TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com"

Transkript

1 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning

2 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt

3 1 -tast, åbner betjeningsdelen. 2 Tast, tænd/sluk for apparatet og lydfrakobling (Mute). 3 Volumenknap. 4 Makrotast, programmerbar funktionstast. Læs hertil afsnittet "Programmering af makrotast" i kapitel "Setup". 5 Dot-matrix-display. 6 Kort tryk under en målfølgning: Det aktive mål vises, og den sidste ordmelding gentages. I lister vises indtegnelserne fuldstændigt, som er markeret med "...". 7 Vippekontakt. Vippekontaktens funktion er afhængig af de pågældende menuer hhv. driftsarter. 8 OK, indkodetast. 9 T-tast, valg af TRAFFIC-menu: TIM-funktion (Traffic Information Memory) og TMC-trafikmeldinger. : MENU, tast til aktivering af indstillingsmenuen. ; AUD, valg af klangmenu. < ESC, hermed forlades menuer og slettes tegn i Spellermenuer. = Softkeys 4 til 6. Funktionen af softkeys er afhængig af menuernes indhold. > Softkeys 1 til 3. Funktionen af softkeys er afhængig af menuernes indhold.? NAV, aktiverer CD.C, aktiverer CD- hhv. Multi CD-drift. A TUNE, skifter til radiodrift. DEUTSCH DEUTSCH DANSK DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 227

4 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med købet af TravelPilot DX-R 70. Du kan være sikker på at have truffet det rigtige valg ved at købe TravelPilot DX-R 70. TravelPilot DX-R 70 er et radionavigationssystem på størrelse med en normal bilradio, men det har dog en masse mere at byde på. TravelPilot er en pålidelig og brugervenlig navigatør, som leder dig nøjagtigt gennem trafikken til dit mål. Denne vejledning fører dig skridt for skridt gennem funktionerne af TravelPilot DX-R 70 og besvarer de hyppigst stillede spørgsmål. Flere informationer om brugen af denne vejledning finder du i afsnittet "Om denne vejledning". Hvis du har yderligere spørgsmål eller tips vedrørende TravelPilot DX-R 70, kan du til enhver tid ringe til vor telefon-hotline eller kontakt din Blaupunkt-forhandler. Telefonnumrene på de internationale telefon-hotlines finder du på den sidste side i denne vejledning. Garanti Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Hvis dit apparat skulle have mangler, kontakt din forhandler og fremvis kvitteringen. Når den lovlige garanti i dit land er på mindre end 12 måneder, yder Blaupunkt dog en 12 måneders producentgaranti. Undtaget af denne garanti er skader på grund af slitage, usagkyndig brug eller industriel brug. For at anvende producentgarantien, som Blaupunkt yder, skal det fejlagtige apparat sendes sammen med kvitteringen til den centrale Blaupunkt-kundeservice i dit land. Den nærmeste adresse får du at vide på telefon-hotline på bagsiden af denne vejledning. Blaupunkt forbeholder sig at yde udbedring eller erstatning. Henvisning om ansvar På trods af teknisk videreudvikling kan det på grund af usagkyndig betjening, ændringer af færdselsreguleringer, vejarbejde, trafikbelastninger, fejltagelser eller manglende informationer på navigationsdatamedierne eller almene computereller lokaliseringsfejl i enkelte tilfælde komme til urigtige eller ikke optimeret målfølgning ved hjælp af navigationsenheden. Blaupunkt overtager intet ansvar og yder ingen erstatning for skader eller andre ulemper, der opstår på grund af oppe nævnte forhold. 228

5 Funktionsoversigt over navigationen NAVIGATION MÅLF LGNING O MÅLINDKODNING MÅLHUKOMMELSE TURLISTE MERIANscout Tryk én gang på NAV-tasten for at komme fra lydkilderne radio eller Multi CD (option) til navigationsgrundmenuen eller målfølgningen (når en målfølgning allerede er aktiv). Vælg menupunktet MÅLINDKODNING med tasterne på vippekontakten og tryk på OKtasten. MÅLINDKODNING BY VEJ GADE CENTRUM SÆRLIGE MÅL Vælg menupunktet BY med tasterne på vippekontakten og tryk på OK-tasten. BY STED H_ HANNOVER A E _ I L O U Y H Vælg den ønskede bys bogstaver med tasterne på vippekontakten. Med hvert indkodet bogstav vises en passende indtegnelse i overensstemmelseslinien. I de fleste tilfælde er få bogstaver allerede nok til at vælge den ønskede by. Hvis du allerede har foretaget en målfølgning og den nye målbys første bogstaver er identiske med en tidligere målbys første bogstaver (her: HANNOVER), vises denne på displayet i overensstemmelseslinien (Last City History-funktion). Således kan du hurtigere vælge mål, hvor du allerede har været før. Ved DX-navigations-CD er slettes bogstaver, der ikke kan følge logisk, efter hver indkodning (filtrerende Speller). Når den ønskede bys navn vises i overensstemmelseslinien, tryk længere end to sekunder på OK-tasten. Du kan også skifte til listen, når navnet på en by, der er foran den ønskede i alfabetet, vises. DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 229

6 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD BY STED BERLIN BERLIN, NEUENH BERLIN, RÜDERS BERLIN, SCHÖNE BERLIN, SCHÖNE MÅLINDKODN. VEJ GADE CENTRUM MÅLOMKREDS SCHLOSSWEND 03h km Europe Når du trykker længere end to sekunder på OK-tasten efter målindkodningen, vises listen over målbyer. Flyt valgmarkeringen hen på den ønskede bys navn med tasterne på vippekontakten. Når valgmarkeringen er på den ønskede bys navn, tryk på OK-tasten. Vælg i den følgende liste mellem VEJ/ GADE, CENTRUM eller mål i MÅLOMKREDS. Gader kan kun vælges, når dataene findes på den anvendte navigations-cd. Menupunkter, der ikke kan vælges, markeres med en lås. Når du har valgt VEJ/GADE, kan du derefter vælge vejkryds eller husnumre. Fremgangsmåden ved indkodning af navnet er den samme som beskrevet under BY. Vælg CENTRUM, når du vil ledes direkte til centrum af en bydel. Når målindkodningen er afsluttet, starter målfølgningen automatisk Målfølgningen starter. I displayets venstre område vises de optiske køreanbefalinger. I midten vises en bjælke, der symbolsk viser distancen til næste afgørende punkt (f.eks. et vejkryds). Til højre får du informationer om klokkeslæt eller ankomsttid eller resterende køretid samt om den indstillede lydkilde radio, Multi CD (option) eller internt CD-drev (kun ved NO-MAP-målfølgning). Lydfunktionen kan betjenes på sædvanligvis med vippekontakten i løbet af en aktiv målfølgning. Via tasterne TUNE og CD.C til valg af lydkilde kan du til enhver tid skifte til audiodrift. Målfølgningen fortsættes derefter kun med ordmeldinger. For at se på målfølgningen igen, tryk på NAV-tasten.

7 Sikkerhedshenvisninger TravelPilot er konstrueret til brug i personbiler. Specielle informationer, f.eks. højdebegrænsninger eller max. tilladt vejbelastning, som er nødvendige for navigation af lastbiler eller busser, er ikke gemt på navigations-cd en. DEUTSCH Isætning / fjernelse af CD eller KeyCard Isætning eller fjernelse af en CD / et KeyCard bør af sikkerhedsårsager altid foretages med parkeret bil. Åbn betjeningsdelen kun til isætning / fjernelse af en CD eller et KeyCard. Betjeningsdelen skal omgående lukkes efter isætning / fjernelse af CD en eller KeyCard, for at apparatet er klart til brug før start på køreturen. Betjening i løbet af kørsel DEUTSCH DANSK Hvis den aktuelle trafiksituation ikke iagttages, kan der ske alvorlige ulykker. For at undgå distrahering på grund af TravelPilot skal følgende punkter iagttages: Gør dig kendt med TravelPilot og betjeningen af apparatet før start på køreturen. Parkér bilen på et egnet sted, når du vil ændre programmeringen af TravelPilot. Betjen TravelPilot kun under kørsel, når trafiksituationen tillader det. Indkod kun et mål, når bilen er parkeret. DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 231

8 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt Funktionsoversigt over navigationen Sikkerhedshenvisninger Henvisninger til denne vejledning Tyverisikringssystem KeyCard Ind-/frakobling af apparatet Valg af driftsart Indstilling af lydstyrke Display Indstilling af klang og klangfordeling Navigation Målindkodning Målfølgning Dynamisk målfølgning Turliste Rejsefører Målhukommelse Undgåelse af kø i løbet af en målfølgning Valg af ruteoption Valg af positionsmarkering Aktivering/inaktivering af ordmelding Manuel fastlægning af position Simulering af målfølgning Radiodrift Valg af bølgeområde hhv. hukommelsesniveau Tænd/sluk for RDS (Radio Data System) Aktivering/inaktivering af RDS-REG Tænd/sluk for PTY Trafikmelding TA (Traffic Announcement) TMC (Traffic Message Channel) Indstilling af stationer, FM (VHF) Indstilling af stationer, MB Scan-søgning TMC-Scan Lagring af stationer Reducering af forstyrrelser af modtagningen ved FM-drift Visning af radiotekst TIM - Traffic Information Memory Visning af TMC-meldinger CD-drift Start af CD-afspilning Valg af musiknummer Hurtig søgning Afspilning i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på en CD (SCAN) Gentagelse af musiknummer (REPEAT) Navngivning af CD er Programmering af rækkefølge Multi CD Valg af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning Afspilning i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) Gentagelse af musiknummer eller CD (REPEAT) Programmering af rækkefølge Navngivning af CD er Rat-fjernbetjening Setup - grundindstillinger Indstilling af dag-/nattedisplay, synsvinkel og displayets lysstyrke Indstilling af start-/telefon-/ navigations-/trafikmeldingers lydstyrke og GALA Programmering af makrotasten Indstilling af klokkeslæt Valg af sprog Kalibrering af apparat Aktivering/inaktivering af kode-led Tilbagestilling til fabriksindstillinger Indstilling af stationssøgningens følsomhed "Tilpasning" af andet KeyCard Grundindstillinger fra fabrikken Indeks Monteringsvejledning

9 Henvisninger til denne vejledning Denne vejledning er beregnet til at gøre dig kendt med betjeningen og funktionerne af TravelPilot DX-R 70 og muliggøre en sikker og vellykket betjening af apparatet. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før den første igangsætning af TravelPilot DX-R 70 og opbevar den sikkert i bilen. DEUTSCH Henvisning: Sørg for ikke at opbevare apparatpasset, der følger med denne vejledning, i bilen. For at gøre det nemmere at finde informationer anvendes i denne vejledning følgende symboler til markering af enkelte trin: 1 Markerer instruerende skridt, som du skal gennemføre, for at opnå målet af en aktion. Apparatreaktioner, der skal ske efter en foretaget handling, er markeret således. Pluspunkt: Her får du henvisninger og tips om brugen af TravelPilot DX-R 70. DEUTSCH DANSK DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 233

10 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Tyverisikringssystem KeyCard 234 Et KeyCard hører med til leveringen. TravelPilot kan også anvendes med et ekstra KeyCard. Derudover lagres de til sidst indstillede værdier for bølgeområde, stationsindstilling, trafikmeldinger, RDS, REG, stationssøgningens følsomhed, startlydstyrke og SHARX. Hvorledes du tilpasser et ekstra KeyCard til TravelPilot, fremgår af afsnittet Tilpasning af andet KeyCard i kapitel Setup/grundindstillinger. Henvisning: Hvis du har mistet KeyCard til TravelPilot, kan du tilpasse et nyt KeyCard. Læs hertil Tilpasning af et nyt KeyCard/ indtastning af Mastercode i kapitel Setup/grundindstillinger. Isætning af KeyCard For at åbne betjeningsdelen, 1 tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. 2 Indfør KeyCard med nedadvendte kontaktflader, som vist på billedet (pil 1). 3 Skub KeyCard med slæden i pilens retning (2) forsigtigt til stoppet. 4 Luk betjeningsdelen (pil 3)

11 Fjernelse af KeyCard For at åbne betjeningsdelen, 1 tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. 2 Skub kortet med slæden mod højre, indtil det stopper. 3 Træk kortet ud af betjeningsdelen. 4 Luk betjeningsdelen. Henvisning: Når bilen forlades, fjern KeyCard og lad betjeningsdelen åben til beskyttelse mod tyveri. Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion af KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. Undgå en direkte berøring af kontakterne. Kontakterne af KeyCard rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. DEUTSCH DEUTSCH DANSK DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 235

12 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Ind-/frakobling af apparatet Tryk med isat KeyCard på den blå tast 2 i midten af volumenknappen 3 for at tænde for TravelPilot. Apparatet spiller den til sidst aktive lydkilde i den forudindstillede lydstyrke. Hvorledes denne startlydstyrke indstilles, fremgår af afsnittet Indstilling af start- /telefon-/navigations-/trafikmeldingers lydstyrke og GALA i kapitel Setup. Tænd/sluk med KeyCard Du kan også tænde og slukke for TravelPilot ved at isætte eller fjerne KeyCard. Indkobling ved frakoblet biltænding Du kan også anvende TravelPilot med tændingen slået fra og isat KeyCard. 1 Tryk hertil på ON-tasten 2. Apparatet tændes. Efter en time kobler apparatet automatisk fra for at skåne bilbatteriet. Denne proces kan gentages vilkårligt mange gange. Ved at aktivere tændingen ophæves tidsbegrænsningen. Henvisning: For at garantere upåklagelig funktion og for at undgå et forøget strømforbrug, skal TravelPilot være tilsluttet til permanent plus og plus via tænding, som beskrevet i monteringsvejledningen.

13 Valg af driftsart For at vælge driftsarten, tryk på: 1 TUNE-tasten A til radiodrift eller 1 for at vælge CD- hhv. Multi CD-drift (option) eller 1 NAV-tasten? til aktivering af navigationen. Hvis lydkilden vælges med en af disse taster, kommer du tilbage til den pågældende kildes grundmenu. Når en målfølgning er aktiv, kan du skifte fra navigationsgrundmenuen til målfølgningen med NAV-tasten?. Hver lydkilde (tuner, CD og Multi CD) har tre menuer, hvor alle indstillinger kan foretages: - Grundmenu: Her foretages de hyppigste indstillinger, f.eks. valg af stationer eller musiknumre. - Funktionsmenu: Til indstilling af f.eks. standby af trafikmeldinger og særfunktioner såsom Travelstore. - Indstillingsmenu: Til tilpasning af de pågældende lydkilders optioner efter dine ønsker. Ved navigationen findes følgende menuer: - Grundmenu til valg af navigationsgrundfunktionen, - målfølgningsmenu med de optiske køreanbefalinger og - navi-menu til tilpasning af navigationens optioner efter dine ønsker. Skift mellem grund- og funktionsmenu For at skifte mellem en lydkildes grund- og funktionsmenu, 1 tryk igen på den tilsvarende kildetast TUNE A eller JUMP BBC JAM FM Grundmenu FM1 FM2 MW Funktionsmenu JUMP JUMP JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE FMT FMC SIDE 2 REG OFF ON TA PTY ON OFF SHARX RDS VAR OFF R-TXT DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH Indstillingsmenu INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 237

14 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Skift mellem navigationens grund- og målfølgningsmenu Når du vil skifte mellem grund- og målfølgningsmenuen i løbet af en aktiv målfølgning, 1 tryk på NAV-tasten?. Når ingen målfølgning er aktiv, vises lokaliseringsmoden. Valg af indstillingsmenu Du kommer til indstillingsmenuen for den pågældende driftsart ved kort at trykke en enkelt gang på MENU-tasten :. 238 Indstilling af lydstyrke For at forøge systemets lydstyrke, 1 drej volumenknappen 3 med uret. For at reducere systemets lydstyrke, 1 drej volumenknappen 3 mod uret. I løbet af indstillingen vises den indstillede værdi symbolsk på displayets forgrund. Pluspunkt: Du kan i løbet af en talt køreanbefaling fra navigationen forandre lydstyrken på anbefalingen uafhængigt af lydkildens grundlydstyrke. Differencelydstyrken lagres automatisk. Automatisk lydfrakobling i forbindelse med telefonsamtaler Hvis apparatet er forbundet med en biltelefon på tilsvarende måde, kan telefonsamtalen foregå via højttalerne af TravelPilot. I displayets forgrund ved aktiverede lydkilder vises et telefonsymbol. Når du har en telefonsamtale under en aktiv målfølgning, vises fortsat de optiske køreanbefalinger og de akustiske køreanbefalinger undertrykkes ikke. JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE Tuner-grundmenu med lydstyrkevisning

15 Display På displayet af TravelPilot vises alle informationer om navigationen, f.eks. optiske køreanbefalinger, menuer og lister samt menuerne for lydkilderne radio, CD og Multi CD (option). Når apparatet er tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen, skiftes til nattedisplayet, når der tændes for bilens lys. Herved vises alle lyse punkter mørke og alle mørke punkter lyse Når du også kører med lys om dagen, f.eks. i skandinaviske lande, kan du inaktivere denne funktion. Læs hertil afsnittet Indstilling af dag-/nattedisplay, synsvinkel og displayets lysstyrke i kapitel Setup. Displayets aflæselighed kan optimeres med hensyn til synsvinklen i din bil. Læs hertil afsnittet Indstilling af dag-/nattedisplay, synsvinkel og displayets lysstyrke i kapitel Setup. Henvisning: Displayruden skal behandles forsigtigt. Berøring med spidse genstande forårsager ridser og ødelægger displayruden. Rengør displayruden kun med en fnugfri klud og i givet fald med rensealkohol. Anvend ingen opløsningsmidler såsom terpentin eller benzin til rengøringen, da dette angriber og beskadiger displayruden. JUMP BBC JAM FM JUMP Tuner-grundmenu, dagdisplay JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE RADIO 1 EUROPE EINSLIVE DEUTSCH DEUTSCH DANSK Tuner-grundmenu, nattedisplay DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 239

16 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Indstilling af klang og klangfordeling Med TravelPilot er det muligt at indstille bas- og diskanttoner separat for hver lydkilde. Indstillingen af klangfordelingen via balance, fader såvel som lydstyrketilpasning (loudness) passende til hørelsen foretages fælles for alle kilder. For at indstille klangen, 1 skift med tasterne TUNE A hhv. til lydkilden (radio, CD eller Multi CD), hvor indstillingerne skal foretages. 2 Tryk på AUD-tasten ;. Audiomenuen til klangindstilling vises. 3 Flyt valgmarkeringen med / -tasterne på vippekontakten 7 til menupunktet, hvis indstillinger skal ændres. 4 Indstillingerne foretages med / -tasterne på vippekontakten 7. Skyderegulatoren vises med en ramme. Når de ændrede værdier skal overtages, 5 tryk på OK-tasten 8. Rammen omkring skyderegulatoren slettes og værdierne lagres. Henvisning: Når ingen tast trykkes, springes automatisk tilbage til udgangsmenuen efter 30 sekunder (Time Out). KLANG FM BAS - + DISKANT - + BALANCE FADER LOUDNESS - + KLANG FM BAS - + DISKANT - + BALANCE FADER LOUDNESS - + Klangmenu for lydkilden FM-radio 240

17 Navigation Navigationen af TravelPilot DX-R 70 muliggør at finde mål hurtigt og sikkert uden tidrøvende læsning af kort. Du vejledes ved hjælp af talte meldinger fra DX-R 70 ved aktiveret navigation. Punkter, hvor der f.eks. skal drejes fra, får du meddelt rettidigt. Derudover kan du aflæse optiske køreanbefalinger, distancen og den forventede køretid hhv. ankomsttid eller klokkeslættet til målet på displayet. Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Vær opmærksom på, at den aktuelle trafiksituation altid har forrang før køreanbefalingerne, som navigationen kommer med. Navigationens funktionsprincip Bilens aktuelle position konstateres ved hjælp af det elektroniske speedometersignal, gyroen og et signal, der modtages af GPS-satellitter (Global Positioning System). Navigationssystemet sammenligner dataene med kortmaterialet, der er lagret på navigations-cd en, og beregner ved hjælp af disse informationer din position samt ruterne til målfølgningen. Isætning af navigations-cd 1 Tryk på -tasten 1 for at åbne betjeningsdelen. 2 Tryk på Eject-tasten B for at fjerne en evt. isat CD i apparatet. 3 Skub forsigtigt CD en med teksten opad ind i apparatets CD-rum. Skub CD en, indtil du møder modstand. Fra dette punkt trækkes CD en automatisk ind af apparatet. 18 DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 241

18 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Software fra CD en indlæses. Processen vises på displayet. Henvisning: Indlæsningen af software fra navigations-cd en må ikke afbrydes. Start af navigation 1 Tryk på tasten NAV?, når der er tændt for apparatet. Navigationens grundmenu vises. Når en målfølgning allerede er aktiv, vises målfølgningsbilledet. For at kunne starte navigationens målfølgning, skal en DX-navigations-CD være isat og et mål indkodet. NAVIGATION MÅLF LGNING O MÅLINDKODNING MÅLHUKOMMELSE TURLISTE MERIANscout Navigationsgrundmenu 242 Målindkodning Målindkodningen kan foretages fra målhukommelsen eller ved at indkode en by, et bycentrum, en gade, et vejkryds eller et husnummer samt fra et udvalg af specielle mål (f.eks. motorvejstilslutning, togstation osv.). 1 Vælg menupunktet MÅLINDKODNING med / -tasterne på vippen. 2 Valget kvitteres med OK-tasten 8. Mål Mulige mål er: En bys eller bydels centrum i storbyer, en gade, et vejkryds med to eller flere gader, et hus hhv. en husblok.

19 Forud lagrede særlige mål som f.eks. togstationer, lufthavne, tankstationer og andre offentlige indretninger. Særlige mål kan vælges sorteret i målbyen, i omkredsen af målet, landsdækkende eller i omkredsen af bilens position. Positionsmarkeringer, som du har bestemt og lagret i målhukommelsen. Dette er praktisk, når du under kørsel ser en interessant ting (f.eks. en forretning eller restaurant) og på et senere tidspunkt vil derhen igen. Mål fra målhukommelsen. Mål fra rundturlisten. Målindkodning med Speller Speller en er beregnet til indkodning af f.eks. by- og gadenavne i navigationen. Speller en består af fem områder: 1 Tegnlisten med alle bogstaver, mellemrum og specialtegn samt tal, 2 styresymbolerne, 3 indkodelinien, 4 overensstemmelseslinien og 5 luppen, hvor det pågældende markerede tegn vises forstørret. Valg af bogstaver Når du vil indkode et navn i Speller en, er fremgangsmåden følgende: 1 Flyt valgmarkeringen med / - og / -tasterne på vippekontakten 7 hen på det ønskede tegn. Mens du flytter markeringen, vises det aktuelt markerede tegn forstørret i luppen. _ Speller BY STED 3 ABCDEFGHIJKLMNO 1 PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ 4 5 N 2 DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 243

20 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 2 Tryk på OK-tasten 8, når det ønskede tegn er markeret. Tegnet overtages i indkodelinien. Med hvert tegn vises en passende indtegnelse fra listen i overensstemmelseslinien. Pluspunkt: Hvis en målfølgning allerede har været aktiv og målbyens første bogstaver er identiske med en tidligere målbys første bogstaver ved indkodningen (her: Hannover), vises denne i overensstemmelseslinien. Således kan du hurtigt indkode mål i byer, hvor du allerede har været før. Når du vil overtage bynavnet, tryk længere end to sekunder på OK-tasten 8. Hvis du vil indkode et andet bynavn, fortsæt indkodningen. Pluspunkt: Ved navigations-cd er, som er markerede med DX, er den filtrerende Speller til rådighed. Med den filtrerende Speller bliver bogstaver, der logisk ikke kan følge efter de indkodede, slettes fra Speller en under indkodningen. Omskiftning til specialtegn Hvis du har brug for andre specialtegn til indkodningen af målbyen end dem der vises på displayet (Ä, Ö, Ü), 1 flyt valgmarkeringen med tasterne på vippekontakten 7 hen på styretegnet. 2 Tryk på OK-tasten 8. Med hvert tryk på OK-tasten 8 vises andre specialtegn i Speller en. Pluspunkt: Ved navigations-cd er, der er markerede med DX, sker omskiftningen af specialtegn automatisk. BY STED H_ HANNOVER A E _ I L O U Y _ BY STED ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ H N 244

21 Sletning af bogstaver For at slette et forkert indkodet bogstav, 1 tryk på ESC-tasten < eller 1 vælg -symbolet og tryk på OK-tasten 8. Indføjemærket i indkodelinien flyttes til venstre. Når den ønskede indtegnelse i overensstemmelseslisten vises under indkodningen af et navn i navigationen, 1 tryk længere end to sekunder på OK-tasten 8 eller 1 markér -symbolet og 2 tryk på OK-tasten 8. Systemet skifter til listen (f.eks. målbyer). Indtegnelsen er markeret. Bladning i lister Da antallet af linier på displayet er begrænset til fem, er nogle lister, som har flere end fem indtegnelser, fordelt på flere "sider". Lister med flere end fem indtegnelser er markeret på højre side med pile. Der findes to måder på at komme til de enkelte sider i en liste: Ved lister med færre end ti indtegnelser 1 flyttes valgbjælken med tasten på vippekontakten 7 på den sidste indtegnelse. 2 Med et yderligere tryk på tasten 7 vises den næste side i listen. Sidevis bladning i lister For at finde en ønsket indtegnelse hurtigt i en lang liste, kan man også blade sidevis. 1 Flyt valgbjælken med / -tasterne 7 på pilesymbolet hhv.. RUTELISTE O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D Liste (her: Ruteliste) DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 245

22 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 2 Tryk på OK-tasten 8. Den forrige hhv. næste side i listen vises. Valgbjælken bliver på pilesymbolet. 3 Tryk så mange på OK-tasten 8, indtil den ønskede side er nået. Valg af indtegnelser fra lister 1 Tryk på OK-tasten 8 for at overtage indtegnelsen. 246

23 Målindkodning - by Når du vil køre til et mål i en by, skal denne først bestemmes. 1 Vælg punktet MÅLINDKODNING i navigationsgrundmenuen. Målindkodningsmenuen vises. 2 Vælg en BY. Speller en til indkodning af bynavnet vises (læs hertil også afsnittet "Målindkodning med Speller"). 3 Flyt valgmarkeringen med / - og / -tasterne på vippekontakten 7 hen på det ønskede tegn. 4 Tryk på OK-tasten 8, når det ønskede tegn er markeret. Tegnet overtages i indkodelinien. I overensstemmelseslinien vises den første by fra listen over målbyerne, hvis navn begynder med det valgte bogstav. Pluspunkt: Hvis en målfølgning allerede har været aktiv og målbyens første bogstaver er identiske med en tidligere målbys første bogstaver, vises denne i overensstemmelseslinien. Således kan du hurtigt indkode mål i byer, hvor du allerede har været før. Pluspunkt: Ved navigations-cd er, som er markerede med DX, er den filtrerende Speller til rådighed. Med den filtrerende Speller bliver bogstaver, der logisk ikke kan følge efter de indkodede, slettes fra Speller en under indkodningen. Når navnet på den ønskede målby vises i overensstemmelseslinien, 5 tryk længere end to sekunder på OK-tasten 8. Systemet skifter til listen over målbyer. Navnet er markeret. MÅLINDKODNING BY VEJ GADE CENTRUM SÆRLIGE MÅL Målindkodningsmenu DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 247

24 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 6 Tryk på OK-tasten 8 for at overtage byen som mål. Hvis navnet på byen findes flere gange, vises en undermenu. Her kan den ønskede by vælges. Hvis du ikke vil overtage byen som mål, 1 tryk på ESC-tasten<. Du kommer tilbage til Speller en. Når byen er valgt, føres du videre i menuen MÅLINDKODNING. Vælg her mellem - VEJ/GADE: Indkodning af målgade. Om valg af en gade er mulig som mål, er afhængig af data, der er lagret på navigations-cd en. - CENTRUM: Valg af et by- eller bydelscentrum som mål. - MÅLOMKREDS: Du kan direkte vælge særlige mål fra rubrikker i en liste, f.eks. motorvejstilslutning, togstation, butikscenter osv. i målets omkreds. Læs hertil afsnittet "Særlige mål, målomkreds". Forudsætning er, at de tilsvarende data er til rådighed på navigations-cd en. Hvis ingen data findes om enkelte punkter, markeres disse med et låssymbol og kan ikke vælges. MÅLINDKODN. VEJ GADE CENTRUM MÅLOMKREDS 248 Målindkodning - vej/gade, vejkryds og husnummer Når du vil køre til en gade i den sidst valgte by, kan du også vælge VEJ/GADE ud fra navigationens målindkodningsmenuen. Pluspunkt: For at gøre søgningen nemmere, kan et langt gadenavn også være lagret flere gange, f.eks.: RAABE-WEG, WILHELM- og WILHELM- RAABE-WEG. Målindkodningsfølgemenu, "BY" er indkodet MÅLINDKODNING BY VEJ GADE CENTRUM SÆRLIGE MÅL Målindkodningsmenu

25 1 Indkod gadenavnet i Speller en. 2 Vælg det ønskede gadenavn fra listen. Hvis et gadenavn findes flere gange i målbyen, vises en undermenu til nøjere bestemmelse af gaden. Efter valg af gaden åbnes målindkodningsmenuen. Vælg mellem mulighederne: - FORTSÆT: Målindkodningen er afsluttet og målfølgningen startes. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". - VEJKRYDS: For en nøjere målbestemmelse kan et vejkryds på den valgte gade vælges. - HUSNUMMER: I storbyer er det muligt at bestemme et husnummer som mål. Forudsætning er, at de tilsvarende data er til rådighed på navigations-cd en. Hvis ingen data findes om punkterne VEJKRYDS eller HUSNUMMER, markeres disse med et låssymbol og kan ikke vælges. Hvis du ikke vil overtage gaden som mål, 1 tryk på ESC-tasten <. Du kommer tilbage til Speller en. Målindkodning - husnummer Når du har valgt menupunktet HUSNUMMER, vises Speller en til valg af husnummeret. 1 Indkod et husnummer med Speller en. 2 Skift til listen og vælg afsnittet med målhusnummeret. 3 Tryk på OK-tasten 8. Målfølgningen startes. MÅLINDKODN. FORTSÆT VEJKRYDS HUSNUMMER Målindkodningsfølgemenu, "Strasse" (vej/gade) er indkodet HUSNUMMER DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH Målindkodning - husnummer INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 249

26 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD For at tilpasse ruten efter dise krav, f.eks. uden motorvej, kan du bestemme rutemulighederne. Læs hertil afsnittet "Ruteoptioner" i dette kapitel. Målindkodning - vejkryds Når du vælger VEJKRYDS i målindkodningsmenuen, vises en liste over eksisterende vejkryds på målgaden. Ved flere end 20 vejkryds vises Speller en. 1 Indkod i givet fald navnet på den krydsende gade i Speller en og skift til listen. 2 Vælg det ønskede vejkryds fra listen. Målfølgningen startes. Ruteoptionerne kan om nødvendigt fastlægges i navi-menuen. Læs hertil afsnittet "Ruteoptioner". VEJKRYDS AUF DEM LOH BODESTRASSE GERHARDTSTRASSE HALTENHOFFSTRA KOPERNIKUSSTRA Målindkodning - vejkryds 250 Målindkodning - centrum Når du vælger CENTRUM efter indkodning af byen eller hvis CENTRUM er blevet valgt fra målindkodningsmenuen, vises en liste over eksisterende bydelscentrummer. Når der findes flere end 20 centrummer, vises Speller en til indkodning af centrummet. 1 Vælg CENTRUM met i målindkodningsmenuen. Hvis der skulle findes mere end 20 bydelscentrummer, vises en Speller til valg af centrummet. 2 Indkod centrummets navn, 3 vælg listen og 4 vælg centrummet fra listen. Målfølgningen startes. MÅLINDKODNING BY VEJ GADE CENTRUM SÆRLIGE MÅL Målindkodning - centrum

27 Særlige mål i målby, målomkreds, positionens omkreds og landsdækkende mål Særlige mål, der kan anvendes til målfølgningen, er sammenfattet i rubrikker. Rubrikker for særlige mål er f.eks. - motorvejsforbindelser, - togstationer, - butikscentre, - tankstationer, - parkeringspladser, - værksteder osv. Ikke alle særlige mål og byer har de samme rubrikker til rådighed. Udvalget af rubrikkerne i menuerne for særlige mål er afhængigt af de til rådighed værende særlige mål i målbyerne. Efter valg af rubrikken vises listen ved færre end tyve indtegnelser og Speller en ved flere end tyve indtegnelser. Der kan vælges særlige mål til fire forskellige punkter: - I MÅLOMRÅDE: Der vises særlige mål i den indkodede målby. - NATIONALE MÅL: Landsdækkende mål er ikke tildelt en bestemt by. For hele landet er der rubrikker som f.eks. motorvejstilslutning, motorvejsservice, lufthavn og grænseovergang til rådighed (afhængig af navigations-cd en. - MÅLOMKREDS: Særlige mål i en forudbestemt målby kan vælges her. Mål i målets omkreds kan også være uden for det egentlige mål, f.eks. en idrætspark uden for en by. - POSitionsOMKREDS: Positionsomkredsen indeholder særlige mål i omkredsen af bilens aktuelle position (denne funktion er især praktisk med hensyn til at finde f.eks. tankstationer). MÅLINDKODNING BY VEJ GADE CENTRUM SÆRLIGE MÅL Målindkodning - særlige mål SÆRLIGE MÅL I MÅLOMRÅDE NATIONALE MÅL MÅLOMKREDS POS. OMKREDS Menu for særlige mål DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 251

28 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Særlige mål - i målbyen For at kunne vælge særlige mål i målbyen, skal der forinden være indkodet mindst en by hhv. et bycentrum i større byer som mål. Når du vil til særlige mål i en by, der var valgt ved den sidste målfølgning, kan punkterne 1-4 overspringes. 1 Indkod en by hhv. et bycentrum som mål. Målfølgningen startes. 2 Tryk på NAV-tasten?. Du kommer tilbage til navigationens grundmenu. 3 Skift til målindkodningsmenuen. 4 Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodningsmenuen. 5 Åbn her menupunktet I MÅLOMRÅDE. Der vises en liste over alle eksisterende rubrikker med særlige mål i den valgte målby. 6 Vælg den ønskede rubrik. De eksisterende mål vises sorteret efter distancen til den valgte position. 7 Vælg det ønskede særlige mål. Når det ønskede særlige mål er blevet valgt og kvitteret, starter målfølgningen automatisk. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". 252

29 Særlige mål - landsdækkende mål Som mål kan du f.eks. også vælge en motorvejstilslutning, et servicepunkt, en lufthavn eller grænseovergang. Hertil er en målindkodning ikke nødvendig forinden. Forudsætning er, at du kender navnet på det ønskede mål. 1 Skift til målindkodningsmenuen. 2 Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodningsmenuen. 3 Åbn her menupunktet NATIONALE MÅL. Der vises en liste med de landsdækkende mål. Hvilke landsdækkende mål, der er til rådighed, er afhængig af de lagrede data på navigations-cd en. 4 Vælg den ønskede rubrik. Speller en åbnes. 5 Indkod navnet på det særlige mål, 6 skift til listen og 7 vælg her det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er blevet valgt og kvitteret, starter målfølgningen automatisk. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". SÆRLIGE MÅL I MÅLOMRÅDE NATIONALE MÅL MÅLOMKREDS POS. OMKREDS Menu for særlige mål DEUTSCH DEUTSCH DANSK DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 253

30 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Særlige mål - målomkreds For at kunne vælge særlige mål i målomkredsen, skal der være indkodet en by som mål forinden. 1 Indkod en by som mål. 2 Vælg MÅLOMKREDS i målindkodningsmenuen efter indkodning af byen. Der vises en liste over alle eksisterende rubrikker med særlige mål. 3 Vælg den ønskede rubrik. De eksisterende mål vises. 4 Vælg det ønskede særlige mål. Målfølgningen startes. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". Særlige mål - positionsomkreds Dette særlige mål henholder sig til omgivelserne af bilens aktuelle position. Pluspunkt: Det særlige mål "Standortumkreis" (positionsomkreds) egner sig godt til at planlægge en pause, f.eks. stop ved næste tankstation. 1 Skift til målindkodningsmenuen. 2 Vælg SÆRLIGE MÅL i målindkodningsmenuen. 3 Åbn her menupunktet POSitionsOMKREDS. Der vises en liste over alle rubrikker med særlige mål, der er til rådighed for bilens aktuelle position. 4 Vælg den ønskede rubrik. De eksisterende mål vises sorteret efter distancen til den aktuelle position. 5 Vælg det ønskede mål. Målfølgningen startes. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". MÅLINDKODN. VEJ GADE CENTRUM MÅLOMKREDS SÆRLIGE MÅL I MÅLOMRÅDE NATIONALE MÅL MÅLOMKREDS POS. OMKREDS 254 Menu for særlige mål

31 Målindkodning - fra målhukommelsen Mål, som du ofte kører til, kan lagres i målhukommelsen og vælges herfra til nye målfølgninger. Læs afsnittet "Målhukommelse" for at lagre og bearbejde mål i målhukommelsen. Der er fire forskellige målhukommelser til rådighed: - LAST 10: Hukommelse med de sidste ti anvendte mål ved målfølgningen. Målene lagres automatisk i LAST 10-hukommelsen, når optionen LAST 10 er aktiveret i navigationens menu. Læs hertil afsnittet "Målhukommelse". - POSITIONSMÆRKE: Positionsmarkeringerne, som du har lagret, kan vælges som mål. - ALFabetisk SORTERING: Målene, der er lagrede i målhukommelsen, vises i alfabetisk rækkefølge. - MANuel SORTERING: De lagrede mål vises i den rækkefølge, som du har fastlagt. For at vælge mål fra målhukommelsen, 1 skift til navigationsgrundmenuen. 2 Åbn punktet MÅLHUKOMMELSE. 3 Vælg den målhukommelse, som du vil vælge målet til målfølgningen fra. Pluspunkt: LAST 10-målhukommelsen kan også vælges med makrotasten (læs hertil afsnittet "Programmering af makrotasten" i kapitel "Setup"). MÅLHUKOMMELSE LAST 10 POSITIONSMÆRKE ALF. SORTERING MAN. SORTERING BEARB. HUKOMM. Målhukommelsesmenu DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 255

32 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Der vises en liste over målene, der er til rådighed. 4 Vælg det ønskede mål. Målfølgningen startes. Læs hertil afsnittet "Målfølgning". 256 Målindkodning - til positionsmarkering Der kan foretages en målindkodning til en positionsmarkering, som du har fastlagt. En positionsmarkering er bilens position, som du har fastlagt under en aktiv målfølgning eller lokalisering. Positionsmarkeringer kan du f.eks. fastlægge ved interessante steder, som du vil hen til på et senere tidspunkt. For at kunne fastlægge en positionsmarkering, skal en navigations-cd være isat. Læs hertil afsnittet "Fastlægning af positionsmarkering" i dette kapitel. Valg af positionsmarkering som mål De fem til sidst fastlagte positionsmarkeringer kan vælges direkte fra målhukommelsen til en målfølgning. 1 Skift til målhukommelsesmenuen, 2 Vælg punktet POSITIONSMÆRKEring. Listen over de sidste positionsmarkeringer vises. 3 Vælg den ønskede positionsmarkering, som skal anvendes til målfølgningen. Målfølgningen startes. Læs hertil afsnittet "Målfølgning" i dette kapitel. MÅLHUKOMMELSE LAST 10 POSITIONSMÆRKE ALF. SORTERING MAN. SORTERING BEARB. HUKOMM. Målhukommelsesmenu

33 Målfølgning Start af målfølgning Efter indkodning af et mål starter målfølgningen automatisk. Når du vil starte en målfølgning til navigationens sidste mål, 1 vælg menupunktet MÅLFØLGNING i navigationsgrundmenuen. 2 Valget kvitteres med OK-tasten 8. Pluspunkt: Målfølgningen kan også startes med makrotasten. Målfølgningsbilledet vises. Ruten beregnes. Afhængigt af distancen til målet kan det vare flere sekunder. Når målfølgningsbilledet vises, høres en ordmelding: "The route is being calculated" (ruten beregnes). Efter afslutning af beregningen høres den første ordmelding. I målfølgningsmenuens hovedlinie vises navnet på gaden, der aktuelt køres ad, hhv. navnet på gaden, der skal drejes til. Hvis du forlader vejnettet, der er registreret på navigations-cd en, vises dette med OFF ROAD i hovedlinien. I symbolfeltet på displayets venstre halvdel, vises de optiske køreanbefalinger. Pluspunkt: Her kan du vælge mellem 2D- eller 3D-visning af køreanbefalingerne. For at vælge mellem visningsarterne, tryk så længe på OKtasten 8, indtil billedet forandres. På midten af displayet vises distancebjælken, som viser distancen til det næste afgørende punkt grafisk. Ved længere strækninger på en vej, vises den resterende strækning til det næste afgørende punkt. NAVIGATION ROUTE GUIDANCE DEST. ENTRY DEST. MEMORY TOURLIST MERIANscout SCHLOSSWEND 03h km Europe 1 DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH Målfølgningsbillede, 2D-visning INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 257

34 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD På højre side af displayet vises valgvist visning af den sandsynlige resterende køretid til målet, den sandsynlige ankomsttid eller klokkeslættet. Læs hertil afsnittet "Valg af tidsinfo". Under tidsvisningen vises luftliniedistancen i løbet af målfølgningen og efter afslutning af ruteberegningen vejdistancen til målet. I statuslinien vises status af trafikmeldingsfunktionen TA og TMC-status symbolsk. Læs angående TA-funktionen afsnittet "Trafikmeldinger under målfølgningen" i dette kapitel samt afsnittene "Trafikmelding TA" og "TMC" i kapitel "Radiodrift". Den højre, nederste linie på displayet er beregnet til visning af den aktive lydkilde. Når du hører radio, vises stationsnavnet eller den indstillede stations frekvens i dette område (læs hertil "Radiodrift med RDS"). Hvis Multi CD en (option) er aktiveret, vises her nummeret på den aktuelle CD og musiknumret hhv. musiknumret og musiknumrets spilletid. I tilfælde af en telefon-lydfrakobling vises PHONE (Telefon) i dette område. I løbet af en NO MAP-målfølgning (uden kort) kan det interne CD-drev også anvendes som lydkilde. Så vises nummeret på det aktuelle musiknummer samt spilletiden i dette område. Pluspunkt: De seks softkeys og vippekontakten 7 har, mens målfølgningsmenuen er aktiv, den samme funktion som i grundmenuen af lydkilden, der er aktiv i baggrunden. Det betyder, at du til enhver tid kan vælge de vigtigste grundfunktioner af den aktive lydkilde uden at skulle forlade målfølgningsmenuen. SCHLOSSWEND 03h km Målfølgningsbillede, 3D-visning Europe 1 258

35 Skift af lydkilde Under målfølgningen kan du til enhver tid skifte lydkilden. 1 Tryk på tasten TUNE- A eller under en aktiv målfølgning. Grundmenuen for radio- hhv. Multi CD-drift vises. Multi CD-drift er kun mulig med tilsluttet og driftsklar Multi CD. CD-drift i det interne CD-drev er ikke mulig i løbet af en målfølgning. 2 Vælg f.eks. en anden station eller et andet musiknummer. Når du vil skifte tilbage til målfølgningsbilledet, 3 tryk på NAV-tasten?. Afbrydelse af målfølgning For at afbryde en aktiv målfølgning, 1 tryk på ESC-tasten < eller 1 indkod et nyt mål eller 1 vælg lokaliseringsmoden (se "Lokaliseringsmode" i dette kapitel). Når du har trykket på ESC-tasten <, vises en sikkerhedsforespørgsel. Hvis du virkelig vil afbryde målfølgningen, 4 vælg JA og 5 tryk på OK-tasten 8. Pluspunkt: Når du slukker for apparatet under en aktiv målfølgning, opretholdes dataene for målfølgningen endnu 30 minutter. Inden for denne tid kan du fortsætte målfølgningen (f.eks. efter et tankstop). Henvisning: Når navigations-cd en fjernes i løbet af en målfølgning, aktiveres NO MAP-målfølgningen (uden kort). NAVIGATION SKAL MÅLF LGNINGEN O AFBRYDES? JA NEJ Sikkerhedsforespørgsel før afbrydelse af målfølgningen DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 259

36 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Dynamisk målfølgning I løbet af en dynamisk målfølgning analyserer TravelPilot DX-R 70 digitale trafikmeldinger og anvender disse til ruteplanlægningen. Trafikmeldingerne modtages fra såkaldte TMC-stationer (Traffic Message Channel). Det er RDS-stationer, der også sender deres trafikmeldinger digitalt (læs hertil afsnittet "TMC" i kapitel "Radiodrift"). For at gennemføre en dynamisk målfølgning, skal optionen DYNAMisk for RUTE være valgt under MULIG OPTION i navigationsmenuen. Indstillingerne for ruteoptionerne opretholdes til næste ændring. Når du vil gennemføre en målfølgning, der allerede er aktiv, dynamisk, 1 tryk på MENU-tasten : i løbet af målfølgningen. Navigationens navi-menu vises. 2 Vælg MULIG OPTION. 3 Tryk på OK-tasten 8. 4 Markér menupunktet RUTE. 5 Tryk så mange gange på OK-tasten (8), indtil DYNAMiske vises. 6 Markér menupunktet FORTSÆT. 7 Tryk på OK-tasten 8. Apparatet skifter tilbage til målfølgningen og indstillingerne opretholdes til næste ændring. NAVI-MENU SPÆRRE RUTE K O FORUDE MULIG RUTE RUTELISTE POSITIONSMÆRKE ROUTE OPTION RUTE DYNAM. FORTSÆT 260 Henvisning: For en dynamiske målfølgning indstilles en TMC-station af TravelPilot i løbet af målfølgningen. Når endnu ingen TMCstation er lagret på niveauet FMC, foretages en TMC-søgning. TMCsøgningen kan vare længe, da hele frekvensbåndet gennemsøges for TMC-stationer. I denne tid er radiodrift ikke mulig.

37 Turliste Med turlisten har du mulighed for at forbinde enkelte mål til én "rundtur". Pluspunkt: Med turlisten kan man f.eks. bekvemt planlægge besøg af seværdigheder eller kunder. 1 For at programmere turlisten, vælg menupunktet TURLISTE i navigationsgrundmenuen. Menuen TURLISTE vises. Indkodning af turmål Der findes forskellige muligheder for indkodning af turmål: - Direkte målindkodning indbefattet særlige mål. - Direkte overtagelse af det til sidst aktive mål af navigationen. - Direkte overtagelse af et mål fra målhukommelsen. Indkodning af nyt turmål 1 For at indkode et nyt turmål, vælg punktet MÅLINDKODNING i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Menuen MÅLINDKODNING vises. 3 Vælg BY eller SÆRLIGE MÅL. 4 Indkod et mål. Pluspunkt: Indkodningen af målet sker her ligesom ved den direkte målindkodning. Efter foretaget målindkodning vises turlisten. TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 261

38 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Nu kan du flytte målet i turhukommelsen til den ønskede position: 1 Tryk på OK-tasten 8. Foran målet vises en flyttemarkering. 2 Flyt målet med / -tasterne på vippekontakten 7 til den ønskede position i turlisten. 3 Tryk på OK-tasten 8. Overtagelse af nyt turmål fra målhukommelsen 1 For at overtage et turmål fra målhukommelsen, vælg punktet MÅLIND- KODNING i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Menuen MÅLINDKODNING vises. 3 Vælg MÅLHUKOMMELSE. Menuen MÅLHUKOMMELSE vises. 4 Vælg den målhukommelse, som du vil overtage målet fra. Den valgte målhukommelses indhold vises. 5 Markér målet, som du vil overtage i turlisten. 6 Tryk på OK-tasten 8. Turlisten vises. Nu kan målet flyttes til den ønskede position. Overtagelse af navigationens sidste mål For at overtage navigationens sidste (aktuelle) mål, 1 vælg punktet GEMME MÅL i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Målet er overtaget i rundturlisten. Rundturlisten vises. TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL 262

39 Sortering af tur For at sortere turen, 1 vælg punktet SORTERE MÅL i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Turlisten vises. 3 Markér målet, der skal flyttes. 4 Tryk på OK-tasten 8. Foran målet vises en flyttemarkering. 5 Flyt målet med / -tasterne på vippekontakten 7 til den ønskede position. 6 Tryk på OK-tasten 8. Gør dette med alle mål, indtil målene er sorteret i den ønskede rækkefølge. Sletning af turmål For at slette et turmål, 1 vælg punktet SLETTE MÅL i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Der vises en valgmenu. 3 Vælg ENKELT MÅL. 4 Tryk på OK-tasten 8. Turlisten vises. 5 Vælg målet, der skal slettes. 6 Tryk på OK-tasten 8. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. 7 Vælg SLET. 8 Tryk på OK-tasten 8. TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL TURLISTE MÅLINDKODNING GEMME MÅL START TUR SLETTE MÅL SORTERE MÅL DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 263

40 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Komplet sletning af tur For at slette en komplet turliste, 1 vælg punktet SLETTE MÅL i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Der vises en valgmenu. 3 Markér ALLE MÅL. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. 4 Vælg SLET. 5 Tryk på OK-tasten 8. Start af målfølgning til et turmål For at starte en målfølgning til et turmål, 1 vælg punktet START TUR i menuen TURLISTE. 2 Tryk på OK-tasten 8. Turlisten vises. 3 Markér det første mål på turen. Målfølgningen startes. Pluspunkt: Turen kan påbegyndes fra ethvert vilkårligt mål i turlisten. 264

41 Målfølgning NO MAP (uden kort) En NO MAP-målfølgning foretages, når navigations-cd en fjernes efter målindkodning og start af en målfølgning. Pluspunkt: I løbet af en NO MAP-målfølgning (uden kort) kan det interne CD-drev anvendes som lydkilde. Når en NO MAP-målfølgning er aktiv, vises NO MAP (uden kort) i hovedlinien og i symbolfeltet til højre vises luftliniedistancen til målet. Derudover vises permanent retningen til målet. Af tekniske årsager kan det vare et par minutter efter genisætning af navigations-cd en, før målfølgningen rigtigt fortsættes akustisk og med piktogrammer. Denne tid er nødvendig for at bestemme den aktuelle position. I løbet af dette tidsrum er et længere "OFF ROAD" (uden for gade) mulig. I områder med tæt bebyggelse og tæt vejnet kan der ske forkert lokalisering, indtil systemet har orienteret sig komplet og rigtigt. Henvisning: Derfor bør navigations-cd en om muligt sættes i, mens man f.eks. endnu er på motorvejen for at gøre orienteringen nemmere. Rejsefører Når en navigations-cd med rejsefører anvendes, kan rejseinformationer om mål og mål til målfølgningen vælges. Informationerne er som regel inddelt i rubrikker. Rubrikkerne kan være: - Overnatning - Mad og drikke - Turistinformation DEUTSCH DANSK DEUTSCH DEUTSCH INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD 265

42 INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD - Underholdning - Histor. bygninger Mulige informationer kan være hotellers og restauranters adresser og telefonnumre samt pris- og kvalitetslister. Da de lagrede informationer er afhængige af rejseføreren på CD en, kan der ikke gives en nøjagtige beskrivelse af indholdet her. Hvis kun en rejsefører findes, vises rejseførerens navn direkte i navigationsgrundmenuen, f.eks. MERIANscout. 1 Vælg punktet REJSEFØRER hhv. navnet på rejseføreren i navigationsgrundmenuen. Når der findes flere end én rejsefører på CD en, vises først en menu til valg af rejseføreren. 2 Vælg en rejsefører. 3 Evt. skal du indkode navnet på byen i en Speller i BYVALG, som du vil have informationer om. 4 Vælg rubrikken, der indeholder de ønskede informationer. Når du vil starte en målfølgning til en indtegnelse, 1 tryk længere end to sekunder på OK-tasten 8. Der vises endnu en valgmenu. Vælg her indtegnelsen MÅLFØLGNING. Visning af ruteliste Du kan se på rutelisten, som navigationen har beregnet. 1 Tryk på tasten MENU : i løbet af målfølgningen. 2 Vælg menupunktet RUTELISTE i navi-menuen. Den beregnede ruteliste vises. NAVIGATION MÅLINDKODNING MÅLHUKOMMELSE TURLISTE MERIANscout LOKALISERING RUTELISTE O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D 266

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858

Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsvejledning www.blaupunkt.com Apparatoversigt 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Kort tryk: Aktiverer navigationen og de fire hukommelsesniveauer.

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning Navigationssystem TravelPilot RGS 08 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger til trafiksikkerheden Betjening under kørslen Som chauffør er du alene ansvarlig for trafiksikkerheden. Anvend derfor kun

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-N BLACK

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-N BLACK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Navigation. TravelPilot DX-N. Betjeningsvejledning

Navigation. TravelPilot DX-N. Betjeningsvejledning Navigation TravelPilot DX-N Betjeningsvejledning Sikkerhedshenvisninger 2 TravelPilot DX-N er konstrueret til brug i personbiler. Specielle informationer, f.eks. højdebegrænsninger eller max. tilladt vejbelastning,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 4200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701798

Din brugermanual VDO DAYTON MS 4200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701798 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere