Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!"

Transkript

1 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014

2 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj 2014 Kildemateriale Statistisk materiale fra Danmarks Statistik 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, Statistiske efterretninger, Befolkning og Valg, Danmarks Statistik, , 2008, 2004, 2000 Kirkeministeriets hjemmesides statistikoplysninger: kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal.html og øvrige statiske oplysninger fra Statistiske oplysninger vedrørende menighedsråd er hentet fra Kirkefondet Peter Bangs Vej Frederiksberg tlf Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Introduktion... 4 Vigtigt vedr. det statistiske materiale...4 Danmarks befolkning... 5 Befolkningens sammensætning...5 Indvandrere og efterkommere...8 Til eftertanke...9 Det kirkelige landskab Folkekirkens struktur Sognene i Danmark Til eftertanke Medlemskab af folkekirken Til eftertanke Befolkningsbevægelser Befolkningsbevægelser Til eftertanke Børn og unge Børnetallet Til eftertanke Husstande Husstandstyper Til eftertanke Husstande efter indkomst Husstandsindkomster Bruttomedianindkomst Husstande med bil Boligtyper Til eftertanke Arbejdsstillinger Arbejdsstillinger Pensionister og efterlønsmodtagere Arbejdsløshed Personer under uddannelse Til eftertanke Uddannelse og erhverv Højeste fuldførte uddannelse Beskæftigelse blandt indbyggerne Til eftertanke Side 3

4 Introduktion Denne landsanalyse er udarbejdet på grundlag af Kirkefondets Sognestatistik, et statistisk materiale fra ene 1990, 1993, 1996, 2000 og 2004, det sognestatistiske materiale fra 2008 og 2011, som er udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet og tal fra Danmarks Statistik fra om folkekirkemedlemskab, befolkningen i sogne, kirkelige handlinger mv. Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmark, - med et kirkeligt perspektiv! Demografisk viden har stor værdi for forståelsen af det samfund, som vi lever i. Det statistiske materiale, som Kirkefondet udarbejder, bliver rigtig interessant, n man bevæger sig på sogneniveau, fordi de danske sogne er meget forskellige fx i forhold til geografisk beliggenhed og størrelse, infrastruktur, befolkningssammensætning, kulturelle tilbud og sociale netværk samt i forhold til folkekirkemedlemsskab. En demografisk analyse på sogneplan giver menighedsrådene konkret kendskab til sognets befolknings-sammensætning og dermed et stykke værktøj at pejle efter i forhold til at skulle udvikle netop deres kirke og sogn. I analysen henvises til talmaterialets tabeller 1-7. Det er et omfattende tabelmateriale og er derfor ikke vedlagt, men det kan dog rekvireres ved henvendelse til Kirkefondet. Vigtigt vedr. det statistiske materiale Følgende skal præciseres vedrørende anvendelsen af de statistiske oplysninger: Der er i visse tilfælde mindre uoverensstemmelser mellem de tal, der er offentliggjort i Danmarks Statistiks statistikbank og de tal, der er offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside. Det skyldes bl.a. forskellige opgørelsestidspunkter og -kriterier. I denne analyse benyttes hovedsageligt tallene fra statistikbanken. Mht. folkekirkemedlemskab for Danmark kan de nyeste tal slås op på Kirkeministeriets hjemmeside eller i statistikbanken, hvor de opdateres kvartalsvis. Vi må tage forbehold for egentlige fejl i Danmarks Statistiks materiale. Tallene for 2011 er offentliggjorte i foret 2012, og vi har undervejs konstateret enkelte fejl, som vi løbende gør Kirkeministeriet og Danmarks Statistik opmærksomme på. Hvor der er tale om beregninger, der gælder udviklingen over et, er et 2010, idet opgørelsen er foretaget Hvor der er foretaget ændringer i beregningsformen i forhold til tidligere, er der undervejs gjort opmærksom på det. Side 4

5 Danmarks befolkning Oplysningerne om befolkningen i det følgende hviler på det statistiske materiales tabel 1. Det er opgjort pr. 1. januar i de udvalgte, fordelt på alder og køn. Der refereres i dette afsnit til 2011-tallene som nutid. Tabellen er delt op i 16 aldersgrupper, og for hver gruppe er angivet det samlede indbyggertal og fordeling på personer af dansk herkomst og indvandrere/efterkommere af indvandrere, samt folkekirkemedlemskab, også fordelt på disse grupper. Befolkningens sammensætning Der bor pr i alt personer i Danmark, fordelt på kvinder og mænd. På landsplan er der altså lidt flere kvinder (50,5 %)end mænd (49,5 %), hvilket skyldes, at kvinder generelt lever længere end mænd. Som det kan ses på diagrammet nedenfor, er der dog gange, hvor forskellen er større. Kønsfordelingen i Danmark % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mænd Kvinder 0% Side 5

6 Befolkningsprofilen i Danmark ,7% 4,0% 7,1% 5,9% 5,9% 6,2% 6,6% 6,4% 6,3% 6,0% 6,6% 5,6% 7,4% 6,1% 7,2% 7,0% Fordelingen mellem de forskellige aldersgrupper fremg af diagrammet ovenfor. Som det ses, er der en nogenlunde ligelig fordeling af aldersgrupperne med undtagelse af gruppen af ige, som er en smule mindre end de øvrige. Befolkningsudviklingen Antal indbyggere Ovenstående diagram beskriver befolkningsudviklingen i perioden siden Man kan groft inddele udviklingen i 3 hovedtræk: Beskeden udvikling, fald eller stigning. Beskeden udvikling: Side 6

7 Følgende aldersgrupper har haft meget lille et fald eller stigning: 0-4, 35-39, samt Der har naturligvis været en vis bevægelse hen over rækken, men set fra udgangspunktet i 1996 og frem til 2011, har der relativt set ikke været den store udvikling. Eksempelvis er antallet af 0-4 ige faldet med personer, og selv om det lyder af mange, er det blot svarende til et fald på 5,2 % siden udgangspunktet i De ige har haft nogle udsving i perioden, men er med personer i 2011 endt nogenlunde på samme antal som udgangspunktet i 1996, hvor der var personer i aldersgruppen. Det svarer til en stigning på 3,1 % siden udgangspunktet i Aldersgruppen har en lille stigning på personer i forhold til udgangspunktet i 1996, mens gruppen af ældre over 75 er steget en smule med personer. Samlet er befolkningen over 70 steget med 7,3 % siden udgangspunktet i Fald: Antallet af personer i aldersgruppen faldt med hele 19,3 % i perioden fra , men i 2011 er billedet vendt og aldersgruppen har haft en pæn fremgang, således at faldet siden udgangspunktet i 1996 er reduceret til 11,2 %. Antallet af personer i aldersgrupperne mellem er faldet temmelig markant i løbet af 15-sperioden. Nedenstående skema giver et billede af, hvor stort faldet har været. Aldersgruppe Faldet med antal personer Fald i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,4 % ,1 % Samlet set er gruppen unge voksne faldet med hele personer. Stigning: Aldersgrupperne 5-9, og har alle oplevet nogen stigning i løbet af 12- sperioden, men de mest markante stigninger finder man i aldersgrupperne 10-14, Nedenstående skema viser væksten i antallet af børn og unge fra Der er samlet set blevet personer flere i skole- og gymnasiealderen siden Aldersgruppe Øget med antal personer Stigning i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,9 % ,1 % ,6 % Ser man på de lidt ældre gange, har disse også oplevet en vækst i antal. Nedenstående skema viser tydeligt den massive stigning i antallet af personer mellem 55-69, hvor der er i alt er blevet personer flere siden Aldersgruppe Øget med antal personer Stigning i % af aldersgruppens udgangspunkt i ,3 % ,5 % ,2 % Side 7

8 Indvandrere og efterkommere Definitionen på indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Oprindelsesland for hhv. indvandrere og efterkommere fremg ikke af det sognestatistiske materiale, men ifølge oplysninger fra Indvandrere i Danmark 2013 fra Danmarks Statistik stammer 65 % af samtlige bosiddende udlændinge (indvandrere og efterkommere) fra ikke-vestlige lande. I den danske befolkning er der pr i alt 7,6 % indvandrere og 2,4 % efterkommere. Samlet set har 10 % af befolkningen i 2011 altså en anden baggrund end etnisk dansk. Dette svarer til personer. Nedenstående skema viser, hvilke aldersgrupper, de nye danskere tilhører. Som det ses, finder vi de fleste indvandrere i aldersgrupperne over 20 og de fleste efterkommere i aldersgrupperne fra Befolkningens herkomst % 90% 80% 70% Indbyggere 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Efterkommere Indvandrere Danskere Side 8

9 Antallet af personer med udenlandsk baggrund har været stigende gennem de seneste og som det ses af nedenstående diagram, er det særligt i perioden , at denne befolkningsgruppe er vokset markant, faktisk med hele 70 % i forhold til udgangspunktet i Herefter flader kurven lidt ud frem til 2011 og i denne 7-s periode er der kun tale om en vækst på 25 % i forhold til 2004-tallet. Udvikling i antal udlændinge i Danmark Antal personer Til eftertanke Med hensyn til landets ældre borgere er det værd at notere, at Danmarks Statistik ansl, at 18 % af de ældre over 65 på landet og 26 % af de ældre i byen er så lidt mobile, enten af fysiske eller andre sager, at de kommer ud af deres bolig mindre end 5 gange ligt. Det betyder statistiks set, at mange ældre mennesker muligvis ikke kan eller vil gøre brug af tilbud uden for deres hjem og derfor heller ikke af kirkens tilbud om gudstjenester, ældremøder osv. Stigningen i andelen og antallet af personer med anden etnisk baggrund end dansk betyder, at også den virkelighed, som folkekirken agerer i forandrer sig. Der er meget stor forskel på, hvor mange udlændinge, der bor i de enkelte sogne og også på udlændingenes herkomst. Der vil være sogne, hvor langt størstedelen af udlændingene har baggrund i ikke-kristne kulturer, mens andre sogne kan have overvægt af vestlige udlændinge fx i Sønderjylland, hvor mange udlændinge har tysk baggrund. Man bør holde for øje, at indbyggere med udenlandsk baggrund ofte ikke er opvokset i Danmark og ikke nødvendigvis har samme skolegang og normer bag sig som den øvrige befolkning, ligesom de ikke har et naturligt tilhørsforhold til den danske folkekirke. Side 9

10 Det kirkelige landskab Nedenstående oplysninger vedrørende folkekirkens struktur stammer fra Kirkeministeriets hjemmeside og er blot uddrag herfra. Ønskes der yderligere oplysninger, henvises til Alle tal vedrørende geografiske og befolkningsmæssige størrelser er hentet fra Danmarks Statistik. Folkekirkens struktur Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter: Fyns Stift Haderslev Stift Helsingør Stift Københavns Stift Lolland-Falsters Stift Ribe Stift Roskilde Stift Viborg Stift Aalborg Stift Århus Stift I hvert stift er biskoppen den øverste myndighed i gejstlige anliggender. Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger, præstelønninger og fører tilsyn med præsterne samt med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og er også klageinstans i sager i forhold til disses afgørelser. I hvert stift sidder et stiftsråd bestående af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provstier, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti i stiftet. Stiftsrådet fastlægger udvalgsstrukturen, bestyrer kirkernes og præsteembedernes kapitaler og drøfter forskellige emner vedrørende det kirkelige liv i stiftet. Derudover kan stiftsrådet udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne på maksimalt 1 % af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan fx bruges inden for formidling af kristendom, kommunikation mellem stift, menighedsråd og provster eller forskellige udviklingsprojekter. Hvert stift er opdelt i et antal provstier, der udgør rammen om den økonomiske koordinering mellem sognene i provstiet, samarbejdet mellem sognene og tilsynet med menighedsråd, kirker og kirkegde i provstiets sogne. Provstiernes størrelse varierer meget og der kan være alt fra 6 42 sogne i et enkelt provsti. Ofte er det i landområder, at der er mange sogne i provstierne. Provsten fører desuden tilsyn på biskoppens vegne med præsterne i provstiet og tilrettelægger den præstelige betjening af sognene i forbindelse med ferier, fridage og sygdom blandt præsterne. I hvert provsti nedsættes et provstiudvalg bestående af 4-6 personer inklusive provsten, og dette udvalg har ansvaret for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Det betyder bl.a., at man fastsætter rammerne for kirkekassernes budgetter, herunder hvor store beløb, der skal udskrives i skat til de lokale kasser. Der er i dag 105 provstier i Danmark. Inddelingen af Danmark i sogne er en af vores ældste administrative enheder, som oprindeligt blev fastlagt geografisk bl.a. af hensyn til tiendeafgifter og andre skatter til kirken og kongen. Der oprettes Side 10

11 og nedlægges stadig sogne om end ikke så ofte. Dette sker ved bekendtgørelse fra Kirkeministeriet iht. Kgl. resolution. Sognene anvendes i en kirkemæssig administrativ sammenhæng og som en praktisk underopdeling af kommunerne. Pr er der sogne i Danmark og kirker, hvoraf ca. ¾ er fra før reformationen. Tidligere var der i nogle sogne, som havde mere end 1 kirke, oprettet kirkedistrikter, men disse blev pr udskilt som selvstændige sogne. Hvert sogn har som hovedregel et menighedsråd, der styrer sognets kirkelige og administrative anliggender, herunder ansvar for kirken og kirkegden, og fungerer som arbejdsgiver for kirkefunktionærerne i sognet. Menighedsrådet best af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præster. Antallet af menighedsrådsmedlemmer fastsættes på baggrund af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Gennemsnitsalderen for valgte medlemmer til menighedsrådet var ved det seneste valg i november 2012 på 58,8 og for fødte medlemmer (præster og medarbejderrepræsentanter) på 49,6. I dag er 76 % af menighedsmedlemmerne over 50 og blot 6 % er under 40. Nogle sogne har valgt at have et fælles menighedsråd. I forbindelse med menighedsrådsvalget i november 2012 valgte 165 menighedsråd at slå sig sammen med andre og blev til 74 menighedsråd. Der er pr i alt menighedsråd i Danmark. Sognene i Danmark Antallet af sogne i Danmark er faldet fra 2000 og frem til Dengang var der sogne og pr var der Der blev i perioden totalt set blevet 7 sogne færre, men det var resultatet af såvel oprettelser af nye sogne som sognesammenlægninger. I 2009 blev der fx nedlagt 8 sogne hhv. 5 i København, 2 i Herning og 1 i Favrskov. Der kom også 3 nye sogne til hhv. et i hver af de tre kommuner København, Herning og Viborg. Med førnævnte udskilning af kirkedistrikterne til selvstændige sogne tog antallet af sogne pr taget et gevaldigt hop og antallet blev øget med 71 til i alt sogne. Siden da har sognesammenlægning af 7 sogne på Vesterbro bragt antallet ned på Landets befolkningsrigeste sogn var ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik pr Glostrup Sogn med indbyggere. Men efter sammenlægning af sognene på Vesterbro, er der næsten dobbelt så mange indbyggere i det nye Vesterbro Sogn, nemlig personer, hvilket gør det til Danmarks nye befolkningsrigeste sogn. Landets mindste sogn i befolkningsmæssig forstand er Bågø Sogn med blot 25 indbyggere. Arealmæssigt er Christians Ø Sogn det mindste med 0,40 km2, mens Brande Sogn (Ikast-Brande Kommune) er det største med 156,7 km2. Nedenstående diagram over udviklingen i sognenes størrelse gennem de seneste 10 fortæller bl.a., at der bliver flere små sogne med bare 499 indbyggere eller derunder. Der er pr i alt 610 sogne med under 500 indbyggere mod 525 i Med andre ord ser det ud til, at de små sogne affolkes og bliver mindre og mindre. Det giver dog et statistisk udsving, at de tidligere kirkedistrikter er udskilt til sogne, da disse nye sognes indbyggere tidligere talte med i et andet sogn, men altså nu tælles i det nye selvstændige sogn. I 2010 var der 543 sogne med under 500 indbyggere og i 2011 var det steget til 592, altså en stigning på 49 sogne, hvoraf en del kan tilskrives de tidligere kirkedistrikter. Antallet af sogne med indbyggere har været nogenlunde jævnt i perioden , hvor udgangspunktet var 452 sogne, men i perioden fra er antallet steget til 462 sogne. Side 11

12 De mindre og mellemstore sogne med indbyggere har alle oplevet en tilbagegang i antal fra 703 i 2000 til 675 i 2010 med en nogenlunde ligelig fordeling i nedgangen mellem de to grupper. Antallet af denne størrelse sogne er faldet yderligere pr til 650 sogne. De større sogne med indbyggere har haft nogen fremgang frem til 2008 og så er antallet faldet igen. Pr er der 337 større sogne mod 349 i Antallet af meget store sogne med over indbyggere er i perioden steget fra 94 i 2000 til 121 pr Udviklingen i sognenes størrelse Antal sogne Under og derover Antal indbyggere De 3 største sogne i Danmark pr er: Vesterbro Sogn, indbyggere (nyt sogn, derfor intet tal for 2013) Glostrup, indbyggere (+ 196 personer siden 2013) Kingo-Samuel Sogn, indbyggere (+ 195 personer siden 2013) Som det ses, fortsætter væksten i Danmarks befolkningsrigeste sogne. Til eftertanke I Danmark har vi kirker fordelt i de sogne. I nogle sogne er der behov for mere end en kirke, og i andre sogne har man måske egentlig en kirke i overskud. I nogle sogne kan man sagtens gøre tingene selv, mens andre sogne vil have stort udbytte af at samarbejde med et eller flere andre sogne fx om løsning af praktiske opgaver, ideudvikling eller noget helt tredje. De mange menighedsrådssammenlægninger viser, at flere og flere menighedsråd bliver bevidste om fordelene ved at samarbejde på tværs af sognegrænserne. N det kirkelige landskab er så varierende, betyder det, at vi ikke kan nøjes med en enkelt drejebog til det perfekte sogn, fordi det har så stor betydning for menighedsrådets og kirkens opgaver, hvilken befolkning, man henvender sig til og hvilke muligheder, lokalområdet i øvrigt byder på. Side 12

13 Fuldstændig ligesom virksomheder laver SWOT-analyser, forud for planlægningen af, hvilke produkter, der kan svare sig at sende på markedet, ligeså bør menighedsrådene gøre sig klart, hvilken sammenhæng, de opererer i for at få bedst mulig udbytte ud af ressourcerne. Side 13

14 Medlemskab af folkekirken Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr er 78,4 %. En tommelfingerregel siger, at folkekirkemedlemsprocenten hvert normalt falder med ca. 0,5 %. Pr var medlemsprocenten 79,8 %, og medlemsandelen er faldet med 0,7 % ligt de seneste to. Det absolutte medlemstal er p.t. på personer ud af et samlet befolkningstal på indbyggere. I 1990 var 89,3 % af befolkningen medlem af folkekirken svarende til i alt personer Medlemstallet i folkekirken - Stift for stift Andele af befolkningen i procent Københavns Stift Helsingør Stift Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Fyens Stift Aalborg Stift Viborg Stift Århus Stift Ribe Stift Haderslev Stift Danmark Som det kan ses af ovenstående graf, har der på landsplan været et jævnt fald i folkekirkemedlemsskabet i samtlige danske stifter siden 1990, og nogle steder i landet falder medlemstallet hurtigere end andre. Københavns Stift har det hastigst dalende medlemstal af alle med gennemsnitsfald på 0,8 % om et i de seneste 20, og pr er folkekirkemedlemsskabet helt nede på 60,9 % af den samlede på befolkning. Fortsætter den udvikling, vil over halvdelen af stiftets befolkning i løbet af bare14 stå uden for folkekirken. Fra 2013 til 2013 er andelen dog kun faldet med 0,7 %. Andre steder i landet g udviklingen betydeligt langsommere. I Viborg Stift har man p.t. har landets højeste medlemsandel med 87,3 % og har gennem de seneste 20 oplevet et fald i folkekirkemedlemskabet med 0,3 % ligt. Fra 2013 til 2014 er andelen dog faldet med 0,5 %. Der er naturligvis fortsat mange, som bliver meldt ind i folkekirken. De typiske indmeldelser sker ved barnedåben i 0-1 s alderen, og så igen i forbindelse med konfirmationen ved s alderen. Side 14

15 Indmeldelser Dåbsalder Konfirmationsalder Årets indmeldelser i alt Men nedgangen i folkekirkemedlemsskabet er dog en realitet og forklaringen skal findes flere steder. Lige som medlemsprocenten er også dåbsprocenten faldet i løbet af de sidste 20. I 1990 var dåbsprocenten på landsplan 80,6 %, men i 2012 var denne andel faldet til 65,6 %. Også her ligger Københavns Stift i bund med en dåbsprocent på blot 42,5 %, hvilket er et fald på 3,8 % siden Dåbsprocenten opgøres for børn, der er født i et bestemt, på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1. Man regner desuden med, at cirka 90 % af dem, der dør, var medlem af folkekirken, mens altså kun under 70 % af dem, som bliver født, bliver døbt og dermed medlem af folkekirken.endelig er det også værd at bemærke, at konfirmationsprocenten er faldet fra 80 % i 1998 til 70 % i De nyeste tal viser dog en stigning i 2011, hvor konfirmationsprocenten er på 73 %, mens 71 % blev konfirmeret i 2012 og Der ud over sker der ligt en del udmeldelser af folkekirken. Antallet af udmeldelser omfatter ikke det frafald, der sker i forbindelse med dødsfald. Udmeldelser af folkekirken Antal personer Ovenstående diagram viser med al tydelighed også, at antallet af udmeldelser af folkekirken er stadigt stigende. I 2009 skete der en større vækst i antallet af udmeldelser, men helt så dramatisk ser det ikke ud for 2010, hvor der var en del færre udmeldelser end i I absolutte tal var der i 2009 i alt personer, som meldte sig ud af folkekirken, mod personer i I 2011 steg antallet af udmeldte til , og i 2012 ses en markant stigning til det højeste antal udmeldelser nogensinde med personer. I 2013 er antallet af udmeldelser dog faldet til personer. Ser man nærmere på, hvilke aldersgrupper, som melder sig ud af folkekirken, viser der sig et billede af, at det frem til 2011 især var de unge voksne fra alderen til og med de midaldrende på 45-49, som meldte sig ud af folkekirken. I 2012, hvor der skete en næsten Side 15

16 eksplosiv vækst i antallet af udmeldelser, ses det af diagrammet, at udmeldelserne breder sig til de ældre aldersgrupper også. 100 Udviklingen i medlemskabet af Folkekirken Befolkningen i pct Ovenstående diagram viser udviklingen i folkekirkemedlemsskabet i % i perioden fordelt på aldersgrupper. Procentandelen af folkekirkemedlemmer stiger med alderen. De 0-4 iges lave medlemsandel skyldes bl.a., at dåbsalderen relativt set stiger i disse, men indeholder som nævnt også et reelt fald i dåbstallet. Helt i tråd med foregående diagramover udmeldelser, er det især aldersgrupperne mellem 20-39, der tegner sig for det største fald over 12-s perioden. De øvrige aldersgrupper følger stort set samme udvikling med et mindre fald over ene. Kigger man nærmere på kønsfordelingen i folkekirkemedlemsskabet i 2011 er procentandelen er højere blandt kvinder (82,2 %) end blandt mænd (78,6 %) og forskellen viser sig særligt fra cirka 15 og opefter. Folkekirkemedlemskabet fordelt på køn Mænd Kvinder Andel af befolkningsgruppen i pct Side 16

17 Folkekirkemedlemskabet - dansk herkomst Procentandel af befolkningen med dansk baggrund Diagrammet ovenfor viser, at folkekirkemedlemsskab trods alt fortsat hører til skik og brug for langt de fleste indbyggere af dansk herkomst. Medlemsprocenten blandt disse er på 88,2 % på landsplan. Dette svarer dog til et fald på 2,9 % siden 2004, hvor medlemsprocenten var 91,1 %. Selv om medlemsprocenten blandt indbyggere af dansk herkomst fortsat er høj, så viser tallene en udvikling, hvor færre benytter kirken til at markere livets særlige dage; Dåb, konfirmation og bryllup. Som nævnt er dåbsprocenten er faldet til 67,6 %, konfirmations-procenten er faldet fra 80 % i 1998 til 71 % i 2012, og antallet af kirkelige vielser er faldet med 34 % i løbet af 6 fra vielser i 2006 til vielser i Til sammen-ligning blev foretaget borgerlige vielser i 2006 mod borgerlige vielser i 2012 svarende til et fald på 13 %. Nedenfor en skematisk oversigt over udvalgte s dåbs- og konfirmationsprocenter Konfirmations procent Dåbsprocent 78,8 77,2 75,5 74,5 72,1 67,6 65,6 - I følgende skema ses udviklingen i antallet af kirkelige vielser og kirkelige velsignelser af borgerligt viede Vielser Velsignelser Ser man på antallet af kirkelige begravelser og bisættelser i 2013 svarer tallene til, at ca. 83 % af alle, der døde i Danmark, blev begravet under medvirken af en præst fra folkekirken. I 2012 var andelen ca. 86 %. Side 17

18 Folkekirkemedlemsskabet blandt indbyggere af udenlandsk herkomst 2011 Procentandel af befolkningen af udenlandsk herkomst Endelig er der et diagram, som i aldersgrupper viser, hvor stor en procentdel af indvandrere og efterkommere af indvandrere, der tilhører folkekirken. På landsplan er 11 % af alle indvandrere og efterkommere medlemmer af folkekirken, og medlemskabet er højest blandt personer, der er over 50. Det kan tilføjes, at man normalt regner med, at % af alle indvandrere kommer fra kristne kulturer, men det er i den forbindelse væsentligt, at de færreste af de kristne indvandrere kommer fra kulturer med en evangelisk-luthersk kirke. Der er således langt flere kristne indvandrere i Danmark, end folkekirkemedlemskabet giver udtryk for. Til eftertanke Den danske folkekirke er langsomt ved at miste fodfæste i den danske befolkning. Medlemsprocenten er støt dalende i hele landet; dåbsprocenten falder og antallet af udmeldelser stiger. Det er eksempelvist kun i 1 ud af landets 10 stifter, at dåbsprocenten er på 80 % eller derover. Særligt i nærheden af hovedstaden er folkekirkemedlemskab ikke længere en selvfølge. Dette har delvist en naturlig sag i form af en større andel indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk og dermed uden tilhørsforhold til den danske folkekirke. Der ud over skyldes faldet i folkekirkemedlemskabet også faldet i antallet af børn, som døbes samt et stigende antal udmeldelser. De fleste udmeldelser sker i København Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift og Århus Stift. Hvad er så baggrunden for den dalende tilslutning til folkekirken hos indbyggere af dansk herkomst? - Generelt traditionsforfald? - Besparelse ved ikke at betale kirkeskat? - Bliver vi mere os selv nærmest og kan ikke se, at kirkens diakonale funktioner kommer os ved? - Frafald til andre religioner/kirkesamfund? - Har efterkrigsgenerationen og deres børn oplevet så stort velfærdsløft, at man ikke ved, hvad det vil sige at mangle og derfor ikke har brug for et sted at være fælles? Side 18

19 - Har psykologer/terapeuter erstattet præstens rolle som sjælesørger? - Formidler kirken sit budskab godt nok? - Uenighed i folkekirkens retning? Årsager og forklaringerne kan være mange, men det store spørgsmål er vel nok, om og hvad folkekirken kan gøre for også i fremtiden at eksistere som reel folkekirke med overvejende flertal af medlemmer i befolkningen. Side 19

20 Befolkningsbevægelser Tabelmaterialets tabel 2 fortæller om befolkningsbevægelser ved opgørelserne i 1996, 2000, 2004, 2008 og Der refereres i dette afsnit til 2011-tallene som nutid. Alle tallene er opgjort for et og gælder for et før optællingsdagen, således at 2011-tallene er for et Tabellen angiver både de absolutte tal og desuden procentvise beregninger på baggrund af folketallet pr. 1. januar i opgørelseset. Befolkningsbevægelser Som det kan ses af nedenstående diagram, har Danmark i de seneste 15 haft en nettotilgang i befolkningstallet. Dette skyldes dels et fødselsoverskud altså at der fødes flere, end der dør og et overskud af indvandrede i forhold til udvandrede. Tallene for hhv. fødte og døde viser et mindre og jævnt fald i antal i løbet af perioden, mens billedet for ind- og udvandrede er noget mere broget. I perioden (1996) har der været en forholdsvis stor indvandring på personer, men både i 1999 (2000) og i 2003 (2004) har indvandringen været betydeligt lavere omkring 20 % lavere for begge stal. I 2007 (2008) stiger antallet af indvandrede igen markant og ender en smule højere end niveauet i 1995, og i 2010 (2011) ser vi en yderligere stigning og antallet af indvandrere var dette på personer. Antallet af udvandrede var på personer i 1995 (1996) og steg med 19,4 % i 1999 (2000) til personer. Herefter har udviklingen i antal udvandrede været mere stabil med en mindre vækst i 2003 (2004) og et mindre fald i 2007 (2008). I 2010 (2011) steg antallet til og dermed til det højeste i perioden Befolkningsbevægelser Antal personer Fødte Døde Indvandrede Udvandrede Netto tilgang Side 20

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2013 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2013 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2015 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv 2015 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2016 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv 2016 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, juni

Læs mere

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Profil af Simon Peters Sogn Maj 2013 Simon Peters Sogn Kolding Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013

Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013 Pastoratsprofil Halk-Grarup Pastorat 2013 Profil af Halk-Grarup Pastorat Maj 2013 Halk-Grarup Pastorat Haderslev Domprovsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille

Læs mere

Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014.

Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 og 2014. X-strup Sogn ** Provsti ** Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, oktober 214 Kildemateriale: Sognestatistisk materiale fra Danmarks Statistik 1996,

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2011 Demografisk analyse af Danmark 2011 - med kirkeligt perspektiv Tekst og redigering: Sille M. Fusager og Morten Skrubbeltrang Talbearbejdelse:

Læs mere

Provstiprofil Greve-Solrød Provsti 2013

Provstiprofil Greve-Solrød Provsti 2013 Provstiprofil Greve-Solrød Provsti 213 Profil af Greve-Solrød Provsti Maj 213 Greve-Solrød Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj

Læs mere

Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013

Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013 Sogneprofil Falslev-Vindblæs Sogn 2013 Profil af Falslev-Vindblæs Sogn Maj 2013 Falslev-Vindblæs Sogn Hobro-Mariager Provsti Århus Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M.

Læs mere

Sogneprofil Lystrup Sogn 2013

Sogneprofil Lystrup Sogn 2013 Sogneprofil Lystrup Sogn 2013 Profil af Lystrup Sogn Januar 2013 Lystrup Sogn Århus Nordre Provsti Århus Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, januar

Læs mere

Distriktsprofil Distrikt C 2014

Distriktsprofil Distrikt C 2014 Distriktsprofil Distrikt C 214 Profil af Distrikt C - Sydhavn Sogn Oktober 214 Distrikt C - Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse:

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Distriktsprofil Distrikt B 2014

Distriktsprofil Distrikt B 2014 Distriktsprofil Distrikt B 214 Profil af Distrikt B - Sydhavn Sogn Oktober 214 Distrikt B - Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse:

Læs mere

Sogneprofil X-strup Sogn 2014

Sogneprofil X-strup Sogn 2014 Sogneprofil X-strup Sogn 214 Profil af X-strup Sogn Maj 214 X-strup Sogn ** Provsti ** Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj 214 Kildemateriale:

Læs mere

Sogneanalyse af et sogn i Danmark

Sogneanalyse af et sogn i Danmark Sogneanalyse af et sogn i Danmark Analyse af X-strup Sogn Januar 2011 X-strup Sogn Y-sted Provsti Q-sted Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager & Morten Skrubbeltrang Talbearbejdelse: Sille M. Fusager

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere

Dele af Danmarks Statistiks kirkestatistiske materiale er offentligt tilgængeligt på www.statistikbanken.dk.

Dele af Danmarks Statistiks kirkestatistiske materiale er offentligt tilgængeligt på www.statistikbanken.dk. X-købing Sogn ** Provsti Helsingør Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, september 2014 Kildemateriale: Statistisk materiale fra Danmarks Statistik:

Læs mere

Provstiprofil Slagelse Provsti 2013

Provstiprofil Slagelse Provsti 2013 Provstiprofil Slagelse Provsti 213 Profil af Slagelse Provsti Maj 213 Slagelse Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, maj 213 Provstiprofilen

Læs mere

Provstiprofil Tryggevælde Provsti 2013

Provstiprofil Tryggevælde Provsti 2013 Provstiprofil Tryggevælde Provsti 213 Profil af Tryggevælde Provsti Marts 213 Tryggevælde Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, marts

Læs mere

Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 2013

Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 2013 Provstiprofil Ods og Skippinge Provsti 213 Profil af Ods og Skippinge Provsti Maj 213 Ods og Skippinge Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Sogneprofil Avedøre Sogn 2015

Sogneprofil Avedøre Sogn 2015 Sogneprofil Avedøre Sogn 215 Profil af Avedøre Sogn Marts 215 Avedøre Sogn Rødovre-Hvidovre Provsti Helsingør Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Provstiprofil Kolding Provsti 2014

Provstiprofil Kolding Provsti 2014 Provstiprofil Kolding Provsti 214 Profil af Kolding Provsti Marts 214 Kolding Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, marts 214 Provstiprofilen

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Køge Provsti Roskilde Stift. Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, december 2014

Køge Provsti Roskilde Stift. Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, december 2014 Køge Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, december 214 Provstiprofilen er bestilt af Køge Provsti Kildemateriale: Statistisk materiale

Læs mere

Provstiprofil Aabenraa Provsti 2014

Provstiprofil Aabenraa Provsti 2014 Provstiprofil Aabenraa Provsti 214 Profil af Aabenraa Provsti April 214 Aabenraa Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, april 214 Provstiprofilen

Læs mere

Børn og folkekirkemedlemmer

Børn og folkekirkemedlemmer Børn og folkekirkemedlemmer Aarhus Kommunes provstier 215 Rapport om børn og folkekirkemedlemskab Maj 215 Aarhus Kommunes Provstier: Domprovstiet Nordre Provsti Søndre Provsti Vestre Provsti Tekst og redigering:

Læs mere

X-strup Provsti Ribe Stift. Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, november 2014

X-strup Provsti Ribe Stift. Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, november 2014 X-strup Provsti Ribe Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, november 214 Provstiprofilen er bestilt af X-strup Provsti Kildemateriale: Statistisk materiale

Læs mere

Sogneanalyse Kristkirkens Sogn 2015

Sogneanalyse Kristkirkens Sogn 2015 Sogneanalyse Kristkirkens Sogn 2015 Analyse af Kristkirkens Sogn September 2015 Kristkirkens Sogn Kolding Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Provstiprofil Næstved Provsti 2011

Provstiprofil Næstved Provsti 2011 Provstiprofil Næstved Provsti 2011 Profil af Næstved Provsti Juni 2011 Næstved Provsti Roskilde Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet, juni 2011 Kildemateriale:

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lihme Sogn

Befolkning og folkekirke Lihme Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 12 15 27 10 14 24 05-09

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kristkirkens Sogn. Sognet i tal. Torsdag d. 24. september 2015

Kristkirkens Sogn. Sognet i tal. Torsdag d. 24. september 2015 Kristkirkens Sogn Sognet i tal Torsdag d. 24. september 2015 Statistikkens kilder CPR-registeret RAS den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik BUE Befolkningens uddannelse og erhverv BBR - Boligregisteret

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Social arv i de sociale klasser i 2012

Social arv i de sociale klasser i 2012 Social arv i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges social arv i form af sammenhængen mellem social klasse som barn

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

FACULTY OF ARTS AARHUS UNIVERSITET

FACULTY OF ARTS AARHUS UNIVERSITET 2. ARTIKELSEKTION 96 2. 1. FOLKEKIRKEN I TAL 2011 af Peter Lüchau, adjunkt, Syddansk Universitet, pluchau@ifpr.sdu.dk Folkekirken mister medlemmer men det sker langsommere, end de officielle tal kunne

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere