Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina"

Transkript

1 DONG Energy Køge Kraftvarmeværk Værftsvej Køge Carsten Lunde-Jensen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. JLH Den 24. oktober 2008 Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina Grontmij / Carl Bro har den 20. december 2007 ansøgt om udledningstilladelse for ny 1,2 km lang afskærende kølevandsledning fra Køge Kraftvarmeværk (kedelanlæg 7 og 8). Den nye fælles kølevandsledning vil blive ført ca. 40 m ud fra den kommende kystlinje ved Køge Jorddepot. Kølevandet er hidtil udledt ved den eksisterende kyst i hjørnet mellem den nord-sydgående kyst langs Junckers Industrier og den øst-vestgående indfatning af et askedepot. Som følge af etablering af Køge Jorddepot kan de hidtidige udløbsledninger for kedelanlæg 7 og 8 ikke længere benyttes, når depotet er fyldt op. Miljøcenter Roskilde har i afgørelse af 30. maj 2008 meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. Afgørelse Miljøcenter Roskilde meddeler hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 2, tilladelse til udledning af spildevand (kølevand) fra Køge Kraftvarmværk. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Der skal monteres en diffuser i udløbet, der sikrer en opblanding af kølevandet (initialfortynding) på mindst en faktor Ved rensning af kølevandssystemerne må der anvendes natriumhypoklorit i følgende koncentrationer og mængder: a. Koncentrationen af natriumhypokorit i det udledte kølevand må ikke overstige 10 mg/l, angivet som aktivt klor. Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN

2 b. Det samlede forbrug af natriumhypoklorit på Køge Kraftvarmeværk (såvel kedelanlæg K 7 som K 8) må ikke overstige 450 kg/år, angivet som aktivt klor. c. Køge Kraftvarmeværk skal kunne dokumentere forbruget af aktivt klor og koncentrationen heraf i kølevandet hver gang et kølevandssystem renses. Oplysningerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 3. Kølevandsmængden (flow) og kølevandstemperaturen skal måles kontinuert i den fælles afskærende havledning fra de to kedelanlæg. Alternativt skal der installeres temperatur- og flowmåling i udløb fra hvert kedelanlæg (før den afskærende ledning). Endvidere skal temperaturen af kølevandet i indtaget måles kontinuert. Resultaterne integreres til timemiddelværdier. Overtemperaturen af kølevand (forskellen mellem temperatur i udløb og i indløb) må ikke overstige 20 ºC i 80% af tiden set over et kalenderår og må aldrig overstige 24 ºC. 4. I årsrapporten for de to kedelanlæg, som skal indsendes inden 1. maj det følgende år, skal oplyses: a. Den maksimale temperaturstigning i hver af kalenderårets måneder. b. 80%-fraktilen af timeværdier af overtemperaturen. c. Det årlige forbrug af aktivt klor, der er anvendt til rensning kølevandet i hver af de to kedelanlæg. d. Antal gange hvert af de to kølevandssystemer er renset ved hjælp af natriumhypoklorit. e. Den maksimale koncentration af aktivt klor i kølevandet i løbet af året (timemiddelværdi). f. Hvilke tiltag der er iværksat, eller kan iværksættes, for at reducere forbruget af natriumhypoklorit yderligere. Som følge af Miljøcenter Roskildes tilladelse til udledning af kølevand via ny afskærende havvandsleding bortfalder vilkår 10a, 10b, 10c og 21 i Roskilde Amts tillæg af 22. september 1999 til godkendelserne af kedelanlæg K 7 og K 8. Vilkår 10 i dette tillæg om indsendelse af rapport om bl.a. modellering af udledningen af kølevand kan også udgå, da vilkåret er opfyldt. 2

3 Baggrund for afgørelsen Generelt om Køge Kraftvarmeværk Køge Kraftvarmeværk ligger øst for Køge bycentrum i Flemming Junckers Erhvervspark. Umiddelbart syd for virksomheden ligger Junckers Industrier A/S, mens Køge Biopillefabrik ligger lige nord for virksomheden. Øst og nordøst for Køge Kraftvarmeværk ligger Køge Jorddepot. Køge Kraftvarmeværk består af to hovedsageligt træfyrede kedler: Kedel 7 med en indfyret effekt på 46,5 MW opført i 1986 og kedel 8 med en indfyret effekt på 56,2 MW opført i Kedelanlæg K 7 er godkendt af Hovedstadsrådet i september 1985 (som ændret af Miljøstyrelsen i afgørelse fra april 1986), mens kedelanlæg K 8 er godkendt af Roskilde Amt i marts Som brændsel bruges træflis samt pudsestøv, høvlspåner og savsmuld fra Junckers Industrier A/S. Desuden anvendes fuelolie som støttebrændsel. I kedel 7 afbrændes lakdampe fra fremstilling af gulvlakker og olie på Junckers Industrier A/S samt fra udsugning fra lakeringsanlæg i forbindelse med produktionen af gulvbrædder. Nuværende udledning af kølevand Kølevandet filtreres ved indtag i Køge Bugt, men renses derudover ikke inden udledningen. Kølevandstemperaturen hæves i almindelighed med ºC ved passage af kraftværkets kondensatorer, hvor overskudsdamp i værkets dampkredsløb omdannes til vand, og den herved frigjorte energi overføres til kølevandet. Kølevandsmængderne for KKV 7 og KKV 8 er henholdsvis max 600 m 3 /h og max m 3 /h. I praksis udpumpes 500 m 3 /h fra KKV 7 og m 3 /h fra KKV 8. Roskilde Amt har den 22. september 1999 meddelt et tillæg til godkendelserne af de to kedelanlæg bl.a. indeholdende tilladelse til udledning af natriumhypoklorit med kølevandet. Natriumhypoklorit tilsættes kølevandet for at fjerne begroninger fra kølevandrørene. På daværende tidspunkt foregik rensningen af hvert af kølevandssystemerne 1 gang årligt ved at tilsætte en opløsning med 10% natriumhypoklorit i 3 døgn. Samtidig med kloringen blev der foretaget manuel rensning af kondensatorens rør og fordelingskamre. Tilladelsen til udledning af kølevand indeholdende natriumhypoklorit blev meddelt på følgende vilkår (med den nummerering der er anvendt i tillægget af 22. september 1999): 3

4 10a. Der må i forbindelse med rensning af havkølevandssystemet til kedel 7 og 8 ikke anvendes natriumhypokloritkoncentrationer, som overstiger 10 mg aktivt chlor/liter. Udledningen må på døgnbasis ikke overstige 288 kg aktivt chlor. Udledningen af chlor må maksimalt foregå 12 døgn pr. år. 10b. Junckers Industrier A/S skal registrere forbruget af natriumhypochlorit på døgnbasis. Samtidig skal kølevandsflowet registreres. Oplysningerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 10c. Junckers Industrier skal løbende søge at nedbringe forbruget af natriumhypochlorit. Senest ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden for dette tillæg i marts 2005 skal Junckers Industrier A/S redegøre for mulighederne for at substituere natriumhypochlorit. Den samlede udledning af aktivt klor, som tillægget gav mulighed for, var kg - fordelt med 432 kg i kølevandssystemet for KKV 7 (144 kg / dag) og 864 kg i kølevandssystemet for KKV 8 (288 kg / dag). De to kedelanlæg har hidtil haft særskilt udledning af kølevand. Temperaturen i indløb og udløb af kølevand samt kølevandflow er tidligere kun blevet registreret for kedelanlæg K 8. Værdierne er blevet registeret på timebasis og temperaturdifferens mellem kølevandsudløb og indtag herved bestemt. Roskilde Amt har i tillægget af 22. december 1999 fastsat følgende vilkår om registrering af kølevandsudledningen fra KKV 8 (samme nummerering som i tillægget): 21. Vandmængde og temperatur af det fra K 8 udledte kølevand skal måles kontinuerligt. Endvidere måles temperaturen af vandet ved indtaget kontinuert. Resultaterne integreres til timemiddelværdier På baggrund af timemiddelværdierne beregnes antal gange, hvor temperaturdifferensen overstiger 24 ºC ved et flow på m 3 /time og opgøres på månedsbasis. Den gennemsnitlige indløbs- og udløbstemperatur samt flow beregnes ligeledes på basis af timemiddelværdierne, men opgøres som månedsmiddelværdier. Resultaterne skal rapporteres hvert år inden 1. maj, først gang 1. maj 1999, til Roskilde Amt. 4

5 Fremtidig udledning af kølevand I forbindelse med etablering af Køge Jorddepot og udvidelse af Køge Havn i Køge Bugt er det nødvendigt at afbryde de eksisterende kølevandsrør fra Køge Kraftvarmeværk og etablere en ny fælles afskærende ledning 1, som vil blive ført ca. 40 m ud fra den kommende kystlinje ved Køge Jorddepot. Koordinaterne af udledningspunktet i S 34 Sjælland er (x,y) = 94259,2 m; ,9 m. Kystdirektoratet har i afgørelse af 7. april 2008 givet tilladelse i henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.m. til etablering af udløbsledninger for regnvand, kølevand og spildevand på søterritoriet. Det bemærkes, at udledningen af spildevand stammer fra Junckers Industrier, mens regnvandsledningen opsamler afløb fra nuværende områder, der i dag udleder til Køge Bugt. Der er endvidere reserveret mulighed for afløb af regnvand fra nye oplande, der opstår i forbindelse med områdets påtænkte udvikling. Kølevandsledningen vil hovedsageligt blive nedgravet i nuværende havbund og blive lagt i samme tracé som regnvandsledningen og spildevandsudledningen fra Junckers Industrier A/S. Den nye kølevandsledning nedgraves og udlægges sammen med andre spildevandsledninger i et område, der er omfattet af lokalplanerne 3.43 og 3.44 (begge fra 2006). Ingen af lokalplanerne omtaler direkte omlægning af udløbsledninger for kølevand, regnvand og spildevand. Formålet med lokalplan 3.44 er at muliggøre etablering af et nyt havneområde ovenpå et depot for forurenet jord og at muliggøre udbygning af erhvervshavnen med nye dækmoler. Det må antages at være en forudsætning, at udløbsledningerne kan omlægges inden for rammerne af lokalplanen, da etablering af depotet forhindrer anvendelse af det nuværende udløbspunkt for Køge Kraftvarmeværk. Formålet med lokalplan nr er at fastlægge den fremtidige afgrænsning af det rekreative område omkring Køge Marina. Den nye udløbsledning fra Køge Kraftvarmeværk passerer igennem havbunden af det rekreative område, men udmunder på havsiden af den nye dækmole. Det må derfor antages, at udløbsledningen ikke er i konflikt med de rekreative interesser omkring Køge Marina. Udledningen af kølevand vil ske via diffuser på væsentligt større havdybde end hidtil (ca. 6 6,5 m). Miljøcenter Roskilde har i forbindelse med behandling af ansøgningen om tilladelse til ændring af kølevandudledningen anmodet DONG Energy om en redegørelse for tiltagene til nedbringelse af forbruget af natriumhypoklorit, herunder begrænsning af forbruget i relation til den mængde der er tilladt i 1 Der er ikke fælles udløbsledning fra kedelanlæggene, men først fra det sted øst for værket, hvor de nuværende kølevandsrør afskæres. 5

6 henhold til vilkår 10a i tillægget af 22. december 1999, og muligheden for at substituere stoffet. DONG Energi har oplyst, at det gennem tiden ved forsøg med dosering af natriumhypoklorit er lykkedes at nedbringe forbruget til mindre en l pr. år med et indhold af aktivt klor på 15% svarende til ca. 370 kg aktivt klor pr. år. Der doseres 12 gange årligt, hvorved forbruget pr. gang er ca. 30,5 kg aktivt klor. Der doseres over 3 timer, hvorved koncentrationen af aktivt klor i kølevandet er 9,24 mg/l. I de senere år har der kun været foretaget rensning af kølevandssystemet for kedelanlæg K 8. Ved det årlige stop udføres grundig højtryksspuling af begge kondensatorer, hvorved mængden af natriumhypoklorit, der tilsættes kølevandssystemet for K 8, kan begrænses. DONG Energy oplyser, at spuling af kondensatorer er et meget tidskrævende job, som tager ca. 48 mandtimer pr. kondensator. DONG Energy anser det for absolut nødvendigt at foretage kloring på KKV 8, da anlægget er udlagt til en væsentlig større dampmængde end KKV 7. DONG Energy ønsker dog opretholdt muligheden for at tilsætte natriumhypoklorit til kølevandssystemet for KKV 7. Indtil for nogle få år siden blev kølevandssystemet for KKV 7 renset 4 gange om året med natriumhypoklorit. Temperaturpåvirkning af havvandet i Køge Bugt Den nye udløbsledning vil blive påmonteret en diffuser (med vertikale diffuseråbninger), der sikrer en initialfortynding på en faktor 16. Overtemperaturen (dvs. forskellen mellem temperaturen af kølevand ved udløb og indtag) har hidtil ikke måttet overstige 24 ºC, hvorved overtemperaturen i havet falder til 1,5 ºC efter initialfortyndingen. Grontmij / Carl Bro har i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til omlægning af kølevandudledningen udført spredningsberegninger (fortyndingsberegninger) under forskellige forudsætninger. Med en strømningshastighed på 0,1 m/s vil fortyndingen være ca. en faktor 20 i afstand på nedstrøms udledningspunktet. Med en strømningshastighed på 0,05 m/s vil fortyndingen være ca. en faktor 20 i afstand på ca. 135 nedstrøms udledningspunktet. I sidstnævnte situation vil fanen ligge i overfladen og blive yderligere kølet af luften (hvis denne er køligere end havvandet). Da udløbet ligger nær de kommende dækværker om havnen, vil strømmen hovedsageligt være nord-sydgående parallelt med kysten. Grontmij / Carl Bro oplyser, at overtemperaturen i 2007 var under 20 ºC i mere end 80% af tiden. På grundlag af de af Grontmij / Carl Bro udførte spredningsberegninger kan et mindre cirkulært område omkring udledningspunktet med en diameter på ca m være udsat for en mindre temperaturpåvirkningen i havvandet ved lave strømningshastigheder. Uden for dette område vil overtemperaturen være mindre end 1 ºC i skønsmæssigt 80% af tiden. 6

7 Miljøcenter Roskilde finder, at temperaturpåvirkningen af havvandet i den relevante del af Køge Bugt er beskeden og ikke nødvendiggør egentlige biologiske undersøgelser af effekten af det udledte kølevand på vandplanter og vandlevende organismer. Hidtil er der alene målt temperaturstigning i kølevandet for KKV 8. Som følge af, at den nye afskærende ledning har en længde på 1,2 km, vil temperaturstigningen fremover alt andet lige være mindre end tidligere, da der sker en afkøling af kølevandet under den lange transport via den afskærende ledning. Ovenstående vurderinger af temperaturpåvirkning af havvandet som følge af udledning af kølevand er derfor konservative. Miljøcenter Roskilde opretholder vilkår 21 i tillægget af 22. december 1999 om kontinuert registrering af ind- og udløbstemperatur samt flow i kølevandet for KKV 8 i stort set uændret form. Bestemmelsen om overtemperatur (se tilladelsen vilkår 3) ændres dog, så den svarer til de vurderinger, der er lagt til grund for Miljøcenterets udledningstilladelse, jf. ovenfor. Miljøcenteret finder dog, at der også i kølevandssystemet for KKV 7 skal installeres tilsvarende målinger af ind- og udløbstemperatur af kølevandet samt måling af kølevandflowet. Da indløbstemperaturen af kølevand til de to kølevandsystemer må anses for at være den samme, kan temperaturmåling i indløbet til KKV 7 dog undværes. I stedet kan temperatur af kølevandet i indløbet til KKV 8 anvendes ved bestemmelsen af temperaturdifferensen af kølevandet til KKV 7. Alternativt kan temperaturmålingen i udløbet lige efter hvert af de to kedelanlæg (før den afskærende ledning) erstattes af en enkelt temperaturmåling i det fælles afløb. Tilsvarende kan flowmålinger i hvert udløb (før den afskærende ledning) erstattes af en flowmåling i det fælles afløb. Miljømæssig vurdering af udledningen af kølevand indeholdende natriumhypoklorit Til grund for Roskilde Amts vurdering af den miljømæssige betydning af udledningen af natriumhypoklorit til Køge Bugt lå et litteraturstudium, som VKI havde gennemført for Miljøstyrelsen. Heraf fremgik, at omkring 95 99% af hypokloritten nedbrydes til chlorid-ioner. Den resterende mængde hypochlorit omdannes til forskellige halogenholdige organiske forbindelser, som samlet benævnes AOX (adsorberbare halogenerede organiske forbindelser). Om de økotoksikologiske effekter på vandlevende organismer oplystes i rapporten fra VKI, at der ikke var konstateret kroniske eller akutte effekter ved AOX-niveauer på under ca. 200 µg/l. Initialfortyndingen ved kølevandsudledningen blev skønnet til ca. 6 9 gange. Efter initialfortyndingen blev den maksimale koncentration af AOX således anslået til µg/l, dvs. under det niveau, hvor der dengang var konstateret økotoksikologiske effekter. Roskilde Amt konkluderede derfor, at udledning af natriumhypoklorit i de anvendte mængder ikke ville få kroniske eller akutte effekter på det marine miljø efter initialfortyndingen. Da stoffet imidlertid var på Miljøstyrel- 7

8 sens liste over uønskede stoffer, vurderede Roskilde Amt, at Junckers Industrier skulle arbejde med at udvikle renseproceduren med henblik på at minimere anvendelsen af stoffet mest muligt og på sigt substituere stoffet. Miljøcenter Roskilde konkluderer, at det et lykkedes Køge Kraftvarmeværk at nedbringe udledningen af natriumhypoklorit ganske væsentligt i løbet af de næsten 10 år, der er gået, siden Roskilde Amt meddelte udledningstilladelsen. I tillægsgodkendelsen fra 1999 accepterede Roskilde Amt således en udledning på ca kg aktivt klor pr. år, hvor udledningen i dag er nedbragt til ca. 370 kg aktivt klor pr. år. Den samlede årlige udledte mængde af natriumhypoklorit er hermed reduceret med ca. 70 % i de forløbne år. Miljøcenter Roskilde har imidlertid ikke umiddelbart kunne konkludere, at koncentrationen af natriumhypoklorit efter initialfortyndingen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet i Køge Bugt. Miljøcenteret har derfor i brev af 9. april 2008 anmodet By- og Landskabsstyrelsen (BLST) om at vurdere behovet for fastsættelse af miljøkvalitetskrav for natriumhypoklorit i forbindelse med udledning af dette stof med kølevandet fra Køge Kraftvarmeværk. Denne procedure er fastlagt i bekendtgørelse nr af 14. december om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (bekendtgørelsens 10, stk. 2). Hvis BLST vurderede, at der er behov for fastsættelse af et vandkvalitetskrav, blev BLST i brevet anmodet om at fastsætte et vandkvalitetskriterium for natriumhypoklorit. By- og Landskabsstyrelsen har i brev af 24. september 2008 oplyst, at der på baggrund af den hurtige omdannelse af natriumhypoklorit til andre stoffer ikke er behov for fastsættelse af et miljøkvalitetskrav for natriumhypoklorit i forbindelse med udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til Køge Bugt. BLST peger her også på et udkast til EU s risikovurdering af natriumhypoklorit, hvoraf det fremgår, at det i forbindelse med udledning af behandlet kølevand er koncentrationerne af de dannede biprodukter, der er afgørende for at kunne vurdere den miljømæssige betydning af udledningen af stoffet. Et af de dannede biprodukter er kloroform (trichlormethan), hvor der i dag er fastsat et gældende miljøkvalitetskrav på 10 µg/l i bekendtgørelse nr (bilag 3 forurenende stoffer med EU-fællesskabs miljøkvalitetskrav for vand.). Køge Kraftvarmeværk har siden september 1999 haft tilladelse til at tilsætte natriumhypoklorit til kølevandet svarende til en koncentration i kølevandet på max 10 mg aktivt klor/l. Hvis 1-5 % omdannes til AOX-forbindelser, og det konservativt antages at den dannede AOX udgøres af kloroform, vil koncentrationen af kloroform efter opblandingszonen (initialfortyndingen) være ca. 2,1 10,5 µg/l 3. Miljøkvalitetskrav på 10 µg/l for kloroform er således overholdt. 2 Bekendtgørelsens bilag 2 er ændret ved bekendtgørelse nr af 15. august Natriumhypoklorit indeholder et klor-atom, mens kloroform indeholder 3 klor-atomer. 8

9 Miljøcenter Roskilde kan herefter godkende, at der fortsat kan udledes natriumhypoklorit med kølevandet i en koncentration på 10 mg aktivt klor pr. l. Der er ikke som følge af udledningen af natriumhypoklorit med kølevandet behov for udlægning af et nærområde i vandplanen med mindre strenge miljømål. Udledning af forurenende stoffer skal i henhold til 13, stk. 1, i bekendtgørelse 1669 begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik. BREFdokumentet 4 (Reference Document on Best Available Techniques) for store fyringsanlæg, der blev udsendt i juli 2006 omhandler ikke udledning af kølevand. Der henvises i denne sammenhæng i BREF-dokumentet (kapitel ) til det generelle BREF-dokument om køling, som blev udsendt i december BREF-dokumentet om køling er en tværgående (et generelt) BREF-dokument, der efter Miljøcenter Roskildes opfattelse på mange måder ikke er særligt operationelt anvendelig. Dette BREF-dokument er i øvrigt også et af de allerførste BREF-dokumenter, der blev udarbejdet. Senere er strukturen efter Miljøcenterets opfattelse blevet væsentligt forbedret. Med henblik på begrænsning af udledningen af natriumhypoklorit for at tilgodese bestemmelsen i 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr fastsætter Miljøcenter Roskilde krav om den maksimale mængde af natriumhypoklorit, der må anvendes/udledes om året. På baggrund af oplysningen fra DONG Energy om forbruget i de senere år af natriumhypoklorit til rensning af kølevandssystemet for kedelanlæg 8 og under hensyntagen til at der også gives mulighed for at rensning af kølevandssystemet for kedelanlæg 7 ved brug af natriumhypoklorit fastsættes en øvre grænse på 450 kg/år, angivet som aktivt klor. Miljøcenter Roskilde fastsætter krav om, at Køge Kraftvarmeværk i årsrapporten skal oplyse forbruget af natriumhypoklorit til rensning af kølevandssystemet for såvel KKV 7 som KKV 8. Køge Kraftvarmeværk skal ligeledes oplyse i årsrapporten, hvilke tiltag der er iværksat, eller kan iværksættes, for at reducere forbruget af natriumhypoklorit yderligere. Der fastsættes endvidere et vilkår om, at Køge Kraftvarmeværk skal kunne dokumentere forbruget af natriumhypoklorit og koncentrationen heraf i kølevandet hver gang kølevandssystemet renses (dvs. kølevandflowet i det aktuelle kølevandssystem skal samtidig registreres). Oplysningerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 4 Inden for rammerne af IPPC-direktivet er EU-Kommissionen ansvarlig for - i samarbejde med medlemsstaterne og de berørte industrisektorer samt grønne organisationer - at udarbejde såkaldte BREF-dokumenter, der indeholder dels en beskrivelse af teknikker m.m., som anses for at være bedst tilgængelig teknik inden for den relevante sektor (branche), dels en angivelse af de hermed associerede emissionsniveauer. 9

10 Ikke teknisk resumé Som følge af etablering af Køge Jorddepot kan de hidtidige udløbsledninger for kølevand fra kedelanlæg 7 og 8 på Køge Kraftvarmeværk ikke længere benyttes, når depotet er fyldt op. Der etableres derfor en ny afskærende kølevandsledning, som vil blive ført ca. 40 m ud fra den kommende kystlinje ved Køge Jorddepot. Udledningen af kølevand vil ske via diffuser på væsentligt større havdybde end hidtil (ca. 6 6,5 m). Diffuseren sikrer, at kølevandet fortyndes med en faktor 16 lige efter udledningen i Køge Bugt. De væsentligste miljømæssige forhold, der er knyttet til udledningen af kølevand, er dels en temperaturpåvirkning af havvandet, dels dannelse af såkaldte adsorberbare organiske halogenforbindelser (AOX), hvoraf kloroform påkalder sig særlig opmærksomhed. Temperaturpåvirkningen skyldes, at kølevandet bliver opvarmet ved at passere kraftvarmeværket, idet formålet med kølevandet er at optage overskydende energi, som ikke kan udnyttes til el- eller varme-/dampproduktion. AOX-forbindelser dannes som følge af, at Køge Kraftvarmeværk lejlighedsvis anvender natriumhypoklorit til rensning af kølevandsrørene (for at fjerne begroninger på rørene). Natriumhypoklorit omdannes relativt hurtigt, men nedbrydningsprodukter heraf kan potentielt være skadelige for vandlevende organismer. På grund af den hurtige fortynding er overtemperaturen af kølevandet faldet til 1,5 ºC umiddelbart efter udledningen i Køge Bugt. Det område i Køge Bugt, som kan være påvirket af en vis temperatureffekt, er et cirkulært område omkring udledningspunktet med en diameter på m. For kloroform er der på EU-plan fastsat et miljøkvalitetskrav (en koncentration hvorunder der ikke skønnes at forekomme uacceptable negative effekter i vandmiljøet). Dette miljøkvalitetskrav vil være overholdt umiddelbart efter opblandingen af kølevand i bugten. Brugen af natriumhypoklorit er reduceret markant siden 1999, hvor Roskilde Amt godkendte anvendelse af stoffet til rensning af kølevandsrørene og deraf følgende udledning af stoffet med kølevand. Miljøcenter Roskilde har i udledningstilladelsen fastsat vilkår, der sikrer, at det lave forbrug af natriumhypoklorit opretholdes og søges yderligere nedbragt fremover. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Denne tilladelse til udledning af spildevand (kølevand) gives i medfør af 28, stk. 2, i miljøbeskyttelsesloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 10

11 Der er i modsætning til miljøgodkendelser, som meddeles efter lovens 33, ikke knyttet en særlig retsbeskyttelse til udledningstilladelser, der meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 2. Ansøgningen om tilladelse til udledning af kølevand har ikke været annonceret i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens 5 11, stk. 3, da ændringen af kølevandsudledningen ikke anses for at være en væsentlig ændring. Udledningsforholdene forbedres endvidere, da der er større opblanding af kølevandet end hidtil. Desuden er mængden af udledt natriumhypoklorit væsentligt lavere end den mængde, der oprindelig blev tilladt i udledt i Forpligtelsen til at annoncere ved væsentlige ændringer/udvidelser af (i)-mærkede listevirksomheder gælder i øvrigt formelt kun for afgørelser, der træffes i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1. VVM-bekendtgørelsen Køge Kraftvarmeværk er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 (VVM-bekendtgørelsen) bilag 2, punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Flytningen af havledningen er en ændring af en del af det samlede anlægs fysiske placering. Denne ændring skal vurderes i forhold til VVMbekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, hvorefter ændringer i bilag 2 anlæg skal VVM-screenes, hvis de kan være til skade for miljøet. En VVMscreening er den nærmere systematisk vurdering af, om ændringer udløser VVM-pligt. Ændringen af kølevandudløbet fra Køge Kraftvarmeværk medfører en lavere overtemperatur i Køge Bugt, dels fordi kølevandet opblandes bedre end hidtil på grund af den installerede diffuser, dels fordi kølevandet udledes på større vanddybde. Udledningen af natriumhypoklorit med kølevandet vil ikke medføre overskridelser af det relevante vandkvalitetskrav, som er fastsat på EU-plan, jf. afsnittet: Miljømæssig vurdering af udledningen af kølevand indeholdende natriumhypoklorit. Etablering af den nye kølevandsudledning vil således ikke vil være til skade for miljøet, herunder nærliggende Habitatområder. Den nye kølevandledning kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVMvurdering. Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 11

12 Offentliggørelse og klagevejledning Denne tilladelse vil blive annonceret i ugeavisen Køge Onsdag den 5. november Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller på Klagen skal være modtaget senest onsdag den 3. december 2008 kl Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser mens en klage behandles i Miljøklagenævnet Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen, dvs. senest onsdag den 5. maj Med venlig hilsen Jørn L. Hansen Miljøcenter Roskilde Tlf. nr.:

13 Kopi af tilladelsen er sendt til: Grontmij / Carl Bro A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup, Erik Gregersen Dal, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, Blok D-E, 4. sal, 2400 København NV, Køge Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, Greenpeace, Bredgade 20, Baghuset 4. sal, 1260 København K, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade , 1620 København V. Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Dansk Fritidsfiskerforbund, Genner Bygade 74, 6230 Rødekro 13

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder DONG, Køge Kraftvarmeværk Værftsvej 2 4600 Køge Carsten Lunde-Jensen carlu@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 431-00033 Ref. JLH Den 30. maj 2008 Tilladelse til at påbegynde bygge- og

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Til høringsparterne, jf. vedlagte liste Vand J.nr. BLS-400-00101 Ref. BHo Den 16. december 2010 Forslag til ændring af vandløbsloven

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2.

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2. Nordgroup a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01664 Ref. jemma/anved Den 29.april 2015 Sendt til nord@nordgroup.eu MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Nordgroup a/s, ændring af vilkår

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Captia: 022969-2014 Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse for afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af to nye boringer

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Bavarian Nordic A/S Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00008 Ref. gukha 19. december 2008 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00161 Ref. hecla/rukso Den. 26. august 2009 Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald. Nordgroup a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00753 Ref. Johje/olkri Den 8. marts 2013 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse om

Læs mere

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse.

Haderslev Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderer, at anlægget ikke er VVM-pligtigt jævnfør nedenstående afgørelse. Haderslev Spildevand a/s Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Holme Bæk. Nordfyns Kommune har udarbejdet et projekt til forbedring af de fysiske forhold i Holme Bæk.

Vandløbsrestaurering i Holme Bæk. Nordfyns Kommune har udarbejdet et projekt til forbedring af de fysiske forhold i Holme Bæk. Nordfyns Kommune Natur og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ Dato: 05. november 2012 Sagsnr. 480-2012-104456 Dok.nr. 480-2012-202911 Vandløbsrestaurering i Holme Bæk Nordfyns Kommune har

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik) Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00052 Ref. Hebpe Den 27. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af RO-anlæg på Arla Foods Amba Holstebro Flødeost

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af RO-anlæg på Arla Foods Amba Holstebro Flødeost Arla Foods Amba Holstebro Flødeost Hjermvej 28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00253 Ref. Bevch/Amklo Den 7. maj 2009 Sendes kun på e-mail til hanne.pedersen@arlafoods.com Afgørelse

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

www.ikast-brande.dk HD byg Fasterholtvej 1 7361 Ejstrupholm (flemming@hd-byg.dk) 25. marts 2014

www.ikast-brande.dk HD byg Fasterholtvej 1 7361 Ejstrupholm (flemming@hd-byg.dk) 25. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HD byg Fasterholtvej 1 7361 Ejstrupholm (flemming@hd-byg.dk) 25. marts 2014 Tilladelse til nedsivning af regn- og overfladevand i faskiner og overløb til

Læs mere

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af anlæg

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr.

29-04-2015. NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S. Sagsnr. 2015-0063861. Relevante underentreprenører. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse Miljø ved Større Bygge- og Anlægsprojekter NCC-SMET Islands Brygge 20 2300 København S Relevante underentreprenører

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND-

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND- TREFOE Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk TILLADELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00805. Ref. evnis/ullse Den 3. oktober 2012 Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af afsaltningsanlæg

Læs mere

Odsherred Spildevand A/S

Odsherred Spildevand A/S Odsherred Spildevand A/S Etablering af havledning fra Tengslemark renseanlæg Skitseforslag 20-10-2015 (revision 2) 5167rpAMR_Skitseforslag_Rev1_10-02-2015.docx Udarbejdet til: Odsherred Spildevand A/S

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved flytning af eksisterende driftslager for bundaske til ny lokalitet på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved flytning af eksisterende driftslager for bundaske til ny lokalitet på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Kerteminde Kommune Park og Vej Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att. Lars Bertelsen Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00098 Ref. cabpe Den 26. maj 2010 Sendt pr. e-mail til kommune@kerteminde.dk KLAPTILLADELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. maj 2013 J.nr.: NMK-10-00587 Ref.: ribba/damoe AFGØRELSE i sag

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen.

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen. Fonden Jacobsens Plads 5700 Svendborg Att. Hans Rasmussen E-mail Rasmussen@troensemail.dk CVR nr. 21109703 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00082 Ref. Jimho Den 08.07 2014 Klaptilladelse til: Fonden

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn.

Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Kystdirektoratet Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00014 Ref. Jabro Den 8. juni 2015 Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. Tilladelsen

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin og to vandhuller i det kloaktekniske anlæg opstrøms

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin og to vandhuller i det kloaktekniske anlæg opstrøms Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup mail@forsyningballerup.dk MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2325 Fax.

Læs mere

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014.

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014. Aarhus Havn Mindet 2. Postboks 130. DK-8100 Aarhus C Vand- og naturområdet J.nr. AAR-4311-00019 Ref. CHRAJ Dato. 06-09-2013 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for Aarhus Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse

Læs mere

Etablering af vandhul

Etablering af vandhul POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ove Nygaard Hardsysselvej 10 Resen 7600 Struer Etablering af vandhul Struer kommune har den 24. september

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Samsø Kommune, Samsø Havne Havnefoged Frederik Bilsted Pedersen aufbp@samsoe.dk Aarhus vand J.nr. NST-431-00262 Ref. dofha 30. januar 2012 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Louise Seeberg Skare Byg A/S Industri N2 Nordager 2 6000 Kolding Den 15. august 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 3. maj 2013 om byggetilladelse

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter Midtjysk Lystfiskercenter v/svend Jøker Hansen Bakkedraget 9 7163 Ejstrupholm Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. november 2014 Sags.ID 2014/24410 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte.

Læs mere

TripleNine Fish Protein Esbjerg. Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg

TripleNine Fish Protein Esbjerg. Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg TripleNine Fish Protein Esbjerg Flytning af kølevandsindtag og udledning, ekstraktionsanlæg TripleNine Fish Protein A.m.b.A Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00167

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Danisco A/S Tårnvej 25 7200 Grindsted Odense J.nr. MST 1270-00008 Ref. SULVI/hechr Den 1. juli 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i Biofabrikkens produktionsanlæg for aminosyre. Miljøstyrelsen

Læs mere

17-06-2013 13/12189. Christen Carsten Christensen Dall Bojskovvej 16 6400 Sønderborg

17-06-2013 13/12189. Christen Carsten Christensen Dall Bojskovvej 16 6400 Sønderborg 17-06-2013 13/12189 Christen Carsten Christensen Dall Bojskovvej 16 6400 Sønderborg Landzonetilladelse og dispensation skovbyggelinje til at etablere solcelleanlæg på tag og på stativ på terræn på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk. Den 17. december 2015

Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk. Den 17. december 2015 Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk Den 17. december 2015 Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - Kornsilo - uden nabohøring Skive Kommune har den

Læs mere

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur.

02-10-2013 13/32083. Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af redskabsskur. 02-10-2013 13/32083 Landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur på ejendommen matr.nr. 288 Holm, Nordborg, der ligger på adressen Brønd 3, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 5. august 2013 modtaget

Læs mere