Helhedsplan for Trigeparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Trigeparken"

Transkript

1 Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20

2 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Oktober

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige 6 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken 7 4. Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Netværk/samarbejde 8 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan 9 6. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan Vision og indsatsområder for Trigeparken Visionen Indsatsområder Børnekulturfestival Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Vores Sted - projekter Kulturformidlere Velkomstpakke Boliger til alle opfølgning på fleksible udlejningsregler Organisering Forankring, opstart, opfølgning og evaluering Opstart af helhedsplanen Evalueringsaktiviteter Tidsplan Budget Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter Samarbejdet mellem afd. 19 og afd Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Succeskriterier Milepæle Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Forarbejde til Masterplan for Parken Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Godt Image - projekter Fælles profil for Trigeparken De gode historier et PR-team 20 Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

4 4 Trigeparken

5 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen Boligforeningen Ringgården ser et stort behov for, at der gennemføres en sammenhængende indsats for afd. 19 og afd. 20 i Trige (Trigeparken), som kan fastholde og videreføre den positive udvikling, afdelingerne har været inde i. Samtidig er der brug for en mere målrettet indsats i forhold til forskellige grupper i området, bl.a. grupper af utilpassede unge helt ned til otteårs alderen. Der er mange både positive og negative årsager til, at der er behov for en indsats. Det positive er, at der er behov for at videreføre og videreudvikle de mange aktiviteter, der er kommet op at stå i Trigeparken som en udløber at aktivitetsmedarbejderens mangeårgie tilstedeværelse i området., ligesom der er brug for at videreudvikle samarbvejdet med interessenterne i området. Det negative er, at der er problemer i samrbejdet mellem afdelingerne internt og mellem Trigeparken og den øvrige by. Det negative er også, at beboersammensætningen er skæv, og at der i stigende grad er problemer med grupper af utilpassede unge i området. Hivs der ikke sættes ind med en målrettet indsats nu, kan den negatvie spiral forstærkes med yderligere sociale problemer, dårligt image og udlejningsproblemer i begge afdelinger. En anden central udfordring hænger sammen med boligafdelingernes placering i forstaden Trige. Forstaden er over de sidste 35 år vokset op omkring et lille landsbysamfund og består i dag af tre adskilte områder Trigeparken, landsbyen og de store parcelkvarterer. Sammenhængen og den positive interaktion mellem de tre områder er i dag meget ringe, hvilket er med til at understøtte og optrappe mytedannelser og fordomme områderne imellem. Derfor ønsker Ringgården, at en social helhedsplan sætter fokus på at forbedre sammenhængskraften, integrationen og trivslen i bysamfundet som helhed. Sidst, men ikke mindst er der brug for, at Trigeparken bliver et mere eftertragtet boligområde at bo i med et godt image og en afbalanceret sammensætning af beboere, der tager ansvar for bebyggelsens fremtid. En af hovedudfordringerne er, at få afdeling 19 og 20 til at arbejde tættere sammen og være fælles om de initiativer og aktiviteter, der sættes i værk. Udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan skal samtidig ses i en nøje sammenhæng med en ansøgning om forlængelse af beboerrådgivningsordningen (aktivitetsmedarbejderen). Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

6 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige Trigeparken er beliggende i forstaden (landsbyen) Trige, ca. 11 km uden for Århus Centrum. Trige er beliggende i et naturskønt og kuperet landskab. Byens samlede indbyggertal er på ca Byen er selvforsynende hvad angår kommunale institutioner, såsom vuggestue, børnehave, skole og bibliotek. I Trige findes der flere muligheder for fritidsfaciliteter, idræt m.v., ligesom der findes indkøbsmuligheder i byen. Umiddelbart ligger der ingen aktuelle planer om store udbygninger eller ændringer af Trige. Det er dog på tale, at der kommer en ny dagligvarebutik til byen i nærmeste fremtid. Forsyningen med offentlig transport til Trige er ringe, og i aftentimerne er der kun én afgang i timen til Århus Centrum. Ringgårdens afdeling 19 og 20 er opført i henholdsvis og Afdelingerne består af henholdsvis 281 og 170 lejemål, fortrinsvis 2- og 3-rums boliger, og der bor ca beboere i afdelingerne tilsammen. Der er i dag stor forskel i huslejeniveauet mellem de to afdelinger. Afdeling 19 har en m2-leje på 525 kr., og afd. 20 har en m2-leje på 655 kr. Lejen er steget fra 480 kr. i 2002 til 525 kr. pr. m2 i 2006 i afd. 19 svarende til en stigning på 9,4 %. I afd. 20 er den steget fra 557 kr. i 2002 til 655 kr. pr. m2 i 2006 svarende til en stigning på 17,6 %. Der er en meget stor gennemstrømning af beboere i begge afdelinger, og genudlejningsprocenten ligger på mellem 23 og 35 % i 2006, hvilket må betragtes som værende alt for højt for Trigeparken. Genudlejningsprocenten har svinget mellem 16 og 25 % fra i afd. 19, og den har svinget mellem 25 og 35 % i afd. 20 fra Den store gennemstrømning af beboere betyder store udgifter til fraflytninger, hvilket er med til at belaste afdelingernes økonomi. Tab ved fraflytninger udgjorde kr. i afd. 19 i 2006 og kr. i afd. 20 i 2006, og her skal det bemærkes, at afd. 20 er væsentlig mindre end afd. 19, hvorfor det forholdsmæssigt belaster afdelingens økonomi i højere grad i denne afdeling. Beboersammensætningen i de 2 afdelinger set i forhold til kommunen er bl.a. karakteriseret ved: Afd. 19 Der bor dobbelt så mange børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er 3 gange så mange husstande med indvandrere/efterkommere (42 %) Der bor dobbelt så mange førtidspensionister Halvdelen af beboerne er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved fraflyttere end ved tilflyttere Afd. 20 Der bor ca. 1/3 flere børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er dobbelt så mange husstande med indvandrere/efterkommere (35,6 %) Der bor næsten 3 gange så mange førtidspensionister 6

7 Ca. 44 % er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved tilflyttere end ved fraflyttere (positivt) Konklusion: - der er en skæv beboersammensætning i forhold til både Århus Kommune generelt og i forhold til øvrige almene boligafdelinger Der er mange personer uden for arbejdsmarkedet, og der er en høj repræsentation af indvandrere/efterkommere med ca. 40 % i alt i de 2 afdelinger Lejen er meget forskellig i de 2 afdelinger, og den er alt for høj i afd. 20 i forhold til at fastholde beboerne i længere tid Gennemstrømningen af beboere er meget stor og tabet ved fraflyttere belaster afdelingernes økonomi i væsentlig grad 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken Helhedsplanen skal fungere som et fælles fundament for de to boligafdelinger, og planen skal danne grundlag for fremtidige fælles initiativer i hele området. Det overordnede formål med handlingsplanen er gennem aktiv inddragelse af beboere og interessenter i området at skabe et attraktivt og bæredygtigt boligområde, som i fremtiden undgår: En stor gennemstrømning af beboere Store udgifter i forbindelse med fraflytninger En forøget skævvridning af beboersammensætningen En voksende adskillelse mellem afd. 19 og 20 med deraf følgende skævheder i forhold til beboersammensætning, mulighed for aktiviteter, husleje og økonomi En voksende adskillelse mellem Trigeparken og den øvrige by med deraf følgende isolation af Trigeparken Grupperinger af unge som udøver kriminalitet og hærværk med deraf følgende utryghed i området Formålet er også at få skabt en sammenhængende og langtidsholdbar indsats med en stærk forankring hos både professionelle og frivillige aktører fra området. Opgaven er i første omgang at få skabt et fælles billede og nogle fælles mål, der kan fungere som pejlemærker for fremtidens aktiviteter i Trigeparken. Det er naturligt, at omdrejningspunktet for helhedsplanen bliver den nuværende aktivitetsmedarbejder og en ny projektmedarbejder i et tæt samarbejde med de to afdelingsbestyrelser og kommunikationschefen i Ringgården. De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er følgende: Inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken og i den forbindelse er der udarbejdet en ny model/nye metoder til inddragelse af beboere i det beboerdemokratiske arbejde Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

8 Nedbringelse af genudlejningsprocenten til under 20 for afdelingerne under ét inden udgangen af 2010 og under 15 inden udgangen af 2013 Reduktion af udgifterne i forbindelse med fraflytning på 50 % inden udgangen af 2013 En mere afbalanceret beboersammensætning, hvor bl.a. andelen af indvandrere/efterkommere ikke stiger inden udgangen af 2010 og er nedbragt til 30 % inden udgangen af 2013 At antallet uden for arbejdsstyrken er nedbragt fra % inden udgangen af Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken 4.1. Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Trigeparken har i over 10 år haft en aktivitetsmedarbejder, som har været igangsætter og koordinator for utroligt mange aktiviteter i området. Aktivitetsmedarbejderen har til huse i afd. 19 s beboerhus, som er beliggende midt i området mellem de 2 afdelinger. I beboerhuset afholdes størstedelen af de aktiviteter, der er tilknyttet medarbejderen. I ca. 1 års tid har der været tilknyttet en ekstra medhjælp på deltid til aktivitetsmedarbejderen til afvikling af aktiviteter og til opsøgende arbejde blandt beboerne. Den nuværende medarbejder har været ansat i godt 1 år, og er ansat til udgangen af 2008, hvor beboerrådgivningsordningen ophører. Aktivitetsmedarbejderen er et utrolig vigtigt omdrejningspunkt i Trigeparken, og der vil være en meget stor sandsynlighed for, at mange af de aktiviteter, der i dag findes i området vil falde på gulvet, hvis aktivitetsmedarbejderens ansættelse ikke forlænges ved udgangen af For at anskueliggøre de mange aktiviteter, der er iværksat, vedlægges et bilag (bilag 1), som viser ugens forløb af aktiviteter i Trigeparken/Beboerhuset. Samtidig vedlægges et bilag (bilag 2) som anskueliggør organiseringen bag de mange aktiviteter Netværk/samarbejde Samarbejdet mellem Trigeparken og de lokale institutioner, foreninger og klubber er inden for de seneste år øget betydeligt. Nedenstående er en kort beskrivelse af de samarbejder, der er forankret i Trige, og som aktivitetsmedarbejderen er en del af. Skoledistriktssamarbejdsgruppen Skolen, institutionerne, sundhedsplejersken, socialcenter Nord og aktivitetsmedarbejderen mødes i gruppen ca. 3 gange om året. Møderne bruges til at udveksle erfaringer, typisk omkring børn og unge i Trige. Som udløber af dette samarbejde, er der opstået samarbejder på tværs af gruppen. Udenlandske nybagte mødre Sundhedsplejersken, vuggestuerne, dagplejen og beboerrådgiveren har udarbejdet en folder til specielt udenlandske nybagte mødre, som oplyser dem om alle mulige forhold ved at have deres barn i en institution. Samarbejdet har medført, at en institution kan kontakte aktivitetsmedarbejderen, hvis et barn fra Trigeparken udebliver fra en institution i en længere periode. Aktivitetsmedarbejderen tager da på et uformelt besøg i familien for at komme i dialog med familien om årsagen til fraværet. Store Legedag I mange år har det været et samarbejde om Store Legedag, hvor alle institutionernes børn én dag om året inviteres til en dag fuld af udfordringer og bevægelse på området ved Beboerhuset Oasen. Dagen arrangeres af institutionerne 8

9 på tværs med hjælp fra Aktivitetsmedarbejderen og typisk Idrætshøjskolen i Århus eller Idrætsdaghøjskolen i Århus. Sundhedsplejersken åbent hus i Beboerhuset Oasen Èn gang om måneden holdes der åbent hus for alle i byen, der har brug for en ekstra snak med sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskens tilknytning til Beboerhuset giver et tæt samarbejde med aktivitetsmedarbejderen, specielt omkring familier med nyfødte i Trigeparken, men også omkring børn med andre problemer og specielt omkring de udenlandske nybagte mødre. 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan Processen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er udarbejdet i nøje samarbejde med Boligforeningen Ringgården. Som grundlag for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan er følgende proces gennemført: Debataftener I et tæt samarbejde mellem Sognegården i Trige/sognepræsten, lokalcentret Bjørnshøj s aktivitetsmedarbejder og Trigeparkens aktivitetsmedarbejder afholdes der løbende debataftener. Formålet er at åbne dørene for alle i Trige, men også at forskellige kulturer mødes og sættes ind i hinandens verdener. Dette samarbejde har bl.a. ført til opstart af en tamilsk ældregruppe, som kommer og benytter Bjørnshøj s tilbud. DUI-samarbejde DUI har lokale i Trigeparken, og bliver derfor også betragtet som en forening med aktiviteter i Trigeparken. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes Fakkeltog til Skt. Hans, nisser til juletræsfesten eller maling af tønder til fastelavn. Samarbejde med Trige Kombi-Bibliotek Det seneste samarbejde, der er opstået, er med Trige Kombi- Bibliotek. Tanken i samarbejdet er tematiserede aktiviteter for børn i området få sat fokus på børnekultur i Trige. Tanken er bl.a. at opstarte det rullende bibliotek, som er en omdannet pølsevogn fuld af bøger. Pølsevognen skal komme til Triges institutioner, når børnene bliver afhentet, for at skabe læsetraditioner hos børnefamilierne og skabe øget opmærksomhed om muligheden for lån af bøger. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

10 Som det illustreres i diagrammet på forrige side, er vægten lagt på en tæt inddragelse af forskellige nære aktører i forløbet frem til den endelige helhedsplan. Planlægningsgruppen, som har forberedt seminaret (FREM- TIDSdagen) samt oplæg til styregruppemøderne har bestået af Aktivitetsmedarbejderen i Trigeparken, Kommunikationschefen for Boligforeningen Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Styregruppen har bestået af: Forretningsføreren for Ringgården, Formanden for Ringgården, Afdelingsformænd for afd. 19 og 20, Lederen af Fællessekretariatet i Århus Kommune, Aktivitetsmedarbejderen, Kommunikationschefen i Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Processen har taget udgangspunkt i at få skabt et ejerskab til helhedsplanen, at få opsat en fælles vision for Trigeparken, som understøttes af nogle mål/indsatser og projekter, der fører frem til realisering af visionen. I diagramform ser rammen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan således ud: VISIONER/VÆRDIER Processen er gennemført på forholdsvis kort tid i løbet af september og oktober måned Processen har været tilrettelagt således, at der ved udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er lagt vægt på inddragelse af de nære interessenter, dvs. primært beboerrepræsentanter for afdelingsbestyrelserne, medarbejdere og ledelse fra Boligforeningen Ringgården, ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra aktiviteterne i området. INDSATSER Formålet har i første omgang været at skabe en konsensus og en enighed i det nære, dvs. hovedsageligt mellem de 2 afdelinger og Boligforeningen Ringgården, før en inddragelse af en bredere kreds af eksterne interessenter kan ske. PROJEKTER 10

11 6. Vision og indsatsområder for Trigeparken Søndag den 7. oktober 2007 blev der afholdt en FREMTIDSdag for forskellige interessenter omkring Trigeparken. Formålet med dagen var, at få skabt et fælles billede/en fælles vision for Trigeparkens fremtid. Samtidig var det formålet, at få sat fokus på, hvilke indsatser og projekter, der kan være med til at understøtte visionen. Både visionen og indsatsområderne blev fastlagt på FREMTIDSdagen Visionen I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med til at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. Visionen indeholder mange forskellige elementer, og der er derfor flere forskellige forhold der forudsættes for at visionen skal blive til virkelighed. Blandt står der: I Trigeparken står vi sammen. Den allerførste forudsætning for, at der kan skabes et godt og solidt fundament for forandring er, at Trigeparken står sammen. I dag opleves en vis splittelse mellem de 2 afdelinger, både holdningsmæssigt, ressourcemæssigt m.v., hvilket er en barriere for forandring. Denne barriere skal nedbrydes, og vendes til en styrke for området. Af visionen fremgår det også, at der skal udvikles og igangsættes aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Hvis visionen skal blive til virkelighed, skal det nuværende aktivitetsniveau opretholdes, styrkes og videreudvikles. Aktiviteterne skal først og fremmest målrettes egne beboere, men tanken er også, at aktiviteterne på sigt bliver et brand for Trigeparken i hele Trige og gerne udover Triges grænser. Hvis dette lykkes, vil det være med til i fremtiden at give Trigeparken et godt image som minimum i Trige, men gerne i hele Århus Indsatsområder På baggrund af en drøftelse og prioritering af værdier på FREMTIDSdagen sammenholdt med den faktuelle viden om Trigeparken er følgende indsatsområder udvalgt for Trigeparkens fremtid: Fællesskab I Trigeparken er der en opfattelse af, at fællesskabet kan blive meget bedre. Et stærkt fællesskab er som beskrevet under visionen et vigtigt fundament for at skabe forandring. I helhedsplanen vælger vi at sætte fokus på både det lille og det store fællesskab. Det lille fællesskab = fællesskabet mellem beboerne og de 2 afdelinger i Trigeparken, og det store fællesskab = fællesskabet mellem Trigeparken og resten af Trige. Hvis det store fællesskab skal lykkes, er det en forudsætning, at det lille fællesskab fungerer og er intakt. Der er brug for at arbejde med en markant styrkelse af det lille fællesskab, og det afspejler sig i de projekter, der er udvalgt og peget på i denne helhedsplan. I forhold til det store fællesskab indeholder helhedsplanen projekter, der i højere grad kan være med til at binde Trigeparken sammen med resten af Trige. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

12 I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med et at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. FÆLLESSKAB sammenlægninig af afdelingenerne GODT IMAGE PROJEKTER Børnekulturfestival VORES STED Kulturformidler Godt image I Trigeparken er der en opfattelse af, at områdets image ikke er godt. Det bevirker på den ene side, at folk ikke ønsker at bo i Trigeparken, og at de flytter derfra, så snart de kan komme til det. På den anden side er der mange beboere, der har boet i Trigeparken i både 20 og 30 år, og som er utroligt glade for at bo der. Hvis det skal lykkes at vende den negative spiral, som området er inde i, er det nødvendigt, at der arbejdes aktivt med at skabe et bedre image af Trigeparken. Det gode image skal skabes gennem igangsætning af mange - gerne opmærksomhedsskabende - aktiviteter i området, samt gennem fortællingen af alle de gode historier, der i tidens løb trods alt er opstået om området. Vores sted I Trigeparken fraflytter 30 % deres bolig hvert år. Hvis det på sigt skal lykkes at fastholde beboerne i Trigeparken og få skabt en følelse hos alle af, at Trigeparken er vores sted, et sted, hvor man har lyst til at bo og leve i mange år og måske resten af livet, så skal der ske indsats på flere områder. Det handler om alt lige fra velkomsten til din nye bolig/dit nye sted, til netværket og naboskabet i området, udbuddet af forskellige boligtyper til forskellige behov og aldre samt den generelle tryghed og glæde ved at bo i Trigeparken. 7. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan På baggrund af Landsbyggefondens udmelding i breve af 31. marts og 16. maj 2008 blev der i maj og juni måned afholdt møder i arbejdsgruppen, styregruppen og møde mellem repræsentanter fra Boligforeningen Ringgården, NIRAS Konsulenterne og Landsbyggefonden. Denne møderække førte frem til, at Landsbyggefonden forhøjede deres udmelding om støttetilsagn til Trigeparkens helhedsplan til i alt kr på betingelse af, at der i det endelige budget beskæres i udgifterne til konsulentstøtte, masterplan for parken og imageundersøgelser. masterplan for Parken styrkelse og videreudvikling af aktiviteter projektmedarbejder fælles profil for Trigeparken PR-team velkomstpakke boliger til alle aldre Styregruppen godkendte i juni måned ligeledes processen, som er ført frem til udarbejdelsen af den endelige helhedsplan. Det blev besluttet, at nedsætte 4 arbejdsgrupper med bred inddragelse af lokale aktører fra Trige og Trigeparken. Temaerne for de 4 arbejdsgrupper relaterer sig til de 3 indsatsområder, som er opstillet i helhedsplanen: 12

13 1) Fællesskab Beboerdemokrati 2) Fællesskab Fysik og aktiviteter 3) Godt Image 4) Vores Sted Der har i august og september måned været afholdt 2 møderækker i de 4 arbejdsgrupper, hvor de i et kort, målrettet forløb har lavet detailbeskrivelser af de enkelte indsatsområder med tilhørende delprojekter samt beskrivelse af succeskriterier, milepæle m.v. for de enkelte projekter. 8. Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter 8.1. Samarbejdet mellem afd. 19 og afd. 20 Der igangsættes en proces for de 2 afdelingsbestyrelser i Trigeparken, hvor målet er at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde i fremtiden, der på sigt kan føre frem til en sammenlægning af de 2 afdelinger. Arbejdet starter op med fælles møder mellem de 2 afdelingsbestyrelser i efteråret I 2009 gennemføres der er proces (med professionel bistand), hvor målet er at få opstillet en vision, strategi og handleplan for det samlede beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken. Som en del af denne proces skal der afholdes weekend-workshop(s) og studieture til andre boligområder i Danmark, hvor man har udviklet nye former og metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Boligforeningen Ringgården v/kommunikationschefen er tovholder på opgaven med at få udarbejdet et projektforslag for processen for de 2 afdelingsbestyrelser i Projektforslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

14 8.2. Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater. Som en udløber af processen for de 2 afdelingsbestyrelser, udvikles der kurser og uddannelsesforløb for gamle og nye beboerdemokrater, hvor vægten er at undervise i nye metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Kurserne skal samtidig fungere som et rekrutteringsgrundlag for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) er i dag omdrejningspunktet for aktiviteterne i Trigeparken. I fremtiden er der brug for 2 personer til at understøtte det arbejde, der dels skal fortsættes og videreudvikles og dels skal igangsættes som følge af helhedsplanen for Trigeparken. Projektlederen skal: Have det overordnede ansvar for helhedsplanen, evaluering og målopfyldelse Sikre en administration og budgetstyring i samarbejde med Boligforeningen Ringgården Sikre en tæt koordinering og samarbejde med alle samarbejdsparter i Trige Søge eksterne midler, fundraising m.v. til projekter i Trigeparken Deltagelse i og sekretariat for styregruppen. Indgå i et samarbejde i forhold til Fællessekretariatet med henblik på at sikre en koordineret indsats i hele Århus 14

15 Projektmedarbejderen skal: Sikre en drift af de aktiviteter der er igangsat samt sikre en igangsætning af nye aktiviteter i et tæt samarbejde med Projektlederen Opsøgende arbejde i forhold til forskellige grupper af beboere med vægten på de utilpassede unge Stimulere lysten og muligheden for deltagelse i aktiviteter m.v. blandt beboerne i Trigeparken Indgå i forskellige netværk internt i området Deltagelse i og sekretariat for arrangementsudvalget i Trigeparken 8.4. Succeskriterier Følgende succeskriterier opsættes for indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati: Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en stigning i tilfredsheden med det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en større mulighed for deltagelse i fællesaktiviteter i hele Trigeparken. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 deltager markant flere personer i det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 kender 90 % af beboerne både Projektlederen og Projektmedarbejderen Milepæle Følgende milepæle opsættes for indsatsområde fællesskab/ beboerdemokrati: De to boligafdelinger starter samarbejde op i efteråret 2008 og inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i afdeling 19 og 20. Senest i januar/februar er der udarbejdet et projektforslag til processen for 2009, som forelægges de 2 afdelingsbestyrelser på et fællesmøde til beslutning inden udgangen af februar måned Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

16 Ved udgangen af 2009 er der foretaget en undersøgelse af styrkerne, svaghederne og mulighederne for en sammenlægning af afd. 19 og 20. I 2010 gennemføres kurser i nye metoder og kompetenceløft for nye og gamle beboerdemokrater. Der skal være ansat en projektleder og en projektmedarbejder ved årsskiftet Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter 9.1. Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Der løftes i dag allerede mange aktiviteter i området, og disse aktiviteter forventes fra 2009 at indgå som en integreret del af den samlede boligsociale helhedsplan. Herudover forventes der ligeledes iværksat nye aktiviteter, som især er målrettet de unge i området. Det er overordnet hensigten med styrkelsen og videreudviklingen af aktiviteter, at tilbudene fungerer som indlemmende og supplerende i forhold til byens eksisterende aktivitetstilbud og etablerede foreninger, og ikke konkurrerer med dem. Følgende aktiviteter indgår i helhedsplanen: Målgruppe: Flygtninge/indvandrere Arabisk Kvindeklub, Tamilsk familieklub og Somalisk Klub Lektiehjælp for fremmedsprogede Dansk og kultur for voksne Kulturarrangementer i samarbejde med den lokale kirke og Lokalcentret Bjørnshøj Indslusningsarrangementer for ældre af anden etnisk herkomst på Lokalcentret International markedsdag, hvor alle kulturer fra Trigeparken præsenteres gennem mad, dans, sang og andre kulturelle traditioner Håndarbejdsklub for kvinder Målgruppe: Børn og Unge Efterfødselsgymnastik Åbent hus med den lokale sundhedsplejerske Legestue PC-klub for børn Billard og børn og unge Fastelavnsfest m. karneval 16

17 Store legedag med lokale institutioner Sommerudflugt Julearrangement Sommeraktiviteter for børn Sommerferietilbud for svage børnefamilier Efterårsaktiviteter Børnecafé i samarbejde med det lokale bibliotek Etablering af tilbud om udfoldelses- og opholdsmuligheder for unge tre aftener om ugen (hvor sportshallen i Trige ikke holder åbent) 9.2. Forarbejde til Masterplan for Parken Det er målet, at der skal udarbejdes en ny masterplan for alle fællesarealerne (Parken) i Trigeparken. Masterplanen skal indeholde en nytænkning af fællesarealernes indretning med forslag til nye og spændende opholdssteder og aktiviteter, hvor der er plads til både liv og fordybelse. Masterplanen skal også indeholde en fælles vedligeholdelsesplan af området på et meget højt niveau, som støtter op om den nye indretning af Parken. Målgrupper: Mindre stærke grupper af beboere og ældre Vise/vers sang og musik Seniordans Onsdagsklub PC-café for voksne Fællesspisninger Heldagsudflugt Stavgang Målgruppe: Frivillige Kurser og uddannelsestilbud Udarbejdelse af handlingsplaner, værdisæt og vedtægter for de enkelte aktiviteter og klubber Udarbejdelse af idé-bank for arrangementer i Trigeparken Sociale arrangementer for de frivillige Målgruppe: Alle PR-arbejde for alle aktiviteter/klubber gennem lokalbladet Treklang, annoncer, flyers, plakater o.l. samt på borgerportalen ( se indsatsområde Godt Image) Pulje til videreudvikling af faste aktiviteter. Fællesmøder og arrangementer for alle på tværs af aktiviteter og arrangementer Som et forarbejde til udarbejdelse af masterplanen, skal der inden udgangen af 2009 udarbejdes et idékatalog for omdannelse/nyindretning af parkens fællesarealer. Idékataloget skal blive til via en inddragelsesproces af mange forskellige parter (beboere, ejendomsfunktionærer og måske naboerne (institutionerne) i området Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune I samarbejde med Århus Kommune etableres der beskæftigelsesprojekter i Trige hos de lokale virksomheder. Bl.a. etablerer Århus Kommune i december 2008 et storkøkken i Trige og det undersøges, om der i den forbindelse kan etableres et beskæftigelsesprojekt med lokal arbejdskraft fra Trigeparken. Det undersøges også, om der evt. kan etableres et beskæftigelsesprojekt omkring den lokale genbrugsstation i et tæt samarbejde med rådgivningscentret NYVIRK, målrettet beboere i Trigeparken. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Endelig helhedsplan for Højvangen

Endelig helhedsplan for Højvangen Endelig helhedsplan for Højvangen Grønnedalsparken og Poul la Coursvej i Skanderborg Maj 2007 1. OPSUMMERING... 1 2. ORGANISERING... 4 2.1 Partnerskabet... 4 2.2 Styregruppen... 4 2.3 Lokalt sekretariat

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Imageløft af udsatte boligområder

Imageløft af udsatte boligområder Imageløft af udsatte boligområder Imageanalyse Imagehandleplan Imageværktøjer Imagekampagne Det dårlige image i udsatte boligområder er med til at fastholde områderne i en negativ udvikling. Men hvad kan

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere