EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (PE v01-00) Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Paul Rübig Ændringsforslag 35 Betragtning 6 (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan tilskynde forbrugere til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den videnskabelige rådgivning For at imødegå sådanne eventuelle uønskede virkninger bør der indføres nogle restriktioner for produkter med anprisninger. I denne forbindelse er faktorer som forekomst af (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. AM\ doc PE v01-00

2 bestemte stoffer, f.eks. produktets alkoholindhold, eller produktets ernæringsprofil relevante kriterier for fastlæggelse af, om produktet kan være omfattet af anprisninger. Or. de Idéen med at inddele fødevarer i produkter med en fordelagtig og en mindre fordelagtig ernæringsprofil er i strid med princippet om en afbalanceret kost. Der findes principielt ikke gode eller dårlige fødevarer. Det afgørende er det forhold, hvori de enkelte fødevarer konsumeres. Desuden er det forkert at antage, at forbrugerne under alle omstændigheder lader sig påvirke negativt at sådanne anprisninger. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 36 Betragtning 7 a (ny) (7a) Forbrugerne har i stigende grad behov for pålidelige og objektive oplysninger om kvaliteten af de fødevarer, som de anvender. Ved hjælp af ernæringsprofiler kan der udarbejdes en kvalitetsbetegnelse, der giver forbrugerne oplysninger omindholdet af sukkerarter, natrium/salt, mættet fedt, transfedtsyrer og andre næringsmidler (vitaminer, mineraler og fibre). Denne kvalitetsbetegnelse er et vigtigt skridt i retning af en EU-politik inden for fødevarekvalitet og et vigtigt redskab i kampen mod degenerative sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft. Or. nl PE v /64 AM\ doc

3 Ændringsforslag af Umberto Pirilli Ændringsforslag 37 Betragtning 8 (8) I nogle medlemsstater anvendes der for øjeblikket en lang række forskellige anprisninger i mærkningen af og reklamerne for fødevarer vedrørende stoffer, hvis gavnlige virkning ikke er dokumenteret, eller som der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig videnskabelig enighed om. Det er nødvendigt at sikre, at det er dokumenteret, at de stoffer, der er omfattet af en anprisning, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. (8) I nogle medlemsstater anvendes der for øjeblikket en lang række forskellige anprisninger i mærkningen af og reklamerne for fødevarer vedrørende stoffer, hvis gavnlige virkning ikke er dokumenteret, eller som der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig videnskabelig enighed om. I sådanne tilfælde skal mærkningen indeholde erklæringen "Endnu ikke videnskabeligt bevist". Or. it De anvendte anprisninger kan påvirke forbrugerne, og på denne måde vil de få besked om, at anprisningerne endnu ikke på nogen måde er videnskabeligt dokumenteret. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 38 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomheds ledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. Den videnskabelige dokumentation skal stå i forhold til arten af de gavnlige virkninger, som produktet hævdes at have. Or. fr I overensstemmelse med de generelle principper, der er vedtaget i forordningen om Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, bør der i nærværende forordning etableres et krav om AM\ doc 3/64 PE v01-00

4 proportionalitet alt efter arten af produkters anprisning: graden af videnskabelig dokumentation, der kræves for "anprisninger om reduceret risiko for sygdom" vil således være højere end den, der påregnes for "funktionelle anprisninger". Ændringsforslag af Paul Rübig Ændringsforslag 39 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomheds ledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Or. de Princippet om, at anprisninger skal videnskabeligt dokumenteres, skal hilses velkommen. Den videnskabelige dokumentation for en anprisning bør kunne fremlægges ved udfoldelse af forholdsmæssige anstrengelser (litteratur, dokumentation, almindelig viden om ernæring). Hvor omfattende og dybtgående den videnskabelige viden, der skal fremlægges som dokumentation, skal være, skal afgøres efter de konkrete faktiske omstændigheder, og kravene skal stå i rimeligt forhold til den anvendte anprisning. Således vil f.eks. ernæringsanprisninger som regel kunne bevises ved hjælp af videnskabelig litteratur og dokumentation, og nye anprisninger om reduceret sygdomsrisiko ved hjælp af kliniske undersøgelser. Ændringsforslag af Umberto Pirilli Ændringsforslag 40 Betragtning 14 (14) Sundhedsanprisninger bør først tillades anvendt på EF-markedet, efter at der er gennemført en videnskabelig vurdering af den højest mulige standard. For at sikre en harmoniseret videnskabelig vurdering af sådanne anprisninger, bør Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet gennemføre sådanne vurderinger. (14) Sundhedsanprisninger, som skal tillades anvendt på EF-markedet, skal kunne efterprøves videnskabeligt. En sådan efterprøvning kan foretages af et kvalificeret videnskabeligt organ, hvorefter produktet kan markedsføres. Det videnskabelige organ, som udfører vurderingen, skal fremsende alle de oplysninger, der er nødvendige for den efterfølgende vurdering, til Den Europæiske PE v /64 AM\ doc

5 Fødevaresikkerhedsautoritet. Herefter kan der udstedes endelig markedsføringsgodkendelse. Or. it I stedet for at overbebyrde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som sandsynligvis ikke er i stand til at svare inden for rimelig tid, kunne produkter foreløbigt markedsføres på grundlag af et videnskabeligt organs godkendelse. Ændringsforslag af Umberto Pirilli Ændringsforslag 41 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Indtil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har givet sin endelige godkendelse, kan produkter markedsføres i overensstemmelse med procedurerne i artikel 14, litra a). Or. it Et næringsstofs betydning i den alder, hvor kroppen ændrer og udvikler sig, kan have en grundlæggende indvirkning på væksten, hvorfor det er tilrådeligt at sikre særlig beskyttelse af personer på dette udviklingstrin. AM\ doc 5/64 PE v01-00

6 Ændringsforslag af Eluned Morgan Ændringsforslag 42 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt efter høring af autoriteten at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. "Mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden" skal bedømmes af uafhængige videnskabsmænd. Derfor er det nødvendigt at involvere EFSA. Ændringsforslag af Satu Hassi Ændringsforslag 43 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. I forbindelse med godkendelsesproceduren skal et forbrugerpanel anmodes om at vurdere deres opfattelse og forståelse af anprisningen. PE v /64 AM\ doc

7 Det er nødvendigt at bestyrke og præcisere, at der skal tages højde for EFSA's udtalelse. Forbrugerne kan opfatte en anprisnings mening anderledes, end videnskaben og/eller erhvervslivet har til hensigt. Det er derfor vigtigt at inddrage et forbrugerpanel i godkendelsesproceduren. Ændringsforslag af Eluned Morgan Ændringsforslag 44 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. I forbindelse med godkendelsesproceduren skal et forbrugerpanel anmodes om at vurdere deres opfattelse og forståelse af anprisningen. "Skal" styrker teksten. Forbrugerne kan opfatte en anprisnings mening anderledes, end videnskaben og/eller erhvervslivet har til hensigt. Det er derfor vigtigt at inddrage et forbrugerpanel i godkendelsesproceduren. Ændringsforslag af Umberto Pirilli Ændringsforslag 45 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i AM\ doc 7/64 PE v01-00

8 autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure med forbehold af bestemmelserne i artikel 14, litra a). Or. it Den procedure, der omtales i betragtning 14, er nødvendigt for at sikre, at det ikke tager for lang tid at få produkter markedsført, selv om autoriteten stadig skal give sin endelige udtalelse. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 46 Betragtning 24 a (ny) SMV'er skal ikke straffes med indførelsen af det nye system. (24a) Små og mellemstore virksomheder bør modtage særlig bistand til forberedelse af det krævede dossier og til dækning af omkostningerne til denne centraliserede vurderingsprocedure. Or. fr Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 47 Betragtning 28 a (ny) (28a) Kommissionen bør lancere en generel oplysningskampagne om ernæringsmæssige spørgsmål og vigtigheden af at have sunde spisevaner. Or. fr PE v /64 AM\ doc

9 Fedme er ved at udvikle sig til et stort problem i EU. Derfor ville det være hensigtsmæssigt parallelt med vedtagelsen af denne forordning at lancere en generel oplysningskampagne om spisevaner for at øge befolkningens bevidsthed om dette spørgsmål. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 48 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger, med undtagelse af de foranstaltninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af 19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked 1. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener EFT L 328 af , s. 2, som ændret ved forordning (EF) nr. 2060/2004 (EUT L 357 af , s. 3). Or. fr Den nuværende ordlyd er tvetydig og kunne give indtryk af, at den pågældende reklame omfatter markedsføring af landbrugsprodukter. Der findes europæiske og nationale politikker om oplysning om og markedsføring af landbrugsprodukter generelt, og dette er underlagt Fællesskabets myndigheders kontrol. Disse politikker bør opretholdes, hvilket ville være i forbrugernes interesse. AM\ doc 9/64 PE v01-00

10 Ændringsforslag af Satu Hassi Ændringsforslag 49 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder alle aspekter vedrørende mærkning og præsentation, som kunne have antydning af en ernærings- eller sundhedsanprisning, i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. Det er vigtigt at inddrage varemærker under forordningens anvendelsesområde, idet varemærker som "Kostlægen" helt klart er vildledende for forbrugeren. Andre aspekter vedrørende præsentation, såsom emballering, bør også inddrages med henblik på at beskytte forbrugerne og præcisere forordningens anvendelsesområde. Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 50 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i særlige EFbestemmelser om fødevarer til særlig ernæring. 4. Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i de særlige bestemmelser om fødevarer til særlig ernæring som er fastlagt i Rådets direktiv 89/398/EØF 1 og gennemførelsesdirektiverne dertil EFT L 186 af , s. 27. Direktiv senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1). PE v /64 AM\ doc

11 Præcisering af forordningens anvendelsesområde. Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 51 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i særlige EFbestemmelser om fødevarer til særlig ernæring. 4. Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i særlige EFbestemmelser om fødevarer til særlig ernæring og kosttilskud. For at undgå forvirring om, hvorvidt kosttilskud er omfattet af forordningen, bør kosttilskud specifikt anføres i artikel 1, stk. 4. Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 52 Artikel 1, stk. 4, litra a) (nyt) 4a. I tilfælde, hvor et produkt klart falder ind under definitionen af en fødevare, eller hvor det er et kosttilskud, og såfremt et sådant produkts anprisning er i overensstemmelse med denne forordning, finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler 1 ikke anvendelse EFT L 311 af , s. 67. Direktiv senest ændret ved direktiv 2004/27/EF (EUT L AM\ doc 11/64 PE v01-00

12 136 af , s. 34). En fødevare eller et kosttilskud med anprisninger vedrørende en persons fysiologiske funktioner, som er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke desto mindre af de nationale myndigheder vurderes at være en medicin som følge af den seneste ændring af artikel 1, stk. 2, og 2, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF, som giver lægemiddellovgivningen forrang for fødevarelovgivningen. Når en virksomhed lancerer et produkt, som er i overensstemmelse med denne forordning, skal den sikre sig, at det ikke kan anfægtes nationalt i henhold til direktiv 2001/83/EF. Ellers opnås der ikke de lige vilkår og den retssikkerhed, som denne forordning søger at opnå. Forordningen bør derfor forstærke bestemmelsen i betragtning 7 i det nyligt vedtagne direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF ved at anføre, at når produkter klart er fødevarer og kosttilskud, finder direktiv 2001/83/EF ikke anvendelse. Ændringsforslag af Eluned Morgan Ændringsforslag 53 Artikel 1, stk. 4, litra a) (nyt) 4a. Denne forordning finder ikke anvendelse for kostkontrolsystemer, som er registrerede varemærker. I en tid, hvor fedme er et stigende problem, ville det være uansvarligt, hvis denne forordning forbyder kostkontrolsystemer som "Vægtvogterne", som er veletableret i Europa og faktisk tilbyder sikre mekanismer til vægttab og ikke bare promoverer særlige produkter. Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras Roca og María del Pilar Ayuso González Ændringsforslag 54 Artikel 1, stk. 4, litra a) (nyt) 4a. Denne forordning finder ikke anvendelse for produkter, for hvilke fællesskabslovgivningen forbyder enhver PE v /64 AM\ doc

13 form for ernærings- og sundhedsanprisninger ved mærkning og præsentation samt fastsætter regler for reklame. Ifølge begrundelsen til Kommissionens forslag er manglen på specifikke fællesskabsbestemmelser en af de vigtigste årsager til indførelse af den nye forordning i betragtning af den udbredte forekomst af anprisninger af fødevarer. Det er ikke rimeligt at regulere det, som allerede er reguleret, og det er også formålet med dette ændringsforslag. For vin findes der netop en specifik fællesskabslovgivning, der forbyder ernærings- og sundhedsanprisning ved mærkning og præsentation af produktet samt fastsætter regler for reklame. Det drejer sig konkret om Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, der fastsætter regler om mærkning og præsentation af vinprodukter. Desuden indfører Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 og Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002 også nøje grænser for oplysningskampagner og salgsfremstød for vin på det indre marked. Denne specifikke fællesskabslovgivning, der sikrer beskyttelse af vin, markedsgennemsigtighed og fri bevægelighed for vin, dækker effektivt målsætningerne i det nye forslag til forordning om at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forbedre varernes frie bevægelighed i det indre marked, øge retssikkerheden for erhvervslivet, sikre fair konkurrence samt fremme og beskytte innovation i fødevaresektoren. Ændringsforslag af Paul Rübig Ændringsforslag 55 Artikel 2, stk. 2, nr. 6 Or. es 6) "anprisning af en reduceret risiko for sygdom": en sundhedsanprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse af en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele i betydelig grad reducerer en risikofaktor for udvikling af en sygdom hos mennesker 6) "anprisning af en reduceret risiko for sygdom": en sundhedsanprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse af en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele i betydelig grad reducerer risikoen for udvikling af en sygdom hos mennesker Or. de Da anprisningerne skal forstås af forbrugerne, er det nødvendigt, at definitionen går på en reduktion af en risiko og ikke en risikofaktor. Det vil således være lettere at forstå en oplysning om, at sygdomsrisikoen reduceres (f.eks. "Kan mindske risikoen for en hjerte-kar-sygdom"), end AM\ doc 13/64 PE v01-00

14 en oplysning om, at en risikofaktor, der er relevant for sygdommen, reduceres (f.eks. "Kan nedsætte homocysteinniveauet"). Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 56 Artikel 2, stk. 2, nr. 8 8) "gennemsnitsforbruger": en forbruger, der rimeligt oplyst, opmærksom og kritisk. 8) "gennemsnitsforbruger": en forbruger, der er rimeligt opmærksom og kritisk, og som om nødvendigt tilhører den befolkningsgruppe, anprisningen er rettet mod. Meddelelser til forbrugerne skal være tilpasset produktets fordele, markedsanalysen og "den tilsigtede forbruger" eller særlige målgrupper. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 57 Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt) (8a) "en fødevarekategori": en gruppe af fødevarer med ækvivalente egenskaber og anvendelsesmuligheder. Or. nl Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 58 Artikel 2, stk. 2, nr. 8 a (nyt) (8a) "Sundhed": almen fysisk, psykisk og social velbefindende. PE v /64 AM\ doc

15 Forslaget til forordning omhandler hovedsageligt regler for sundhedsanprisning, men forslaget indeholder ikke nogen definition af sundhed. Den foreslåede definition er den samme som den, der anvendes af WHO. Ændringsforslag af Eluned Morgan Ændringsforslag 59 Artikel 2, stk. 2, litra a) (nyt) Senest tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning definerer Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, følgende begreber: - almindeligt anerkendt videnskabelig knowhow; - "biotilgængelighed"; - "sukkerarter" med henblik på bilagets anvendelse. - "fibre" med henblik på bilagets anvendelse. AM\ doc 15/64 PE v01-00 Det er vigtigt, at alle de, der skal anvende denne lovgivning, navnlig erhvervslivet, arbejder efter klart definerede parametre. Forskellige steder henvises der i forslaget til retsakt til "almindeligt anerkendte videnskabelige data" og "biotilgængelighed". Det er vigtigt at definere, hvad det betyder. I bilaget henvises der til sukkerarter og fibre. Det er almen viden, at forskellige sukkerarter har en meget forskellig indvirkning på fødevarers ernæringskvalitet. Det er derfor nødvendigt af hensyn til en korrekt anvendelse af ernæringsanprisninger at definere, hvilke sukkerarter lovgivningen omhandler. Som Codex Alimentarius-drøftelser har vist, findes der ikke nogen harmoniseret definition på fibre i Europa. Med henblik på anvendelsen af ernæringsanprisninger er det derfor nødvendigt at definere dem. Kommissionen skal anmode om, at EFSA's videnskabelige panel for diætetiske produkter,

16 ernæring og allergier foreslår en definition af "almindeligt anerkendte videnskabelige data" og "biotilgængelighed" snarest muligt. Den bør vedtages efter procedurerne fastsat i forordningen. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 60 Artikel 2, stk. 2, litra b) (nyt) Senest tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning definerer Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, følgende begreber: - "ernæringsprofil", idet det klart beskrives, hvad formålet med ernæringsprofiler er, hvilke procedurer der er anvendt til udarbejdelsen deraf, og hvordan det er sikret, at alle relevante parter, navnlig erhvervslivet og forbrugerne, er inddraget; - "biotilgængelighed"; - "sukkerarter" med henblik på bilagets anvendelse; - "kostfibre" med henblik på bilagets anvendelse. Or. nl Ernæringsprofiler er et centralt element i forslaget. Desværre gives der ikke nogen forklaring på, hvad de er. Det er nødvendigt at fastlægge en præcis definition til erhvervslivet, forbrugerne og kontrollører. Begreber som "biotilgængelighed", "sukkerarter" og "kostfibre" skal også defineres. Ændringsforslag af Satu Hassi Ændringsforslag 61 Artikel 3, stk. 2, litra a) (nyt) Såfremt en national myndighed har grund PE v /64 AM\ doc

17 til at tro, at en sundhedsanprisning har potentiale til at stride mod nationale kostmæssige retningslinjer og derfor udgøre en fare for befolkningens ernæringsstatus, bør den have lov til at begrænse sundhedsanprisninger i det pågældende land. Nationale ernæringsretningslinjer bør ikke ignoreres. Derfor bør en national regering i tilfælde af at berettigede sundhedsmæssige bekymringer have lov til at begrænse anprisninger på sit territorium. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 62 Artikel 4, stk. 1, nr Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. 1. Senest seks måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 251 procedurer for udarbejdelse af særlige ernæringsprofiler, som bestemte fødevarekategorier skal overholde. Senest 24 måneder efter, at denne forordning er vedtaget i henhold til foregående afsnit, udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 23, ernæringsprofiler for mindst fem fødevarekategorier under anvendelse af den i første afsnit fastlagte procedure for fastsættelse af ernæringsprofiler. Or. nl AM\ doc 17/64 PE v01-00

18 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i fødevaren: Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 63 Artikel 4, stk. 1, nr. 1 og 2 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernæringseller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i de identificerede fødevarekategorier: a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer b) sukkerarter b) sukkerarter c) salt/natrium. c) salt/natrium. Ernæringsprofiler finder ikke anvendelse på kosttilskud, selv om det er almindeligt anerkendt, at der kan være visse undtagelser fra dette princip. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 64 Artikel 4, stk Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i fødevaren: 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes efter fødevarekategorier med samme ernæringsmæssige egenskaber, idet der PE v /64 AM\ doc

19 tages særligt hensyn til - den mængde af visse næringsstoffer og andre stoffer, der forekommer i fødevaren a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - fødevarens (eller fødevarekategoriens) betydning for kosten b) sukkerarter - fødevarens sammensætning og navnlig forekomsten af næringsstoffer, som videnskabeligt anerkendes som havende en gavnlig indvirkning på sundhed c) salt/natrium. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed samt især på næringsstoffers og andre stoffers rolle i henseende til en ernæringsmæssig eller fysiologisk indvirkning på kroniske sygdomme. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen indhente udtalelser fra autoriteten og foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer og opdateringer for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen indhente udtalelser fra autoriteten og foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer fra forpligtelsen til at overholde ernæringsprofilerne og opdateringer for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2. Fastsættelse af ernæringsprofiler er særligt vigtigt. Det er derfor meget vigtigt, at fastsætte de forskellige profiler mere præcist. I stedet for at anvende en generel fremgangsmåde synes det mere hensigtsmæssigt at anerkende kriterier for kategorier af fødevarer, som har samme ernæringsmæssige egenskaber. Or. fr Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras Roca og María del Pilar Ayuso González Ændringsforslag 65 Artikel 4, stk. 1 AM\ doc 19/64 PE v01-00

20 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i fødevaren: 1. Senest 24 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, og efter høring af autoriteten fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernæringseller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne for fødevarer eller bestemte fødevarekategorier fastsættes navnlig under hensyn til a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer - den mængde af bestemte næringsstoffer og andre stoffer, der forekommer i fødevaren b) sukkerarter - fødevarens eller fødevarekategoriens rolle og betydning for kosten c) salt/natrium. - fødevarens samlede ernæringsmæssige sammensætning og forekomsten af næringsstoffer, som videnskabeligt anerkendes som havende en indvirkning på sundhed. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed samt især på næringsstoffers og andre stoffers rolle i henseende til en ernæringsmæssig eller fysiologisk indvirkning på kroniske sygdomme. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen indhente udtalelser fra autoriteten og foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer og opdateringer for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer og opdateringer vedrørende forpligtelsen til at overholde ernæringsprofilerne for at kunne være omfattet af ernærings- og sundhedsanprisninger for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling efter proceduren i artikel 23, stk. 2. Or. es PE v /64 AM\ doc

21 I forbindelse med fastsættelse af ernæringskriterier for visse fødevarer eller fødevarekategorier bør det være Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets opgave at tilvejebringe det videnskabelige grundlag, som den endelige afgørelse skal træffes på. Ved fastsættelse af ernæringskriterier skal der navnlig tages hensyn til mængden af bestemte næringsmidler og andre stoffer i fødevaren, fødevarens ernæringsmæssige sammensætning og fødevarens eller fødevarekategoriens funktion i kosten generelt. Ændringsforslag af Patrizia Toia Ændringsforslag 66 Artikel 4, stk. 1, nr. 2, litra ca) (nyt) (ca) Gluten. Hvis der anvendes ingredienser, aromastoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, som stammer fra kornprodukter indeholdende gluten, eller hvis der i forbindelse med forarbejdningen sker kontaminering, som resulterer i mere end 20 mg gluten pr. 100 g tørstof, skal angivelsen "indeholder gluten" fremgå tydeligt på mærket i slutningen af ingredienslisten; hvis der er mindre end 20 mg og mere end 2 mg gluten pr. 100 g tørstof, skal angivelsen "glutenfri" fremgå tydeligt efterfulgt af en angivelse af typen og mængden af den ingrediens, der indeholder gluten; hvis der er mindre end 2 mg gluten pr. 100 mg tørstof, skal angivelsen "naturligt glutenfri" fremgå tydeligt. Mange mennesker lider af glutenallergi eller cøliaki, en medfødt sygdom, som forårsager stor skade på tarmslimhinderne, hvilket medfører dårlig optagelse, og hvilket forårsager dysfunktion i andre organer og systemer end fordøjelsessystemet. Dette er kronisk intolerance over for hvede, gliadin og de tilsvarende proteiner i rug, byg og hvede. Glutenallergikere skal indtage en fuldstændig glutenfri kost, fordi det kan forårsage stor skade bare at indtage en lille mængde gluten. Endvidere kan disse personer ikke spise brød, pasta, kiks eller andre melholdige produkter, som normalt sælges og indgår som en del af den normale kost. Alle andre fødevarer kan kun spises af glutenallergikere, hvis de er absolut sikre på, at der ikke er gluten i nogen af Or. it AM\ doc 21/64 PE v01-00

22 ingredienserne. Bestemmelserne om mærkning af fødevareprodukter er langt fra tilstrækkelige til at forsikre glutenallergikere om, at produkterne er glutenfri, eftersom gluten kan være indeholdt i et tilsætningsstof eller et smagsstof eller gemme sig i en ingrediens, som er opført under en fællesbetegnelse. På denne måde indtages der mange produkter, som indeholder gluten, hvilket er til stor skade for glutenallergikeres helbred. Endvidere indtages mange andre produkter, selv om de er glutenfri, ikke af glutenallergikere, hvilket klart er til stor ulempe for dem, idet de må undvære fødevarer, som ofte er nødvendige for deres overlevelse. Hvis dette ændringsforslag vedtages, vil det forbedre livskvaliteten for alle glutenallergikere og deres familier, fordi formålet er at give forbrugerne mulighed for at sikre sig, om en fødevare indeholder gluten eller ej. 3. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 67 Artikel 4, stk For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes a) sundhedsanprisninger a) sundhedsanprisninger b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. Dette forbud vedrører ikke kosttilskud, som hører ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF 1, hvis produktet kun indeholder alkohol af hensyn til konservering og/eller ekstraktion, og mærkningen udtrykkeligt anfører, at produktet skal konsumeres i små, klart definerede mængder EFT L 183 af , s. 51. Styrkende midler og andre kosttilskud kunne blive berørt af dette forbud. PE v /64 AM\ doc

23 Ændringsforslag af Toine Manders Ændringsforslag 68 Artikel 4, stk. 3, litra b) b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. udgår Or. nl Den forudgående udelukkelse af øl og vin fra ernæringsanprisninger gør det umuligt for forbrugeren at træffe kvalificerede købsbeslutninger på grundlag af korrekte og fyldestgørende oplysninger. Dette udgør forskelsbehandling til fordel for andre fødevarer, som f.eks. må indeholde anprisningen "lavt sukkerindhold". Derfor bør ernæringsanprisninger være tilladt for øl og vin, hvis de falder ind under definitionerne i bilaget. Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras Roca og María del Pilar Ayuso González Ændringsforslag 69 Artikel 4, stk. 3, litra b) b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. udgår Or. es Ernæringsanprisninger vedrørende alkoholholdige drikkevarer bør være tilladt, hvis disse falder ind und definitionen i bilaget og opfylder kravet om obligatorisk ernæringsdeklaration. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 70 Artikel 4, litra a) (nyt) AM\ doc 23/64 PE v01-00

24 Artikel 4a Kvalitetsbetegnelse På grundlag af ernæringsprofilerne udarbejder Kommissionen en kvalitetsbetegnelse, hvori indholdet af sukkerarter, natrium/salt, mættet fedt, transfedtsyrer og andre næringsstoffer (vitaminer, mineraler og fibre) angives. Kvalitetsbetegnelsen gengives med et enkelt og letforståeligt symbol, som kan skelne mellem flere kvalitetsniveauer. Fødevareproducenter kan anvende dette symbol for at angive kvaliteten af deres produkt. På motiveret begæring prøver Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, om kvalitetsbetegnelsen på et fødevareprodukt er korrekt. Or. nl Fødevareindustrien hævder, at der ikke findes "gode" og "dårlige" fødevarer det drejer sig om sunde kostvaner. Alligevel er det sikkert muligt at se en kvalitetsforskel mellem de forskellige fødevareprodukter: der findes bedre og dårligere fødevareprodukter. Der er blandt forbrugerne et klart behov for objektive og lettilgængelige oplysninger om kvaliteten af de fødevarer, som de køber. I dette øjemed må der udformes et symbol, som muliggør en rangorden (f.eks. et system med stjerner eller felter, hvor man hakker af). Med et symbol eller en kvalitetsindikator får man hurtigt et indtryk af, om (f.eks.) den emballerede vegetariske burger ernæringsmæssigt set er et godt køb eller ej. Denne kvalitetsindikator kan være et vigtigt redskab i kampen mod degenerative sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft. I denne fase af den videnskabelige udvikling er det ikke hensigtsmæssigt at gøre brugen af symbolet obligatorisk. Producenter af fødevareprodukter af høj kvalitet vil dog gerne frivilligt anbringe det på deres produkter. Ulovlig brug (for høj kvalitetsbetegnelse) vil skade producentens troværdighed i lang tid og derfor forhåbentlig ikke forekomme særlig ofte. Samtidig opstår der blandt fødevareproducenterne et ønske om at blive ratet så højt som muligt, således at de vil bestræbe sig på at forbedre kvaliteten af deres produkter. Og dét er til gavn for den europæiske industri. Ændringsforslag af Lena Ek Ændringsforslag 71 Artikel 4, litra a) (nyt) Artikel 4a PE v /64 AM\ doc

25 Børn Ernærings- og sundhedsanprisninger, der falder inden for denne forordnings anvendelsesområde, må ikke henvendes udelukkende eller hovedsagelig til børn. Børn kan ikke selv vurdere, om ernærings- og sundhedsanprisninger er rimelige eller ej, og derfor bør de ikke udnyttes af erhvervslivet. Ændringsforslag af Paul Rübig Ændringsforslag 72 Artikel 5, stk Anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger tillades kun, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af det stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. 1. Anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger tillades kun, hvis følgende betingelser er opfyldt: (a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af et næringsstof eller et andet stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden; hvis anprisningen vedrører en fødevare eller en fødevarekategori, skal det ved hjælp af almindeligt anerkendt videnskabelig viden dokumenteres, at fødevaren eller fødevarekategorien har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller det andet stof, anprisningen vedrører i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en AM\ doc 25/64 PE v01-00

26 reduceret mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. c) Det stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholder en betydelig mængde af det stof, anprisningen vedrører, som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. e) De særlige betingelser i kapitel III eller IV (alt efter hvad der er relevant) skal overholdes. reduceret mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. c) Det næringsstof eller det andet stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholder en betydelig mængde af det næringsstof eller det andet stof, anprisningen vedrører, som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. e) De særlige betingelser i kapitel III eller IV (alt efter hvad der er relevant) skal overholdes. Or. de De i artikel 5 indeholdte almindelige betingelser for anvendelse af anprisninger går for vidt. Anprisninger som f.eks. "frugt og grønt er sundt" ville fremover være forbudt, da frugt og grønt ikke er et stof i artikel 5's forstand. Stk. 1, litra a), bør derfor også omfatte anprisninger, der vedrører fødevarer eller fødevarekategorier. Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 73 Artikel 5, stk. 1, litra ea) (nyt) ea) Mens den pågældende fødevares samlede profil omfatter tilstedeværelsen af det stof, som anprisningen gælder, er denne profil ernæringsmæssigt gavnlig for forbrugeren. PE v /64 AM\ doc

27 Selv om betingelserne for anvendelse af talrige ernæringsanprisninger som f.eks. "fedtfattig" vil blive defineret i denne forordning, bør anprisninger kun være tilladt, såfremt fødevareproduktets samlede indhold er nærende. Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 74 Artikel 5, stk Anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger tillades kun, hvis det kan forventes, at gennemsnitsforbrugeren kan forstå de gavnlige virkninger, således som de udtrykkes i anprisningen. udgår Anprisninger, som forbrugeren ikke forstår, er vildledende og er derfor omfattet af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame. Endvidere vil anprisninger enten blive medtaget på en liste eller blive godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som vil træffe afgørelse om anvendelsen af anprisningen. En specifik bestemmelse om forbud mod sådanne anprisninger er derfor ikke nødvendig i denne sammenhæng. Ændringsforslag af Satu Hassi Ændringsforslag 75 Artikel 5, stk Ernærings- og sundhedsanprisninger skal vedrøre fødevarer klar til brug ifølge producentens anvisninger. 3. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal vedrøre fødevarer således som præsenteret med henblik på salg og ikke individuelle ingredienser, der tilsættes ved tilberedelsen af fødevaren inden konsum. AM\ doc 27/64 PE v01-00

28 Forslaget til forordning omhandler ikke på passende måde anprisninger, som relaterer til en ingrediens, der anvendes ved tilberedelsen af en fødevare, frem for en fødevare selv. Et eksempel ville være anprisninger af et morgenmadsprodukts kalciummæssige fordele, der har tilknytning til den mælk, som forbrugeren tilsætter til morgenmadsproduktet, snarere end til morgenmadsproduktet selv. Sådanne anprisninger bør ikke være tilladt, da forbrugeren ikke har nogen grund til at købe produktet på grund af denne fordel. Ændringsforslag af Nicole Fontaine Ændringsforslag 76 Artikel 6, stk Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. 1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden eller, hvis dette er berettiget i forhold til produktkategorien, de data, der stammer fra den traditionelle brug. 1a. Dokumentationen skal stå i forhold anprisningernes art. 1b. Retningslinjer for den dokumentation, som fødevarevirksomhederne skal fremlægge, og referenceværdier for autoritetens bedømmelse af sådan dokumentation, fastlægges af autoriteten senest den første dag i måneden efter, at denne forordning offentliggøres. Or. fr til stk. 1 For så vidt angår dokumentation for anprisninger, er et system, som kun er baseret på videnskabelige data, ikke egnet til landbrugsprodukter såsom planteprodukter. Den viden, der er indsamlet på grundlag af erfaringer og traditionel brug, bør også inddrages. Dette blev for nyligt anerkendt i forbindelse med traditionelle plantelægemidler (direktiv 2004/24/EF), for hvilke der er etableret en særlig forenklet registreringsprocedure, ifølge hvilken disse produkter er undtaget fra kravet om dokumentation for klinisk effekt, så vidt som lægemidlet kan antages at have en effekt på grundlag af lang tids anvendelse og erfaring. Tilsvarende foreslår AFSFA (det franske fødevaresikkerhedsagentur) med hensyn til traditionelle urteekstrakter, at produkters PE v /64 AM\ doc

29 gavnlige virkninger skal dokumenteres på baggrund af "et videngrundlag, som består af data, der stammer fra den traditionelle brug"*. Endvidere er det vigtigt at fastslå, at proportionalitetsprincippet også skal gælde for den dokumentation, der skal fremlægges i forbindelse med anprisninger. Ellers ville omkostningerne hurtigt blive uoverkommelige for flertallet af SMV'erne. Endelig er det vigtigt for at opfylde de væsentlige krav om retssikkerhed og sikring af forbrugernes rettigheder at sikre total gennemsigtighed med hensyn til arten af den dokumentation, der kræves af Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur, og de metoder, som autoriteten anvender til at vurdere sådan dokumentation. * "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" februar 2003 AFSSA til stk. 1, litra a): Der skal tages højde for proportionalitetsprincippet, som omfatter "en kontrol af, om produktets anprisninger er nøjagtige og sande, på grundlag af de beviser, som producenten har fremlagt. Vurderingen baseres på proportionaliteten mellem omfanget af dokumentation og den hævdede virkning, dvs. betydningen af virkningen af produktet, eller af den bestanddel, anprisningen vedrører, på forbrugerens fysiologi og betydningen af konsekvenserne for sundhed"**. ** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'agence du Médicament. Les "produits frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): Ændringsforslag af Paul Rübig Ændringsforslag 77 Artikel 6, stk Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. 1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Or. de Princippet om, at anprisninger skal videnskabeligt dokumenteres, skal hilses velkommen. Den videnskabelige dokumentation for en anprisning bør kunne fremlægges ved udfoldelse af forholdsmæssige anstrengelser (litteratur, dokumentation, almindelig viden om ernæring). Hvor omfattende og dybtgående den videnskabelige viden, der skal fremlægges som dokumentation, skal være, skal afgøres efter de konkrete faktiske omstændigheder, og kravene skal stå i rimeligt forhold til den anvendte anprisning. Således vil f.eks. ernæringsanprisninger som regel kunne bevises ved hjælp af videnskabelig litteratur og dokumentation, og nye anprisninger om reduceret sygdomsrisiko ved hjælp af kliniske undersøgelser. AM\ doc 29/64 PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2005 ÆNDRINGSFORSLAG 42-350 Udkast til betænkning Adriana Poli Bortone Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2013 COM(2013) 241 final 2011/0156 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 9. februar 2004 PE 337.069/54-466 ÆNDRINGSFORSLAG 54-466 Udkast til betænkning (PE 337.069) Mauro Nobilia Ernærings-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2003) 0424 - Bilag 1,KOM (2003) 0671 - Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 27. april 2006 SAMLENOTAT Forslag Forslag Forslag til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0165(COD) 13. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16

ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/0067(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 6-16 Udkast til udtalelse Angelika Niebler (PE448.858v01-00) om forslag til Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 18.december 2003 PE 338.436/68-121 ÆNDRINGSFORSLAG 68-121 Udkast til udtalelse (PE 338.436) Piia-Noora Kauppi Ernærings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere