REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold"

Transkript

1

2 JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole Afdelingen for Grafisk Kommunikation 1992 An r&d report on graphic artists and informational graphics at 21 newspapers in Europe and the USA By Ole Munk The Graphic Arts Institute Department of Graphic Communication 1992 Indhold Indledning 2 Metode 3 Puljer og grafik-redaktører 6 Grafikeren 8 Arbejdsgangen 11 Samarbejdet 14 Planlægning og ledelse 17 Bemanding og lokalisering 18 Design 19 Grafiske kvalitetskriterier 22 Grafikken i avisen 24 Konklusion 28 Bilag 31 Litteraturliste 33 Contents Introduction 2 Method 3 Pools and graphics editors 6 The graphic artist 8 The work procedure 11 The cooperation 14 Planning and management 17 Staffing and localization 18 Design 19 Graphic quality criteria 22 Graphics in the newspaper 24 Conclusion 28 Appendix 31 Bibliography 33

3 INDLEDNING»Højre er højre, og venstre er venstre, og aldrig skal de tvende mødesåh, øst er øst, og vest er vest, og aldrig skal de tvende mødes«(rudyard Kipling, 1889) INTRODUCTION Right is right, and left is left, and never the twain shall meet Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet (Rudyard Kipling, 1889) Denne omskrivning, som nogle måske vil finde uforskammet (eller blot ignorant?), af Kiplings The Ballad of East and West, udtrykker en mulig årsag til et af de problemer der i disse år besværliggør arbejdet på avisredaktioner over hele verden. Et dilemma, som man efter min mening er nødt til at tage fat på og prøve at ændre hvis avisen skal have en fremtid i det 21. århundrede. Det drejer sig kort sagt om at få højre og venstre til at mødes. Nemlig højre og venstre hjernehalvdel. Aviser er traditionelt blevet lavet af såkaldte»ordmennesker«. Folk som er gode til at bruge deres venstre hjernehalvdel. Dér hører beherskelsen af bl.a. analyse, logik, opdeling og sprog hjemme. Mange avislæsere har formentlig også i en vis udstrækning været ord-mennesker. Men i dag foretrækker stadig flere at tilegne sig information via billeder eller, hyppigst, en integration af billeder og ord (TV). Denne udfordring har avis-skribenten søgt at besvare ved at garnere sine ord med billeder. Fotos, tegninger og i stigende omfang informationsgrafik, hvor billeder og ord integreres.»som i TV«. I den forbindelse har aviserne måttet entrere med en ny slags tegnere. For at kunne tegne er man nødt til at kunne udnytte sin højre hjernehalvdel, hvor bl.a. sans for helhed, rytme, farver og mønstre hører hjemme. Egenskaber som fantasi og kreativitet tilskrives ligeledes først og fremmest denne hemisfære og der er grund til at antage, at de (forholdsvis få) mennesker, der er bedre til at bruge højre hjernehalvdel end venstre, i mange tilfælde søger kunstneriske og kreative arbejdsområder, f.eks. tegning. På mange aviser markerer bladtegneren sig ved sin egen pudsige facon og skæve indgangsvinkel til tingene. Redaktionens»hofnar«. Men informationsgrafik er ikke (ihvertfald ikke kun) et spørgsmål om skæve indgangsvinkler og fantasifulde tegninger. Skal denne kommunikationsform have journalistisk berettigelse, må den fungere som en mindst lige så forståelig og pålidelig bærer af information som den skrevne tekst. Og ikke blot kommunikere i billeder, men også i ord. Dette stiller specifikke krav til grafikeren, som ikke automatisk kan honoreres af de visuelt orienterede»højrehjerner«man traditionelt engagerer til opgaven. I mange aviser ses da også informationsgrafik der fungerer utilfredsstillende, set med journalistiske øjne. Og på talrige redaktioner har skrivende og redigerende venstrehjerner svært ved at arbejde sammen med de tegnende højrehjerner. En del aviser er så heldige at have fundet tegnere med et vist journalistisk talent. For sjældent lykkes det imidlertid at gøre informationsgrafikken til det»tredje sprog«der kunne være avisernes modtræk mod fjernsynets effektive ord/billedformidling. Dette er langtfra den eneste årsag til dagbladenes krise. Men det er næppe forkert at antage, at avisens overlevelseschancer som folkeligt massemedie bl.a. afhænger af om man kan tage højde for at modtageren er vænnet til at få serveret både billeder og ord. På samme tid. En spørgeundersøgelse har dannet udgangspunkt for denne rapport, som skal give et overblik over situationen på en række avisredaktioner hvor man har erfaringer med informationsgrafik. Jeg vil forsøge at uddybe førnævnte problematik og give et bud på hvad fremtiden kan bringe. Samt antyde hvad jeg mener avisens beslutningstagere konkret kan gøre, hvis de går ind på rapportens tankegang og ønsker at løse problemet. De umiddelbare aktionsmuligheder knytter sig til rekrutteringen og socialiseringen af visuelle medarbejdere. Men jeg er overbevist om at også uddannelsesforholdene må ændres radikalt, hvis avismediet virkelig skal rette kursen imod næste årtusinde.» hovedproblemet er stadig at få ordmennesker til at tænke i grafik og arbejde på lige fod med grafikere. Det næste problem er grafikernes kvalitetsniveau. Det tredje problem er at få grafikere. Det er et lille mirakel at disse patetisk små grafikafdelinger ( ) er i stand til at skabe en daglig produktion af kvalitetsgrafik«. Carl Henning, designredaktør, Helsingin Sanomat (IFRA Newspaper Techniques, februar 1991) While some may perceive this paraphrase of Kipling s The Ballad of East and West as being impertinent, it suggests the cause of a problem which sours work in newsrooms all over the world. In my opinion, it is a dilemma which must be dealt with and solved if newspapers are to stand a chance in the 21st century. In short, it is about making right and left meet. That is: the right and left cerebral hemispheres. Traditionally, newspapers have been produced by word people, accomplished at using the left part of their brains, the center for analysis, logic, division and language. Many newspaper readers have probably also been word people, at least to a certain extent. Increasingly, however, people prefer to absorb information through pictures or, more often, an integration of word and picture (television). The newspaper writer tries to meet this challenge by garnishing his words with pictures such as photos, drawings and, increasingly, informational graphics which integrate pictures and words. Just like TV. This has prompted many newspapers to employ a new kind of draftsmen. In order to draw, it is necessary to use the right hemisphere, where the sense of entity, rhythm, colors and patterns belongs. Properties such as fantasy and creativity are also mainly thought to belong to this hemisphere. There is reason to believe that the relatively few people who are better at using their right hemisphere often seek artistic and creative work, including drawing. At many newspapers, the cartoonist is known for his droll ways and funny approaches. He is the newsroom court jester. But informational graphics is not just a question of funny approaches and imaginative drawings. If this form of communication is to be journalistically justifiable, it must be at least as comprehensible and reliable a purveyor of information as written text. It must communicate not only in pictures, but also in words. Thus, the graphic artist is met with specific requirements which cannot automatically be honored by the visually oriented right hemispheres, who are traditionally taken on for the job. That is why many a newspaper carries informational graphics which are journalistically unsatisfactory. In numerous newsrooms, writing and editing left brains have trouble working with the drawing right brains. Several newspapers have been lucky enough to find artists with some journalistic talent. But it is too rare that informational graphics succeed in becoming the third language which could be the newspaper counterpart to the efficient word/picture communication of television. This is far from the only reason for the crisis of the newspaper. But it is hardly wrong to assume that the survival of the newspaper as a popular mass medium depends in part on its ability to provide the reader with both pictures and words. At the same time. survey, based on questionnaires, has formed A the basis of this report which attempts to give an overview of the situation at a number of newspapers with experience in informational graphics. I shall try to elaborate on the problems raised above, and give my suggestions as to what the future might bring. I will also suggest what I believe newspaper decision makers should do if they agree with the ideas of the report and want to solve the problem. The immediate opportunities for action are to be found in the recruitment and socialization of visual staff. But I am convinced that even education must be radically changed if the newspaper medium is to set the course for the next millennium. the main problem is still to get word people to think graphics, and work on an equal level with graphics people. The second problem is the level of graphics people. The third problem is to get graphics people. It is a small wonder that those pathetically small news graphics departments ( ) are able, on a daily basis, to produce news graphics of quality. Carl Henning, Managing Design Ed., Helsingin Sanomat (IFRA Newspaper Techniques, February 1991) 3 3

4 METODE Hvis skyld er det? Megen avisgrafik bliver ikke så god som den kunne blive. Jeg har prøvet at undersøge om dette hænger sammen med den måde grafikken og grafikerne organiseres på. Undersøgelsen bygger dels på 21 avisers besvarelse af et spørgeskema, dels på personlige interviews med grafikere og redaktører. Endelig forsøger jeg at konstatere den formodede sammenhæng ved at vurdere avisernes grafik. METHOD Who is to blame? Many newspaper graphics are not as good as they should be. I have tried to examine whether this is due to the method of organizing the graphics and graphic artists. The study is based on responses to a questionnaire by 21 newspapers, as well as personal interviews with graphic artists and editors. Finally, I shall try to establish contexts by evaluating the graphics of the surveyed papers. At informationsgrafik ikke altid fungerer optimalt, kan enhver konstatere ved at bladre igennem en tilfældig dags aviser. Min hypotese er at årsagen hertil skal søges i redaktionens organisation og samarbejdsform i mindst ligeså høj grad som i en vurdering af den enkelte grafikers visuelle/journalistiske talent eller mangel på samme. At megen grafik ikke mislykkes p.gr.a. grafikeren som person, men fordi avisen bruger ham eller hende forkert. Jeg bygger denne hypotese dels på mine egne erfaringer fra fire års arbejde som grafiker på en dansk morgenavis, dels på oplevelser i forbindelse med besøg og konsulentopgaver på andre blade. For at få et overblik over forholdene for informationsgrafik og -grafikere sendte jeg et spørgeskema (se bilag) ud til 28 aviser, der havde markeret sig ved systematisk anvendelse af informationsgrafik. En undersøgelse som denne burde ideelt set gennemføres ved personlige besøg med studier og interviews på alle de pågældende aviser. Dette har imidlertid ikke været praktisk og økonomisk realisabelt. Da formålet iøvrigt ikke har været at fælde dom over hver enkelt avis og dens måde at lave informationsgrafik på men at forsøge at uddrage nogle generelle erfaringer om sammenhænge mellem organisation/ bemanding/samarbejde og resultater, og give et bud på hvordan disse forhold kunne gøres bedre har jeg ment at den måde, jeg kunne realisere undersøgelsen på, var bedre end ingenting. Endvidere ændrer disse strukturer sig konstant. Fordi aviser præges af konstante småjusteringer og tilpasninger til ydre krav og forventninger og fordi informationsgrafikken, som etableret og betydningsfuld faktor på et dagblad, trods alt stadig er ret ny, og nødvendigvis gennemgår strukturændringer. En stor, ressourcekrævende undersøgelse ville således risikere hurtigt at blive uaktuel. Denne rapport bliver vel ikke mindre uaktuel, men man kan håbe på et rimeligere forhold mellem investering og udbytte. Undervejs i forløbet måtte jeg konstatere, at jeg ikke primært kunne basere mine resultater på kvantitative målinger. Først og fremmest fordi mange af de undersøgte forhold lægger op til subjektive vurderinger og ikke lader sig måle i tal. Men også fordi jeg har ønsket at tilvejebringe oplysninger der kunne danne basis for praksisorienteret handling, altså forslag til løsning af problemer. Det typiske eller gennemsnitlige billede af, hvad der sker i organisationen, er ikke så interessant som de involverede personers forestillinger om hvorfor det sker. Det har således vist sig at undersøgelsens metode burde være mere kvalitativ end kvantitativ. Jeg har søgt at styrke det kvalitative element ved at få en del besvarelser uddybet i personlige interviews med grafikere og redaktører på fire aviser i Skandinavien. Jeg har modtaget svar fra ialt 21 aviser i form af et udfyldt spørgeskema og/eller via et telefonisk eller personligt interview. Nogle besvarelser bærer præg af stærk personlig stillingtagen og en seriøs holdning til spørgsmålene, mens andre virker knap så engagerede. Svarene i de telefoniske og personlige interviews er mere udførlige og sandsynligvis mindre behæftet med fejl end de skriftlige besvarelser. De forhold, som trods alt er forsøgt kvantificeret via spørgeskemaet, gør jeg rede for i det omfang jeg finder oplysningerne relevante. Skemabesvarelser og interview-citater suppleres med uddrag af relevante bøger og tidsskriftsartikler. Som sidste trin i undersøgelsen har jeg ledt efter synlige sammenhænge mellem grafik-organisation/ arbejdsform på den enkelte avis og den grafik der kommer ud af anstrengelserne i form af en uges produktion. Det har desværre ikke været muligt at få eksemplarer af samtlige aviser fra én bestemt uge og i enkelte tilfælde har jeg måttet nøjes med eksempler, som blev vedlagt besvarelsen af skemaet. Aviserne»konkurrerer«med andre ord ikke på helt lige vilkår (men dette er heller ikke nogen konkurrence!) og nogles grafikmængde ligger muligvis under normalen, fordi bedømmelsen af disse aviser er baseret på eksemplarer fra en sommer-uge hvor mange redaktioner formentlig kører på lavt blus. Svarene er indsamlet over en periode på et år. Derfor har jeg også måttet affinde mig med at besvarelser kan være forældede på visse punkter. Tidligere, nu forladte, organisationsstrukturer og samarbejdsformer kan fejlagtigt være blevet sammenholdt med avisens nyeste produktion af grafik. By skimming through the newspapers on any single day, it is easy to see that informational graphics does not always function optimally. My hypothesis is that the reason must be sought in newsroom organization and forms of cooperation more than in the visual or journalistic talent, or lack of it, of the individual graphic artist. It seems also true that much of the graphics does not fail as a result of the artist as a person, but because he or she is used in the wrong way. I base my hypothesis on own experience partly after four years as a graphic artist on a Danish morning paper, partly in connection with visits and consultancy jobs at other papers. In order to get an overview of conditions for informational graphics and artists, I sent out a questionnaire (see appendix) to 28 newspapers who are noteworthy for their systematic use of info-graphics. A survey of this kind should ideally be implemented by personal visits with studies and interviews at all the newspapers. This has, however, not been practically and financially possible. Furthermore, since the purpose has not been to judge the individual newspaper and its way of creating graphics but rather to draw some general conclusions about the connection between organization/staffing/cooperation and results, and to suggest methods of improvement I have decided that my way of carrying out the study was better than nothing. In any case, structures change constantly, as newspapers implement continuous adjustments to external demands and expectations and as the discipline of informational graphics, being still rather new as an established and important factor at newspapers, goes through necessary structural changes. A large, resource demanding study would thus run the risk of quickly becoming outdated. This report will also become outdated, but at least there is a better relation between investment and profit. In the course of the survey I had to realize that I could not primarily base my results on quantitative measurements. The main reason was that many of the examined parameters suggested subjective evaluations and could not be measured in figures. But I have also wanted to provide information that could form the basis for practice-oriented action that is, concrete suggestions for problem solutions. The typical or average picture of what happens in the organization is not as interesting as the perception of those involved as to why it happens. It consequently turned out that the method should be more qualitative than quantitative. I have strengthened the qualitative element by elaborating on some of the responses through personal interviews with editors and graphic artists at four Scandinavian newspapers. I have received responses from 21 newspapers in the form of a completed questionnaire and/or telephone or personal interviews. Some responses have a strong personal influence and show a serious attitude to the questions, while others appear less enthusiastic. The responses in the interviews are more elaborate, and probably less liable to misinterpretations, than the written responses. The elements which are quantified through the questionnaire are described to the extent I find the information relevant. Questionnaire responses and interview quotes are supplemented with excerpts from books and journal articles. As the final step in the survey, I have looked for visible connections between graphics organization/working methods in the individual papers, and the resulting graphics in the form of a week s production. It has not been possible to obtain copies of all papers of one certain week and in some cases I have had to make do with graphics examples enclosed with the responses to the questionnaire. So the papers do not compete on equal terms (it is, of course, no competition) and the amount of graphics may in some instances be below average, because the evaluation of these papers was based on examples from a summer week where many newsrooms presumably worked on reduced schedule. The responses have been collected over a one year period. For that reason I have had to accept discrepancies. Obsolete, now dropped organization structures and cooperation forms can, mistakenly, have been related to the latest graphics production. 4 4

5 METODE Skævheder i svarene Spørgeskema-besvarelserne bærer præg af at de fortrinsvis kommer fra grafiske medarbejdere. I de personlige interviews har jeg søgt at opnå et mere balanceret billede af situationen på arbejdspladsen. Hvis rapporten skulle virke unødigt negativ, er det ikke fordi jeg mener det generelt står skidt til men fordi de kritisable forhold forekommer mig vigtigst at påpege. METHOD Biased responses Most questionnaires have been answered by graphics staff. In personal interviews, I have strived to accomplish a more balanced picture of the situation at the paper. If this report appears unnecessarily negative, it is not because I think that the state of affairs is generally bad but because I find it most important to point out the critical issues. For at få tilstrækkelig mange besvarelser var jeg nødt til at droppe et krav om at skemaet skulle udfyldes af en grafiker og en redaktør i fællesskab. Derfor er de fleste skemaer blevet besvaret af grafikere og grafikchefer, hvad der utvivlsomt påvirker besvarelsen især af de mere holdningsprægede spørgsmål. Måske ville svarene lyde anderledes hvis redaktørerne havde ordet. Denne skævvridning har jeg søgt at rette op på med de personlige interviews på udvalgte aviser. Jeg har anvendt critical incident-metoden i de otte interviews. Teknikken går ud på at interview-personen, i stedet for at skulle beskrive sine generelle arbejdsforhold, bliver bedt om at fokusere på enkelte markante positive hhv. negative oplevelser. Ifølge teorien kan metoden, såfremt intervieweren arbejder tilstrækkelig dynamisk, åbne for en beskrivelse af generelle forhold, hvor det træder klarere frem hvad der virkelig har betydning for interview-personen og for arbejdspladsen end hvis man stiller spørgsmål af generel karakter. Det har været min opfattelse, at metoden virkede efter hensigten. Især de personlige interviews viste at nogle avisfolk oplever reelle problemer i organisation og samarbejde mens andre (især i skema-besvarelserne) synes alting går som smurt. I 7 af de 21 besvarelser ser man således ingen væsentlige problemer i den måde informationsgrafikken kører på. Da yderligere tre har undladt at svare på, om de oplevede problemer, må næsten halvdelen af svarpersonerne være tilfredse med formen. Som en designchef udtrykte det:»kun intelligens, energi og talent sætter grænser«. Rapporten indeholder to slags citater. Uddrag af bøger, artikler m.v. er forsynet med nøjagtig kildeangivelse, hvorimod jeg ved citater fra interviews og skemabesvarelser kun anfører den citeredes jobfunktion fordi visse udtalelser kan opfattes som kritik af konkrete personer. Det er muligt at min karakteristik af avisernes grafikere, organisationsstruktur og grafik utilsigtet er kommet til at virke overdrevent kritisk og negativ. Jeg beklager, hvis læseren skulle få det indtryk, at en generel nedvurdering af avisgrafik var mit ærinde. Tværtimod er det min opfattelse, at der produceres kvalitetsgrafik hver eneste dag og at mange avisgrafikere fungerer fint i deres job. Men da sigtet med denne rapport er at påvise nogle problemer og give forslag til deres løsning, forekommer det mig naturligt at de kritisable forhold vejer tungest. Jeg har modtaget svar fra følgende aviser: Aftenposten, Oslo Bergens Tidende, Bergen Berlingske Tidende, København Chicago Tribune, Chicago, USA Dagens Nyheter, Stockholm The Detroit News, Detroit, USA The Detroit Free Press, Detroit, USA Expressen, Stockholm Helsingin Sanomat, Helsinki idag, Göteborg Jyllands-Posten, Viby J. (Århus) Los Angeles Times, Los Angeles, USA The Miami Herald, Miami, USA The New York Times, New York City, USA The Orange County Register, Santa Ana, USA The Philadelphia Inquirer, Philadelphia, USA Politiken, København St. Petersburg Times, St. Petersburg, USA The Sunday Times, London USA Today, Washington D.C., USA The Washington Post, Washington D.C., USA Jeg har interviewet grafikere og redigerende på: Aftenposten, Oslo Berlingske Tidende, København Dagens Nyheter, Stockholm Jyllands-Posten, Viby J. (Århus) Følgende aviser er blevet kontaktet uden resultat: The Daily Telegraph, London Göteborgs-Posten, Göteborg The Independent, London Svenska Dagbladet, Stockholm La Stampa, Torino, Italien The Times, London Århus Stiftstidende, Århus In order to get enough responses, I had to compromise on a demand that the questionnaire should be filled out jointly by a graphic artist and an editor. Most questionnaires have been filled out by graphics editors and artists, and this undoubtedly influences the responses, particularly those of attitudinal questions. The answers may have been different, if the editors had responded. I have tried to make up for this bias in the personal interviews. I have used the critical incident method in the eight interviews. It is a technique in which the interviewee is asked to focus on individual, distinct positive and negative experiences, instead of describing his or her general working conditions. According to the theory, a dynamic interviewer can use the method of specific questions to develop a general description, where it becomes more obvious what is really significant for the interviewee and the place of work than if the questions had been general. I am convinced that the method worked as intended. The answers showed that some newspaper people experience real problems in organization and cooperation while others (especially in the questionnaires) said that everything went smoothly. Seven of the 21 responses see no major problems in the way their informational graphics works. Since a further three omitted answers to the question whether they experience problems, nearly half of those responding must be satisfied with the work. As one design director said: Only intelligence, energy and talent set the limits. The report contains two kinds of quotes. Excerpts from books and articles have accurate references, while interview and questionnaire quotes only refer to the job function of the person quoted this is because some statements may be perceived as criticism of certain persons. My representation of the newspapers graphic staff, organizational structure and graphics may inadvertently appear overly critical and negative. I regret if the reader gets the impression that a general disparagement of newspaper graphics was my intention. On the contrary, it is my opinion that quality graphics are produced every day and that many graphic artists function well in their newspaper job. But since the target of this study is to indicate certain problems and propose solutions, it appears natural that the critical issues are most prominent. I received responses from the following papers: Aftenposten, Oslo, Norway Bergens Tidende, Bergen, Norway Berlingske Tidende, Copenhagen, Denmark Chicago Tribune, Chicago, USA Dagens Nyheter, Stockholm, Sweden The Detroit News, Detroit, USA The Detroit Free Press, Detroit, USA Expressen, Stockholm, Sweden Helsingin Sanomat, Helsinki, Finland idag, Gothenburg, Sweden Jyllands-Posten, Viby J. (Århus), Denmark Los Angeles Times, Los Angeles, USA The Miami Herald, Miami, USA The New York Times, New York City, USA The Orange County Register, Santa Ana, USA The Philadelphia Inquirer, Philadelphia, USA Politiken, Copenhagen, Denmark St. Petersburg Times, St. Petersburg, USA The Sunday Times, London, England USA Today, Washington D.C., USA The Washington Post, Washington D.C., USA I have interviewed editors and graphic artists at: Aftenposten, Oslo, Norway Berlingske Tidende, Copenhagen, Denmark Dagens Nyheter, Stockholm, Sweden Jyllands-Posten, Viby J. (Århus), Denmark The following papers were contacted unsuccessfully: The Daily Telegraph, London, England Göteborgs-Posten, Gothenburg, Sweden The Independent, London, England Svenska Dagbladet, Stockholm, Sweden La Stampa, Torino, Italy The Times, London, England Århus Stiftstidende, Århus, Denmark 5 5

6 PULJER OG GRAFIK-REDAKTØRER Grafikkens førstemand Som regel udgør informationsgrafikerne en fælles pulje der betjener hele avisen. Grafik-redaktøren fungerer som sluse imellem grafikerne og den øvrige redaktion. Arbejdet deles op, så grafik-redaktøren varetager grafikkens journalistiske side, og grafikerne den visuelle formgivning. Grafik-redaktøren bliver en nøgleperson på godt og ondt. POOLS AND GRAPHICS EDITORS The Doge of Graphics Graphic artists are often a pool, servicing the entire newspaper. The graphics editor is the gatekeeper, supervising contacts between graphic artists and the desk. While the graphics editor has responsibility for the journalistic side of graphics, the artists handle visual designs. The graphics editor is a key player for better or worse. Der er kun få tilløb til at organisere grafikerne i forhold til emner eller sektioner, sådan som journalister og redigerende normalt opdeles. De fleste aviser samler deres grafikere i en særlig afdeling der fungerer som en slags pulje (til disposition for hele avisen) hvortil avisens skrivende og redigerende medarbejdere kommer med inputs grafik-ideer. Ofte gennem en»sluse«i form af en eller flere grafikredaktører (fællesbetegnelse for graphics editor/coordinator/planner etc.) der også er med i idé-udvikling, research, tekstforfatning og undertiden design.»af alle de jobs der er blevet skabt i avis-industrien i de sidste 100 år er grafik-redaktørens måske det mest fornyende og vovelige. Her er en redaktør som bevæger sig mellem ord og billeder og som er blevet en vigtig del af 1990ernes nyhedsredaktion«. Visual Editing (Howard I. Finberg & Bruce D. Itule) En af de adspurgte grafik-redaktører begrunder sin egen funktion med at grafikerne ikke er trænede i at strukturere materialet og bearbejde det journalistisk. De kommer fra kunstskoler o.s.v. og er vant til at tegne. Mangelen på folk der både kan tegne og arbejde journalistisk har gjort arbejdsopdelingen nødvendig. Grafik-redaktøren beskriver opdelingen som dels en ulempe, men samtidig en ganske god løsning, fordi afdelingen kan nå mere på den facon:»jeg tager mig af det jeg er god til, og de kan lave det de er gode til så arbejder vi parallelt, og jeg kan give arbejdet fra mig og gå i gang med en ny opgave. Skulle jeg også sidde og tegne, hvad der ikke er min stærke side, så skulle jeg jo bruge en stor del af min arbejdstid på det som andre gør bedre ( ) Men det er klart, at indimellem bliver visse ting ikke præcis som man havde tænkt sig«. Mangelen på»grafiske reportere«afstedkom en storm af jobtilbud fra aviser i hele USA til medarbejdere på Dallas Times Herald (kendt som en visuelt stærk avis) da bladet lukkede i december 1991:» visuelle mennesker er ofre for en befolkningstilvækst på nul. Colleges og universiteters journalistikafdelinger avler reportere og redigerende, men der er intet system til at udvikle visuelle journalister«. Ed Kohorst, redaktør (Design 43/1991) Uanset hvor stor betydning man tillægger de organisatoriske forhold, bør man ikke være blind for at en enkelt person kan have afgørende indflydelse på avisens grafik-kvalitet eller mangel på samme. På mange redaktioner har det formentlig betydet mere hvem der var grafik-redaktør eller grafiker (se også side 48 og 54) end hvordan grafik-afdelingen var bygget op. Informationsgrafikkens lille verden har været og er nok stadig præget af en række»nøglepersoner«der kan have vidt forskellige baggrunde og uddannelser (journalist, grafiker, tegner, fotograf etc.).»for at få en rigtig nyhedsgrafik går vi næsten altid gennem vores grafik-redaktør. Enkle kort og sådan noget kan man jo ordne direkte med tegnerne. Men skal det være lidt mere kompliceret, så bevæger vi os altid igennem ham eller art directoren. Hvorfor ved jeg ikke rigtig, men fornemmelsen er vel den at det er jo vores grafik-redaktør der har mange ideer. Jeg stoler ganske enkelt ikke på de andre, må jeg vel sige. Fordi jeg ikke kender dem godt nok«. Nyhedsredaktør En eller flere formelle ledere af grafik-afdelingen findes på 17 af de 21 aviser. På tre aviser sorterer grafikken derimod under layout- eller billedchef:»vores redaktions-atelier har fungeret i over et år uden en arbejdsleder. Et kollektiv, som i princippet sorterer under billedredaktøren, som har haft vældig mange ting at forholde sig til, og ikke tager sig tid til at gå ind og styre atelieret på daglig basis. Grafikerne har haft tre-fire forskellige personer at forholde sig til og er blevet forvirrede: Skal jeg snakke med ham eller ham eller ham? Så snakker de med alle sammen og bliver skubbet fra den ene til den anden. Ingen har været villig til at gå ind og skære igennem og sige OK, så gør vi sådan. Det har selvsagt skabt frustrationer i vores atelier«. Redaktionschef De samme problemer kan opstå internt i selve grafik-afdelingen, når denne har opnået en vis størrelse. En grafik-koordinator på en grafik-tung avis klager således over bureaukrati og»for mange chefer«. Only few attempts have been made to organize graphic artists into subjects or sections in the same way as journalists and back-benchers. Most newspapers gather their artists in a special department, in a pool (servicing the whole newspaper) to which writers and editors bring their input graphics ideas. The editorial staff must often pass one or several gatekeepers graphics editors, coordinators or planners who are also involved in developing ideas, researching, writing and sometimes designing. Of all the jobs created in the newspaper industry in the past 100 years, the graphics editor is perhaps the most innovative and daring. Here is an editor who moves between words and visuals and has become a vital part of the newsroom of the 1990s. Visual Editing (Howard I. Finberg & Bruce D. Itule) An interviewed graphics editor motivates his own function with the fact that graphic artists are not practiced in journalistic work. Most of them are art school graduates and used to drawing. A lack of people who can both draw and work journalistically has made it necessary to divide the work. The graphics editor describes the division partly as an obstacle, partly as a good solution because it makes the section more productive: I do what I m good at, and they are free to do what they are good at in that way we work side by side and I can hand over the work to them and begin a new job. If I were to sit and draw which is not my strongest point then I would spend a great part of my time at something others are better at ( ) But it s obvious that sometimes the result is not precisely what I had in mind. When the Dallas Times Herald (known as a visually strong paper) was to fold in December 1991, the general lack of graphic reporters made newspapers all over the United States contact Herald staffers: visual people are victims of zero population growth. While colleges and universities breed reporters and editors through their journalism departments, there is no system to develop visual reporters. Ed Kohorst, editor (Design 43/1991) No matter how much importance is put on organization, it is important to realize that individuals often have decisive influence on the graphics quality or lack of it in a newspaper. In many newsrooms, the skills and personality of the graphics editor or artist (se pages 49 and 55) have probably meant more than the organization of the graphics department. The small world of informational graphics has been and still is dominated by certain key persons who have widely different backgrounds and educations (journalists, graphic artists, draftsmen, photographers). We always go through our graphics editor in order to get proper news graphics. Simple charts can be arranged directly with the artists, but more complicated tasks always go through him or the art director. I don t know why, but the feeling is, I suppose, that it s our graphics editor who has the ideas. I simply do not trust the others, I must admit. Because I don t know them well enough. News editor In 17 out of 21 newspapers, there are one or several formal leaders of the graphics department. At three papers, graphics is handled by the layout or picture editors: Our editorial studio has functioned for more than a year without a responsible editor. A collective which in principle ranks under the picture editor, but he has a great many things to see to, and has not taken the necessary time to manage the studio on a regular basis. The artists have had three or four people to relate to and have become confused: Do I speak to him or him? Then they speak to all and get pushed around from one to the other. Nobody has been willing to cut through and say OK, then we do it like this. Naturally, it has created frustration in our studio. Editorial manager The same problems can arise inside the graphics department once it has reached a certain size. A graphics coordinator at a graphics-oriented newspaper complains of bureaucracy and too many bosses. 6 6

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere