REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold"

Transkript

1

2 JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole Afdelingen for Grafisk Kommunikation 1992 An r&d report on graphic artists and informational graphics at 21 newspapers in Europe and the USA By Ole Munk The Graphic Arts Institute Department of Graphic Communication 1992 Indhold Indledning 2 Metode 3 Puljer og grafik-redaktører 6 Grafikeren 8 Arbejdsgangen 11 Samarbejdet 14 Planlægning og ledelse 17 Bemanding og lokalisering 18 Design 19 Grafiske kvalitetskriterier 22 Grafikken i avisen 24 Konklusion 28 Bilag 31 Litteraturliste 33 Contents Introduction 2 Method 3 Pools and graphics editors 6 The graphic artist 8 The work procedure 11 The cooperation 14 Planning and management 17 Staffing and localization 18 Design 19 Graphic quality criteria 22 Graphics in the newspaper 24 Conclusion 28 Appendix 31 Bibliography 33

3 INDLEDNING»Højre er højre, og venstre er venstre, og aldrig skal de tvende mødesåh, øst er øst, og vest er vest, og aldrig skal de tvende mødes«(rudyard Kipling, 1889) INTRODUCTION Right is right, and left is left, and never the twain shall meet Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet (Rudyard Kipling, 1889) Denne omskrivning, som nogle måske vil finde uforskammet (eller blot ignorant?), af Kiplings The Ballad of East and West, udtrykker en mulig årsag til et af de problemer der i disse år besværliggør arbejdet på avisredaktioner over hele verden. Et dilemma, som man efter min mening er nødt til at tage fat på og prøve at ændre hvis avisen skal have en fremtid i det 21. århundrede. Det drejer sig kort sagt om at få højre og venstre til at mødes. Nemlig højre og venstre hjernehalvdel. Aviser er traditionelt blevet lavet af såkaldte»ordmennesker«. Folk som er gode til at bruge deres venstre hjernehalvdel. Dér hører beherskelsen af bl.a. analyse, logik, opdeling og sprog hjemme. Mange avislæsere har formentlig også i en vis udstrækning været ord-mennesker. Men i dag foretrækker stadig flere at tilegne sig information via billeder eller, hyppigst, en integration af billeder og ord (TV). Denne udfordring har avis-skribenten søgt at besvare ved at garnere sine ord med billeder. Fotos, tegninger og i stigende omfang informationsgrafik, hvor billeder og ord integreres.»som i TV«. I den forbindelse har aviserne måttet entrere med en ny slags tegnere. For at kunne tegne er man nødt til at kunne udnytte sin højre hjernehalvdel, hvor bl.a. sans for helhed, rytme, farver og mønstre hører hjemme. Egenskaber som fantasi og kreativitet tilskrives ligeledes først og fremmest denne hemisfære og der er grund til at antage, at de (forholdsvis få) mennesker, der er bedre til at bruge højre hjernehalvdel end venstre, i mange tilfælde søger kunstneriske og kreative arbejdsområder, f.eks. tegning. På mange aviser markerer bladtegneren sig ved sin egen pudsige facon og skæve indgangsvinkel til tingene. Redaktionens»hofnar«. Men informationsgrafik er ikke (ihvertfald ikke kun) et spørgsmål om skæve indgangsvinkler og fantasifulde tegninger. Skal denne kommunikationsform have journalistisk berettigelse, må den fungere som en mindst lige så forståelig og pålidelig bærer af information som den skrevne tekst. Og ikke blot kommunikere i billeder, men også i ord. Dette stiller specifikke krav til grafikeren, som ikke automatisk kan honoreres af de visuelt orienterede»højrehjerner«man traditionelt engagerer til opgaven. I mange aviser ses da også informationsgrafik der fungerer utilfredsstillende, set med journalistiske øjne. Og på talrige redaktioner har skrivende og redigerende venstrehjerner svært ved at arbejde sammen med de tegnende højrehjerner. En del aviser er så heldige at have fundet tegnere med et vist journalistisk talent. For sjældent lykkes det imidlertid at gøre informationsgrafikken til det»tredje sprog«der kunne være avisernes modtræk mod fjernsynets effektive ord/billedformidling. Dette er langtfra den eneste årsag til dagbladenes krise. Men det er næppe forkert at antage, at avisens overlevelseschancer som folkeligt massemedie bl.a. afhænger af om man kan tage højde for at modtageren er vænnet til at få serveret både billeder og ord. På samme tid. En spørgeundersøgelse har dannet udgangspunkt for denne rapport, som skal give et overblik over situationen på en række avisredaktioner hvor man har erfaringer med informationsgrafik. Jeg vil forsøge at uddybe førnævnte problematik og give et bud på hvad fremtiden kan bringe. Samt antyde hvad jeg mener avisens beslutningstagere konkret kan gøre, hvis de går ind på rapportens tankegang og ønsker at løse problemet. De umiddelbare aktionsmuligheder knytter sig til rekrutteringen og socialiseringen af visuelle medarbejdere. Men jeg er overbevist om at også uddannelsesforholdene må ændres radikalt, hvis avismediet virkelig skal rette kursen imod næste årtusinde.» hovedproblemet er stadig at få ordmennesker til at tænke i grafik og arbejde på lige fod med grafikere. Det næste problem er grafikernes kvalitetsniveau. Det tredje problem er at få grafikere. Det er et lille mirakel at disse patetisk små grafikafdelinger ( ) er i stand til at skabe en daglig produktion af kvalitetsgrafik«. Carl Henning, designredaktør, Helsingin Sanomat (IFRA Newspaper Techniques, februar 1991) While some may perceive this paraphrase of Kipling s The Ballad of East and West as being impertinent, it suggests the cause of a problem which sours work in newsrooms all over the world. In my opinion, it is a dilemma which must be dealt with and solved if newspapers are to stand a chance in the 21st century. In short, it is about making right and left meet. That is: the right and left cerebral hemispheres. Traditionally, newspapers have been produced by word people, accomplished at using the left part of their brains, the center for analysis, logic, division and language. Many newspaper readers have probably also been word people, at least to a certain extent. Increasingly, however, people prefer to absorb information through pictures or, more often, an integration of word and picture (television). The newspaper writer tries to meet this challenge by garnishing his words with pictures such as photos, drawings and, increasingly, informational graphics which integrate pictures and words. Just like TV. This has prompted many newspapers to employ a new kind of draftsmen. In order to draw, it is necessary to use the right hemisphere, where the sense of entity, rhythm, colors and patterns belongs. Properties such as fantasy and creativity are also mainly thought to belong to this hemisphere. There is reason to believe that the relatively few people who are better at using their right hemisphere often seek artistic and creative work, including drawing. At many newspapers, the cartoonist is known for his droll ways and funny approaches. He is the newsroom court jester. But informational graphics is not just a question of funny approaches and imaginative drawings. If this form of communication is to be journalistically justifiable, it must be at least as comprehensible and reliable a purveyor of information as written text. It must communicate not only in pictures, but also in words. Thus, the graphic artist is met with specific requirements which cannot automatically be honored by the visually oriented right hemispheres, who are traditionally taken on for the job. That is why many a newspaper carries informational graphics which are journalistically unsatisfactory. In numerous newsrooms, writing and editing left brains have trouble working with the drawing right brains. Several newspapers have been lucky enough to find artists with some journalistic talent. But it is too rare that informational graphics succeed in becoming the third language which could be the newspaper counterpart to the efficient word/picture communication of television. This is far from the only reason for the crisis of the newspaper. But it is hardly wrong to assume that the survival of the newspaper as a popular mass medium depends in part on its ability to provide the reader with both pictures and words. At the same time. survey, based on questionnaires, has formed A the basis of this report which attempts to give an overview of the situation at a number of newspapers with experience in informational graphics. I shall try to elaborate on the problems raised above, and give my suggestions as to what the future might bring. I will also suggest what I believe newspaper decision makers should do if they agree with the ideas of the report and want to solve the problem. The immediate opportunities for action are to be found in the recruitment and socialization of visual staff. But I am convinced that even education must be radically changed if the newspaper medium is to set the course for the next millennium. the main problem is still to get word people to think graphics, and work on an equal level with graphics people. The second problem is the level of graphics people. The third problem is to get graphics people. It is a small wonder that those pathetically small news graphics departments ( ) are able, on a daily basis, to produce news graphics of quality. Carl Henning, Managing Design Ed., Helsingin Sanomat (IFRA Newspaper Techniques, February 1991) 3 3

4 METODE Hvis skyld er det? Megen avisgrafik bliver ikke så god som den kunne blive. Jeg har prøvet at undersøge om dette hænger sammen med den måde grafikken og grafikerne organiseres på. Undersøgelsen bygger dels på 21 avisers besvarelse af et spørgeskema, dels på personlige interviews med grafikere og redaktører. Endelig forsøger jeg at konstatere den formodede sammenhæng ved at vurdere avisernes grafik. METHOD Who is to blame? Many newspaper graphics are not as good as they should be. I have tried to examine whether this is due to the method of organizing the graphics and graphic artists. The study is based on responses to a questionnaire by 21 newspapers, as well as personal interviews with graphic artists and editors. Finally, I shall try to establish contexts by evaluating the graphics of the surveyed papers. At informationsgrafik ikke altid fungerer optimalt, kan enhver konstatere ved at bladre igennem en tilfældig dags aviser. Min hypotese er at årsagen hertil skal søges i redaktionens organisation og samarbejdsform i mindst ligeså høj grad som i en vurdering af den enkelte grafikers visuelle/journalistiske talent eller mangel på samme. At megen grafik ikke mislykkes p.gr.a. grafikeren som person, men fordi avisen bruger ham eller hende forkert. Jeg bygger denne hypotese dels på mine egne erfaringer fra fire års arbejde som grafiker på en dansk morgenavis, dels på oplevelser i forbindelse med besøg og konsulentopgaver på andre blade. For at få et overblik over forholdene for informationsgrafik og -grafikere sendte jeg et spørgeskema (se bilag) ud til 28 aviser, der havde markeret sig ved systematisk anvendelse af informationsgrafik. En undersøgelse som denne burde ideelt set gennemføres ved personlige besøg med studier og interviews på alle de pågældende aviser. Dette har imidlertid ikke været praktisk og økonomisk realisabelt. Da formålet iøvrigt ikke har været at fælde dom over hver enkelt avis og dens måde at lave informationsgrafik på men at forsøge at uddrage nogle generelle erfaringer om sammenhænge mellem organisation/ bemanding/samarbejde og resultater, og give et bud på hvordan disse forhold kunne gøres bedre har jeg ment at den måde, jeg kunne realisere undersøgelsen på, var bedre end ingenting. Endvidere ændrer disse strukturer sig konstant. Fordi aviser præges af konstante småjusteringer og tilpasninger til ydre krav og forventninger og fordi informationsgrafikken, som etableret og betydningsfuld faktor på et dagblad, trods alt stadig er ret ny, og nødvendigvis gennemgår strukturændringer. En stor, ressourcekrævende undersøgelse ville således risikere hurtigt at blive uaktuel. Denne rapport bliver vel ikke mindre uaktuel, men man kan håbe på et rimeligere forhold mellem investering og udbytte. Undervejs i forløbet måtte jeg konstatere, at jeg ikke primært kunne basere mine resultater på kvantitative målinger. Først og fremmest fordi mange af de undersøgte forhold lægger op til subjektive vurderinger og ikke lader sig måle i tal. Men også fordi jeg har ønsket at tilvejebringe oplysninger der kunne danne basis for praksisorienteret handling, altså forslag til løsning af problemer. Det typiske eller gennemsnitlige billede af, hvad der sker i organisationen, er ikke så interessant som de involverede personers forestillinger om hvorfor det sker. Det har således vist sig at undersøgelsens metode burde være mere kvalitativ end kvantitativ. Jeg har søgt at styrke det kvalitative element ved at få en del besvarelser uddybet i personlige interviews med grafikere og redaktører på fire aviser i Skandinavien. Jeg har modtaget svar fra ialt 21 aviser i form af et udfyldt spørgeskema og/eller via et telefonisk eller personligt interview. Nogle besvarelser bærer præg af stærk personlig stillingtagen og en seriøs holdning til spørgsmålene, mens andre virker knap så engagerede. Svarene i de telefoniske og personlige interviews er mere udførlige og sandsynligvis mindre behæftet med fejl end de skriftlige besvarelser. De forhold, som trods alt er forsøgt kvantificeret via spørgeskemaet, gør jeg rede for i det omfang jeg finder oplysningerne relevante. Skemabesvarelser og interview-citater suppleres med uddrag af relevante bøger og tidsskriftsartikler. Som sidste trin i undersøgelsen har jeg ledt efter synlige sammenhænge mellem grafik-organisation/ arbejdsform på den enkelte avis og den grafik der kommer ud af anstrengelserne i form af en uges produktion. Det har desværre ikke været muligt at få eksemplarer af samtlige aviser fra én bestemt uge og i enkelte tilfælde har jeg måttet nøjes med eksempler, som blev vedlagt besvarelsen af skemaet. Aviserne»konkurrerer«med andre ord ikke på helt lige vilkår (men dette er heller ikke nogen konkurrence!) og nogles grafikmængde ligger muligvis under normalen, fordi bedømmelsen af disse aviser er baseret på eksemplarer fra en sommer-uge hvor mange redaktioner formentlig kører på lavt blus. Svarene er indsamlet over en periode på et år. Derfor har jeg også måttet affinde mig med at besvarelser kan være forældede på visse punkter. Tidligere, nu forladte, organisationsstrukturer og samarbejdsformer kan fejlagtigt være blevet sammenholdt med avisens nyeste produktion af grafik. By skimming through the newspapers on any single day, it is easy to see that informational graphics does not always function optimally. My hypothesis is that the reason must be sought in newsroom organization and forms of cooperation more than in the visual or journalistic talent, or lack of it, of the individual graphic artist. It seems also true that much of the graphics does not fail as a result of the artist as a person, but because he or she is used in the wrong way. I base my hypothesis on own experience partly after four years as a graphic artist on a Danish morning paper, partly in connection with visits and consultancy jobs at other papers. In order to get an overview of conditions for informational graphics and artists, I sent out a questionnaire (see appendix) to 28 newspapers who are noteworthy for their systematic use of info-graphics. A survey of this kind should ideally be implemented by personal visits with studies and interviews at all the newspapers. This has, however, not been practically and financially possible. Furthermore, since the purpose has not been to judge the individual newspaper and its way of creating graphics but rather to draw some general conclusions about the connection between organization/staffing/cooperation and results, and to suggest methods of improvement I have decided that my way of carrying out the study was better than nothing. In any case, structures change constantly, as newspapers implement continuous adjustments to external demands and expectations and as the discipline of informational graphics, being still rather new as an established and important factor at newspapers, goes through necessary structural changes. A large, resource demanding study would thus run the risk of quickly becoming outdated. This report will also become outdated, but at least there is a better relation between investment and profit. In the course of the survey I had to realize that I could not primarily base my results on quantitative measurements. The main reason was that many of the examined parameters suggested subjective evaluations and could not be measured in figures. But I have also wanted to provide information that could form the basis for practice-oriented action that is, concrete suggestions for problem solutions. The typical or average picture of what happens in the organization is not as interesting as the perception of those involved as to why it happens. It consequently turned out that the method should be more qualitative than quantitative. I have strengthened the qualitative element by elaborating on some of the responses through personal interviews with editors and graphic artists at four Scandinavian newspapers. I have received responses from 21 newspapers in the form of a completed questionnaire and/or telephone or personal interviews. Some responses have a strong personal influence and show a serious attitude to the questions, while others appear less enthusiastic. The responses in the interviews are more elaborate, and probably less liable to misinterpretations, than the written responses. The elements which are quantified through the questionnaire are described to the extent I find the information relevant. Questionnaire responses and interview quotes are supplemented with excerpts from books and journal articles. As the final step in the survey, I have looked for visible connections between graphics organization/working methods in the individual papers, and the resulting graphics in the form of a week s production. It has not been possible to obtain copies of all papers of one certain week and in some cases I have had to make do with graphics examples enclosed with the responses to the questionnaire. So the papers do not compete on equal terms (it is, of course, no competition) and the amount of graphics may in some instances be below average, because the evaluation of these papers was based on examples from a summer week where many newsrooms presumably worked on reduced schedule. The responses have been collected over a one year period. For that reason I have had to accept discrepancies. Obsolete, now dropped organization structures and cooperation forms can, mistakenly, have been related to the latest graphics production. 4 4

5 METODE Skævheder i svarene Spørgeskema-besvarelserne bærer præg af at de fortrinsvis kommer fra grafiske medarbejdere. I de personlige interviews har jeg søgt at opnå et mere balanceret billede af situationen på arbejdspladsen. Hvis rapporten skulle virke unødigt negativ, er det ikke fordi jeg mener det generelt står skidt til men fordi de kritisable forhold forekommer mig vigtigst at påpege. METHOD Biased responses Most questionnaires have been answered by graphics staff. In personal interviews, I have strived to accomplish a more balanced picture of the situation at the paper. If this report appears unnecessarily negative, it is not because I think that the state of affairs is generally bad but because I find it most important to point out the critical issues. For at få tilstrækkelig mange besvarelser var jeg nødt til at droppe et krav om at skemaet skulle udfyldes af en grafiker og en redaktør i fællesskab. Derfor er de fleste skemaer blevet besvaret af grafikere og grafikchefer, hvad der utvivlsomt påvirker besvarelsen især af de mere holdningsprægede spørgsmål. Måske ville svarene lyde anderledes hvis redaktørerne havde ordet. Denne skævvridning har jeg søgt at rette op på med de personlige interviews på udvalgte aviser. Jeg har anvendt critical incident-metoden i de otte interviews. Teknikken går ud på at interview-personen, i stedet for at skulle beskrive sine generelle arbejdsforhold, bliver bedt om at fokusere på enkelte markante positive hhv. negative oplevelser. Ifølge teorien kan metoden, såfremt intervieweren arbejder tilstrækkelig dynamisk, åbne for en beskrivelse af generelle forhold, hvor det træder klarere frem hvad der virkelig har betydning for interview-personen og for arbejdspladsen end hvis man stiller spørgsmål af generel karakter. Det har været min opfattelse, at metoden virkede efter hensigten. Især de personlige interviews viste at nogle avisfolk oplever reelle problemer i organisation og samarbejde mens andre (især i skema-besvarelserne) synes alting går som smurt. I 7 af de 21 besvarelser ser man således ingen væsentlige problemer i den måde informationsgrafikken kører på. Da yderligere tre har undladt at svare på, om de oplevede problemer, må næsten halvdelen af svarpersonerne være tilfredse med formen. Som en designchef udtrykte det:»kun intelligens, energi og talent sætter grænser«. Rapporten indeholder to slags citater. Uddrag af bøger, artikler m.v. er forsynet med nøjagtig kildeangivelse, hvorimod jeg ved citater fra interviews og skemabesvarelser kun anfører den citeredes jobfunktion fordi visse udtalelser kan opfattes som kritik af konkrete personer. Det er muligt at min karakteristik af avisernes grafikere, organisationsstruktur og grafik utilsigtet er kommet til at virke overdrevent kritisk og negativ. Jeg beklager, hvis læseren skulle få det indtryk, at en generel nedvurdering af avisgrafik var mit ærinde. Tværtimod er det min opfattelse, at der produceres kvalitetsgrafik hver eneste dag og at mange avisgrafikere fungerer fint i deres job. Men da sigtet med denne rapport er at påvise nogle problemer og give forslag til deres løsning, forekommer det mig naturligt at de kritisable forhold vejer tungest. Jeg har modtaget svar fra følgende aviser: Aftenposten, Oslo Bergens Tidende, Bergen Berlingske Tidende, København Chicago Tribune, Chicago, USA Dagens Nyheter, Stockholm The Detroit News, Detroit, USA The Detroit Free Press, Detroit, USA Expressen, Stockholm Helsingin Sanomat, Helsinki idag, Göteborg Jyllands-Posten, Viby J. (Århus) Los Angeles Times, Los Angeles, USA The Miami Herald, Miami, USA The New York Times, New York City, USA The Orange County Register, Santa Ana, USA The Philadelphia Inquirer, Philadelphia, USA Politiken, København St. Petersburg Times, St. Petersburg, USA The Sunday Times, London USA Today, Washington D.C., USA The Washington Post, Washington D.C., USA Jeg har interviewet grafikere og redigerende på: Aftenposten, Oslo Berlingske Tidende, København Dagens Nyheter, Stockholm Jyllands-Posten, Viby J. (Århus) Følgende aviser er blevet kontaktet uden resultat: The Daily Telegraph, London Göteborgs-Posten, Göteborg The Independent, London Svenska Dagbladet, Stockholm La Stampa, Torino, Italien The Times, London Århus Stiftstidende, Århus In order to get enough responses, I had to compromise on a demand that the questionnaire should be filled out jointly by a graphic artist and an editor. Most questionnaires have been filled out by graphics editors and artists, and this undoubtedly influences the responses, particularly those of attitudinal questions. The answers may have been different, if the editors had responded. I have tried to make up for this bias in the personal interviews. I have used the critical incident method in the eight interviews. It is a technique in which the interviewee is asked to focus on individual, distinct positive and negative experiences, instead of describing his or her general working conditions. According to the theory, a dynamic interviewer can use the method of specific questions to develop a general description, where it becomes more obvious what is really significant for the interviewee and the place of work than if the questions had been general. I am convinced that the method worked as intended. The answers showed that some newspaper people experience real problems in organization and cooperation while others (especially in the questionnaires) said that everything went smoothly. Seven of the 21 responses see no major problems in the way their informational graphics works. Since a further three omitted answers to the question whether they experience problems, nearly half of those responding must be satisfied with the work. As one design director said: Only intelligence, energy and talent set the limits. The report contains two kinds of quotes. Excerpts from books and articles have accurate references, while interview and questionnaire quotes only refer to the job function of the person quoted this is because some statements may be perceived as criticism of certain persons. My representation of the newspapers graphic staff, organizational structure and graphics may inadvertently appear overly critical and negative. I regret if the reader gets the impression that a general disparagement of newspaper graphics was my intention. On the contrary, it is my opinion that quality graphics are produced every day and that many graphic artists function well in their newspaper job. But since the target of this study is to indicate certain problems and propose solutions, it appears natural that the critical issues are most prominent. I received responses from the following papers: Aftenposten, Oslo, Norway Bergens Tidende, Bergen, Norway Berlingske Tidende, Copenhagen, Denmark Chicago Tribune, Chicago, USA Dagens Nyheter, Stockholm, Sweden The Detroit News, Detroit, USA The Detroit Free Press, Detroit, USA Expressen, Stockholm, Sweden Helsingin Sanomat, Helsinki, Finland idag, Gothenburg, Sweden Jyllands-Posten, Viby J. (Århus), Denmark Los Angeles Times, Los Angeles, USA The Miami Herald, Miami, USA The New York Times, New York City, USA The Orange County Register, Santa Ana, USA The Philadelphia Inquirer, Philadelphia, USA Politiken, Copenhagen, Denmark St. Petersburg Times, St. Petersburg, USA The Sunday Times, London, England USA Today, Washington D.C., USA The Washington Post, Washington D.C., USA I have interviewed editors and graphic artists at: Aftenposten, Oslo, Norway Berlingske Tidende, Copenhagen, Denmark Dagens Nyheter, Stockholm, Sweden Jyllands-Posten, Viby J. (Århus), Denmark The following papers were contacted unsuccessfully: The Daily Telegraph, London, England Göteborgs-Posten, Gothenburg, Sweden The Independent, London, England Svenska Dagbladet, Stockholm, Sweden La Stampa, Torino, Italy The Times, London, England Århus Stiftstidende, Århus, Denmark 5 5

6 PULJER OG GRAFIK-REDAKTØRER Grafikkens førstemand Som regel udgør informationsgrafikerne en fælles pulje der betjener hele avisen. Grafik-redaktøren fungerer som sluse imellem grafikerne og den øvrige redaktion. Arbejdet deles op, så grafik-redaktøren varetager grafikkens journalistiske side, og grafikerne den visuelle formgivning. Grafik-redaktøren bliver en nøgleperson på godt og ondt. POOLS AND GRAPHICS EDITORS The Doge of Graphics Graphic artists are often a pool, servicing the entire newspaper. The graphics editor is the gatekeeper, supervising contacts between graphic artists and the desk. While the graphics editor has responsibility for the journalistic side of graphics, the artists handle visual designs. The graphics editor is a key player for better or worse. Der er kun få tilløb til at organisere grafikerne i forhold til emner eller sektioner, sådan som journalister og redigerende normalt opdeles. De fleste aviser samler deres grafikere i en særlig afdeling der fungerer som en slags pulje (til disposition for hele avisen) hvortil avisens skrivende og redigerende medarbejdere kommer med inputs grafik-ideer. Ofte gennem en»sluse«i form af en eller flere grafikredaktører (fællesbetegnelse for graphics editor/coordinator/planner etc.) der også er med i idé-udvikling, research, tekstforfatning og undertiden design.»af alle de jobs der er blevet skabt i avis-industrien i de sidste 100 år er grafik-redaktørens måske det mest fornyende og vovelige. Her er en redaktør som bevæger sig mellem ord og billeder og som er blevet en vigtig del af 1990ernes nyhedsredaktion«. Visual Editing (Howard I. Finberg & Bruce D. Itule) En af de adspurgte grafik-redaktører begrunder sin egen funktion med at grafikerne ikke er trænede i at strukturere materialet og bearbejde det journalistisk. De kommer fra kunstskoler o.s.v. og er vant til at tegne. Mangelen på folk der både kan tegne og arbejde journalistisk har gjort arbejdsopdelingen nødvendig. Grafik-redaktøren beskriver opdelingen som dels en ulempe, men samtidig en ganske god løsning, fordi afdelingen kan nå mere på den facon:»jeg tager mig af det jeg er god til, og de kan lave det de er gode til så arbejder vi parallelt, og jeg kan give arbejdet fra mig og gå i gang med en ny opgave. Skulle jeg også sidde og tegne, hvad der ikke er min stærke side, så skulle jeg jo bruge en stor del af min arbejdstid på det som andre gør bedre ( ) Men det er klart, at indimellem bliver visse ting ikke præcis som man havde tænkt sig«. Mangelen på»grafiske reportere«afstedkom en storm af jobtilbud fra aviser i hele USA til medarbejdere på Dallas Times Herald (kendt som en visuelt stærk avis) da bladet lukkede i december 1991:» visuelle mennesker er ofre for en befolkningstilvækst på nul. Colleges og universiteters journalistikafdelinger avler reportere og redigerende, men der er intet system til at udvikle visuelle journalister«. Ed Kohorst, redaktør (Design 43/1991) Uanset hvor stor betydning man tillægger de organisatoriske forhold, bør man ikke være blind for at en enkelt person kan have afgørende indflydelse på avisens grafik-kvalitet eller mangel på samme. På mange redaktioner har det formentlig betydet mere hvem der var grafik-redaktør eller grafiker (se også side 48 og 54) end hvordan grafik-afdelingen var bygget op. Informationsgrafikkens lille verden har været og er nok stadig præget af en række»nøglepersoner«der kan have vidt forskellige baggrunde og uddannelser (journalist, grafiker, tegner, fotograf etc.).»for at få en rigtig nyhedsgrafik går vi næsten altid gennem vores grafik-redaktør. Enkle kort og sådan noget kan man jo ordne direkte med tegnerne. Men skal det være lidt mere kompliceret, så bevæger vi os altid igennem ham eller art directoren. Hvorfor ved jeg ikke rigtig, men fornemmelsen er vel den at det er jo vores grafik-redaktør der har mange ideer. Jeg stoler ganske enkelt ikke på de andre, må jeg vel sige. Fordi jeg ikke kender dem godt nok«. Nyhedsredaktør En eller flere formelle ledere af grafik-afdelingen findes på 17 af de 21 aviser. På tre aviser sorterer grafikken derimod under layout- eller billedchef:»vores redaktions-atelier har fungeret i over et år uden en arbejdsleder. Et kollektiv, som i princippet sorterer under billedredaktøren, som har haft vældig mange ting at forholde sig til, og ikke tager sig tid til at gå ind og styre atelieret på daglig basis. Grafikerne har haft tre-fire forskellige personer at forholde sig til og er blevet forvirrede: Skal jeg snakke med ham eller ham eller ham? Så snakker de med alle sammen og bliver skubbet fra den ene til den anden. Ingen har været villig til at gå ind og skære igennem og sige OK, så gør vi sådan. Det har selvsagt skabt frustrationer i vores atelier«. Redaktionschef De samme problemer kan opstå internt i selve grafik-afdelingen, når denne har opnået en vis størrelse. En grafik-koordinator på en grafik-tung avis klager således over bureaukrati og»for mange chefer«. Only few attempts have been made to organize graphic artists into subjects or sections in the same way as journalists and back-benchers. Most newspapers gather their artists in a special department, in a pool (servicing the whole newspaper) to which writers and editors bring their input graphics ideas. The editorial staff must often pass one or several gatekeepers graphics editors, coordinators or planners who are also involved in developing ideas, researching, writing and sometimes designing. Of all the jobs created in the newspaper industry in the past 100 years, the graphics editor is perhaps the most innovative and daring. Here is an editor who moves between words and visuals and has become a vital part of the newsroom of the 1990s. Visual Editing (Howard I. Finberg & Bruce D. Itule) An interviewed graphics editor motivates his own function with the fact that graphic artists are not practiced in journalistic work. Most of them are art school graduates and used to drawing. A lack of people who can both draw and work journalistically has made it necessary to divide the work. The graphics editor describes the division partly as an obstacle, partly as a good solution because it makes the section more productive: I do what I m good at, and they are free to do what they are good at in that way we work side by side and I can hand over the work to them and begin a new job. If I were to sit and draw which is not my strongest point then I would spend a great part of my time at something others are better at ( ) But it s obvious that sometimes the result is not precisely what I had in mind. When the Dallas Times Herald (known as a visually strong paper) was to fold in December 1991, the general lack of graphic reporters made newspapers all over the United States contact Herald staffers: visual people are victims of zero population growth. While colleges and universities breed reporters and editors through their journalism departments, there is no system to develop visual reporters. Ed Kohorst, editor (Design 43/1991) No matter how much importance is put on organization, it is important to realize that individuals often have decisive influence on the graphics quality or lack of it in a newspaper. In many newsrooms, the skills and personality of the graphics editor or artist (se pages 49 and 55) have probably meant more than the organization of the graphics department. The small world of informational graphics has been and still is dominated by certain key persons who have widely different backgrounds and educations (journalists, graphic artists, draftsmen, photographers). We always go through our graphics editor in order to get proper news graphics. Simple charts can be arranged directly with the artists, but more complicated tasks always go through him or the art director. I don t know why, but the feeling is, I suppose, that it s our graphics editor who has the ideas. I simply do not trust the others, I must admit. Because I don t know them well enough. News editor In 17 out of 21 newspapers, there are one or several formal leaders of the graphics department. At three papers, graphics is handled by the layout or picture editors: Our editorial studio has functioned for more than a year without a responsible editor. A collective which in principle ranks under the picture editor, but he has a great many things to see to, and has not taken the necessary time to manage the studio on a regular basis. The artists have had three or four people to relate to and have become confused: Do I speak to him or him? Then they speak to all and get pushed around from one to the other. Nobody has been willing to cut through and say OK, then we do it like this. Naturally, it has created frustration in our studio. Editorial manager The same problems can arise inside the graphics department once it has reached a certain size. A graphics coordinator at a graphics-oriented newspaper complains of bureaucracy and too many bosses. 6 6

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Arrangement om Juraen i de sociale medier med fokus på online-journalistik Onsdag den 27. maj 2007

Arrangement om Juraen i de sociale medier med fokus på online-journalistik Onsdag den 27. maj 2007 Arrangement om Juraen i de sociale medier med fokus på online-journalistik Onsdag den 27. maj 2007 Hovedtaler Martin von Haller Grønbæk, it-advokat Mødeleder Karin Høgh, næstformand i DONA www.dona.dk

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Usability Test - Quick n' Easy

Usability Test - Quick n' Easy Usability Test - Quick n' Easy Morten Lund Inst. for Kommunika>on & Psykologi NoEL & BrainsBusiness semniar 22. Maj 2012 Aalborg Universitet Spor 2: Usability Test Hur5gt og effek5vt På Spor 2 vil Morten

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere