MF uddanner ledere til kirke og mission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF uddanner ledere til kirke og mission"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101

2 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen Næstformand for MF På vej til bestyrelsesmøde ser jeg på TORVET en international delegation i ivrig samtale med repræsentanter for Israelsmissionen. I et hjørne beder to unge mænd sammen. Diskret har den ene lagt hånden på den andens skulder. På bestyrelsesmødet signalerer en arbejdsmiljørapport, at medarbejderne trives, og der tages hånd om de få ting, som udfordrer. Vi drøfter visioner om internationalt samarbejde, konstaterer høj faglighed i undervisning og forskning. De studerende klarer sig fornemt til eksaminer. Samarbejdet med University of South Africa er veletableret, og Center for Kristen Apologetik er kommet godt fra land. MF leverer fagligt input til udvalget for styringstrukturer i folkekirken og høres i teologiske debatter. MF-ansatte indleverer og forsvarer afhandlinger på højeste akademiske niveau. MF-kandidater får arbejde i kirker og organisationer. Lærerne forener dyb faglighed med tillid til bibelen og til Jesus, som deres herre. Alt dette takker bestyrelsen Gud for og beder for de udfordringer, som følger med, når ting skal vokse og udvikle sig. Da bestyrelsesmødet slutter, er det aften, og MF skifter lidt karakter. Institutionen åbner sig for det omgivende samfund, og nye brugere træder ind. Kendte kirkefolk og teologer, som har lagt deres arbejdsliv i sammenhænge, der ikke altid var tættest på MF, har også deres gang her. Studerende fra Aarhus Universitet finder vej til et apologetikforedrag og deltager, gerne kritisk. Imamer, hospitalspræster og sociologer mødes om lørdagen og diskuterer temadagens emne. MF udfordrer og udfordres. MF er et lokomotiv. Det trækker en udvikling, hvor der uddannes ledere til kirke og organisationer samt internationale opgaver. Der skabes ny viden, som påvirker troens folk i Danmark og andre steder i verden. Lokomotivets trækkraft er den blanding af faglighed, bibeltillid, praktiseret trosliv, menneskelighed, varme og åbenhed, som en stor flok dedikerede lærere, studerende og andre brugere hver dag synligt fylder MF med. Det er inspirerende at være med på det lokomotiv, og derfor tager jeg gerne et par stationer til. Men læs selv de næste sider, eller kom forbi en dag, gå stille omkring og bliv inspireret til at stige på, bede for og give til MF. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen August årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Forsidebillede:Christ on Corcovado mountain, Wikimedia Foto s. 4, s. 6 og s.11: stockxchnge.com 2

3 Kolding-området ansætter gerne MF-præster Alle tre præster i Kristkirken i Kolding har studeret på Menighedsfakultetet. Det seneste år har også Kolding Valgmenighed og landsognet Harte ansat præster med en bachelor i teologi fra MF. Hvorfor er MFs præster populære i Kolding? Nils Andersen Landssekretær Harte Kirke har fået en præst, der vil sognet noget Elon Jepsen blev ansat som sognepræst i Harte Kirke i december 2013, og menighedsrådsformand Verner Eskelund begrunder valget således: Vi søgte en præst, der kunne bringe fornyelse til sognet og gudstjenesten uden dog, at den normale højmesse blev fraveget så meget, at den blev fremmed for gudstjenestedeltagerne. Desuden lagde vi stor vægt på, at præst og kirke skal være en aktiv medspiller i sognet. Forløbet med samtaler og prøveprædiken fik os til at vælge Elon, og vore erfaringer med Elon er hele vejen igennem positive. Elon gør det rigtigt godt, fanger børn og unge med evangeliet og får rosende ord for sin håndtering af dåbssamtaler og begravelser. Vi glæder os over, at vi har fået en præst, der vil sognet noget! Kolding Valgmenighed gik efter en udpræget leder Valget faldt på Mads Peter Kruse, da Kolding Valgmenighed først på året ansatte ny præst. Brian Mogensen er formand for kirkens ledergruppe og påpeger, at de ønskede en præst, der ud over at være en personlig kristen besad tydelige lederegenskaber. Kirken har nemlig formuleret en treårig strategi for, hvad de vil med deres menighed, hvilket involverer mange frivillige. Deres præst skal som daglig leder kunne nurse, coache og sparre disse frivillige medarbejdere. Derudover lægger Brian Mogensen vægt på, at præsten skal være god til at kommunikere generelt og til at forkynde evangeliet fra prædikestolen. Hos Mads Peter Kruse har vi fundet de kvaliteter, vi har set efter, slutter Brian Mogensen. Kristkirken ville have en præst, der tager Bibelen alvorligt Menighedsrådsformand i Kristkirken i Kolding, Karen Storgaard Larsen, forklarer, at de ved sidste præstevalg lagde vægt på, at deres præst tager Bibelens ord alvorligt, tør dele ud af sin personlige kristne tro, og ser det som sin hovedopgave at nå folk i sognet med evangeliet. Jesus har befalet os at gøre disciple ud af vores medmennesker. Samtidigt ønskede de en præst, som er en fængende forkynder, brændende og inspirerende at arbejde sammen med, og fuldt ud indstillet på samarbejde med kirkens øvrige præster, medarbejdere og frivillige. Derfor faldt valget på Per Damgaard Pedersen. Og selv om de har mange og vægtige forventninger til alle deres præster, så indfrier de dem på forbilledlig vis. Måske fordi MF har givet dem en god ballast?, slutter Karen Storgaard Larsen. Elon Jepsen Mads Peter Kruse Per Damgaard Pedersen 3

4 Vi vil gerne se Jesus! En søndag faldt præstens øjne på en seddel, som en kirkegænger havde lagt på prædikestolen: Vi vil gerne se Jesus! Min vision for Lindehøj menighed er, at vi i fællesskab peger på Jesus som frelser, forsoner, ven og Herre. Menigheder med MF-præster er meget forskellige. Vi kigger her ind i en storbymenighed, en provinsbymenighed samt en frimenighed. Niels Jørn Fogh Sognepræst i Lindehøj Kirke, København Vi forsøger at efterleve visionen på forskellige måder. Frivillige klipper hæk og maler stuer for folk. En gruppe besøger folk med spørgeskema og vidnesbyrd om Jesus. Vi har Ungdomskirke, Mosaikgudstjenester, Spaghettigudstjenester, højmesser med mere. Min vision er, at det hele peger på Jesus. Anden del af visionen er at give noget til dem, der vil vide mere. Det er en glæde at være præst i en menighed, hvor der hver uge er tilbud til konfirmander, teenagere og unge, der vil vide mere og høre til i et kristent fællesskab. Aktuelle udfordringer Hvordan når vi dem, der bor i sognets sociale boligbyggeri? De kommer sjældent i kirken, så her må vi arbejde på at skabe relationer. En anden udfordring er at nå det fjerneste hjørne af sognet. Vi overvejer her månedlige gudstjenester i en restaurant. En tredje udfordring er oplæring af nye i troen. Vi søger at styrke oplæringen gennem Minibibelskole, Den Røde Tråd, Bibel-Weekend og en bibellejr for de modne i kirken... Arven fra MF Studietiden på MF lærte mig glæden ved at studere Bibelen og tilliden til, at Guds ord ikke vender tomt tilbage. Det er vigtigt med et kreativt, eksperimenterende og udadvendt menighedsliv. Men aktiviteter er forgæves, hvis ikke de rummer Guds ord. For troen kommer ikke af aktiviteter, men af ordet om Jesus. 4

5 MF var min redningsplanke Jeg forsøger at have den samme vision for menigheden, som Jesus har og holder af salmen: Din rigssag, Jesus, være skal, min største herlighed. Visionen er vækkelse - hos mig og menigheden! Målet er en menighed, der lever frimodigt i troen på Jesu nåde og i efterfølgelse af ham. Skjern Bykirke vil vokse i tillid til Jesus Vores håb for Skjern Bykirke er, at menigheden må vokse i tillid til Jesus, glæde over Bibelen og kærlighed til mennesker. De tre ting hænger uløseligt sammen. Hele menighedslivet står og falder med Bibelens glædelige nyheder om Jesus. Vi lever selv af evangeliet om nåden, og er sendt med evangeliet om nåden. Steen Frøjk Sønvdal Sognepræst i Grindsted Kirke Jeg prøver gennem bøn at lytte mig ind på menigheden og den forkyndelse og vejledning, der er brug for. I menigheden fornemmer jeg en voksende appetit på Guds ord og taknemlighed over at være en del af kirken. Ca. 40 har gået en bibelmaraton, og nu er 35 i gang med Kristendomskursus. Jeg har på det sidste fået lov at se evangeliet skinne frem for første gang hos nogle. Vi har mange frivillige og godt samarbejde med dem. Mine udfordringer er, hvordan jeg griber og prioriterer de uanede muligheder, der ligger for foden af mig, og så den ødelæggende bibelfremmede teologi, som desværre findes i kirken. MF var en redningsplanke I studietiden er det ikke overdrevet, at MF var en redningsplanke for min teologi, ja måske ligefrem for troen på Jesus. Jeg var ikke rustet til universitetslærernes frontalangreb mod Bibelen, og på MF lærte jeg frimodighed - og fik suveræn undervisning! Efterfølgende nyder jeg gennem MF godt af det netværk, vi stadig har, gode kolleger og suger til mig på Teolkursus og temadage i den udstrækning, jeg har mulighed for det. Jens Lomborg Frimenighedspræst i Skjern BYKIRKE Vi glæder os over et levende og blomstrende gudstjenestefællesskab med masser af børn og voksne. Vi satser meget på at udruste de mange frivillige og har fx et meget dynamisk musikmiljø. Vi har en skøn og stor Børne- og Juniorkirke med mange engagerede ledere, som ønsker at dele de gode nyheder om Jesus i øjenhøjde med børnene. Gløden og glæden i ægteskabet Vi er udfordret af at være gået fra at være en mindre til en mellemstor menighed. Det stiller anderledes krav i forhold til ledelse, kommunikation, beslutningstagning osv. Vi arbejder for tiden med følgende spørgsmål: Hvordan opmuntrer og lærer vi hinanden at dele tro og liv med andre? Hvordan kan vi som menighed hjælpe med at bevare gløden og glæden i ægteskabet? Hvordan kan vi skabe bedst mulige rammer for børn og unge, så de vokser op i tillid til Jesus? Langtidsholdbar teologi fra MF På MF har jeg fået meget ud af en langtidsholdbar teologisk bibelundervisning, leveret af engagerede, bedende og lovsyngende lærere. Min sjæl, hvad vil du mer? Eller sagt på vestjysk: Det er slet ikke så ringe endda 5

6 KFS-sekretær trækker dagligt på sin MF-teologi KFS sekretær Jan Pahus Nissen Som gymnasie- og studentersekretær for over 30 KFS-grupper i Nordog Midtjylland guider Jan Pahus Nissen dagligt mange unge kristne i deres bestræbelser på at gøre Jesus kendt på deres studiested. Hans bacheloruddannelse i teologi fra MF udgør et vigtigt fundament. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Jan Pahus blev i 2009 bachelor i teologi på MFs første bachelorhold og står i dag i en lederrolle, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt. Fra sparring med KFS-ledere, undervisning og forkyndelse, samtaler og sjælesorg til besøg på gymnasier, hvor han snakker med elever om tro, liv og mening. Den åndelige ballast fra MF er guld værd For Jan står det klart, at MF på mange områder har været med til at forme ham i hans lederrolle som KFS-medarbejder. Han fremhæver især to aspekter: For det første er den åndelige ballast og den solide bibelundervisning fra min tid på MF guld værd. Den trækker jeg dagligt på i forhold til både undervisning, forkyndelse, sjælesorg og sparring med KFS-ledere. For det andet erfarede jeg en kultur på MF, hvor de svære spørgsmål ikke blev gemt væk, men tværtimod blev taget livtag med. Denne åbenhed omkring eksempelvis tvivl og anfægtelse er relevant i mine samtaler med både kristne og ikke-kristne. Vi har alle brug for med åbent sind at turde søge svar på det, som udfordrer os. Når vi gør det, kan Gud få plads til at vise os mere af alt det, han er! Glæde over de unges gejst Jan er ofte i kontakt med især de kristne gymnasieelever, som han er meget begejstret for: Det er fantastisk at få lov til at møde en masse unge kristne, som midt ind i deres studietid ønsker at have fokus på Jesus, vokse i relationen til ham, og være en modkultur til den ungdomskultur, der ellers hersker. Derudover er det også stort at mærke den gejst, som mange har for at fortælle medstuderende om Jesus - også selvom det kan være udfordrende. KFS erne vokser med opgaven Som leder for KFS-grupperne oplever Jan, hvorledes de unge i samtale vokser i troen og engagementet. Dette gør sig især gældende, når gruppeledere fra et geografisk afgrænset område mødes til oplæg, erfaringsudveksling og sparring. Det er meget glædeligt at se den nye energi og inspiration, som KFS erne får med fra disse samlinger. De får for det første øjnene op for, hvordan de kan bruge KFS til at dele tro, liv, tvivl, glæde og udfordringer, og for det andet hvordan de kan få gang i en god dialog med deres medstuderende om Gud og meningen med livet. 6

7 På MF er den åndelige dimension med Cæcilie Hoffmann BA-studerende på MF Efter to semestre med teologi på universitetet skiftede jeg til Menighedsfakultetet. På universitetet er indstillingen den, at man kun beskæftiger sig med Gud ud fra menneskers forestillinger gennem tiden. Man kan aldrig finde svar på, om Gud virkelig findes. Samtidig bruger man historisk kritisk metode til fx at påvise, at Bibelens fortællinger er upålidelige. Det hele syntes forvirrende og formålsløst. Jeg stod uden fundament Da jeg startede på universitetet forestillede jeg mig, at det brede teologiske spænd ville gøre mig bedre til at argumentere for Bibelens rigtighed samt få forståelse for andre synspunkter. Men jeg oplevede hurtigt at stå uden fundament i denne proces. Før jeg kunne forholde mig til diverse synspunkter, var jeg nødt til at have teologisk viden. Efter at have deltaget i en samtalegruppe i bibelkundskab på MF fandt jeg ud af, at denne undervisning var bedre for mig. Dybere ned i teologien på MF På MF oplever jeg at nå dybere ind i teologien, fordi vi her kan have den åndelige dimension med. Vi er enige om, at Gud findes, og at Bibelen er sand. En teologi, der ikke kobler fagligheden med en reel forestilling om Gud, stopper, før den overhovedet er begyndt, for hvad er det så egentlig, man laver? Uden troens udgangspunkt er teologien ligegyldig - ja for så vidt ikke eksisterende. Jeg brænder for evangeliet og er på MF for at blive skarpere Michael Nygaard BA-studerende på MF Da jeg for et år siden troppede op på MF i mine hullede shorts og T-shirt, var det ikke fordi jeg i mit inderste var overbevist om et kald fra Gud, eller fordi jeg er en kæmpe sprognørd, men fordi jeg brænder for evangeliet! Jeg brænder for, at mennesker, især unge, må leve med Gud som deres frelser og deres far. At flere mennesker må give deres liv til Jesus, og at de, der allerede er kristne, må brænde endnu vildere. For at se menneskers liv forvandlet må der for mig at se ske tre ting. Først må vi selv forvandles, så Guds lys kan få lov at skinne igennem os. Dernæst må vi dygtiggøre os, så vi ved, hvad det er, der skal formidles til verden. Til sidst må vi lade Gud væbne os med mod, så vi tør få jord under neglene. Så vi tør være en dårskab og en forargelse. MF er for mig trin nummer to. Det er den del, som skal slå den gode teologi på plads, så jeg bliver endnu skarpere på det evangelium, der frelser. Det er den del, der skal give visdom og kundskab til at lede mig selv og forhåbentligt andre sikkert hjem til Gud! Derfor begyndte jeg på MF. 7

8 MF langer teologien ud af boksen MF som ressourcestærkt center for teologi, kirke og mission Menighedsfakultetet er en stærk medspiller i teologi, kirke og mission. Et ressourcecenter lyder en ofte nævnt vurdering. Vi hører det sagt af brugerne. Eller af dem der på anden måde kommer i nærkontakt med stedet og dens ansatte medarbejdere. Eller ser det udtrykt gennem noget, lærerne har sat deres klare skriftlige aftryk på. Jørgen P. Jørgensen, sognepræst og bestyrelsesformand og Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder Og det er ganske vist, at vi ønsker at formidle teologiske indsigter og ressourcer, så de kommer ud i den teologiske samtale og i det kirkelige arbejde. For vi ønsker at uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund. Det sker primært gennem varetagelse af forskning og en rigt varieret farvepalette af undervisningstilbud. Det sker gennem de studerendes uddannelse og på andre måder som for eksempel åndelig dannelse og vejledning. Dette er og forbliver vores hovedfokus. Indsigt og viden er en stor og efterspurgt ressource i dag. Men MFs kompetencer bør hele tiden bringes i mere offentligt spil. Mennesker elsker viden og søger indsigt gennem foredragsserier og kurser i kirker, på folkeuniversiteter og i oplysningsforbund. Derfor skal vi ikke nøjes med at kommunikere med os selv i lukkede kirkelige cirkler. Derfor arbejder vi skarpt på gennem undervisning, forkyndelse, foredrag, artikler, bøger og ad andre kanaler at nå flere og flere med MF s ressourcer. Vi ønsker både at tænke og komme ud af boksen! Ud af boksen? Den gode, bibelsk forankrede teologi vi har at gøre godt med, er alt for god til at ligge hengemt på lagerhylderne. Det fortjener at blive brugt som ressource på mange arenaer i kirke, kultur, samfund og skole. Den gode og solide teologi skal være i centrum, men fra dette centrum skal den bringes ud over kanten. Det er først og fremmest grænsen, der er et vækstområde. Vi skal hele tiden turde vove et åndeligt centrum, 8

9 sendelsen, fællesskabet. Alt dette skal vi ikke blot vove på indersiden af en osteklokke. En god ost er en god ting, men en god ost kan også blive for god. Ud-af-boks-tænkningen kan og skal for eksempel omsættes på den måde, at vi ikke kun bliver marionetdukker eller sprællemænd i den kirkelige og teologiske debat, hvor vi hele tiden blot reagerer og skælder ud på de dårlige tilstande i kirke og teologi. Midt i en tid med megen teologisk formløshed, kaos og utydelighed må vi på MF gøre os skarpe på at få MF s formål og grundlag til at blomstre på konkrete måder. Vi skal bidrage til at sætte positive teologiske dagsordener og være troens fortolkere i verden, hvor der råder så megen eksistentiel og åndelig hjemløshed. CKA et godt eksempel Det nye Center for Kristen Apologetik (CKA) løfter også denne opgave. CKA er et vigtigt ressourcetilbud på den måde, at det ind i nutidens brogede kultur søger at begrunde og forsvare den klassisk kristne tro. Centret ønsker at påvise, at den kristne tro er velunderbygget, positiv og virkelighedsnær, og at kristne derfor med frimodighed kan tro. Den krævende opgave med at underkaste de forskellige argumenter imod kristendommen en kritisk analyse og udfordre samtiden til at tage seriøst stilling til den kristne tro tjener således et positivt formål. CKA skaber platforme for dialog om kristen tro og øvrige livsopfattelser, men også på den måde, at opgaven med at begrunde og forsvare den kristne tro og tænkning er i fokus. Mange artikler om udfordrende spørgsmål optræder allerede på centerets hjemmeside: MF også en del af TORVET TORVET er både en bygning og et samarbejde. Samarbejdet med Israelsmissionen, Promissio (DEM), Kristeligt Handikapforening og Wycliffe Danmark bidrager til at levendegøre og styrke MF som ressourcecenter. TORVET er den daglige påmindelse og udfordring, der går på, at indsigt og udsigt, teori og praksis, bør hænge tæt sammen. Helst og gerne som siamesiske tvillinger. Det gør et stærkt indtryk, hver gang gæster kommer og åbner det globale rum med verdenshorisonter. Den globale orientering og åbenhed udfordrer det teologiske arbejde og de studerende på en meget sund måde. Vi er på TORVET blevet en berigelse for og en gave til hinanden. Der er opstået nogle spændende samspil mellem teologi og mission. Der er skabt flere rum, hvor mennesker møder og bevæger hinanden. Der finder en udrustning sted gennem studier og uddannelse, så evangeliet kan blive formidlet i kirke og mission både her i landet og internationalt. Disse store visioner ser vi virkeliggjort på og ud fra TORVET. Tilbudene står i kø MF byder ind med mange ressourcestærke tilbud. De fleste mere offentligt egnede tilbud dukker op i kølvandet af lærernes studier og undervisning. Deres slidsomme forskningsindsats omsættes til et stort antal ressourcer, som kirker og menigheder trækker på. Undervisernes publikationer i form af faglige artikler og bøger kan nævnes her. Opmærksomme læsere støder igen og igen på analyser og artikler fra MFs lærere i Kristeligt Dagblad og i en lang række blade og tidsskrifter. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er blevet et flagskib, der når vidt ud. Det gør lærerne også internationalt, når de inviteres til at bidrage ved konferencer, undervise og skrive artikler til bøger og tidsskrifter. Vores teologiuddannelse er en krumtap med den mest vidtrækkende betydning for Den gode, bibelsk forankrede de studerende og deres mange opgaver, inklusive dem teologi vi har at gøre godt der kommer til senere i kirke med, er alt for god til at ligge og mission. Men lærerne gør ofte dele af deres undervisning populær gennem fore- hengemt på lagerhylderne. Det fortjener at blive brugt drag ved sogneaftener, konferencer, temadage, formidling som ressource på mange gennem artikler og kronikker arenaer i kirke, kultur, i aviser og blade. MFs hjemmeside www. samfund og skole. teologi.dk - rummer ud over opdaterede nyheder, omtale af temadage, kalender m.m. også en vigtig blog-funktion. Der findes links til en kæmpe ressource, som kaldes lydbiblioteket, hvor man kan lytte til afholdte foredrag ved kurser og temadage. Bogsalget, MF-bladet, biblioteket og meget mere dokumenterer også, at MF er et ressourcecenter for teologi, kirke og mission. Gør brug af ressourcerne, MF er menighedens fakultet! 9

10 Et prik der blev til et kald - Kent på vej til Cambodia I skrivende stund sidder jeg i England, hvor jeg er på 10 ugers missionærkursus på All Nations Christian College. Om ganske kort tid er jeg i Phnom Penh i Cambodja udsendt sammen med min familie af Luthersk Mission. Her vil jeg fortælle, hvordan det er gået til. Kent Kjær Andersen BA i teologi fra MF og cand.theol. Udsendelsesfest Søndag den 3. august kl i Kronjyllands Frimenighed, Grenåvej 34, 8960 Randers Cambodjas kirke blev slået i stykker og stort set udryddet under de røde khmerer, og først i 90 erne begyndte kirken at vokse igen. De sidste 10 år er kirken vokset med stor kraft. Udannelsesniveauet i landet er meget lavt, også i kirken. I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land. Prikket på skulderen Da jeg startede på MF s bachelor linje i 2007 havde jeg ikke et begreb om, hvor Gud ville føre mig hen. Langsomt begyndte tanken om at være præst at rykke tæt på uden, at jeg havde en iver efter det. Samtidig begyndte en udlandslængsel at røre på sig. Min kone og jeg har gennem flere år tænkt på udlandet som en mulighed, og derfor har jeg ofte overvejet en fremtid i Danske Sømands- og Udlandskirker. I 2012 blev jeg på MF prikket på skulderen af fakultetsleder Jørn Henrik Olsen med følgende sætning: Kent, du skal være bibelskolelærer i Cambodja. Herefter gik han sin vej! Vi tog dog en snak senere, og efter en længere proces blev vi i april 2013 antaget som missionærer i LM. Det er mig, der sender Undervejs i processen stødte vi på en del overvejelser og udfordringer. At rykke to voksne og tre børn fra trygge Danmark til et land, vi kun har læst om, er ikke noget vi gør fra tid til anden. Vi har dog igennem hele processen været ledt af Gud og dejlige mennesker. Jeg er ofte blevet mindet om ordene fra Gud: Det er mig, der sender! Det er 10

11 I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land. fantastisk, at det er Gud, der har valgt at kalde og sende, så vil han ikke efterlade mig på glatis, selvom der ikke er meget af det i Cambodja. Et papir og to åbne øjne I min studietid er jeg blevet mere og mere afklaret i min teologi og tro. Særligt sammenhængen mellem ord og liv på MF har betydet meget for dannelsen af min teologi. Jeg fik et eksamenspapir i hånden, der siger, at jeg er kvalificeret som teolog, men tiden på MF har også åbnet mine øjne for vigtigheden af at tjene. Guds mission bliver båret ud i Danmark og resten af verden gennem villige tjenere. Den kristne tjener Jeg kom på MF til at holde meget af systematisk teologi og særligt Martin Luther og Regin Prenter. Jeg oplevede dog også, at dogmatikken ofte blev brugt som slagvåben. Slagvåben er rigtigt gode i den rigtige situation, men som kirke går vi ikke først og fremmest med våben, men i tjeneste. En anden af mine teologiske favoritter, Dietrich Bonhoeffer, skrev i sin bog Nachfolge: Die Welt Herrscht, der Christ dient. Verden hersker, den kristne tjener! Disse ord er nøgleord for mit kald ind i mission, både nu og senere i Cambodja. Både undervisning og kaffe-/bordfodbold-snak på MF har været med til at danne min teologi og dermed også den tro og spiritualitet, jeg ønsker at leve ud. Jeg føler mig udrustet til min kommende tjeneste og glæder mig meget over, at vi som familie er kaldet til at tage del i Guds kirke i Cambodja, og jeg sammen med de studerende får lov at udvikle min teologi og min tro endnu mere. Cambodja er et buddhistisk land, men de sidste 10 år er den kristne kirke vokset. 11

12 Yes - vi fik en troende præst! MF modtager en strøm af henvendelser fra menigheder, der op til et præstevalg brændende ønsker en troende præst. Det er ikke altid nemt for en menighed at finde den rette, og processen kan være forbundet med både søvnløse nætter, hårdt arbejde og mange bønner. Det røber Hans Sølvsten her, som er næstformand i menighedsrådet ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg, der efter måneders forarbejde fandt frem til en præst, de er trygge ved. Mange bønner blev bedt i længsel efter, at Gud vil kalde en bibeltro præst. Jeg har ikke tal på de kontakter, jeg henvendte mig til. Skuffelser og håb fik i mange uger følelsesregistret til at svinge. Hans Sølvsten MenighedsrådsNæstformand Det kom ikke som lyn fra en klar himmel, at vi skulle se os om efter en ny præst, da vores præst på næsten 70 år efter 41 år i embedet valgte at stoppe. Minder fra mange gode år vældede frem i hukommelsen samtidigt med, at vi skulle se fremad. Vi skulle vælge én, der ville have samme engagement og åndelige tilgang til Bibel og bekendelse som vores afgående sognepræst. Jeg følte mig på herrens mark og alene! Men heldigvis tog menighedsrådet også sin del af ansvaret og bakkede op om de potentielle kandidater, vi opfordrede til at søge embedet. Trods forskellighed i embedssyn var vi enige om profilen for den nye sognepræst. Den eneste ene Første stillingsopslag bragte desværre ikke nogen afklaring, så vi måtte lave et genopslag. Fire personer blev herefter udtaget til prøveprædiken. Det bedste ved forløbet var også det værste: Indstillingen af den eneste ene. Hvem havde gjort det bedste indtryk? Hvordan var kandidatens umiddelbare redelighed, styrke og svagheder? Det var svært at vælge fra. Vi skulle jo kun have én til embedet. Heldigvis blev hele menighedsrådet enige om, hvem der bedst åndeligt og menneskeligt passede ind i vores profil, og dermed faldt valget på Mads Jakob Thorlund Jakobsen, der kommer fra en stilling i Skagens Kirke. Spurgt ind til benet Vi havde kun én prøveprædiken samt den efterfølgende samtale med kandidaterne at vurdere ud fra. Disse samtaler ser jeg tilbage på med glæde og taknemmelighed. Vi spurgte ind til benet af kandidatens tilhørsforhold til Biblen og bekendelsesskrifterne, embedssyn, forholdet til kvindelige præster, vielse af fraskilte, gengifte, homofile. Svarene var ærlige og redelige. Hvis ikke, så blev kandidaten bedt om at uddybe svaret. I en god atmosfære! Den Gud har kaldet Det bedste var, at kandidaten blev enstemmigt valgt, og at vi tør tro, at Gud har kaldet Mads Jakob! Et lettelsens suk udløstes hos mig, mange søvnløse nætter afløstes af en bevidsthed om sandheden i dette ord: alt, hvad vi har gjort, har du (Gud) udført for os Es. 26,12. Mange bønner blev bedt i længsel efter, at Gud vil kalde en bibeltro præst. Jeg har ikke tal på de kontakter, jeg henvendte mig til. Skuffelser og håb fik i mange uger følelsesregistret til at svinge. Henvendelser til MF og DBI og andre, der kendte nogen, endte med at, vi fik vores ønske opfyldt om en troende præst. Forbøn for vores nye præst Nu er vores håb til Gud, at Gud vil arbejde i menigheden til frelse for flere. Vi vil i menigheden bede udholdende for vores nye præst. Bede for hans forhold til Bibelens Gud, til menigheden og de øvrige relationer, som embedet medfører i sognet. Vi vil omslutte ham med åndelig og menneskelig omsorg, så han vil føle sig velkommen, også efter indsættelsen den 6. juli. 12

13 Flertallet af MF-teologer får job som præster Udlandet; 5 Frimenighedspræster; 11 Valgmenighedspræster 13 Emeriti; 9 Provster; 3 Menighedsfakultetets vision har fra starten været at uddanne præster. Over halvdelen af de teologer, som har modtaget en del af deres uddannelse på MF, arbejder da også nu som præster, heraf langt de fleste som sognepræster Sognepræster Kirkelige 37 sammenhænge; 18 MF; 10 9 Præster Kirkelige organisationer Undervisning International mission Andet Nils Andersen Landssekretær På MF søger vi at holde overblik over, hvad vore kandidater får af job, når de har forladt MF. Af de 317 kandidater på arbejdsmarkedet er ifølge vore oplysninger 148 sognepræster, 3 provster, 11 valgmenighedspræster og 10 frimenighedspræster. 9 præster er gået på pension, og 4 kandidater er døde. Os bekendt har 6 personer dobbeltstillinger og tæller derfor dobbelt i statistikken. Fx er den sidst ordinerede præst, Jakob From Søvndal, både sogne- og valgmenighedspræst, som vi skrev i Juninummeret af MF-bladet. Jeg har talt dem med i begge de kategorier, de tilhører, selv om det kan give et lidt misvisende billede, når det gælder antal personer. Mangfoldige tjenester Der er brug for dygtige teologer i en række vigtige opgaver. De MF-teologer, der ikke er præster bestrider for en stor del andre ledende stillinger inden for kirke og mission. 37 teologer er således ansat i kirkelige organisationer, hvor Indre Mission og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er de største aftagere. 10 er ansat på MF som undervisere og forskere, mens 18 andre underviser i andet kristeligt regi. 5 er præster i udlandet, og 9 arbejder med international mission fx i Israelsmissionen, Promissio og Luthersk Missionsforening. Atter andre virker som sognemedhjælpere eller har andre stillinger, herunder selvstændigt erhvervsdrivende. De sidste er i diagrammet ovenfor samlet i kategorien andet for at bevare overskueligheden. Bed for MFs kandidater Fælles for disse mange MF-teologer er, at de med hver deres nådegaver og muligheder er optaget af evangeliets forkyndelse og Guds riges fremme i vores kultur. Bed Gud velsigne deres gerning så den bærer frugt for evigheden. 13

14 Vækst og fornyelse i liv og parforhold C 82mm.indd 1 26/05/14 10:12 M Y CM MY CY Er du vores nye præst? Læs mere på bornholmerkirken.dk/job Annonce MF.pdf 1 26/08/ Konsultation: Århus og Bramming Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Med Bibelen som rejseguide Østtyrkiet i GT s lys Israel og Samaria Rom og Assisi Tyrkiet i apostlenes fodspor Grækenland i Paulus fodspor Israel og Jordan Cypern under kors og halvmåne Israel under løvhyttefesten Israel klassisk rundrejse Israel cykeltur års ekspertise i Israels-rejser. Vi skræddersyer også din rejse på egen hånd. Ring og få et tilbud CMY K Tlf: Bestil katalog med unikke rejser på eller læs mere på: Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle THE ESSENTIALS TO A MISSIONAL MOVEMENT 24. JANUAR 2015 HOVEDTALER: ALAN HIRSCH, USA LEDEROASE.DK Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE tlf

15 MFs Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører tlf Sådan kan du støtte MF Fast beløb via Betalingsservice: du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du giver. Gavebrev: du kan oprette et gavebrev med enten et fast beløb eller en procentdel af din indkomst. Gavebreve løber i mindst 10 år. Online: du kan give en gave via MFs hjemmeside Netbank: du kan lave en kontooverførsel til reg.nr kontonr Testamente: du kan oprette et testamente og lade en del af din arv gå til MF. Du kan få flere informationer om støttemulighederne ved at kontakte mig. Derfor støtter vi MF... Min tid med undervisning, læseplads og studiefælleskab på MF har givet mig en rigtig god ballast i mit arbejde som præst. I min bevidsthed står MF for: Solid undervisning i bibelen, grundig kendskab til kirkens historie og tro, andagtsliv og trosliv, mange diskussioner og refleksioner, hvor vi ikke altid blev enige. Midt i det hele var vi fælles om en dyb afhængighed af vores Herre, Jesus Kristus. Selvom jeg sluttede min studietid på MF i 1986, så drager jeg stadig hele tiden nytte af det, jeg lærte på MF. Et sted, der har sat sådanne spor hos mig, vil jeg gerne fortsætte med at støtte. Poul Erik Kammersgaard sognepræst ved Jerne og Skads kirker, Esbjerg Når jeg støtter MF økonomisk og har gjort det i mange år og har MF med i forbøn, er det, fordi jeg har set og oplevet frugten af MFs arbejde. Vi har her i Hodsager sogn altid haft gode bibeltro præster, så vi søndag efter søndag har kunnet glædes over at lytte til det sande Guds ord. Og det er en uvurderlig velsignelse for en menighed med en solid bibelfunderet forkyndelse, ved gudstjenesterne og i andre sammenhænge. Vort land har virkelig behov for forkyndere, der tør stå frem og sige, sådan siger Herren, sådan står der i Bibelen. Derfor støtter jeg MF og vil gerne anbefale andre at gøre det samme. Johannes Kloster Forhenværende landmand. MF uddanner fremtidens præster, der skal være hyrder i menigheden. De skal gå foran og tale sandhed og ikke bare være medløbere. De skal forkynde, at der er én Gud og én vej til frelse. De skal også sige det, som vi ikke så gerne vil høre, for vi har behov for at blive formanet og irettesat, når vores fokus bliver vores eget ego. Det, mener jeg, er super vigtigt at støtte. Peter Ringgaard, Aalborg Musikkonsulent i Indre Mission 15

16 k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. august September 18. Landskonvent for teologer på Børkop Højskole 1. kl : Semesteråbningsforelæsning: How has the translatability of the Christian faith influenced a paradigm shift from Christendom to a global Christianity? v. Kirk Franklin, leder af Wycliffe Global Alliance : Sponsorløb : Foredrag: Modersmål er vort hjertesprog - Om bibeloversættelsernes betydning for udbredelsen af Guds ord i dag ved Kirk Franklin 8. kl CKA En verden til forskel. Panteisme/hinduisme ved Leif Asmark Jensen 15. kl CKA En verden til forskel. Teisme/kristendom ved David Jakobsen 22. kl CKA En verden til forskel. Ateisme Torvets Højskole i Virksund Oktober 29. kl : CKA-foredrag: Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse, ved professor Peter V. Legarth. 6. kl : Det globale kirkeliv : Kristne i Israel/Palæstina ved Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmisionen 20. kl : Det globale kirkeliv : Det stærke kirkeliv i Ukraine ved Kurt Larsen, lektor i kirkehistorie, ph.d. 23. kl : Foredrag og debataften på Aarhus Universitet Vær smuk og vær trist Om melankoli, kunst og skønhed ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, billedkunstner og forfatter 27. kl : Semesterforelæsning: Christian Ethics in a Pluralist Society ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær, Sri Lanka Læringsseminar om Den lokale kirke og integreret mission med Vinoth Ramachandra Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere