ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj {COM(2012) 136 final} {SWD(2012) 66 final}

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj 1. PROBLEMFORMULERING I problemformuleringen er den politiske og juridiske kontekst vigtig. Batteridirektivet 1 har til formål at gøre anvendelsen af batterier og akkumulatorer og den virksomhed, som udøves af de aktører, der er involveret i deres livscyklus, mindre skadelig for miljøet. Det fastsætter specifikke regler for markedsføring af batterier og akkumulatorer på EU-markedet og indsamlingen, behandlingen, genvindingen og bortskaffelsen af udtjente batterier og akkumulatorer, der indeholder cadmium, kviksølv og bly 2. Bekymringer over cadmiums toksicitet overbeviste Europa-Parlamentet og Rådet om at begrænse anvendelsen af cadmium i bærbare batterier til 0,002 vægtprocent cadmium, selv om denne begrænsning ikke var medtaget i Kommissionens forslag. Kommissionen blev bedt om at tage undtagelsen i forhold til batteridrevet håndværktøj op til revision og fremlægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest 26. september 2010, "om nødvendigt med relevante forslag, med henblik på at forbyde cadmium i (bærbare) batterier og akkumulatorer" (artikel 4, stk. 4, i direktivet, vores fremhævelse). Denne undtagelse blev medtaget i direktivet ved dets vedtagelse, da der var tvivl om, hvorvidt der allerede fandtes tekniske substitutter for denne anvendelse. I henhold til artikel 4, stk. 4, skal Kommissionen ikke revurdere undtagelser, der gælder for a) og b) 3. Det blev påvist, at der sættes spørgsmålstegn ved, om der er levedygtige substitutter for nødbelysning af sikkerhedshensyn, og der er ikke fundet nogen levedygtige substitutter for medicinsk udstyr 4. Omfanget af denne konsekvensanalyse er derfor udelukkende begrænset til en revision af artikel 4, stk. 3, litra c), i batteridirektivet. Omkostningerne og fordelene ved at begrænse generel anvendelse af cadmium vil derfor ikke blive berørt, og konsekvenserne ved en mere Direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af , s. 1). I dette resumé anvendes udtrykket "batterier" for både batterier og akkumulatorer. a) nød- og alarmsystemer, herunder nødbelysning; b) medicinsk udstyr. DA 2 DA

3 omfattende politisk beslutning om et generelt forbud mod at anvende cadmium i bærbare batterier og akkumulatorer vil heller ikke blive analyseret. De nyeste undersøgelser beviser, at egnede substitutter kan købes på markedet og allerede bruges i vidt omfang til batterier i batteridrevet håndværktøj. Faktisk oplevede EU-markedet for batteridrevet håndværktøj i 2010 et salg på 3,2 milliarder EU, og andelen (anført efter værdien af det solgte værktøj) af nikkelcadmium (NiCd)-, nikkelmetalhydrid (NiMH)- og lithiumion (Li-ion)-teknologier var som følger: Batteridrevet håndværktøj med NiCd: 34 % Batteridrevet håndværktøj med NiMH: 6 % Batteridrevet håndværktøj med Li-ion: 60 %. Det er en naturlig tendens for salget af disse alternative batteriteknologier, der anvendes i batteridrevet håndværktøj, at NiCD-batterier til stadighed erstattes af NiMH- og Li-ionteknologier. Det skønnes, at det samlede marked for batteridrevet håndværktøj i EU vil vokse 5 % om året mellem 2010 og Markedsandelen for bærbare NiCd-batterier forventes at falde med 50 % mellem 2008 og 2020, hvilket medfører et naturligt årligt fald i NiCdbatterier på 5 %. Det forventes, at de ovenstående tendenser for det samlede marked for batteridrevet håndværktøj vil fortsætte. Spørgsmålet er nu, om en fjernelse af undtagelsen kan retfærdiggøres på grundlag af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. 2. MÅLSÆTNINGER Den generelle målsætning er at medvirke til at opfylde batteridirektivets målsætninger, især artikel 4, stk. 1, nemlig udviklingen og markedsføringen af batterier, som indeholder mindre mængder af farlige stoffer, eller som indeholder mindre mængder af forurenende stoffer, især cadmiumsubstitutter. De specifikke målsætninger er: Specifik målsætning nr. 1: at minimere de miljømæssige konsekvenser af bærbare batterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj Specifik målsætning nr. 2: at minimere de økonomiske omkostninger for brugere af batteridrevet håndværktøj, blandt andet ved at sikre at teknisk mulige løsninger kan købes. De operationelle målsætninger er: at reducere indførelsen af cadmium i den europæiske økonomi som følge af anvendelsen af bærbare batterier i batteridrevet håndværktøj at reducere de cadmiumudledninger i EU, som er forbundet med anvendelsen af bærbare batterier i batteridrevet håndværktøj 4 Udvidet konsekvensanalyse udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene inden for rammerne af udarbejdelsen af batteridirektivet (2006/66/EF), [KOM(2003)723 endelig], se s. 27 og bilag V. DA 3 DA

4 at reducere de overordnede miljømæssige konsekvenser i EU, som er forbundet med anvendelsen af bærbare batterier i batteridrevet håndværktøj. 3. LØSNINGSFORSLAG Den første mulige løsning ("referenceløsningen") består i at bevare den nuværende lovgivning (batteridirektivet), som den er. Dette betyder i al sin væsentlighed, at cadmiumholdige batterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, stadig ville blive leveret til forbrugere og professionelle brugere, men at disse i stigende grad erstattes af de eksisterende alternativer, nemlig nikkelmetalhydrid (NiMH)- og lithiumion (Li-ion)-værktøjer og -batteripakker. Den anden løsning (løsning 2: "øjeblikkelig ophævelse af undtagelsen i 2013") består i øjeblikkeligt (i 2013) at ophæve den gældende undtagelse og dermed begrænse anvendelsen af cadmium i bærbare batterier til batteridrevet håndværktøj til højst 0,002 vægtprocent. Sammenlignet med løsning 1 vil cadmiumbatterierne, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, blive erstattet med Li-ion- og NiMH-batterier fra 2013 i henhold til løsning 2. I løbet af perioden og sammenlignet med løsning 1: vil den samlede mængde af Li-ionbatteripakker, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og som markedsføres på EU-markedet, stige fra 610,70 millioner enheder (løsning 1) til 696,79 enheder, hvilket svarer til en stigning på 14 %; vil den samlede mængde af NiMH-batteripakker, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, stige fra 157,45 millioner batteripakkeenheder (løsning 1) til 178,97 millioner enheder, hvilket svarer til en stigning på 13,6 %; vil 107,61 millioner cadmiumbatterienheder ikke længere blive markedsført, hvilket er et fald på 100 %. Den tredje løsning (løsning 3: "forsinket ophævelse af undtagelsen i 2016") består i at ophæve den gældende undtagelse i 2016 og dermed begrænse anvendelsen af cadmium i bærbare batterier i batteridrevet håndværktøj til højst 0,002 vægtprocent. Denne løsning gør det muligt for batteriindustrien yderligere at tilpasse de relevante teknologier til de nye krav, hvis den nuværende undtagelse for anvendelsen af cadmiumholdige batterier i batteridrevet håndværktøj bliver ophævet. Sammenlignet med løsning 1 vil cadmiumbatterierne, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, blive erstattet med Li-ion- og NiMH-batterier fra 2016 i henhold til løsning 3. I løbet af perioden og sammenlignet med løsning 1: vil den samlede mængde af Li-ionbatterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og som markedsføres på EU-markedet, stige fra 610,70 millioner enheder (løsning 1) til 670,85 enheder, hvilket svarer til en stigning på 9,8 %; DA 4 DA

5 vil den samlede mængde af NiMH-batterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, stige fra 157,45 millioner enheder (løsning 1) til 172,49 millioner enheder, hvilket svarer til en stigning på 9 %; vil den samlede mængde af NiCd-batterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, falde fra 107,61 millioner enheder (løsning 1) til 32,42 millioner enheder, hvilket svarer til et fald på 70 %. 4. KONSEKVENSANALYSE Som anbefalet i retningslinjerne for konsekvensanalysen har analysen udelukkende fokuseret på de yderligere konsekvenser af de andre løsninger sammenlignet med referencescenariet. Kilder til de foreliggende oplysninger angiver, at de emissioner, der er forbundet med NiCdbatterier, vil være små sammenlignet med emissioner fra olie-/kulforbrænding, jern- og stålproduktion eller gødningsstoffer med fosfat. NiCd-batterier er således kun ansvarlige for 1,35 % af cadmiumemissionerne til atmosfæren, 1,41 % af cadmiumemissionerne til vand og 0,65 % af de samlede emissioner. NiCd-batterier, der anvendes i EU i batteridrevet håndværktøj, er ansvarlige for 10,5 % af al den cadmium, der med fortsæt indføres i økonomien. De miljømæssige konsekvenser af de tre løsninger vurderes på basis af to tilgange. For det første på basis af den mængde cadmium, der indføres i EU's økonomi af batterier i batteridrevet håndværktøj. Denne tilgang vælges, da hovedårsagen til, at medlovgiveren valgte at forbyde anvendelsen af cadmium i batterier, var at begrænse den mængde cadmium, der med fortsæt indføres i økonomien. For det andet vurderes de miljømæssige konsekvenser også på basis af de samlede miljømæssige konsekvenser, som er baseret på konklusionerne i den sammenlignende livscyklusvurdering af de tre batterityper (NiCd, NiMH, Li-ion), der anvendes i batteridrevet håndværktøj. Denne fremgangsmåde blev anvendt for at muliggøre en anvendelig sammenligning mellem de forskellige miljømæssige konsekvenser, der vurderes ved livscyklusvurderingen. Hvert løsningsforslags værdi for hver miljømæssig indikator blev normaliseret til dens "indbyggerækvivalent", og et aggregeringsskema blev anvendt til at beregne en værdi for de samlede miljømæssige konsekvenser af hvert løsningsforslag. I løsning 1 vil omkring ton cadmium blive indført i EU's økonomi i løbet af perioden via anvendelsen af bærbare NiCd-batterier i batteridrevet håndværktøj. De udtjente batterier i batteridrevet håndværktøj, som ikke indsamles særskilt (til genvinding) og i stedet deponeres på deponeringsanlæg, kunne medføre omkring 945 ton cadmiumemissioner via udvaskning til vand, hvilket potentielt medfører kræft og andre sygdomme hos omkring 405 mennesker. I løsning 2 vil omkring 8060 ton cadmium blive indført i EU's økonomi i løbet af perioden via anvendelsen af bærbare NiCd-batterier i batteridrevet håndværktøj. De udtjente batterier i batteridrevet håndværktøj, som ikke indsamles særskilt (til genvinding) og i stedet deponeres på deponeringsanlæg, kunne medføre omkring 300 ton cadmiumemissioner via udvaskning til vand, hvilket potentielt medfører kræft og andre sygdomme hos omkring 128 mennesker. Dette er 68 % mindre end i et status quo-scenarie (løsning 1). I løsning 3 vil omkring ton cadmium blive indført i EU's økonomi i løbet af perioden via anvendelsen af bærbare NiCd-batterier i batteridrevet håndværktøj. De udtjente DA 5 DA

6 batterier i batteridrevet håndværktøj, som ikke indsamles særskilt (til genvinding) og i stedet deponeres på deponeringsanlæg, kunne medføre omkring 520 ton cadmiumemissioner via udvaskning til vand, hvilket potentielt medfører kræft og andre sygdomme hos omkring 222 mennesker. Dette er 45 % mindre end i status quo-scenariet (løsning 1). De samlede miljømæssige konsekvenser blev vurderet med de følgende miljømæssige indikatorer: Globalt opvarmningspotentiale (GWP), potentiale for dannelse af fotokemiske oxidanter (POFP), potentiale for jordforsuring; potentiale for abiotisk ressourceudtømning (ARDP); potentiale for dannelse af partikler (PMFP) og potentiale for eutrofiering af ferskvand (FEP). Disse miljømæssige indikatorer blev vurderet i to scenarier: et indsamlingsmål på 25 % og et på 45 % (fremtidige indsamlingsmål for batterier for 2012 og 2016 i henhold til batteridirektivet scenarie 1) og en indsamlingsprocent på 10 %, som svarer til den nuværende indsamlingsprocent for batteridrevet håndværktøj i EU som rapporteret i henhold til WEEE-direktivet (direktiv 2002/95/EF om affald af elektronisk og elektrisk udstyr scenarie 2). De årlige miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelsen af batteridrevet håndværktøj i EU i løsning 1, svarer til mellem (scenarie 1) og (scenarie 2) af befolkningen sammenlignet med (scenarie 1) og (scenarie 2) i løsning 2. Løsning 2 har således overordnede miljømæssige konsekvenser, der er 5 % til 8 % lavere end i løsning 1. I løsning 3 er de overordnede miljømæssige konsekvenser vægtede indbyggerækvivalenter (scenarie 1) og vægtede indbyggerækvivalenter (scenarie 2). I løsning 3 ligger de årlige miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelsen af cadmiumbatterier i batteridrevet håndværktøj afhængigt af indsamlingsprocenten fra 3 % til 5 % lavere end i løsning 1. Økonomiske konsekvenser blev vurderet for de følgende interesseparter: mineselskaber, leverandører af råstoffer, batterifabrikanter, montører af batteripakker, fabrikanter af batteridrevet håndværktøj, forbrugere, genvindingsvirksomheder og medlemsstater. I forbindelse med løsning 1 kan der ikke identificeres eller kvantificeres nogen økonomiske konsekvenser for de fleste interesseparter. Omkostningerne/fordelene ved genvinding afhænger af forskellige parametre, såsom den anvendte genvindingsteknologi, typerne af nyttiggjort materiale, værdien af de nyttiggjorte metaller og stordriftsfordele. For tiden kan genvinding af Li-ion-batterier udføres for nettoomkostninger. Dette skyldes, at batterigenvinding stadig er i en udviklingsfase. Efterhånden som teknologien udvikles, og der dukker stordriftsfordele op, forventes det, at omkostningerne ved genvinding af Li-ionbatterier falder. I forbindelse med løsning 2 skønnes det, at der i perioden ikke vil være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser for mineselskaber, leverandører af råstoffer eller montører af batteripakker. I EU er der for tiden ikke noget selskab med produktionsfaciliteter til at fremstille NiCd-, Liion- eller NIMH-celler til bærbare batterier, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj. Alle bærbare batterier, der anvendes i batteridrevet håndværktøj, importeres til EU, hovedsageligt fra Asien. De førende fabrikanter af NiCD-batterier ligger i Japan, og de førende fabrikanter af Li-ion-batterier ligger i Kina. Selv om de fleste batterifabrikanter producerer mere end en batterikemi, kunne løsning 2 medvirke til, at Kina blev førende inden for fremstilling af batterier til batteridrevet håndværktøj i stedet for Japan. DA 6 DA

7 Nogle batterigenvindingsvirksomheder påstår, at løsning 2 vil medføre øgede genvindingsomkostninger, da flere Li-ion-batterier vil kunne genvindes i løsning 2 end i løsning 1 (skønnet i intervallet millioner EUR for perioden ). EPTA (fabrikanter af batteridrevet håndværktøj) hævder, at denne løsning vil nødvendiggøre tekniske engangsomkostninger til forskning og udvikling, opgradering af produktionslinjer og driftsudgifter i intervallet millioner EUR. Det er dog tvivlsomt, om alle disse omkostninger kan tilskrives løsning 2, da mængden af NiCD-batterier, der anvendes i batteridrevet håndværktøj, selv i løsning 1 vil falde med 50 % mellem 2013 og Forbrugere kan blive påvirket af de højere fremstillingsomkostninger ved et batteridrevet håndværktøj, der er baseret på en alternativ batteriteknologi. I løbet af perioden vil et gennemsnitligt batteridrevet håndværktøj med NiMH-batterier koste 0,8 EUR mere, hvorimod et gennemsnitligt batteridrevet håndværktøj med Li-ion-batterier vil koste 2,1 EUR mere for forbrugeren end det gennemsnitlige batteridrevne håndværktøj med NiCd-batterier. Når det drejer sig om prisen for selve det batteridrevne håndværktøj (inklusive to batteripakker og en oplader) vil et batteridrevet håndværktøj med NiMH-batterier i 2013 i henhold til EPTA koste 66,90 EUR, og et batteridrevet håndværktøj med Li-ion-batterier vil koste 76 EUR sammenlignet med et batteridrevet håndværktøj med NiCd-batterier, som koster 60,80 EUR. I forbindelse med løsning 3 skønnes det, at der i perioden ikke vil være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser for mineselskaber, leverandører af råstoffer eller montører af batteripakker. Som i løsning 2 kan løsning 3 medføre, at Kina blev førende inden for fremstilling af batterier til batteridrevet håndværktøj i stedet for Japan. Nogle batterigenvindingsvirksomheder påstår, at løsning 3 vil medføre øgede genvindingsomkostninger, da flere Li-ion-batterier vil kunne genvindes i løsning 3 end i løsning 1. Disse omkostninger ville være mindre end ved løsning 2 (mindre end 13 millioner EUR for perioden ). EPTA (fabrikanter af batteridrevet håndværktøj) hævder, at denne løsning vil nødvendiggøre tekniske engangsomkostninger til forskning og udvikling, opgradering af produktionslinjer og driftsudgifter på omkring 33 millioner EUR. Det er dog tvivlsomt, om alle disse omkostninger kan tilskrives løsning 3. Branchen støttede en stigning i genvindingsprocenten. Det blev dog ikke anset for hensigtsmæssigt at gøre sådan, da det er fastlagt i batteridirektivet, at alle indsamlede batterier skal genvindes. Derudover er der i direktivet fastlagt minimumssatser for genvindingseffektivitet, som batterigenvindingsprocesserne skal leve op til senest i september Forbrugere kan blive påvirket af de højere fremstillingsomkostninger ved et batteridrevet håndværktøj med en alternativ batteriteknologi. I løbet af perioden vil et gennemsnitligt batteridrevet håndværktøj med NiMH-batterier koste 0,4 EUR mere, hvorimod 5 Minimumssatserne for genvindingseffektivitet i henhold til batteridirektivet (bilag III, del B) er som følger: i) nikkelcadmiumbatterier: genvind cadmium, så vidt det er teknisk muligt, og genvind minimum 75 % af batterierne i forhold til gennemsnitsvægt; (ii) blybatterier: genvind bly, så vidt det er teknisk muligt, og genvind minimum 65 % af batterierne i forhold til gennemsnitsvægt; (iii) andre batterier: genvind minimum 50 % af batterierne i forhold til gennemsnitsvægt. DA 7 DA

8 et gennemsnitligt batteridrevet håndværktøj med Li-ion-batterier vil koste 0,9 EUR mere for forbrugeren end det gennemsnitlige batteridrevne håndværktøj med NiCd-batterier. Når det drejer sig om prisen for selve det batteridrevne håndværktøj (inklusive to batteripakker og en oplader) vil et batteridrevet håndværktøj med NiMH-batterier i 2016 i henhold til EPTA koste 64,10 EUR, og et batteridrevet håndværktøj med Li-ion-batterier vil koste 69,20 EUR sammenlignet med et batteridrevet håndværktøj med NiCd-batterier, som koster 60,80 EUR. Den administrative byrde er begrænset for alle løsningsforslag og burde ikke medføre problemstillinger i forhold til overholdelse. I princippet har ingen af disse løsninger en direkte konsekvens for EU-budgettet. I forbindelse med de sociale konsekvenser kan løsning 2 have negative sociale konsekvenser, da nogle interesseparter har rapporteret om jobtab inden for sektoren for genvinding af NiCdbatterier. Der kan kompenseres for dette med nye job i sektoren for genvinding af NiMH- og Li-ionbatterier. Løsning 3 har mere neutrale konsekvenser på kort, mellem og lang sigt. På basis af det ovenstående kan det konkluderes, at de miljømæssige fordele ved løsning 3 ville være en smule mindre end ved løsning 2, men omkostningerne ville være meget lavere end ved løsning SAMMENLIGNING AF LØSNINGSFORSLAG Løsningsforslagne er blevet vurderet ud fra kriterierne for virkningsgrad; effektivitet og sammenhæng. I forbindelse med virkningsgrad virker løsning 2 til at være den bedste løsning. Den giver nemlig det højst mulige niveau for opnåelse af den specifikke målsætning 1 på kort sigt, mens løsning 3 udelukkende ville have en højere virkningsgrad for de operationelle målsætninger 1 og 2. I forbindelse med effektivitet ville løsning 3 være mere effektiv end løsning 2. De økonomiske omkostninger tenderer til at være negative for fabrikanter af batteridrevet håndværktøj, forbrugere og batterigenvindingsvirksomheder i det mindste på kort sigt, hvorimod de ville være marginale eller neutrale for andre interesseparter. Løsning 2 og 3 er i overensstemmelse med de overordnede målsætninger for EU's politik. De er også på linje med lignende krav om forbud mod anvendelse af cadmium i andre direktiver, såsom direktivet om udrangerede køretøjer (ELV-direktivet) og direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Når den politiske og juridiske kontekst tages med i betragtning, kan det konkluderes, at selv om det lader til, at ingen af de vurderede løsningsforslag fremstår som en sikker vinder, når der ses på miljømæssige fordele, så opnår løsning 3 i relative termer næsten de samme virkningsgradsniveauer med en højere effektivitet, og denne løsning bør derfor komme i betragtning som foretrukken kandidat. 6. OVERVÅGNING OG EVALUERING Overvågning af gennemførelse, hvis den nuværende undtagelse fra anvendelsen af cadmiumholdige batterier i batteridrevet håndværktøj bliver ophævet, bør være rimeligt DA 8 DA

9 ligetil, da anvendelsen af cadmium i batterier generelt allerede er forbudt i henhold til batteridirektivet. Statusindikatorer kan i denne kontekst især omfatte: markedstendenser for teknologier for yderligere substitutter for NiCd-batterier, der anvendes i batteridrevet håndværktøj; tendenser inden for nye genvindings- og behandlingsteknikker. Medlemsstaterne skal indsende en national gennemførelsesrapport til Kommissionen hvert tredje år i henhold til artikel 22 i batteridirektivet. En revision af batteridirektivet vil blive udført efter den anden runde (2016) med indsendelse af nationale gennemførelsesrapporter fra medlemsstaterne. Kommissionen vil i løbet af dens evaluering af rapporterne undersøge hensigtsmæssigheden af yderligere risikostyringsforanstaltninger, minimumsindsamlingsmål og minimumsgenvindingsforpligtelser og om nødvendigt foreslå ændringer til direktivet. I løbet af denne revisionsproces kan de data, der er indsamlet for overvågningsindikatorerne, også vurderes for at evaluere resultaterne af den foreslåede intervention og vurdere dens gennemførelsesproces. Hvis der opstår problemer i forbindelse med overholdelse, kan der tages yderligere foranstaltninger på EU-niveau på baggrund af bestemmelserne i batteridirektivet. DA 9 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 26.9.2006 L 266/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.12.2008 SEK(2008) 2934 C6-0472/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORELØBIG 2003/0282(COD) 8.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 596 final 2015/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0265/2004. 7. april 2004

EUROPA-PARLAMENTET ***I BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0265/2004. 7. april 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 ENDELIG A5-0265/2004 7. april 2004 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE. Ledsagedokument til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 SEK(2010) 851 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2010 SEK(2010) 934 endelig C7-0204/10 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 378 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. MST-652-00087 Ref. Doble/kirst Den 2. april 2014 NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen 32000L0053 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen EF-Tidende nr. L 269 af 21/10/2000 s. 0034-0043 Europa-Parlamentets

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 809 endelig 2008/0240 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.11.2003 KOM(2003) 723 endelig 2003/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om batterier og akkumulatorer og brugte batterier

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere