Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet"

Transkript

1 Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume Baggrunden for rapporten Oversigt over rapportens indhold Begrebsafklaring Medielandskabet for de ikkekommercielle stationer i dag Medieaftaler Nye tendenser vedrørende brug af radio og tv Distribution af radio og tv Nuværende tilladelsesordninger for lokale medier Distribution via internettet Distribution via kabel eller satellit Tilskud til lokalradio og -tv Driftstilskud Projekttilskud Baggrundsrapportens resultater Erfaring med internettet De nuværende brugere af de lokale medier Øvrige resultater og perspektivering Centrale overvejelser i forbindelse med fremtidig distribution af lokalt indhold Strukturelle forudsætninger for en model baseret på distribution via internettet Nye muligheder og nye forbrugsmønstre Distributionsomkostninger og tekniske forhold Tilladelse og tilskud Forventet påvirkning af brugerne Konvergens Behov for yderligere viden Forsøgsordning for internetdistribution Formål med en forsøgsordning Fordele ved en forsøgsordning Tilladelse og tilskud i forsøgsordningen Aktuelle tiltag samt mulig forlængelse/udvidelse Lovgivningsmæssig proces Bilag A: Kommissorium for forslag til ny ikkekommerciel lokalradio og -tv-ordning af 20. december 2012 Bilag B: Arbejdsproces involvering af branche og brugere Bilag C: Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag D: Lokalradio og -tv på internettet muligheder og udfordringer af Per Jauert fra 2014 Bilag E: Priseksempler på webhosting Bilag F: Liste over tilskudsmodtagende lokalradio og -tv-stationer for 2014 (drifts- og uddannelsesaktiviteter opgjort pr. den 30. april 2014)

2 1. Resume Denne rapport indeholder overvejelser om, hvorvidt ikkekommerciel lokalradio og -tv mere hensigtsmæssigt kan distribueres via internettet og om denne distributionsform skal være tilskudsberettiget. Rapporten skal forelægges de mediepolitiske ordførere og medtages i de mediepolitiske forhandlinger i foråret 2014, således at der kan træffes politisk beslutning herom. Rapporten præsenterer medielandskabet med udgangspunkt i en række medieaftaler, som har haft fokus på digitalisering af de ikkekommercielle lokalstationer og disses tilstedeværelse på internettet. Som eksempler herpå kan nævnes internetportalen for lokalradio og den nye lokal-tv-ordning i MUX 1 med skønhedskriterier omhandlende live streaming og on demand. Ydermere præsenteres sening og lytning på internettet, som flere undersøgelser indikerer vokser i udbredelse. I forbindelse med nærværende rapport har medieforsker Per Jauert udarbejdet en baggrundsrapport indeholdende blandt andet resultater af en spørgeskemaundersøgelse af de ikkekommercielle lokalstationers erfaring med internet. Undersøgelsen viste, at flere af de ikkekommercielle lokalstationerne havde flere års erfaring med internettet i form af for eksempel egen hjemmeside og distribution af udsendelser på internettet. Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at lokalstationerne ikke har dokumenteret kendskab til, hvem deres lyttere eller seere er, eller hvilke distributionsplatforme deres brugere foretrækker. Tal fra Gallups undersøgelse fra 2013 vedrørende lokalradio/nærradios lyttere fordelt på alder indikerer, at den primære lyttergruppe består af de 35 årige og opefter. Gallups tal sondrer formentlig ikke mellem kommerciel og ikkekommercielle lokalstationer, hvorfor disse tal blot er en indikation. For lokal-tv er der ikke gennemført undersøgelser vedrørende brugerne. Internetadgang vil være afgørende for brugerne ved internetdistribution af lokalstationerne. Internetdistribution af lokalstationerne vil derfor formentlig have størst negativ konsekvens for de ældre borgere, da Gallups rapport It-anvendelse i befolkningen viser, at 30 pct. af pensionisterne ikke har adgang til internet i hjemmet. De nærmere tekniske og økonomiske forhold, som vil være forbundet med internetdistribution er lokalstationerne også i tvivl om, hvorfor nogle er tilbageholdende overfor en fuld overgang til internetdistribution. Kulturstyrelsen har ud fra indhentede oplysninger dog kunne konstatere, at det i udgangspunktet vil være økonomisk fordelagtigt for lokalstationerne at distribuere via internettet fremfor henholdsvis MUX 1 og FM. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan det ydermere konstateres, at størstedelen af lokalstationerne er åbne for internetdistribution dog som supplement til den æterbårne distribution. Endvidere viser der sig en forskel mellem lokalradio og lokal-tv i forhold til distributionsformen på internettet, da lokalradio betragter sig selv som et her og nu-medie og derfor foretrækker live streaming, mens lokal-tv foretrækker on demand, så de ikke er i direkte tidsmæssig konkurrence med store landsdækkende og regionale flow-tv-kanaler (broadcast) som fx TV2. Der skal således ikke alene sondres mellem lokalradio og lokal-tv, men også mellem live streaming og on demand. 2

3 Nærværende rapport beskriver mulighederne for, at der i en ordning om internetdistribution kan knyttes krav til indholdet, således at det lokale indhold sikres, og at kravene hensigtsmæssigt skal knytte sig til tilskuddet. Tilskuddet vurderes i givet fald mest hensigtsmæssigt at videreføres som driftstilskud, som kendes fra de nuværende lokalordninger. De eksisterende tilladelser for lokal-tv udløber den 31. december 2019, hvorfor en overgang til internetdistribution vil kunne implementeres pr. 1. januar En fuld overgang for de ikkekommercielle lokal-tv-stationer til internetdistribution kan således implementeres pr. 1. januar Dette vil stemme fint overens med regeringens målsætning om, at alle i Danmark skal have adgang til 100 Mbit/s download i 2020 og således vil kunne se og lytte til lokalt indhold på internettet. I dag er 99,9 pct. af husstandene og virksomhederne i Danmark dækket af en infrastruktur, der muliggør en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s der er således ikke en komplet dækning i dag. For så vidt angår lokalradio er det besluttet at omlægge ordningen efter samme kriterier som gælder for den nye lokal-tv-ordning. Herudover kan overgang til internetdistribution ses i sammenhæng med den justerede køreplan for digital radio herunder den endelige politiske beslutning vedrørende sluk af FM-båndet i medio På denne baggrund vurderes det mest relevant i givet fald at implementere en ny ordning om internetdistribution for lokalradio fra den 1. januar Det vurderes hensigtsmæssigt at foretage nærmere undersøgelser om brugen af de ikkekommercielle lokalstationer på internettet samt de tekniske og økonomiske forhold, således at der kan træffes politisk beslutning om fremtidig distribution af de ikkekommercielle lokalstationer på et velfunderet grundlag. Ydermere skitserer nærværende rapport mulighederne for en forsøgsordning, således at der i et til to år ydes projekttilskud til de ikkekommercielle lokalstationers forsøg på internettet med løbende evalueringsrapporter til Kulturstyrelsen. Forsøgsordningerne vurderes hensigtsmæssigt implementeret pr. 1. januar 2016 for lokal-tv, således at tiltagene i den nye lokal-tv-ordning kan nå at få effekt og pr. 1. januar 2017 for lokalradio af hensyn til den kommende nye lokalradioordning samt køreplanen for digital radio. Endelig beskriver nærværende rapport de aktuelle tiltag, der allerede er med til at understøtte udviklingen på internettet. Herudover kan uddannelsesaktivitetspuljen forlænges, således at der også efter 2014 kan ydes tilskud i denne sammenhæng, og midler afsættes specifikt til uddannelsesaktiviteter i forhold til internetdistribution og internetportalens kreds kan udvides til ikke alene at omfatte lokalradio, men også lokal-tv. Disse tiltag kræver politisk beslutning. Såfremt der ikke træffes politisk beslutning herom, er der allerede i dag gennemført tiltag med henblik på at understøtte udviklingen med lokalradio og -tv på internettet; herunder internetportalen for lokalradio, lokal-tv-ordningen, som indeholder skønhedskriterier om live streaming og on demand, den kommende lokalradioordning, som vil indeholde tilsvarende skønhedskriterier som lokal-tv-ordningen, og infokampagnen i forbindelse med digital radio. 3

4 Endelig vil det ifølge regeringens målsætning være muligt for hele Danmark at tilgå lokalt indhold på internettet i 2020 med en hastighed på 100 Mbit/s download. 2. Baggrunden for rapporten Nærværende rapport indeholder forslag vedrørende mulighederne for distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet og tager afsæt i følgende afsnit i medieaftalen for : Det skal overvejes, om ikke-kommercielt lokal radio og -tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet. I den forbindelse skal desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv og på sigt måske også lokal radio - så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på internettet. Kulturstyrelsen udformer under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tvbranchen samt brugersiden konkrete forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet, således at der også for så vidt angår udstedelse af tilladelser sikres fokus på lokalt indhold. Det fremgår af Kommissorium for forslag til ny ikkekommerciel lokalradio og -tv-ordning af 20. december 2012, at en omlægning, som beskrevet i medieaftalens punkt om forslag til tilskud til internetbaseret programvirksomhed, forudsætter lovændring, og at styrelsen skal indkalde repræsentanter fra branchen og brugersiden til særskilte drøftelser vedr. disse spørgsmål. Det fremgår ydermere af kommissoriet, at der er afsat midler til udredningsarbejde vedrørende lokalradio og -tv til konsulentbistand og lignende eksterne undersøgelser. I denne forbindelse har Per Jauert, medieforsker ved Aarhus Universitet, udarbejdet en baggrundsrapport, Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer (bilag D). Baggrundsrapporten indeholder blandt andet kvalitative interviews foretaget med 10 udvalgte ikkekommercielle lokalradio- og -tv-stationer samt resultaterne af et udsendt spørgeskema til de ikkekommercielle tilladelseshavere. Spørgeskemaet blev besvaret af 108 ikkekommercielle lokalradiotilladelseshavere og 68 ikkekommercielle tv-tilladelseshavere. Som led i arbejdet med rapporten har styrelsen afholdt to rundbordssamtaler med repræsentanter fra branchen og brugersiden. For at sikre en repræsentativ dialog har styrelsen inviteret en bred deltagerkreds, som omfattede dels de tidligere samt nyetablerede sendesamvirker i MUX 1, lokalradio- og tv-stationernes interesseorganisationer samt seer- og lytterforeninger og udvalgte nationale aktører. Styrelsen har i den forbindelse modtaget en række kommentarer og forslag, jf. bilag B og C. Den første rundbordssamtale blev afholdt hos Kulturstyrelsen den 29. januar 2014, hvor deltagerne blev bedt om at komme med bidrag og kommentarer til nedenstående spørgsmål vedrørende de ikkekommercielle lokalstationer: 1. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at bevare status quo, dvs. fortsat distribuere via FM/MUX1? 4

5 2. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at distribuere på to platforme, dvs. FM/MUX 1 og internettet? 3. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at distribuere udelukkende på internettet? 4. Hvad der skal til for at få de ikkekommercielle stationer og disses brugere over på internettet? 5. Skal der ydes tilskud til internetdistribution? Hvorledes skal dette udformes? Hvilke kriterier, hvem, hvor meget? På den anden rundbordssamtale afholdt den 6. marts 2014 fremlagde Per Jauert resultaterne fra de kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelsen. På samme møde blev deltagerne bedt om at gøre sig overvejelser om en evt. overgang til internetdistribution i lyset af disse. De kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelsens resultater fremgår af baggrundsrapporten, Lokalradio og -tv på Internettet muligheder og udfordringer, som er vedlagt som bilag D. Kulturstyrelsen har i forbindelse med de to afholdte rundbordssamtaler afholdt den 29. januar og 6. marts 2014 modtaget en række forslag og bidrag, som ikke har været behandlet i det foregående, da disse har haft karakter af teknisk specifikke bidrag og øvrige bidrag, som falder udenfor nærværende rapports formål og dennes beskrevne modeller. Bidragene fremgår i deres helhed i bilag B. I bilag E er udarbejdet en oversigt med eksempler på prisen for webhosting. I bilag F er en liste over de lokalradio- og -tv-stationer, der modtager tilskud til drift og uddannelsesaktiviteter i Oversigt over rapportens indhold I afsnit 3 præsenteres medielandskabet for lokalradio og -tv i dag med afsæt i medieaftalernes beslutninger vedrørende fokus på digitalisering samt internettet. Ligeledes vil udviklingen i borgernes forbrugsmønstre i forhold til musik og tv berøres. I afsnit 4 præsenteres de distributionsmuligheder, der eksisterer i dag for lokalradio og -tv. I afsnit 5 præsenteres drifts- og projekttilskud for lokalradio og -tv. I afsnit 6 præsenteres lokalstationernes fokus vedrørende internetdistribution ud fra baggrundsrapporten. Afsnit 7 beskriver de centrale overvejelser i forbindelse med distribution af lokalt indhold på internettet. Afsnit 8 beskriver en forsøgsordning som en mulighed for udvikling i retning af lokalt indhold på internettet evt. som et supplerende tiltag. Afsnit 9 indeholder de aktuelle tiltag, som understøtter udviklingen af lokalt indhold på internettet samt de mulige udvidelser og forlængelser, der ligeledes kan overvejes i denne forbindelse. Afsnit 10 præsenterer nødvendige lovgivningsmæssige procesovervejelser Begrebsafklaring I rapporten angives de ikkekommercielle lokalradio og -tv-stationer som lokalradio og -tv eller som lokalstationer, når både lokalradio og -tv er omfattet. Såfremt der er tale om kommercielle lokalstationer, vil dette fremgå eksplicit. 5

6 Begrebet streaming anvendes om programmer, der kan tilgås live på internettet, dvs. på udsendelsestidspunktet, mens begrebet on demand anvendes om programmer, der kan tilgås på et selvvalgt tidspunkt med mulighed for at tilgå programmer tidsforskudt i forhold til et eventuelt udsendelsestidspunkt. Begrebet internet, som anvendes uden benævnelserne streaming eller on demand, anvendes om internettet generelt uden, at der tages stilling til den nærmere distributionsform. Begrebet brugere anvendes som en betegnelse, som både omfatter lyttere og seere, men ikke isoleret set lyttere eller seere. I disse tilfælde vil benævnelserne være lyttere eller seere. 3. Medielandskabet for de ikkekommercielle stationer i dag 3.1. Medieaftaler I medieaftalerne for , og har der for lokalradio og -tv været fokus på at sikre disses lokale tilknytning samt disses muligheder på internettet og digitaliseringen, herunder overgangen til at sende digitalt lokal-tv i MUX 1 og overgangen til DAB for lokalradio. Det fremgår af medieaftalen for , at aftalepartierne fandt det væsentligt at etablere en jordbaseret digital tv platform blandt andet med henblik på at skabe grundlag for, at hele den danske befolkning fik adgang til et øget tv-tilbud og nye digitale tv-tjenester. Dette resulterede i overgangen til MUX 1 for lokal-tv. For radio har der også været fokus på digitalisering i forbindelse med overgangen til DAB. FM-båndet skal således lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det i medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen sker på digitale platforme, jf. medieaftalen for Ydermere fremgår det, at de ikkekommercielle lokalradioer selv kan beslutte, hvordan de ønsker at distribueres efter dette tidspunkt dvs. på FM eller digitalt. Med medieaftalen for blev der afsat 2 mio. kr. af licensmidlerne til et projekt på internettet. Midlerne blev afsat til en internetportal for ikkekommercielle lokalradiostationer, baseret på erfaringer med netradios kraftige vækst i udlandet. Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundets (SAML) fik bevillingen med henblik på at etablere en internetportal for lokalradioerne. SAML vil således etablere en internetportal på en fælles server, hvor alle lokalradioer får deres egen hjemmeside med mulighed for streame programmer. Samtidig skal internetportalen også fungere som et arkiv over udsendelser, således at de kan tilgås som podcasts m.v. Ydermere er det en del af SAML s internetportalprojekt, at medarbejderne på de enkelte stationer skal undervises i, hvordan de kan benytte deres hjemmeside samt udbygge deres hjemmeside. Der er sidenhen blev udvist interesse for at udvide portalen til også at omfatte lokal-tv, hvilket vil kræve en politisk beslutning herom. Fokus på internettet og dettes muligheder blev med medieaftalen for fastholdt, da det heri fremgik, at det skulle overvejes, om lokalstationerne mere hensigtsmæssigt kunne distribueres via internettet. Dette er baggrunden for nærværende rapport. 6

7 Det fremgår ydermere af medieaftalen for , at der skal udarbejdes forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet til lokalradio og -tv med fokus på lokalt indhold. Dette punkt resulterede i Rapport om ny ordning for lokalradio og tv fra Heri blev der foreslået nye ordninger for lokalradio og -tv med krav om, at 80 pct. af programvirksomheden skulle bestå af lokalt indhold og omhandle lokale forhold forstået ud fra et til, fra og om/med-kriterium og med krav om, at der kun skulle gives tilskud til programvirksomhed, som reelt har et publikum. I den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft den 1. januar 2014, indgår live streaming og on demand tilrådighedsstillelse af udsendelserne som et skønhedskriterium og fremgår af 22, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 145 af 18. januar 2014 om MUX ud af 35 tilladelseshavere har forpligtet sig til at stille deres udsendelser til rådighed som streaming og/eller on demand. Ydermere benytter 31 ud af 35 tilladelseshavere sig af de sociale medier som Facebook m.v. for at øge seertallet. Hertil kommer, at tilladelseshaverne og sendesamvirkerne i fællesskab med de øvrige sendesamvirker i MUX 1 er forpligtede til at have en hjemmeside. Derudover implementeres ny lokalradioordning per 1. januar 2016 med tilsvarende indholdsmæssige krav som gælder for lokal-tv. I medieaftalen for er der endvidere bevilget 2 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tvvirksomhed. Disse midler vil også kunne understøtte udviklingen i retning af øget programvirksomhed på internettet, henset til at formålet med ordningen er at yde tilskud til uddannelsesaktiviteter og blandt andet at øge kompetencerne til programproduktion til lokalradioog tv-virksomhed og at understøtte de lokale radio- og tv-medier som vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for mediebranchen. Der har således i medieaftalerne siden 2002 været fokus på at sikre lokalstationernes plads i mediebilledet - herunder i digitale sammenhænge - samt været fokus på at sikre formidlingen af det lokale stof og dets tilgængelighed, således at borgerne kan tilgå lokalt stof på forskellige platforme og uafhængigt af tid og sted. Samtidig har der været fokus på at yde tilskud til uddannelse med henblik på at opretholde og udvikle lokalstationernes kompetencer Ikkekommerciel lokalradio og -tv Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv fra 2013 blev udarbejdet på baggrund af medieaftalen for , hvoraf det fremgik, at der skulle udarbejdes forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet til lokalradio og -tv med fokus på lokalt indhold. Den nye lokal-tv-ordning trådte i kraft den 1. januar 2014 og stiller krav om, at programmerne skal være produceret til og fra og om/med indbyggerne i lokalområdet for at kunne opnå tilladelse og tilskud. I forbindelse med den nye ordning gennemførte Radio- og tvnævnet et udbud og udstedte på baggrund af indkomne ansøgninger 35 tilladelser. Antallet af tilladelser til lokal-tv faldt således fra 215 tilladelseshavere i 2013 til 35 tilladelseshavere i

8 I den kommende lokalradioordning er det besluttet ligesom ved lokal-tv at stille krav om, at programmerne skal være produceret til og fra og om/med indbyggerne i tilladelsesområdet for at kunne opnå tilladelse og tilskud. Ordningen planlægges implementeret den 1. januar Disses nuværende tilladelser udløber ved udgangen af Ud fra en længere tidshorisont skal lokalradios fremtid endvidere ses i sammenhæng med overgangen til DAB. Det fremgår således af medieaftalen for , at FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt mindst halvdelen af radiolytningen medio 2018 er digital Nye tendenser vedrørende brug af radio og tv I dag ser mediebilledet anderledes ud end ved begyndelsen af ordningerne for lokalradio og - tv i henholdsvis 1985 og Mulighederne for at producere programmer har ændret sig som konsekvens af den digitale udvikling. Samtidig har borgernes medieforbrug ændret sig markant siden 1980 erne i takt med internettets udbredelse og de flere valgmuligheder i form af fx flere radio- og tv-kanaler. En af de tidligere udfordringer bestod i distributionen, dvs. udbredelsen af medieproduktionen. Denne eksisterer ikke længere i samme grad i dag til dels pga. den teknologiske udvikling. Hertil er omkostningerne forbundet med distribution lavere og samtidig er der flere distributionsmuligheder i dag. Internettet benyttes i dag som distributionsplatform for streaming- og on demandtjenester både indenfor musik og tv. Om dette har en sammenhæng med, at den gennemsnitlige daglige tv-sening er faldet med 8 pct. fra 2012 til , er uvist. Der er ligeledes sket et fald i den gennemsnitlige radiolytning på FM med 3 pct. samtidig med, at den gennemsnitlige daglige radiolytning på internet er vokset med 1 pct. fra 2012 til Dog skal det bemærkes, at den gennemsnitlige radiolytning på DAB er steget med 2 pct. i samme periode 2. For så vidt angår radio er der derfor ikke sket en større ændring i lytningen i perioden modsat flow-tv (broadcast). Flere undersøgelser indikerer, at der er en tendens i forhold til udbredelsen af streamingtjenester for musik og tv blandt danskerne. Det er således streamingtjenesterne, som muligvis kan have haft en negativ konsekvens for flow-tv (broadcast) og ikke on demand-tjenesterne. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2010 viste, at podcasts 3 på on demandområdet i Danmark blev benyttet af cirka en halv million danskere, og at der i perioden 2008 til 2010 skete en fordobling i antallet af brugere af podcasts. En udvikling, som menes at fortsætte. 4 For at kunne benytte sig af on demand og streamingtjenesterne og derigennem se og lytte til tv og radio på internettet, er det en forudsætning, at man har en internetdækning med tilstrækkelig hastighed. 1 TNS Gallup/TV-Meter univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover 2 TNS Gallup/TV-Meter univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover 3 Podcasts er musik, radio og videoklip, som man kan abonnere på via internettet. Når man abonnerer på et særligt program, bliver de nyeste filer automatisk hentet ned til ens computer. Herefter kan de afspilles når som helst via computeren eller en bærbar afspiller. Det er i de fleste tilfælde gratis at abonnere på podcast. I Danmark er DR en stor udbyder af gratis podcast. 4 8

9 Det fremgår af Erhvervsstyrelsen rapport Bredbåndskortlægning 2013, at 99,9 pct. af husstandene og virksomhederne i Danmark er dækket af en infrastruktur, der muliggør en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s, 96 pct. har mulighed for 10 Mbit/s, mens 81 pct. har mulighed for en bredbåndsdækning på 30 Mbit/s og ved højere hastigheder er dækningsgraden lavere. For så vidt angår udbygningen af det mobile bredbånd er der ikke i dag fuld indendørsdækning. Som eksempel kan det oplyses, at Telenor har en udendørsdækning på 99 pct. af befolkningen med 3G. For så vidt angår muligheder for at se og lytte på internettet i dag er dette muligt med en bredbåndsforbindelse på 2 Mbit/s. Eksempelvis kan DR s netradio kræve 61 eller 192 Kb/s, mens der for on demand net-tv kan kræves 120, 247, 560 eller Kb/s. For live streaming af tv kan der kræves 364, 928, eller Kb/s. Hastigheder viste sig ved en række programmer på dr.dk. Jo højere hastighed, desto bedre kvalitet af lyd og evt. billede. Det skal dog bemærkes, at der kan være behov for yderligere bredbåndshastighed, end den der alene kræves til netradio eller net-tv til fx internettrafik. Selvom Danmark er blandt de lande, der har den højeste udbredelse af faste bredbåndsforbindelser i international sammenhæng 5, er dækningen ikke komplet i hele Danmark. Det er regeringens målsætning, at alle i Danmark skal have adgang til 100 Mbit/s download i 2020, således at det er muligt for alle i Danmark at få adgang til nye digitale muligheder. 6 Dette vil således være mere end tilstrækkeligt til at kunne se film og lytte til musik i god kvalitet i forhold til standardformaterne i dag. I forhold til den mobile bredbåndsdækning må denne ligeledes forventes udbygget. 4. Distribution af radio og tv Det fremgår af medieaftalen for , at det bør overvejes om distributionen af lokalradio og -tv ikke mere hensigtsmæssigt kan ske via internettet. Endvidere skal det i den forbindelse overvejes, hvorvidt denne type programvirksomhed skal være tilskudsberettiget. Det er i dag muligt at distribuere lokalradio- og -tv-signaler via internettet, men uden særligt tilskud hertil. Dog er der en række lokalstationer i kraft af deres tilladelser forpligtede til at udøve supplerende distribution på internettet. Disse lokalstationer vil kunne anvende deres driftstilskud hertil, hvorfor der i en vis udstrækning allerede eksisterer platformsneutrale tilskudsordning for lokalstationerne. I nærværende afsnit beskrives de måder, som lokalradio og -tv kan distribueres på. Lokalradio og -tv distribueres via henholdsvis FM og MUX 1. Herudover er det muligt at distribuere radio og tv via internettet, kabel og satellit. Ikke alle distributionsformer kræver en tilladelse - nogle kræver en registrering hos Radio- og tv-nævnet og andre kræver hverken tilladelse eller registrering

10 I de følgende afsnit behandles de ovennævnte nugældende distributionsformer med henblik på at kvalificere og perspektivere mulighederne i afsnit 7, 8 og Nuværende tilladelsesordninger for lokale medier Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed via radiosignaler i henholdsvis FM og MUX 1 kræver en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. En sådan ikkekommerciel programvirksomhed er tilskudsberettiget ud fra nogle faste kriterier, som er indeholdt i ordningerne for lokalradio og -tv. En tilladelse til udøvelse af programvirksomhed indeholder vilkår om programvirksomhed, regler for tilskudsberettigelse og krav om regnskab. Ansøgning om tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokal programvirksomhed sker ved Radio- og tv-nævnet på baggrund af udbud ved skønhedskonkurrence. Nævnets behandling af ansøgere til både lokalradio og lokal-tv tilladelser er baseret på kriteriet om alsidighed, hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse af nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1. Nævnet har således ved fordeling af tilladelser skullet søge at sikre det enkelte sendeområde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter. Efter nævnets praksis har alsidighedskriteriet været baseret på det helt grundlæggende argument, at flere tilladelseshavere giver mere alsidighed i de respektive områder. Nævnets anvendelse af alsidighedskriteriet medførte, at der som udgangspunkt blev meddelt tilladelse til en ansøger, hvis der var ledig frekvenskapacitet. Konsekvensen heraf har været, at der i de sendeområder, hvor der ikke var konkurrence om ledig sendetid, blev udstedt tilladelser til alle ansøgere, uanset ansøgernes beskrevne planlagte programplaner. Med den nye lokal-tv-ordning er der indført skærpede krav om lokalt indhold med et til, fra og om/med-kriterium samt begrænsninger på det maksimale antal tilladelseshavere i de respektive regioner, som fremgår af afsnit De samme skærpede krav om lokalt indhold vil ligeledes indgå i den kommende lokalradioordning. Efter de gældende regler vil Radio- og tv-nævnet have mulighed for at føre tilsyn med stationen. I dag ledsages de ikkekommercielle tilladelser af et tilskud. Dettes forbrug kan der blive ført regnskabstilsyn med. Ydermere vil nævnet kunne føre tilsyn med, om stationens programindhold stemmer overens med tilladelsen. I de tilfælde hvor Radio- og tv-nævnets tilsyn har afdækket uoverensstemmelse mellem den udøvede programvirksomhed og vilkårene i tilladelsen indtræder nævnets sanktionsmuligheder. Disse sanktionsmuligheder er bl.a., at en tilladelse kan inddrages midlertidigt eller permanent. Hertil vil tilsagn om tilskud kunne reduceres eller bortfalde i sin helhed Tv via MUX 1 Den tidligere lokal-tv-ordning blev indført i forbindelse med overgangen til det digitale tvsignal den 1. november Det nye digitale sendenet betød, at tilladelser fra radio- og tv- 10

11 nævnet nu blev udstedt til de 8 regionale sendeområder, der følger TV2-regionernes områder. Lokal-tv blev så at sige regionalt. Fra 2009 og til udgangen af 2013 hvor ordningen eksisterede, var der ca. 200 aktive tv-stationer. Udbud blev afholdt i henholdsvis 2009 og Fra 1. marts 2014 trådte den nye lokal-tvordning i kraft, som indførte en række skærpede krav om lokalt indhold samt begrænsninger på det maksimale antal tilladelseshavere i de respektive regioner. De nuværende tilladelser udløber den 31. december Lokal-tv distribueres via I/S DIGI-TV s sendenet, og stationerne indgår i deres regions sendesamvirke. Stationerne uploader deres programmer til den server, som sendesamvirket har installeret hos den pågældende regionale TV2/region-station. Herfra sendes stationernes programmer til I/S DIGI-TV i DR-Byen, hvorefter det bliver distribueret ud til de sendere, som er placeret i pågældende TV2-region. Det bemærkes, at det er teknisk muligt for lokalstationerne, at sende live tv i MUX 1. Dette kræver dog noget yderligere teknisk kunnen og ressourcer. Muligheden har kun været anvendt i meget begrænset omfang i den tidligere MUX 1-ordning fra Der ikke forbundet formelle registrerings- eller frekvensafgifter med at sende lokal-tv i MUX 1, men stationerne betaler en transmissionsafgift til I/S DIGI-TV, som driver sendenettet i MUX 1. I/S DIGI-TV s prisudspil, som forelå i marts måned 2014 tager udgangspunkt i de udgifter, som I/S DIGI-TV afholder ved at drive det digitale sendenet. Det fremgår af prisudspillet, at hver tilladelseshaver skal afholde ca kr. om året for distributionen i MUX 1, som er baseret på en lige fordeling af udgifterne blandt de 35 tilladelseshavere. Se i øvrigt afsnit 7.3. om distributionsomkostninger Radio via FM Den nuværende tilladelsesordning for lokalradio blev etableret pr. 1. januar Fra ordningens start og indtil primo 2014 har antallet af aktive ikkekommercielle lokalradiostationer, der har modtaget tilskud ligget forholdsvis stabilt mellem ca I 2014 er der 180 aktive ikkekommercielle lokalradiostationer. Sendeområderne for den nuværende ordning er baseret på de tidligere (før ) lokalradionævns tilladelsesområder. Indholdsmæssigt bruger flere radiostationer musik i en større del af deres programflade kombineret med lokalnyheder i forhold til tv-stationer. Lokalradio distribueres i FM-sendebåndet via et stort antal lokale sendere placeret på master og høje bygninger m.v. Senderne er ejet af og drives af de enkelte sendesamvirker i fælleskab. Afviklingsomkostningerne for de eksisterende stationer er lave, da der typisk er tale om ældre sendeudstyr, hvor etableringsomkostninger er afskrevet. Nye stationer, som skal dele frekvens med eksisterende tilladelseshavere, skal betale et beløb for at få adgang til at benytte senderen. Såfremt en ny lokalradiostation ibrugttager en tidligere ubenyttet frekvens skal stationen selv indkøbe sendeudstyr, herunder antenne samt udstyr. 11

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv

Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv 1. Kommissoriet for Kulturstyrelsens arbejde...2 1.1. Oversigt over rapporten og arbejdet med denne...2 2. Lokalradio- og -tv-ordningen...3 2.1. Områdets historie

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv NOTAT Radio og tv 28. november 2012 Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv Mødedeltagerne var fordelt på fire borde og blev

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.

Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt NOTAT 7. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 Kulturstyrelsen sendte den 5. juli 2013 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere