Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole"

Transkript

1 Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne Iværksættelse af specialundervisning Tilrettelæggelse af specialundervisning Evaluering og information Handleplan Den specialpædagogiske bistand Reading Recovery AKT Vejledning vedr. elever der modtager vidtgående specialundervisning Indledning Det overordnede mål ved prioritering og tilrettelæggelse af skolens specialundervisning er at fremme en alsidig udvikling hos elever med særlige behov i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf. Specialundervisningen må derfor bygge på et helhedssyn på eleven. Se også: Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand Ønske om specialundervisning hos specialteamets lærere skal fremsættes skriftligt via et indstillingsskema til specialundervisning til den koordinerende specialundervisningslærer. Specialundervisningen organiseres på baggrund af en vurdering af de indkomne indstillinger til specialundervisning, evt. elevhandleplaner samt evt. pædagogiske tests. Den ledelsesansvarlige Trine Fehrn-Christensen, skolens psykologer Yet Schaufuss og Elisa Troen samt den koordinerende specialundervisningslærer Ruth Finne vurderer i fællesskab, hvorvidt der for nogle børn skal udarbejdes en indstilling til PPR. Hvis en elevs vanskeligheder primært vedrører adfærd, kontakt og trivsel, kan skolens AKTkoordinator Marianne Sundby kontaktes.

2 Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurser i specialteamet foregår i et samarbejde mellem den ledelsesansvarlige, koordinator for specialundervisningen og skolens psykolog. Dette foregår i 4 gange årligt i primo oktober, december, april og juni. Specialteamets arbejde forsøges planlagt inden den kommende periodes start, så undervisningen kan påbegyndes umiddelbart herefter. Det tilstræbes, at den enkelte elev kun møder 1 højst 2 specialundervisningslærere i et specialundervisningsforløb. Iværksættelse af specialundervisning Inden iværksættelse af specialundervisning tilstræbes følgende opfyldt: at der foreligger en grundig fælles problembeskrivelse, hvor de for eleven centrale personer har været involveret (eksempelvis lærere, forældre, specialundervisningslærere, psykologer). at elev og forældre har accepteret iværksættelse af specialundervisning. at der er etableret en klar samarbejdsstruktur mellem elevens lærere, specialundervisningslæreren og forældrene. at den almene undervisning og specialundervisningen er koordineret. at der mellem de involverede er aftalt løbende evaluering og justering af undervisningen. at der udarbejdes en handleplan (jf. punktet Handleplan ). Tilrettelæggelse af specialundervisning Tilrettelæggelsen foretages af specialcenterteamet og finder sted kvartalsvis. Justeringer kan finde sted med kortere intervaller, hvis der er behov herfor. Mødedatoer fastsættes i maj måned. Tilrettelæggelse af den enkelte elevs specialundervisning foregår i et samarbejde mellem klassens lærere og specialundervisningslæreren. I fællesskab udfylder de målet/målene for undervisningen (jf. punktet Handleplan ). To gange årligt, ultimo november og ultimo maj, afholdes konferencer. Her deltager skolens leder, den ledelsesansvarlige, skolepsykolog, AKT-koordinator og den koordinerende specialundervisningslærer. Her drøftes de elever, hvis sociale og/eller faglige udvikling kræver særlig opmærksomhed. Formålet er at følge elevernes trivsel og udbytte af undervisningen. Det er ligeledes på disse møder, det drøftes, om eleverne er velplacerede i en almindelig folkeskole. Vurdering af og opfølgning på læseprøverne foretages af den koordinerende specialundervisningslærer og skolepsykologen.

3 Evaluering og information Ved iværksættelse af specialundervisning modtager hjemmet en kort skriftlig orientering fra specialundervisningslæreren. Ved specialundervisningens afslutning modtager forældrene en skriftlig evaluering af forløbet. Der føres dagbog over elevernes fremmøde. I primo oktober, december, april og juni holdes en periodeevaluering, hvor specialteamet drøfter deres opgaver med den koordinerende specialundervisningslærer. Handleplan For hver elev, der modtager specialundervisning, skal der i forbindelse med udslusning af eleven i klassen udfyldes en skriftlig handleplan, der skal indeholde nedenstående punkter. De tilhørende spørgsmål og kommentarer er ment som støtte ved udarbejdelse af handleplanen. Status Den enkelte elevs lærer udfylder og afleverer et indstillingskema ved iværksættelse af specialundervisning. Dette skema indeholder beskrivelse af følgende områder: Hvad er problemet? Hvordan har en evt. tidligere indsats været? Med hvilken effekt? Hvordan ser eleven sine kompetencer og potentialer? Testresultater Mål Hvad er målet for indsatsen? Hvad er elevens mål og forventninger? Målene skal være målbare, dvs. de skal kunne evalueres. Handlingsplan Hvad skal bidrage til målets/målenes opfyldelse? Hvilken/hvilke metoder? Hvilke materialer tænkes anvendt? Hvordan skal de bruges? Tilstræb, at undervisningsindsatsen også ses i relation til klassens arbejde. Evaluering Hvordan skal målene/indsatsen evalueres? Hvornår, hvor ofte og med hvem? Forslag til videre arbejde Hvordan kan der arbejdes videre i klassen og i hjemmet efter udslusning Materialer

4 Den specialpædagogiske bistand fra kl. Opgaver for specialteamet samt for RR- og PEP-lærere 1. Vejledning og rådgivning. Faglæreren/klasselæreren kan fra specialteamet modtage vejledning og rådgivning om forslag til undervisning af enkelte elever i klassen herunder valg af materialer. 2. Konfrontationsundervisning: Forebyggende indsats: - Arbejde med børnehaveklasserne med henblik på at eleverne får fornemmelse for sproget så tidligt som muligt. - Kurser om konflikthåndtering for hele klasser Indgribende indsats ved faglige vanskeligheder: - Støtte i klassen - Kurser rettet mod hele klasser, grupper, og enkeltelever inden for læsning, stavning, matematik, CDORD og engelsk - Reading Recovery - PEP Indgribende indsats ved socio-emotionelle vanskeligheder: - Kid Skills - PEP - Observation af enkeltelever - Samtale med enkeltelever - Klasseintervention 3. Testtagning: Afdækning af kompetencer og potentialer hos enkeltelever 4. Samarbejde med: faglærere/klasselærere læsevejledere forældre psykolog, specialundervisningskonsulent, tale/hørelærer, sundhedsplejerske og socialrådgiver 5. Materialefremstilling, eksempler kunne være: - Fremstilling af materialer til elever, hvis behov ikke kan tilgodeses med de eksisterende materialer. - Fremstilling af kursusmateriale til et bestemt stavetrin, hvor eksisterende materialer ikke er dækkende - Huskesedler til CDord

5 Reading Recovery Reading Recovery er et tilbud til elever med læsevanskeligheder i 1. (2.) klasse. Eleverne får eneundervisning i 30 minutter om dagen i uger. Der tilrettelægges et intensivt og struktureret undervisningsprogram for dem i tæt samarbejde med forældrene. Målet er, at eleven skal nå op på klassens gennemsnitsniveau, så eleven er selvhjulpen fremover. Undervisningen varetages af specielt uddannede Reading Recovery lærere, og her på skolen er det læsevejlederne Jane Thrane og Jeanne Mahler, som underviser eleverne. AKT AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Hvis et barn har dårlig trivsel, går det ud over barnets læring. AKT arbejdet sigter derfor mod at opnå størst mulig trivsel for det enkelte barn, såvel som for klassen. Indstilling til AKT-koordinatoren sker på et indstillingsskema til AKT-undervisning. AKTvejlederne tager kontakt til lærerteamet. På et møde med teamet drøftes problemet, og der udarbejdes en handleplan, herunder formuleres målet med interventionen. Handleplanen indeholder en plan for hvem, der gør hvad og i hvor lang tid. Der besluttes, hvordan en evaluering skal foregå, og der fastsættes dato for afsluttende møde. Ved akutte sager rettes direkte henvendelse til en af AKT-vejlederne, som vurderer det videre forløb. AKT-vejlederne kan yde støtte på mange niveauer på skolen. Elevniveau Samtaler om trivsel. Der gives fra 3-5 timer. Ved længerevarende behov bør der indstilles til skolepsykolog Kid Skills, et løsningsfokuseret korttidsterapiprogram, hvor børns vanskeligheder i skolen betragtes som noget, de endnu ikke har lært, men som de efter arbejdet med Kid Skills aktivt selv kan træne. Arbejdet sker i tæt samarbejde med lærere, kammerater og forældre. Kid Skills programmet tager 2-3 timer med eleven, og opfølgningen tager ca. 5 timer. PEP, et kognitivt træningsforløb, som forbedrer perceptionen herunder opmærksomhed og organisation gennem løsning af mange forskelligartede opgaver. Elever kan modtage PEP træning på tre niveauer. Hvert niveau tager ca. 10 timer. Der skal gå mindst tre måneder før arbejde på nyt niveau igangsættes. Klasseniveau Observation i klasser Intervention i klasser Klassemøder - pige/drenge møder Klassekurser i samarbejde, konflikthåndtering, kommunikation og antimobning Lærerniveau Supervision Deltagelse i teammøder Udarbejdelse af handleplaner for klasser eller elever i samarbejde med lærer/team Deltagelse i forældremøder med diverse oplæg Samarbejde om skriftlige indstillinger og udtalelser

6 Forældreniveau Rådgivning Tilbagemelding på PEP AKT-vejlederne udarbejder en læseplan for Nærum Skoles arbejde med elevernes sociale kompetencer. Der vil for hver afdeling være en beskrivelse af, hvor fokus bør ligge, og der vil være en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med kernebegreberne: Anerkendelse af sig selv og andre, kommunikation, samarbejde og konstruktiv konflikthåndtering. Der arbejdes med kernebegreberne på tre niveauer; begynder-, mellem og højniveau. Der vil være obligatoriske kurser indenfor de nævnte kernebegreber hen over skoleforløbet. På Nærum Skole varetager Marianne Sundby og Dorte Bennike arbejdet som AKT-vejledere. Vejledning vedr. elever der modtager særlig specialpædagogisk bistand Der er behov for et tættere forældresamarbejde omkring elever, der modtager særlig specialpædagogisk bistand. Der vælges en tovholder, der er den kontaktperson, som lærere, forældre, evt. støttelærer og psykolog kan henvende sig til ved opståede problemer. Tovholderen vil ofte være identisk med støttelæreren. Det er ligeledes tovholderen, der indkalder til møder og indsamler relevante oplysninger fra lærerteamet. Tovholder og psykolog afgør i fællesskab hvem, der skal deltage i møderne. I nogle tilfælde vil det være relevant at bede en specialist inden for et givent område om at deltage i møderne for at sikre den fornødne rådgivning og vejledning. Forud for mødet udarbejder tovholder en dagsorden el. andet skriftligt materiale, der sendes ud til mødedeltagerne. Før skemalægning afgør lærerteamet og psykolog, hvordan de tildelte timer fordeles bedst. Det tilstræbes, at støttelæreren og lærerteamet tilbydes relevant efteruddannelse. Genansøgning om støttetimer til den særlige specialpædagogiske bistand for næste skoleår skal indgives allerede 1. december. Støttelærer og de enkelte faglærere udarbejder i fællesskab en handleplan for eleven, der beskriver, dels hvordan støtten hidtil har været anvendt og med hvilken effekt og dels elevens fortsatte behov for støtte Ruth Finne

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Mål og handleplan for elever med. med adfærdsproblemer i skolen. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. adfærdsproblemer i skolen

Mål og handleplan for elever med. med adfærdsproblemer i skolen. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. adfærdsproblemer i skolen Mål og handleplan for elever med e.v. 0 Mål og handleplan for elever med adfærdsproblemer i skolen Indhold Side Indledning. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Mål og handleplan for børn med e.v. Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Indhold Side Indledning.. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere