Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!"

Transkript

1 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014

2 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj 2014 Kildemateriale Statistisk materiale fra Danmarks Statistik 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, Statistiske efterretninger, Befolkning og Valg, Danmarks Statistik, , 2008, 2004, 2000 Kirkeministeriets hjemmesides statistikoplysninger: kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal.html og øvrige statiske oplysninger fra Statistiske oplysninger vedrørende menighedsråd er hentet fra Kirkefondet Peter Bangs Vej Frederiksberg tlf Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Introduktion... 4 Vigtigt vedr. det statistiske materiale...4 Danmarks befolkning... 5 Befolkningens sammensætning...5 Indvandrere og efterkommere...8 Til eftertanke...9 Det kirkelige landskab Folkekirkens struktur Sognene i Danmark Til eftertanke Medlemskab af folkekirken Til eftertanke Befolkningsbevægelser Befolkningsbevægelser Til eftertanke Børn og unge Børnetallet Til eftertanke Husstande Husstandstyper Til eftertanke Husstande efter indkomst Husstandsindkomster Bruttomedianindkomst Husstande med bil Boligtyper Til eftertanke Arbejdsstillinger Arbejdsstillinger Pensionister og efterlønsmodtagere Arbejdsløshed Personer under uddannelse Til eftertanke Uddannelse og erhverv Højeste fuldførte uddannelse Beskæftigelse blandt indbyggerne Til eftertanke Side 3

4 Introduktion Denne landsanalyse er udarbejdet på grundlag af Kirkefondets Sognestatistik, et statistisk materiale fra ene 1990, 1993, 1996, 2000 og 2004, det sognestatistiske materiale fra 2008 og 2011, som er udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet og tal fra Danmarks Statistik fra om folkekirkemedlemskab, befolkningen i sogne, kirkelige handlinger mv. Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmark, - med et kirkeligt perspektiv! Demografisk viden har stor værdi for forståelsen af det samfund, som vi lever i. Det statistiske materiale, som Kirkefondet udarbejder, bliver rigtig interessant, n man bevæger sig på sogneniveau, fordi de danske sogne er meget forskellige fx i forhold til geografisk beliggenhed og størrelse, infrastruktur, befolkningssammensætning, kulturelle tilbud og sociale netværk samt i forhold til folkekirkemedlemsskab. En demografisk analyse på sogneplan giver menighedsrådene konkret kendskab til sognets befolknings-sammensætning og dermed et stykke værktøj at pejle efter i forhold til at skulle udvikle netop deres kirke og sogn. I analysen henvises til talmaterialets tabeller 1-7. Det er et omfattende tabelmateriale og er derfor ikke vedlagt, men det kan dog rekvireres ved henvendelse til Kirkefondet. Vigtigt vedr. det statistiske materiale Følgende skal præciseres vedrørende anvendelsen af de statistiske oplysninger: Der er i visse tilfælde mindre uoverensstemmelser mellem de tal, der er offentliggjort i Danmarks Statistiks statistikbank og de tal, der er offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside. Det skyldes bl.a. forskellige opgørelsestidspunkter og -kriterier. I denne analyse benyttes hovedsageligt tallene fra statistikbanken. Mht. folkekirkemedlemskab for Danmark kan de nyeste tal slås op på Kirkeministeriets hjemmeside eller i statistikbanken, hvor de opdateres kvartalsvis. Vi må tage forbehold for egentlige fejl i Danmarks Statistiks materiale. Tallene for 2011 er offentliggjorte i foret 2012, og vi har undervejs konstateret enkelte fejl, som vi løbende gør Kirkeministeriet og Danmarks Statistik opmærksomme på. Hvor der er tale om beregninger, der gælder udviklingen over et, er et 2010, idet opgørelsen er foretaget Hvor der er foretaget ændringer i beregningsformen i forhold til tidligere, er der undervejs gjort opmærksom på det. Side 4

5 Danmarks befolkning Oplysningerne om befolkningen i det følgende hviler på det statistiske materiales tabel 1. Det er opgjort pr. 1. januar i de udvalgte, fordelt på alder og køn. Der refereres i dette afsnit til 2011-tallene som nutid. Tabellen er delt op i 16 aldersgrupper, og for hver gruppe er angivet det samlede indbyggertal og fordeling på personer af dansk herkomst og indvandrere/efterkommere af indvandrere, samt folkekirkemedlemskab, også fordelt på disse grupper. Befolkningens sammensætning Der bor pr i alt personer i Danmark, fordelt på kvinder og mænd. På landsplan er der altså lidt flere kvinder (50,5 %)end mænd (49,5 %), hvilket skyldes, at kvinder generelt lever længere end mænd. Som det kan ses på diagrammet nedenfor, er der dog gange, hvor forskellen er større. Kønsfordelingen i Danmark % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mænd Kvinder 0% Side 5

6 Befolkningsprofilen i Danmark ,7% 4,0% 7,1% 5,9% 5,9% 6,2% 6,6% 6,4% 6,3% 6,0% 6,6% 5,6% 7,4% 6,1% 7,2% 7,0% Fordelingen mellem de forskellige aldersgrupper fremg af diagrammet ovenfor. Som det ses, er der en nogenlunde ligelig fordeling af aldersgrupperne med undtagelse af gruppen af ige, som er en smule mindre end de øvrige. Befolkningsudviklingen Antal indbyggere Ovenstående diagram beskriver befolkningsudviklingen i perioden siden Man kan groft inddele udviklingen i 3 hovedtræk: Beskeden udvikling, fald eller stigning. Beskeden udvikling: Side 6

7 Følgende aldersgrupper har haft meget lille et fald eller stigning: 0-4, 35-39, samt Der har naturligvis været en vis bevægelse hen over rækken, men set fra udgangspunktet i 1996 og frem til 2011, har der relativt set ikke været den store udvikling. Eksempelvis er antallet af 0-4 ige faldet med personer, og selv om det lyder af mange, er det blot svarende til et fald på 5,2 % siden udgangspunktet i De ige har haft nogle udsving i perioden, men er med personer i 2011 endt nogenlunde på samme antal som udgangspunktet i 1996, hvor der var personer i aldersgruppen. Det svarer til en stigning på 3,1 % siden udgangspunktet i Aldersgruppen har en lille stigning på personer i forhold til udgangspunktet i 1996, mens gruppen af ældre over 75 er steget en smule med personer. Samlet er befolkningen over 70 steget med 7,3 % siden udgangspunktet i Fald: Antallet af personer i aldersgruppen faldt med hele 19,3 % i perioden fra , men i 2011 er billedet vendt og aldersgruppen har haft en pæn fremgang, således at faldet siden udgangspunktet i 1996 er reduceret til 11,2 %. Antallet af personer i aldersgrupperne mellem er faldet temmelig markant i løbet af 15-sperioden. Nedenstående skema giver et billede af, hvor stort faldet har været. Aldersgruppe Faldet med antal personer Fald i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,4 % ,1 % Samlet set er gruppen unge voksne faldet med hele personer. Stigning: Aldersgrupperne 5-9, og har alle oplevet nogen stigning i løbet af 12- sperioden, men de mest markante stigninger finder man i aldersgrupperne 10-14, Nedenstående skema viser væksten i antallet af børn og unge fra Der er samlet set blevet personer flere i skole- og gymnasiealderen siden Aldersgruppe Øget med antal personer Stigning i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,9 % ,1 % ,6 % Ser man på de lidt ældre gange, har disse også oplevet en vækst i antal. Nedenstående skema viser tydeligt den massive stigning i antallet af personer mellem 55-69, hvor der er i alt er blevet personer flere siden Aldersgruppe Øget med antal personer Stigning i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,3 % ,5 % ,2 % Side 7

8 Indvandrere og efterkommere Definitionen på indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Oprindelsesland for hhv. indvandrere og efterkommere fremg ikke af det sognestatistiske materiale, men ifølge oplysninger fra Indvandrere i Danmark 2013 fra Danmarks Statistik stammer 65 % af samtlige bosiddende udlændinge (indvandrere og efterkommere) fra ikke-vestlige lande. I den danske befolkning er der pr i alt 7,6 % indvandrere og 2,4 % efterkommere. Samlet set har 10 % af befolkningen i 2011 altså en anden baggrund end etnisk dansk. Dette svarer til personer. Nedenstående skema viser, hvilke aldersgrupper, de nye danskere tilhører. Som det ses, finder vi de fleste indvandrere i aldersgrupperne over 20 og de fleste efterkommere i aldersgrupperne fra Befolkningens herkomst % 90% 80% 70% Indbyggere 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Efterkommere Indvandrere Danskere Side 8

9 Antallet af personer med udenlandsk baggrund har været stigende gennem de seneste og som det ses af nedenstående diagram, er det særligt i perioden , at denne befolkningsgruppe er vokset markant, faktisk med hele 70 % i forhold til udgangspunktet i Herefter flader kurven lidt ud frem til 2011 og i denne 7-s periode er der kun tale om en vækst på 25 % i forhold til 2004-tallet. Udvikling i antal udlændinge i Danmark Antal personer Til eftertanke Med hensyn til landets ældre borgere er det værd at notere, at Danmarks Statistik ansl, at 18 % af de ældre over 65 på landet og 26 % af de ældre i byen er så lidt mobile, enten af fysiske eller andre sager, at de kommer ud af deres bolig mindre end 5 gange ligt. Det betyder statistiks set, at mange ældre mennesker muligvis ikke kan eller vil gøre brug af tilbud uden for deres hjem og derfor heller ikke af kirkens tilbud om gudstjenester, ældremøder osv. Stigningen i andelen og antallet af personer med anden etnisk baggrund end dansk betyder, at også den virkelighed, som folkekirken agerer i forandrer sig. Der er meget stor forskel på, hvor mange udlændinge, der bor i de enkelte sogne og også på udlændingenes herkomst. Der vil være sogne, hvor langt størstedelen af udlændingene har baggrund i ikke-kristne kulturer, mens andre sogne kan have overvægt af vestlige udlændinge fx i Sønderjylland, hvor mange udlændinge har tysk baggrund. Man bør holde for øje, at indbyggere med udenlandsk baggrund ofte ikke er opvokset i Danmark og ikke nødvendigvis har samme skolegang og normer bag sig som den øvrige befolkning, ligesom de ikke har et naturligt tilhørsforhold til den danske folkekirke. Side 9

10 Det kirkelige landskab Nedenstående oplysninger vedrørende folkekirkens struktur stammer fra Kirkeministeriets hjemmeside og er blot uddrag herfra. Ønskes der yderligere oplysninger, henvises til Alle tal vedrørende geografiske og befolkningsmæssige størrelser er hentet fra Danmarks Statistik. Folkekirkens struktur Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter: Fyns Stift Haderslev Stift Helsingør Stift Københavns Stift Lolland-Falsters Stift Ribe Stift Roskilde Stift Viborg Stift Aalborg Stift Århus Stift I hvert stift er biskoppen den øverste myndighed i gejstlige anliggender. Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger, præstelønninger og fører tilsyn med præsterne samt med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og er også klageinstans i sager i forhold til disses afgørelser. I hvert stift sidder et stiftsråd bestående af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provstier, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti i stiftet. Stiftsrådet fastlægger udvalgsstrukturen, bestyrer kirkernes og præsteembedernes kapitaler og drøfter forskellige emner vedrørende det kirkelige liv i stiftet. Derudover kan stiftsrådet udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne på maksimalt 1 % af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan fx bruges inden for formidling af kristendom, kommunikation mellem stift, menighedsråd og provster eller forskellige udviklingsprojekter. Hvert stift er opdelt i et antal provstier, der udgør rammen om den økonomiske koordinering mellem sognene i provstiet, samarbejdet mellem sognene og tilsynet med menighedsråd, kirker og kirkegde i provstiets sogne. Provstiernes størrelse varierer meget og der kan være alt fra 6 42 sogne i et enkelt provsti. Ofte er det i landområder, at der er mange sogne i provstierne. Provsten fører desuden tilsyn på biskoppens vegne med præsterne i provstiet og tilrettelægger den præstelige betjening af sognene i forbindelse med ferier, fridage og sygdom blandt præsterne. I hvert provsti nedsættes et provstiudvalg bestående af 4-6 personer inklusive provsten, og dette udvalg har ansvaret for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Det betyder bl.a., at man fastsætter rammerne for kirkekassernes budgetter, herunder hvor store beløb, der skal udskrives i skat til de lokale kasser. Der er i dag 105 provstier i Danmark. Inddelingen af Danmark i sogne er en af vores ældste administrative enheder, som oprindeligt blev fastlagt geografisk bl.a. af hensyn til tiendeafgifter og andre skatter til kirken og kongen. Der oprettes Side 10

11 og nedlægges stadig sogne om end ikke så ofte. Dette sker ved bekendtgørelse fra Kirkeministeriet iht. Kgl. resolution. Sognene anvendes i en kirkemæssig administrativ sammenhæng og som en praktisk underopdeling af kommunerne. Pr er der sogne i Danmark og kirker, hvoraf ca. ¾ er fra før reformationen. Tidligere var der i nogle sogne, som havde mere end 1 kirke, oprettet kirkedistrikter, men disse blev pr udskilt som selvstændige sogne. Hvert sogn har som hovedregel et menighedsråd, der styrer sognets kirkelige og administrative anliggender, herunder ansvar for kirken og kirkegden, og fungerer som arbejdsgiver for kirkefunktionærerne i sognet. Menighedsrådet best af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præster. Antallet af menighedsrådsmedlemmer fastsættes på baggrund af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Gennemsnitsalderen for valgte medlemmer til menighedsrådet var ved det seneste valg i november 2012 på 58,8 og for fødte medlemmer (præster og medarbejderrepræsentanter) på 49,6. I dag er 76 % af menighedsmedlemmerne over 50 og blot 6 % er under 40. Nogle sogne har valgt at have et fælles menighedsråd. I forbindelse med menighedsrådsvalget i november 2012 valgte 165 menighedsråd at slå sig sammen med andre og blev til 74 menighedsråd. Der er pr i alt menighedsråd i Danmark. Sognene i Danmark Antallet af sogne i Danmark er faldet fra 2000 og frem til Dengang var der sogne og pr var der Der blev i perioden totalt set blevet 7 sogne færre, men det var resultatet af såvel oprettelser af nye sogne som sognesammenlægninger. I 2009 blev der fx nedlagt 8 sogne hhv. 5 i København, 2 i Herning og 1 i Favrskov. Der kom også 3 nye sogne til hhv. et i hver af de tre kommuner København, Herning og Viborg. Med førnævnte udskilning af kirkedistrikterne til selvstændige sogne tog antallet af sogne pr taget et gevaldigt hop og antallet blev øget med 71 til i alt sogne. Siden da har sognesammenlægning af 7 sogne på Vesterbro bragt antallet ned på Landets befolkningsrigeste sogn var ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik pr Glostrup Sogn med indbyggere. Men efter sammenlægning af sognene på Vesterbro, er der næsten dobbelt så mange indbyggere i det nye Vesterbro Sogn, nemlig personer, hvilket gør det til Danmarks nye befolkningsrigeste sogn. Landets mindste sogn i befolkningsmæssig forstand er Bågø Sogn med blot 25 indbyggere. Arealmæssigt er Christians Ø Sogn det mindste med 0,40 km2, mens Brande Sogn (Ikast-Brande Kommune) er det største med 156,7 km2. Nedenstående diagram over udviklingen i sognenes størrelse gennem de seneste 10 fortæller bl.a., at der bliver flere små sogne med bare 499 indbyggere eller derunder. Der er pr i alt 610 sogne med under 500 indbyggere mod 525 i Med andre ord ser det ud til, at de små sogne affolkes og bliver mindre og mindre. Det giver dog et statistisk udsving, at de tidligere kirkedistrikter er udskilt til sogne, da disse nye sognes indbyggere tidligere talte med i et andet sogn, men altså nu tælles i det nye selvstændige sogn. I 2010 var der 543 sogne med under 500 indbyggere og i 2011 var det steget til 592, altså en stigning på 49 sogne, hvoraf en del kan tilskrives de tidligere kirkedistrikter. Antallet af sogne med indbyggere har været nogenlunde jævnt i perioden , hvor udgangspunktet var 452 sogne, men i perioden fra er antallet steget til 462 sogne. Side 11

12 De mindre og mellemstore sogne med indbyggere har alle oplevet en tilbagegang i antal fra 703 i 2000 til 675 i 2010 med en nogenlunde ligelig fordeling i nedgangen mellem de to grupper. Antallet af denne størrelse sogne er faldet yderligere pr til 650 sogne. De større sogne med indbyggere har haft nogen fremgang frem til 2008 og så er antallet faldet igen. Pr er der 337 større sogne mod 349 i Antallet af meget store sogne med over indbyggere er i perioden steget fra 94 i 2000 til 121 pr Udviklingen i sognenes størrelse Antal sogne Under og derover Antal indbyggere De 3 største sogne i Danmark pr er: Vesterbro Sogn, indbyggere (nyt sogn, derfor intet tal for 2013) Glostrup, indbyggere (+ 196 personer siden 2013) Kingo-Samuel Sogn, indbyggere (+ 195 personer siden 2013) Som det ses, fortsætter væksten i Danmarks befolkningsrigeste sogne. Til eftertanke I Danmark har vi kirker fordelt i de sogne. I nogle sogne er der behov for mere end en kirke, og i andre sogne har man måske egentlig en kirke i overskud. I nogle sogne kan man sagtens gøre tingene selv, mens andre sogne vil have stort udbytte af at samarbejde med et eller flere andre sogne fx om løsning af praktiske opgaver, ideudvikling eller noget helt tredje. De mange menighedsrådssammenlægninger viser, at flere og flere menighedsråd bliver bevidste om fordelene ved at samarbejde på tværs af sognegrænserne. N det kirkelige landskab er så varierende, betyder det, at vi ikke kan nøjes med en enkelt drejebog til det perfekte sogn, fordi det har så stor betydning for menighedsrådets og kirkens opgaver, hvilken befolkning, man henvender sig til og hvilke muligheder, lokalområdet i øvrigt byder på. Side 12

13 Fuldstændig ligesom virksomheder laver SWOT-analyser, forud for planlægningen af, hvilke produkter, der kan svare sig at sende på markedet, ligeså bør menighedsrådene gøre sig klart, hvilken sammenhæng, de opererer i for at få bedst mulig udbytte ud af ressourcerne. Side 13

14 Medlemskab af folkekirken Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr er 78,4 %. En tommelfingerregel siger, at folkekirkemedlemsprocenten hvert normalt falder med ca. 0,5 %. Pr var medlemsprocenten 79,8 %, og medlemsandelen er faldet med 0,7 % ligt de seneste to. Det absolutte medlemstal er p.t. på personer ud af et samlet befolkningstal på indbyggere. I 1990 var 89,3 % af befolkningen medlem af folkekirken svarende til i alt personer Medlemstallet i folkekirken - Stift for stift Andele af befolkningen i procent Københavns Stift Helsingør Stift Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Fyens Stift Aalborg Stift Viborg Stift Århus Stift Ribe Stift Haderslev Stift Danmark Som det kan ses af ovenstående graf, har der på landsplan været et jævnt fald i folkekirkemedlemsskabet i samtlige danske stifter siden 1990, og nogle steder i landet falder medlemstallet hurtigere end andre. Københavns Stift har det hastigst dalende medlemstal af alle med gennemsnitsfald på 0,8 % om et i de seneste 20, og pr er folkekirkemedlemsskabet helt nede på 60,9 % af den samlede på befolkning. Fortsætter den udvikling, vil over halvdelen af stiftets befolkning i løbet af bare14 stå uden for folkekirken. Fra 2013 til 2013 er andelen dog kun faldet med 0,7 %. Andre steder i landet g udviklingen betydeligt langsommere. I Viborg Stift har man p.t. har landets højeste medlemsandel med 87,3 % og har gennem de seneste 20 oplevet et fald i folkekirkemedlemskabet med 0,3 % ligt. Fra 2013 til 2014 er andelen dog faldet med 0,5 %. Der er naturligvis fortsat mange, som bliver meldt ind i folkekirken. De typiske indmeldelser sker ved barnedåben i 0-1 s alderen, og så igen i forbindelse med konfirmationen ved s alderen. Side 14

15 Indmeldelser Dåbsalder Konfirmationsalder Årets indmeldelser i alt Men nedgangen i folkekirkemedlemsskabet er dog en realitet og forklaringen skal findes flere steder. Lige som medlemsprocenten er også dåbsprocenten faldet i løbet af de sidste 20. I 1990 var dåbsprocenten på landsplan 80,6 %, men i 2012 var denne andel faldet til 65,6 %. Også her ligger Københavns Stift i bund med en dåbsprocent på blot 42,5 %, hvilket er et fald på 3,8 % siden Dåbsprocenten opgøres for børn, der er født i et bestemt, på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1. Man regner desuden med, at cirka 90 % af dem, der dør, var medlem af folkekirken, mens altså kun under 70 % af dem, som bliver født, bliver døbt og dermed medlem af folkekirken.endelig er det også værd at bemærke, at konfirmationsprocenten er faldet fra 80 % i 1998 til 70 % i De nyeste tal viser dog en stigning i 2011, hvor konfirmationsprocenten er på 73 %, mens 71 % blev konfirmeret i 2012 og Der ud over sker der ligt en del udmeldelser af folkekirken. Antallet af udmeldelser omfatter ikke det frafald, der sker i forbindelse med dødsfald. Udmeldelser af folkekirken Antal personer Ovenstående diagram viser med al tydelighed også, at antallet af udmeldelser af folkekirken er stadigt stigende. I 2009 skete der en større vækst i antallet af udmeldelser, men helt så dramatisk ser det ikke ud for 2010, hvor der var en del færre udmeldelser end i I absolutte tal var der i 2009 i alt personer, som meldte sig ud af folkekirken, mod personer i I 2011 steg antallet af udmeldte til , og i 2012 ses en markant stigning til det højeste antal udmeldelser nogensinde med personer. I 2013 er antallet af udmeldelser dog faldet til personer. Ser man nærmere på, hvilke aldersgrupper, som melder sig ud af folkekirken, viser der sig et billede af, at det frem til 2011 især var de unge voksne fra alderen til og med de midaldrende på 45-49, som meldte sig ud af folkekirken. I 2012, hvor der skete en næsten Side 15

16 eksplosiv vækst i antallet af udmeldelser, ses det af diagrammet, at udmeldelserne breder sig til de ældre aldersgrupper også. 100 Udviklingen i medlemskabet af Folkekirken Befolkningen i pct Ovenstående diagram viser udviklingen i folkekirkemedlemsskabet i % i perioden fordelt på aldersgrupper. Procentandelen af folkekirkemedlemmer stiger med alderen. De 0-4 iges lave medlemsandel skyldes bl.a., at dåbsalderen relativt set stiger i disse, men indeholder som nævnt også et reelt fald i dåbstallet. Helt i tråd med foregående diagramover udmeldelser, er det især aldersgrupperne mellem 20-39, der tegner sig for det største fald over 12-s perioden. De øvrige aldersgrupper følger stort set samme udvikling med et mindre fald over ene. Kigger man nærmere på kønsfordelingen i folkekirkemedlemsskabet i 2011 er procentandelen er højere blandt kvinder (82,2 %) end blandt mænd (78,6 %) og forskellen viser sig særligt fra cirka 15 og opefter. Folkekirkemedlemskabet fordelt på køn Mænd Kvinder Andel af befolkningsgruppen i pct Side 16

17 Folkekirkemedlemskabet - dansk herkomst Procentandel af befolkningen med dansk baggrund Diagrammet ovenfor viser, at folkekirkemedlemsskab trods alt fortsat hører til skik og brug for langt de fleste indbyggere af dansk herkomst. Medlemsprocenten blandt disse er på 88,2 % på landsplan. Dette svarer dog til et fald på 2,9 % siden 2004, hvor medlemsprocenten var 91,1 %. Selv om medlemsprocenten blandt indbyggere af dansk herkomst fortsat er høj, så viser tallene en udvikling, hvor færre benytter kirken til at markere livets særlige dage; Dåb, konfirmation og bryllup. Som nævnt er dåbsprocenten er faldet til 67,6 %, konfirmations-procenten er faldet fra 80 % i 1998 til 71 % i 2012, og antallet af kirkelige vielser er faldet med 34 % i løbet af 6 fra vielser i 2006 til vielser i Til sammen-ligning blev foretaget borgerlige vielser i 2006 mod borgerlige vielser i 2012 svarende til et fald på 13 %. Nedenfor en skematisk oversigt over udvalgte s dåbs- og konfirmationsprocenter Konfirmations procent Dåbsprocent 78,8 77,2 75,5 74,5 72,1 67,6 65,6 - I følgende skema ses udviklingen i antallet af kirkelige vielser og kirkelige velsignelser af borgerligt viede Vielser Velsignelser Ser man på antallet af kirkelige begravelser og bisættelser i 2013 svarer tallene til, at ca. 83 % af alle, der døde i Danmark, blev begravet under medvirken af en præst fra folkekirken. I 2012 var andelen ca. 86 %. Side 17

18 Folkekirkemedlemsskabet blandt indbyggere af udenlandsk herkomst 2011 Procentandel af befolkningen af udenlandsk herkomst Endelig er der et diagram, som i aldersgrupper viser, hvor stor en procentdel af indvandrere og efterkommere af indvandrere, der tilhører folkekirken. På landsplan er 11 % af alle indvandrere og efterkommere medlemmer af folkekirken, og medlemskabet er højest blandt personer, der er over 50. Det kan tilføjes, at man normalt regner med, at % af alle indvandrere kommer fra kristne kulturer, men det er i den forbindelse væsentligt, at de færreste af de kristne indvandrere kommer fra kulturer med en evangelisk-luthersk kirke. Der er således langt flere kristne indvandrere i Danmark, end folkekirkemedlemskabet giver udtryk for. Til eftertanke Den danske folkekirke er langsomt ved at miste fodfæste i den danske befolkning. Medlemsprocenten er støt dalende i hele landet; dåbsprocenten falder og antallet af udmeldelser stiger. Det er eksempelvist kun i 1 ud af landets 10 stifter, at dåbsprocenten er på 80 % eller derover. Særligt i nærheden af hovedstaden er folkekirkemedlemskab ikke længere en selvfølge. Dette har delvist en naturlig sag i form af en større andel indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk og dermed uden tilhørsforhold til den danske folkekirke. Der ud over skyldes faldet i folkekirkemedlemskabet også faldet i antallet af børn, som døbes samt et stigende antal udmeldelser. De fleste udmeldelser sker i København Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift og Århus Stift. Hvad er så baggrunden for den dalende tilslutning til folkekirken hos indbyggere af dansk herkomst? - Generelt traditionsforfald? - Besparelse ved ikke at betale kirkeskat? - Bliver vi mere os selv nærmest og kan ikke se, at kirkens diakonale funktioner kommer os ved? - Frafald til andre religioner/kirkesamfund? - Har efterkrigsgenerationen og deres børn oplevet så stort velfærdsløft, at man ikke ved, hvad det vil sige at mangle og derfor ikke har brug for et sted at være fælles? Side 18

19 - Har psykologer/terapeuter erstattet præstens rolle som sjælesørger? - Formidler kirken sit budskab godt nok? - Uenighed i folkekirkens retning? Årsager og forklaringerne kan være mange, men det store spørgsmål er vel nok, om og hvad folkekirken kan gøre for også i fremtiden at eksistere som reel folkekirke med overvejende flertal af medlemmer i befolkningen. Side 19

20 Befolkningsbevægelser Tabelmaterialets tabel 2 fortæller om befolkningsbevægelser ved opgørelserne i 1996, 2000, 2004, 2008 og Der refereres i dette afsnit til 2011-tallene som nutid. Alle tallene er opgjort for et og gælder for et før optællingsdagen, således at 2011-tallene er for et Tabellen angiver både de absolutte tal og desuden procentvise beregninger på baggrund af folketallet pr. 1. januar i opgørelseset. Befolkningsbevægelser Som det kan ses af nedenstående diagram, har Danmark i de seneste 15 haft en nettotilgang i befolkningstallet. Dette skyldes dels et fødselsoverskud altså at der fødes flere, end der dør og et overskud af indvandrede i forhold til udvandrede. Tallene for hhv. fødte og døde viser et mindre og jævnt fald i antal i løbet af perioden, mens billedet for ind- og udvandrede er noget mere broget. I perioden (1996) har der været en forholdsvis stor indvandring på personer, men både i 1999 (2000) og i 2003 (2004) har indvandringen været betydeligt lavere omkring 20 % lavere for begge stal. I 2007 (2008) stiger antallet af indvandrede igen markant og ender en smule højere end niveauet i 1995, og i 2010 (2011) ser vi en yderligere stigning og antallet af indvandrere var dette på personer. Antallet af udvandrede var på personer i 1995 (1996) og steg med 19,4 % i 1999 (2000) til personer. Herefter har udviklingen i antal udvandrede været mere stabil med en mindre vækst i 2003 (2004) og et mindre fald i 2007 (2008). I 2010 (2011) steg antallet til og dermed til det højeste i perioden Befolkningsbevægelser Antal personer Fødte Døde Indvandrede Udvandrede Netto tilgang Side 20

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere