Dimittendundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2013"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål og baggrund Resume Læsevejledning 5 2. OM KEA BAGGRUND FOR DIMITTENDUNDERSØGELSE 6 3. KEAS DIMITTENDUNDERSØGELSE Om undersøgelsen Tilfredshed Kompetencer Beskæftigelse Beskæftigelsesfrekvens Vejen til det første job Selvstændig Videreuddannelse Indkomst BILAGSMATERIALE Registeranalyse Tabelrapport 19 2 Rapport

3 1. Indledning 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND Denne rapport præsenterer resultaterne af KEAs dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelsen er delt i to; en registeranalyse og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen afrapporteres i denne rapport. Registerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter alle danske dimittender fra For at få en høj svarprocent er undersøgelse gennemført med forskellige dataindsamlingsmetoder. Først er der sendt en , så et postalt brev og til sidst er alle dimittender blevet ringet op med henblik på at foretage et telefonisk interview. Dimittendundersøgelsen har til formål at afdække følgende emner: 1. Tilfredshed med uddannelsen 2. Tilegnelse og brug af kompetencer 3. Praktikophold og studiejob 4. Beskæftigelse efter dimission 5. Videreuddannelse efter dimission 6. Vejen til det første job 7. Antallet af selvstændigt erhvervsdrivende 8. Indkomst Tabellen neden for viser fordelingen af dimittender i forhold til fagområde, uddannelse og studieretning (dansk/international). Der er tale om dimittender på 18 uddannelser, som er fordelt på fire fagområder med mellem 4 og 233 dimittender for hver uddannelse. Samlet set er der 899 danske og 417 internationale dimittender. Internationale dimittender omfatter både danske og internationale studerende fra internationale uddannelsesretninger/linjer. 3 Rapport

4 1.2 RESUME Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEAs uddannelser fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der kom også nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca pr. år, og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. Spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne viser, at: Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. 65 % er enten tilfredse eller meget tilfredse, mens 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med uddannelsen på KEA. 47 % af dimittenderne er i en form for beskæftigelse, 9 % er ledige, 42 % læser videre og 2 % er enten på barsel, sygemeldt eller andet. Vejen til beskæftigelse er ikke ret lang for de flest dimittender. 8 ud af 10 finder beskæftigelse inden for 6 måneder. Med hensyn til dem, der er i beskæftigelse, så har ca. 1/3 fundet arbejde uden at sende nogle ansøgninger, 1/3 har søgt 1-10 job og 1/3 har søgt flere end 10 job. 9 ud af 10 af de beskæftigede arbejder i den private sektor, mens 1 ud af 10 arbejder i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud 10 beskæftigede har et job, som ligger direkte i forlængelse af deres uddannelser eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområder. Det er særligt den tekniske og faglige viden fra studiet, som dimittender bruger i deres arbejdsliv, men samarbejdsevner er også en vigtig kompetence. Ca. 20 % føler dog, at de i ret ringe grad bruger deres kompetencer. 14 % (74) har et cvr-nummer. Heraf er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse), mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Hele 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. Lysten til videreuddannelse er stor. Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre, mens det er 30 % af de professionsbachelor uddannede. Blandt dem som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. 14 % har været på udlandsophold, mens næsten halvdelen har haft studierelevant arbejde under studiet. Begge dele øger i høj grad dimittendernes mulighed for hurtigt at finde beskæftigelse efter studiet. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob. 4 Rapport

5 Uddannelse betaler sig. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr., mens 58 % af dimittenderne fra bacheloruddannelserne har en startløn på mellem og kr. 1.3 LÆSEVEJLEDNING Kapitel 2 fortæller kort om KEA som institution. Kapitel 3 viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt dimittenderne fra 2012 og indeholder afsnit om tilfredshed, kompetencer, beskæftigelse, videreuddannelse og indkomst. I kapitel 4 er registerundersøgelsen og tabelrapporten vedlagt som bilag. 5 Rapport

6 2. Om KEA baggrund for dimittendundersøgelse KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder. Der er studerende på fuldtidsuddannelserne, på efteruddannelse og 332 ansatte på KEA. KEA blev etableret i 2008 med udgangspunkt i Lov om erhvervsakademier, der blev vedtaget af Folketinget i marts KEA er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST. Der har været en kraftig vækst i tilgangen til KEA fra 2008 til På kun fem år er optaget mere end fordoblet fra til Stigningen er i høj grad et resultat af øget tilgang til de eksisterende uddannelser som datamatiker, multimediedesigner, bygningskonstruktør etc. Men der er også kommet nye uddannelser som Økonomi-IT, design-business etc. Antallet af fuldførte på KEA er hurtigt nået op på ca og vil stige kraftigt i de kommende år. Bygningskonstruktører, multimediedesignere og designteknologer er de tre største uddannelser med godt halvdelen af det samlede antal fuldførte. KEAs studerende og dimittender fordeler sig på en bred vifte af uddannelser ikke mindst fra det merkantilt/ samfundsvidenskabelige og tekniske fagområde. Erhvervsakademi-, professionsbachelor- og overbygninger med akademiske bacheloruddannelser giver en fascinerende mosaik af uddannelser, der befinder sig et krydsfelt mellem erhvervsfaglige og lange videregående uddannelser. Ekspansionen siden KEA startede har været stor. Også KOT-data for 2013 viser store stigninger i tilgang, bestand og fuldførte. Nogle uddannelser bl.a. de nye professionsbacheloruddannelser har så kort tid på bagen, at tallene skal behandles med varsomhed, også set i lyset af at erhvervslivet skal have tid til at reagere på de nye uddannelser. Andre lidt ældre og store uddannelser som datamatiker og multimediedesigner på EA-niveau og bygningskonstruktører på professionsbachelor niveau har mere stabile mønstre, selvom også de er påvirket af konjunkturer. KEA indtager en central placering i bestræbelserne på at nå den uddannelsespolitiske målsætning, om at 60 % skal afslutte en videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne svinger på landsplan mellem 5 og 10 % i den såkaldte profilmodel. I hovedstadsområdet samt København og Frederiksberg Kommune svinger de på nogenlunde samme måde. Reelt er det over 10 %, som tager en erhvervsakademiuddannelse, fordi en pæn andel læser videre. 6 Rapport

7 Professionsbacheloruddannelserne på KEA bidrager ligeledes til opfyldelsen af de uddannelsespolitiske målsætninger. Hvis man anskuer alle studerende under et, kommer 42 % fra gymnasiale uddannelser, 21 % fra erhvervsuddannelser, 18 % fra andre videregående uddannelse og 15 % har en uddannelsesmæssig baggrund fra udlandet, som ikke er nærmere angivet. Godt en tredjedel af dimittenderne overgår til en videreuddannelse inden for et år efter endt uddannelse på KEA. Det er typisk dimittender fra KVU-uddannelser, som overgår til professionsbacheloruddannelser. 7 Rapport

8 3. KEAs dimittendundersøgelse 3.1 OM UNDERSØGELSEN Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 514 gennemførte interview med dimittender fra Københavns Erhvervsakademi (KEA). Interviewene er gennemført i perioden 22. november 18. december For at opnå et tilfredsstillende antal interview blev der i denne periode taget flere forskellige metoder til datafangst i brug. Populationsoversigten indeholdt gyldige kontaktoplysninger på 1036 dimittender, gyldige adresseoplysninger for dimittender, adresser for 990 dimittender og telefonnumre for 783 dimittender. Der er gennemført 514 interview. På den baggrund er svarprocenten 50 %. Indledningsvist blev der udsendt en invitationsmail indeholdende informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn og kodeord til et webbaseret spørgeskema. Efterfølgende blev der udsendt én påmindelsesmail til de dimittender, som efter tre dage endnu ikke havde deltaget. Næste led i dataindsamlingen var udsendelsen af et postalt invitationsbrev, som igen indeholdt informationer om undersøgelsens baggrund og formål samt et unikt brugernavn til et webbaseret spørgeskema. Kort efter blev en telefonisk påmindelsesringning iværksat, hvor dimittenderne også blev tilbudt at gennemføre interviewet over telefonen. Da der er tale om dimittender fra 2012, kan en del af kontaktoplysninger antages at være forældede. Oprindeligt var tanken derfor, at man på baggrund af personnumre kunne foretage en adresseberegning og efterfølgende en telefonnummerberegning af populationsoversigten. Grundet længere sagsbehandlingstider hos henholdsvis Datatilsynet og Statens Serum Institut end forventet, måtte undersøgelsen imidlertid gennemføres på baggrund af de allerede forhåndenværende kontaktoplysninger. 3.2 TILFREDSHED Dimittendernes tilfredshed med studiet er generel høj. Således svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse fra KEA. 16 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel der er henholdsvis tilfredse og utilfredse opdelt på uddannelse. Anden kolonne viser andelen af dimittender, som er meget tilfredse eller tilfredse, og tredje kolonne viser andelen, der utilfredse eller meget utilfredse. Rækkefølgen på uddannelserne er ordnet efter PDI-scoren, som er beregnet ved at trække andelen af utilfredse fra andelen af tilfredse. 8 Rapport

9 Det vil sige, at dimittenderne fra produktudvikling og teknisk integration er de mest tilfredse og så fremdeles. Længst til højre fremgår antallet af interview gennemført. Tabel 1: Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din uddannelse fra KEA? Meget tilfreds eller tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds PDI N Produktudvikling og teknisk integration 78 % 0 % 78 % 9 Bygningskonstruktør 82 % 8 % 74 % 65 Optometri 82 % 12 % 71 % 17 Energiteknolog 83 % 17 % 67 % 6 Produktionsteknolog 78 % 11 % 67 % 18 Web Development (INT) 76 % 24 % 53 % 17 Multimediedesign 66 % 14 % 52 % 65 VVS installatør 63 % 13 % 50 % 8 Design & Business 66 % 18 % 48 % 62 EL installatør 63 % 21 % 42 % 19 Multimediedesign INT 50 % 10 % 40 % 10 E-concept Development (INT) 59 % 22 % 38 % 64 Designteknolog 51 % 15 % 36 % 105 IT-teknolog 58 % 25 % 33 % 12 E-design 62 % 29 % 33 % 21 Datamatiker 53 % 27 % 27 % 15 Institut for ædelmetal 100 % 0 % 100 % 1 Samlet 65 % 16 % 49 % 514 Dimittendernes tilfredshed med uddannelsen hænger ikke sammen med deres aktuelle beskæftigelsesstatus. Tilfredsheden hænger derimod meget tæt sammen med dimittendernes tilbøjelighed til at anbefale deres uddannelse til andre. Jo større tilfredshed desto større sandsynlighed for at dimittenderne anbefaler uddannelsen til andre. Denne sammenhæng fremgår af nedenstående tabel. 9 Rapport

10 Tabel 2: Sammenhæng mellem tilfredshed og sandsynlighed for at anbefale uddannelsen. Utilfreds eller meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds eller tilfreds Total Meget sandsynligt eller sandsynligt 1 % 5 % 54 % 59 % Hverken eller 2 % 8 % 9 % 19 % Usandsynlig eller meget usandsynligt 13 % 7 % 2 % 21 % Total 16 % 19 % 65 % N=514 Størstedelen af de tilfredse dimittender svarer også, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Ligeledes svarer de fleste utilfredse dimittender, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de vil anbefale uddannelsen til andre. Denne sammenhæng er også kendt inden for traditionel markedsanalyse. 3.3 KOMPETENCER I dette afsnit behandles kompetencer med fokus på dimittendernes brug af disse i deres nuværende beskæftigelse. Halvdelen af dimittenderne føler, at uddannelsen på KEA har rustet dem meget godt eller godt i forhold til deres nuværende beskæftigelse. 17 % mener derimod, at uddannelsen har rustet dem dårligt. Figur 1: Hvor godt har KEAs uddannelse rustet dig til dit nuværende job? 50% 40% 38% 30% 28% 20% 12% 7% 6% 0% Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N= Rapport

11 Dimittenderne, som er kommet i beskæftigelse, arbejder i høj grad med arbejdsopgaver, der ligger i forlængelse af deres uddannelse. Således svarer 8 ud af 10, at jobbet ligger i direkte forlængelse af deres uddannelse eller inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområde. Blot 1 ud af 10 svarer, at deres uddannelse ingen relevans har for deres nuværende job. Tabel 3: Er der sammenhæng mellem din uddannelses faglige indhold og dit nuværende job? Antal Procent Jobbet ligger i direkte forlængelse af min uddannelse % Jobbet ligger inden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Jobbet ligger uden for min uddannelses traditionelle ansættelsesområder % Min uddannelse har ingen relevans for mit nuværende job % Ved ikke 2 1 % Total % Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Vurderingen af egne kompetencer viser, at dimittenderne på variable som samarbejdsevne, teknisk/faglig viden og praktikophold mv. for mindst halvdelens vedkommende mener, at KEAuddannelsen i meget høj grad eller høj grad har styrket deres kompetencer gennem studietiden. KEA har i særlig høj grad styrket deres kompetencer inden for det praktiske gennem cases mv. Figur 2: I hvor høj grad har uddannelsen på KEA styrket dine kompetencer på følgende områder? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 11% 44% 31% 9% 4% Teknisk / faglig viden 14% 43% 25% 12% 6% Innovative tænkemåder 39% 32% 12% 5% Praksis - fx fra cases og praktikophold 17% 47% 19% 11% 5% Andre kompetencer 5% 32% 33% 7% 4% 18% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: N= Rapport

12 Dimittenderne anvender også de tillærte kompetencer fra uddannelsen i deres arbejde. Det er særligt den tekniske og faglige viden de bruger, men også samarbejdsevner. Ca. 20 % føler dog, at de kun i lav grad bruger deres kompetencer. Figur 3: I hvor høj grad bruger du følgende kompetencer fra din uddannelse i dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Samarbejdsevner 23% 41% 21% 7% 8% Teknisk / faglig viden 24% 40% 18% 8% Innovative tænkemåder 41% 25% 13% 9% Praksis - fx fra cases og praktikophold 18% 36% 24% 9% Andre kompetencer 12% 27% 33% 5% 7% 17% Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Undervisningen på uddannelsen er en af flere måde at oparbejde kompetencer på. Derfor er der i undersøgelsen også spurgt ind til lønnet studierelevant arbejde og praktikophold i udlandet. Ud over at styrke kompetencerne øger det også dimittendernes muligheder for at få et job. Godt 6 ud af 10 har således fundet deres første job gennem netværk, praktikjob eller studiejob (se afsnit 3.4.2). En beskeden andel på 14 % har været på udlandsophold, og der er ikke den store variation mellem uddannelserne. Derimod har næsten halvdelen haft et lønnet studierelevant arbejde under uddannelsen. Studerende på bacheloruddannelserne har oftere et studiejob sammenlignet med de studerende på erhvervsakademiuddannelserne. Optometri og E-concept Development er de to uddannelser, hvor de studerende oftest har et studierelevant arbejde, mens de studerende på Produktionsteknolog og Datamatikeruddannelserne kun i mindre grad har studierelevant arbejde under studierne. 12 Rapport

13 Tabel 4: Relevant studiejob og udenlandsophold Har du været på udenlandsophold i forbindelse med din uddannelse, fx praktikophold i udlandet? Har du haft lønnet studierelevant arbejde undervejs i din uddannelse? Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % % Total % % De fleste dimittender har før, under og efter studiet været bevidste om deres fremtidsønsker i forhold til videreuddannelse og arbejde. Figur 4: I hvilken grad overvejede du videreuddannelse/arbejde før, under og efter studiet på KEA? I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Efter 43% 27% 13% 5% 3% Under 27% 37% 18% 8% 6% 3% Før 34% 32% 15% 6% 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N= BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesfrekvens 47 % (242) af dimittenderne er på interviewtidspunktet (november/december 2013) i beskæftigelse enten som fuldtidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede eller selvstændige. 9 % (51) er ledige. Ledigheden er nogenlunde ens på tværs af studierne. 42 % (215) læser videre efter afsluttet uddannelse, hvilket uddybes yderligere i afsnit 3.5. Endelig er der 2 % (10) af dimittenderne, som enten er på barsel, sygemeldt eller andet. 13 Rapport

14 Tabel 5: Hvad laver du nu? Antal Procent Fuldtidsarbejde % Deltidsarbejde 21 4 % Ledig 30 6 % Ledig, men har været i arbejde efter endt uddannelse 17 3 % Læser videre på KEA % Læser videre på en anden institution % Andet, herunder barsel, sygdom mv % Total % En overordnet ledighed på 9 % blandt nyuddannede fra KEA er relativt lav. Til sammenligning har nyuddannede universitetskandidater en noget højere andel, som er ledige eller uden for arbejdsmarkedet. Langt størstedelen af de beskæftigede arbejder i den private sektor, herunder også de dimittender, som er selvstændige, men der er også nogle, som er ansat i den offentlige eller frivillige sektor. 8 ud af 10 er fastansatte, mens 2 ud af 10 har andre former for ansættelser - herunder tidsbegrænset ansættelse, vikariat, løntilskud, projektansat mv Vejen til det første job Dimittender, som enten er eller har været i beskæftigelse, er blevet spurgt ind til vejen til det første job. Vejen til det første job kan være lang, men for langt de fleste af dimittenderne fra KEA er den kort. Således har 85 % af dimittenderne fundet et job inden for 6 måneder efter afsluttet uddannelse, mens 15 % bruger længere tid. Godt 6 ud af 10 finder allerede arbejde inden eller lige efter afsluttet uddannelse, hvilket hænger sammen med netværk, praktikophold og studierelevant arbejde under studierne. 14 Rapport

15 Figur 5: Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job? 35% 30% 31% 32% 25% 22% 20% 15% 5% 9% 4% 2% 0% Før jeg afsluttede min uddannelse Lige efter jeg afsluttede min uddannelse 3-6 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse 6-12 måneder efter jeg afsluttede min uddannelse Mere end et år efter jeg afsluttede min uddannelse Ved ikke Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N=245. Omkring 33 % har fået arbejde uden at have sendt ansøgninger, mens 29 % har søgt henholdsvis 1-10 job, 19 % har søgt job og 17 % mere end 40 job. Selv om de fleste har sendt en eller flere ansøgninger, så får størstedelen arbejde gennem netværk (27 %). 24 % får arbejde gennem praktikophold, og 24 % får arbejde gennem traditionel ansøgning. Disse resultater stemmer godt overens med andre lignende undersøgelser, som viser, at de fleste jobåbninger aldrig bliver offentliggjort, men i stedet udfyldt af personer i virksomhedens netværk uden gennemførelse af en traditionel ansøgningsproces med jobopslag, ansøgning, samtale mv. Figur 6: Hvordan fik du et job? Gennem traditionel ansøgning 5% 5% 13% 2% 24% Via mit netværk Gennem mit praktikophold Gennem mit studiejob 24% 27% Gennem en uopfordret henvendelse Andet, noter: Note: Personer som er eller har været i beskæftigelse. N= Rapport

16 3.4.3 Selvstændig En stor andel af dimittenderne har enten overvejet at blive selvstændige, eller er det allerede. 50 % (259) af alle dimittender har overvejet at starte egen virksomhed. 14 % (74) har et cvr-nummer. Blandt dem er en fjerdedel selvstændige på fuldtid, halvdelen på deltid (eksempelvis i kombination med uddannelse) mens den sidste fjerdedel ikke er aktivt selvstændige. Der er flest selvstændige inden for Multimediedesign og E-concept Development. I den danske arbejdsstyrke er 7 % selvstændige, men blandt arbejdsstyrken under 30 år er andelen 1,9 % og for arbejdsstyrken under 40 år er andelen 3,7 %. 1 Set i dette lys er andelen af selvstændige på enten deltid eller fuldtid blandt KEA dimittender relativt højt. Figur 7: Har du overvejet at starte egen virksomhed? 60% 50% 50% 40% 30% 28% 20% 14% 7% 0% Ja Nej Ved ikke Har CVR-nummer N=514 Tilbøjeligheden til at har eget CVR-nummer og drive selvstændig virksomhed på hel- eller deltid varierer i forhold til dimittenderne adgangsgivende uddannelse. Tilbøjeligheden er størst blandt Hhx erne, hvor 20 % er i denne gruppe. Derefter kommer de erhvervsuddannede og akademiuddannede med hhv. 11 og 10 %. Og endeligt er der dimittenderne med Stx, Hf og Htx som adgangsgivende eksamen, hvor hhv. 7, 8 og 8 % driver selvstædig virksomhed på hel- eller deltid. 1 Egne beregninger på baggrund af; Danmarks Statistik: Beskæftigede efter køn, branche (DB07), tid, alder og socioøkonomisk. 16 Rapport

17 3.5 VIDEREUDDANNELSE Lysten til videreuddannelse er stor blandt dimittenderne fra Således læser 42 % af dimittenderne videre på KEA eller andre uddannelsesinstitutioner efter endt uddannelse. 50 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre efter afsluttet uddannelse, mens det gælder for 30 % af de bachelor og professionsbachelor uddannede. Blandt de dimittender, som har valgt ikke at læse videre, har 2/3 overvejet at gøre det. Der er særlig mange fra de to store studieretninger designteknolog og multimediedesigner, som læser videre. For uddannelserne er overgangen til videreuddannelse hhv. 57 og 55 %. Også dimittenderne fra E-design og den internationale linje af multimediedesigner har høje videreuddannelsesfrekvenser, nemlig henholdsvis 71 % og 80 %. Omkring 20 % af bygningskonstruktørerne læser videre. Figur 8: Overgang til videreuddannelse. Multimediedesign (INT) E-design Designteknolog Multimediedesign IT-teknolog Produktionsteknolog Design & Business E-concept Development (INT) Datamatiker Produktudvikling og teknisk integration VVS installatør Web Development (INT) Bygningskonstruktør EL installatør Energiteknolog Optometri Institut for ædelmetal Samlet N=514 0% 0% 0% 0% 25% 24% 20% 57% 55% 50% 44% 44% 42% 40% 33% Godt halvdelen af dem der læser videre vælger en uddannelse på KEA, mens den anden halvdel vælger uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner. De mest populære uddannelsesinstitutioner er IT-Universitetet (ITU), Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Medie og Journalisthøjskole og CBS. Design & Business er den mest populære uddannelse for designteknologer og dimittender fra E- design. Blandt dimittender fra Multimediedesign er E-concept Development den mest populære videreuddannelse. 42% 71% 80% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 17 Rapport

18 Mange designteknologer læser videre ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor de primært vælger uddannelser inden for design og medier men også helt andre uddannelsesretninger. Eksempelvis læser en til tekstildesigner, en anden til projektleder inden for mediebranchen, en læser bachelor i grafisk kommunikation, mens en fjerde læser til folkeskolelærer. Det samme gælder dimittender fra multimediedesign, som læser videre på uddannelser inden for grafik, medier og web-udvikling. Størstedelen af de bygningskonstruktører, der læser videre, gør det ved andre uddannelsesinstitutioner. De vælger typisk kandidatuddannelser inden for byggeri, byggeriledelse og arkitektur. Endelig læser mange dimittender fra E-concept Development videre på uddannelser som informationsvidenskab, digital design eller en kandidat inden for IT. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at få merit fra sin uddannelse på KEA. 3.6 INDKOMST Uddannelse betaler sig. Det viser dimittendernes besvarelse af spørgsmålet om startløn. Således har 47 % af dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne en startløn under kr. og 7 % har en startløn over kr. 31 % af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelserne har en startløn under kr. og 12 % har en startløn over kr. Figur 9: Hvad var din startløn om året før skat (brutto)? Professionsbachelor og bachelor Erhvervsakademisk uddannelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 58% 47% 31% 33% 12% 7% 0% 1% Under kr kr. Over kr. Ved ikke Note: Personer i fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse. N=229. Det er særligt datamatikere, el-installatører og bygningskonstruktører, som opnår en høj startløn. Det samme gælder til en vis grad for dimittender fra web-development. Dimittenderne fra designteknolog og multimediedesign har de laveste startlønninger. 18 Rapport

19 4. Bilagsmateriale 4.1 REGISTERANALYSE Se vedlagt materiale. 4.2 TABELRAPPORT Se vedlagt materiale. 19 Rapport

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2012

Kandidatundersøgelsen 2012 RUC Roskilde Universitet Kandidatundersøgelsen 2012 KANDIDAT- undersøgelsen 2012 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Helle Kløft Schademan og Louise Jørgensen Uddannelse og Internationalisering

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere