MF uddanner ledere til kirke og mission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF uddanner ledere til kirke og mission"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101

2 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen Næstformand for MF På vej til bestyrelsesmøde ser jeg på TORVET en international delegation i ivrig samtale med repræsentanter for Israelsmissionen. I et hjørne beder to unge mænd sammen. Diskret har den ene lagt hånden på den andens skulder. På bestyrelsesmødet signalerer en arbejdsmiljørapport, at medarbejderne trives, og der tages hånd om de få ting, som udfordrer. Vi drøfter visioner om internationalt samarbejde, konstaterer høj faglighed i undervisning og forskning. De studerende klarer sig fornemt til eksaminer. Samarbejdet med University of South Africa er veletableret, og Center for Kristen Apologetik er kommet godt fra land. MF leverer fagligt input til udvalget for styringstrukturer i folkekirken og høres i teologiske debatter. MF-ansatte indleverer og forsvarer afhandlinger på højeste akademiske niveau. MF-kandidater får arbejde i kirker og organisationer. Lærerne forener dyb faglighed med tillid til bibelen og til Jesus, som deres herre. Alt dette takker bestyrelsen Gud for og beder for de udfordringer, som følger med, når ting skal vokse og udvikle sig. Da bestyrelsesmødet slutter, er det aften, og MF skifter lidt karakter. Institutionen åbner sig for det omgivende samfund, og nye brugere træder ind. Kendte kirkefolk og teologer, som har lagt deres arbejdsliv i sammenhænge, der ikke altid var tættest på MF, har også deres gang her. Studerende fra Aarhus Universitet finder vej til et apologetikforedrag og deltager, gerne kritisk. Imamer, hospitalspræster og sociologer mødes om lørdagen og diskuterer temadagens emne. MF udfordrer og udfordres. MF er et lokomotiv. Det trækker en udvikling, hvor der uddannes ledere til kirke og organisationer samt internationale opgaver. Der skabes ny viden, som påvirker troens folk i Danmark og andre steder i verden. Lokomotivets trækkraft er den blanding af faglighed, bibeltillid, praktiseret trosliv, menneskelighed, varme og åbenhed, som en stor flok dedikerede lærere, studerende og andre brugere hver dag synligt fylder MF med. Det er inspirerende at være med på det lokomotiv, og derfor tager jeg gerne et par stationer til. Men læs selv de næste sider, eller kom forbi en dag, gå stille omkring og bliv inspireret til at stige på, bede for og give til MF. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen August årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Forsidebillede:Christ on Corcovado mountain, Wikimedia Foto s. 4, s. 6 og s.11: stockxchnge.com 2

3 Kolding-området ansætter gerne MF-præster Alle tre præster i Kristkirken i Kolding har studeret på Menighedsfakultetet. Det seneste år har også Kolding Valgmenighed og landsognet Harte ansat præster med en bachelor i teologi fra MF. Hvorfor er MFs præster populære i Kolding? Nils Andersen Landssekretær Harte Kirke har fået en præst, der vil sognet noget Elon Jepsen blev ansat som sognepræst i Harte Kirke i december 2013, og menighedsrådsformand Verner Eskelund begrunder valget således: Vi søgte en præst, der kunne bringe fornyelse til sognet og gudstjenesten uden dog, at den normale højmesse blev fraveget så meget, at den blev fremmed for gudstjenestedeltagerne. Desuden lagde vi stor vægt på, at præst og kirke skal være en aktiv medspiller i sognet. Forløbet med samtaler og prøveprædiken fik os til at vælge Elon, og vore erfaringer med Elon er hele vejen igennem positive. Elon gør det rigtigt godt, fanger børn og unge med evangeliet og får rosende ord for sin håndtering af dåbssamtaler og begravelser. Vi glæder os over, at vi har fået en præst, der vil sognet noget! Kolding Valgmenighed gik efter en udpræget leder Valget faldt på Mads Peter Kruse, da Kolding Valgmenighed først på året ansatte ny præst. Brian Mogensen er formand for kirkens ledergruppe og påpeger, at de ønskede en præst, der ud over at være en personlig kristen besad tydelige lederegenskaber. Kirken har nemlig formuleret en treårig strategi for, hvad de vil med deres menighed, hvilket involverer mange frivillige. Deres præst skal som daglig leder kunne nurse, coache og sparre disse frivillige medarbejdere. Derudover lægger Brian Mogensen vægt på, at præsten skal være god til at kommunikere generelt og til at forkynde evangeliet fra prædikestolen. Hos Mads Peter Kruse har vi fundet de kvaliteter, vi har set efter, slutter Brian Mogensen. Kristkirken ville have en præst, der tager Bibelen alvorligt Menighedsrådsformand i Kristkirken i Kolding, Karen Storgaard Larsen, forklarer, at de ved sidste præstevalg lagde vægt på, at deres præst tager Bibelens ord alvorligt, tør dele ud af sin personlige kristne tro, og ser det som sin hovedopgave at nå folk i sognet med evangeliet. Jesus har befalet os at gøre disciple ud af vores medmennesker. Samtidigt ønskede de en præst, som er en fængende forkynder, brændende og inspirerende at arbejde sammen med, og fuldt ud indstillet på samarbejde med kirkens øvrige præster, medarbejdere og frivillige. Derfor faldt valget på Per Damgaard Pedersen. Og selv om de har mange og vægtige forventninger til alle deres præster, så indfrier de dem på forbilledlig vis. Måske fordi MF har givet dem en god ballast?, slutter Karen Storgaard Larsen. Elon Jepsen Mads Peter Kruse Per Damgaard Pedersen 3

4 Vi vil gerne se Jesus! En søndag faldt præstens øjne på en seddel, som en kirkegænger havde lagt på prædikestolen: Vi vil gerne se Jesus! Min vision for Lindehøj menighed er, at vi i fællesskab peger på Jesus som frelser, forsoner, ven og Herre. Menigheder med MF-præster er meget forskellige. Vi kigger her ind i en storbymenighed, en provinsbymenighed samt en frimenighed. Niels Jørn Fogh Sognepræst i Lindehøj Kirke, København Vi forsøger at efterleve visionen på forskellige måder. Frivillige klipper hæk og maler stuer for folk. En gruppe besøger folk med spørgeskema og vidnesbyrd om Jesus. Vi har Ungdomskirke, Mosaikgudstjenester, Spaghettigudstjenester, højmesser med mere. Min vision er, at det hele peger på Jesus. Anden del af visionen er at give noget til dem, der vil vide mere. Det er en glæde at være præst i en menighed, hvor der hver uge er tilbud til konfirmander, teenagere og unge, der vil vide mere og høre til i et kristent fællesskab. Aktuelle udfordringer Hvordan når vi dem, der bor i sognets sociale boligbyggeri? De kommer sjældent i kirken, så her må vi arbejde på at skabe relationer. En anden udfordring er at nå det fjerneste hjørne af sognet. Vi overvejer her månedlige gudstjenester i en restaurant. En tredje udfordring er oplæring af nye i troen. Vi søger at styrke oplæringen gennem Minibibelskole, Den Røde Tråd, Bibel-Weekend og en bibellejr for de modne i kirken... Arven fra MF Studietiden på MF lærte mig glæden ved at studere Bibelen og tilliden til, at Guds ord ikke vender tomt tilbage. Det er vigtigt med et kreativt, eksperimenterende og udadvendt menighedsliv. Men aktiviteter er forgæves, hvis ikke de rummer Guds ord. For troen kommer ikke af aktiviteter, men af ordet om Jesus. 4

5 MF var min redningsplanke Jeg forsøger at have den samme vision for menigheden, som Jesus har og holder af salmen: Din rigssag, Jesus, være skal, min største herlighed. Visionen er vækkelse - hos mig og menigheden! Målet er en menighed, der lever frimodigt i troen på Jesu nåde og i efterfølgelse af ham. Skjern Bykirke vil vokse i tillid til Jesus Vores håb for Skjern Bykirke er, at menigheden må vokse i tillid til Jesus, glæde over Bibelen og kærlighed til mennesker. De tre ting hænger uløseligt sammen. Hele menighedslivet står og falder med Bibelens glædelige nyheder om Jesus. Vi lever selv af evangeliet om nåden, og er sendt med evangeliet om nåden. Steen Frøjk Sønvdal Sognepræst i Grindsted Kirke Jeg prøver gennem bøn at lytte mig ind på menigheden og den forkyndelse og vejledning, der er brug for. I menigheden fornemmer jeg en voksende appetit på Guds ord og taknemlighed over at være en del af kirken. Ca. 40 har gået en bibelmaraton, og nu er 35 i gang med Kristendomskursus. Jeg har på det sidste fået lov at se evangeliet skinne frem for første gang hos nogle. Vi har mange frivillige og godt samarbejde med dem. Mine udfordringer er, hvordan jeg griber og prioriterer de uanede muligheder, der ligger for foden af mig, og så den ødelæggende bibelfremmede teologi, som desværre findes i kirken. MF var en redningsplanke I studietiden er det ikke overdrevet, at MF var en redningsplanke for min teologi, ja måske ligefrem for troen på Jesus. Jeg var ikke rustet til universitetslærernes frontalangreb mod Bibelen, og på MF lærte jeg frimodighed - og fik suveræn undervisning! Efterfølgende nyder jeg gennem MF godt af det netværk, vi stadig har, gode kolleger og suger til mig på Teolkursus og temadage i den udstrækning, jeg har mulighed for det. Jens Lomborg Frimenighedspræst i Skjern BYKIRKE Vi glæder os over et levende og blomstrende gudstjenestefællesskab med masser af børn og voksne. Vi satser meget på at udruste de mange frivillige og har fx et meget dynamisk musikmiljø. Vi har en skøn og stor Børne- og Juniorkirke med mange engagerede ledere, som ønsker at dele de gode nyheder om Jesus i øjenhøjde med børnene. Gløden og glæden i ægteskabet Vi er udfordret af at være gået fra at være en mindre til en mellemstor menighed. Det stiller anderledes krav i forhold til ledelse, kommunikation, beslutningstagning osv. Vi arbejder for tiden med følgende spørgsmål: Hvordan opmuntrer og lærer vi hinanden at dele tro og liv med andre? Hvordan kan vi som menighed hjælpe med at bevare gløden og glæden i ægteskabet? Hvordan kan vi skabe bedst mulige rammer for børn og unge, så de vokser op i tillid til Jesus? Langtidsholdbar teologi fra MF På MF har jeg fået meget ud af en langtidsholdbar teologisk bibelundervisning, leveret af engagerede, bedende og lovsyngende lærere. Min sjæl, hvad vil du mer? Eller sagt på vestjysk: Det er slet ikke så ringe endda 5

6 KFS-sekretær trækker dagligt på sin MF-teologi KFS sekretær Jan Pahus Nissen Som gymnasie- og studentersekretær for over 30 KFS-grupper i Nordog Midtjylland guider Jan Pahus Nissen dagligt mange unge kristne i deres bestræbelser på at gøre Jesus kendt på deres studiested. Hans bacheloruddannelse i teologi fra MF udgør et vigtigt fundament. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Jan Pahus blev i 2009 bachelor i teologi på MFs første bachelorhold og står i dag i en lederrolle, hvor arbejdsopgaverne spænder vidt. Fra sparring med KFS-ledere, undervisning og forkyndelse, samtaler og sjælesorg til besøg på gymnasier, hvor han snakker med elever om tro, liv og mening. Den åndelige ballast fra MF er guld værd For Jan står det klart, at MF på mange områder har været med til at forme ham i hans lederrolle som KFS-medarbejder. Han fremhæver især to aspekter: For det første er den åndelige ballast og den solide bibelundervisning fra min tid på MF guld værd. Den trækker jeg dagligt på i forhold til både undervisning, forkyndelse, sjælesorg og sparring med KFS-ledere. For det andet erfarede jeg en kultur på MF, hvor de svære spørgsmål ikke blev gemt væk, men tværtimod blev taget livtag med. Denne åbenhed omkring eksempelvis tvivl og anfægtelse er relevant i mine samtaler med både kristne og ikke-kristne. Vi har alle brug for med åbent sind at turde søge svar på det, som udfordrer os. Når vi gør det, kan Gud få plads til at vise os mere af alt det, han er! Glæde over de unges gejst Jan er ofte i kontakt med især de kristne gymnasieelever, som han er meget begejstret for: Det er fantastisk at få lov til at møde en masse unge kristne, som midt ind i deres studietid ønsker at have fokus på Jesus, vokse i relationen til ham, og være en modkultur til den ungdomskultur, der ellers hersker. Derudover er det også stort at mærke den gejst, som mange har for at fortælle medstuderende om Jesus - også selvom det kan være udfordrende. KFS erne vokser med opgaven Som leder for KFS-grupperne oplever Jan, hvorledes de unge i samtale vokser i troen og engagementet. Dette gør sig især gældende, når gruppeledere fra et geografisk afgrænset område mødes til oplæg, erfaringsudveksling og sparring. Det er meget glædeligt at se den nye energi og inspiration, som KFS erne får med fra disse samlinger. De får for det første øjnene op for, hvordan de kan bruge KFS til at dele tro, liv, tvivl, glæde og udfordringer, og for det andet hvordan de kan få gang i en god dialog med deres medstuderende om Gud og meningen med livet. 6

7 På MF er den åndelige dimension med Cæcilie Hoffmann BA-studerende på MF Efter to semestre med teologi på universitetet skiftede jeg til Menighedsfakultetet. På universitetet er indstillingen den, at man kun beskæftiger sig med Gud ud fra menneskers forestillinger gennem tiden. Man kan aldrig finde svar på, om Gud virkelig findes. Samtidig bruger man historisk kritisk metode til fx at påvise, at Bibelens fortællinger er upålidelige. Det hele syntes forvirrende og formålsløst. Jeg stod uden fundament Da jeg startede på universitetet forestillede jeg mig, at det brede teologiske spænd ville gøre mig bedre til at argumentere for Bibelens rigtighed samt få forståelse for andre synspunkter. Men jeg oplevede hurtigt at stå uden fundament i denne proces. Før jeg kunne forholde mig til diverse synspunkter, var jeg nødt til at have teologisk viden. Efter at have deltaget i en samtalegruppe i bibelkundskab på MF fandt jeg ud af, at denne undervisning var bedre for mig. Dybere ned i teologien på MF På MF oplever jeg at nå dybere ind i teologien, fordi vi her kan have den åndelige dimension med. Vi er enige om, at Gud findes, og at Bibelen er sand. En teologi, der ikke kobler fagligheden med en reel forestilling om Gud, stopper, før den overhovedet er begyndt, for hvad er det så egentlig, man laver? Uden troens udgangspunkt er teologien ligegyldig - ja for så vidt ikke eksisterende. Jeg brænder for evangeliet og er på MF for at blive skarpere Michael Nygaard BA-studerende på MF Da jeg for et år siden troppede op på MF i mine hullede shorts og T-shirt, var det ikke fordi jeg i mit inderste var overbevist om et kald fra Gud, eller fordi jeg er en kæmpe sprognørd, men fordi jeg brænder for evangeliet! Jeg brænder for, at mennesker, især unge, må leve med Gud som deres frelser og deres far. At flere mennesker må give deres liv til Jesus, og at de, der allerede er kristne, må brænde endnu vildere. For at se menneskers liv forvandlet må der for mig at se ske tre ting. Først må vi selv forvandles, så Guds lys kan få lov at skinne igennem os. Dernæst må vi dygtiggøre os, så vi ved, hvad det er, der skal formidles til verden. Til sidst må vi lade Gud væbne os med mod, så vi tør få jord under neglene. Så vi tør være en dårskab og en forargelse. MF er for mig trin nummer to. Det er den del, som skal slå den gode teologi på plads, så jeg bliver endnu skarpere på det evangelium, der frelser. Det er den del, der skal give visdom og kundskab til at lede mig selv og forhåbentligt andre sikkert hjem til Gud! Derfor begyndte jeg på MF. 7

8 MF langer teologien ud af boksen MF som ressourcestærkt center for teologi, kirke og mission Menighedsfakultetet er en stærk medspiller i teologi, kirke og mission. Et ressourcecenter lyder en ofte nævnt vurdering. Vi hører det sagt af brugerne. Eller af dem der på anden måde kommer i nærkontakt med stedet og dens ansatte medarbejdere. Eller ser det udtrykt gennem noget, lærerne har sat deres klare skriftlige aftryk på. Jørgen P. Jørgensen, sognepræst og bestyrelsesformand og Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder Og det er ganske vist, at vi ønsker at formidle teologiske indsigter og ressourcer, så de kommer ud i den teologiske samtale og i det kirkelige arbejde. For vi ønsker at uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund. Det sker primært gennem varetagelse af forskning og en rigt varieret farvepalette af undervisningstilbud. Det sker gennem de studerendes uddannelse og på andre måder som for eksempel åndelig dannelse og vejledning. Dette er og forbliver vores hovedfokus. Indsigt og viden er en stor og efterspurgt ressource i dag. Men MFs kompetencer bør hele tiden bringes i mere offentligt spil. Mennesker elsker viden og søger indsigt gennem foredragsserier og kurser i kirker, på folkeuniversiteter og i oplysningsforbund. Derfor skal vi ikke nøjes med at kommunikere med os selv i lukkede kirkelige cirkler. Derfor arbejder vi skarpt på gennem undervisning, forkyndelse, foredrag, artikler, bøger og ad andre kanaler at nå flere og flere med MF s ressourcer. Vi ønsker både at tænke og komme ud af boksen! Ud af boksen? Den gode, bibelsk forankrede teologi vi har at gøre godt med, er alt for god til at ligge hengemt på lagerhylderne. Det fortjener at blive brugt som ressource på mange arenaer i kirke, kultur, samfund og skole. Den gode og solide teologi skal være i centrum, men fra dette centrum skal den bringes ud over kanten. Det er først og fremmest grænsen, der er et vækstområde. Vi skal hele tiden turde vove et åndeligt centrum, 8

9 sendelsen, fællesskabet. Alt dette skal vi ikke blot vove på indersiden af en osteklokke. En god ost er en god ting, men en god ost kan også blive for god. Ud-af-boks-tænkningen kan og skal for eksempel omsættes på den måde, at vi ikke kun bliver marionetdukker eller sprællemænd i den kirkelige og teologiske debat, hvor vi hele tiden blot reagerer og skælder ud på de dårlige tilstande i kirke og teologi. Midt i en tid med megen teologisk formløshed, kaos og utydelighed må vi på MF gøre os skarpe på at få MF s formål og grundlag til at blomstre på konkrete måder. Vi skal bidrage til at sætte positive teologiske dagsordener og være troens fortolkere i verden, hvor der råder så megen eksistentiel og åndelig hjemløshed. CKA et godt eksempel Det nye Center for Kristen Apologetik (CKA) løfter også denne opgave. CKA er et vigtigt ressourcetilbud på den måde, at det ind i nutidens brogede kultur søger at begrunde og forsvare den klassisk kristne tro. Centret ønsker at påvise, at den kristne tro er velunderbygget, positiv og virkelighedsnær, og at kristne derfor med frimodighed kan tro. Den krævende opgave med at underkaste de forskellige argumenter imod kristendommen en kritisk analyse og udfordre samtiden til at tage seriøst stilling til den kristne tro tjener således et positivt formål. CKA skaber platforme for dialog om kristen tro og øvrige livsopfattelser, men også på den måde, at opgaven med at begrunde og forsvare den kristne tro og tænkning er i fokus. Mange artikler om udfordrende spørgsmål optræder allerede på centerets hjemmeside: MF også en del af TORVET TORVET er både en bygning og et samarbejde. Samarbejdet med Israelsmissionen, Promissio (DEM), Kristeligt Handikapforening og Wycliffe Danmark bidrager til at levendegøre og styrke MF som ressourcecenter. TORVET er den daglige påmindelse og udfordring, der går på, at indsigt og udsigt, teori og praksis, bør hænge tæt sammen. Helst og gerne som siamesiske tvillinger. Det gør et stærkt indtryk, hver gang gæster kommer og åbner det globale rum med verdenshorisonter. Den globale orientering og åbenhed udfordrer det teologiske arbejde og de studerende på en meget sund måde. Vi er på TORVET blevet en berigelse for og en gave til hinanden. Der er opstået nogle spændende samspil mellem teologi og mission. Der er skabt flere rum, hvor mennesker møder og bevæger hinanden. Der finder en udrustning sted gennem studier og uddannelse, så evangeliet kan blive formidlet i kirke og mission både her i landet og internationalt. Disse store visioner ser vi virkeliggjort på og ud fra TORVET. Tilbudene står i kø MF byder ind med mange ressourcestærke tilbud. De fleste mere offentligt egnede tilbud dukker op i kølvandet af lærernes studier og undervisning. Deres slidsomme forskningsindsats omsættes til et stort antal ressourcer, som kirker og menigheder trækker på. Undervisernes publikationer i form af faglige artikler og bøger kan nævnes her. Opmærksomme læsere støder igen og igen på analyser og artikler fra MFs lærere i Kristeligt Dagblad og i en lang række blade og tidsskrifter. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) er blevet et flagskib, der når vidt ud. Det gør lærerne også internationalt, når de inviteres til at bidrage ved konferencer, undervise og skrive artikler til bøger og tidsskrifter. Vores teologiuddannelse er en krumtap med den mest vidtrækkende betydning for Den gode, bibelsk forankrede de studerende og deres mange opgaver, inklusive dem teologi vi har at gøre godt der kommer til senere i kirke med, er alt for god til at ligge og mission. Men lærerne gør ofte dele af deres undervisning populær gennem fore- hengemt på lagerhylderne. Det fortjener at blive brugt drag ved sogneaftener, konferencer, temadage, formidling som ressource på mange gennem artikler og kronikker arenaer i kirke, kultur, i aviser og blade. MFs hjemmeside www. samfund og skole. teologi.dk - rummer ud over opdaterede nyheder, omtale af temadage, kalender m.m. også en vigtig blog-funktion. Der findes links til en kæmpe ressource, som kaldes lydbiblioteket, hvor man kan lytte til afholdte foredrag ved kurser og temadage. Bogsalget, MF-bladet, biblioteket og meget mere dokumenterer også, at MF er et ressourcecenter for teologi, kirke og mission. Gør brug af ressourcerne, MF er menighedens fakultet! 9

10 Et prik der blev til et kald - Kent på vej til Cambodia I skrivende stund sidder jeg i England, hvor jeg er på 10 ugers missionærkursus på All Nations Christian College. Om ganske kort tid er jeg i Phnom Penh i Cambodja udsendt sammen med min familie af Luthersk Mission. Her vil jeg fortælle, hvordan det er gået til. Kent Kjær Andersen BA i teologi fra MF og cand.theol. Udsendelsesfest Søndag den 3. august kl i Kronjyllands Frimenighed, Grenåvej 34, 8960 Randers Cambodjas kirke blev slået i stykker og stort set udryddet under de røde khmerer, og først i 90 erne begyndte kirken at vokse igen. De sidste 10 år er kirken vokset med stor kraft. Udannelsesniveauet i landet er meget lavt, også i kirken. I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land. Prikket på skulderen Da jeg startede på MF s bachelor linje i 2007 havde jeg ikke et begreb om, hvor Gud ville føre mig hen. Langsomt begyndte tanken om at være præst at rykke tæt på uden, at jeg havde en iver efter det. Samtidig begyndte en udlandslængsel at røre på sig. Min kone og jeg har gennem flere år tænkt på udlandet som en mulighed, og derfor har jeg ofte overvejet en fremtid i Danske Sømands- og Udlandskirker. I 2012 blev jeg på MF prikket på skulderen af fakultetsleder Jørn Henrik Olsen med følgende sætning: Kent, du skal være bibelskolelærer i Cambodja. Herefter gik han sin vej! Vi tog dog en snak senere, og efter en længere proces blev vi i april 2013 antaget som missionærer i LM. Det er mig, der sender Undervejs i processen stødte vi på en del overvejelser og udfordringer. At rykke to voksne og tre børn fra trygge Danmark til et land, vi kun har læst om, er ikke noget vi gør fra tid til anden. Vi har dog igennem hele processen været ledt af Gud og dejlige mennesker. Jeg er ofte blevet mindet om ordene fra Gud: Det er mig, der sender! Det er 10

11 I Cambodja skal jeg undervise på Phnom Penh Bible School, som uddanner præster, evangelister, kirkeledere o.l. til kirken i Cambodja og på den måde være med til, at Kristus bliver kendt i det buddhistiske land. fantastisk, at det er Gud, der har valgt at kalde og sende, så vil han ikke efterlade mig på glatis, selvom der ikke er meget af det i Cambodja. Et papir og to åbne øjne I min studietid er jeg blevet mere og mere afklaret i min teologi og tro. Særligt sammenhængen mellem ord og liv på MF har betydet meget for dannelsen af min teologi. Jeg fik et eksamenspapir i hånden, der siger, at jeg er kvalificeret som teolog, men tiden på MF har også åbnet mine øjne for vigtigheden af at tjene. Guds mission bliver båret ud i Danmark og resten af verden gennem villige tjenere. Den kristne tjener Jeg kom på MF til at holde meget af systematisk teologi og særligt Martin Luther og Regin Prenter. Jeg oplevede dog også, at dogmatikken ofte blev brugt som slagvåben. Slagvåben er rigtigt gode i den rigtige situation, men som kirke går vi ikke først og fremmest med våben, men i tjeneste. En anden af mine teologiske favoritter, Dietrich Bonhoeffer, skrev i sin bog Nachfolge: Die Welt Herrscht, der Christ dient. Verden hersker, den kristne tjener! Disse ord er nøgleord for mit kald ind i mission, både nu og senere i Cambodja. Både undervisning og kaffe-/bordfodbold-snak på MF har været med til at danne min teologi og dermed også den tro og spiritualitet, jeg ønsker at leve ud. Jeg føler mig udrustet til min kommende tjeneste og glæder mig meget over, at vi som familie er kaldet til at tage del i Guds kirke i Cambodja, og jeg sammen med de studerende får lov at udvikle min teologi og min tro endnu mere. Cambodja er et buddhistisk land, men de sidste 10 år er den kristne kirke vokset. 11

12 Yes - vi fik en troende præst! MF modtager en strøm af henvendelser fra menigheder, der op til et præstevalg brændende ønsker en troende præst. Det er ikke altid nemt for en menighed at finde den rette, og processen kan være forbundet med både søvnløse nætter, hårdt arbejde og mange bønner. Det røber Hans Sølvsten her, som er næstformand i menighedsrådet ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg, der efter måneders forarbejde fandt frem til en præst, de er trygge ved. Mange bønner blev bedt i længsel efter, at Gud vil kalde en bibeltro præst. Jeg har ikke tal på de kontakter, jeg henvendte mig til. Skuffelser og håb fik i mange uger følelsesregistret til at svinge. Hans Sølvsten MenighedsrådsNæstformand Det kom ikke som lyn fra en klar himmel, at vi skulle se os om efter en ny præst, da vores præst på næsten 70 år efter 41 år i embedet valgte at stoppe. Minder fra mange gode år vældede frem i hukommelsen samtidigt med, at vi skulle se fremad. Vi skulle vælge én, der ville have samme engagement og åndelige tilgang til Bibel og bekendelse som vores afgående sognepræst. Jeg følte mig på herrens mark og alene! Men heldigvis tog menighedsrådet også sin del af ansvaret og bakkede op om de potentielle kandidater, vi opfordrede til at søge embedet. Trods forskellighed i embedssyn var vi enige om profilen for den nye sognepræst. Den eneste ene Første stillingsopslag bragte desværre ikke nogen afklaring, så vi måtte lave et genopslag. Fire personer blev herefter udtaget til prøveprædiken. Det bedste ved forløbet var også det værste: Indstillingen af den eneste ene. Hvem havde gjort det bedste indtryk? Hvordan var kandidatens umiddelbare redelighed, styrke og svagheder? Det var svært at vælge fra. Vi skulle jo kun have én til embedet. Heldigvis blev hele menighedsrådet enige om, hvem der bedst åndeligt og menneskeligt passede ind i vores profil, og dermed faldt valget på Mads Jakob Thorlund Jakobsen, der kommer fra en stilling i Skagens Kirke. Spurgt ind til benet Vi havde kun én prøveprædiken samt den efterfølgende samtale med kandidaterne at vurdere ud fra. Disse samtaler ser jeg tilbage på med glæde og taknemmelighed. Vi spurgte ind til benet af kandidatens tilhørsforhold til Biblen og bekendelsesskrifterne, embedssyn, forholdet til kvindelige præster, vielse af fraskilte, gengifte, homofile. Svarene var ærlige og redelige. Hvis ikke, så blev kandidaten bedt om at uddybe svaret. I en god atmosfære! Den Gud har kaldet Det bedste var, at kandidaten blev enstemmigt valgt, og at vi tør tro, at Gud har kaldet Mads Jakob! Et lettelsens suk udløstes hos mig, mange søvnløse nætter afløstes af en bevidsthed om sandheden i dette ord: alt, hvad vi har gjort, har du (Gud) udført for os Es. 26,12. Mange bønner blev bedt i længsel efter, at Gud vil kalde en bibeltro præst. Jeg har ikke tal på de kontakter, jeg henvendte mig til. Skuffelser og håb fik i mange uger følelsesregistret til at svinge. Henvendelser til MF og DBI og andre, der kendte nogen, endte med at, vi fik vores ønske opfyldt om en troende præst. Forbøn for vores nye præst Nu er vores håb til Gud, at Gud vil arbejde i menigheden til frelse for flere. Vi vil i menigheden bede udholdende for vores nye præst. Bede for hans forhold til Bibelens Gud, til menigheden og de øvrige relationer, som embedet medfører i sognet. Vi vil omslutte ham med åndelig og menneskelig omsorg, så han vil føle sig velkommen, også efter indsættelsen den 6. juli. 12

13 Flertallet af MF-teologer får job som præster Udlandet; 5 Frimenighedspræster; 11 Valgmenighedspræster 13 Emeriti; 9 Provster; 3 Menighedsfakultetets vision har fra starten været at uddanne præster. Over halvdelen af de teologer, som har modtaget en del af deres uddannelse på MF, arbejder da også nu som præster, heraf langt de fleste som sognepræster Sognepræster Kirkelige 37 sammenhænge; 18 MF; 10 9 Præster Kirkelige organisationer Undervisning International mission Andet Nils Andersen Landssekretær På MF søger vi at holde overblik over, hvad vore kandidater får af job, når de har forladt MF. Af de 317 kandidater på arbejdsmarkedet er ifølge vore oplysninger 148 sognepræster, 3 provster, 11 valgmenighedspræster og 10 frimenighedspræster. 9 præster er gået på pension, og 4 kandidater er døde. Os bekendt har 6 personer dobbeltstillinger og tæller derfor dobbelt i statistikken. Fx er den sidst ordinerede præst, Jakob From Søvndal, både sogne- og valgmenighedspræst, som vi skrev i Juninummeret af MF-bladet. Jeg har talt dem med i begge de kategorier, de tilhører, selv om det kan give et lidt misvisende billede, når det gælder antal personer. Mangfoldige tjenester Der er brug for dygtige teologer i en række vigtige opgaver. De MF-teologer, der ikke er præster bestrider for en stor del andre ledende stillinger inden for kirke og mission. 37 teologer er således ansat i kirkelige organisationer, hvor Indre Mission og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er de største aftagere. 10 er ansat på MF som undervisere og forskere, mens 18 andre underviser i andet kristeligt regi. 5 er præster i udlandet, og 9 arbejder med international mission fx i Israelsmissionen, Promissio og Luthersk Missionsforening. Atter andre virker som sognemedhjælpere eller har andre stillinger, herunder selvstændigt erhvervsdrivende. De sidste er i diagrammet ovenfor samlet i kategorien andet for at bevare overskueligheden. Bed for MFs kandidater Fælles for disse mange MF-teologer er, at de med hver deres nådegaver og muligheder er optaget af evangeliets forkyndelse og Guds riges fremme i vores kultur. Bed Gud velsigne deres gerning så den bærer frugt for evigheden. 13

14 Vækst og fornyelse i liv og parforhold C 82mm.indd 1 26/05/14 10:12 M Y CM MY CY Er du vores nye præst? Læs mere på bornholmerkirken.dk/job Annonce MF.pdf 1 26/08/ Konsultation: Århus og Bramming Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Med Bibelen som rejseguide Østtyrkiet i GT s lys Israel og Samaria Rom og Assisi Tyrkiet i apostlenes fodspor Grækenland i Paulus fodspor Israel og Jordan Cypern under kors og halvmåne Israel under løvhyttefesten Israel klassisk rundrejse Israel cykeltur års ekspertise i Israels-rejser. Vi skræddersyer også din rejse på egen hånd. Ring og få et tilbud CMY K Tlf: Bestil katalog med unikke rejser på eller læs mere på: Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle THE ESSENTIALS TO A MISSIONAL MOVEMENT 24. JANUAR 2015 HOVEDTALER: ALAN HIRSCH, USA LEDEROASE.DK Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE tlf

15 MFs Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører tlf Sådan kan du støtte MF Fast beløb via Betalingsservice: du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du giver. Gavebrev: du kan oprette et gavebrev med enten et fast beløb eller en procentdel af din indkomst. Gavebreve løber i mindst 10 år. Online: du kan give en gave via MFs hjemmeside Netbank: du kan lave en kontooverførsel til reg.nr kontonr Testamente: du kan oprette et testamente og lade en del af din arv gå til MF. Du kan få flere informationer om støttemulighederne ved at kontakte mig. Derfor støtter vi MF... Min tid med undervisning, læseplads og studiefælleskab på MF har givet mig en rigtig god ballast i mit arbejde som præst. I min bevidsthed står MF for: Solid undervisning i bibelen, grundig kendskab til kirkens historie og tro, andagtsliv og trosliv, mange diskussioner og refleksioner, hvor vi ikke altid blev enige. Midt i det hele var vi fælles om en dyb afhængighed af vores Herre, Jesus Kristus. Selvom jeg sluttede min studietid på MF i 1986, så drager jeg stadig hele tiden nytte af det, jeg lærte på MF. Et sted, der har sat sådanne spor hos mig, vil jeg gerne fortsætte med at støtte. Poul Erik Kammersgaard sognepræst ved Jerne og Skads kirker, Esbjerg Når jeg støtter MF økonomisk og har gjort det i mange år og har MF med i forbøn, er det, fordi jeg har set og oplevet frugten af MFs arbejde. Vi har her i Hodsager sogn altid haft gode bibeltro præster, så vi søndag efter søndag har kunnet glædes over at lytte til det sande Guds ord. Og det er en uvurderlig velsignelse for en menighed med en solid bibelfunderet forkyndelse, ved gudstjenesterne og i andre sammenhænge. Vort land har virkelig behov for forkyndere, der tør stå frem og sige, sådan siger Herren, sådan står der i Bibelen. Derfor støtter jeg MF og vil gerne anbefale andre at gøre det samme. Johannes Kloster Forhenværende landmand. MF uddanner fremtidens præster, der skal være hyrder i menigheden. De skal gå foran og tale sandhed og ikke bare være medløbere. De skal forkynde, at der er én Gud og én vej til frelse. De skal også sige det, som vi ikke så gerne vil høre, for vi har behov for at blive formanet og irettesat, når vores fokus bliver vores eget ego. Det, mener jeg, er super vigtigt at støtte. Peter Ringgaard, Aalborg Musikkonsulent i Indre Mission 15

16 k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. august September 18. Landskonvent for teologer på Børkop Højskole 1. kl : Semesteråbningsforelæsning: How has the translatability of the Christian faith influenced a paradigm shift from Christendom to a global Christianity? v. Kirk Franklin, leder af Wycliffe Global Alliance : Sponsorløb : Foredrag: Modersmål er vort hjertesprog - Om bibeloversættelsernes betydning for udbredelsen af Guds ord i dag ved Kirk Franklin 8. kl CKA En verden til forskel. Panteisme/hinduisme ved Leif Asmark Jensen 15. kl CKA En verden til forskel. Teisme/kristendom ved David Jakobsen 22. kl CKA En verden til forskel. Ateisme Torvets Højskole i Virksund Oktober 29. kl : CKA-foredrag: Er de nytestamentlige skrifter troværdige? Med særligt fokus på Jesu opstandelse, ved professor Peter V. Legarth. 6. kl : Det globale kirkeliv : Kristne i Israel/Palæstina ved Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmisionen 20. kl : Det globale kirkeliv : Det stærke kirkeliv i Ukraine ved Kurt Larsen, lektor i kirkehistorie, ph.d. 23. kl : Foredrag og debataften på Aarhus Universitet Vær smuk og vær trist Om melankoli, kunst og skønhed ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, billedkunstner og forfatter 27. kl : Semesterforelæsning: Christian Ethics in a Pluralist Society ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær, Sri Lanka Læringsseminar om Den lokale kirke og integreret mission med Vinoth Ramachandra Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække Salmer DDS 84: Gør døren høj, gør porten vid DDS 85: Op, Zion, at

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Taler Gud i dag? Cellegruppeoplæg 2006

Taler Gud i dag? Cellegruppeoplæg 2006 Cellegruppeoplæg 2006 Odder Frimenighed, Rudehavvej 11, 8300 Odder Tlf. 86543604, www.odderfrimenighed.dk Taler Gud i dag? Gud er levende og virkende, og ønsker at være en del af ethvert menneskes hverdag.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere