Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst. Blandt Astrups kunder var Benny Bolt, som drev kunsthandel og galleri i Ålborg, og som igennem årene havde købt mange bøger om kunst og kunstmalere af Astrup. Størstedelen af de indkøbte bøger havde Bolt videresolgt til sine egne kunder. For at tiltrække flere kunstinteressede til boghandlen indgik Astrup den 15. januar 2001 med Bolt en mundtlig aftale om, at Astrup indtil videre skulle leje tre malerier -»Komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«- af Bolt for en samlet månedlig leje på 120 kr. Da Astrups tyveriforsikring undtog lejede genstande i forretningen, udfærdigede Bolt på Astrups foranledning sålydende dokument, som Astrup fik overgivet, så han i givet fald kunne få penge ud af forsikringsselskabet:»undertegnede Benny Bolt sælger herved de mig tilhørende malerier:»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«til Alf Astrup. For købesummen er jeg fyldestgjort. Dato: 15. januar Benny Bolt«. Den 1. marts 2001 erhvervede Astrup en stor samling bøger fra et dødsbo, og efter at have registreret alle bøgerne skrev han endnu samme dag sålydende brev til Bolt:»Kære Bolt! Så har jeg igen fundet noget: 5 af de 6 bind i serien»de 6 største impressionister«, nærmere bestemt dem om Manet, Renoir, Cézanne, Sisley og Lepine. Kun bindet om Monet mangler, men det har du jo i forvejen, har du ikke? Samlet pris for de 5 bind, som alle er i meget fin stand: kr. Min katalogpris bliver ellers på kr. pr. stk., så du kan godt se, at der er tale om en»vennepris«. Giv mig et praj ved lejlighed, hvis du ikke er interesseret, da det nævnte katalog skal i trykken den 1. april. Hilsen Astrup«. Da Bolt ikke lod høre fra sig, afsendte Astrup den 16. marts sålydende brev, der kom frem til Bolt dagen efter, den 17. marts:»kære Bolt! Min søn, der læser jura, siger, at jeg ifølge aftaleloven kan tage din tavshed som udtryk for accept, men det forekommer mig ikke helt fair, og jeg vil blot minde dig om, at jeg har et katalog, der skal i trykken. Hilsen Astrup«. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:»kære Astrup! Det er bindet om Manet, jeg allerede har, men jeg vil da gerne købe de 4

2 andre bøger til den tilbudte pris på kr. pr. stk. Da jeg går ud fra, at du kommer til»kunstmessen«i Herning om knap 14 dage, foreslår jeg, at vi udveksler ydelserne der. Hilsen Bolt«. Den 30. marts svarede Astrup ved sålydende brev, som imidlertid bortkom under postbesørgelsen og dermed aldrig nåede frem til Bolt:»Kære Bolt! Du behøver ikke at tage en masse penge med til Herning den 10. april, for dit nye tilbud har ingen interesse. Hilsen Astrup«. Astrup havde kort forinden fået fat på det manglende bind om Monet og havde nu besluttet at sælge serien komplet, hvilket ville indbringe ca kr. Da Astrup og Bolt mødtes til»kunstmessen«i Herning, kom de voldsomt op at skændes: Bolt hævdede, at de havde en aftale, hvilket Astrup bestred, idet han fremhævede, at der aldrig havde foreligget et egentligt tilbud, og at et eventuelt tilbud i øvrigt hverken var accepteret rettidigt eller overensstemmende. I den forbindelse henviste Astrup til, at den legale acceptfrist var udløbet senest den 25. marts. Astrup mente endelig, at han umuligt kunne være bundet, efter at han havde fået fat på det manglende bind. Bolt gjorde heroverfor gældende, at der var tale om et tilbud, at der var givet afkald på accept fra Astrups side, at der forelå rettidig og overensstemmende accept fra Bolts side, og at Astrup i øvrigt ikke havde reklameret rettidigt. Den 17. april 2001 fik Astrup besøg af Cecilie Conrad og fogeden, fordi Astrup ikke havde indfriet et gældsbrev på kr. med Cecilie Conrad som kreditor. Astrup sagde, at det eneste, han ejede, som kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning, var de tre malerier»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«, og fremviste i den forbindelse dokumentet af den 15. januar. Hvorledes er retsstillingen mellem Astrup og Bolt samt mellem Bolt og Conrad? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Astrup og Bolt 1.1. Er Bolts accept rettidig? Spørgsmålet er indledningsvis, om Bolts accept er rettidig eller ej. Astrup har i første omgang givet afkald på accept, jf. AFTL 8, men skriver den 16. marts igen til Bolt og minder ham om sagen. Der skal givetvis meget lidt til, for at en tilbudsgiver, der har frafaldet kravet om accept, må siges at have fremsat anmodning om udtrykkelig accept, og Astrups skrivelse af den 16. marts må være tilstrækkelig hertil. Skrivelsen fastsætter ikke direkte nogen acceptfrist, men acceptfristen må anses for angivet til den 1. april, som er den eneste dato, Astrup har nævnt. Bolts accept er herefter rettidig Er Bolts accept overensstemmende? Spørgsmålet er dernæst, om Bolts accept er overensstemmende eller ej. Astrup har utvivlsomt over for Bolt fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe de 5 bind om impressionisterne for en samlet pris på kr. Derimod er det mere tvivlsomt, om Astrup også har fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe et eller flere af de enkelte bind for kr. pr. stk. Dette kan også formuleres som et spørgsmål om, hvorvidt Bolts accept er en overensstemmende, partiel accept af Astrups tilbud eller en uoverensstemmende accept af dette tilbud. Svaret på spørgsmålet afhænger af en fortolkning af tilbudet i lyset af hele aftalesituationen. En strikt ordlydsfortolkning fører til, at der ikke foreligger et tilbud om salg af enkeltbind: Astrup tilbyder ikke Bolt enkeltbindene til kr. pr. stk., men oplyser blot, at dette vil blive katalogprisen. Ordlyden må imidlertid læses i lyset af hele aftalesituationen, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at initiativet er taget af Astrup, at tilbudet er formuleret af Astrup, at der ikke er tale om et komplet værk (der mangler under alle omstændigheder et bind), at skrivelsen ikke blot angiver en samlet pris, men også omtaler en stk.-pris, at Astrup er bekendt med, at Bolt har ét af bindene i forvejen, uden at han (Astrup) er helt sikker på, hvilket bind det er, at den samlede pris benævnes som en»vennepris«, som skal stille Bolt bedre end andre, og at Astrup over for Bolt har tilkendegivet sin beslutning om at prissætte bindene enkeltvis i det kommende katalog. På dette grundlag må det konkluderes, at Astrups tilbud med føje af Bolt kan opfattes på den måde, at Bolt kan afgive partiel accept på ét eller flere af bindene til den angivne stk.-pris. Bolts partielle accept er således overensstemmende, og der er indgået en bindende aftale med indholdet af denne accept. (Bolts forslag om, at ydelserne udveksles 14 dage senere i Herning, gør selvsagt heller ikke accepten uoverensstemmende) Kan Astrup påberåbe sig bristende forudsætninger? Astrup kan naturligvis ikke påberåbe sig, at fremkomsten af det manglende bind om Monet skulle være en relevant bristende forudsætning, som bevirker aftalens uvirksomhed. 3

4 1.4. Er Astrups»reklamation«rettidig? Efter en rigtig fortolkning af Astrups tilbud foreligger der mulighed for partiel accept fra Bolts side. Astrup er dermed bundet af Bolts accept, ganske uanset om Astrups»reklamation«kommer frem eller ej Konklusion Konklusionen bliver, at Astrup er bundet af Bolts rettidige og overensstemmende (partielle) accept af Astrups tilbud, og at Astrup skal overgive Bolt de fire angivne enkeltbind mod betaling af kr (4 x 5.525). 2. Retsstillingen mellem Bolt og Conrad Der foreligger en pro forma-overdragelse mellem Astrup og Bolt, idet Astrup i virkeligheden er lejer - og ikke ejer. Pro forma-dokumentet har betydning over for godtroende aftaleerhververe - hvis Astrup havde videresolgt malerierne, ville en køber i god tro således have vundet ret til dem i medfør af AFTL 34 - men dokumentet har ingen betydning, når det gælder retsstillingen over for retsforfølgende kreditorer. Conrad kan derfor ikke foretage retsforfølgning med malerierne. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 49 ff., s. 57, 62 ff., s. 66 ff., s. 167 og s. 220 ff. 4

5 Opgave 2 Foderstoffabrikken CmB, der lå på Århus Havn, skulle have udskiftet filteret i en 100 meter høj skorsten. Da CmB hverken rådede over egnet materiel til arbejdets udførelse eller havde den fornødne erfaring hermed, lejede CmB af Ulf Utterslev den motordrevne mobilkran»molly«med de to rutinerede kranførere Kalle Koch og Oscar Obel.»Molly«var en gittermastkran med førerhus. Kranen bestod af to master, der kunne sættes sammen nemlig en 67 meter lang hovedmast og en 65 meter lang, nedfældelig mast - en såkaldt vippemast - monteret i forlængelse af hovedmasten. Når de to dele var sat sammen, var kranens fulde længde altså 132 meter.»molly«ankom mandag den 5. februar 2001 kl til CmB. En afspærring forhindrede, at»mollys«to master kunne samles umiddelbart foran skorstenen. Kalle og Oscar besluttede derfor at samle»molly«ca. 40 meter fra skorstenen og bakke den i samlet stand hen til skorstenen. Uanset at Kalle og Oscar ikke tidligere havde samlet»molly«i dens fulde længde, undlod de at konsultere den omfangsrige manual, der lå i kranens førerhus. Efter at have samlet masterne rejstes kranen op i fuld højde på 132 meter.»molly«stod nu på alle sine fire støtteben placeret i en bredde på 6 meter og med den 132 meter lange mast pegende lodret op i luften. Ifølge kranens manual skulle støttebenene altid være placeret i en bredde på 8 meter, hvad enten kranen stod stille eller blev flyttet. Den til kranen hørende vindmåler, der kunne aflæses fra kranens førerhus, placeredes i ca. 65 meters højde, og vindhastigheden aflæstes til 8,5 meter/sekund, om end der kunne aflæses vindstød af en styrke helt op til 10 meter/sekund. Af kranens manual fremgik det, at»kranen må aldrig flyttes, såfremt vindhastigheden overstiger 5,4 meter/ sekund«. Det fremgik endvidere af manualen, at»kranens vippemast skal være nedfældet ved kørsel med kranen«. Kalle og Oscar, der i løbet af arbejdsdagen havde drukket flittigt af deres medbragte»lommelærker«, var efterhånden blevet noget berusede. Til trods for at området var dårligt belyst, enedes Kalle og Oscar om at flytte kranen, uanset at klokken nu havde passeret 18, og at det var blevet mørkt. De hævede støttebenene, hvorefter»molly«var klar til at køre hen til hejsestedet. Oscar, der sad i førerhuset, satte kranen i bakgear. Kalle gik ved siden af»molly«og havde til opgave at regulere støttebenene, således de konstant befandt sig ca. 2 centimeter over asfalten. I sin beruselse glemte Kalle imidlertid alt om dette. Efter ca. 15 meters kørsel blev Kalle og Oscar der hele tiden stod i radio- 5

6 kontakt med hinanden enige om at sætte farten op, idet masten var begyndt at svinge fra side til side. Situationen forværredes imidlertid ved den øgede fart, og kranen væltede. I det samme kom Bo Bahs kørende i sin røde Alfa Romeo. Bo havde, da han passerede skiltet med»havneområde«, sat farten ned til de tilladte 40 km/timen. Under den uundgåelige kollision med den væltende kran fik Bo slået 7 tænder ud, men kom ikke i øvrigt til skade. Bos tandlægeregning lød på i alt kr. Bo havde tegnet en ulykkesforsikring, der dækkede faktisk afholdte udgifter til tandbehandling, i det omfang han ikke havde ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Alfa Romeo en, der var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Bauta, måtte på værksted og repareres for kr. Ulf havde i forsikringsselskabet Kustos tegnet både ansvars- og kaskoforsikring for kranen. Der var aftalt en selvrisiko på kr. på begge forsikringer. Det kostede kr. at udbedre skaderne på»molly«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Bos personskade ( kr.) (Principalansvaret efter DL for Kalle og Oscars culpøse handlinger påhviler Ulf, da kranen er udlejet med fører (Lærebogen s. 193 f. og 161 ff.)). Ulf er objektivt ansvarlig for Bos tandskade, jf. FL 101, stk. 1, jf. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 190, 187 f., 188 og 192 ff.). Oscar er erstatningsansvarlig i medfør af reglen i FL 104, stk. 2 (Lærebogen s. 193). Der er ikke grundlag for at nedsætte Bos erstatningskrav, jf. FL 103, stk. 1, jf. 101, stk. 2 (Lærebogen s. 200 ff.). Bo har altså som udgangspunkt et direkte krav mod Kustos, jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1 (Lærebogen s. 202 ff.). Bos ulykkesforsikring er en personforsikring, der uanset dens karakter af en virkelig skadesforsikring er omfattet af EAL 22, stk. 2 (Lærebogen s. 336 f.). Forsikringen dækker Bos faktiske helbredelsesudgifter (tandlægebehandlingen). Ulykkesforsikringens bestemmelse om, at den kun dækker, i det omfang Bo ikke kan få udgifterne godtgjort hos en ansvarlig skadevolder, kan ikke påberåbes over for de ansvarlige skadevoldere, jf. EAL 27, stk. 2, jf. 22, stk. 2 (Lærebogen s. 321 og 360). Da forsikringsydelsen skal fradrages i Bos erstatningskrav, jf. EAL 1, stk. 1, har han ikke et krav mod Kustos (Lærebogen s. 218 ff.). 2. Skaden på Alfa Romeo en ( kr.) Reglerne i EAL 19 om ansvarsbortfald finder ikke anvendelse, jf. EAL 21, nr. 1 (Lærebogen s. 335 og 339). Der er tale om en tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Bos erstatningskrav nedsættes ikke, jf. FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 202). Skaden dækkes umiddelbart af Bauta, der indtræder i Bos erstatningskrav mod Kustos (jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1), jf. EAL 22, stk. 1. Kustos kan ikke påberåbe sig selvrisikoen over for Bauta, jf. FL 108, stk. 1 (se hertil Lærebogen s. 175), men har regres herfor mod Ulf, som kan kræve beløbet af Kalle og Oscar, jf. EAL 23 (jf. nærmere nedenfor). (En besvarelse, der antager, at der er udvist grov hensynsløshed, jf. FL 108, stk. 2, kan accepteres). 3. Skaden på kranen»molly«3.1. Krav mod Bo/Bauta? Der foreligger tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Hele skylden for sammenstødet påhviler efter opgavens oplysninger Kalle og Oscar. Ulfs erstatningskrav bortfalder derfor, jf. FL 103, stk. 2, idet han identificeres med Kalle og Oscar (Lærebogen s. 202 og 303 f.). (En besvarelse, der antager, at der ikke foreligger den fornødne årsagssammenhæng, kan accepteres). 3.2 Krav mod Kalle og Oscar? Kalle og Oscar har i en situation, hvor de har haft særlig anledning til at se i manualen, da de ikke tidligere har sat»molly«op i fuld højde, tilsidesat flere af manualens forskrifter om den forsvarlige brug af kranen. De har endvidere været berusede i skadesituationen. Den anvendte fremgangsmåde flytningen af den høje kran over en længere strækning på et tidspunkt, hvor det er mørkt, og forøgelsen af farten på et tidspunkt, hvor masten er begyndt at svinge indebærer en så indlysende fare, at der er udvist grov uagtsomhed, hvorfor også Kalles og Oscars ansvar for den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) opretholdes, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 329 ff. og 337 ff.). EAL 23, 7

8 stk. 3, jf. stk. 1, indebærer, at Kustos som følge af den udviste skyldgrad kan rejse i hvert fald et delvis regreskrav mod Kalle og Oscar, samt at Ulf kan kræve selvrisikoen (5.000 kr.) erstattet af dem (Lærebogen s. 167 ff.). (Det er selvsagt acceptabelt, hvis det i besvarelsen diskuteres, om CmB hæfter for den selvstændigt virkende hvervtagers fejl).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Søren Sivertsen drev i Århus en virksomhed med import og salg af udenlandske tobaksvarer til grossister i Danmark. Sivertsens største kunde var Kaj Kold, som ejede»dansk Tobakskompagni«i København. Den 1. marts 2001 modtog Sivertsen en telefonisk henvendelse fra Kold, der ville høre, om Sivertsen kunne skaffe stk. af den kostbare cubanske cigar»fidel«. Sivertsen meddelte, at det var tvivlsomt, om han havde et så stort kvantum liggende på sit lager, men at han da kunne garantere for levering af stk. Sivertsen oplyste i overensstemmelse med sandheden, at hans listepris for Fidelcigarer var den sædvanlige hos grossister i Danmark, nemlig 160 kr. pr. stk. Efter nogen tids forhandlinger blev parterne enige om Kolds køb af hele Sivertsens lager af Fidelcigarer med en kvantumsrabat på 10 kr. pr. stk. Sivertsen meddelte, at transporten til København som altid ville blive udført af en af hans egne chauffører, og at cigarerne kunne være på Kolds virksomhedsadresse den 8. marts. Kold sagde hertil, at han måtte have cigarerne leveret inden tre dage. Sivertsen svarede, at han skulle gøre, hvad han kunne. Straks efter samtalen med Kold kontaktede Sivertsen telefonisk den velrenommerede vognmand Carlsen om transporten af cigarerne. Carlsen lovede Sivertsen at medtage cigarerne på en planlagt tur til København den 4. marts. Den 4. marts om morgenen blev Sivertsens samlede lager af Fidelcigarer afhentet af Carlsen. Sivertsen havde korrekt optalt beholdningen, der tilfældigvis udgjorde præcis stk. Tallet fremgik af en faktura, som Sivertsen bad Carlsen medtage til Kold. I fakturaen var købesummen opgjort til kr., som skulle betales senest 14 dage efter fakturaens modtagelse. Undervejs til København blev Carlsen udsat for tyveri. Tyvene stjal cigarer fra lastvognstoget. Hverken tyvene eller cigarerne blev nogensinde fundet. Carlsen nåede frem til Kolds virksomhed den 4. marts kl , hvor han afleverede de resterende cigarer og fakturaen til Kold, som han oplyste om det passerede. Da Carlsen skulle videre til Sverige, hvor han skulle køre de næste 12 dage, lovede Kold, at han nok skulle orientere Sivertsen om tyveriet samt bede Sivertsen om at indgive politianmeldelse. Kold sendte endnu samme dag et brev til Sivertsen, hvori han redegjorde for hændelsesforløbet. I brevet hed det afslutningsvis: 9

10 »Foreløbig agter jeg naturligvis kun at betale for de cigarer, jeg har modtaget, men ikke for de cigarer, som er blevet stjålet. Jeg kræver fornyet levering af cigarer til aftalt pris. Sker sådan levering ikke, hæver jeg købet af de cigarer og kræver kr. i erstatning (svarende til differencen mellem markedsprisen på 160 kr. pr. cigar og den mellem os aftalte pris på 150 kr. pr. cigar). Da bortkomsten af de cigarer er dit problem, vil jeg anbefale dig at foretage politianmeldelse af tyveriet. Hilsen Kold«. Som følge af en fejl fra postvæsenets side modtog Sivertsen - der ikke tidligere havde hørt om tyveriet - først Kolds brev med morgenposten den 16. marts. Sivertsen sendte straks en telefax til Kold, hvori han krævede betaling af det fulde fakturabeløb på kr. I telefaxen bestred Sivertsen både Kolds krav om levering af yderligere cigarer og erstatningskravet på kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Sivertsen og Kold? Det lægges ved besvarelsen til grund, at ingen af parterne har noget krav mod Carlsen, der intet kan bebrejdes. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4. Der er endvidere tale om specieskøb. Ganske vist er varen artsbestemt, men købet angår et bestemt parti, nemlig»hele Sivertsens lager af Fidelcigarer«. Se Lærebogen s. 37 f. Risikoens overgang Der må først og fremmest tages stilling til spørgsmålet om risikoens overgang. Det fremgår af opgaveteksten, at Sivertsen benytter den selvstændige vognmand Carlsen til transport af cigarerne. I den foreliggende situation er der imidlertid ikke tale om forsendelseskøb, jf. KBL 10, men om pladskøb, jf. KBL 11, idet Sivertsen»altid«lader varer bringe til København ved brug af egne folk. Risikoen går herefter først over på Kold, når han har fået cigarerne i sin besiddelse, jf. KBL 11, jf. KBL 17, stk. 1. Risikoen for tyveriet af de cigarer påhviler herefter Sivertsen. Se Lærebogen s. 47 f. (Resultatet følger tillige af KBL 7, hvorefter mængden på tidspunktet for risikoens overgang bliver afgørende, når købesummen skal beregnes efter tal, mål eller vægt. Se Lærebogen s. 162). Forsinkelse eller mangel - Kolds reklamationspligt Hvis udeblivelsen med de stk. anses for forsinkelse fra Sivertsens side, skal Kold reklamere inden rimelig tid, jf. KBL 26, hvis han vil fastholde købet. Hvis udeblivelsen anses for en (kvantitets)mangel, skal Kold derimod reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1. Se Lærebogen s. 81. Det afgøres efter KBL 50, om forsinkelsesreglerne eller mangelsreglerne skal anvendes. I den foreliggende situation gælder mangelsreglerne, idet Kold må gå ud fra, at det leverede er ment at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse af aftalen. Ved bedømmelsen af, hvad Kold»må gå ud fra«, at Sivertsen har ment, indgår dels fakturaens udvisende på stk., dels Kolds viden om, at Carlsen ikke har underrettet Sivertsen om tyveriet (hvilket understreges af Kolds løfte om selv at underrette Sivertsen), og endelig Kolds viden om, at næppe heller andre har underrettet Sivertsen (navnlig véd Kold, at Carlsen ikke har anmeldt forholdet til politiet). Herefter skal Kold reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1, hvilket han også gør ved brevet af 4. marts. Se Lærebogen s Det er uden betydning for spørgsmålet om reklamationens rettidighed, at Sivertsen først modtager brevet den 16. marts, idet risikoen for forsinkelse af den pligtmæssige reklamation påhviler Sivertsen, jf. KBL 61. Ifølge KBL 52, stk. 2, skal køberen uden ugrundet ophold afgive specifik reklamation, hvis han vil kræve efterlevering eller hæve. Også dette krav opfylder Kold ved brevet af 4. marts. Kolds krav på efterlevering Kold har ikke krav på efterlevering, jf. KBL 50, 2. pkt., idet de cigarer udgør en del af et solgt speciesparti, og efterlevering er umulig efter cigarernes bortkomst. Se Lærebogen s. 86 f. og s Kolds ophævelse Af Kolds brev af 4. marts fremgår, at Kold - hvis Sivertsen ikke imødekommer kravet om efterlevering - hæver købet af de cigarer og kræver erstatning. Da udeblivelsen med de stk. som nævnt ovenfor må anses for en mangel, og da der er tale om specieskøb, er den relevante hæveregel KBL 42, stk. 1. Manglen er selvsagt væsentlig. Selv om KBL intet udtaler herom, er Kold berettiget til at hæve købet delvist, d.v.s alene for så vidt angår de stk., jf. Lærebogen s

12 Kolds erstatningskrav Ved bedømmelsen af Kolds påstand om erstatning må det først og fremmest undersøges, om der foreligger et ansvarsgrundlag for Sivertsen. Den relevante ansvarsregel er KBL 42, stk. 2, om speciessælgerens erstatningsansvar ved mangler, jf. herved umiddelbart ovenfor. Der må herefter tages stilling til, om manglen er forårsaget ved Sivertsens forsømmelse (uagtsomhed), eller om manglen angår forhold, som Sivertsen har tilsikret. Det kan umiddelbart fastslås, at Sivertsen ikke har handlet uagtsomt, idet Sivertsen har valgt den velrenommerede vognmand Carlsen til at udføre transporten. (Allerede fordi Carlsen ikke har handlet uagtsomt, må det i øvrigt afvises at lade Sivertsen hæfte for Carlsen som selvstændigt virkende tredjemand). Kold kan derimod støtte et erstatningskrav på Sivertsens garanti for»levering af stk.«. For så vidt angår de stk., som Sivertsen mangler at levere for at opfylde det garanterede kvantum, kan Kold således kræve erstatning. Kold kan opgøre sit erstatningskrav som differencen mellem markedsprisen (160 kr. pr. stk.) og den aftalte købesum (150 kr. pr. stk.), jf. KBL 45, jf. 25. Erstatningskravet bliver herved på kr. Se Lærebogen s. 137 f. Konklusionen er, at Kold skal betale Sivertsen kr., svarende til købesummen for de cigarer ( kr.) med fradrag af erstatningskravet ( kr.)»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0277 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: Gråhundbus/Bornholmerbussen (linje 866) Yderholmen 18 2750 Ballerup Klagen vedrører:

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere