Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ."

Transkript

1 Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ. I 2006 var den samlede gennemførelsesprocent på læreruddannelsen 65%, på pædagoguddannelsen 80%, på socialrådgiveruddannelsen 82% og på bioanalytikeruddannelsen 77%. 1 Der har over en årrække været tale om en kraftig nedgang i gennemførelsesprocenten, især på lærer- og pædagoguddannelsen. Læreruddannelsen er den uddannelse, hvor gennemførselsprocenten er faldet mest, ligesom det er her, at afbrudstiden er klart højest. En række nye reformer inden for de mellemlange videregående uddannelser har betydet en øget akademisering af disse, samtidig med, at de studerendes indgangsgennemsnit/teoretiske niveau er blevet lavere. Dette forhold kan have en vis betydning for det øgede frafald. Det er værd at være opmærksom på, når undervisningen og vejledningen tilrettelægges. Når de studerende afbryder en mellemlang videregående uddannelse, ser det ud til, at det er vanskeligt for dem, at påbegynde en ny. Mere end 50% af de studerende er ikke i gang på en ny uddannelse 15 mdr. efter afbruddet, hvorfor der er risiko for, at disse studerende bliver ufaglærte. AKF-rapporten peger på en række grunde til, at de studerende afbryder uddannelsen. Disse oplysninger kan bidrage til, at vi, der udvikler strategier generelt på uddannelserne og specifikt i studievejledningen, kan imødegå og forebygge frafaldet gerne før dette sker. I dette forebyggende arbejde er en velfungerende studievejledning særdeles central. De studerende på de 4 undersøgte uddannelser (socialrådgiver, bioanalytiker, pædagog og lærer) peger især på følgende forhold, der bidrager til et godt studiemiljø, og som kan være med til at mindske frafaldet: Faglig interesse Et godt socialt netværk på studiet og generel trivsel, f.eks. studiegrupper Forholdet mellem teori og praksis og samspillet herimellem i uddannelsen Passende faglige krav.. Personlig tilbagemelding fra underviseren, anerkendelse og vejledning Personlig rådgivning og vejledning under studiet Disse forhold kan og bør give anledning til at nytænke den måde, vi traditionelt har planlagt uddannelse på, så de studerende, der påbegynder uddannelsen i højere grad også kan fuldføre den. 1 AKF-rapporten, Pilegaard m.fl De følgende betragtninger er fra denne undersøgelse. 1

2 Endvidere er det værd, at undersøge, hvad en velorganiseret studievejledning egentlig er, hvad er dennes centrale rolle, og hvilke konkrete og forebyggende initiativer kan sættes i værk for at nedbringe studenterfrafaldet? I det følgende vil vi dels fokusere på centrale begreber og dels på konkrete initiativer, der er afprøvet på institutioner i UC-Sjælland og på andre professionshøjskoler. Disse definitioner og erfaringer håber vi kan danne grundlag for opbygning og en udvikling af velfungerende studievejledninger i UC-Sjælland, i takt med institutioner og studentergrundlag i en ny organisation. I det følgende ses den eksisterende lovgivning om vejledning/studievejledning, hvor særlige relevante forhold for kvalificering af studievejledningen er fremhævet i denne. Kapitel 1 Mål for vejledningen 1. Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejledningen skal desuden understøtte elevens eller den studerendes evne til at træffe de valg, som indgår i den enkeltes uddannelse. Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Stk. 6. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. 2. Vejledningen efter denne lovkapitel 3 Vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv 11. Undervisningsministeren sørger for, at der gives vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Stk. 2. Vejledningens indhold skal være landsdækkende. Vejledningen skal tilbydes regionalt i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, de videregående uddannelsesinstitutioner og statens beskæftigelsesindsats. 12. Vejledningen efter dette kapitel skal tilrettelægges således, at målene i 1 kan opfyldes, og at de unge får kendskab til de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og de erhverv, som uddannelserne giver kvalifikationer til. 2

3 Stk. 2. Vejledningen skal inddrage arbejdsmarkedets krav til kvalifikationer og de fremtidige beskæftigelsesmuligheder i Danmark og i udlandet. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om vejledningen efter dette kapitel, herunder regler om regler om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen. skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Stk. 2. Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse 2, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om forhold omfattet af stk. 2. Kapitel 1 a Kapitel 3 a Vejledning om gennemførelse af uddannelse 12 a. Uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område, der udbyder ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, og som tilbyder eleverne og de studerende individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen, skal fastsætte retningslinjer for vejledningen på institutionen. Stk. 2. Vurderer en uddannelsesinstitution, at der er en risiko for, at en elev eller en studerende afbryder et uddannelsesforløb, skal institutionen tilbyde eleven eller den studerende en individuel vejledningssamtale. Stk. 3. Institutioner, som udbyder ungdomsuddannelse, skal tilrettelægge vejledningen på institutionerne i samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg), jf. 11, stk. 2, jf. 1, stk. 6. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om vejledningen efter dette kapitel, herunder regler om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen 2 Studievejlederen skal have erhvervet kompetencer som Diplomuddannelsen i Uddannelses- og erhversvejledning (DUE) eller tilsvarende. (F.eks. Realkompetencevurdering) 3

4 I de følgende afsnit fokuseres der på nogle af de særlige forhold, der eksisterer på UC- Sjællands uddannelser omkring frafald og fastholdelse, ud fra de erfaringer der er på området i studievejledningerne. Der kan på de forskellige uddannelser være tale om ganske særlige problematikker, der kendetegner denne specifikke uddannelse. Her er nævnt nogle få eksempler ud af mange. Frafaldsproblematikker I forhold til frafaldsproblematikkerne i UCSJ er der flere forhold der gør sig gældende. Dels er der de studerende, som reelt melder sig ud af en af uddannelserne, fordi de har valgt forkert. Her kan der gøres en særlig studievejlederindsats enten for at få dem til at gennemføre eller for at få dem til at vælge en anden uddannelse. 3 Der forestår således også et stort arbejde i forbindelse med optagelse af studerende, der kan bidrage til at de studerende gennemfører uddannelserne. Vi er generelt nødt til at udvikle gennemskueligt materiale, der giver den kommende studerende stor viden om selve uddannelsen, herunder personlige, sociale og faglige krav, men også saglig information og viden om den profession, som uddannelsen fører hen imod, og de mange efteruddannelsesmuligheder man som bachelor kan vælge efterfølgende. Det kan være som information på de kommunale hjemmesider, og f.eks. være nyorientering i form af velkomstpakker til de kommende og nye studerende, men også information om vores uddannelser til det lokale erhvervsliv ud over det materiale, der allerede foreligger. Der er på nogle uddannelser studerende, som ikke er blevet optaget på deres førsteprioritet i f.eks. København, og som derfor har søgt optagelse i provinsen. Disse studerende har jf. de forskellige bekendtgørelser på uddannelserne mulighed for at søge overflytning til et andet uddannelsessted efter en bestemt periode. De studerende tæller med i frafaldsstatistikkerne og koster uddannelsesstederne mange indtægter. Hvad der kan gøres for at fastholde disse studerende er vanskeligt at svare på, fordi det handler om økonomi i forhold til lang rejsetid, om studiemiljø eller mangel på samme i forhold til f.eks. at studere i København. For at arbejde med frafaldsproblematikkerne er studievejlederne i UCSJ derfor nødt til at arbejde tæt sammen, for samlet at gøre en forskel i UCSJ og målrette vejledningsindsatsen til de rigtige studerende. Det kan eksempelvis handle om at etablere hold efter de studerendes geografiske bopæl, så de har mulighed for at have studiedage i grupper privat eller at udvikle alternative studieformer, som kan tilgodese de studerende. En række af de studerende, der påbegynder uddannelserne i professionshøjskolen har i stigende grad nogle faglige vanskeligheder, der kan betyde frafald. Her kan f.eks. nævnes: 3 Ofte vil de være interesseret i en anden mellemlang uddannelse i UC-Sjælland 4

5 Lavt studentergennemsnit og manglende fagligt niveau i visse centrale fag Læse- stavevanskeligheder Usikkerhed i forhold til at agere som selvstændig studerende, såvel individuelt som i gruppe. Praktikvanskeligheder Der er på flere af uddannelserne i UC-Sjælland i studievejledningerne udviklet en række tiltag, der kan forebygge netop disse forhold på forskellige niveauer. Disse beskrives konkret sidst i denne rapport. Endvidere er der på enkelte institutioner arbejdet overordnet med forskellige teammodeller i studievejledningen, der kan dæmme op for, at de studerende falder fra og i stedet får den specifikke og individuelle hjælp for at komme videre i form af særlig rådgivning, vejledning, kurser mm. Et sådant team kan f.eks. bestå af følgende personer: Uddannelsesleder, Administrativ medarbejder og studievejleder, som holder møde f.eks. 3 gange i hvert semester for at forebygge frafald. Fastholdelse og udslusning I forbindelse med fastholdelse af studerende bør vi i UCSJ, have et tæt samarbejde således at fastholdelse tænkes som fastholdelse i UCSJ og ikke nødvendigvis på en specifik uddannelse eller et specifikt campus. Der kan også være noget positivt at vejlede en studerende til en anden uddannelse, hvis det er den studerendes valg. Det betyder endvidere, at der er flere gode grunde til at foretage udslusningssamtaler med de studerende, der afbryder studiet. Dels er der flere muligheder for, at de studerende kommer i gang med en ny uddannelse og dels kan man i mange tilfælde tilbyde den studerende en ny uddannelsesplads i UC-Sjælland, måske oven i købet på sammen campus. Vejledning i forhold til E-læringsstuderende I takt med at alle uddannelser skal tilbyde E-læring er vi som studievejledere også nødt til at stille os selv spørgsmålet, hvorvidt vi skal ændre på de eksisterende vejledningstilbud. De studerende er ikke på institutionen dagligt og når de er der, er der tale om kompakt undervisning f.eks. mellem 8 og 16, hvorfor deres behov for studievejledning vil være efter kl. 16. I den forbindelse vil det være oplagt at kunne inddrage andre kommunikationsmidler i vejledningen, men under alle omstændigheder betyder det, at det er tidskrævende arbejde, hvor studievejlederen skal være meget fleksibel. Ikke mindst fordi erfaringen er, at der netop på nogle E-learnings-hold er særlige vanskeligheder, der kræver mere studievejledning. 5

6 Konflikter i Studiegrupper og frafald På de fleste af UCSJ s uddannelser samarbejder de studerende i studiegrupper. Som regel har de selv valgt, hvem de arbejder sammen med i grupperne i den allerførste tid på studiet, men som tiden går bliver dette forpligtende samarbejde ofte vanskeliggjort af personlige, sociale eller faglige barrierer. Det er forskelligt, hvordan de konflikter, der opstår i grupperne håndteres. På nogle institutioner er studievejleder og lærere involveret i at løse de løbende konflikter i et samarbejde med de studerende, på andre institutioner overlades det til de studerende selv. Hvis disse konflikter (uanset grundene til deres opståen) ikke løses, er det institutionernes erfaring, at det fører til frafald. Derfor må der sættes ind med forskellige forebyggende tiltag, herunder kurser i konflikthåndtering for de studerende og udvikling af særlige kompetencer i studievejledningen og i lærergruppen til at løse denne store opgave. I det følgende afsnit stilles der netop skarpt på den forebyggende filosofi, der bør ligge til grund for den store og brede vejledningsindsats, som en moderne studievejledning i UCSJ skal rumme for at forhindre/forebygge frafald og fremme de studerendes gennemførsel af uddannelserne. I denne forebyggelsestænkning ligger implicit, at det på sigt kan betale sig at opkvalificere studievejledningen og bruge flere ressourcer på denne i stedet for at skære i studievejlederens timetal og på kort sigt opnå besparelser. Investering i udvikling af studievejledningen er i stedet en investering på den lange bane under filosofien: det er bedre at forebygge end at helbrede. Forebyggelse af frafald i studievejledningen I det følgende afsnit er der foretaget en række definitioner af den forebyggende indsats. Der skelnes her ligesom i forebyggelse generelt mellem nedenstående begreber: Generel forebyggelse Specifik forebyggelse Individuel forebyggelse. I den forebyggende filosofi og tænkning ligger implicit initiativer, der forsøger at forebygge dels at de studerende falder fra uddannelsen og dels kommer i gang igen med en ny uddannelse, hvis man har valgt forkert. Det handler altså om, at påbegynde vejledningsinitiativer før skaden er sket og tiltag ikke virker. Således kan der såvel i enkelte som i alle uddannelser i UCSJ opereres med følgende begreber og tilhæftede konkrete initiativer, der på sigt kan bidrage til at minimere frafaldet. 6

7 Forebyggelse af frafald på de mellemlange videregående uddannelse i UCSJ: Målrettede vejledningsaktiviteter og- indsatser i studieforløbet, der bidrager til at reducere og forhindre frafald og som endvidere medvirker til, at de studerende gennemfører studiet, og så vidt det er muligt på normeret tid. Generel forebyggende studievejledning initierer vejledningsindsatser, der omfatter alle studerende f.eks. på en årgang. Denne vejledning omfatter de studerende, der selv henvender sig til vejlederen, særlige forløb til alle studerende om opgaveskrivning, IT- og biblioteksorientering, konflikthåndtering, eksamensteknik og studieprocessamtaler til alle. Specifik forebyggende studievejledning inddrager vejledning af udsatte studerende, f.eks. studerende, der er faldet fra uddannelse tidligere, som ikke afleverer forpligtende opgaver løbende, som er dumpet på studiet i fag eller i praktik, som har fravær på studiet og/eller som har særlige faglige vanskeligheder. Denne vejledning omfatter f.eks. individuel vejledning, gruppevejledning, særlige specifikke faglige forløb/kurser mm. Individuel forebyggende vejledning målretter vejledningen mod studerende med særlige behov, som af forskellige grunde ikke overholder mødepligten og har stort fravær, ikke går til eksamen, dumper mere end en gang og som er kommet bagefter studiets normerede tidsramme. Endvidere omfatter denne indsats studerende, som har individuelle personlige, sociale og faglige vanskeligheder (f.eks. konkrete læsevanskeligheder), og som således har brug for supplerende assistance f.eks. fra studierådgivning og anden særlig rekvireret hjælp og vejledning. Konkrete Fastholdelsesstrategier/forebyggelse af frafald I det følgende beskrives initiativer der lokalt både indenfor den enkelte uddannelse samt det enkelte campus kan ses som fastholdsstrategier. Derudover beskrives centrale initiativer, der ses som fastholdelsesstrategier samlet for UC Sjælland. Forslagene skal ses som værende afledt af de hovedkonklusioner AKF`s rapport fra 2008 Professionsbacheloruddannelserne de studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre fremføre, samt gruppens egne erfaringer. Fokus er lagt på fastholdelse af de studerende, samt på at iværksætte tiltag der i de studerendes perspektiv virker inkluderende og skaber klarhed i forhold til følgende elementer: De studerende i centrum Uddannelsens og uddannelsesstedets studiekompetencefremmende aktiviteter Uddannelsens og uddannelsesstedets underviseres involvering Uddannelsesstedets serviceydelser 7

8 Den lokale institution Den enkelte Introforløb for nye studerende med mentorer og lærere og studievejleder. uddannelse Den studerende tilknyttes en studiegruppe fra studiestart. Studiegruppen tænkes som en selvstyrende enhed, hvortil der knyttes en mentor en ældre medstuderende. Der knyttes studenterløn til mentorfunktionen. Mentorfunktionen superviseres af studievejlederen. Mødefrekvensen er hyppigst på 1. og 2. semester, og fortsætter frem til næstsidste semester. Ligeledes mødes studiegruppen på studiedagene under praktikforløbene. Studiegrupperne evaluerer arbejdet efter hvert studieår evt. ændres studiegruppesammensætningen. Studiet organiseres omkring klasseorganisationsformen mindst de første to semestre. Der knyttes en klasselærer til hver. Klasselærerens funktion er: At deltage i studieintroperioden - at informere at etablere studiemiljøfremmende aktiviteter i klassen at forestå den generelle evaluering efter de første to semestre samt at forstå generelle studiekompetencefremmende aktiviteter, f.eks. studieteknikkurser. Den studerende fører uddannelseslogbog/logbog Der afholdes studieprocessamtaler med hver studerende i slutningen af: og 4. semester. Fastholdelsessamtalerne forestås af studievejlederen eller klasselæreren efter den studerendes valg, og samtalen tager sit afsæt i den studerendes uddannelseslogbog. Studievejledning forestås af uddannet studievejleder ud fra den studerendes behov, både indslusnings/inklusions-, gennemførelses-, eksistens-, karriere-, og udslusningsvejledning og løbende vejledning af udsatte studerende og studerende med særlige behov. Intro-forløb for studerende der er overflyttet Studiehåndbog Studiekontor 8

9 Det lokale Campus: Der udbydes studiekompetencekurser på tværs af uddannelserne, f.eks: Studieteknikkurser FVU kurser/ordblinde bacheloropgaveskrivning m.m. Kurset i bibliotekskendskab litteratursøgning Kurser i medieteknik IT-kurser Kurser for SPS-studerende Campushåndbog Fælles info-forløb for studerende der er overflyttet Fælles DSR Fælles SU-information Rygestopkurser Eksamenskendskab/kurser i eksamensteknik/eksamens angst Kurser i Konflikthåndtering Førstehjælpskurser Sociale og kulturelle tilbud: Idrætsmuligheder - brug af campus`lokaler udenfor undervisningstid fester filmklub m.m. gerne med lærerinvolvering, da opgaven ofte er for vanskelig at løfte alene for nutidens/nye studerende. Fællesfaglige tilbud: Foredrag faglige workshops m.m. Studievejledning med kompetente studievejledere, særlige tilbud om coaching for de studerende, særlige vejledningskurser, gruppevejledning. Orientering om efter- og videreuddannelsesmuligheder samt kurser i at skrive en ansøgning 9

10 Centralt i UC Sjælland: Central studievejledningsfunktion i forhold til generel information om uddannelsestilbud samt efter- og videreuddannelsestilbud i UC Sjælland. Praktisere fælles regelsæt for optag, realkompetencevurdering, overflytning indenfor UC Sjællands uddannelsesinstitutioner m.m. Koordinering af PR, informationsmøder samt viden om studiespecifikke aktiviteter på de enkelte campus Information og praktisk bistand i forhold til at deltage i internationale projekter Iværksætte studenteraktiviteter monofagligt og tværfagligt på tværs af de fire campus af både faglig, social og kulturel karakter, og udfra formålet: At skabe en fællesskabsfølelse mellem de studerende og uddannelsesstederne i hele UC Sjælland Mulighed for studenterrådgivning/psykologbistand Tilbud om ergonomisk rådgivning kan gives af egne studerende som led i studiet Tilbud om kostvejledning kan gives af egne studerende som led i studiet Kurser for undervisere i team-samarbejde og konflikthåndtering Ovenstående organisering af de forebyggende vejledningstiltag såvel lokalt som centralt understøttes yderligere af vedlagte frafaldsskema, hvoraf det tydeligt fremgår, at årsager til frafald er komplekst og mangesidigt, hvorfor det er vigtigt at sætte aktiviteter ind på flere niveauer, præcist som i dette ovenstående konkrete udspil. Maj 2009 Grethe Skaarup Studievejleder Pædagoguddannelsen i Haslev Else Lücking Studievejleder Ankerhus Seminarium Annette Kastrup Pedersen Studievejleder, Læreruddannelsen i Holbæk 10

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forståelser af begrebet vejledning

Forståelser af begrebet vejledning Forståelser af begrebet vejledning Konferencen: Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet 16.1.2013 Carla Tønder Jessing Forståelser og definitioner 1. De mest anvendte definitioner i Danmark

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indhold Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering.

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Roskilde d. 26. august 2015 Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Baggrund: Roskilde Kommune og Lejre Kommune inviterede d. 16.december 2014 bestyrelsen for UU-Roskilde/Lejre til en drøftelse

Læs mere

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen Velkommen til workshoppen: Vejledning i uddannelsesinstitutioner optagelse, gennemførelse og karrierevejledning V/Randi Skovhus Helle Toft Lis Boysen Hovedspørgsmål for workshoppen: Hvad forstår man ved

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 1051 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indhold Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016 Center for Sygepleje og Bioanalyse Beskrivelse af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne For UCSJ er det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Professionsbacheloruddannelserne De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre

Professionsbacheloruddannelserne De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre Torben Pilegaard Jensen, Anne Katrine Kamstrup og Søren Haselmann Professionsbacheloruddannelserne De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre »Professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Hvordan kan man arbejde med koblingen mellem teori og praksis og hvordan kan man dokumentere værdiskabelse?

Hvordan kan man arbejde med koblingen mellem teori og praksis og hvordan kan man dokumentere værdiskabelse? Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder Hvordan kan man arbejde med koblingen mellem teori og praksis og hvordan kan man dokumentere værdiskabelse? Udviklings- og evidensbasering af erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Teori-praksis i professionsuddannelserne Resultater fra AKF s kvantitative delundersøgelser

Teori-praksis i professionsuddannelserne Resultater fra AKF s kvantitative delundersøgelser Teori-praksis i professionsuddannelserne Resultater fra AKF s kvantitative delundersøgelser Midtvejskonference: Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Torsdag den 29. september

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Nyt hf: Professionsorientering mod professionsbachelorudd.

Nyt hf: Professionsorientering mod professionsbachelorudd. Nyt hf: Professionsorientering mod professionsbachelorudd. Lars Lykkedegn, leder af StudenterFokus, UC Syd Alice Petersen, faglig leder Studieadministrationen, UCL Skolen i praksis -kursus, Ministeriet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Direktionen vedtog 14. september 2006 en vejledningsstrategi for Syddansk Universitet, der var udarbejdet bl.a. med udgangspunkt i udviklingskontrakten

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Til stede: Aase Schmidt, Marianne Slettebjerg, Mette Bruun, Stina Møllenbach, Anne Grethe Arenkilde, Martin Pedersen, Grethe From Petersen, Bjarne,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 270 af 23/03/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/03572 Senere ændringer til forskriften LOV nr 706 af

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere