Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst. Blandt Astrups kunder var Benny Bolt, som drev kunsthandel og galleri i Ålborg, og som igennem årene havde købt mange bøger om kunst og kunstmalere af Astrup. Størstedelen af de indkøbte bøger havde Bolt videresolgt til sine egne kunder. For at tiltrække flere kunstinteressede til boghandlen indgik Astrup den 15. januar 2001 med Bolt en mundtlig aftale om, at Astrup indtil videre skulle leje tre malerier -»Komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«- af Bolt for en samlet månedlig leje på 120 kr. Da Astrups tyveriforsikring undtog lejede genstande i forretningen, udfærdigede Bolt på Astrups foranledning sålydende dokument, som Astrup fik overgivet, så han i givet fald kunne få penge ud af forsikringsselskabet:»undertegnede Benny Bolt sælger herved de mig tilhørende malerier:»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«til Alf Astrup. For købesummen er jeg fyldestgjort. Dato: 15. januar Benny Bolt«. Den 1. marts 2001 erhvervede Astrup en stor samling bøger fra et dødsbo, og efter at have registreret alle bøgerne skrev han endnu samme dag sålydende brev til Bolt:»Kære Bolt! Så har jeg igen fundet noget: 5 af de 6 bind i serien»de 6 største impressionister«, nærmere bestemt dem om Manet, Renoir, Cézanne, Sisley og Lepine. Kun bindet om Monet mangler, men det har du jo i forvejen, har du ikke? Samlet pris for de 5 bind, som alle er i meget fin stand: kr. Min katalogpris bliver ellers på kr. pr. stk., så du kan godt se, at der er tale om en»vennepris«. Giv mig et praj ved lejlighed, hvis du ikke er interesseret, da det nævnte katalog skal i trykken den 1. april. Hilsen Astrup«. Da Bolt ikke lod høre fra sig, afsendte Astrup den 16. marts sålydende brev, der kom frem til Bolt dagen efter, den 17. marts:»kære Bolt! Min søn, der læser jura, siger, at jeg ifølge aftaleloven kan tage din tavshed som udtryk for accept, men det forekommer mig ikke helt fair, og jeg vil blot minde dig om, at jeg har et katalog, der skal i trykken. Hilsen Astrup«. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:»kære Astrup! Det er bindet om Manet, jeg allerede har, men jeg vil da gerne købe de 4

2 andre bøger til den tilbudte pris på kr. pr. stk. Da jeg går ud fra, at du kommer til»kunstmessen«i Herning om knap 14 dage, foreslår jeg, at vi udveksler ydelserne der. Hilsen Bolt«. Den 30. marts svarede Astrup ved sålydende brev, som imidlertid bortkom under postbesørgelsen og dermed aldrig nåede frem til Bolt:»Kære Bolt! Du behøver ikke at tage en masse penge med til Herning den 10. april, for dit nye tilbud har ingen interesse. Hilsen Astrup«. Astrup havde kort forinden fået fat på det manglende bind om Monet og havde nu besluttet at sælge serien komplet, hvilket ville indbringe ca kr. Da Astrup og Bolt mødtes til»kunstmessen«i Herning, kom de voldsomt op at skændes: Bolt hævdede, at de havde en aftale, hvilket Astrup bestred, idet han fremhævede, at der aldrig havde foreligget et egentligt tilbud, og at et eventuelt tilbud i øvrigt hverken var accepteret rettidigt eller overensstemmende. I den forbindelse henviste Astrup til, at den legale acceptfrist var udløbet senest den 25. marts. Astrup mente endelig, at han umuligt kunne være bundet, efter at han havde fået fat på det manglende bind. Bolt gjorde heroverfor gældende, at der var tale om et tilbud, at der var givet afkald på accept fra Astrups side, at der forelå rettidig og overensstemmende accept fra Bolts side, og at Astrup i øvrigt ikke havde reklameret rettidigt. Den 17. april 2001 fik Astrup besøg af Cecilie Conrad og fogeden, fordi Astrup ikke havde indfriet et gældsbrev på kr. med Cecilie Conrad som kreditor. Astrup sagde, at det eneste, han ejede, som kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning, var de tre malerier»komposition 4½«,»Sfæriske højder«og»frygt og bæven«, og fremviste i den forbindelse dokumentet af den 15. januar. Hvorledes er retsstillingen mellem Astrup og Bolt samt mellem Bolt og Conrad? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Astrup og Bolt 1.1. Er Bolts accept rettidig? Spørgsmålet er indledningsvis, om Bolts accept er rettidig eller ej. Astrup har i første omgang givet afkald på accept, jf. AFTL 8, men skriver den 16. marts igen til Bolt og minder ham om sagen. Der skal givetvis meget lidt til, for at en tilbudsgiver, der har frafaldet kravet om accept, må siges at have fremsat anmodning om udtrykkelig accept, og Astrups skrivelse af den 16. marts må være tilstrækkelig hertil. Skrivelsen fastsætter ikke direkte nogen acceptfrist, men acceptfristen må anses for angivet til den 1. april, som er den eneste dato, Astrup har nævnt. Bolts accept er herefter rettidig Er Bolts accept overensstemmende? Spørgsmålet er dernæst, om Bolts accept er overensstemmende eller ej. Astrup har utvivlsomt over for Bolt fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe de 5 bind om impressionisterne for en samlet pris på kr. Derimod er det mere tvivlsomt, om Astrup også har fremsat et tilbud om, at Bolt kan købe et eller flere af de enkelte bind for kr. pr. stk. Dette kan også formuleres som et spørgsmål om, hvorvidt Bolts accept er en overensstemmende, partiel accept af Astrups tilbud eller en uoverensstemmende accept af dette tilbud. Svaret på spørgsmålet afhænger af en fortolkning af tilbudet i lyset af hele aftalesituationen. En strikt ordlydsfortolkning fører til, at der ikke foreligger et tilbud om salg af enkeltbind: Astrup tilbyder ikke Bolt enkeltbindene til kr. pr. stk., men oplyser blot, at dette vil blive katalogprisen. Ordlyden må imidlertid læses i lyset af hele aftalesituationen, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at initiativet er taget af Astrup, at tilbudet er formuleret af Astrup, at der ikke er tale om et komplet værk (der mangler under alle omstændigheder et bind), at skrivelsen ikke blot angiver en samlet pris, men også omtaler en stk.-pris, at Astrup er bekendt med, at Bolt har ét af bindene i forvejen, uden at han (Astrup) er helt sikker på, hvilket bind det er, at den samlede pris benævnes som en»vennepris«, som skal stille Bolt bedre end andre, og at Astrup over for Bolt har tilkendegivet sin beslutning om at prissætte bindene enkeltvis i det kommende katalog. På dette grundlag må det konkluderes, at Astrups tilbud med føje af Bolt kan opfattes på den måde, at Bolt kan afgive partiel accept på ét eller flere af bindene til den angivne stk.-pris. Bolts partielle accept er således overensstemmende, og der er indgået en bindende aftale med indholdet af denne accept. (Bolts forslag om, at ydelserne udveksles 14 dage senere i Herning, gør selvsagt heller ikke accepten uoverensstemmende) Kan Astrup påberåbe sig bristende forudsætninger? Astrup kan naturligvis ikke påberåbe sig, at fremkomsten af det manglende bind om Monet skulle være en relevant bristende forudsætning, som bevirker aftalens uvirksomhed. 3

4 1.4. Er Astrups»reklamation«rettidig? Efter en rigtig fortolkning af Astrups tilbud foreligger der mulighed for partiel accept fra Bolts side. Astrup er dermed bundet af Bolts accept, ganske uanset om Astrups»reklamation«kommer frem eller ej Konklusion Konklusionen bliver, at Astrup er bundet af Bolts rettidige og overensstemmende (partielle) accept af Astrups tilbud, og at Astrup skal overgive Bolt de fire angivne enkeltbind mod betaling af kr (4 x 5.525). 2. Retsstillingen mellem Bolt og Conrad Der foreligger en pro forma-overdragelse mellem Astrup og Bolt, idet Astrup i virkeligheden er lejer - og ikke ejer. Pro forma-dokumentet har betydning over for godtroende aftaleerhververe - hvis Astrup havde videresolgt malerierne, ville en køber i god tro således have vundet ret til dem i medfør af AFTL 34 - men dokumentet har ingen betydning, når det gælder retsstillingen over for retsforfølgende kreditorer. Conrad kan derfor ikke foretage retsforfølgning med malerierne. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 49 ff., s. 57, 62 ff., s. 66 ff., s. 167 og s. 220 ff. 4

5 Opgave 2 Foderstoffabrikken CmB, der lå på Århus Havn, skulle have udskiftet filteret i en 100 meter høj skorsten. Da CmB hverken rådede over egnet materiel til arbejdets udførelse eller havde den fornødne erfaring hermed, lejede CmB af Ulf Utterslev den motordrevne mobilkran»molly«med de to rutinerede kranførere Kalle Koch og Oscar Obel.»Molly«var en gittermastkran med førerhus. Kranen bestod af to master, der kunne sættes sammen nemlig en 67 meter lang hovedmast og en 65 meter lang, nedfældelig mast - en såkaldt vippemast - monteret i forlængelse af hovedmasten. Når de to dele var sat sammen, var kranens fulde længde altså 132 meter.»molly«ankom mandag den 5. februar 2001 kl til CmB. En afspærring forhindrede, at»mollys«to master kunne samles umiddelbart foran skorstenen. Kalle og Oscar besluttede derfor at samle»molly«ca. 40 meter fra skorstenen og bakke den i samlet stand hen til skorstenen. Uanset at Kalle og Oscar ikke tidligere havde samlet»molly«i dens fulde længde, undlod de at konsultere den omfangsrige manual, der lå i kranens førerhus. Efter at have samlet masterne rejstes kranen op i fuld højde på 132 meter.»molly«stod nu på alle sine fire støtteben placeret i en bredde på 6 meter og med den 132 meter lange mast pegende lodret op i luften. Ifølge kranens manual skulle støttebenene altid være placeret i en bredde på 8 meter, hvad enten kranen stod stille eller blev flyttet. Den til kranen hørende vindmåler, der kunne aflæses fra kranens førerhus, placeredes i ca. 65 meters højde, og vindhastigheden aflæstes til 8,5 meter/sekund, om end der kunne aflæses vindstød af en styrke helt op til 10 meter/sekund. Af kranens manual fremgik det, at»kranen må aldrig flyttes, såfremt vindhastigheden overstiger 5,4 meter/ sekund«. Det fremgik endvidere af manualen, at»kranens vippemast skal være nedfældet ved kørsel med kranen«. Kalle og Oscar, der i løbet af arbejdsdagen havde drukket flittigt af deres medbragte»lommelærker«, var efterhånden blevet noget berusede. Til trods for at området var dårligt belyst, enedes Kalle og Oscar om at flytte kranen, uanset at klokken nu havde passeret 18, og at det var blevet mørkt. De hævede støttebenene, hvorefter»molly«var klar til at køre hen til hejsestedet. Oscar, der sad i førerhuset, satte kranen i bakgear. Kalle gik ved siden af»molly«og havde til opgave at regulere støttebenene, således de konstant befandt sig ca. 2 centimeter over asfalten. I sin beruselse glemte Kalle imidlertid alt om dette. Efter ca. 15 meters kørsel blev Kalle og Oscar der hele tiden stod i radio- 5

6 kontakt med hinanden enige om at sætte farten op, idet masten var begyndt at svinge fra side til side. Situationen forværredes imidlertid ved den øgede fart, og kranen væltede. I det samme kom Bo Bahs kørende i sin røde Alfa Romeo. Bo havde, da han passerede skiltet med»havneområde«, sat farten ned til de tilladte 40 km/timen. Under den uundgåelige kollision med den væltende kran fik Bo slået 7 tænder ud, men kom ikke i øvrigt til skade. Bos tandlægeregning lød på i alt kr. Bo havde tegnet en ulykkesforsikring, der dækkede faktisk afholdte udgifter til tandbehandling, i det omfang han ikke havde ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Alfa Romeo en, der var kasko- og ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Bauta, måtte på værksted og repareres for kr. Ulf havde i forsikringsselskabet Kustos tegnet både ansvars- og kaskoforsikring for kranen. Der var aftalt en selvrisiko på kr. på begge forsikringer. Det kostede kr. at udbedre skaderne på»molly«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Bos personskade ( kr.) (Principalansvaret efter DL for Kalle og Oscars culpøse handlinger påhviler Ulf, da kranen er udlejet med fører (Lærebogen s. 193 f. og 161 ff.)). Ulf er objektivt ansvarlig for Bos tandskade, jf. FL 101, stk. 1, jf. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 190, 187 f., 188 og 192 ff.). Oscar er erstatningsansvarlig i medfør af reglen i FL 104, stk. 2 (Lærebogen s. 193). Der er ikke grundlag for at nedsætte Bos erstatningskrav, jf. FL 103, stk. 1, jf. 101, stk. 2 (Lærebogen s. 200 ff.). Bo har altså som udgangspunkt et direkte krav mod Kustos, jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1 (Lærebogen s. 202 ff.). Bos ulykkesforsikring er en personforsikring, der uanset dens karakter af en virkelig skadesforsikring er omfattet af EAL 22, stk. 2 (Lærebogen s. 336 f.). Forsikringen dækker Bos faktiske helbredelsesudgifter (tandlægebehandlingen). Ulykkesforsikringens bestemmelse om, at den kun dækker, i det omfang Bo ikke kan få udgifterne godtgjort hos en ansvarlig skadevolder, kan ikke påberåbes over for de ansvarlige skadevoldere, jf. EAL 27, stk. 2, jf. 22, stk. 2 (Lærebogen s. 321 og 360). Da forsikringsydelsen skal fradrages i Bos erstatningskrav, jf. EAL 1, stk. 1, har han ikke et krav mod Kustos (Lærebogen s. 218 ff.). 2. Skaden på Alfa Romeo en ( kr.) Reglerne i EAL 19 om ansvarsbortfald finder ikke anvendelse, jf. EAL 21, nr. 1 (Lærebogen s. 335 og 339). Der er tale om en tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Bos erstatningskrav nedsættes ikke, jf. FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 202). Skaden dækkes umiddelbart af Bauta, der indtræder i Bos erstatningskrav mod Kustos (jf. FL 108, stk. 1, jf. 105, stk. 1), jf. EAL 22, stk. 1. Kustos kan ikke påberåbe sig selvrisikoen over for Bauta, jf. FL 108, stk. 1 (se hertil Lærebogen s. 175), men har regres herfor mod Ulf, som kan kræve beløbet af Kalle og Oscar, jf. EAL 23 (jf. nærmere nedenfor). (En besvarelse, der antager, at der er udvist grov hensynsløshed, jf. FL 108, stk. 2, kan accepteres). 3. Skaden på kranen»molly«3.1. Krav mod Bo/Bauta? Der foreligger tingsskade ved et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og den relevante regel er FL 103, stk. 2. Hele skylden for sammenstødet påhviler efter opgavens oplysninger Kalle og Oscar. Ulfs erstatningskrav bortfalder derfor, jf. FL 103, stk. 2, idet han identificeres med Kalle og Oscar (Lærebogen s. 202 og 303 f.). (En besvarelse, der antager, at der ikke foreligger den fornødne årsagssammenhæng, kan accepteres). 3.2 Krav mod Kalle og Oscar? Kalle og Oscar har i en situation, hvor de har haft særlig anledning til at se i manualen, da de ikke tidligere har sat»molly«op i fuld højde, tilsidesat flere af manualens forskrifter om den forsvarlige brug af kranen. De har endvidere været berusede i skadesituationen. Den anvendte fremgangsmåde flytningen af den høje kran over en længere strækning på et tidspunkt, hvor det er mørkt, og forøgelsen af farten på et tidspunkt, hvor masten er begyndt at svinge indebærer en så indlysende fare, at der er udvist grov uagtsomhed, hvorfor også Kalles og Oscars ansvar for den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) opretholdes, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 329 ff. og 337 ff.). EAL 23, 7

8 stk. 3, jf. stk. 1, indebærer, at Kustos som følge af den udviste skyldgrad kan rejse i hvert fald et delvis regreskrav mod Kalle og Oscar, samt at Ulf kan kræve selvrisikoen (5.000 kr.) erstattet af dem (Lærebogen s. 167 ff.). (Det er selvsagt acceptabelt, hvis det i besvarelsen diskuteres, om CmB hæfter for den selvstændigt virkende hvervtagers fejl).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Søren Sivertsen drev i Århus en virksomhed med import og salg af udenlandske tobaksvarer til grossister i Danmark. Sivertsens største kunde var Kaj Kold, som ejede»dansk Tobakskompagni«i København. Den 1. marts 2001 modtog Sivertsen en telefonisk henvendelse fra Kold, der ville høre, om Sivertsen kunne skaffe stk. af den kostbare cubanske cigar»fidel«. Sivertsen meddelte, at det var tvivlsomt, om han havde et så stort kvantum liggende på sit lager, men at han da kunne garantere for levering af stk. Sivertsen oplyste i overensstemmelse med sandheden, at hans listepris for Fidelcigarer var den sædvanlige hos grossister i Danmark, nemlig 160 kr. pr. stk. Efter nogen tids forhandlinger blev parterne enige om Kolds køb af hele Sivertsens lager af Fidelcigarer med en kvantumsrabat på 10 kr. pr. stk. Sivertsen meddelte, at transporten til København som altid ville blive udført af en af hans egne chauffører, og at cigarerne kunne være på Kolds virksomhedsadresse den 8. marts. Kold sagde hertil, at han måtte have cigarerne leveret inden tre dage. Sivertsen svarede, at han skulle gøre, hvad han kunne. Straks efter samtalen med Kold kontaktede Sivertsen telefonisk den velrenommerede vognmand Carlsen om transporten af cigarerne. Carlsen lovede Sivertsen at medtage cigarerne på en planlagt tur til København den 4. marts. Den 4. marts om morgenen blev Sivertsens samlede lager af Fidelcigarer afhentet af Carlsen. Sivertsen havde korrekt optalt beholdningen, der tilfældigvis udgjorde præcis stk. Tallet fremgik af en faktura, som Sivertsen bad Carlsen medtage til Kold. I fakturaen var købesummen opgjort til kr., som skulle betales senest 14 dage efter fakturaens modtagelse. Undervejs til København blev Carlsen udsat for tyveri. Tyvene stjal cigarer fra lastvognstoget. Hverken tyvene eller cigarerne blev nogensinde fundet. Carlsen nåede frem til Kolds virksomhed den 4. marts kl , hvor han afleverede de resterende cigarer og fakturaen til Kold, som han oplyste om det passerede. Da Carlsen skulle videre til Sverige, hvor han skulle køre de næste 12 dage, lovede Kold, at han nok skulle orientere Sivertsen om tyveriet samt bede Sivertsen om at indgive politianmeldelse. Kold sendte endnu samme dag et brev til Sivertsen, hvori han redegjorde for hændelsesforløbet. I brevet hed det afslutningsvis: 9

10 »Foreløbig agter jeg naturligvis kun at betale for de cigarer, jeg har modtaget, men ikke for de cigarer, som er blevet stjålet. Jeg kræver fornyet levering af cigarer til aftalt pris. Sker sådan levering ikke, hæver jeg købet af de cigarer og kræver kr. i erstatning (svarende til differencen mellem markedsprisen på 160 kr. pr. cigar og den mellem os aftalte pris på 150 kr. pr. cigar). Da bortkomsten af de cigarer er dit problem, vil jeg anbefale dig at foretage politianmeldelse af tyveriet. Hilsen Kold«. Som følge af en fejl fra postvæsenets side modtog Sivertsen - der ikke tidligere havde hørt om tyveriet - først Kolds brev med morgenposten den 16. marts. Sivertsen sendte straks en telefax til Kold, hvori han krævede betaling af det fulde fakturabeløb på kr. I telefaxen bestred Sivertsen både Kolds krav om levering af yderligere cigarer og erstatningskravet på kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Sivertsen og Kold? Det lægges ved besvarelsen til grund, at ingen af parterne har noget krav mod Carlsen, der intet kan bebrejdes. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4. Der er endvidere tale om specieskøb. Ganske vist er varen artsbestemt, men købet angår et bestemt parti, nemlig»hele Sivertsens lager af Fidelcigarer«. Se Lærebogen s. 37 f. Risikoens overgang Der må først og fremmest tages stilling til spørgsmålet om risikoens overgang. Det fremgår af opgaveteksten, at Sivertsen benytter den selvstændige vognmand Carlsen til transport af cigarerne. I den foreliggende situation er der imidlertid ikke tale om forsendelseskøb, jf. KBL 10, men om pladskøb, jf. KBL 11, idet Sivertsen»altid«lader varer bringe til København ved brug af egne folk. Risikoen går herefter først over på Kold, når han har fået cigarerne i sin besiddelse, jf. KBL 11, jf. KBL 17, stk. 1. Risikoen for tyveriet af de cigarer påhviler herefter Sivertsen. Se Lærebogen s. 47 f. (Resultatet følger tillige af KBL 7, hvorefter mængden på tidspunktet for risikoens overgang bliver afgørende, når købesummen skal beregnes efter tal, mål eller vægt. Se Lærebogen s. 162). Forsinkelse eller mangel - Kolds reklamationspligt Hvis udeblivelsen med de stk. anses for forsinkelse fra Sivertsens side, skal Kold reklamere inden rimelig tid, jf. KBL 26, hvis han vil fastholde købet. Hvis udeblivelsen anses for en (kvantitets)mangel, skal Kold derimod reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1. Se Lærebogen s. 81. Det afgøres efter KBL 50, om forsinkelsesreglerne eller mangelsreglerne skal anvendes. I den foreliggende situation gælder mangelsreglerne, idet Kold må gå ud fra, at det leverede er ment at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse af aftalen. Ved bedømmelsen af, hvad Kold»må gå ud fra«, at Sivertsen har ment, indgår dels fakturaens udvisende på stk., dels Kolds viden om, at Carlsen ikke har underrettet Sivertsen om tyveriet (hvilket understreges af Kolds løfte om selv at underrette Sivertsen), og endelig Kolds viden om, at næppe heller andre har underrettet Sivertsen (navnlig véd Kold, at Carlsen ikke har anmeldt forholdet til politiet). Herefter skal Kold reklamere straks, jf. KBL 52, stk. 1, hvilket han også gør ved brevet af 4. marts. Se Lærebogen s Det er uden betydning for spørgsmålet om reklamationens rettidighed, at Sivertsen først modtager brevet den 16. marts, idet risikoen for forsinkelse af den pligtmæssige reklamation påhviler Sivertsen, jf. KBL 61. Ifølge KBL 52, stk. 2, skal køberen uden ugrundet ophold afgive specifik reklamation, hvis han vil kræve efterlevering eller hæve. Også dette krav opfylder Kold ved brevet af 4. marts. Kolds krav på efterlevering Kold har ikke krav på efterlevering, jf. KBL 50, 2. pkt., idet de cigarer udgør en del af et solgt speciesparti, og efterlevering er umulig efter cigarernes bortkomst. Se Lærebogen s. 86 f. og s Kolds ophævelse Af Kolds brev af 4. marts fremgår, at Kold - hvis Sivertsen ikke imødekommer kravet om efterlevering - hæver købet af de cigarer og kræver erstatning. Da udeblivelsen med de stk. som nævnt ovenfor må anses for en mangel, og da der er tale om specieskøb, er den relevante hæveregel KBL 42, stk. 1. Manglen er selvsagt væsentlig. Selv om KBL intet udtaler herom, er Kold berettiget til at hæve købet delvist, d.v.s alene for så vidt angår de stk., jf. Lærebogen s

12 Kolds erstatningskrav Ved bedømmelsen af Kolds påstand om erstatning må det først og fremmest undersøges, om der foreligger et ansvarsgrundlag for Sivertsen. Den relevante ansvarsregel er KBL 42, stk. 2, om speciessælgerens erstatningsansvar ved mangler, jf. herved umiddelbart ovenfor. Der må herefter tages stilling til, om manglen er forårsaget ved Sivertsens forsømmelse (uagtsomhed), eller om manglen angår forhold, som Sivertsen har tilsikret. Det kan umiddelbart fastslås, at Sivertsen ikke har handlet uagtsomt, idet Sivertsen har valgt den velrenommerede vognmand Carlsen til at udføre transporten. (Allerede fordi Carlsen ikke har handlet uagtsomt, må det i øvrigt afvises at lade Sivertsen hæfte for Carlsen som selvstændigt virkende tredjemand). Kold kan derimod støtte et erstatningskrav på Sivertsens garanti for»levering af stk.«. For så vidt angår de stk., som Sivertsen mangler at levere for at opfylde det garanterede kvantum, kan Kold således kræve erstatning. Kold kan opgøre sit erstatningskrav som differencen mellem markedsprisen (160 kr. pr. stk.) og den aftalte købesum (150 kr. pr. stk.), jf. KBL 45, jf. 25. Erstatningskravet bliver herved på kr. Se Lærebogen s. 137 f. Konklusionen er, at Kold skal betale Sivertsen kr., svarende til købesummen for de cigarer ( kr.) med fradrag af erstatningskravet ( kr.)»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere