Helhedsplan for Trigeparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Trigeparken"

Transkript

1 Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20

2 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Oktober

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige 6 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken 7 4. Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Netværk/samarbejde 8 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan 9 6. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan Vision og indsatsområder for Trigeparken Visionen Indsatsområder Børnekulturfestival Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Vores Sted - projekter Kulturformidlere Velkomstpakke Boliger til alle opfølgning på fleksible udlejningsregler Organisering Forankring, opstart, opfølgning og evaluering Opstart af helhedsplanen Evalueringsaktiviteter Tidsplan Budget Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter Samarbejdet mellem afd. 19 og afd Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Succeskriterier Milepæle Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Forarbejde til Masterplan for Parken Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune Succeskriterier Milepæle Indsatsområde Godt Image - projekter Fælles profil for Trigeparken De gode historier et PR-team 20 Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

4 4 Trigeparken

5 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen Boligforeningen Ringgården ser et stort behov for, at der gennemføres en sammenhængende indsats for afd. 19 og afd. 20 i Trige (Trigeparken), som kan fastholde og videreføre den positive udvikling, afdelingerne har været inde i. Samtidig er der brug for en mere målrettet indsats i forhold til forskellige grupper i området, bl.a. grupper af utilpassede unge helt ned til otteårs alderen. Der er mange både positive og negative årsager til, at der er behov for en indsats. Det positive er, at der er behov for at videreføre og videreudvikle de mange aktiviteter, der er kommet op at stå i Trigeparken som en udløber at aktivitetsmedarbejderens mangeårgie tilstedeværelse i området., ligesom der er brug for at videreudvikle samarbvejdet med interessenterne i området. Det negative er, at der er problemer i samrbejdet mellem afdelingerne internt og mellem Trigeparken og den øvrige by. Det negative er også, at beboersammensætningen er skæv, og at der i stigende grad er problemer med grupper af utilpassede unge i området. Hivs der ikke sættes ind med en målrettet indsats nu, kan den negatvie spiral forstærkes med yderligere sociale problemer, dårligt image og udlejningsproblemer i begge afdelinger. En anden central udfordring hænger sammen med boligafdelingernes placering i forstaden Trige. Forstaden er over de sidste 35 år vokset op omkring et lille landsbysamfund og består i dag af tre adskilte områder Trigeparken, landsbyen og de store parcelkvarterer. Sammenhængen og den positive interaktion mellem de tre områder er i dag meget ringe, hvilket er med til at understøtte og optrappe mytedannelser og fordomme områderne imellem. Derfor ønsker Ringgården, at en social helhedsplan sætter fokus på at forbedre sammenhængskraften, integrationen og trivslen i bysamfundet som helhed. Sidst, men ikke mindst er der brug for, at Trigeparken bliver et mere eftertragtet boligområde at bo i med et godt image og en afbalanceret sammensætning af beboere, der tager ansvar for bebyggelsens fremtid. En af hovedudfordringerne er, at få afdeling 19 og 20 til at arbejde tættere sammen og være fælles om de initiativer og aktiviteter, der sættes i værk. Udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan skal samtidig ses i en nøje sammenhæng med en ansøgning om forlængelse af beboerrådgivningsordningen (aktivitetsmedarbejderen). Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

6 2. Beskrivelse af Trigeparken og Trige Trigeparken er beliggende i forstaden (landsbyen) Trige, ca. 11 km uden for Århus Centrum. Trige er beliggende i et naturskønt og kuperet landskab. Byens samlede indbyggertal er på ca Byen er selvforsynende hvad angår kommunale institutioner, såsom vuggestue, børnehave, skole og bibliotek. I Trige findes der flere muligheder for fritidsfaciliteter, idræt m.v., ligesom der findes indkøbsmuligheder i byen. Umiddelbart ligger der ingen aktuelle planer om store udbygninger eller ændringer af Trige. Det er dog på tale, at der kommer en ny dagligvarebutik til byen i nærmeste fremtid. Forsyningen med offentlig transport til Trige er ringe, og i aftentimerne er der kun én afgang i timen til Århus Centrum. Ringgårdens afdeling 19 og 20 er opført i henholdsvis og Afdelingerne består af henholdsvis 281 og 170 lejemål, fortrinsvis 2- og 3-rums boliger, og der bor ca beboere i afdelingerne tilsammen. Der er i dag stor forskel i huslejeniveauet mellem de to afdelinger. Afdeling 19 har en m2-leje på 525 kr., og afd. 20 har en m2-leje på 655 kr. Lejen er steget fra 480 kr. i 2002 til 525 kr. pr. m2 i 2006 i afd. 19 svarende til en stigning på 9,4 %. I afd. 20 er den steget fra 557 kr. i 2002 til 655 kr. pr. m2 i 2006 svarende til en stigning på 17,6 %. Der er en meget stor gennemstrømning af beboere i begge afdelinger, og genudlejningsprocenten ligger på mellem 23 og 35 % i 2006, hvilket må betragtes som værende alt for højt for Trigeparken. Genudlejningsprocenten har svinget mellem 16 og 25 % fra i afd. 19, og den har svinget mellem 25 og 35 % i afd. 20 fra Den store gennemstrømning af beboere betyder store udgifter til fraflytninger, hvilket er med til at belaste afdelingernes økonomi. Tab ved fraflytninger udgjorde kr. i afd. 19 i 2006 og kr. i afd. 20 i 2006, og her skal det bemærkes, at afd. 20 er væsentlig mindre end afd. 19, hvorfor det forholdsmæssigt belaster afdelingens økonomi i højere grad i denne afdeling. Beboersammensætningen i de 2 afdelinger set i forhold til kommunen er bl.a. karakteriseret ved: Afd. 19 Der bor dobbelt så mange børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er 3 gange så mange husstande med indvandrere/efterkommere (42 %) Der bor dobbelt så mange førtidspensionister Halvdelen af beboerne er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved fraflyttere end ved tilflyttere Afd. 20 Der bor ca. 1/3 flere børn mellem 0 17 år Der bor 3 gange så mange enlige med børn Der er dobbelt så mange husstande med indvandrere/efterkommere (35,6 %) Der bor næsten 3 gange så mange førtidspensionister 6

7 Ca. 44 % er uden for arbejdsstyrken (34 % i kommunen) Den gennemsnitlige indkomst er kr. ( kr. i kommunen) Der er højere indkomster ved tilflyttere end ved fraflyttere (positivt) Konklusion: - der er en skæv beboersammensætning i forhold til både Århus Kommune generelt og i forhold til øvrige almene boligafdelinger Der er mange personer uden for arbejdsmarkedet, og der er en høj repræsentation af indvandrere/efterkommere med ca. 40 % i alt i de 2 afdelinger Lejen er meget forskellig i de 2 afdelinger, og den er alt for høj i afd. 20 i forhold til at fastholde beboerne i længere tid Gennemstrømningen af beboere er meget stor og tabet ved fraflyttere belaster afdelingernes økonomi i væsentlig grad 3. Formålet med helhedsplan for Trigeparken Helhedsplanen skal fungere som et fælles fundament for de to boligafdelinger, og planen skal danne grundlag for fremtidige fælles initiativer i hele området. Det overordnede formål med handlingsplanen er gennem aktiv inddragelse af beboere og interessenter i området at skabe et attraktivt og bæredygtigt boligområde, som i fremtiden undgår: En stor gennemstrømning af beboere Store udgifter i forbindelse med fraflytninger En forøget skævvridning af beboersammensætningen En voksende adskillelse mellem afd. 19 og 20 med deraf følgende skævheder i forhold til beboersammensætning, mulighed for aktiviteter, husleje og økonomi En voksende adskillelse mellem Trigeparken og den øvrige by med deraf følgende isolation af Trigeparken Grupperinger af unge som udøver kriminalitet og hærværk med deraf følgende utryghed i området Formålet er også at få skabt en sammenhængende og langtidsholdbar indsats med en stærk forankring hos både professionelle og frivillige aktører fra området. Opgaven er i første omgang at få skabt et fælles billede og nogle fælles mål, der kan fungere som pejlemærker for fremtidens aktiviteter i Trigeparken. Det er naturligt, at omdrejningspunktet for helhedsplanen bliver den nuværende aktivitetsmedarbejder og en ny projektmedarbejder i et tæt samarbejde med de to afdelingsbestyrelser og kommunikationschefen i Ringgården. De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er følgende: Inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken og i den forbindelse er der udarbejdet en ny model/nye metoder til inddragelse af beboere i det beboerdemokratiske arbejde Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

8 Nedbringelse af genudlejningsprocenten til under 20 for afdelingerne under ét inden udgangen af 2010 og under 15 inden udgangen af 2013 Reduktion af udgifterne i forbindelse med fraflytning på 50 % inden udgangen af 2013 En mere afbalanceret beboersammensætning, hvor bl.a. andelen af indvandrere/efterkommere ikke stiger inden udgangen af 2010 og er nedbragt til 30 % inden udgangen af 2013 At antallet uden for arbejdsstyrken er nedbragt fra % inden udgangen af Aktivitetsmedarbejderen og netværket i Trigeparken 4.1. Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) Trigeparken har i over 10 år haft en aktivitetsmedarbejder, som har været igangsætter og koordinator for utroligt mange aktiviteter i området. Aktivitetsmedarbejderen har til huse i afd. 19 s beboerhus, som er beliggende midt i området mellem de 2 afdelinger. I beboerhuset afholdes størstedelen af de aktiviteter, der er tilknyttet medarbejderen. I ca. 1 års tid har der været tilknyttet en ekstra medhjælp på deltid til aktivitetsmedarbejderen til afvikling af aktiviteter og til opsøgende arbejde blandt beboerne. Den nuværende medarbejder har været ansat i godt 1 år, og er ansat til udgangen af 2008, hvor beboerrådgivningsordningen ophører. Aktivitetsmedarbejderen er et utrolig vigtigt omdrejningspunkt i Trigeparken, og der vil være en meget stor sandsynlighed for, at mange af de aktiviteter, der i dag findes i området vil falde på gulvet, hvis aktivitetsmedarbejderens ansættelse ikke forlænges ved udgangen af For at anskueliggøre de mange aktiviteter, der er iværksat, vedlægges et bilag (bilag 1), som viser ugens forløb af aktiviteter i Trigeparken/Beboerhuset. Samtidig vedlægges et bilag (bilag 2) som anskueliggør organiseringen bag de mange aktiviteter Netværk/samarbejde Samarbejdet mellem Trigeparken og de lokale institutioner, foreninger og klubber er inden for de seneste år øget betydeligt. Nedenstående er en kort beskrivelse af de samarbejder, der er forankret i Trige, og som aktivitetsmedarbejderen er en del af. Skoledistriktssamarbejdsgruppen Skolen, institutionerne, sundhedsplejersken, socialcenter Nord og aktivitetsmedarbejderen mødes i gruppen ca. 3 gange om året. Møderne bruges til at udveksle erfaringer, typisk omkring børn og unge i Trige. Som udløber af dette samarbejde, er der opstået samarbejder på tværs af gruppen. Udenlandske nybagte mødre Sundhedsplejersken, vuggestuerne, dagplejen og beboerrådgiveren har udarbejdet en folder til specielt udenlandske nybagte mødre, som oplyser dem om alle mulige forhold ved at have deres barn i en institution. Samarbejdet har medført, at en institution kan kontakte aktivitetsmedarbejderen, hvis et barn fra Trigeparken udebliver fra en institution i en længere periode. Aktivitetsmedarbejderen tager da på et uformelt besøg i familien for at komme i dialog med familien om årsagen til fraværet. Store Legedag I mange år har det været et samarbejde om Store Legedag, hvor alle institutionernes børn én dag om året inviteres til en dag fuld af udfordringer og bevægelse på området ved Beboerhuset Oasen. Dagen arrangeres af institutionerne 8

9 på tværs med hjælp fra Aktivitetsmedarbejderen og typisk Idrætshøjskolen i Århus eller Idrætsdaghøjskolen i Århus. Sundhedsplejersken åbent hus i Beboerhuset Oasen Èn gang om måneden holdes der åbent hus for alle i byen, der har brug for en ekstra snak med sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskens tilknytning til Beboerhuset giver et tæt samarbejde med aktivitetsmedarbejderen, specielt omkring familier med nyfødte i Trigeparken, men også omkring børn med andre problemer og specielt omkring de udenlandske nybagte mødre. 5. Proces for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan Processen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er udarbejdet i nøje samarbejde med Boligforeningen Ringgården. Som grundlag for udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan er følgende proces gennemført: Debataftener I et tæt samarbejde mellem Sognegården i Trige/sognepræsten, lokalcentret Bjørnshøj s aktivitetsmedarbejder og Trigeparkens aktivitetsmedarbejder afholdes der løbende debataftener. Formålet er at åbne dørene for alle i Trige, men også at forskellige kulturer mødes og sættes ind i hinandens verdener. Dette samarbejde har bl.a. ført til opstart af en tamilsk ældregruppe, som kommer og benytter Bjørnshøj s tilbud. DUI-samarbejde DUI har lokale i Trigeparken, og bliver derfor også betragtet som en forening med aktiviteter i Trigeparken. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes Fakkeltog til Skt. Hans, nisser til juletræsfesten eller maling af tønder til fastelavn. Samarbejde med Trige Kombi-Bibliotek Det seneste samarbejde, der er opstået, er med Trige Kombi- Bibliotek. Tanken i samarbejdet er tematiserede aktiviteter for børn i området få sat fokus på børnekultur i Trige. Tanken er bl.a. at opstarte det rullende bibliotek, som er en omdannet pølsevogn fuld af bøger. Pølsevognen skal komme til Triges institutioner, når børnene bliver afhentet, for at skabe læsetraditioner hos børnefamilierne og skabe øget opmærksomhed om muligheden for lån af bøger. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

10 Som det illustreres i diagrammet på forrige side, er vægten lagt på en tæt inddragelse af forskellige nære aktører i forløbet frem til den endelige helhedsplan. Planlægningsgruppen, som har forberedt seminaret (FREM- TIDSdagen) samt oplæg til styregruppemøderne har bestået af Aktivitetsmedarbejderen i Trigeparken, Kommunikationschefen for Boligforeningen Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Styregruppen har bestået af: Forretningsføreren for Ringgården, Formanden for Ringgården, Afdelingsformænd for afd. 19 og 20, Lederen af Fællessekretariatet i Århus Kommune, Aktivitetsmedarbejderen, Kommunikationschefen i Ringgården samt NIRAS Konsulenterne. Processen har taget udgangspunkt i at få skabt et ejerskab til helhedsplanen, at få opsat en fælles vision for Trigeparken, som understøttes af nogle mål/indsatser og projekter, der fører frem til realisering af visionen. I diagramform ser rammen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan således ud: VISIONER/VÆRDIER Processen er gennemført på forholdsvis kort tid i løbet af september og oktober måned Processen har været tilrettelagt således, at der ved udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er lagt vægt på inddragelse af de nære interessenter, dvs. primært beboerrepræsentanter for afdelingsbestyrelserne, medarbejdere og ledelse fra Boligforeningen Ringgården, ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra aktiviteterne i området. INDSATSER Formålet har i første omgang været at skabe en konsensus og en enighed i det nære, dvs. hovedsageligt mellem de 2 afdelinger og Boligforeningen Ringgården, før en inddragelse af en bredere kreds af eksterne interessenter kan ske. PROJEKTER 10

11 6. Vision og indsatsområder for Trigeparken Søndag den 7. oktober 2007 blev der afholdt en FREMTIDSdag for forskellige interessenter omkring Trigeparken. Formålet med dagen var, at få skabt et fælles billede/en fælles vision for Trigeparkens fremtid. Samtidig var det formålet, at få sat fokus på, hvilke indsatser og projekter, der kan være med til at understøtte visionen. Både visionen og indsatsområderne blev fastlagt på FREMTIDSdagen Visionen I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med til at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. Visionen indeholder mange forskellige elementer, og der er derfor flere forskellige forhold der forudsættes for at visionen skal blive til virkelighed. Blandt står der: I Trigeparken står vi sammen. Den allerførste forudsætning for, at der kan skabes et godt og solidt fundament for forandring er, at Trigeparken står sammen. I dag opleves en vis splittelse mellem de 2 afdelinger, både holdningsmæssigt, ressourcemæssigt m.v., hvilket er en barriere for forandring. Denne barriere skal nedbrydes, og vendes til en styrke for området. Af visionen fremgår det også, at der skal udvikles og igangsættes aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Hvis visionen skal blive til virkelighed, skal det nuværende aktivitetsniveau opretholdes, styrkes og videreudvikles. Aktiviteterne skal først og fremmest målrettes egne beboere, men tanken er også, at aktiviteterne på sigt bliver et brand for Trigeparken i hele Trige og gerne udover Triges grænser. Hvis dette lykkes, vil det være med til i fremtiden at give Trigeparken et godt image som minimum i Trige, men gerne i hele Århus Indsatsområder På baggrund af en drøftelse og prioritering af værdier på FREMTIDSdagen sammenholdt med den faktuelle viden om Trigeparken er følgende indsatsområder udvalgt for Trigeparkens fremtid: Fællesskab I Trigeparken er der en opfattelse af, at fællesskabet kan blive meget bedre. Et stærkt fællesskab er som beskrevet under visionen et vigtigt fundament for at skabe forandring. I helhedsplanen vælger vi at sætte fokus på både det lille og det store fællesskab. Det lille fællesskab = fællesskabet mellem beboerne og de 2 afdelinger i Trigeparken, og det store fællesskab = fællesskabet mellem Trigeparken og resten af Trige. Hvis det store fællesskab skal lykkes, er det en forudsætning, at det lille fællesskab fungerer og er intakt. Der er brug for at arbejde med en markant styrkelse af det lille fællesskab, og det afspejler sig i de projekter, der er udvalgt og peget på i denne helhedsplan. I forhold til det store fællesskab indeholder helhedsplanen projekter, der i højere grad kan være med til at binde Trigeparken sammen med resten af Trige. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

12 I Trigeparken står vi sammen om at skabe et attraktivt boligområde. Vi udvikler og igangsætter aktiviteter, der kommer egne beboere og hele Trige til gode. Aktiviteterne er med et at bygge bro både internt mellem afdelingerne og til hele Trige, og samtidig er aktiviteterne med til at give Trigeparken et godt image. FÆLLESSKAB sammenlægninig af afdelingenerne GODT IMAGE PROJEKTER Børnekulturfestival VORES STED Kulturformidler Godt image I Trigeparken er der en opfattelse af, at områdets image ikke er godt. Det bevirker på den ene side, at folk ikke ønsker at bo i Trigeparken, og at de flytter derfra, så snart de kan komme til det. På den anden side er der mange beboere, der har boet i Trigeparken i både 20 og 30 år, og som er utroligt glade for at bo der. Hvis det skal lykkes at vende den negative spiral, som området er inde i, er det nødvendigt, at der arbejdes aktivt med at skabe et bedre image af Trigeparken. Det gode image skal skabes gennem igangsætning af mange - gerne opmærksomhedsskabende - aktiviteter i området, samt gennem fortællingen af alle de gode historier, der i tidens løb trods alt er opstået om området. Vores sted I Trigeparken fraflytter 30 % deres bolig hvert år. Hvis det på sigt skal lykkes at fastholde beboerne i Trigeparken og få skabt en følelse hos alle af, at Trigeparken er vores sted, et sted, hvor man har lyst til at bo og leve i mange år og måske resten af livet, så skal der ske indsats på flere områder. Det handler om alt lige fra velkomsten til din nye bolig/dit nye sted, til netværket og naboskabet i området, udbuddet af forskellige boligtyper til forskellige behov og aldre samt den generelle tryghed og glæde ved at bo i Trigeparken. 7. Processen fra foreløbig til endelig helhedsplan På baggrund af Landsbyggefondens udmelding i breve af 31. marts og 16. maj 2008 blev der i maj og juni måned afholdt møder i arbejdsgruppen, styregruppen og møde mellem repræsentanter fra Boligforeningen Ringgården, NIRAS Konsulenterne og Landsbyggefonden. Denne møderække førte frem til, at Landsbyggefonden forhøjede deres udmelding om støttetilsagn til Trigeparkens helhedsplan til i alt kr på betingelse af, at der i det endelige budget beskæres i udgifterne til konsulentstøtte, masterplan for parken og imageundersøgelser. masterplan for Parken styrkelse og videreudvikling af aktiviteter projektmedarbejder fælles profil for Trigeparken PR-team velkomstpakke boliger til alle aldre Styregruppen godkendte i juni måned ligeledes processen, som er ført frem til udarbejdelsen af den endelige helhedsplan. Det blev besluttet, at nedsætte 4 arbejdsgrupper med bred inddragelse af lokale aktører fra Trige og Trigeparken. Temaerne for de 4 arbejdsgrupper relaterer sig til de 3 indsatsområder, som er opstillet i helhedsplanen: 12

13 1) Fællesskab Beboerdemokrati 2) Fællesskab Fysik og aktiviteter 3) Godt Image 4) Vores Sted Der har i august og september måned været afholdt 2 møderækker i de 4 arbejdsgrupper, hvor de i et kort, målrettet forløb har lavet detailbeskrivelser af de enkelte indsatsområder med tilhørende delprojekter samt beskrivelse af succeskriterier, milepæle m.v. for de enkelte projekter. 8. Indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati - projekter 8.1. Samarbejdet mellem afd. 19 og afd. 20 Der igangsættes en proces for de 2 afdelingsbestyrelser i Trigeparken, hvor målet er at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde i fremtiden, der på sigt kan føre frem til en sammenlægning af de 2 afdelinger. Arbejdet starter op med fælles møder mellem de 2 afdelingsbestyrelser i efteråret I 2009 gennemføres der er proces (med professionel bistand), hvor målet er at få opstillet en vision, strategi og handleplan for det samlede beboerdemokratiske arbejde i Trigeparken. Som en del af denne proces skal der afholdes weekend-workshop(s) og studieture til andre boligområder i Danmark, hvor man har udviklet nye former og metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Boligforeningen Ringgården v/kommunikationschefen er tovholder på opgaven med at få udarbejdet et projektforslag for processen for de 2 afdelingsbestyrelser i Projektforslaget udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

14 8.2. Kompetenceløft og kurser for nye beboerdemokrater. Som en udløber af processen for de 2 afdelingsbestyrelser, udvikles der kurser og uddannelsesforløb for gamle og nye beboerdemokrater, hvor vægten er at undervise i nye metoder i det beboerdemokratiske arbejde. Kurserne skal samtidig fungere som et rekrutteringsgrundlag for nye beboerdemokrater Projektleder og projektmedarbejder Aktivitetsmedarbejderen (beboerrådgiveren) er i dag omdrejningspunktet for aktiviteterne i Trigeparken. I fremtiden er der brug for 2 personer til at understøtte det arbejde, der dels skal fortsættes og videreudvikles og dels skal igangsættes som følge af helhedsplanen for Trigeparken. Projektlederen skal: Have det overordnede ansvar for helhedsplanen, evaluering og målopfyldelse Sikre en administration og budgetstyring i samarbejde med Boligforeningen Ringgården Sikre en tæt koordinering og samarbejde med alle samarbejdsparter i Trige Søge eksterne midler, fundraising m.v. til projekter i Trigeparken Deltagelse i og sekretariat for styregruppen. Indgå i et samarbejde i forhold til Fællessekretariatet med henblik på at sikre en koordineret indsats i hele Århus 14

15 Projektmedarbejderen skal: Sikre en drift af de aktiviteter der er igangsat samt sikre en igangsætning af nye aktiviteter i et tæt samarbejde med Projektlederen Opsøgende arbejde i forhold til forskellige grupper af beboere med vægten på de utilpassede unge Stimulere lysten og muligheden for deltagelse i aktiviteter m.v. blandt beboerne i Trigeparken Indgå i forskellige netværk internt i området Deltagelse i og sekretariat for arrangementsudvalget i Trigeparken 8.4. Succeskriterier Følgende succeskriterier opsættes for indsatsområde fællesskab/beboerdemokrati: Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en stigning i tilfredsheden med det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 oplever beboerne en større mulighed for deltagelse i fællesaktiviteter i hele Trigeparken. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 deltager markant flere personer i det beboerdemokratiske arbejde. Ved gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen i 2013 kender 90 % af beboerne både Projektlederen og Projektmedarbejderen Milepæle Følgende milepæle opsættes for indsatsområde fællesskab/ beboerdemokrati: De to boligafdelinger starter samarbejde op i efteråret 2008 og inden udgangen af 2009 er der udarbejdet en fælles vision, strategi og handleplan for det beboerdemokratiske arbejde i afdeling 19 og 20. Senest i januar/februar er der udarbejdet et projektforslag til processen for 2009, som forelægges de 2 afdelingsbestyrelser på et fællesmøde til beslutning inden udgangen af februar måned Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

16 Ved udgangen af 2009 er der foretaget en undersøgelse af styrkerne, svaghederne og mulighederne for en sammenlægning af afd. 19 og 20. I 2010 gennemføres kurser i nye metoder og kompetenceløft for nye og gamle beboerdemokrater. Der skal være ansat en projektleder og en projektmedarbejder ved årsskiftet Indsatsområde fællesskab/fysik og aktiviteter - projekter 9.1. Styrkelse og videreudvikling af aktiviteter Der løftes i dag allerede mange aktiviteter i området, og disse aktiviteter forventes fra 2009 at indgå som en integreret del af den samlede boligsociale helhedsplan. Herudover forventes der ligeledes iværksat nye aktiviteter, som især er målrettet de unge i området. Det er overordnet hensigten med styrkelsen og videreudviklingen af aktiviteter, at tilbudene fungerer som indlemmende og supplerende i forhold til byens eksisterende aktivitetstilbud og etablerede foreninger, og ikke konkurrerer med dem. Følgende aktiviteter indgår i helhedsplanen: Målgruppe: Flygtninge/indvandrere Arabisk Kvindeklub, Tamilsk familieklub og Somalisk Klub Lektiehjælp for fremmedsprogede Dansk og kultur for voksne Kulturarrangementer i samarbejde med den lokale kirke og Lokalcentret Bjørnshøj Indslusningsarrangementer for ældre af anden etnisk herkomst på Lokalcentret International markedsdag, hvor alle kulturer fra Trigeparken præsenteres gennem mad, dans, sang og andre kulturelle traditioner Håndarbejdsklub for kvinder Målgruppe: Børn og Unge Efterfødselsgymnastik Åbent hus med den lokale sundhedsplejerske Legestue PC-klub for børn Billard og børn og unge Fastelavnsfest m. karneval 16

17 Store legedag med lokale institutioner Sommerudflugt Julearrangement Sommeraktiviteter for børn Sommerferietilbud for svage børnefamilier Efterårsaktiviteter Børnecafé i samarbejde med det lokale bibliotek Etablering af tilbud om udfoldelses- og opholdsmuligheder for unge tre aftener om ugen (hvor sportshallen i Trige ikke holder åbent) 9.2. Forarbejde til Masterplan for Parken Det er målet, at der skal udarbejdes en ny masterplan for alle fællesarealerne (Parken) i Trigeparken. Masterplanen skal indeholde en nytænkning af fællesarealernes indretning med forslag til nye og spændende opholdssteder og aktiviteter, hvor der er plads til både liv og fordybelse. Masterplanen skal også indeholde en fælles vedligeholdelsesplan af området på et meget højt niveau, som støtter op om den nye indretning af Parken. Målgrupper: Mindre stærke grupper af beboere og ældre Vise/vers sang og musik Seniordans Onsdagsklub PC-café for voksne Fællesspisninger Heldagsudflugt Stavgang Målgruppe: Frivillige Kurser og uddannelsestilbud Udarbejdelse af handlingsplaner, værdisæt og vedtægter for de enkelte aktiviteter og klubber Udarbejdelse af idé-bank for arrangementer i Trigeparken Sociale arrangementer for de frivillige Målgruppe: Alle PR-arbejde for alle aktiviteter/klubber gennem lokalbladet Treklang, annoncer, flyers, plakater o.l. samt på borgerportalen ( se indsatsområde Godt Image) Pulje til videreudvikling af faste aktiviteter. Fællesmøder og arrangementer for alle på tværs af aktiviteter og arrangementer Som et forarbejde til udarbejdelse af masterplanen, skal der inden udgangen af 2009 udarbejdes et idékatalog for omdannelse/nyindretning af parkens fællesarealer. Idékataloget skal blive til via en inddragelsesproces af mange forskellige parter (beboere, ejendomsfunktionærer og måske naboerne (institutionerne) i området Beskæftigelsesprojekt(er) i samarbejde med Århus Kommune I samarbejde med Århus Kommune etableres der beskæftigelsesprojekter i Trige hos de lokale virksomheder. Bl.a. etablerer Århus Kommune i december 2008 et storkøkken i Trige og det undersøges, om der i den forbindelse kan etableres et beskæftigelsesprojekt med lokal arbejdskraft fra Trigeparken. Det undersøges også, om der evt. kan etableres et beskæftigelsesprojekt omkring den lokale genbrugsstation i et tæt samarbejde med rådgivningscentret NYVIRK, målrettet beboere i Trigeparken. Helhedsplan for Trigeparken - afdeling 19 og 20 / Oktober

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere