Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret /version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske"

Transkript

1 Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret /version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en hurtig indføring i de begreber, der omhandler indberetning af skolehjemsårselever. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med emnet. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Linket til revisorerklæringer er ændret. Centrale begreber skolehjemsårselevbidrag ÅE-rekvirent Skolehjemsårselevbidrag oprettes automatisk i forbindelse med at eleverne bookes (fuldtidselever). Hvis undervisningen af en elev er rekvireret af Staten i Jobcentret (tidligere AF), en kommune eller andre som ikke er UVM taler man om at der er en ÅE-rekvirent (som ikke er UVM). Det er ÅE-rekvirenten som skal betale skolen for elevens undervisning. Skolen skal selv sørge for at opkræve ÅE-rekvirenten. holdident Når en skole indgår en aftale med en ÅE-rekvirent udformes der en kontrakt som identificeres ved en holdident. Kontrakten kan opfatte undervisningen for en enkelt 1

2 elev på et helt skoleforløb eller dele heraf, flere skoleforløbsplaceringer for en elev eller flere elever på et eller flere skoleforløb. Kladdeindberetning Godkendelse En indberetning som endnu ikke er sendt til UVM. En kladdeindberetning kan udover periodestart som er krævet afgrænses yderligere. Kladdeindberetninger kan godkendes og dermed omdannes til endelige indberetninger som automatisk sendes til UVM. indberet- Endelig ning TMK En indberetning som er sendt til UVM. Tilskudsmærkekombination. Alle former for bidrag der udløser tilskud er knyttet til en TMK. Generelt Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører selve administrationen omkring beregning og indberetning af årselevbidrag for skolehjemselever. Vejledningen behandler ikke beregning og indberetning af almindelige årselever for fuldtidsuddannelser og årselever på skolepraktik. Der henvises til de respektive administrative vejledninger: Indberetning af årselever fuldtidselever Indberetning af årselever skolepraktik Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af årselever for skolehjem, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Indberetninger skal dannes som kladder. Ved bestillingen er der nogle tvungne afgrænsninger, der skal anføres, og nogle valgfrie afgrænsninger, som kan anvendes. Ved at benytte de valgfrie afgrænsninger, er det muligt at afgrænse kladderne mere snævert. På den måde kan skolen uddelegere kontrollen af datagrundlaget, svarende til den måde skolen har valgt at opbygge sin administration af området på. Det er vigtigt, at kontrollen gennemføres omhyggeligt, inden den endelige indberetning skal foretages. 2

3 I forbindelse med at eleverne bookes beregnes årselevbidragene automatisk i EASY-A. Skolehjemsårselevbidragene for den enkelte elev kan ses på vinduet A267 Skolehjemsårselevbidrag (menu Skolehjem Skolehjemsårselever). Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: ÅE-rekvirent og holdident Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende indberetninger Revisorerklæringsblanket ÅE-rekvirent og holdident Skolen skal selv opkræve rekvirenterne baseret på årselevbidragene for de elever, som er tilmeldt fra de forskellige kommuner og Staten i Jobcentret rundt omkring i landet. 3

4 Det er derfor vigtigt at oplysningerne om ÅE-rekvirent og holdident registreres korrekt for eleverne. På vinduet B320 ÅE-rekvirent oversigt kan man se hvilke ÅErekvirenter der findes og de steder, hvor der er behov for at registrere oplysningen vil der være værdilister tilgængelige. Holdidenter for den enkelte elev kan oprettes på vinduet A580c Holdident for elev. Bemærk at holdidenten som vedrører skoleforløbsplaceringer skal have J til skoleophold. To holdidenter for en elev, som begge vedrører skoleophold, kan ikke have overlappende perioder. For skolehjemselever tages der udgangspunkt i selve eleven dvs. A580 Elev på fuldtidsuddannelse. Her kan der registreres en ÅE-rekvirent for eleven. 4

5 Oplysningen herfra benyttes som default i forbindelse med at eleven tilknyttes et skoleforløb. Samtidig vil systemet default foreslå den holdident, som vedrører skoleophold og som dækker hele skoleforløbsplaceringen (hvis en sådan ikke findes vil holdident-feltet ikke kunne udfyldes). Det er oplysningen fra skoleforløbsplaceringen der anvendes ved indberetningen og derfor skal der på et af vinduerne A696 Skoleforløb med elever eller A699 Elev med skoleforløb anføres en ÅE-rekvirent. 5

6 Hvis der intet anføres vil det default blive UVM. Selv om rekvirenten kræver at der skal være udfyldt en holdident, er det muligt at foretage indberetningen til UVM, selv om holdidenten mangler. Det vil imidlertid resultere i at der kommer en advarsel i forbindelse med indberetningen (på de loglinjer som ikke udskrives automatisk). Oplysningen om ÅE-rekvirent indberettes til UVM, men skolen modtager ikke noget tilskud til disse elever fra UVM. Oplysningerne anvendes i en række af de udskrifter som systemet kan producere i forbindelse med indberetningerne (holdidenten anvendes ikke ved indberetningen til UVM). Ved afvikling af batchjobbet A777 Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelser, kopieres oplysninger om ÅE-rekvirent fra Elev-I- Skoleforløb. Herefter kan man på vinduet B320 ÅE-rekvirentoversigt kan man i et VIS-felt se ÅE-rekvirenten. Ved bestilling af udskrifterne B253 Indberetningsudskrift pr. skoleforløb, skolehjemsårselever og B254 Indberetningsdetail, skolehjemsårselever kan man afgrænse til en given ÅE-rekvirent, og værdilisten indeholder de ÅE-rekvirenter, som findes på vinduet B320 ÅE-rekvirent oversigt. Til at understøtte skolerne i deres opkrævning af rekvirenterne findes de to kvitteringsskrivelser: En foreløbig kvitteringsskrivelse (B507) og en kvitteringsskrivelse (A419). For en nærmere beskrivelse af disse og anvendelsen af dem henvises til vejledningen Kvitteringsskrivelser, skolehjem. Bemærk at hvis man ændrer på ÅE-rekvirenten skal der foretages en supplerende indberetning. Grundlag for indberetning Der kan kun gives skolehjemsårselevbidrag for fuldtidselever, som er bookede. Tilskuddet kan gives, hvad enten der er tale om skolens egne elever eller elever der kun er udlånt til skolehjemmet dvs. gennemfører undervisningen på en anden skole, men bor på skolehjemmet. Grundlaget for skolehjemsårselevbidrag er elevernes booking. I forbindelse med bookingen vil systemet normalt automatisk tilknytte en tilskudsmærkekombination (TMK) til hvert enkelt bidrag. Systemet vælger en TMK af typen SKHJ, som er primær og svarer til den pågældende booking. Der skelnes mellem følgende situationer: Elever under 18 år (U) Forsørgere (F) Almindelige elever (A) 6

7 Hvis der er tale om frafaldstruede elever skal følgende TMKer dog anvendes: SFBET for elever som betaler fuldt for skolehjemsopholdet SFFOR for elever som er forsørgere SFU18 for elever under 18 år En betingelse for, at der udløses skolehjemsårselevbidrag er, at der er tilknyttet en TMK til elevbookingen. Desuden kræves, at de pågældende TMKer er gyldige for den skoleperiode, som skoleforløbet, hvorfra eleven er booket, er en realisering af. Oplysningerne om TMKer og gyldige TMKer leveres fra ministeriet og kan ikke ændres af skolerne. Af TMKen fremgår det, om der skal dannes årselevbidrag for elever med denne kombination Af de gyldige TMKer fremgår det, hvilket CØSA-formål årselevbidragene indberettes på. Systemet danner skolehjemsårselevbidrag for de tirsdage (natten mellem tirsdag og onsdag), eleven er booket efter følgende regler: Der skal kunne gives skolehjemsårselevtilskud til den uddannelse eleven er tilknyttet. Dette fremgår af vinduet A877 Fuldtidsuddannelser (menu: Stamdata Udannelser) Der skal være J til både skolehjem og skolehjemsårselevberettigelse i forbindelse med at eleven placeres på skoleforløbet Tirsdagen skal ligge indenfor den periode eleven er på skoleforløbet 7

8 Den efterfølgende onsdag skal være en skoledag (dvs. eleven forventes at rejse hjem i forbindelse med en ferie) Til det enkelte skolehjemsårselevbidrag knyttes der en TMK efter følgende regler: U anvendes hvis eleven er under 18 år eller først fylder 18 år i løbet af det kalenderkvartal, som tirsdagen ligger i. Desuden skal det skoleforløb eleven er, på være på en skoleperiode, der kan udløse særligt tilskud til elever under 18 år, og eleven må ikke have nogen uddannelsesaftale. F anvendes hvis eleven er markeret som forsørger ved placeringen på skoleforløbet. A anvendes i de resterende tilfælde dvs. hvis eleven ikke opfylder betingelserne for at få U eller F. For langt de fleste elever vil den TMK, systemet foreslår, være korrekt. Her skal skolen således ikke gøre noget. Kun i særlige tilfælde skal skolen sørge for at ændre TMK til den, der svarer til den enkelte elev. Det er meget vigtigt, at dette gøres omhyggeligt, da systemet ikke har nogen mulighed for at kontrollere, om de registrerede oplysninger er korrekte, kun om de er lovlige. Bemærk, at i modsætning til alm. årselevbidrag hvor TMK knyttes til placeringen på skoleforløbet som helhed tilknyttes TMK her til det enkelte bidrag. TMK kan derfor skifte undervejs f.eks. hvis bookingen går over to kvartaler, og eleven fylder 18 år i løbet af det første kvartal. Skoledagskalenderen skal som udgangspunkt være opdateret/ajourført inden skoleforløbene oprettes og eleverne bookes på skolehjem. Hvis der efterfølgende rettes i skoledagkalenderen skal der køres et batchjob B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender for at få rettet skoleforløbene og skolehjemsårselevbidragene til svarende til de nye skoledage. Kontrol af grundlag Skolen skal kontrollere grundlaget for indberetningen, inden den endelige indberetning sendes til undervisningsministeriet (UVM). Til brug for dette er der nogle vinduer og udskrifter i systemet. B311 Elever med skoleforløb med forkert speciale Udskriften viser de elever hvor der ikke er overensstemmelse mellem specialet fra uddannelsesaftalen og de skoleforløb eleven er placeret på i den periode som indberetningen vedrører. En sådan uoverensstemmelse kan typisk opstå fordi der er skiftet speciale på uddannelsesaftalen, efter at eleven er placeret på skoleforløbene. Det er skoleforløbenes oplysninger om speciale der anvendes 8

9 ved indberetning af de skolehjemsårselevbidrag, som er knyttet til elevens bookinger fra den tilsvarende skoleforløbsplacering. Hvis det er uddannelsesaftalens oplysning om specialet som er korrekt hvilket normalt antages at være tilfældet bør eleven således flyttes til andre skoleforløb inden der indberettes årselevbidrag. Hvis det er uddannelsesaftalen der har en forkert oplysninger om speciale, kan det skyldes flere forhold. Der kan være foretaget en fejlagtig registrering i EASY-P, som så naturligvis skal rettes. Der kan imidlertid også være tale om at den formelle uddannelsesaftale, dvs. den der er registreret korrekt i EASY-P, ikke viser det speciale eleven rent faktisk undervises efter. Hvis det er tilfældet, bør man på vinduet B265 Skift uddannelse speciale/skoleforløb sørge for at eleven står med det speciale, der svarer til den faktiske undervisning og dermed til skoleforløbsplaceringerne. A827 Fuldtidselever med ændret grundlag for booking (vindue; menu Skolehjem Skolehjemsårselever): Vinduet viser de elever, hvor der er ændret i beregningsgrundlaget, efter at der sidst er beregnet skolehjemsårselevbidrag. Bemærk at du bør afgrænse vinduet således at det kun omfatter de skolehjemselever, som vedrører den periode du skal til at indberette for. Det gør du ved at sætte vinduet i søgetilstand og i feltet Startdato skrive <dato2 og i feltet Slutdato skrive >dato1, hvor dato1 er startdatoen for indberetningsperioden, og dato2 er slutdatoen for indberetningsperioden. Vinduet viser for de skolehjemselever hvis periode helt eller delvist dækker indberetningsperioden og hvor der er sket en ændring i bookinggrundlaget efter at eleven er booket: om perioden er ændret om beregningsgrundlaget er ændret om eleven er udmeldt om der er tale om en af skolens egne elever eller en elev der er udlånt til skolehjemmet. Skolen skal vurdere, om de foretagne ændringer er korrekte. Hvis det er tilfældet, skal man generere skolehjemsårselevbidraget igen. Dette gøres ved at trykke på knappen Generér skolehjemsbidrag. Herved opdateres skolehjemsårselevbidraget svarende til det nuværende grundlag. Ved hjælp af knapper kan man se oplysninger om de enkelte elevers skoleophold og skolehjemsårselevbidrag. 9

10 Når man er færdig med at ændre oplysningerne, dvs. inden der foretages en endelig indberetning, skal dette vindue være blankt (når man afgrænser som beskrevet ovenfor). A267 Skolehjemsårselevbidrag (vindue; menu Skolehjem Skolehjemsårselever): Med udgangspunkt i en konkret elevbooking viser vinduet de skolehjemsårselevbidrag for en enkelt elev, der er knyttet til dette. Det er muligt at ændre i de TMK, der er knyttet til de enkelte bidrag. A829 Grundlag for skolehjemsårselever: Udskriften viser for den afgrænsede periode (svarende til en indberetningsperiode) de enkelte elevers skolehjemsårselevbidrag, samt oplysninger om de skolehjemselever, som ikke har givet noget årselevbidrag. Udskriften er delt i to dele: I den første del vise oplysninger om de elever, som har givet skolehjemsårselevbidrag. Udskriften er opdelt på interne elever, dvs. elever der også undervises på skolen, og eksterne elever, dvs. elever som kun er udlånt til skolehjemmet. For hver elev vises oplysninger om uddannelse, booking, om der er en uddannelsesaftale, samt det samlede bidrag eleven har givet. For de interne elever markeres det, hvis eleven ikke har holdplaceringer som dækker de tirsdage, hvor der er skolehjemsårselevbidrag. I den anden del vises oplysninger om de elever, som ikke har givet bidrag. For hver elev vises oplysninger om uddannelse, elev, booking og om der er en uddannelsesaftale. Kladdeindberetning Alle indberetninger skal dannes i form af kladder, inden der kan foretages en endelig indberetning. Kladdeindberetninger dannes ved hjælp af batchjobbet A834 Indberetning af skolehjemsårselever. Batchjobbet bestilles på vinduet A101 Bestilling af batchjob og udskrifter (menu System Jobs). Dataudvekslingstypen er SÅE. I forbindelse med at kladdeindberetningen skabes, dannes der nogle loglinjer som fortæller om der er problemer med nogle af de bidrag der behandles. Det gælder som tidligere nævnt, at det er muligt at indberette årselevbidrag til UVM for rekvirenter som kræver holdident selv om der mangler holdident på bidragene. Dette vil fremgå af loglinjerne. Loglinjerne skal inspiceres. Det kan gøres ved på vindue A103 Jobovervågning enten at inspicere loglinjerne ved at anvende højre musetast, eller ved at udskrive dem (tryk på knappen 6. Udskriv log). Manglende holdidenter for ÅE-rekvirenter som kræver holdidenter er fejlsituationer som skal rettes op, inden der udskrives kvitteringsskrivelser til rekvirenterne (B507). 10

11 Når man danner kladdeindberetninger, skal man afgrænse på en sådan måde, at de udskrifter, der produceres i forbindelse med den enkelte kladdeindberetning, danner et grundlag for en grundig og effektiv kontrol af forholdene, svarende til den måde skolen har valgt at organisere arbejdsgangene. Udover perioden, som er en tvungen afgrænsning, kan man også afgrænse til skolehjemsafdeling og på den måde evt. fordele arbejde med at kontrollere grundlaget. Det afgørende er, at kontrollen bør gennemføres af de medarbejdere i administrationen, der har grundlag for at vurdere, om de grundliggende registreringer i EASY er korrekte. I den forbindelse specielt, om der er sat de korrekte parametre ved elevernes placering på skoleforløbene og de korrekte TMKer på selve årselevbidragene. Der er i øjeblikket to udskrifter, som kan benyttes ved kontrollen: B253 Indberetningsudskrift pr. skoleforløb, skolehjemsårselever B254 Indberetningsdetail, skolehjemsårselever B253 Indberetningsudskrift pr. skoleforløb: Udskriften giver på skoleforløbsniveau en oversigt over de indberettede skolehjemsårselevbidrag. Udskriften består af to dele: Den første viser de bidrag, der er/vil blive indberettet til UVM. Denne del kan være tom i forbindelse med en supplerende indberetning. Den anden del viser de data, der udelukkende er dannet for at vedligeholde grundlaget for indberetningen. Der vil kun være data i den sidste del i forbindelse med en supplerende indberetning. B254, Indberetningsdetail, skolehjemsårselever: Udskriften viser detailoplysninger om de enkelte poster i en indberetning. Udskriften vil således være meget omfattende, hvis den udskrives for hele en indberetning. Skolen bør bruge udskriften til at få oplysninger om de skoleforløb, hvor man har behov for at kontrollere forholdene nærmere, efter at man har kontrolleret udskriften B253, Indberetningsudskrift pr. skoleforløb, skolehjemsårselever. Ved bestilling af udskrifterne B253 Indberetningsudskrift pr. skoleforløb, skolehjemsårselever og B254 Indberetningsdetail, skolehjemsårselever kan man afgrænse til en given ÅE-rekvirent, og værdilisten indeholder de ÅE-rekvirenter, som findes på vinduet B320 ÅE-rekvirent oversigt. B254 Indberetningsdetail, skolehjemsårselever kan bestilles så der kun udskrives de elever, der er ændringer på - også selvom der ikke længere er bidrag på eleven. 11

12 På vinduet A512 Kladdeindberetninger (menu System Generel indberetning), kan man se hvilke indberetningskladder, der ligger i systemet (denne type indberetning har dataudvekslingstypen SÅE). Ved hjælp af tre knapper på vinduet kan man se indholdet af en indberetningskladde, udskrive kladden og godkende den. Den sidste knap skal benyttes, når man vil gøre en kladdeindberetning, som er afgrænset til en periode, til en endelig indberetning. Skolen kan vælge, at de kladdeindberetninger der kun afgrænses til en periode automatisk godkendes. Se herom under Endelig indberetning. Kladderne slettes automatisk efter et bestemt antal dage, som skolen selv fastsætter. Oplysning om, hvornår indberetningskladder automatisk skal slettes, registreres på vinduet A514 Indberetningstyper (menu System Generel indberetning). En indberetningskladde slettes desuden automatisk, hvis man bestiller en ny indberetning med præcis de samme afgrænsninger. 12

13 Endelig indberetning Indberetningskladder, der kun er afgrænset til de tvungne afgrænsninger (her periode), kan godkendes og på den måde blive til endelige indberetninger. Godkendelsen kan, afhængigt af hvad skolen vælger (og registrerer i systemet) ske automatisk, når der dannes en sådan kladdeindberetning, eller manuelt. Uanset om man bruger det ene princip eller det andet, vil godkendelsen af en kladdeindberetning, som dermed gør indberetningen endelig, automatisk medføre, at indberetningen bliver sendt af sted. Oplysning om indberetningskladder automatisk skal godkendes, kan skolen selv registrere i systemet på hver type af indberetning. Dette gøres (typisk af skolens systemadministrator) på vinduet A514 Indberetningstyper (normale brugere bør ikke have adgang til dette vindue) (menu System Generel indberetning). Bemærk, at hvis man anvender automatisk godkendelse, vil alle de kladdeindberetninger, man bestiller udelukkende med tvungne afgrænsninger, automatisk blive godkendt og sendt af sted. Det betyder, at man ikke kan nå at kontrollere data. Denne facilitet bør derfor kun anvendes hvis skolen i forbindelse med kontrollen altid anvender en af de ikke tvungne afgrænsninger. 13

14 På vinduet A513 Endelige indberetninger (menu System Generel indberetning), kan man se hvilke endelige indberetninger, der ligger i systemet (denne type indberetning har dataudvekslingstypen SÅE). Ved hjælp af tre knapper på vinduet kan man se indholdet af en endelig indberetning, udskrive indberetningen og gensende indberetningen, hvis der er gået noget galt med den første afsendelse. På udskriften A419 Kvitteringsskrivelse, skolehjem ses indholdet af et antal sammenhængende (oprindelige plus supplerende) årselevsindberetninger for skolehjemselever. For hver ÅE-rekvirent vises, hvilke ÅEbidrag der er indberettet for denne rekvirent. Udskriften kan bestilles manuelt som alle andre udskrifter, men den vil altid blive bestilt automatisk ifm. godkendelse af en indberetning, således at der dannes en udskrift for hver rekvirent i indberetningerne. Udskriften kan ikke bestilles for ÅErekvirenten UVM. Endelige indberetninger kan ikke slettes fra systemet. Oplysning om de skolehjemsårselevbidrag, der er indberettet, kan ses på vinduet A268 Indberettet skolehjemsårselev (menu Skolehjem Skolehjemsårselever). 14

15 Supplerende indberetninger Selv om skolen har været omhyggelig med kontrollen af datagrundlaget, inden den endelige indberetning afsendes kan det ske, at man bagefter opdager en fejl, som skulle være rettet, inden indberetningen blev sendt f.eks. ændring af en ÅE-rekvirent som skolen først efter indberetningen får besked om. Skolen har så mulighed for at sende en supplerende indberetning, som angiver tillæg/fradrag i forhold til den tidligere indsendte endelige indberetning. Dette gøres på helt samme måde, som ved bestillingen af den endelige indberetning. Dvs. man bestiller en kladdeindberetning udelukkende afgrænset til den samme periode, som den allerede afsendte endelige indberetning og godkender denne. Systemet kan selv se, at der tidligere er foretaget en endelig indberetning for den pågældende periode, og vil derfor automatisk konvertere den nye indberetning til en supplerende indberetning. Der dannes en indberetning helt svarende til den tidligere endelige indberetning og systemet sammenligner både på sum-niveau (det niveau der indberettes) og på detail-niveau (de enkelte elevers årselevbidrag), om der er forskelle i de to indberetninger. Der vil være forskelle i følgende situationer: Den nye indberetning indeholder en post, som ikke findes tilsvarende i den oprindelige indberetning f.eks. på en anden uddannelse Den oprindelige indberetning indeholder en post, som ikke findes i den nye indberetning Der er forskel på årselevbidrag for poster med den samme nøgle i de to indberetninger 15

16 To tilsvarende poster i de to indberetninger er ens, men grundlaget er ikke det samme (f.eks. er der fjernet en elev og samtidig kommet en ny elev til) De steder, hvor der er forskelle på indberetningsniveauet, indberettes disse forskelle. Alle oplysningerne om forskelle på detail-niveau overføres til indberetningstabellerne således, at grundlaget for indberetningen ajourføres, selv om der evt. ikke indberettes noget (jf. type 4.). Bemærk således, at hvis skolen ved en fejl har fået indberettet bookinger for en elev og glemt at indberette bookinger for en helt tilsvarende elev - dvs. totalt har indberettet et korrekt antal skolehjemsårselever af den pågældende type - bør der foretages en supplerende indberetning. Den supplerende indberetning sender ingen oplysninger til UVM, men sørger for at ajourføre grundlaget for indberetningen. Revisorerklæringsblanket Skolen skal anvende en revisorerklæringsblanket, som udsendes fra UVM. Den kan findes via LINKS på EASY-webben. 16

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen XPRS, prøveplan Sidst opdateret 30-10-2013/version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration under XPRS. Du kan

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Opdateret 2016 Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Sidst opdateret 17-01-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen

Sidst opdateret 17-01-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Skolepraktik Sidst opdateret 17-01-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009

LUDUS SUNDHED. LUDUS Sundhed og masser af udfordringer INDHOLD. Ingen aftale om LUDUS Sundhed NR. 10 - JANUAR 2009 LUDUS SUNDHED NR. 10 - JANUAR 2009 INDHOLD Finansiering af LUDUS Sundhed SOSU Aktivitetsopgørelse SOSU Aktivitetsopgørelse - Elektronisk indberetning Arbejdsgrupper Status Kontakt LUDUS Sundhed og masser

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Indhold 1. Skærmbilleder... 2. 1.2 Studerendes rammer... 2 1.3 Tilmelding... 5

Indhold 1. Skærmbilleder... 2. 1.2 Studerendes rammer... 2 1.3 Tilmelding... 5 STADS Nyt i STADS 13.4 Af: Mette Bloch Indhold 1. Skærmbilleder... 2 1.1 Optagelse... 2 1.2 Studerendes rammer... 2 1.3 Tilmelding... 5 1.4 Planlægning... 6 1.5 Resultater... 6 1.6 Uddannelsernes struktur...

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere