 0 % 100 % 1 Samlet 65 % 16 % 49 % 514 Dimittendernes tilfredshed med uddannelsen hænger ikke sammen med deres aktuelle beskæftigelsesstatus. Tilfredsheden hænger derimod meget tæt sammen med dimittendernes tilbøjelighed til at anbefale deres uddannelse til andre. Jo større tilfredshed desto større sandsynlighed for at dimittenderne anbefaler uddannelsen til andre. Denne sammenhæng fremgår af nedenstående tabel. 9 Rapport

10 Tabel 2: Sammenhæng mellem tilfredshed og sandsynlighed for at anbefale uddannelsen. Utilfreds eller meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds eller tilfreds Total Meget sandsynligt eller sandsynligt 1 % 5 % 54 % 59 % Hverken eller 2 % 8 % 9 % 19 % Usandsynlig eller meget usandsynligt 13 % 7 % 2 % 21 % Total 16 % 19 % 65 % N=514 Størstedelen af de tilfredse dimittender svarer også, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Ligeledes svarer de fleste utilfredse dimittender, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Denne sammenhæng er også kendt inden for traditionel markedsanalyse. 3.3 KOMPETENCER I dette afsnit behandles kompetencer med fokus på dimittendernes brug af disse i deres nuværende beskæftigelse. Halvdelen af dimittenderne føler, at uddannelsen på KEA har rustet dem meget godt eller godt i forhold til deres nuværende beskæftigelse. 17 % mener derimod, at uddannelsen har rustet dem dårligt. Figur 1: Hvor godt har KEAs uddannelse rustet dig til dit nuværende job? 50% 40% 38% 30% 28% 20% 12% 7% 6% 0% Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N= Rapport

11 Dimittenderne, som er kommet i beskæftigelse, arbejder i høj grad med arbejdsopgaver, der ligger i forlængelse af deres uddannelse. Således svarer 8 ud af 10, at jobbet ligger i direkte forlængelse af deres uddannelse eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområde. Blot 1 ud af 10 svarer, at deres uddannelse ingen relevans har for deres nuværende job. Tabel 3: Er der sammenhæng mellem din uddannelses faglige indhold og dit nuværende job? Antal Procent Jobbet ligger i direkte forlængelse af min uddannelse % Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Min uddannelse har ingen relevans for mit nuværende job % Ved ikke 2 1 % Total % Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Vurderingen af egne kompetencer viser, at dimittenderne på variable som samarbejdsevne, teknisk/faglig viden og praktikophold mv. for mindst halvdelens vedkommende mener, at KEAuddannelsen i meget høj grad eller høj grad har styrket deres kompetencer gennem studietiden. KEA har i særlig høj grad styrket deres kompetencer inden for det praktiske gennem cases mv. Figur 2: I hvor høj grad har uddannelsen på KEA styrket dine kompetencer på følgende områder? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 11% 44% 31% 9% 4% Teknisk / faglig viden 14% 43% 25% 12% 6% Innovative tænkemåder 39% 32% 12% 5% Praksis - fx fra cases og praktikophold 17% 47% 19% 11% 5% Andre kompetencer 5% 32% 33% 7% 4% 18% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: N= Rapport

12 Dimittenderne anvender også de tillærte kompetencer fra uddannelsen i deres arbejde. Det er særligt den tekniske og faglige viden de bruger, men også samarbejdsevner. Ca. 20 % føler dog, at de kun i lav grad bruger deres kompetencer. Figur 3: I hvor høj grad bruger du følgende kompetencer fra din uddannelse i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 23% 41% 21% 7% 8% Teknisk / faglig viden 24% 40% 18% 8% Innovative tænkemåder 41% 25% 13% 9% Praksis - fx fra cases og praktikophold 18% 36% 24% 9% Andre kompetencer 12% 27% 33% 5% 7% 17% Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Undervisningen på uddannelsen er en af flere måde at oparbejde kompetencer på. Derfor er der i undersøgelsen også spurgt ind til lønnet studierelevant arbejde og praktikophold i udlandet. Ud over at styrke kompetencerne øger det også dimittendernes muligheder for at få et job. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob (se afsnit 3.4.2). En beskeden andel på 14 % har været på udlandsophold, og der er ikke den store variation mellem uddannelserne. Derimod har næsten halvdelen haft et lønnet studierelevant arbejde under uddannelsen. Studerende på bacheloruddannelserne har oftere et studiejob sammenlignet med de studerende på erhvervsakademiuddannelserne. Optometri og E-concept Development er de to uddannelser, hvor de studerende oftest har et studierelevant arbejde, mens de studerende på Produktionsteknolog og Datamatikeruddannelserne kun i mindre grad har studierelevant arbejde under studierne. 12 Rapport

13 Tabel 4: Relevant studiejob og udenlandsophold Har du været på udenlandsophold i forbindelse med din uddannelse, fx praktikophold i udlandet? Har du haft lønnet studierelevant arbejde undervejs i din uddannelse? Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % % Total % % De fleste dimittender har før, under og efter studiet været bevidste om deres fremtidsønsker i forhold til videreuddannelse og arbejde. Figur 4: I hvilken grad overvejede du videreuddannelse/arbejde før, under og efter studiet på KEA? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Efter 43% 27% 13% 5% 3% Under 27% 37% 18% 8% 6% 3% Før 34% 32% 15% 6% 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesfrekvens 47 % (242) af dimittenderne er på interviewtidspunktet (november/december 2013) i beskæftigelse enten som fuldtidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede eller selvstændige. 9 % (51) er ledige. Ledigheden er nogenlunde ens på tværs af studierne. 42 % (215) læser videre efter afsluttet uddannelse, hvilket uddybes yderligere i afsnit 3.5. Endelig er der 2 % (10) af dimittenderne, som enten er på barsel, sygemeldt eller andet. 13 Rapport

14 Tabel 5: Hvad laver du nu? Antal Procent Fuldtidsarbejde % Deltidsarbejde 21 4 % Ledig 30 6 % Ledig, men har været i arbejde efter endt uddannelse 17 3 % Læser videre på KEA % Læser videre på en anden institution % Andet, herunder barsel, sygdom mv % Total % En overordnet ledighed på 9 % blandt nyuddannede fra KEA er relativt lav. Til sammenligning har nyuddannede universitetskandidater en noget højere andel, som er ledige eller uden for arbejdsmarkedet. Langt størstedelen af de beskæftigede arbejder i den private sektor, herunder også de dimittender, som er selvstændige, men der er også nogle, som er ansat i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud af 10 er fastansatte, mens 2 ud af 10 har andre former for ansættelser - herunder tidsbegrænset ansættelse, vikariat, løntilskud, projektansat mv Vejen til det første job Dimittender, som enten er eller har været i beskæftigelse, er blevet spurgt ind til vejen til det første job. Vejen til det første job kan være lang, men for langt de fleste af dimittenderne fra KEA er den kort. Således har 85 % af dimittenderne fundet et job inden for 6 måneder efter afsluttet uddannelse, mens 15 % bruger længere tid. Godt 6 ud af 10 finder allerede arbejde inden eller lige efter afsluttet uddannelse, hvilket hænger sammen med netværk, praktikophold og studierelevant arbejde under studierne. 14 Rapport

15 Figur 5: Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job? 35% 30% 31% 32% 25% 22% 20% 15% 5% 9% 4% 2% 0% Før jeg afsluttede min uddannelse Lige efter jeg afsluttede min uddannelse 3-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 6-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse Mere end et år efter jeg afsluttede min uddannelse Ved ikke Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Omkring 33 % har fået arbejde uden at have sendt ansøgninger, mens 29 % har søgt henholdsvis 1-10 job, 19 % har søgt job og 17 % mere end 40 job. Selv om de fleste har sendt en eller flere ansøgninger, så får størstedelen arbejde gennem netværk (27 %). 24 % får arbejde gennem praktikophold, og 24 % får arbejde gennem traditionel ansøgning. Disse resultater stemmer godt overens med andre lignende undersøgelser, som viser, at de fleste jobåbninger aldrig bliver offentliggjort, men i stedet udfyldt af personer i virksomhedens netværk uden gennemførelse af en traditionel ansøgningsproces med jobopslag, ansøgning, samtale mv. Figur 6: Hvordan fik du et job? Gennem traditionel ansøgning 5% 5% 13% 2% 24% Via mit netværk Gennem mit praktikophold Gennem mit studiejob 24% 27% Gennem en uopfordret henvendelse Andet, noter: Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N= Rapport

16 3.4.3 Selvstændig En stor andel af dimittenderne har enten overvejet at blive selvstændige, eller er det allerede. 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. 14 % (74) har et cvr-nummer. Blandt dem er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse) mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Der er flest selvstændige inden for Multimediedesign og E-concept Development. I den danske arbejdsstyrke er 7 % selvstændige, men blandt arbejdsstyrken under 30 år er andelen 1,9 % og for arbejdsstyrken under 40 år er andelen 3,7 %. 1 Set i dette lys er andelen af selvstændige på enten deltid eller fuldtid blandt KEA dimittender relativt højt. Figur 7: Har du overvejet at starte egen virksomhed? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 14% 7% 0% Ja Nej Ved ikke Har CVR-nummer N=514 Tilbøjeligheden til at har eget CVR-nummer og drive selvstændig virksomhed på hel- eller deltid varierer i forhold til dimittenderne adgangsgivende uddannelse. Tilbøjeligheden er størst blandt Hhx erne, hvor 20 % er i denne gruppe. Derefter kommer de erhvervsuddannede og akademiuddannede med hhv. 11 og 10 %. Og endeligt er der dimittenderne med Stx, Hf og Htx som adgangsgivende eksamen, hvor hhv. 7, 8 og 8 % driver selvstædig virksomhed på hel- eller deltid. 1 Egne beregninger på baggrund af; Danmarks Statistik: Beskæftigede efter køn, branche (DB07), tid, alder og socioøkonomisk. 16 Rapport

17 3.5 VIDEREUDDANNELSE Lysten til videreuddannelse er stor blandt dimittenderne fra Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre efter afsluttet uddannelse, mens det gælder for 30 % af de bachelor og professionsbachelor uddannede. Blandt de dimittender, som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. Der er særlig mange fra de to store studieretninger designteknolog og multimediedesigner, som læser videre. For uddannelserne er overgangen til videreuddannelse hhv. 57 og 55 %. Også dimittenderne fra E-design og den internationale linje af multimediedesigner har høje videreuddannelsesfrekvenser, nemlig henholdsvis 71 % og 80 %. Omkring 20 % af bygningskonstruktørerne læser videre. Figur 8: Overgang til videreuddannelse. Multimediedesign (INT) E-design Designteknolog Multimediedesign IT-teknolog Produktionsteknolog Design & Business E-concept Development (INT) Datamatiker Produktudvikling og teknisk integration VVS installatør Web Development (INT) Bygningskonstruktør EL installatør Energiteknolog Optometri Institut for ædelmetal Samlet N=514 0% 0% 0% 0% 25% 24% 20% 57% 55% 50% 44% 44% 42% 40% 33% Godt halvdelen af dem der læser videre vælger en uddannelse på KEA, mens den anden halvdel vælger uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner. De mest populære uddannelsesinstitutioner er IT-Universitetet (ITU), Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Medie og Journalisthøjskole og CBS. Design & Business er den mest populære uddannelse for designteknologer og dimittender fra E- design. Blandt dimittender fra Multimediedesign er E-concept Development den mest populære videreuddannelse. 42% 71% 80% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 17 Rapport

18 Mange designteknologer læser videre ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor de primært vælger uddannelser inden for design og medier men også helt andre uddannelsesretninger. Eksempelvis læser en til tekstildesigner, en anden til projektleder inden for mediebranchen, en læser bachelor i grafisk kommunikation, mens en fjerde læser til folkeskolelærer. Det samme gælder dimittender fra multimediedesign, som læser videre på uddannelser inden for grafik, medier og web-udvikling. Størstedelen af de bygningskonstruktører, der læser videre, gør det ved andre uddannelsesinstitutioner. De vælger typisk kandidatuddannelser inden for byggeri, byggeriledelse og arkitektur. Endelig læser mange dimittender fra E-concept Development videre på uddannelser som informationsvidenskab, digital design eller en kandidat inden for IT. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at få merit fra sin uddannelse på KEA. 3.6 INDKOMST Uddannelse betaler sig. Det viser dimittendernes besvarelse af spørgsmålet om startløn. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr. og 7 % har en startløn over kr. 31 % af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelserne har en startløn under kr. og 12 % har en startløn over kr. Figur 9: Hvad var din startløn om året før skat (brutto)? Professionsbachelor og bachelor Erhvervsakademisk uddannelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 58% 47% 31% 33% 12% 7% 0% 1% Under kr kr. Over kr. Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. Det er særligt datamatikere, el-installatører og bygningskonstruktører, som opnår en høj startløn. Det samme gælder til en vis grad for dimittender fra web-development. Dimittenderne fra designteknolog og multimediedesign har de laveste startlønninger. 18 Rapport

19 4. Bilagsmateriale 4.1 REGISTERANALYSE Se vedlagt materiale. 4.2 TABELRAPPORT Se vedlagt materiale. 19 Rapport

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Undersøgelse udarbejdet af Akademikernes Centralorganisation i samarbejde med de fem akademiske a-kasser (AAK, IAK, MA, CA og AJKS)

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere