Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst. Blandt Astrups kunder var Benny Bolt, som drev kunsthandel og galleri i Ålborg, og som igennem årene havde købt mange bøger om kunst og kunstmalere af Astrup. Størstedelen af de indkøbte bøger havde Bolt videresolgt til sine egne kunder. For at tiltrække flere kunstinteressede til boghandlen indgik Astrup den 15. januar 2001 med Bolt en mundtlig aftale om, at Astrup indtil videre skulle leje tre malerier -»Komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«- af Bolt for en samlet månedlig leje på 120 kr. Da Astrups tyveriforsikring undtog lejede genstande i forretningen, udfærdigede Bolt på Astrups foranledning sålydende dokument, som Astrup fik overgivet, så han i givet fald kunne få penge ud af forsikringsselskabet:»undertegnede Benny Bolt sælger herved de mig tilhørende malerier:»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«til Alf Astrup. For købesummen er jeg fyldestgjort. Dato: 15. januar Benny Bolt«. Den 1. marts 2001 erhvervede Astrup en stor samling bøger fra et dødsbo, og efter at have registreret alle bøgerne skrev han endnu samme dag sålydende brev til Bolt:»Kære Bolt! Så har jeg igen fundet noget: 5 af de 6 bind i serien»de 6 største impressionister«, nærmere bestemt dem om Manet, Renoir, Cézanne, Sisley og Lepine. Kun bindet om Monet mangler, men det har du jo i forvejen, har du ikke? Samlet pris for de 5 bind, som alle er i meget fin stand: kr. Min katalogpris bliver ellers på kr. pr. stk., så du kan godt se, at der er tale om en»vennepris«. Giv mig et praj ved lejlighed, hvis du ikke er interesseret, da det nævnte katalog skal i trykken den 1. april. Hilsen Astrup«. Da Bolt ikke lod høre fra sig, afsendte Astrup den 16. marts sålydende brev, der kom frem til Bolt dagen efter, den 17. marts:»kære Bolt! Min søn, der læser jura, siger, at jeg ifølge aftaleloven kan tage din tavshed som udtryk for accept, men det forekommer mig ikke helt fair, og jeg vil blot minde dig om, at jeg har et katalog, der skal i trykken. Hilsen Astrup«. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:»kære Astrup! Det er bindet om Manet, jeg allerede har, men jeg vil da gerne købe de 4

2 andre bøger til den tilbudte pris på kr. pr. stk. Da jeg går ud fra, at du kommer til»kunstmessen«i Herning om knap 14 dage, foreslår jeg, at vi udveksler ydelserne der. Hilsen Bolt«. Den 30. marts svarede Astrup ved sålydende brev, som imidlertid bortkom under postbesørgelsen og dermed aldrig nåede frem til Bolt:»Kære Bolt! Du behøver ikke at tage en masse penge med til Herning den 10. april, for dit nye tilbud har ingen interesse. Hilsen Astrup«. Astrup havde kort forinden fået fat på det manglende bind om Monet og havde nu besluttet at sælge serien komplet, hvilket ville indbringe ca kr. Da Astrup og Bolt mødtes til»kunstmessen«i Herning, kom de voldsomt op at skændes: Bolt hævdede, at de havde en aftale, hvilket Astrup bestred, idet han fremhævede, at der aldrig havde foreligget et egentligt tilbud, og at et eventuelt tilbud i øvrigt hverken var accepteret rettidigt eller overensstemmende. I den forbindelse henviste Astrup til, at den legale acceptfrist var udløbet senest den 25. marts. Astrup mente endelig, at han umuligt kunne være bundet, efter at han havde fået fat på det manglende bind. Bolt gjorde heroverfor gældende, at der var tale om et tilbud, at der var givet afkald på accept fra Astrups side, at der forelå rettidig og overensstemmende accept fra Bolts side, og at Astrup i øvrigt ikke havde reklameret rettidigt. Den 17. april 2001 fik Astrup besøg af Cecilie Conrad og fogeden, fordi Astrup ikke havde indfriet et gældsbrev på kr. med Cecilie Conrad som kreditor. Astrup sagde, at det eneste, han ejede, som kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning, var de tre malerier»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«, og fremviste i den forbindelse dokumentet af den 15. januar. Hvorledes er retsstillingen mellem Astrup og Bolt samt mellem Bolt og Conrad? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Astrup og Bolt 1.1. Er Bolts accept rettidig? Spørgsmålet er indledningsvis, om Bolts accept er rettidig eller ej. Astrup har i første omgang givet afkald på accept, jf. AFTL 8, men skriver den 16. marts igen til Bolt og minder ham om sagen. Der skal givetvis meget lidt til, for at en tilbudsgiver, der har frafaldet kravet om accept, må siges at have fremsat anmodning om udtrykkelig accept, og Astrups skrivelse af den 16. marts må være tilstrækkelig hertil. Skrivelsen fastsætter ikke direkte nogen acceptfrist, men acceptfristen må anses for angivet til den 1. april, som er den eneste dato, Astrup har nævnt. Bolts accept er herefter rettidig Er Bolts accept overensstemmende? Spørgsmålet er dernæst, om Bolts accept er overensstemmende eller ej. Astrup har utvivlsomt over for Bolt fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe de 5 bind om impressionisterne for en samlet pris på kr. Derimod er det mere tvivlsomt, om Astrup også har fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe et eller flere af de enkelte bind for kr. pr. stk. Dette kan også formuleres som et spørgsmål om, hvorvidt Bolts accept er en overensstemmende, partiel accept af Astrups tilbud eller en uoverensstemmende accept af dette tilbud. Svaret på spørgsmålet afhænger af en fortolkning af tilbudet i lyset af hele aftalesituationen. En strikt ordlydsfortolkning fører til, at der ikke foreligger et tilbud om salg af enkeltbind: Astrup tilbyder ikke Bolt enkeltbindene til kr. pr. stk., men oplyser blot, at dette vil blive katalogprisen. Ordlyden må imidlertid læses i lyset af hele aftalesituationen, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at initiativet er taget af Astrup, at tilbudet er formuleret af Astrup, at der ikke er tale om et komplet værk (der mangler under alle omstændigheder et bind), at skrivelsen ikke blot angiver en samlet pris, men også omtaler en stk.-pris, at Astrup er bekendt med, at Bolt har ét af bindene i forvejen, uden at han (Astrup) er helt sikker på, hvilket bind det er, at den samlede pris benævnes som en»vennepris«, som skal stille Bolt bedre end andre, og at Astrup over for Bolt har tilkendegivet sin beslutning om at prissætte bindene enkeltvis i det kommende katalog. På dette grundlag må det konkluderes, at Astrups tilbud med føje af Bolt kan opfattes på den måde, at Bolt kan afgive partiel accept på ét eller flere af bindene til den angivne stk.-pris. Bolts partielle accept er således overensstemmende, og der er indgået en bindende aftale med indholdet af denne accept. (Bolts forslag om, at ydelserne udveksles 14 dage senere i Herning, gør selvsagt heller ikke accepten uoverensstemmende) Kan Astrup påberåbe sig bristende forudsætninger? Astrup kan naturligvis ikke påberåbe sig, at fremkomsten af det manglende bind om Monet skulle være en relevant bristende forudsætning, som bevirker aftalens uvirksomhed. 3

4 1.4. Er Astrups»reklamation«rettidig? Efter en rigtig fortolkning af Astrups tilbud foreligger der mulighed for partiel accept fra Bolts side. Astrup er dermed bundet af Bolts accept, ganske uanset om Astrups»reklamation«kommer frem eller ej Konklusion Konklusionen bliver, at Astrup er bundet af Bolts rettidige og overensstemmende (partielle) accept af Astrups tilbud, og at Astrup skal overgive Bolt de fire angivne enkeltbind mod betaling af kr (4 x 5.525). 2. Retsstillingen mellem Bolt og Conrad Der foreligger en pro forma-overdragelse mellem Astrup og Bolt, idet Astrup i virkeligheden er lejer - og ikke ejer. Pro forma-dokumentet har betydning over for godtroende aftaleerhververe - hvis Astrup havde videresolgt malerierne, ville en køber i god tro således have vundet ret til dem i medfør af AFTL 34 - men dokumentet har ingen betydning, når det gælder retsstillingen over for retsforfølgende kreditorer. Conrad kan derfor ikke foretage retsforfølgning med malerierne. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 49 ff., s. 57, 62 ff., s. 66 ff., s. 167 og s. 220 ff. 4

5 Opgave 2 Foderstoffabrikken CmB, der lå på Århus Havn, skulle have udskiftet filteret i en 100 meter høj skorsten. Da CmB hverken rådede over egnet materiel til arbejdets udførelse eller havde den fornødne erfaring hermed, lejede CmB af Ulf Utterslev den motordrevne mobilkran»molly«med de to rutinerede kranførere Kalle Koch og Oscar Obel.»Molly«var en gittermastkran med førerhus. Kranen bestod af to master, der kunne sættes sammen nemlig en 67 meter lang hovedmast og en 65 meter lang, nedfældelig mast - en såkaldt vippemast - monteret i forlængelse af hovedmasten. Når de to dele var sat sammen, var kranens fulde længde altså 132 meter.»molly«ankom mandag den 5. februar 2001 kl til CmB. En afspærring forhindrede, at»mollys«to master kunne samles umiddelbart foran skorstenen. Kalle og Oscar besluttede derfor at samle»molly«ca. 40 meter fra skorstenen og bakke den i samlet stand hen til skorstenen. Uanset at Kalle og Oscar ikke tidligere havde samlet»molly«i dens fulde længde, undlod de at konsultere den omfangsrige manual, der lå i kranens førerhus. Efter at have samlet masterne rejstes kranen op i fuld højde på 132 meter.»molly«stod nu på alle sine fire støtteben placeret i en bredde på 6 meter og med den 132 meter lange mast pegende lodret op i luften. Ifølge kranens manual skulle støttebenene altid være placeret i en bredde på 8 meter, hvad enten kranen stod stille eller blev flyttet. Den til kranen hørende vindmåler, der kunne aflæses fra kranens førerhus, placeredes i ca. 65 meters højde, og vindhastigheden aflæstes til 8,5 meter/sekund, om end der kunne aflæses vindstød af en styrke helt op til 10 meter/sekund. Af kranens manual fremgik det, at»kranen må aldrig flyttes, såfremt vindhastigheden overstiger 5,4 meter/ sekund«. Det fremgik endvidere af manualen, at»kranens vippemast skal være nedfældet ved kørsel med kranen«. Kalle og Oscar, der i løbet af arbejdsdagen havde drukket flittigt af deres medbragte»lommelærker«, var efterhånden blevet noget berusede. Til trods for at området var dårligt belyst, enedes Kalle og Oscar om at flytte kranen, uanset at klokken nu havde passeret 18, og at det var blevet mørkt. De hævede støttebenene, hvorefter»molly«var klar til at køre hen til hejsestedet. Oscar, der sad i førerhuset, satte kranen i bakgear. Kalle gik ved siden af»molly«og havde til opgave at regulere støttebenene, således de konstant befandt sig ca. 2 centimeter over asfalten. I sin beruselse glemte Kalle imidlertid alt om dette. Efter ca. 15 meters kørsel blev Kalle og Oscar der hele tiden stod i radio- 5

6 kontakt med hinanden enige om at sætte farten op, idet masten var begyndt at svinge fra side til side. Situationen forværredes imidlertid ved den øgede fart, og kranen væltede. I det samme kom Bo Bahs kørende i sin røde Alfa Romeo. Bo havde, da han passerede skiltet med»havneområde«, sat farten ned til de tilladte 40 km/timen. Under den uundgåelige kollision med den væltende kran fik Bo slået 7 tænder ud, men kom ikke i øvrigt til skade. Bos tandlægeregning lød på i alt kr. Bo havde tegnet en ulykkesforsikring, der dækkede faktisk afholdte udgifter til tandbehandling, i det omfang han ikke havde ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Alfa Romeo en, der var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Bauta, måtte på værksted og repareres for kr. Ulf havde i forsikringsselskabet Kustos tegnet både ansvars- og kaskoforsikring for kranen. Der var aftalt en selvrisiko på kr. på begge forsikringer. Det kostede kr. at udbedre skaderne på»molly«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Bos personskade ( kr.) (Principalansvaret efter DL for Kalle og Oscars culpøse handlinger påhviler Ulf, da kranen er udlejet med fører (Lærebogen s. 193 f. og 161 ff.)). Ulf er objektivt ansvarlig for Bos tandskade, jf. FL 101, stk. 1, jf. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 190, 187 f., 188 og 192 ff.). Oscar er erstatningsansvarlig i medfør af reglen i FL 104, stk. 2 (Lærebogen s. 193). Der er ikke grundlag for at nedsætte Bos erstatningskrav, jf. FL 103, stk. 1, jf. 101, stk. 2 (Lærebogen s. 200 ff.). Bo har altså som udgangspunkt et direkte krav mod Kustos, jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1 (Lærebogen s. 202 ff.). Bos ulykkesforsikring er en personforsikring, der uanset dens karakter af en virkelig skadesforsikring er omfattet af EAL 22, stk. 2 (Lærebogen s. 336 f.). Forsikringen dækker Bos faktiske helbredelsesudgifter (tandlægebehandlingen). Ulykkesforsikringens bestemmelse om, at den kun dækker, i det omfang Bo ikke kan få udgifterne godtgjort hos en ansvarlig skadevolder, kan ikke påberåbes over for de ansvarlige skadevoldere, jf. EAL 27, stk. 2, jf. 22, stk. 2 (Lærebogen s. 321 og 360). Da forsikringsydelsen skal fradrages i Bos erstatningskrav, jf. EAL 1, stk. 1, har han ikke et krav mod Kustos (Lærebogen s. 218 ff.). 2. Skaden på Alfa Romeo en ( kr.) Reglerne i EAL 19 om ansvarsbortfald finder ikke anvendelse, jf. EAL 21, nr. 1 (Lærebogen s. 335 og 339). Der er tale om en tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Bos erstatningskrav nedsættes ikke, jf. FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 202). Skaden dækkes umiddelbart af Bauta, der indtræder i Bos erstatningskrav mod Kustos (jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1), jf. EAL 22, stk. 1. Kustos kan ikke påberåbe sig selvrisikoen over for Bauta, jf. FL 108, stk. 1 (se hertil Lærebogen s. 175), men har regres herfor mod Ulf, som kan kræve beløbet af Kalle og Oscar, jf. EAL 23 (jf. nærmere nedenfor). (En besvarelse, der antager, at der er udvist grov hensynsløshed, jf. FL 108, stk. 2, kan accepteres). 3. Skaden på kranen»molly«3.1. Krav mod Bo/Bauta? Der foreligger tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Hele skylden for sammenstødet påhviler efter opgavens oplysninger Kalle og Oscar. Ulfs erstatningskrav bortfalder derfor, jf. FL 103, stk. 2, idet han identificeres med Kalle og Oscar (Lærebogen s. 202 og 303 f.). (En besvarelse, der antager, at der ikke foreligger den fornødne årsagssammenhæng, kan accepteres). 3.2 Krav mod Kalle og Oscar? Kalle og Oscar har i en situation, hvor de har haft særlig anledning til at se i manualen, da de ikke tidligere har sat»molly«op i fuld højde, tilsidesat flere af manualens forskrifter om den forsvarlige brug af kranen. De har endvidere været berusede i skadesituationen. Den anvendte fremgangsmåde flytningen af den høje kran over en længere strækning på et tidspunkt, hvor det er mørkt, og forøgelsen af farten på et tidspunkt, hvor masten er begyndt at svinge indebærer en så indlysende fare, at der er udvist grov uagtsomhed, hvorfor også Kalles og Oscars ansvar for den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) opretholdes, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 329 ff. og 337 ff.). EAL 23, 7

8 stk. 3, jf. stk. 1, indebærer, at Kustos som følge af den udviste skyldgrad kan rejse i hvert fald et delvis regreskrav mod Kalle og Oscar, samt at Ulf kan kræve selvrisikoen (5.000 kr.) erstattet af dem (Lærebogen s. 167 ff.). (Det er selvsagt acceptabelt, hvis det i besvarelsen diskuteres, om CmB hæfter for den selvstændigt virkende hvervtagers fejl).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Søren Sivertsen drev i Århus en virksomhed med import og salg af udenlandske tobaksvarer til grossister i Danmark. Sivertsens største kunde var Kaj Kold, som ejede»dansk Tobakskompagni«i København. Den 1. marts 2001 modtog Sivertsen en telefonisk henvendelse fra Kold, der ville høre, om Sivertsen kunne skaffe stk. af den kostbare cubanske cigar»fidel«. Sivertsen meddelte, at det var tvivlsomt, om han havde et så stort kvantum liggende på sit lager, men at han da kunne garantere for levering af stk. Sivertsen oplyste i overensstemmelse med sandheden, at hans listepris for Fidelcigarer var den sædvanlige hos grossister i Danmark, nemlig 160 kr. pr. stk. Efter nogen tids forhandlinger blev parterne enige om Kolds køb af hele Sivertsens lager af Fidelcigarer med en kvantumsrabat på 10 kr. pr. stk. Sivertsen meddelte, at transporten til København som altid ville blive udført af en af hans egne chauffører, og at cigarerne kunne være på Kolds virksomhedsadresse den 8. marts. Kold sagde hertil, at han måtte have cigarerne leveret inden tre dage. Sivertsen svarede, at han skulle gøre, hvad han kunne. Straks efter samtalen med Kold kontaktede Sivertsen telefonisk den velrenommerede vognmand Carlsen om transporten af cigarerne. Carlsen lovede Sivertsen at medtage cigarerne på en planlagt tur til København den 4. marts. Den 4. marts om morgenen blev Sivertsens samlede lager af Fidelcigarer afhentet af Carlsen. Sivertsen havde korrekt optalt beholdningen, der tilfældigvis udgjorde præcis stk. Tallet fremgik af en faktura, som Sivertsen bad Carlsen medtage til Kold. I fakturaen var købesummen opgjort til kr., som skulle betales senest 14 dage efter fakturaens modtagelse. Undervejs til København blev Carlsen udsat for tyveri. Tyvene stjal cigarer fra lastvognstoget. Hverken tyvene eller cigarerne blev nogensinde fundet. Carlsen nåede frem til Kolds virksomhed den 4. marts kl , hvor han afleverede de resterende cigarer og fakturaen til Kold, som han oplyste om det passerede. Da Carlsen skulle videre til Sverige, hvor han skulle køre de næste 12 dage, lovede Kold, at han nok skulle orientere Sivertsen om tyveriet samt bede Sivertsen om at indgive politianmeldelse. Kold sendte endnu samme dag et brev til Sivertsen, hvori han redegjorde for hændelsesforløbet. I brevet hed det afslutningsvis: 9

10 »Foreløbig agter jeg naturligvis kun at betale for de cigarer, jeg har modtaget, men ikke for de cigarer, som er blevet stjålet. Jeg kræver fornyet levering af cigarer til aftalt pris. Sker sådan levering ikke, hæver jeg købet af de cigarer og kræver kr. i erstatning (svarende til differencen mellem markedsprisen på 160 kr. pr. cigar og den mellem os aftalte pris på 150 kr. pr. cigar). Da bortkomsten af de cigarer er dit problem, vil jeg anbefale dig at foretage politianmeldelse af tyveriet. Hilsen Kold«. Som følge af en fejl fra postvæsenets side modtog Sivertsen - der ikke tidligere havde hørt om tyveriet - først Kolds brev med morgenposten den 16. marts. Sivertsen sendte straks en telefax til Kold, hvori han krævede betaling af det fulde fakturabeløb på kr. I telefaxen bestred Sivertsen både Kolds krav om levering af yderligere cigarer og erstatningskravet på kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Sivertsen og Kold? Det lægges ved besvarelsen til grund, at ingen af parterne har noget krav mod Carlsen, der intet kan bebrejdes. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4. Der er endvidere tale om specieskøb. Ganske vist er varen artsbestemt, men købet angår et bestemt parti, nemlig»hele Sivertsens lager af Fidelcigarer«. Se Lærebogen s. 37 f. Risikoens overgang Der må først og fremmest tages stilling til spørgsmålet om risikoens overgang. Det fremgår af opgaveteksten, at Sivertsen benytter den selvstændige vognmand Carlsen til transport af cigarerne. I den foreliggende situation er der imidlertid ikke tale om forsendelseskøb, jf. KBL 10, men om pladskøb, jf. KBL 11, idet Sivertsen»altid«lader varer bringe til København ved brug af egne folk. Risikoen går herefter først over på Kold, når han har fået cigarerne i sin besiddelse, jf. KBL 11, jf. KBL 17, stk. 1. Risikoen for tyveriet af de cigarer påhviler herefter Sivertsen. Se Lærebogen s. 47 f. (Resultatet følger tillige af KBL 7, hvorefter mængden på tidspunktet for risikoens overgang bliver afgørende, når købesummen skal beregnes efter tal, mål eller vægt. Se Lærebogen s. 162). Forsinkelse eller mangel - Kolds reklamationspligt Hvis udeblivelsen med de stk. anses for forsinkelse fra Sivertsens side, skal Kold reklamere inden rimelig tid, jf. KBL 26, hvis han vil fastholde købet. Hvis udeblivelsen anses for en (kvantitets)mangel, skal Kold derimod reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1. Se Lærebogen s. 81. Det afgøres efter KBL 50, om forsinkelsesreglerne eller mangelsreglerne skal anvendes. I den foreliggende situation gælder mangelsreglerne, idet Kold må gå ud fra, at det leverede er ment at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse af aftalen. Ved bedømmelsen af, hvad Kold»må gå ud fra«, at Sivertsen har ment, indgår dels fakturaens udvisende på stk., dels Kolds viden om, at Carlsen ikke har underrettet Sivertsen om tyveriet (hvilket understreges af Kolds løfte om selv at underrette Sivertsen), og endelig Kolds viden om, at næppe heller andre har underrettet Sivertsen (navnlig véd Kold, at Carlsen ikke har anmeldt forholdet til politiet). Herefter skal Kold reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1, hvilket han også gør ved brevet af 4. marts. Se Lærebogen s Det er uden betydning for spørgsmålet om reklamationens rettidighed, at Sivertsen først modtager brevet den 16. marts, idet risikoen for forsinkelse af den pligtmæssige reklamation påhviler Sivertsen, jf. KBL 61. Ifølge KBL 52, stk. 2, skal køberen uden ugrundet ophold afgive specifik reklamation, hvis han vil kræve efterlevering eller hæve. Også dette krav opfylder Kold ved brevet af 4. marts. Kolds krav på efterlevering Kold har ikke krav på efterlevering, jf. KBL 50, 2. pkt., idet de cigarer udgør en del af et solgt speciesparti, og efterlevering er umulig efter cigarernes bortkomst. Se Lærebogen s. 86 f. og s Kolds ophævelse Af Kolds brev af 4. marts fremgår, at Kold - hvis Sivertsen ikke imødekommer kravet om efterlevering - hæver købet af de cigarer og kræver erstatning. Da udeblivelsen med de stk. som nævnt ovenfor må anses for en mangel, og da der er tale om specieskøb, er den relevante hæveregel KBL 42, stk. 1. Manglen er selvsagt væsentlig. Selv om KBL intet udtaler herom, er Kold berettiget til at hæve købet delvist, d.v.s alene for så vidt angår de stk., jf. Lærebogen s

12 Kolds erstatningskrav Ved bedømmelsen af Kolds påstand om erstatning må det først og fremmest undersøges, om der foreligger et ansvarsgrundlag for Sivertsen. Den relevante ansvarsregel er KBL 42, stk. 2, om speciessælgerens erstatningsansvar ved mangler, jf. herved umiddelbart ovenfor. Der må herefter tages stilling til, om manglen er forårsaget ved Sivertsens forsømmelse (uagtsomhed), eller om manglen angår forhold, som Sivertsen har tilsikret. Det kan umiddelbart fastslås, at Sivertsen ikke har handlet uagtsomt, idet Sivertsen har valgt den velrenommerede vognmand Carlsen til at udføre transporten. (Allerede fordi Carlsen ikke har handlet uagtsomt, må det i øvrigt afvises at lade Sivertsen hæfte for Carlsen som selvstændigt virkende tredjemand). Kold kan derimod støtte et erstatningskrav på Sivertsens garanti for»levering af stk.«. For så vidt angår de stk., som Sivertsen mangler at levere for at opfylde det garanterede kvantum, kan Kold således kræve erstatning. Kold kan opgøre sit erstatningskrav som differencen mellem markedsprisen (160 kr. pr. stk.) og den aftalte købesum (150 kr. pr. stk.), jf. KBL 45, jf. 25. Erstatningskravet bliver herved på kr. Se Lærebogen s. 137 f. Konklusionen er, at Kold skal betale Sivertsen kr., svarende til købesummen for de cigarer ( kr.) med fradrag af erstatningskravet ( kr.)»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere