Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet"

Transkript

1 Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume Baggrunden for rapporten Oversigt over rapportens indhold Begrebsafklaring Medielandskabet for de ikkekommercielle stationer i dag Medieaftaler Nye tendenser vedrørende brug af radio og tv Distribution af radio og tv Nuværende tilladelsesordninger for lokale medier Distribution via internettet Distribution via kabel eller satellit Tilskud til lokalradio og -tv Driftstilskud Projekttilskud Baggrundsrapportens resultater Erfaring med internettet De nuværende brugere af de lokale medier Øvrige resultater og perspektivering Centrale overvejelser i forbindelse med fremtidig distribution af lokalt indhold Strukturelle forudsætninger for en model baseret på distribution via internettet Nye muligheder og nye forbrugsmønstre Distributionsomkostninger og tekniske forhold Tilladelse og tilskud Forventet påvirkning af brugerne Konvergens Behov for yderligere viden Forsøgsordning for internetdistribution Formål med en forsøgsordning Fordele ved en forsøgsordning Tilladelse og tilskud i forsøgsordningen Aktuelle tiltag samt mulig forlængelse/udvidelse Lovgivningsmæssig proces Bilag A: Kommissorium for forslag til ny ikkekommerciel lokalradio og -tv-ordning af 20. december 2012 Bilag B: Arbejdsproces involvering af branche og brugere Bilag C: Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag D: Lokalradio og -tv på internettet muligheder og udfordringer af Per Jauert fra 2014 Bilag E: Priseksempler på webhosting Bilag F: Liste over tilskudsmodtagende lokalradio og -tv-stationer for 2014 (drifts- og uddannelsesaktiviteter opgjort pr. den 30. april 2014)

2 1. Resume Denne rapport indeholder overvejelser om, hvorvidt ikkekommerciel lokalradio og -tv mere hensigtsmæssigt kan distribueres via internettet og om denne distributionsform skal være tilskudsberettiget. Rapporten skal forelægges de mediepolitiske ordførere og medtages i de mediepolitiske forhandlinger i foråret 2014, således at der kan træffes politisk beslutning herom. Rapporten præsenterer medielandskabet med udgangspunkt i en række medieaftaler, som har haft fokus på digitalisering af de ikkekommercielle lokalstationer og disses tilstedeværelse på internettet. Som eksempler herpå kan nævnes internetportalen for lokalradio og den nye lokal-tv-ordning i MUX 1 med skønhedskriterier omhandlende live streaming og on demand. Ydermere præsenteres sening og lytning på internettet, som flere undersøgelser indikerer vokser i udbredelse. I forbindelse med nærværende rapport har medieforsker Per Jauert udarbejdet en baggrundsrapport indeholdende blandt andet resultater af en spørgeskemaundersøgelse af de ikkekommercielle lokalstationers erfaring med internet. Undersøgelsen viste, at flere af de ikkekommercielle lokalstationerne havde flere års erfaring med internettet i form af for eksempel egen hjemmeside og distribution af udsendelser på internettet. Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at lokalstationerne ikke har dokumenteret kendskab til, hvem deres lyttere eller seere er, eller hvilke distributionsplatforme deres brugere foretrækker. Tal fra Gallups undersøgelse fra 2013 vedrørende lokalradio/nærradios lyttere fordelt på alder indikerer, at den primære lyttergruppe består af de 35 årige og opefter. Gallups tal sondrer formentlig ikke mellem kommerciel og ikkekommercielle lokalstationer, hvorfor disse tal blot er en indikation. For lokal-tv er der ikke gennemført undersøgelser vedrørende brugerne. Internetadgang vil være afgørende for brugerne ved internetdistribution af lokalstationerne. Internetdistribution af lokalstationerne vil derfor formentlig have størst negativ konsekvens for de ældre borgere, da Gallups rapport It-anvendelse i befolkningen viser, at 30 pct. af pensionisterne ikke har adgang til internet i hjemmet. De nærmere tekniske og økonomiske forhold, som vil være forbundet med internetdistribution er lokalstationerne også i tvivl om, hvorfor nogle er tilbageholdende overfor en fuld overgang til internetdistribution. Kulturstyrelsen har ud fra indhentede oplysninger dog kunne konstatere, at det i udgangspunktet vil være økonomisk fordelagtigt for lokalstationerne at distribuere via internettet fremfor henholdsvis MUX 1 og FM. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan det ydermere konstateres, at størstedelen af lokalstationerne er åbne for internetdistribution dog som supplement til den æterbårne distribution. Endvidere viser der sig en forskel mellem lokalradio og lokal-tv i forhold til distributionsformen på internettet, da lokalradio betragter sig selv som et her og nu-medie og derfor foretrækker live streaming, mens lokal-tv foretrækker on demand, så de ikke er i direkte tidsmæssig konkurrence med store landsdækkende og regionale flow-tv-kanaler (broadcast) som fx TV2. Der skal således ikke alene sondres mellem lokalradio og lokal-tv, men også mellem live streaming og on demand. 2

3 Nærværende rapport beskriver mulighederne for, at der i en ordning om internetdistribution kan knyttes krav til indholdet, således at det lokale indhold sikres, og at kravene hensigtsmæssigt skal knytte sig til tilskuddet. Tilskuddet vurderes i givet fald mest hensigtsmæssigt at videreføres som driftstilskud, som kendes fra de nuværende lokalordninger. De eksisterende tilladelser for lokal-tv udløber den 31. december 2019, hvorfor en overgang til internetdistribution vil kunne implementeres pr. 1. januar En fuld overgang for de ikkekommercielle lokal-tv-stationer til internetdistribution kan således implementeres pr. 1. januar Dette vil stemme fint overens med regeringens målsætning om, at alle i Danmark skal have adgang til 100 Mbit/s download i 2020 og således vil kunne se og lytte til lokalt indhold på internettet. I dag er 99,9 pct. af husstandene og virksomhederne i Danmark dækket af en infrastruktur, der muliggør en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s der er således ikke en komplet dækning i dag. For så vidt angår lokalradio er det besluttet at omlægge ordningen efter samme kriterier som gælder for den nye lokal-tv-ordning. Herudover kan overgang til internetdistribution ses i sammenhæng med den justerede køreplan for digital radio herunder den endelige politiske beslutning vedrørende sluk af FM-båndet i medio På denne baggrund vurderes det mest relevant i givet fald at implementere en ny ordning om internetdistribution for lokalradio fra den 1. januar Det vurderes hensigtsmæssigt at foretage nærmere undersøgelser om brugen af de ikkekommercielle lokalstationer på internettet samt de tekniske og økonomiske forhold, således at der kan træffes politisk beslutning om fremtidig distribution af de ikkekommercielle lokalstationer på et velfunderet grundlag. Ydermere skitserer nærværende rapport mulighederne for en forsøgsordning, således at der i et til to år ydes projekttilskud til de ikkekommercielle lokalstationers forsøg på internettet med løbende evalueringsrapporter til Kulturstyrelsen. Forsøgsordningerne vurderes hensigtsmæssigt implementeret pr. 1. januar 2016 for lokal-tv, således at tiltagene i den nye lokal-tv-ordning kan nå at få effekt og pr. 1. januar 2017 for lokalradio af hensyn til den kommende nye lokalradioordning samt køreplanen for digital radio. Endelig beskriver nærværende rapport de aktuelle tiltag, der allerede er med til at understøtte udviklingen på internettet. Herudover kan uddannelsesaktivitetspuljen forlænges, således at der også efter 2014 kan ydes tilskud i denne sammenhæng, og midler afsættes specifikt til uddannelsesaktiviteter i forhold til internetdistribution og internetportalens kreds kan udvides til ikke alene at omfatte lokalradio, men også lokal-tv. Disse tiltag kræver politisk beslutning. Såfremt der ikke træffes politisk beslutning herom, er der allerede i dag gennemført tiltag med henblik på at understøtte udviklingen med lokalradio og -tv på internettet; herunder internetportalen for lokalradio, lokal-tv-ordningen, som indeholder skønhedskriterier om live streaming og on demand, den kommende lokalradioordning, som vil indeholde tilsvarende skønhedskriterier som lokal-tv-ordningen, og infokampagnen i forbindelse med digital radio. 3

4 Endelig vil det ifølge regeringens målsætning være muligt for hele Danmark at tilgå lokalt indhold på internettet i 2020 med en hastighed på 100 Mbit/s download. 2. Baggrunden for rapporten Nærværende rapport indeholder forslag vedrørende mulighederne for distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet og tager afsæt i følgende afsnit i medieaftalen for : Det skal overvejes, om ikke-kommercielt lokal radio og -tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet. I den forbindelse skal desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv og på sigt måske også lokal radio - så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på internettet. Kulturstyrelsen udformer under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tvbranchen samt brugersiden konkrete forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet, således at der også for så vidt angår udstedelse af tilladelser sikres fokus på lokalt indhold. Det fremgår af Kommissorium for forslag til ny ikkekommerciel lokalradio og -tv-ordning af 20. december 2012, at en omlægning, som beskrevet i medieaftalens punkt om forslag til tilskud til internetbaseret programvirksomhed, forudsætter lovændring, og at styrelsen skal indkalde repræsentanter fra branchen og brugersiden til særskilte drøftelser vedr. disse spørgsmål. Det fremgår ydermere af kommissoriet, at der er afsat midler til udredningsarbejde vedrørende lokalradio og -tv til konsulentbistand og lignende eksterne undersøgelser. I denne forbindelse har Per Jauert, medieforsker ved Aarhus Universitet, udarbejdet en baggrundsrapport, Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer (bilag D). Baggrundsrapporten indeholder blandt andet kvalitative interviews foretaget med 10 udvalgte ikkekommercielle lokalradio- og -tv-stationer samt resultaterne af et udsendt spørgeskema til de ikkekommercielle tilladelseshavere. Spørgeskemaet blev besvaret af 108 ikkekommercielle lokalradiotilladelseshavere og 68 ikkekommercielle tv-tilladelseshavere. Som led i arbejdet med rapporten har styrelsen afholdt to rundbordssamtaler med repræsentanter fra branchen og brugersiden. For at sikre en repræsentativ dialog har styrelsen inviteret en bred deltagerkreds, som omfattede dels de tidligere samt nyetablerede sendesamvirker i MUX 1, lokalradio- og tv-stationernes interesseorganisationer samt seer- og lytterforeninger og udvalgte nationale aktører. Styrelsen har i den forbindelse modtaget en række kommentarer og forslag, jf. bilag B og C. Den første rundbordssamtale blev afholdt hos Kulturstyrelsen den 29. januar 2014, hvor deltagerne blev bedt om at komme med bidrag og kommentarer til nedenstående spørgsmål vedrørende de ikkekommercielle lokalstationer: 1. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at bevare status quo, dvs. fortsat distribuere via FM/MUX1? 4

5 2. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at distribuere på to platforme, dvs. FM/MUX 1 og internettet? 3. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at distribuere udelukkende på internettet? 4. Hvad der skal til for at få de ikkekommercielle stationer og disses brugere over på internettet? 5. Skal der ydes tilskud til internetdistribution? Hvorledes skal dette udformes? Hvilke kriterier, hvem, hvor meget? På den anden rundbordssamtale afholdt den 6. marts 2014 fremlagde Per Jauert resultaterne fra de kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelsen. På samme møde blev deltagerne bedt om at gøre sig overvejelser om en evt. overgang til internetdistribution i lyset af disse. De kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelsens resultater fremgår af baggrundsrapporten, Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer, som er vedlagt som bilag D. Kulturstyrelsen har i forbindelse med de to afholdte rundbordssamtaler afholdt den 29. januar og 6. marts 2014 modtaget en række forslag og bidrag, som ikke har været behandlet i det foregående, da disse har haft karakter af teknisk specifikke bidrag og øvrige bidrag, som falder udenfor nærværende rapports formål og dennes beskrevne modeller. Bidragene fremgår i deres helhed i bilag B. I bilag E er udarbejdet en oversigt med eksempler på prisen for webhosting. I bilag F er en liste over de lokalradio- og -tv-stationer, der modtager tilskud til drift og uddannelsesaktiviteter i Oversigt over rapportens indhold I afsnit 3 præsenteres medielandskabet for lokalradio og -tv i dag med afsæt i medieaftalernes beslutninger vedrørende fokus på digitalisering samt internettet. Ligeledes vil udviklingen i borgernes forbrugsmønstre i forhold til musik og tv berøres. I afsnit 4 præsenteres de distributionsmuligheder, der eksisterer i dag for lokalradio og -tv. I afsnit 5 præsenteres drifts- og projekttilskud for lokalradio og -tv. I afsnit 6 præsenteres lokalstationernes fokus vedrørende internetdistribution ud fra baggrundsrapporten. Afsnit 7 beskriver de centrale overvejelser i forbindelse med distribution af lokalt indhold på internettet. Afsnit 8 beskriver en forsøgsordning som en mulighed for udvikling i retning af lokalt indhold på internettet evt. som et supplerende tiltag. Afsnit 9 indeholder de aktuelle tiltag, som understøtter udviklingen af lokalt indhold på internettet samt de mulige udvidelser og forlængelser, der ligeledes kan overvejes i denne forbindelse. Afsnit 10 præsenterer nødvendige lovgivningsmæssige procesovervejelser Begrebsafklaring I rapporten angives de ikkekommercielle lokalradio og -tv-stationer som lokalradio og -tv eller som lokalstationer, når både lokalradio og -tv er omfattet. Såfremt der er tale om kommercielle lokalstationer, vil dette fremgå eksplicit. 5

6 Begrebet streaming anvendes om programmer, der kan tilgås live på internettet, dvs. på udsendelsestidspunktet, mens begrebet on demand anvendes om programmer, der kan tilgås på et selvvalgt tidspunkt med mulighed for at tilgå programmer tidsforskudt i forhold til et eventuelt udsendelsestidspunkt. Begrebet internet, som anvendes uden benævnelserne streaming eller on demand, anvendes om internettet generelt uden, at der tages stilling til den nærmere distributionsform. Begrebet brugere anvendes som en betegnelse, som både omfatter lyttere og seere, men ikke isoleret set lyttere eller seere. I disse tilfælde vil benævnelserne være lyttere eller seere. 3. Medielandskabet for de ikkekommercielle stationer i dag 3.1. Medieaftaler I medieaftalerne for , og har der for lokalradio og -tv været fokus på at sikre disses lokale tilknytning samt disses muligheder på internettet og digitaliseringen, herunder overgangen til at sende digitalt lokal-tv i MUX 1 og overgangen til DAB for lokalradio. Det fremgår af medieaftalen for , at aftalepartierne fandt det væsentligt at etablere en jordbaseret digital tv platform blandt andet med henblik på at skabe grundlag for, at hele den danske befolkning fik adgang til et øget tv-tilbud og nye digitale tv-tjenester. Dette resulterede i overgangen til MUX 1 for lokal-tv. For radio har der også været fokus på digitalisering i forbindelse med overgangen til DAB. FM-båndet skal således lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det i medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen sker på digitale platforme, jf. medieaftalen for Ydermere fremgår det, at de ikkekommercielle lokalradioer selv kan beslutte, hvordan de ønsker at distribueres efter dette tidspunkt dvs. på FM eller digitalt. Med medieaftalen for blev der afsat 2 mio. kr. af licensmidlerne til et projekt på internettet. Midlerne blev afsat til en internetportal for ikkekommercielle lokalradiostationer, baseret på erfaringer med netradios kraftige vækst i udlandet. Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundets (SAML) fik bevillingen med henblik på at etablere en internetportal for lokalradioerne. SAML vil således etablere en internetportal på en fælles server, hvor alle lokalradioer får deres egen hjemmeside med mulighed for streame programmer. Samtidig skal internetportalen også fungere som et arkiv over udsendelser, således at de kan tilgås som podcasts m.v. Ydermere er det en del af SAML s internetportalprojekt, at medarbejderne på de enkelte stationer skal undervises i, hvordan de kan benytte deres hjemmeside samt udbygge deres hjemmeside. Der er sidenhen blev udvist interesse for at udvide portalen til også at omfatte lokal-tv, hvilket vil kræve en politisk beslutning herom. Fokus på internettet og dettes muligheder blev med medieaftalen for fastholdt, da det heri fremgik, at det skulle overvejes, om lokalstationerne mere hensigtsmæssigt kunne distribueres via internettet. Dette er baggrunden for nærværende rapport. 6

7 Det fremgår ydermere af medieaftalen for , at der skal udarbejdes forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet til lokalradio og -tv med fokus på lokalt indhold. Dette punkt resulterede i Rapport om ny ordning for lokalradio og tv fra Heri blev der foreslået nye ordninger for lokalradio og -tv med krav om, at 80 pct. af programvirksomheden skulle bestå af lokalt indhold og omhandle lokale forhold forstået ud fra et til, fra og om/med-kriterium og med krav om, at der kun skulle gives tilskud til programvirksomhed, som reelt har et publikum. I den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft den 1. januar 2014, indgår live streaming og on demand tilrådighedsstillelse af udsendelserne som et skønhedskriterium og fremgår af 22, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 145 af 18. januar 2014 om MUX ud af 35 tilladelseshavere har forpligtet sig til at stille deres udsendelser til rådighed som streaming og/eller on demand. Ydermere benytter 31 ud af 35 tilladelseshavere sig af de sociale medier som Facebook m.v. for at øge seertallet. Hertil kommer, at tilladelseshaverne og sendesamvirkerne i fællesskab med de øvrige sendesamvirker i MUX 1 er forpligtede til at have en hjemmeside. Derudover implementeres ny lokalradioordning per 1. januar 2016 med tilsvarende indholdsmæssige krav som gælder for lokal-tv. I medieaftalen for er der endvidere bevilget 2 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tvvirksomhed. Disse midler vil også kunne understøtte udviklingen i retning af øget programvirksomhed på internettet, henset til at formålet med ordningen er at yde tilskud til uddannelsesaktiviteter og blandt andet at øge kompetencerne til programproduktion til lokalradioog tv-virksomhed og at understøtte de lokale radio- og tv-medier som vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for mediebranchen. Der har således i medieaftalerne siden 2002 været fokus på at sikre lokalstationernes plads i mediebilledet - herunder i digitale sammenhænge - samt været fokus på at sikre formidlingen af det lokale stof og dets tilgængelighed, således at borgerne kan tilgå lokalt stof på forskellige platforme og uafhængigt af tid og sted. Samtidig har der været fokus på at yde tilskud til uddannelse med henblik på at opretholde og udvikle lokalstationernes kompetencer Ikkekommerciel lokalradio og -tv Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv fra 2013 blev udarbejdet på baggrund af medieaftalen for , hvoraf det fremgik, at der skulle udarbejdes forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet til lokalradio og -tv med fokus på lokalt indhold. Den nye lokal-tv-ordning trådte i kraft den 1. januar 2014 og stiller krav om, at programmerne skal være produceret til og fra og om/med indbyggerne i lokalområdet for at kunne opnå tilladelse og tilskud. I forbindelse med den nye ordning gennemførte Radio- og tvnævnet et udbud og udstedte på baggrund af indkomne ansøgninger 35 tilladelser. Antallet af tilladelser til lokal-tv faldt således fra 215 tilladelseshavere i 2013 til 35 tilladelseshavere i

8 I den kommende lokalradioordning er det besluttet ligesom ved lokal-tv at stille krav om, at programmerne skal være produceret til og fra og om/med indbyggerne i tilladelsesområdet for at kunne opnå tilladelse og tilskud. Ordningen planlægges implementeret den 1. januar Disses nuværende tilladelser udløber ved udgangen af Ud fra en længere tidshorisont skal lokalradios fremtid endvidere ses i sammenhæng med overgangen til DAB. Det fremgår således af medieaftalen for , at FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt mindst halvdelen af radiolytningen medio 2018 er digital Nye tendenser vedrørende brug af radio og tv I dag ser mediebilledet anderledes ud end ved begyndelsen af ordningerne for lokalradio og - tv i henholdsvis 1985 og Mulighederne for at producere programmer har ændret sig som konsekvens af den digitale udvikling. Samtidig har borgernes medieforbrug ændret sig markant siden 1980 erne i takt med internettets udbredelse og de flere valgmuligheder i form af fx flere radio- og tv-kanaler. En af de tidligere udfordringer bestod i distributionen, dvs. udbredelsen af medieproduktionen. Denne eksisterer ikke længere i samme grad i dag til dels pga. den teknologiske udvikling. Hertil er omkostningerne forbundet med distribution lavere og samtidig er der flere distributionsmuligheder i dag. Internettet benyttes i dag som distributionsplatform for streaming- og on demandtjenester både indenfor musik og tv. Om dette har en sammenhæng med, at den gennemsnitlige daglige tv-sening er faldet med 8 pct. fra 2012 til , er uvist. Der er ligeledes sket et fald i den gennemsnitlige radiolytning på FM med 3 pct. samtidig med, at den gennemsnitlige daglige radiolytning på internet er vokset med 1 pct. fra 2012 til Dog skal det bemærkes, at den gennemsnitlige radiolytning på DAB er steget med 2 pct. i samme periode 2. For så vidt angår radio er der derfor ikke sket en større ændring i lytningen i perioden modsat flow-tv (broadcast). Flere undersøgelser indikerer, at der er en tendens i forhold til udbredelsen af streamingtjenester for musik og tv blandt danskerne. Det er således streamingtjenesterne, som muligvis kan have haft en negativ konsekvens for flow-tv (broadcast) og ikke on demand-tjenesterne. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2010 viste, at podcasts 3 på on demandområdet i Danmark blev benyttet af cirka en halv million danskere, og at der i perioden 2008 til 2010 skete en fordobling i antallet af brugere af podcasts. En udvikling, som menes at fortsætte. 4 For at kunne benytte sig af on demand og streamingtjenesterne og derigennem se og lytte til tv og radio på internettet, er det en forudsætning, at man har en internetdækning med tilstrækkelig hastighed. 1 TNS Gallup/TV-Meter univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover 2 TNS Gallup/TV-Meter univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover 3 Podcasts er musik, radio og videoklip, som man kan abonnere på via internettet. Når man abonnerer på et særligt program, bliver de nyeste filer automatisk hentet ned til ens computer. Herefter kan de afspilles når som helst via computeren eller en bærbar afspiller. Det er i de fleste tilfælde gratis at abonnere på podcast. I Danmark er DR en stor udbyder af gratis podcast. 4 8

9 Det fremgår af Erhvervsstyrelsen rapport Bredbåndskortlægning 2013, at 99,9 pct. af husstandene og virksomhederne i Danmark er dækket af en infrastruktur, der muliggør en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s, 96 pct. har mulighed for 10 Mbit/s, mens 81 pct. har mulighed for en bredbåndsdækning på 30 Mbit/s og ved højere hastigheder er dækningsgraden lavere. For så vidt angår udbygningen af det mobile bredbånd er der ikke i dag fuld indendørsdækning. Som eksempel kan det oplyses, at Telenor har en udendørsdækning på 99 pct. af befolkningen med 3G. For så vidt angår muligheder for at se og lytte på internettet i dag er dette muligt med en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s. Eksempelvis kan DR s netradio kræve 61 eller 192 Kb/s, mens der for on demand net-tv kan kræves 120, 247, 560 eller Kb/s. For live streaming af tv kan der kræves 364, 928, eller Kb/s. Hastigheder viste sig ved en række programmer på dr.dk. Jo højere hastighed, desto bedre kvalitet af lyd og evt. billede. Det skal dog bemærkes, at der kan være behov for yderligere bredbåndshastighed, end den der alene kræves til netradio eller net-tv til fx internettrafik. Selvom Danmark er blandt de lande, der har den højeste udbredelse af faste bredbåndsforbindelser i international sammenhæng 5, er dækningen ikke komplet i hele Danmark. Det er regeringens målsætning, at alle i Danmark skal have adgang til 100 Mbit/s download i 2020, således at det er muligt for alle i Danmark at få adgang til nye digitale muligheder. 6 Dette vil således være mere end tilstrækkeligt til at kunne se film og lytte til musik i god kvalitet i forhold til standardformaterne i dag. I forhold til den mobile bredbåndsdækning må denne ligeledes forventes udbygget. 4. Distribution af radio og tv Det fremgår af medieaftalen for , at det bør overvejes om distributionen af lokalradio og -tv ikke mere hensigtsmæssigt kan ske via internettet. Endvidere skal det i den forbindelse overvejes, hvorvidt denne type programvirksomhed skal være tilskudsberettiget. Det er i dag muligt at distribuere lokalradio- og -tv-signaler via internettet, men uden særligt tilskud hertil. Dog er der en række lokalstationer i kraft af deres tilladelser forpligtede til at udøve supplerende distribution på internettet. Disse lokalstationer vil kunne anvende deres driftstilskud hertil, hvorfor der i en vis udstrækning allerede eksisterer platformsneutrale tilskudsordning for lokalstationerne. I nærværende afsnit beskrives de måder, som lokalradio og -tv kan distribueres på. Lokalradio og -tv distribueres via henholdsvis FM og MUX 1. Herudover er det muligt at distribuere radio og tv via internettet, kabel og satellit. Ikke alle distributionsformer kræver en tilladelse - nogle kræver en registrering hos Radio- og tv-nævnet og andre kræver hverken tilladelse eller registrering

10 I de følgende afsnit behandles de ovennævnte nugældende distributionsformer med henblik på at kvalificere og perspektivere mulighederne i afsnit 7, 8 og Nuværende tilladelsesordninger for lokale medier Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed via radiosignaler i henholdsvis FM og MUX 1 kræver en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. En sådan ikkekommerciel programvirksomhed er tilskudsberettiget ud fra nogle faste kriterier, som er indeholdt i ordningerne for lokalradio og -tv. En tilladelse til udøvelse af programvirksomhed indeholder vilkår om programvirksomhed, regler for tilskudsberettigelse og krav om regnskab. Ansøgning om tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokal programvirksomhed sker ved Radio- og tv-nævnet på baggrund af udbud ved skønhedskonkurrence. Nævnets behandling af ansøgere til både lokalradio og lokal-tv tilladelser er baseret på kriteriet om alsidighed, hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse af nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1. Nævnet har således ved fordeling af tilladelser skullet søge at sikre det enkelte sendeområde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter. Efter nævnets praksis har alsidighedskriteriet været baseret på det helt grundlæggende argument, at flere tilladelseshavere giver mere alsidighed i de respektive områder. Nævnets anvendelse af alsidighedskriteriet medførte, at der som udgangspunkt blev meddelt tilladelse til en ansøger, hvis der var ledig frekvenskapacitet. Konsekvensen heraf har været, at der i de sendeområder, hvor der ikke var konkurrence om ledig sendetid, blev udstedt tilladelser til alle ansøgere, uanset ansøgernes beskrevne planlagte programplaner. Med den nye lokal-tv-ordning er der indført skærpede krav om lokalt indhold med et til, fra og om/med-kriterium samt begrænsninger på det maksimale antal tilladelseshavere i de respektive regioner, som fremgår af afsnit De samme skærpede krav om lokalt indhold vil ligeledes indgå i den kommende lokalradioordning. Efter de gældende regler vil Radio- og tv-nævnet have mulighed for at føre tilsyn med stationen. I dag ledsages de ikkekommercielle tilladelser af et tilskud. Dettes forbrug kan der blive ført regnskabstilsyn med. Ydermere vil nævnet kunne føre tilsyn med, om stationens programindhold stemmer overens med tilladelsen. I de tilfælde hvor Radio- og tv-nævnets tilsyn har afdækket uoverensstemmelse mellem den udøvede programvirksomhed og vilkårene i tilladelsen indtræder nævnets sanktionsmuligheder. Disse sanktionsmuligheder er bl.a., at en tilladelse kan inddrages midlertidigt eller permanent. Hertil vil tilsagn om tilskud kunne reduceres eller bortfalde i sin helhed Tv via MUX 1 Den tidligere lokal-tv-ordning blev indført i forbindelse med overgangen til det digitale tvsignal den 1. november Det nye digitale sendenet betød, at tilladelser fra radio- og tv- 10

11 nævnet nu blev udstedt til de 8 regionale sendeområder, der følger TV2-regionernes områder. Lokal-tv blev så at sige regionalt. Fra 2009 og til udgangen af 2013 hvor ordningen eksisterede, var der ca. 200 aktive tv-stationer. Udbud blev afholdt i henholdsvis 2009 og Fra 1. marts 2014 trådte den nye lokal-tvordning i kraft, som indførte en række skærpede krav om lokalt indhold samt begrænsninger på det maksimale antal tilladelseshavere i de respektive regioner. De nuværende tilladelser udløber den 31. december Lokal-tv distribueres via I/S DIGI-TV s sendenet, og stationerne indgår i deres regions sendesamvirke. Stationerne uploader deres programmer til den server, som sendesamvirket har installeret hos den pågældende regionale TV2/region-station. Herfra sendes stationernes programmer til I/S DIGI-TV i DR-Byen, hvorefter det bliver distribueret ud til de sendere, som er placeret i pågældende TV2-region. Det bemærkes, at det er teknisk muligt for lokalstationerne, at sende live tv i MUX 1. Dette kræver dog noget yderligere teknisk kunnen og ressourcer. Muligheden har kun været anvendt i meget begrænset omfang i den tidligere MUX 1-ordning fra Der ikke forbundet formelle registrerings- eller frekvensafgifter med at sende lokal-tv i MUX 1, men stationerne betaler en transmissionsafgift til I/S DIGI-TV, som driver sendenettet i MUX 1. I/S DIGI-TV s prisudspil, som forelå i marts måned 2014 tager udgangspunkt i de udgifter, som I/S DIGI-TV afholder ved at drive det digitale sendenet. Det fremgår af prisudspillet, at hver tilladelseshaver skal afholde ca kr. om året for distributionen i MUX 1, som er baseret på en lige fordeling af udgifterne blandt de 35 tilladelseshavere. Se i øvrigt afsnit 7.3. om distributionsomkostninger Radio via FM Den nuværende tilladelsesordning for lokalradio blev etableret pr. 1. januar Fra ordningens start og indtil primo 2014 har antallet af aktive ikkekommercielle lokalradiostationer, der har modtaget tilskud ligget forholdsvis stabilt mellem ca I 2014 er der 180 aktive ikkekommercielle lokalradiostationer. Sendeområderne for den nuværende ordning er baseret på de tidligere (før ) lokalradionævns tilladelsesområder. Indholdsmæssigt bruger flere radiostationer musik i en større del af deres programflade kombineret med lokalnyheder i forhold til tv-stationer. Lokalradio distribueres i FM-sendebåndet via et stort antal lokale sendere placeret på master og høje bygninger m.v. Senderne er ejet af og drives af de enkelte sendesamvirker i fælleskab. Afviklingsomkostningerne for de eksisterende stationer er lave, da der typisk er tale om ældre sendeudstyr, hvor etableringsomkostninger er afskrevet. Nye stationer, som skal dele frekvens med eksisterende tilladelseshavere, skal betale et beløb for at få adgang til at benytte senderen. Såfremt en ny lokalradiostation ibrugttager en tidligere ubenyttet frekvens skal stationen selv indkøbe sendeudstyr, herunder antenne samt udstyr. 11

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer.

Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer. Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer. Rapport udarbejdet til Kulturstyrelsen. Marts 2014. Per Jauert Hans-Peter Degn Sigrid Saabye Camilla Christensen 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Indledning Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Rapport om digital radio

Rapport om digital radio Rapport om digital radio Udarbejdet af Kulturstyrelsen 19. januar 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere