BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet"

Transkript

1 BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen af ungdomsbrandkorpsene. PRÆHOSPITAL ILTBEHANDLING Den simple vej til forøget overlevelse. PENSAM PENSION MINUS 72 % I RENTE Men hvad sker der? vi er jo faktisk nogle som en dag skal leve af disse pensionspenge.

2 2 BRANDPUNKT Beredskabscenter Aalborg 125 års jubilæum for et omstillet væsen med stolte traditioner Af: Erling Jensen, Aalborg Brandvæsen. Beredskabscenter Aalborg fejrede den 29. april og den 1. maj sit jubilæum som brand- og redningsberedskab i Aalborg Kommune. Det blev fejret med et optog af nye og gamle udrykningskøretøjer, tale fra borgmester m.m. Sigfreds Fodvarmere spillede musik, Aalborg Kanonlaug havde ladt kanonerne, og borgmester Henning G. Jensen (S) kunne - trods en genstridig saks, klippe snoren og officielt indvie Beredskabscenter Aalborgs nye administrationsbygning. Men den primære anledning til den megen festivitas var fejringen af Aalborg Brandvæsens 125 års jubilæum, som i blev markeret med en reception den 29. april. Den rigtige fødselsdag var lørdag den 1. maj, som blev fejret med en personalefest og ikke mindst åbent hus for alle interesserede, samt parade gennem byen med Aalborg Garden i spidsen. Torsdagens reception fik ud over nu værende og tidligere ansatte, også besøg af politikere, repræsentanter fra Falck, politi, hæren og andre dele af forsvaret. Fra Brandvæsen og civilforsvar til B eredskabscenter Borgmester Henning G. Jensen kom i sin tale ind på oprettelsen af Aalborg Beredskabscenter, på baggrund af det daværende byråds beslutning om en sammenlægning af Aalborg Brandvæsen og Aalborg Civilforsvar, tilbage i Han oplyste, at den gang var målet for byrådet, at beredskabet skulle opnå en selvfinansieringsgrad på 5 %. I dag er den over 76 % det ser man ikke mange steder i den offentlige sektor. Beredskabet har selv tjent pengene til den nye store bygning, som vi nu kan indvie, sagde Henning G. Jensen. Inden buffeten, kom beredskabschefen med sin tale og tak til samarbejdspartnere og til byrådet for, at beredskabet har så stor grad af selvstændighed og handlefrihed. Dette er blevet brugt til at opbygge Aalborg Brandvæsen, til også at omfatte en lang række indtægtsopgaver, dog uden at svække det beredskabsfaglige niveau. Derudover udtalte han stor ros til personalet ved Beredskabscenter Aalborg. I samarbejder og giver rum for hinanden og for de forskellige opgaver, som I udfører. I er stolte af jeres arbejdsplads. I kan være stolte af, at have en af Aalborgs bedste arbejdspladser, sagde han. Lørdag den 1. maj, på selve jubilæumsdagen, var der optog igennem Aalborg Midtby med nye og gamle brandbiler, og med Aalborg Garden i spidsen. Efterfølgende var der åbent hus arrangement for alle på Brandstationen. Der var opstillet røgdykkerbane for børn, demonstration af personredning ved trafikuheld (kædetræk), personredning fra høj bygning via svævebane, børn og voksne kunne prøve at slukke en mindre brand, der var fremvisning af brandkøretøjerne, konkurrencer med flotte præmier og meget, meget mere. Aftenen bød på stor personalefest for ca. 150 tilmeldte deltagere. Hvor jubilæet blev fejret på bedste brandmands maner. DEN UTAKNEMMELIGE KASSETÆNKNING Tidens hotte emner er, besparelser og nedskæringer, disse emner kan beredskabsverdenen naturligvis ikke undgå at deltage i. Men, hvor i beredskabet vil man skære? Der florerer endeløse rækker at bud på, hvor man kan spare i det lokale beredskab, det de alle har til fælles, er nedskæringer. Men er det nu også den rigtige måde at spare på formentlig nok, hvis man ser på den korte bane, uden at skele til samfundsværdier og menneskelige omkostninger. En konsekvens af de planlagte besparelser på de lokale brandvæsner, vil uden tvivl sætte uoprettelige spor hos borgerne i de ramte kommuner. Skal der spares penge på beredskabet, bør man måske tænke alternativt og investere i en fremtidssikker model for, hvordan kommunens beredskab skal struktureres. Det er måske værd, at overveje indførslen af et fuldtidsbrandvæsen fremfor et deltidsbrandvæsen, nok er denne model dyrere på den korte bane, men på lang sigt, er der nok besparelser af hente i form af hurtigere udrykninger og potentielt bedre kvalitet i den udførte indsats. Hvilket bør føre til en betydelig mindre belastning for de borgere og virksomheder, der rammes af ulykke. Dog er det ikke altid, at gevinsten hentes hjem til kommunen, men oftest af forsikringsselskaberne, der spares for de udgifter, en sen udrykning vil medføre. Er det den ene eller den anden kasse der sparer ved dette tiltag? Jeg tror at begge kasser vil se en besparelse, hvis systemet forvaltes korrekt. Den store vinder vil være de borgere, der udsættes for deres livs mareridt, for deres lidelser formindskes betydeligt ved indførslen af et professionelt brandvæsen. Har din kommune en brandskole drevet af professionelle brandfolk? Vidste du en sådan skole er en ren pengemaskine. Andreas Corell Redaktør BRANDPUNKT UDGIVES AF: Fagligt udvalg Teknik- og Servicesektoren FOA Staunings Plads København ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Brandmand Peter Ørnbo Telefon: REDAKTØR: Paramediciner Andreas Corell Telefon: redaktion brandpunkt.net FOTOGRAF: Thomas Mark Jensen Telefon: foto brandpunkt.net GRAFISK DESIGN: Thomas Bach grafik brandpunkt.net TRYKKERI: FOAs trykkeri & Pjec1heden MAIL TIL REDAKTIONEN: redaktion brandpunkt.net FORSIDE FOTO: Rudersdal Hørsholm Brandvæsens akutenhed. ANNONCER OG ABONNEMENT: redaktion brandpunkt.net Holdninger og meninger, der udtrykkes i bladet er ikke nødvendigvis, i overenstemmelse med redaktionens holdninger og politiker for branchen. INDHOLD 04 REDNINGS- beredskabet 06 PenSam pension minus 72 % i rente 08 Den futuristiske spejderbevægelse 10 Time is life Kæderedning er modellen 11 Frigørelse i midtjylland 12 Præhospital iltbehandling 14 Hjertestarterenhed ved Århus Brandvæsen 15 Sikkerhed på vejen 16 Et kik ind i de nordiske brandvæseners krystalkugle 20 Nødbehandler hos Vejle Brandvæsen 21 Den jyske joke 22 Frigørelse i Københavns Kommune

3 BRANDPUNKT 5 REDNINGS- beredskabet Mere af navn end af gavn når opgaven falder på redning. Af: Redaktør Andreas Corell. Arbejdsopgaverne er mangfoldige rundt omkring i de danske brandvæsner, man vil i nogle tilfælde, endog kunne argumenter for at disse opgaver - kun er underlagt det lokale brandvæsen - alene af den simple årsag, at de er indtægtsgivende. Det at skabe indtægt, er i sagens natur en nødvendighed for at kunne opretholde et vist beredskab - da dette beredskab jo koster penge. De arbejdsopgaver der ses rundt omkring i landet, har i en vis udstrækning relevans for brandvæsnernes kerneydelse, mens andre igen, i udbredt grad - savner blot skyggen af relevans for brandvæsnerne, her tænkes eksempelvis på vask af hjemmeplejens biler. Hjemmeplejens biler skal vaskes, hvorfor så ikke sætte brandfolk til at gøre det, de laver jo ikke andet end at sidde og vente på, at deres kompetencer kan finde anvendelse i samfundet, det vil sige, løse opgaver hvor menneskeliv og værdier står på spil, en opgave, der i de fleste tilfælde kræver meget hurtig indsats af de rette personer med det rette materiel og med stor rutine i materiellets anvendelse. At beskæftige fuldtidsbrandfolk med alverdens irrelevante opgaver, er det samme som at berøve dem muligheden for, at forberede og klargøre sig til den næste store opgave - en opgave hvor alt sættes på spidsen og menneskeliv er afhængig - af den rette indsats. Her er det, at den politiske ledelse må vælge et serviceniveau for den enkelte kommune. Et serviceniveau, der for langt størsteparten af de danske kommuner, opfyldes med deltidsansatte brandfolk som er afhængige af, at deres arbejdsgiver giver tilsagn om, at brandmanden i tide og utide, kan forlade sin arbejdsplads i tilfælde af udrykning. Den deltidsansatte brandmand er forpligtet til, at vedligeholde sin brandmandsuddannelse med 24 timers øvelse og undervisning om året, dette vel og mærke i sin fritid. Dette koncept, som absolut fungerer glimrende ved dagligdags udrykninger - har dog sine svagheder, når opgaven involverer personskade eller kompliceret redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte personer i forbindelse med erhvervsulykker eller trafikuheld. I disse situationer er mange deltidsansatte brandmænds rutiner og erfaringer ikke på et niveau, der sætter dem i stand til at udføre den pågældende redningsopgave med samme præcision og hurtighed, som en fuldtidsansatte brandmænd. Det bør derfor stå klart for de fleste, at når brandvæsnerne alarmeres til redningsopgaver med personskader, vil der i mange tilfælde være plads til endog væsentlige forbedringer i forhold til den kvalitet af arbejdet, der udføres. Dette er på ingen måde den enkelte fuld-/deltidsansatte brandmands skyld, men snarere de vilkår, hvorunder den enkelte brandmand arbejder. HAN HAR OFTEST IKKE DEN FORNØDNE RUTINE I AT UD- FØRE REDNINGSOPGAVER. Han har oftest ikke den fornødne rutine i at udføre redningsopgaver, han har ikke altid den fornødne uddannelse der sætter ham i stand til at udføre en sundhedsfaglig forsvarlig behandling af en eller flere tilskadekomne, han har oftest ikke tilstrækkeligt med udstyr til at løse større opgaver, og det udstyr han har, er sjældent optimalt til den konkrete opgave. Hvis dette faktum er et acceptabelt serviceniveau, så bør det meldes ud, således at befolkningen kan tage deres forholdsregler. Eller også kan den politiske ledelse, sammen med brandvæsnerne, se på, om serviceniveauet kan justeres inden for realistiske rammer. Et bud på løsningen af problemet kunne være, at undlade enkelte og ganske irrelevante arbejdsopgaver for de fastansatte brandfolk, så de kan bruge ekstra tid på intern undervisning og øvelser, således at de kan opnå og ved ligeholde de kompetencer, der er en forudsætning for at kunne redde menneskeliv. Et brandvæsen bør i langt højere grad rette fokus mod de personnære værdier, såsom stabilisering og redning af liv. Vejen til dette er uden tvivl, at indføre en standardiseret og landsdækkende nødbehandler-uddannelse, og at kompetenceudvikle brandfolkene inden for de forskellige former for redning, hvilket dog kan være svært inden for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der er for brandfolk. Et andet spørgsmål er - om rammerne for deltidsbrandfolk er tilstede, således at de kan opnå en tilstrækkelig kvalitet og rutine, når der tales om redningsopgaver. Eller bør man omkonvertere flere deltidsstillinger til fuldtidsstillinger, for på den måde, at skabe en platform for udvikling af en tilstrækkelig indsats, i forhold til personredning? Omkonvertering til fuldtidsstillinger, er ikke vejen til bedre resultater, hvis den fuldtidsansatte blot skal udføre arbejdsopgaver for kommunen, der ikke har direkte relevans for brandvæsnets kerneydelse. Der skal naturligvis også afsættes tid til, at de fuldtidsansatte kan kompetenceudvikles inden for redning og nødbehandling. Dette koster naturligvis penge, men langtfra det enorme beløb som mange tror. Differencen i omkostningerne mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte, er ikke sammenlignelige i forhold til den potentielle kvalitetsgevinst, der vil kunne opnås i forhold til de personfarlige ulykker, hvor der uden tvivl, i Danmark, tabes flere menneskeliv hvert år, alene fordi den rette hjælp ikke kan tilbydes. Årsagen til dette ligger hos den politiske ledelse i kommunerne og regionerne, som ikke i tilstrækkelig grad har udvist et forventeligt ambitionsniveau. Løsningen er simpel, men kræver vilje.

4 6 BRANDPUNKT BRANDPUNKT 7 KOMMENTAR TIL PENSAM ARTIKEL Af: Reiner Burgwald. Sektorformand FOA. Lad mig begynde med at rette en fejl. Jeg satte ikke spørgsmålstegn ved PenSam i mit indlæg i Brandpunkt nr. 2. Jeg redegjorde for, hvorfor vi i Teknik og Servicesektoren diskuterer vores arbejdsmarkedpensionsordning meget. Svaret skal jeg ikke trætte med her, men henvise til det foregående nummer af dette fremragende blad. Desværre har PenSam ikke haft tid til at svare og kommentere mere indgående på Brians indlæg. Deadline var overskredet da de blev bedt om det. Til gengæld laver PenSam et indlæg til næste nummer. PenSam pension minus 72 % i rente Alle ved det - men ingen gør noget. I sidste nummer af Brandpunkt satte Reiner Burgwald spørgsmålstegn ved pensionsordningerne i PenSam og i nyeste nummer af FOA-bladet bemærker Dennis Kristensen også det ekstremt dårlige resultat PenSam endnu engang har leveret. Af: Brian Vittrup, Københavns Brandvæsen. Derfor skal jeg undlade at forsøge at svare på alle dine synspunkter. Men lad mig slå fast. I sektoren er vi enige i at der skal ske ændringer i PenSam og at det selvfølgelig er utilfredsstillende med mange år med lave afkast på investeringerne. Ændringerne skal sikre os en højere alderspension. Det er derfor vi diskuterer problemerne indgående. Til gengæld er det ikke rimeligt at bruge tjenestemændenes muligheder for at vælge et pensionsselskab, som argument for at du selv vil have lov at vælge selskab. For tjenestemændenes vedkommende er det en forsvindende lille del af Deres pension, der skal opspares. Deres pension er sikret gennem et tilsagn som det hedder. De får pension i forhold til hvor længe de har været tjenestemænd og hvilket løntrin de har når de pensioneres. Min sidste bemærkning er alene en opfordring til at gå konstruktivt ind i bestræbelserne for at sikre os alle en god alderspension. I sektoren gør vi hvad vi kan, og konstruktive bidrag er meget velkomne. Det er bare ikke nok alene at foreslå, at vi hver især kan vælge, hvor pengene skal investeres og til hvad. Fuldstændig at lade det være op til den enkelte, vil efterlade nogle som tabere. Alle ved det men ingen gør noget. I sidste nummer af Brandpunkt satte Reiner Burgwald spørgsmålstegn ved pensionsordningerne i PenSam og i nyeste nummer af FOA-bladet bemærker Dennis Kristensen også det ekstremt dårlige resultat PenSam endnu engang har leveret. Men hvad sker der? vi er jo faktisk nogle som en dag skal leve af disse pensionspenge. Vores overenskomst giver os 15,79 procent i arbejdsgiverbetalt pension, hvilket i sig selv er en pæn procentsats sammenlignet med øvrige arbejdsmarkedspensioner, men ak tal er som bekendt taknemmelige, for når disse procenter fra vores arbejdsgiver har været igennem PenSam, så svinder de gevaldigt ind. Dette kan der være mange årsager til, desværre kan man som kunde ikke stille så meget op, da man, grundet overenskomsten, er stavnsbundet til PenSam. Men hvorfor det? sæt dog pensionen fri Hvorfor skal vi så have vores pension i PenSam? Jo det er som nævnt bestemt af FOA via vores overenskomst hvilket jo er ret interessant, hvorfor er det ikke op til den enkelte selv at bestemme hvilket pensionsselskab man vil have sin pensionsopsparing i. Det ville jo svare til at overenskomsten skulle bestemme hvilken bank eller kreditforening medarbejderen skulle bruge, ja sikkert noget man godt kunne tænke sig i PenSam. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at man for tjenestemændenes vedkomne har lavet en ordning (tillægpension), hvor det netop er op til den enkelte, at anvise hvilket selskab vedkomne ønsker at benytte. Så det er altså ingen umulighed og derfor bør opfordringen/kravet til FOA da også lyde: sæt pensionsordninger fri, og lad den frie konkurrence vise hvem der kan. Så kan det måske være at PenSam kom lidt op på mærkerne for at bevare nogle kunder. Ikke store forventninger til den kommende overenskomst Det er allerede fra flere sider i FOA blevet udtalt, at den kommende overenskomst ikke kommer til at give noget mærkbart, men her er en oplagt mulighed, sæt pensionen fri giv medlemmerne ret til selv at vælge pensionsselskab, jeg tror næppe vores arbejdsgiver Årlig indbetaling Antal år på arbejds pladsen 35 år I alt indbetaling til PenSam pension kr. 35 x kr kr. Årligpension ved 60 års pensionsalder Gennemsnits leveralder for mænd 75 år = 15 pensionsår Udbetaltpension kr. 15 x kr kr. Engangsudbetaling af aldersum I alt udbetalt af Pensam kr kr. har noget at indvende mod dette, de betaler jo alligevel, og medlemmerne vil opleve en historisk værdistigning af deres pension. Ser man på den seneste tids strid om hvilken fagforening (FOA kontra 3F) vi skulle/skal være medlem af, så viser dette jo med alt tydelighed, at de frie valg er bedst det betød jo at FOA efter mange års søvn pludselig vågnede op og indså, at det ikke var en selvfølgelighed, at vi som brandfolk blev hos dem, det betød også, at FOA pludselig måtte arbejde for føden og resultaterne er da ej heller udeblevet. Mange forblev medlemmer, men nu mangler vi så bare at se noget handling, så her er en oplagt mulighed: Sæt vores pension fri det er vores penge vores fremtid. Pension i tal Min arbejdsgiver indbetaler ca kr. om året til min arbejdsmarkedetpension, ifølge min ansættelseskontrakt med Københavns Brandvæsen forventes det at jeg lader mig pensionerer som 60 år, til den tid forventer PenSam at kunne udbetale ca kr. om måneden i pension før skat. Det betyder at såfremt jeg kun opnår gennemsnitsleveralderen for mænd, så har det kostet mig kr. at have MINE penge stående i PenSam. Sagt på en anden måde så skal jeg mindst blive 87 år for blot at kunne få MINE egne penge tilbage. Ovenstående regnestykke tager kun udgangspunkt i indbetalte kroner, men man burde vel også kunne forvente en form for forretning af sit indestående. De fleste pensionsselskaber regner med en gennemsnits forretning på 4 procent pr. år, med rentes rente vil det i ovenstående tilfælde betyde at det indbetalte beløb efter 35 år beløber sig til kr. Hvilket i givet fald ville give ca kr. i årlig pension eller hvad der svarer til det dobbelte af det nuværende. Men ak - Pension i PenSam er med negativ forretning, så hvad der kunne blive til kr. bliver til kr. Det koster altså i omegnen af kr. at være stavnsbundet til PenSam. Så Kære Dennis Kristensen, spar på kræfterne ved de kommende overenskomstforhandlinger, pengene ligger ikke hos arbejdsgiver men i vores eget pensionsselskab, så ordene skal lyde SÆT PENSIONEN FRI.

5 8 BRANDPUNKT BRANDPUNKT 9 UNGDOMSBRANDKORPS FORØGER BEVIDSTHEDEN OM BEREDSKABERS VIGTIGHED Af: Thomas Sonne Jensen, Lotek A/S. En formalisering af de danske ungdomsbrandkorps, der i dag primært fungerer på frivillig basis, har haft stor bevågenhed på det seneste. Hos Lotek A/S har vi forsøgt at katalysere arbejdet ved bl.a. at give opdrag på rapporten Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til velfungerende og udsatte børn og unge. Den futuristiske spejderbevægelse Østfyns Juniorbrandkorps startede lørdag 1. maj sin turné for at vise potentialet i, at formalisere uddannelsen af ungdomsbrandkorpsene. Af: Redaktør Andreas Corell. Lørdag 1. maj 2010, drog en flok unge fra Østfyns Juniorbrandkorps til Beredskabsstyrelsen Sydjyllands øvelsesbane i Haderslev, for at vise potentialet i at formalisere uddannelsen for de danske ungdomsbrandkorps. Beredskabsstyrelsen havde venligst udlånt deres øvelses bane med tilhørende materiel, som de værnepligtige normalt anvender i forbindelse med indsatsuddannelsen. Demonstrationen på øvelsesbanen var særdeles overbevisende, og de unge viste stærke kompetencer i de samme øvelser, som indgår i de professionelle indsatsunddannelser; herunder røgdykning, brandslukning samt anvendelse af frigørelsesudstyr. Dagen var startskuddet til en større turné for Østfyns Juniorbrandkorps, hvis målsætning det er at understrege vigtigheden af et formaliseret ungdomsbrandkorps, som et generelt tilbud til børn og unge i kommunerne, hvilket vi som professionelle brandfolk, har en moralsk forpligtelse til at bakke op om. En del af målsætningen er desuden at belyse vigtigheden af, at gøre deltagelsen direkte meritberettiget i forhold til en videre uddannelse inden for redningsberedskaberne. Forud for turnéen, har der pågået et enormt arbejde med, at argumentere for en formaliseret ungdomsbrandmandsuddannelse. Målet hermed er, at skabe nationale standarder for deltagelse i ungdomsbrandkorps, således at den opnåede uddannelse, er direkte kompatibel i forhold til det etablerede redningsberedskab. Samt at udvide antallet af ungdomsbrandkorps i Danmark, så der på sigt kan oprettes lokale ungdomsbrandkorps i alle landets kommuner. Inspirationen til denne model er hentet fra de obligatoriske tyske Jugendfeuerwehr samt en række engelske ungdomsbrandkorps. Instruktørgruppen ved Østfyns Juniorbrandkorps har desuden arbejdet seriøst med et detaljeret udkast til indholdet i en fælles og formaliseret ungdomsbrandmandsuddannelse. Dette udkast har været en del af grundlaget for rapporten Ungdomsbrandkorps som alment tilbud til velfungerende og udsatte børn og unge, der 16. marts 2010 blev offentliggjort fra analyseinstituttet BONNÉN & Partners på opdrag af Lotek A/S, der er en af landets førende leverandører af materiel til brandsikring, brandbekæmpelse, redning og sikkerhed. Rapporten om anvendelsen af ungdomsbrandkorps som et alment tilbud til alle børn og unge, er blevet omdelt bredt til både de kommunale beredskaber, de Holdlederne Nicolai og Rune kommunale SSP-udvalg samt i Folketinget, hvor den har vundet stor opmærksomhed. Formanden for Folketingets Kommunaludvalg, og beredskabsordfører Hans Kristian Skibby (MF), Dansk Folkeparti, har gennem længere tid engageret sig i sagen, og har for nyligt udtalt, at han snarligt vil fremlægge et beslutningsforslag i Folketinget. Dette skulle gerne skabe de økonomiske forudsætninger for kunne tilbyde flere ungdomsbrandkorps i landets kommuner. GEVINSTEN FOR DE UNGE MENNESKER, DER ØNSKER AT INDGÅ I ET FORMALISERET JUNIOR- BRANDKORPS ER ENORM. På vej hjem fra denne fantastiske oplevelse i Haderslev 1 maj, sad jeg med følelsen af, at disse unge mennesker virkelig har fat i noget der bør eksponeres. Det er rørende, at se en flok unge ildsjæle, ledet af 2 20-årige frivillige holdledere, Nicolai og Rune, på den måde gå til sagen med engagement og gejst. Jeg fik associationer til spejderbevægelsens grundværdier, det at man på den måde styrker sammenholdet blandt unge mennesker, samtidig med at individet bliver tilgodeset, det er der fremtid i. Vi i den etablerede og professionelle del af beredskabsverdenen, vi har virkelig en opgave foran os, vi skal være med til, at sætte skub i udviklingen af et formaliseret og landsdækkende netværk af juniorbrandkorps. Gevinsten for de unge mennesker, der ønsker at indgå i et formaliseret juniorbrandkorps er enorm, de tillægges overordnede humanistiske værdier, de indlemmes i et stærkt socialt netværk, ledet og organiseret af det lokale Redningsberedskab, de tillæres praktiske færdigheder som førstehjælp og brandbekæmpelse, og sidst men ikke mindst, de lærer at arbejde for menneskelige værdier såsom, at tage ansvar for andre medmennesker, beskytte og hjælpe disse i situationer hvor medmenneskelig omsorg og hjælp er påkrævet. Juniorbrandkorpsene er måske en moderne udgave af spejderbevægelsens oprindelige grundform, juniorbrandkorpset bygger på tanken om individet, fællesskabet og humanisme, afgjort et tiltag der skal støttes. Jeg kan kun sige tak til Østfyns Juniorbrandkorps, på vegne af fagbladet BRANDPUNKT, for jeres store indsats med, at udbrede kendskabet til jeres grundideologi. Tak til Lotek A/S for jeres prisværdige engagement i Østfyns Juniorbrandkorps. Inspirationen til rapporten stammer fra udlandet, hvor ungdomsbrandkorps i bl.a. Tyskland er obligatoriske. I England arbejder man desuden for at motivere unge, med sociale problemer til at påbegynde en målrettet uddannelse ud af problemerne, i ungdomsbrandkorpsene. Målsætningen med en formalisering af de danske ungdoms brandkorps er, at tilbyde unge i alle kommuner nogle gode erfaringer, kombineret med en øget bevidsthed om vigtigheden af at have, respektere og deltage i det fælles beredskab. Ungdomsbrandkorps vil desuden kunne hjælpe socialt udsatte unge samt sikre en fortsat rekruttering til de danske beredskaber. Loteks bevæggrunde for at støtte op om en formalisering af ungdomsbrandkorpsene er, at vi ser det som en vigtig brik i forhold til at øge bevidstheden om beredskabers vigtighed. Ungdomsbrandkorps medvirker desuden til at understøtte Loteks daglige ambition om at forøge sikkerheden; både nationalt i de forskellige beredskaber samt lokalt i de enkelte virksomheder, institutioner eller i de private boliger.

6 10 BRANDPUNKT BRANDPUNKT 11 Time is life Kæderedning er modellen Et effektivt supplement til hurtig frigørelse af hårdt kvæstede ved færdselsuheld i Aalborg Kommune. Af: Redaktør Andreas Corell. Frigørelse i midtjylland Førhen var det amterne, som havde det formelle ansvar for frigørelsen af fastklemte ved færdselsuheld. De danske kommunerne overtog den 1. juli 2008 ansvaret for disse redningsopgaver. Af: Jørgen M. Johannsen, Beredskabsassistent ved Silkeborg Brandvæsen. I Danmark har vi et af verdens bedste traume-systemer, til håndtering af hårdt kvæstede i forbindelse med ulykker. Vi har højt specialicerede traumecentre på landets førende hospitaler vi har ambulancebehandlere på samtlige ambulancer med særskilt kompetence og uddannelse i forhold til hårdt kvæstede personer vi har akutlæge-biler med speciellæger, der alle er i stand til at udføre avanceret livreddende behandling, helt ud på selve skadestedet vi har paramedicinere som kan supplere og støtte ambulancefolkene i deres behandling. En dag har vi forhåbentlig også nødbehandleruddannede brandfolk på samtlige brandbiler og redningsvogne. Men hvad nytter al dette, hvis ikke den hårdt kvæstede kan komme hurtigt nok ud af den forulykkede bil. Det har Beredskabscenter Aalborg et bud på. Beredskabscenter Aalborg er et risikodimensioneret beredskab, der løbende arbejder med faglig udvikling omkring kendte risikoscenarier, indhøstede erfaringer fra diverse øvelses- og indsatsaktiviteter samt en løbende evaluering af nye teknologier, der kan lette opgaveløsningen, til glæde og gavn for evt. nødstedte personer og indsatspersonel. Det var derfor naturligt at se problemstillingen omkring fastklemte kritiske patienter, hvilket var baggrunden for at introducere kæderedning i redningstjenesten. Dette norske kæderedningskoncept, er nu fuldt implementeret hos Beredskabscenter Aalborg. Selve konceptet skal ses som et supplement til den eksisterende frigørelsesteknik, der baserer sig på brug af hydraulisk værktøj. Dette supplement tænkes anvendt i situationer, hvor forholdende tillader det, da det langt fra altid er givet, at kæderedningskonceptet kan anvendes grundet flere faktorer. Dog, såfremt situationen tillader anvendelse af kæderedningsteknikken er der ingen tvivl om, at kæderedning er både skånsom og ekstremt hurtigt at anvende. Kæderedning er uden tvivl en metode, der i den rette situation vil kunne opfylde de præhospitale krav, der er til hurtig og sikker frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og det i en grad, som man ikke finder ved blot at anvende hydraulisk værktøj. Kæderedningsmetoden er afgjort et koncept, der bør medtænkes i andre kommuner, da det er et faktum, at kæderedningskonceptet leverer et supplement til frigørelse, der i en given situation, vil kunne have afgørende betydning for overlevelsen efter et alvorligt færdselsuheld, da en hurtig frigørelse er forudsætningen for en hurtig kirurgisk intervention på traumecentret og dermed grundlaget for overlevelse efter færdselsuheld. Læresætningen i disse situationer er: time is life og det leverer kæderedning. Størstedelen af de kommunale brandvæsner løste allerede før 2008 opgaven med frigørelse, sideløbende med amternes redningsvogne. Baggrunden for dette, skal ses i lyset af, at brandvæsnet i mange tilfælde medsendes til sikring mod brand, miljøuheld og nødbehandling. Ligeledes er der eksempler på tilskadekomne, der er indebrændt i bilerne, fordi amtsredningsvognen ikke har vand med. Derfor indkøbte flere brandvæsner frigørelsesudstyr, så man kunne starte øjeblikkelig frigørelse, da den lokale brandstation oftest mødte på skadestedet længe før den regionale amtsredningsvogn. Dette afstedkom dog i nogle tilfælde tvivl om, hvem der på skadestedet havde ansvaret for opgaven. For at fjerne enhver tvivl om ansvaret for patienten på skadestedet, udsendte Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, en vejledning i slutningen af Vejledningen understreger, at det er centralt for indsatsen og patientens tarv, at der sker en koordinering af indsatsen, dog under hensyntagen til ambulanceberedskabets ansvar for patientbehandlingen og brandvæsnets ansvar for frigørelsesopgaven. Brandvæsnet skal således respektere ambulancepersonalets henstillinger om f.eks. ikke at påbegynde en frigørelse eller stoppe denne, hvis den er igangsat. DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ, HVORDAN DE ENKELTE KOMMUNALE BEREDSKABER HAR VALGT AT LØSE OPGAVEN. Der er store regionale forskelle på, hvordan de enkelte kommunale beredskaber har valgt at løse opgaven omkring frigørelse af fastklemte. Dette skyldes, at der ikke fra centralt hold er fastlagt en dimensionering af kommunernes beredskab. Det forudsættes, at kommunerne selv gennemfører risikodimensionering også, inden for dette felt. Konsekvensen af dette er, at nogle kommuner har valgt den lette løsning, at indkøbe det billigste udstyr, ikke træne brandfolkene, så de på sikker og hurtig vis kan udføre frigørelse, og derved medvirke til en direkte livreddende indsats. Silkeborg og Viborg har valgt en løsning, som ligner den man bruger i København. Her er det hovedstationerne, som kommer med frigørelses-materiellet og mandskabet, til betjening af udstyret. Den valgte løsning er en konsekvens af det faktum, at det kræver et veluddannet og rutineret mandskab, at udføre de komplicerede redningsopgaver. Afsendelsen af redningsmandskabet sker samtidig med afsendelsen af den nærmeste lokale brandstation, hvis opgave det er, at sikre skadestedet og opstarte livreddende nødbehandling. DEN VALGTE LØSNING ER EN KONSEKVENS AF DET FAKTUM, AT DET KRÆVER ET VEL UDDANNET OG RUTINERET MANDSKAB, AT UDFØRE DE KOMPLICEREDE REDNINGS- OPGAVER. For at kompenserer for den længere kørevej, har vi flyttet redningsudstyret over på lette-hurtige køretøjer. Vi føler herved at have bibragt den ønskede effekt, nemlig at sikre hurtig og effektiv frigørelse, og derved medvirke til redning af menneskeliv - udfra devisen time is life.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Brandpunkt. Cobraen er løs i Odense En ny måde at bekæmpe brand på Cobra skæreslukker på første sprøjter ved Odense Brandvæsen.

Brandpunkt. Cobraen er løs i Odense En ny måde at bekæmpe brand på Cobra skæreslukker på første sprøjter ved Odense Brandvæsen. Brandpunkt Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 4/2010 Cobraen er løs i Odense En ny måde at bekæmpe brand på Cobra skæreslukker på første sprøjter ved Odense Brandvæsen. Fremtidens førstehjælp

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 5. 2010 Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere